„Czyli jak skutecznie bronić się przed roszczeniami Pacjentów

advertisement
„Czyli jak skutecznie bronić się przed roszczeniami Pacjentów?”
Harmonogram
Godzina 09:00 – 09:30 – Rejestracja uczestników. / Poranna Kawa
Godzina 09:30 – 10:00 -Podsumowanie zmian prawnych w roku 2013 oraz wyzwania dla kadry
zarządzającej na rok 2014 (dr hab. Marcin Matczak, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka)
*
*
*
a)
b)
c)
d)
Zmiany prawne z 2013 roku mające najistotniejszy wpływ na działalność leczniczą.
Przegląd zmian w zarządzeniach Prezesa NFZ.
Rok 2014 rokiem wyzwań w obszarze Ochrony Zdrowia:
informatyzacja sektora ochrony Zdrowia ,
telemedycyna,
dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne,
limity w onkologii.
Godzina 10:00 – 10:30 – Klastry w Ochronie Zdrowia (Piotr Gałka, Habitat Prime)
Godzina 10:30 – 11:30 – Prawa pacjenta (Piotr Najbuk, Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka)
1. Źródła prawa oraz rozwój praw pacjenta – ewolucje prawne.
2. Prawa pacjenta w zakresie interwencji medycznej (Zasady informowania pacjenta,
Interwencje przy sprzeciwie pacjenta, nadużycie kompetencji z zakresu udzielonej zgody,
reguły wyrażania zgody na działania lecznicze, elementy tzw. świadomej zgody).
3. Prawa Pacjenta – dziecka, pacjentów geriatrycznych, osoby psychicznie chorej,
ubezwłasnowolnionej.
4. Prawo pacjenta do poszanowania poufności i poszanowania intymności.
5. Skutki dotyczące braku udzielenia pomocy.
6. Wpływ lekarzy na decyzje Pacjenta.
7. Problemy wynikające z kwestii bioetycznych w medycynie (prośby o eutanazję, przypadki
prawnej aborcji, problemy transplantacji narządów).
8.Inne Prawa pacjenta.
Godzina 11:30 – 11:50 – Przerwa Kawowa
Godzina 11:50 – 12:20 – Dochodzenia Roszczeń Pacjentów (Piotr Najbuk, Kancelaria Domański,
Zakrzewski, Palinka)
1. Dochodzenie swoich praw w zakresie usług stomatologicznych (szczególna forma
umowy o dzieło, dochodzenie roszczeń finansowych przez pacjenta, skarga do Biura
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, powództwo przed Sądem Cywilnym z tytułu
błędów stomatologicznych).
2. Roszczenia osób psychicznie chorych i ubezwłasnowolnionych.
3. Odpowiedzialność prawna Publicznych i Prywatnych Podmiotów Leczniczych
Godzina 12:20 – 13:20 – Lekarze również mają prawa – Prawa Lekarza
1. Dlaczego utworzono Biuro Praw Lekarza?
2. Zadania Rzecznika Praw Lekarzy
a. Występowanie w obronie godności zawodu lekarza.
b. Występowanie w obronie interesów zbiorowych lekarzy.
c. Podejmowanie interwencji w uzasadnionych przypadkach w razie naruszania praw
indywidualnych
lekarzy
a
w
szczególności
w
razie
naruszenia dobrego imienia i naruszenia nietykalności cielesnej
3. Omówienie Karty Praw Lekarza
4. Podstawowe
różnice
w
zadaniach
Rzecznika
Odpowiedzialności
Zawodowej i Rzecznika Praw Lekarza.
5. Omówienie wybranych problemów.
a. Prawo do odmowy leczenia.
b. Prawo do rozszerzenia zabiegu.
c. Prawo związane ze światopoglądem lekarza.
d. Prawo do pobierania narządów do przeszczepu.
e. Prawo pracownicze.
Godzina 13:20 – 13:50 – Przerwa Kawowa
Godzina 13:50 – 14:50 – Rewolucja Informatyczna w Podmiotach Leczniczych. Elektroniczny rekord
Pacjenta (SIMPLE)
Godzina 14:50 – 16.00 –Jak bronić się przed roszczeniami pacjentów?(Piotr Najbuk, Kancelaria
Domański Zakrzewski Palinka)
*
Podstawowe zasady odpowiedzialności podmiotu leczniczego.
*
Jak zmniejszyć ryzyko powstania roszczenia - audyty, certyfikaty, szkolenia , kontrole.
*
Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia pacjenta na drogę sądową?
*
Jak bronić się w postępowaniu sądowym?
*
Przykłady z orzecznictwa - czyli co poszło nie tak.
Godzina 16:00 – Podziękowania i zakończenie
Download