Informacja dotycząca BIOZ. (art.35 ust.3 p3 PB) - BIP

advertisement
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
ul. Kotlarska 1A/3; 67-200 Głogów
www.ambit.glogow.pl
Tel.: 76 72 77 802; fax.: 76 744 22 70; e-mail.: [email protected]
KATEGORIA
TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku
Starostwa Powiatowego w Głogowie w zakresie montażu dźwigu
XII
osobowego zewnętrznego
INWESTOR:
PROJEKTANT:
ADRES INWESTYCJI:
mgr inż. arch.
dz. nr 61, obręb 0004 Chrobry
Joanna Nowak
jedn. ewid. 020301_1 Głogów
Uprawnienia budowlane
ul. Sikorskiego 21, 67-200
w specj. arch.
Głogów, pow. głogowski,
Nr 13/06/DOIA
woj. dolnośląskie
Powiat
głogowski
ul. Sikorskiego 21
67-200 Głogów
Zespół projektowy:
BRANŻA:
IMIĘ I NAZWISKO:
Nr uprawnień:
Architektura
główny projektant
mgr inż. arch.
Joanna Nowak
Uprawnienia
budowlane w specj.
arch.
Nr 13/06/DOIA
Konstrukcje
projektant
konstrukcji
mgr inż.
Zbigniew
Stelmaszczyk
Uprawnienia
budowlane
w specj. konst.-bud.
nr 50/89/Lw
mgr inż.
Jan Tokarz
Uprawnienia
budowlane
w specj. Instalacyjno –
inżynieryjnej
elektrycznej
Nr.: 18/98/Lw
Instalacje
elektryczne
projektant inst.
elektr.
podpis
15 kwietnia 2016r.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
1
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:
I.
ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE ......................................................................
Strona tytułowa .................................................................................................................
Spis zawartości opracowania .........................................................................................
Oświadczenia projektantów ...........................................................................................
Uprawnienia projektantów ...............................................................................................
Mapa do celów projektowych ......................................................................................
Wypis z mpzp ......................................................................................................................
Wypis z rejestru gruntów ...................................................................................................
II.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Część opisowa ...................................................................................................................
Część rysunkowa ...............................................................................................................
III.
PROJEKT KONSTRUKCYJNY
Część opisowa ...................................................................................................................
Część rysunkowa................................................................................................................
IV.
PROJEKT ELEKTRYCZNY
Część opisowa
..........................................................................................................
Część rysunkowa
..........................................................................................................
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
2
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
OŚWIADCZENIE
Niżej podpisani projektanci oświadczają, że PROJEKT BUDOWLANY pn.: „PROJEKT DOBUDOWY
DŹWIGU OSOBOWEGO ZEWNĘTRZNEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W GŁOGOWIE
PRZY UL. SIKORSKIEGO 21 WRAZ Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI” na dz. ozn. nr 61, obr. 0004
Chrobry, jedn. ewid. 020301_1 Głogów, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. (art. 20. ust. 4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Dz. U. z 2015 poz. 443, z późn. zmianami)
BRANŻA:
IMIĘ I NAZWISKO:
Nr uprawnień:
Architektura
główny projektant
mgr inż. arch.
Joanna Nowak
Uprawnienia
budowlane w specj.
arch.
Nr 13/06/DOIA
Konstrukcje
projektant
konstrukcji
mgr inż.
Zbigniew
Stelmaszczyk
Uprawnienia
budowlane
w specj. konst.-bud.
nr 50/89/Lw
mgr inż.
Jan Tokarz
Uprawnienia
budowlane
w specj. Instalacyjno –
inżynieryjnej
elektrycznej
Nr.: 18/98/Lw
Instalacje
elektryczne
projektant inst.
elektr.
podpis
15 kwietnia 2016r.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
3
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
ul. Kotlarska 1A/3; 67-200 Głogó
www.ambit.glogow.pl
Tel.: 76 72 77 802; fax.: 76 744 22 70; e-mail.: [email protected]
TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT DOBUDOWY DŹWIGU OSOBOWEGO ZEWNĘTRZNEGO DO BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W GŁOGOWIE PRZY UL. SIKORSKIEGO 21
WRAZ Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI
ARCHITEKTURA
INWESTOR:
ADRES INWESTYCJI:
Starostwo Powiatowe
dz. nr 61, obręb 0004 Chrobry
w Głogowie
jedn. ewid. 020301_1 Głogów
ul. Sikorskiego 21
ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów,
67-200 Głogów
pow. głogowski, woj. dolnośląskie
Opracowanie:
Zespół projektowy
Biuro architektoniczne AMBIT
JOANNA NOWAK
architekt
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 13/06/DOIA
15 kwietnia 2016r.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
4
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
Spis treści:
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.................................................................... 7
1. Przedmiot inwestycji: ........................................................................................................... 7
2. Lokalizacja obiektu: ............................................................................................................. 7
3. Dane ewidencyjne: ............................................................................................................. 7
4. Adres inwestycji: .................................................................................................................. 7
5. Podstawa opracowania: .................................................................................................... 7
6. Opis terenu ........................................................................................................................... 7
Zagospodarowanie terenu.................................................................................................................................... 8
Obiekty i urządzenia budowlane ......................................................................................................................... 8
Układ komunikacyjny ............................................................................................................................................. 8
Drogi i urządzenia pożarowe ................................................................................................................................ 8
Dostęp dla osób niepełnosprawnych ................................................................................................................. 8
7. Sieci uzbrojenia. ................................................................................................................... 8
8. Bilans terenu: ........................................................................................................................ 8
9. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków: .............................................................. 8
10. Wpływy geotechniczne i ochrona obiektów na terenach górniczych. ................... 9
11. Wody opadowe................................................................................................................. 9
12. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii ...... 9
13. Analiza zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ...... 9
Spełnienie ustaleń mpzp: ....................................................................................................................................... 9
14. Przewidywane emisje wynikające z funkcjonowania przedsięwzięcia.................... 10
15. Analiza Obszaru oddziaływania obiektu budowlanego: .......................................... 10
II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ............................................................ 12
1. Ogólny opis. ........................................................................................................................ 12
2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu ...................................................................... 12
3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych ............................................................................ 13
4. Program użytkowy obiektu ............................................................................................... 13
5. Opis inwestycji - dobudowy ............................................................................................. 13
6. Cel wprowadzanych zmian ............................................................................................. 14
7. Charakterystyczne parametry urządzenia:.................................................................... 14
8. Warunki geotechniczne gruntu. ...................................................................................... 14
9. Planowane prace rozbiórkowe ....................................................................................... 14
10. Warunki wykonania prac rozbiórkowych ..................................................................... 15
11. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórki ................................................... 16
12. Sposób posadowienia .................................................................................................... 16
13. Fundamenty, ściany fundamentowe ........................................................................... 16
14. Ściany konstrukcyjne szybu ............................................................................................ 16
15. Obudowa szybu ............................................................................................................... 16
16. Nadproża .......................................................................................................................... 17
17. Więźba dachowa ............................................................................................................ 17
18. Dach .................................................................................................................................. 17
19. Progi oraz połączenia z istniejącą posadzką .............................................................. 17
20. Wykonanie obudowy w zabudowie suchej................................................................. 18
21. Okładziny ścienne ........................................................................................................... 18
22. Obróbki blacharskie. ....................................................................................................... 19
23. Część instalacyjna (§11.ust.2.pkt7) ............................................................................... 19
24. Bezpieczeństwo i higiena pracy .................................................................................... 19
25. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych. ............................................. 19
26. Warunki wykonywania robót - uwagi końcowe.......................................................... 20
27. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych......................................................... 20
Informacja dotycząca BIOZ. (art.35 ust.3 p3 P.B.) .......................................................... 22
28. Opis opracowania........................................................................................................... 22
Przedmiot opracowania. .....................................................................................................................................22
Podstawa opracowania. .....................................................................................................................................22
29. Charakterystyka obiektu:................................................................................................ 22
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
5
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
Opis obiektu budowlanego. ............................................................................................................................... 22
30. Dostęp do placu budowy: ............................................................................................. 22
31. Urządzenia techniczne: .................................................................................................. 22
32. Zaplecza socjalne:........................................................................................................... 22
33. Zagrożenia na placu budowy: ...................................................................................... 22
Zagrożenie związane z sąsiedztwem istniejących obiektów oraz istniejącego zagosp. terenu. ............22
Zagrożenia dla pracowników biorących udział w procesie budowlanym. ...............................................22
34. Przeciwdziałanie zagrożeniom: ..................................................................................... 23
Zabezpieczenia techniczne: ............................................................................................................................... 23
Działania instruktażowe (patrz załącznik nr 1) .................................................................................................23
Zasady organizacji nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa pracy ...............................................23
Informacja dotycząca BIOZ – Załącznik nr 1 ............................................................. 24
35. Praca na wysokości. ........................................................................................................ 24
Definicja pracy na wysokości. ............................................................................................................................24
Profilaktyka. ............................................................................................................................................................24
36. Zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. ........................................................... 24
Praca na rusztowaniach. .....................................................................................................................................24
Praca w zabezpieczeniach ochrony indywidualnej. .....................................................................................24
Praca na drabinach. ............................................................................................................................................24
37. Uwagi dodatkowe. .......................................................................................................... 24
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
6
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do projektu budowlanego
1. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem opracowania jest dobudowa zewnętrznego dźwigu osobowego do
budynku Starostwa Powiatowego w Głogowie przy ul. gen. W. Sikorskiego 21 wraz z
budową wewnętrznych instalacji elektrycznych w zakresie niezbędnym do zasilania
windy. Szyb wykonany w konstrukcji stalowej, samonośnej, elewacja wykonana z
systemowych profili aluminiowych z wypełnieniem szkłem. Kabina windy panoramiczna,
przelotowa, przeznaczona do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Inwestycja umożliwi korzystanie osobom niepełnosprawnym ze wszystkich kondygnacji
budynku administracji publicznej.
2. Lokalizacja obiektu:
Budynek znajduję się na działce o numerze ewidencyjnym 61 przy ul. Sikorskiego 21 w
Głogowie.
3. Dane ewidencyjne:
OBIEKT:
Istniejący budynek administracji publicznej mieści Urząd Starostwa Powiatowego w
Głogowie. Budynek 4-kondygnacyny (w tym wysokie poddasze użytkowe), częściowo
podpiwniczony ze strychem nieużytkowym.
INWESTOR:
Starostwo Powiatowe w Głogowie
ul. Sikorskiego 21
67-200 Głogów
4. Adres inwestycji:
dz. nr 61, obręb 0004 Chrobry
ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów,
jedn. ewid. 020301_1 Głogów,
pow. głogowski, woj. dolnośląskie
5. Podstawa opracowania:
Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji projektowej stanowi:
Zlecenie Inwestora;
Inwentaryzacja
Mapa zasadnicza i mapa do celów projektowych
Wypis z mpzp
Ocena stanu technicznego istniejącego budynku
Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora;
Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna;
Obowiązujące normy i przepisy budowlane;
Uzgodnienia międzybranżowe.
6. Opis terenu
Teren inwestycji zlokalizowany w Głogowie przy ul. Sikorskiego 21. Na terenie znajduje się
budynek usługowy - administracji publicznej mieszczący Starostwo Powiatowe.
Budynek oparty na rzucie prostokąta z symetrycznie wysuniętymi skrzydłami bocznymi
oraz częścią środkową mieszczącą zespół wejściowy.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
7
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
Od frontu, centralnie w osi budynku zlokalizowane są schody zewnętrzne oraz pochylnia
dla niepełnosprawnych. Do budynku dochodzą istniejące chodniki z betonowych płyt
chodnikowych zlokalizowane po obu stronach skrzydeł bocznych i przed schodami
wejściowymi do budynku usytuowane prostopadle do ulicy Sikorskiego.
Z tyłu budynku, od strony południowej znajdują się dwa wejścia prowadzące
bezpośrednio do symetrycznie umieszczonych klatek schodowych w skrzydłach
bocznych. Wzdłuż południowej elewacji budynku biegnie utwardzona kostką brukową
droga. Po zachodniej stronie budynku znajduje się wjazd na działkę i parking dla
samochodów osobowych.
Teren działki jest stosunkowo płaski, a rzędne terenu mieszczą się w granicach od +85,30
mnpm do +86,0 mnpm. Na terenie znajdują się liczne drzewa oraz krzewy. Planowana
inwestycja nie narusza istniejącego drzewostanu.
Zagospodarowanie terenu
Projekt zmienia istniejące zagospodarowanie terenu w zakresie dobudowy windy
zewnętrznej. Wykorzystany zostanie istniejący chodnik jako dojście do windy.
Obiekty i urządzenia budowlane
Projektowane prace nie zmieniają obrysu istniejącego budynku i uzbrojenia terenu.
Układ komunikacyjny
Dojazd/Zjazd istniejący od strony drogi publicznej – ul. Sikorskiego oraz istniejące wejście
od strony ul. Sikorskiego. Jako dojście do windy posłuży istniejący chodnik o szer. ok.
150cm połączony z chodnikiem wzdłuż ulicy Sikorskiego.
Drogi i urządzenia pożarowe
Projektowane przedsięwzięcie nie zmienia istniejącego układu dróg pożarowych oraz
inwestycja nie ingeruje w system zewnętrznych urządzeń zapewniających
przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę.
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Poprzez
planowaną
inwestycję
zostanie
zapewniony
dostęp
dla
osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich do wszystkich
użytkowych kondygnacji budynku.
Obecnie dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniony został do wysokości 1 piętra.
7. Sieci uzbrojenia.
BUDYNEK POSIADA ISTNIEJĄCE SPRWNE PRZYŁĄCZA.
Projekty nie przewiduje przebudowy lub rozbudowy istniejących przyłączy.
8. Bilans terenu:
Działka nr 61 (PRZED ROZBUDOWĄ):
Nr
Nazwa
1.
Powierzchnia działki
2.
Powierzchnia zabudowy
3.
Powierzchnia terenów utwardzonych (kostka bet.)
4.
Powierzchnia schodów i pochylni
5.
Powierzchnia biologicznie czynna
Pow., m2
3277
1088,60
1258,91
113,29
809,89
%
100
33,1
38,4
3,5
27,4
Działka nr 61 (PO ROZBUDOWIE):
Nr
Nazwa
1.
Powierzchnia działki
2.
Powierzchnia zabudowy
3.
Powierzchnia terenów utwardzonych
4.
Powierzchnia schodów i pochylni
5.
Powierzchnia biologicznie czynna
Pow., m2
3277
1093,47
1259,76
113,29
804,08
%
100
33,4
38,5
3,5
24,6
9. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków:
Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.
Budynek nie został wpisany do rejestru zabytków.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
8
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
10. Wpływy geotechniczne i ochrona obiektów na terenach górniczych.
Nie występują szkody spowodowane działalnością górniczą na terenie. Nie dotyczy.
11. Wody opadowe
Projektowana inwestycja nie ingeruje w odprowadzenie wód opadowych z terenu ani
dachu budynku. Wody opadowe odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji
deszczowej na istniejących warunkach.
12. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł
energii
Nie dotyczy.
Inwestycja nie dotyczy przebudowy istniejącego budynku ani nie ingeruje w istniejący
budynek oraz jego instalacje.
13. Analiza zgodności
Przestrzennego
z
Miejscowym
Planem
Zagospodarowania
Dla terenu opracowano Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
zatwierdzony UCHWAŁĄ Nr XXI/119/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011r.,
w którym teren objęty inwestycją został oznaczony symbolem 34.1.U z przeznaczeniem
podstawowym: zabudowa usługowa - usługi, w tym administracji publicznej (Starostwo
Powiatowe), z wyłączeniem usług uciążliwych.
Spełnienie ustaleń mpzp:
1. Zgodnie z § 24 ust. 1. Teren kategorii oznaczonej symbolem 34.1.U i o przeznaczeniu:
1) podstawowym: zabudowa usługowa - usługi, w tym administracji publicznej (Starostwo
Powiatowe), z wyłączeniem usług uciążliwych,
2) uzupełniającym:
a) drogi wewnętrzne,
b) infrastruktura techniczna,
c) parkingi i miejsca postojowe.
Planowana inwestycja nie zmienia przeznaczenia terenu ani budynku. – warunek spełniony
2. Zgodnie z z § 24 ust. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania
zabudowy obowiązuje:
1) budynek w gminnej ewidencji zabytków,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu,
3) ilość kondygnacji nadziemnych cztery, w tym poddasze użytkowe,
4) dach stromy o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 30o do 50o, główna
kalenica wzdłuż ul. Gen. Wł. Sikorskiego, kryty dachówką lub materiałem dachówko
podobnym, w kolorze ceramiki naturalnej (niebarwionej),
5) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka,
6) zakaz stosowania:
a) jaskrawej kolorystyki,
b) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
7) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych.
Planowana inwestycja nie zmienia obrysu budynku, nie zmienia jego wysokości ani kąta
nachylenia połaci dachowych, nie narusza nieprzekraczalnej linii zabudowy, nie zmienia
kolorystyki elewacji. – warunek spełniony
3. Zgodnie z z § 24 ust. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania
terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
1) zachowanie istniejącego drzewostanu od strony południowej,
2) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy
projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub
nowoczesnych materiałów ceramicznych.
Planowana inwestycja nie ingeruje w istniejący drzewostan. Projektowana zmiana
nawierzchni istniejącego chodnika na kostkę brukową – warunek spełniony.
4. Zgodnie z z § 24 ust. 4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu - dojazd od strony terenu
1.1.KD-Z na warunkach określonych przez zarządcę drogi.
Planowana inwestycja nie zmienia obsługi komunikacyjnej terenu- warunek spełniony.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
9
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
14. Przewidywane emisje wynikające z funkcjonowania przedsięwzięcia
 Emisje do powietrza atmosferycznego
Nie dotyczy. Bez zmian.
 Pobór wody i mocy oraz ilość odprowadzanych ścieków
Pobór mocy:
Nie dotyczy. Bez zmian. Istniejąca moc przyłączona do budynku zapewni w pełni
zapotrzebowania dla dobudowywanego dźwigu osobowego.
Zapotrzebowanie na wodę:
Nie dotyczy. Bez zmian.
Ilość odprowadzanych ścieków:
Nie dotyczy. Bez zmian.
 Odpady stałe
Nie dotyczy. Bez zmian.
 Emisja hałasu i wibracji
Projektowane zmiany nie wpływają na emisje hałasu ani wibracji.
 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, istniejący drzewostan, na środowisko
geologiczne i hydrogeologiczne
Projektowane zmiany nie wprowadzają szczególnych zakłóceń ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.
15. Analiza Obszaru oddziaływania obiektu budowlanego:
Planowana inwestycja nie zmienia obszaru oddziaływania istniejącego budynku.
Dobudowywana winda wraz z szybem i nadszybiem jest niższa od istniejącego budynku,
a lokalizacja dobudowy nie narusza i nie przesłania istniejących otworów okiennych.
• Elementy zagospodarowania terenu (§12 Dz.U.2002.75.690):
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Głogowie przy ul. Sikorskiego 21. Inwestycja dotyczy
dobudowy przeszklonej windy zewnętrznej do budynku Starostwa Powiatowego. Dobudowywany
szyb windy jest niższy od istniejącego budynku i wynosi ok. 16,30m, a natomiast wysokość budynku
wynosi ok. 18,85m.
Teren inwestycji jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego zatwierdzonym zatwierdzony UCHWAŁĄ Nr XXI/119/11 Rady Miejskiej w Głogowie z
dnia 5 grudnia 2011r, którego warunki podczas projektowania zostały spełnione (patrz. pkt. 12
Opisu Zagospodarowania Terenu)
Teren opracowywanego obiektu obejmuje wszystkie istniejące i projektowane elementy
wewnętrznej infrastruktury tj. chodniki, miejsce na odpady stałe oraz miejsca parkingowe.
Zgodnie z §12 Dz.U.2002.75.690 ze zm. dotyczącym - Zabudowy i zagospodarowania działki
budowlanej – warunek spełniony – brak oddziaływania.
• Zbliżenie wzajemne elementów zagospodarowania terenu z uwagi na przepisy
Ochrony Przeciwpożarowej (§271, §272, §273 Dz.U.2002.75.690; §38 Dz.U.2010.109.71
i Dz.U.2010.239.1597)
Bez zmian.
Inwestycja nie zmienia klasyfikacji pożarowej istniejącego budynku. Projektowana dobudowa nie
zmiesza odległości budynku od budynków sąsiednich, a projektowana winda nie będzie stanowić
drogi ewakuacyjnej z budynku.
Projektowane przedsięwzięcie nie zmienia istniejącego układu dróg pożarowych, ani nie ingeruje
w system zewnętrznych urządzeń zapewniających przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. Zjazd
na działkę z drogi publicznej (istniejący).
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
10
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
Budynek spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej pod względem usytuowania w stosunku
do obiektów sąsiadujących. Zgodnie z §271, §272, §273 Dz.U.2002.75.690 ze zm. dotyczącym Usytuowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, §38 Dz.U.2010.109.719
dotyczącym – Zabezpieczeń przeciwpożarowych losów, Dz.U.2009.124.1030 dotyczącym –
Przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych – warunek spełniony – brak
oddziaływania.
• Warunki dostępu do promieniowania słonecznego (§60 Dz.U.2002.75.690)
Budynek jest obiektem wolnostojącym, a planowana dobudowa jest niższa od budynku
istniejącego oraz zlokalizowana w miejscu bez otworów okiennych, co nie zmienia warunków
dostępu promieniowania słonecznego.
Zgodnie z §60 Dz.U.2002.75.690 ze zm. dotyczącym - Oświetlenia i nasłonecznienia, Pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi posiadają oświetlenie światłem dziennym – bez zmian. – warunek
spełniony.
• Warunki dostępu do światła dziennego (§13 Dz.U.2002.75.690)
Opracowywany budynek nie zmienia swojego obrysu i usytuowania, który został wybudowany
zgodnie z zachowaniem odpowiednich odległościami między sąsiadującymi działkami i
budynkami, tak jak części nowodobudowane, w związku z czym dokonana analiza wykazała, że
obiekt nie przysłania innych sąsiadujących budynków w dniach równonocy (21 marca i 21
września) w godzinach od 7.00 do 17.00. – warunek spełniony – brak oddziaływania.
•
Emisje (Dz.U.2010.213.1397):
a) Do powietrza atmosferycznego:
Inwestycja nie ingeruje w system wentylacji istniejącego budynku.
Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery, a zastosowane urządzenia nie mają emisji
zanieczyszczeń większej niż dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach. Projektowany
obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery, a zastosowane urządzenia nie będą miały emisji
zanieczyszczeń większej niż dopuszczalna w aktualnych przepisach
i normach. Zgodnie z zapisami zawartymi w Dz.U.2010.213.1397 dot. przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko – warunek spełniony – brak oddziaływania.
b) Hałasu i wibracji (Dz.U.2014.112):
Projektowane zmiany nie wpływają na emisje hałasu ani wibracji. Wyposażenie budynku wraz z
całą infrastrukturą nie ulega zmianom, a istniejące urządzenia nie wywołują żadnych drgań.
Budynek z projektowanym wyposażeniem oraz przewidzianym sposobie użytkowania nie będzie
emitować szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych.
Zgodnie z zapisami zawartymi w Dz.U.2014.112 dot. dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku – warunek spełniony – brak oddziaływania.
c) Promieniowanie elektromagnetyczne (Dz.U. 2003.192.1883)
Zgodnie z zapisami zawartymi w Dz.U. 2003.192.1883 dot. dopuszczalnych pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów –
warunek spełniony – brak oddziaływania.
16. Przełożenie rury kanalizacji deszczowej wód opadowych z dachu.
Z uwagi na kolizję projektowanego fundamentu z istniejącą rurą wewnętrznej kanalizacji
deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu, przed przystąpieniem do wykopu pod
fundament należy rurę tą zdemontować. Dla sprawnego funkcjonowania odpływu wody z dachu
należy położyć nową rurę PVC N ø160 x 4.0mm długości 20m i połączyć ją z istniejącą studzienką.
Projektuje się zastosowanie rur kanałowych z PVC, kielichowe łączonych na uszczelkę gumową.
Zastosowane rury PVC typ "N", przeznaczone są na przeniesienie obciążenia zewnętrznego w
zakresie głębokości od 1 do 6 m na terenach o dużym obciążeniu statycznym.
Układanie rur: Budowę kanału prowadzi się z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami
węzłowymi od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami co 6m. Nową rurę należy prowadzić ze
spadkiem nie mniejszym niż 2% i wpięciem do istniejącej studzienki na rzędnej nie niższej niż
+84,50mnpm. Rzędna rury spustowej przy budynku to +85,55mnpm. Przebieg rury pokazana na
PZT. Ułożony odcinek rury kanałowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku,
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z gruntu rodzimego, przynajmniej
10cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30cm).
Projektant :
mgr inż. arch. Joanna Nowak
Upr. bud. w specj. arch. nr 13/06/DOIA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
11
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
do projektu budowlanego
1. Ogólny opis.
Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest dobudowa zewnętrznego dźwigu osobowego do
budynku Starostwa Powiatowego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 21 wraz z budową
wewnętrznych instalacji elektrycznych w zakresie niezbędnym do zasilania windy.
Szyb w konstrukcji stalowej, samonośnej, elewację stanowią systemowe profile
aluminiowe wypełnione szkłem. Kabina windy panoramiczna, przelotowa, przeznaczona
do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Inwestycja umożliwi korzystanie osobom niepełnosprawnym ze wszystkich kondygnacji
budynku administracji publicznej. Budynek pełni funkcję usługową – administracji
publicznej. Funkcja obiektu pozostaje bez zmian.
Dane ewidencyjne:
OBIEKT:
Istniejący budynek administracji publicznej mieści Urząd Starostwa Powiatowego w
Głogowie. Budynek 4-kondygnacyny (w tym wysokie poddasze użytkowe), częściowo
podpiwniczony ze strychem nieużytkowym.
INWESTOR:
Starostwo Powiatowe w Głogowie
Ul. Sikorskiego 21
67-200 Głogów
Adres inwestycji
dz. nr 61, obręb 004 Chrobry,
ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów,
jedn. ewid. Głogów, gmina miejska Głogów,
pow. głogowski, woj. dolnośląskie.
2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Budynek 4-kondygnacyjny składający się z wysokiego Prateru, 1 piętra, 2 piętra i
wysokiego poddasza oraz strychu nieużytkowego. Budynek oparty na rzucie prostokąta z
wysuniętymi symetrycznie bocznymi skrzydłami oraz wysuniętą centralną częścią
frontową. Boczne skrzydła oraz część frontowa są podpiwniczone. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej – murowanej, kryty dachem czterospadowym, symetrycznym o
kącie nachylenia połaci dachowych ok. 45-50 stopni, pokryty dachówką karpiówką.
Więźba drewniana typu jętkowego, stropy odcinkowe typu Kleina z dziurawki, klatki
schodowe żelbetowe.
Budynek posiada funkcję usługową – administracji publicznej i mieści Urząd Starostwa
Powiatowego w Głogowie. Funkcja obiektu nie zmienia się.
Dobudowywany szyb windy zostanie zlokalizowany po zachodniej stronie elewacji
frontowej. Dźwig posiadać będzie samonośną, stalową konstrukcję szybu wypełnioną
systemową elewacją na profilach aluminiowych z przeszkleniem oraz panoramiczną
kabinę, aby umożliwić użytkownikom komfortowe warunki użytkowania. Projektowana
winda mieścić będzie do 10 osób (udźwig 800kg) oraz jest przeznaczona do przewozu
osób niepełnosprawnych.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
12
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
Z uwagi na konieczność dobudowy windy do istniejącego budynku administracji
publicznej wybrano taką alternatywę, która najmniej będzie ingerowała w architekturę
istniejącego budynku. Zarówno lokalizacja wśród drzew oraz przeszklony szyb i winda nie
spowodują wyraźnych zakłóceń w ładzie architektonicznym istniejącego budynku.
Przeszklony szyb oraz przeszklona kabina umożliwią wgląd w istniejącą elewację i nie
spowodują wrażenia nienaturalnej bryły dostawionej do istniejącego budynku. Stalowa
konstrukcja dźwigu nie będzie elementem dominującym, a liczne przeszklenia nadadzą
dobudowanej bryle lekkości.
3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Budynek posiada obecnie zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach inwalidzkich do kondygnacji parteru poprzez istniejące
pochylnie znajdujące się od strony frontu budynku. Po dobudowie windy dostęp dla
osób niepełnosprawnych zapewniony zostanie do wszystkich kondygnacji użytkowych
budynku. Na parterze budynku zlokalizowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
4. Program użytkowy obiektu
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie zmienia sposobu użytkowania budynku.
Budynek o funkcji usługowej – administracji publicznej.
5. Opis inwestycji - dobudowy
Przedsięwzięcie będzie polegać na dobudowie dźwigu osobowego, zewnętrznego w
stalowym szybie samonośnym. Osłonę szybu oraz kabiny stanowić będą przeszklenia
osadzone w systemowe profile aluminiowe. Szyb zostanie wybudowany po stronie
zachodniej elewacji frontowej budynku pomiędzy istniejącymi oknami, tak aby
poszczególne przystanki były dostępne bezpośrednio z istniejącego korytarza.
Winda będzie dostępna bezpośrednio z terenu (pierwszy przystanek – poziom 0), na
parterze (drugi przystanek - poziom +ok. 0,9m nad poziomem terenu), na 1 piętrze (3
przystanek), na 2 piętrze (3 przystanek) i na poddaszu – 3 piętrze (4 przystanek).
Zaprojektowano windę przelotową 180 panoramiczną (przeszkloną) w przeszklonym,
stalowym szybie o konstrukcji samonośnej.
Winda elektryczna pięcioprzystankowa, z udźwigiem 800kg przeznaczona dla max. 10
osób o prędkości 1m/s. Zasilana z istniejącej instalacji elektrycznej, z oddzielnego
obwodu wyprowadzonym z Rozdzielni Głównej.
Płyta fundamentowa
Szyb dźwigu posadowiony będzie na żelbetowej płycie fundamentowej o gr. 30cm
zagłębionej na gł. 1,40m pod poziomem terenu, w taki sposób aby przestrzeń podszybia
uzyskała wysokość 1100mm. Patrz projekt konstrukcji.
Szyb
Szyb zaprojektowano jako samonośny, w konstrukcji stalowej. Konstrukcję nośną szybu
stanowi szkielet stalowy złożony z czterech narożnikowych słupów oraz połączonych z
nimi rygli do mocowania prowadnic. Do mocowania drzwi zastosowano słupki oraz rygle
ze stali S235JR. Osłonę szybu stanowi fasada systemowa z profili aluminiowych z
wypełnieniem szklanym. Patrz projekt konstrukcji.
Kabina
Kabina windy panoramiczna (ściany kabiny szklane), wykończenie ścian ze stali
nierdzewnej, poręcze wykonane ze stali nierdzewnej, cokoliki aluminiowe, sufit z panelu
nierdzewnego, oświetlenie LED z automatycznym włączaniem światła, panel sterowania
wskaźniki cyfrowe (np. 7-segmentowe lub z matrycą kropkową), przyciski w kabinie z
oznakowaniem Braille’a, kasety wezwań dostosowane do typu sterowania, strzałki
kierunku jazdy kabiny w fasadzie drzwi. Podłoga wykończona szarymi lub antracytowymi
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
13
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
płytkami ceramicznymi lub płytami granitowymi. Drzwi od zewnątrz szklane, od wnętrza
budynku ze stali nierdzewne.
Połączenie szybu z dachem
Połączenie szczytu szybu z istniejącym dachem wykonać na konstrukcji stalowej
powiązanej z konstrukcją dachu, okładzinowanej płytami OSB z wypełnieniem z wełny
mineralnej gr. 20cm, wykończona z zewnątrz blachą na rąbek stojący w kolorze
antracytowym (ciemnoszary) RAL 7002 – jak konstrukcja i profile aluminiowe szybu.
Nawierzchnia
Projektuje się wymianę nawietrzni istniejącego chodnika – dojścia do windy oraz
poszerzenie nawierzchni przed wejściem do windy. Należy wykonać nową nawierzchnię
z kostki betonowej typu Holland w kolorze szarym w układzie koszykarskim na podkładzie
piaskowo-cementowym.
6. Cel wprowadzanych zmian
Dobudowa ma na celu:
- umożliwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do wszystkich kondygnacji,
- usprawnienie pracy urzędu.
7. Charakterystyczne parametry urządzenia:
Oznaczenie dźwigu wg PGD Sp. z o.o.
MB16/106
Typ dźwigu
osobowy
Udźwig nominalny
800kg
Ilość osób
10
Prędkość nominalna 1,0 m/s
Liczba przystanków/drzwi
5/5
Wysokość podnoszenia
12580mm
Rozmiar grupy dźwigów
1
Wymiary kabiny: Szerokość kabiny 1350 mm,; Głębokość kabiny 1400 mm
Wymiary zewn. szybu 230cm x 212 cm
Drzwi do kabiny – dostępne z zewnątrz – szklane; dostępne od budynku - ze stali nierdzewnej
Powierzchnia zabudowy
4,88m2
8. Warunki geotechniczne gruntu.
Warunki budowlane w podłożu projektowanego obiektu są korzystne, gdyż większość
gruntów występujących w podłożu ma korzystne parametry geotechniczne, a woda
gruntowa nie występuje do znacznych głębokości. Warunki podłoża należy zaliczyć do
prostych. Wynika to z:
- występowania gruntów jednorodnych pod względem litologicznym i
genetycznym,
- brak występowania gruntów nienośnych poniżej poziomu posadowienia,
- braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,
- woda gruntowa powyżej planowanego poziomu posadowienia.
W związku z powyższym, wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24 września 1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych, opisywany obiekt należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.
W przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy innych warunków niż przyjęte w
projekcie należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu weryfikacji sposobu
posadowienia.
9. Planowane prace rozbiórkowe
Dla dobudowy windy do istniejącego budynku usługowego planowane są następujące
prace rozbiórkowe:
- Rozbiórka fragmentu chodnika, wykonanie wykopu, ewentualne skucia cokołu,
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
14
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
- Wykonanie wykuć w ścianie istniejącej zewnętrznej o gr. 56cm (parter) i 40cm
(pozostałe kondygnacje),
- Rozbiórka fragmentu poszycia dachowego (dachówka karpiówka wraz z warstwami
dachu),
- Rozbiórka elementów wykończenia skosów dachu od wnętrza, ewent. ocieplenia (w
miejscu montażu drzwi do windy na poddaszu),
- Demontaż instalacji i urządzeń w miejscach planowanych otworów drzwiowych do
windy. Instalacje i urządzenia demontować ręcznie przy użyciu elektronarzędzi.
Urządzenia, sieci i instalacje należy demontować po odłączeniu ich od źródeł zasilania.
Położenie instalacji elektrycznej przed położeniem tynków, zgodnie z projektem branży
elektrycznej.
10. Warunki wykonania prac rozbiórkowych
Teren na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe obiektu, należy ogrodzić i
oznakować tablicami ostrzegawczymi. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi
możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.
Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. W czasie
prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych
kondygnacjach jest zabronione. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy
stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie ścian lub innych części obiektu
przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. W czasie
wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowanych lin
powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być
niezawodne. Teren budowy zaopatrzyć należy w odpowiedni sprzęt ratunkowy i
przeciwpożarowy. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i mienia
przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
występujące podczas rozbiórki to: Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m, a w
szczególności: - wykonanie demontażu pokryć dachowych, konstrukcji dachów, z uwagi
na możliwość upadku z rusztowań lub bezpośrednio z demontowanych elementów
obiektów budowlanych, - wykonanie zasypywania z warstwowym zagęszczeniem
wykopów fundamentowych o ścianach pionowych bez podparcia o głębokości poniżej
i 1,2m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości 3,0m z uwagi na
możliwość przysypania ziemią. Wykonanie prac z udziałem dźwigu z uwagi na możliwość
wystąpienia niebezpieczeństwa związanego
z zerwaniem się transportowanych
elementów podlegających demontażowi oraz z uszkodzeniem dźwigu.
Wykonywanie prac z udziałem innego sprzętu i maszyn budowlanych z uwagi na
możliwość ich uszkodzenia podczas prac demontażowych. Sposób prowadzenia
instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót rozbiórkowych, a w
szczególności robót szczególnie niebezpiecznych. Przed przystąpieniem do prac
kierownik rozbiórki jest obowiązany zapoznać wszystkich pracowników z przepisami
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
BHP przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 ). Przed przystąpieniem
do wykonania robót szczególnie niebezpiecznych niezbędne jest dokonanie skrótowego,
powtórnego zapoznania się z zasadami BHP dla konkretnych czynności i wytypowanych
pracowników. Prace należy wykonywać zgodnie z warunkami i wymogami BHP dla robót
budowlanych, rozbiórkowych oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z
9.03.2003 Nr 47 poz.401).
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
15
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
11. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórki
Wszystkie materiały z rozbiórki winny być posortowane na tymczasowym składowisku.
Posiadacz odpadów powinien postępować z nimi w sposób zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki
obiektów powinny być posegregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112
poz.1206) materiały z rozbiórki należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów
i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Na skutek
prowadzonych prac rozbiórkowych powstaną na placu rozbiórki następujące rodzaje
odpadów :
17.01.01. – gruz betonowy
17.01.02. – gruz ceglany
17.01.03. – odpady innych materiałów ceramiki i elementów wyposażenia
17.01.80 – usunięte tynki
17.02.02 – szkło
17.02.03 – tworzywa sztuczne
17.03.80 – papa odpadowa
17.04.05 – żelazo i stal
17.06.04 – materiały izolacyjne, budowlane
17.09.04 – zmieszane odpady z demontażu inne niż wyżej wymienione.
Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia
środowiska lub zagrożenia dla ludzi. Z wytworzonych materiałów należy wydzielić
odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na
składowisku odpadów komunalnych.
12. Sposób posadowienia
Kategoria geotechniczna pierwsza oraz warunki gruntowe proste.
Rzędna posadzki parteru będącego poziomem wykończonej podłogi parteru wynosi
+-0,00 = + 86,49 m n.p.m.
Stopa fundamentowa (projektowana) oraz ławy fundamentowe (istniejące)
posadowione są powyżej występowania wód gruntowych.
Poziom posadowienia płyty podszybia: przyjęto: -2,28 m (84,21 m n.p.m.) co odpowiada
poziomowi -1,40 na rysunkach konstrukcyjnych (od poziomu pierwszego przystanku).
13. Fundamenty, ściany fundamentowe
Fundamenty należy posadowić na gruntach rodzimych. W przypadku posadowienia na
nasypie niekontrolowanym /NN/ należy w ramach adaptacji przewidzieć lokalną
wymianę gruntu lub zastosować poduszki piaskowe pod ławy fundamentowe,
zagęszczone do ID = 0,70.
Nowy fundament – płytę żelbetową gr. 30cm pod szyb dźwigu wykonać należy na
poziomie wskazanym w projekcie konstrukcji. Fundamenty należy wykonać na warstwie
betonu podkładowego klasy min. B10 i gr. min. 10 cm.
Żelbetową płytę fundamentową wraz z żelbetowymi ścianami fundamentowymi gr.
25cm z betonu C20/25 o wodoszczelności W-6 , które usytuowane zostały pod ścianami
zewnętrznymi szybu.
14. Ściany konstrukcyjne szybu
Projektuje się ściany zewnętrzne konstrukcyjne ze słupów stalowych oraz połączonych z
nimi rygli. Główna konstrukcja stalowa zaprojektowana ze stali S235JR. Konstrukcja
samonośna malowana na kolor antracytowy RAL 7002, posadowiona na żelbetowej
płycie fundamentowej. – Patrz projekt branży konstrukcyjnej.
15. Obudowa szybu
Konstrukcję należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
16
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
Obudowę należy wykonać z profili aluminiowych z wypełnieniem szkłem oraz paneli (z
wypełnieniem płytami pełnymi w kolorze antracytowym) . Konstrukcje stalową oraz
panele należy pomalować w kolorze antracytowym (ciemno-szarym) RAL 7002.
Zaprojektowano systemowe profile fasady aluminowo-szklanej ALUPROF typu MB-SR50
lub MB-SR50N, bądź inne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.
Parametry techniczne systemu fasadowego:
- Przepuszczalność powietrza
AE1200; EN 12153:2003; EN 12152:2002
- Odporność na obciążenie wiatrem
2400 Pa, EN 12179:2002; EN 13116:2002
- Wodoszczelność
RE1200, EN 12155:2003; EN 12154:2002
- izolacyjność termiczna (Uf)
1,3 W/m2K
- Izolacyjność akustyczna (Rw)
do 46 dB
- szkło o gr. min. 8mm, z powłoką przeciwsłoneczną.
MB-SR50 jest to system ściany słupowo-ryglowej, w oparciu o który wykonuje się
zabudowy zewnętrzne i wewnętrzne, wszelkiego rodzaju lekkie ściany osłonowe, duże
przeszklone płaszczyzny, a także struktury przestrzenne takie jak: rotundy, ogrody zimowe,
wiatrołapy, werandy, świetliki, daszki, itp. Umożliwia uzyskanie różnych wersji wyglądu
zewnętrznego, m.in. tzw. poziomej lub pionowej linii (MB-SR50 PL), a także wersji
półstrukturalnej (MB-SR50 EFEKT). Można również stosować ten system nakładkowo na
konstrukcję drewnianą lub stalową (MB-SR50 A). Dostępna jest także wersja
przeciwpożarowa fasady (MB-SR50 EI).
Nad wejściem do windy z zewnątrz należy zamontować zadaszenie o wym. 180cm x
110cm montowane do konstrukcji / obudowy szybu. Zadaszenie należy wykonać ze szkła
bezpiecznego
(hartowanego)
montowanego
na
wspornikach
stalowych
podtrzymywanych przez stalowe cięgna (linki stalowe mocowane do szkła i wsporników).
16. Nadproża
Nadproża prefabrykowane żelbetowe Należy wykonać nadproża w ścianie zewnętrznej
nad otworami drzwiowymi do windy. typu L19 D z betonu C20 i stali A-III i A-0, należy
umieszczać nad otworami okiennymi i drzwiowymi.
17. Więźba dachowa
Istniejącą więźbę dachową należy wzmocnić
projektanta konstrukcji – patrz projekt konstrukcji.
w miejscach wskazanych przez
18. Dach
Połączenie szczytu szybu z istniejącym dachem wykonać na konstrukcji stalowej
powiązanej z konstrukcją dachu, okładzinowanej płytami OSB z wypełnieniem z wełny
mineralnej gr. 20cm, wykończona z zewnątrz blachą tytan-cynk na rąbek stojący w
kolorze antracytowym (ciemnoszary) RAL 7002 – kolor jak konstrukcja i profile aluminiowe
szybu.
Blacha na dachu jest rozwiązaniem nowoczesnym, praktycznym i funkcjonalnym. Doskonale
sprawdzi się wszędzie tam, gdzie tradycyjne, a co z tym idzie – ciężkie pokrycie dachowe - nie ma
racji bytu. Blacha na rąbek jest pokryciem wyjątkowo trwałym i odpornym na działanie czynników
atmosferycznych. Blacha, wbrew pozorom, na dachu jest sztywna i wyjątkowo szczelna. Chroni
pokrycie przed wnikaniem wilgoci i wody deszczowej. W odróżnieniu od tradycyjnych dachówek,
nie łamie się i nie kruszy, nie poddaje się też działaniu mrozu.
19. Progi oraz połączenia z istniejącą posadzką
W miejscach przekuć pod otwory drzwiowe należy przygotować podłoże z zaprawy
cementowej pod płytki posadzkowe o min. 3cm poniżej poziomu wykończonej posadzki
korytarza. Należy wykończyć bezprogowo posadzkę w miejscach połączenia wejść do
windy z istniejącą podłogą w sposób nawiązujący do istniejącego wykończenia
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
17
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
posadzek. Jako poziom wykończonej posadzki należy przyjąć poziom istniejącej posadzki
na poszczególnych kondygnacjach.
Z uwagi na to, że na parterze budynku część korytarza od strony ściany zewnętrznej
wykończona jest płytami granitowymi, miejsca po otworach należy wykończyć płytkami
granitowymi, w taki sposób, aby swoim kolorem nawiązywały do istniejącego
wykończenia posadzki w korytarzu budynku. Na pozostałych kondygnacjach –
wykończyć jak na parterze.
Wykonać na podstawie:
PN-62/B-10144
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
przy odbiorze.
20. Wykonanie obudowy w zabudowie suchej
Obudowy z płyt g-k
Wszystkie elementy istniejącej konstrukcji więźby dachowej, widoczne pionowe
przewody wentylacyjne, szachty instalacyjne, należy obudować płytami gipsowo kartonowymi, o grubości 1,25 cm., wykończyć zgodnie z istniejącym budynkiem i
docelowo pomalować na istniejący kolor ścian/sufitów.
Wszystkie wymiary i poziomy należy sprawdzić na budowie.
Na kondygnacji poddasza projektuje się wykonanie sufitu podwieszanego i ścian
bocznych z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5mm na profilach
stalowych/aluminiowych, płyty g-k o klasie odporności ogniowej R15 np. NIDA Ogień typ
F, lub innych o podobnych parametrach.
21. Okładziny ścienne

Tynki wewnętrzne
Tynki wewnętrzne na ścianach istniejących:
Uzupełnić ubytki i wykonać jako tynki cementowo-wapienne. Roboty tynkowe. Tynki
zwykłe Wymagania i badania przy odbiorze.
Ściany wewnętrzne na kondygnacjach pomalować farbami akrylowymi w kolorze – jak
ściany istniejące lub w kolorze białym RAL 9003.

Malowanie
Płyty gipsowo-kartonowe pełnią również funkcję okładziny wewnętrznej, łączenie płyt gk spoinować masą gipsową z taśmą zbrojącą z włókna szklanego. Istniejące okładziny
wewnętrzne otynkowane oraz projektowane z płyt g-k malować farbą emulsyjną lub
akrylową.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie powłok malarskich zgodnie z
zaleceniami producenta określonymi w kartach wyrobów. Farby, rozcieńczalniki,
ściereczki, odpadki i inne przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach do chwili
użycia. Proces przygotowania podłoża mający na celu uzyskanie należytego wyglądu
estetycznego, trwałości i jakości wykonanych powłok:
zbadanie stanu technicznego podłoża i jego przydatności do danej techniki
malarskiej
oczyszczenie podłoża z kurzu, plam, zaprawy, starych powłok, rdzy, zacieków itp.
reperacja uszkodzeń podłoża i usunięcie jego wad technicznych – wzmocnienie,
neutralizacja itp.
obróbka powierzchni podłoża w celu doprowadzenia jej właściwości do
wymagań natury estetycznej i technologicznej jak szpachlowanie, szlifowanie,
gruntowanie.
Ściany na korytarzu malować farbami emulsyjnymi lub mineralnymi zmywalnymi w
kolorze dopasowanym do koloru ścian lub białym.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
18
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
22. Obróbki blacharskie.
Montaż obróbek blacharskich na okapach i gzymsach (na dachu istniejącym w
miejscach gdzie znajdowały się pierwotnie). Wykonanie obróbek blacharskich z blachy
stalowej powlekanej gr 0,55mm.
Wykonanie obróbek połączeń dach-ściana z papy, z zastosowaniem izoklinów
laminowanych oraz nierdzewnych listew dociskowych.
23. Część instalacyjna (§11.ust.2.pkt7)
Wszystkie opisy, schematy i obliczenia zawarte są, odpowiednio, w projekcie instalacji
elektrycznych.

Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej.
Montaż instalacji elektrycznej zasilającej windę wykonać zgodnie z projektem branży
elektrycznej.

Wentylacja szybu windy
Wentylacja szybu windy dostarczona przez producenta dźwigu wraz z niezbędnymi
urządzeniami i instalacjami.
24. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wyroby budowlane.
Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszą posiadać:
aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem
bezpieczeństwa „B”
świadectwo dopuszczenia urzędu dozoru technicznego dla urządzeń
poddozorowych
dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności
(„PN”, „E”, „O”)
deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami i
aprobatą techniczną
25. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych.
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej. Wszystkie zastosowane produkty budowlane muszą posiadać aktualne pozwolenia,
certyfikaty, atesty i świadectwa jakości. Firma wykonująca roboty budowlane jest zobowiązana
dostarczyć wymagane dokumenty Inwestorowi.
Kolejność prowadzenia robót budowlanych:
- roboty ziemne i fundamentowe,
- roboty budowlane montażowe konstrukcji,
- roboty budowlane montażowe konstrukcyjne dachu i pokrycia dachowego,
- roboty budowlane montażowe obudowy szybu, montaż kabiny,
- wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznych,
- wentylacji mechanicznej,
- roboty wykończeniowe ścienne wewnętrzne i zewnętrzne,
- wykonanie posadzek, wykładzin ściennych,
- wykonanie stropów podwieszonych,
- wykonanie zagospodarowania terenu,
- likwidacja placu budowy.
Prace budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający działanie urzędu.
Proces budowy i jego poszczególne etapy w całości podlegać będą dokumentowaniu, w
szczególności w dzienniku budowy. Wszystkie użyte materiały budowlane posiadać muszą
aktualne atesty PIH oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski lub Unii
Europejskiej. Obowiązuje zakaz używania lub wbudowywania materiałów niebezpiecznych,
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
19
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
szkodliwych zdrowia ludzi lub stwarzających zagrożenia dla środowiska. Proces budowlany podlegać będzie
nadzorowi przez Inspektorów: budowlanego, sanitarnego, elektrycznego, itp.
Dziennik budowy
przechowywany będzie u kierownika budowy, a następnie u Inwestora. Wszystkie roboty budowlane należy
prowadzić zgodnie z D.U. Nr 13/72 „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano- montażowych i rozbiórkowych”. Obowiązuje zasada pełnej zgodności wykonawstwa z
obowiązującymi normami, prawem budowlanym i przepisami ogólnymi jak również przestrzeganiem zasad
sztuki budowlanej.
Uwagi
projekt architektury budynku należy rozpatrywać łącznie z projektem jego konstrukcji,
całość
dokumentacji
projektowej
podlega
ochronie
w
zakresie
praw
autorskich
i pokrewnych. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz po zaakceptowaniu przez przedstawiciela
wykonawstwa przedmiotowej dokumentacji, wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnego
uzgodnienia z autorami projektu,
dla realizacji budowy wymagane jest opracowanie dokumentacji wykonawczej,
realizację budowy należy prowadzić pod stałym nadzorem projektantów.
zmiany przyjętych rozwiązań projektowych, nie wchodzące w zakres nadzorów autorskich, będą
przedmiotem oddzielnego opracowania.
26. Warunki wykonywania robót - uwagi końcowe.
Wszelkie
prace
budowlane
należy
wykonywać
pod
nadzorem
osoby
uprawnionej
z zachowaniem;
„Technicznych warunków wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych” - Tom I
Budownictwo ogólne - Cześć 1 - 4 opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej a wydanych przez Min.
Gosp. Przestrz. i Bud.
obowiązujących przepisów i norm PN, BN
odpowiednich wytycznych i instrukcji np. ITB.
W trakcie realizacji stosować do wbudowania materiały posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty
i świadectwa dopuszczenia do zastosowania na terenie polski i UE,.
Kierownik budowy zobowiązany jest w trakcie realizacji inwestycji do;
zagospodarowania
placu
budowy
oraz
prowadzenia
robót
zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym BHP i Ppoż.
prowadzenia bieżącej obsługi geodezyjnej oraz uzyskania odpowiednich zezwoleń, zgłoszeń
i protokołów odbioru robót,
zabezpieczenia instalacji elektrycznych w rejonie prowadzenia prac w celu uniknięcia porażeniem
prądem ludzi oraz ich uszkodzenia,
W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach
technicznych należy porozumieć się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu
rozwiązania technicznego.
27. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie rozdział 9.: Urządzenia dźwigowe
1.Projektowana kabina dźwigu będzie miała wymiary wewnętrzne 1.35m szeroka na 1.4m długa. Poręcze
zamontowane będą na wysokości 0.9m oraz tablica przyzywowa na wysokości 1m i w odległości 0.05m od
naroża kabiny - warunek spełniony - Zgodnie z § 193. 2a)
2. Projektowana kabina będzie zatrzymywać się na każdej kondygnacji użytkowej oraz różnica poziomów
podłogi kabiny dźwigu, zatrzymującego się na kondygnacji użytkowej, i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu
z dźwigu nie będzie większa niż 0,02m - warunek spełniony - Zgodnie z § 194 pkt 1 i 2.
3. Odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu, a przeciwległą ścianą lub inną
przegrodą wynosi 2.88m, co jest większe niż 1,6m - warunek spełniony - Zgodnie z § 195 pkt. 1
4.Winda posiadać będzie odrębną konstrukcję stalową odylatowaną od budynku istniejącego. - warunek
spełniony - Zgodnie z § 197 pkt. 1
5. Szyb windy ogrzewany nagrzewnicą projektuje się poza obrębem budynku i zostanie wykonany z
materiałów niepylących - warunek spełniony - Zgodnie z § 198. pkt. 1 i 2
6. Nie projektuje się prowadzenia dróg komunikacyjnych bezpośrednio pod szybem dźwigowym - warunek
spełniony - Zgodnie z § 199
7. W szybie dźwigowym umieszcza sie tylko urządzenia i przewody związane z pracą i konserwacją dźwigu warunek spełniony - Zgodnie z § 201.
28. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych
Patrz projekt branży konstrukcyjnej i ocena stanu technicznego istniejącego obiektu.
Projektant : mgr inż. arch. Joanna Nowak
Upr. bud. w specj. arch.
nr 13/06/DOIA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
20
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
ul. Kotlarska 1A/3; 67-200 Głogów
Tel.: 76 72 77 802; fax.: 76 744 22 70; e-mail.: [email protected]
TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT DOBUDOWY DŹWIGU OSOBOWEGO ZEWNĘTRZNEGO DO BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W GŁOGOWIE PRZY UL. SIKORSKIEGO 21 WRAZ Z INSTALACJAMI
ELEKTRYCZNYMI
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
INWESTOR:
ADRES INWESTYCJI:
Starostwo Powiatowe
dz. nr 61, obręb 0004 Chrobry
w Głogowie
jedn. ewid. 020301_1 Głogów
ul. Sikorskiego 21
ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, pow.
67-200 Głogów
głogowski, woj. dolnośląskie
Opracowanie:
Zespół projektowy
Biuro architektoniczne AMBIT
JOANNA NOWAK
architekt
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 13/06/DOIA
15.04.2016r.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
21
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
Informacja dotycząca BIOZ. (art.35 ust.3 p3 P.B.)
29. Opis opracowania.
Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia przy projekt
dobudowy dźwigu osobowego zewnętrznego do budynku Starostwa Powiatowego w Głogowie
przy ul. Sikorskiego 21 wraz z instalacjami elektrycznymi na dz. ozn. nr 61, obr. 0004 Chrobry, jedn.
ewid. 020301_1 Głogów, gmina Głogów, powiat głogowski, woj. dolnośląskie.
Podstawa opracowania.
Zlecenie Inwestora. Umowa o wykonanie prac projektowych zawarta pomiędzy Inwestorem –
Starostwo Powiatowe w Głogowie, a Biurem Architektonicznym „AMBIT” reprezentowanym przez
mgr inż. arch. Joannę Nowak z siedzibą przy ul. Kotlarskiej 1a/3, 67-200 Głogów na projekt
dobudowy dźwigu osobowego zewnętrznego do budynku Starostwa Powiatowego w Głogowie.
Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest osiągnięcie maksymalnego bezpieczeństwa uczestników
procesu budowlanego, jak również osób postronnych będących w obrębie placu budowy np.
sąsiadów znajdujących się w sąsiedztwie posesji.
30. Charakterystyka obiektu:
Opis obiektu budowlanego.
Przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczy dobudowy windy. Stopień wykonania prac budowlanych
kwalifikuje się jako – średnioskomplikowany. Wysokość kondygnacji nadziemnych: 3 kondygnacje
wysokości do 15,42 m.
31. Dostęp do placu budowy:
Dostęp odbywać się może z ulicy Sikorskiego za pomocą wjazdu. Teren budowy należy ogrodzić,
tak aby nie miały tam wstępu osoby trzecie.
32. Urządzenia techniczne:
Zasilanie budowy w energię elektryczną z istniejącego przyłącza. Zasilanie budowy w wodę z
istniejącego przyłącza wody.
33. Zaplecza socjalne:
Inwestor wskaże miejsce ulokowania kontenerowych pomieszczeń socjalnych, jeżeli zajdzie taka
potrzeba.
34. Zagrożenia na placu budowy:
Zagrożenie związane z sąsiedztwem istniejących obiektów oraz istniejącego zagosp.
terenu.
Istnieje zagrożenie spadania z góry przedmiotów, materiałów lub narzędzi używanych w trakcie
procesu budowy ścian, budowy i układania dachu, czynniki te mogą stanowić zagrożenie nie
tylko dla pracowników budowy, ale także dla osób przebywających w bliskim sąsiedztwie.
Zagrożenia dla pracowników biorących udział w procesie budowlanym.
Zagrożenia dla pracowników mogą powstać z przyczyn wymienionych w punkcie, 6 w
szczególnie podczas robót na wysokości (prace na drabinie, rusztowaniu, za pomocą dźwigów).
a) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m-dla robót
elewacyjnych i dachowych, prowadzonych z rusztowań,
b) porażenie prądem elektrycznym,
c) uderzenie przez spadające przedmioty,
d) wibracje i hałas,
e) urazy mechaniczne powstałe przy pracy: np.; w wyniku upadku.
Przy odpowiednim zabezpieczeniu stanowisk pracy zagrożenia nie powinny przekraczać poziomu
akceptowalnego. Zagrożenia związane z narażeniem na hałas i wibracje są zagrożeniami
chorobowymi, pozostałe zagrożeniami wypadkowymi. Nie wystąpią zagrożenia dla innych robót.
Teren objęty
inwestycją- podczas trwania budowy zostanie ogrodzony, oddzielony od
pozostałych, sąsiednich obszarów użytkowanych gospodarczo w sposób zabezpieczający
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
22
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
budowę przed dostaniem się osób trzecich i będzie zamykany na czas przestojów budowlanych.
Plac budowy zostanie oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.
Materiał odpadowy, powstały w trakcie budowy usuwany będzie w sposób nie stwarzający
niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie wywożony na miejskie wysypisko odpadów.
Wszystkie prace stwarzające zagrożenie wykonywane będą przez odpowiednio przeszkolonych
robotników, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Pracujący robotnicy nie mogą
znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Przed przystąpieniem do
wykonywania prac, kierownik budowy zobowiązany jest zapoznać pracowników z zasadami
bezpiecznego wykonywania robót, środkami ochrony zbiorowej i indywidualnej, które
bezwzględnie należy stosować, z kolejnością wykonywania prac, wymaganiami bezpieczeństwa
i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem prac,
przy których pracownicy narażeni są na upadek z wysokości powinni sprawować wyznaczeni prze
kierownika budowy brygadziści. Zaplecze budowy, pomieszczenia socjalno- sanitarne dla
pracujących robotników znajdować w barakowozach ustawionych przy placu budowy.
Prace zewnętrzne, elewacyjne prowadzone będą z rusztowań stalowych, przenośnych, stabilnie
mocowanych do podłoża. Prace dachowe prowadzone będą zespołowo, a pracownicy
asekurowani będą za pomocą lin asekuracyjnych, mocowanych do stałych elementów
konstrukcyjnych o odpowiedniej wytrzymałości na wyrywanie.
Nie przewiduje się wbudowywania w obiekt materiałów szkodliwych lub niebezpiecznych dla
ludzi, ani przechowywania takich materiałów na placu budowy. Pozostałe materiały budowlane
przechowywane będą w magazynach na placu budowy. W trakcie robót budowlanych nie
przewiduje się użycia materiałów palnych lub wybuchowych.
35. Przeciwdziałanie zagrożeniom:
W celu zminimalizowania zagrożeń mogących powstać podczas wykonywania robót, zostaną
podjęte czynności mające na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy tj:
W przypadku awarii budowlanej lub wypadku przy pracy- ewakuacja rannych ludzi odbywać się
będzie do Stacji Ratownictwa Medycznego w Głogowie - transportem własnym firmy
prowadzącej budowę, lub karetką pogotowia bądź helikopterem medycznym, bezpośrednio z
budynku, wyjazdem od drogi krajowej nr 12. Na terenie budowy – znajdować się będzie punkt
czerpalny wody dla celów budowlanych i przeciwpożarowych.
Zabezpieczenia techniczne:
oznakowanie terenu budowy
umieszczenie od strony drogi tablicy informacyjnych i ostrzegawczych
wyznaczenie strefy bezpieczeństwa podczas prac montażowych
używanie środków zabezpieczeń typu szelki, pasy, liny przy wykonywaniu robót na
wysokości
kontrola stanu rusztowań oraz poprawności ich montażu
kontrola środków ochrony indywidualnej pracowników (kas, okulary, rękawice, obuwie)
kontrola sprawności narzędzi pracy
prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną,
Działania instruktażowe (patrz załącznik nr 1)
dopuszczenie do pracy pracowników z aktualnymi badaniami lekarskimi
prowadzenie szkoleń stanowiskowych pracowników
przeprowadzanie instruktażu posługiwania się sprzętem zabezpieczającym do prac na
wysokości
przeprowadzenie instruktażu prawidłowego montażu rusztowań
poinstruowanie pracowników o zachowaniu w razie zauważenia niebezpieczeństwa lub
wypadku.
Zasady organizacji nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa pracy
a)
-
Kierownik budowy:
przeprowadza wspólnie z kierownikami robót szkolenia BHP
nadzoruje i wymaga przestrzegania bezpieczeństwa prowadzenia robót.
Projektant:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
Opracowanie:
mgr inż. arch. Joanna Nowak
upr. bud. nr: 13/06/DOIA
23
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU STAROSTWA POWITOWEGO W GŁOGOWIE
Informacja dotycząca BIOZ
–
Załącznik nr 1
36. Praca na wysokości.
Definicja pracy na wysokości.
Przez pojęcie ”praca na wysokości” rozumiemy roboty na: rusztowaniach – pomostach, podestach, stałych
galeriach, słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach, klamrach i
innych podwyższeniach na wysokości powyżej 2,0m od terenu lub poziomu podłogi obudowanej ścianami.
Profilaktyka.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas prac na wysokości należy ograniczyć liczbę niebezpiecznych
operacji roboczych oraz stosować urządzenia zabezpieczające pracowników niezależnie od ich woli i
decyzji. Zostanie to osiągnięte przez odpowiednie przygotowanie dokumentacji technologiczno –
organizacyjnej, zawierającej wytyczne bezpiecznego prowadzenia robót oraz systematyczne prowadzenie
szkoleń dla pracowników.
37. Zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.
Praca na rusztowaniach.
Na budowie każde stanowisko pracy położone na wysokości ponad 2,0m, musi być zabezpieczone barierą
ochronną na wysokości 1,10m i deską krawężnikową o szerokości 0,15m. Wolną przestrzeń, między poręczą
bariery a deską krawężnikową, należy zabezpieczyć poprzeczką umocowaną w połowie wysokości. Jako
zabezpieczenie ludzi pracujących na stropach należy stosować słupki umocowane do stropu w odległości
1,0m od jego krawędzi połączone linami.
UWAGA!
Do pracy na rusztowaniu wolno przystąpić dopiero po komisyjnym jego odbiorze. Po burzy, ulewach,
opadach śniegu oraz po dłuższej przerwie w użytkowaniu, na rusztowaniach można pracować dopiero po
kontroli technicznej. Powinna ona obejmować stan konstrukcji rusztowań i podestów roboczych. Ponadto,
codziennie przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić ogólny stan rusztowań, zwłaszcza pomostów i barier
ochronnych. Wejście do budynku i przejścia obok rusztowań powinny być zabezpieczone mocnymi
daszkami ochronnymi zamocowanymi na wysokości co najmniej 2,5m od ziemi, ze spadkiem 45° w kierunku
źródła zagrożenia.
Przemieszczenie pionowe po rusztowaniach musi się odbywać po drabinach ustawionych w ciągach
komunikacyjnych. Nie wolno przeciążać pomostów ani materiałami ani ludźmi! Na rusztowaniu powinna
znajdować się tablica informacyjna o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu pomostów. Bezwzględnie
zabronione jest zrzucanie z rusztowań, nawet z niewielkiej wysokości, gruzu i zużytych materiałów. Należy je
transportować w pojemnikach. Nie wolno przechodzić lub przebywać pod transportowanym materiałem.
Praca w zabezpieczeniach ochrony indywidualnej.
W przypadku, gdy poczynania techniczne i organizacyjne nie mogą zapewnić pełnego bezpieczeństwa
pracy na wysokości, należy bezwzględnie stosować właściwe środki ochrony indywidualnej tj. szelki
bezpieczeństwa w połączeniu z linką mocowaną do uchwytu a także urządzenia samohamowne (tzw.
Aparaty bezpieczeństwa) lub amortyzatory włókiennicze. Takie zabezpieczenie przewidywane jest na
budowie np. podczas robót dekarskich. Lina z urządzeniem samohamującym powinna być przymocowana
do konstrukcji stałej, nie ulegającej odkształceniu lub zniszczeniu. Sprzęt ten powinien być stale sprawdzany.
Wycofanie go z użycia powinno nastąpić po przekroczeniu terminu ważności oraz zawsze wówczas, gdy był
narażony na przeciążenie spowodowane upadkiem człowieka z wysokości. Przed użyciem w/w sprzętu
należy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi.
Praca na drabinach.
Używanie drabin uszkodzonych z wyłamanymi lub pękniętymi szczeblami czy podłużnicami jest zabronione.
Segmenty drabiny rozstawnej powinny być spięte łańcuchem lub innym połączeniem ograniczającym jej
rozstaw. Drabina przestawna powinna wystawać co najmniej 0,72m ponad krawędź płaszczyzny, na którą
ma wejść pracownik. Ponadto, powinna być ustawiona pod katem 65° - 75° w stosunku do podłoża.
38. Uwagi dodatkowe.
•
Otwory technologiczne i inne należy przykryć pokrywą i zabezpieczyć przed przesuwaniem się lub
ustawić bariery ochronne.
•
W miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów należy wyznaczyć strefę niebezpieczną,
odpowiednio ją ogrodzić i oznakować. Strefa taka powinna mieć szerokość wynoszącą co najmniej 1/10
wysokości, z której mogą spadać przedmioty, nie mniej jednak niż 6,0m.
•
Zabrania się naprawy wszelkich urządzeń mechanicznych będących pod napięciem oraz przez
osoby do tego nieuprawnione.
•
Zabrania się używania sprzętu mechanicznego bez zabezpieczeń elementów wirujących i
obrotowych.
•
W razie zauważenia nieprawidłowości, zagrożenia lub wypadku należy bezzwłocznie powiadomić o
tym zagrożonych pracowników, bezpośredniego przełożonego i kierownika budowy.
•
Numery telefonów kierownika budowy, policji, straży pożarnej, pogotowia znajdują się na tablicy
informacyjnej budowy.
Opracowanie (info Bioz):
mgr inż. arch. Joanna Nowak
upr. bud. nr: 13/06/DOIA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – Biuro architektoniczne AMBIT
24
Download