U C H W A Ł A Nr XIV/108/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27

advertisement
U C H W A Ł A Nr XIV/108/15
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości
gruntowej niezabudowanej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” oraz art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 20 pkt. 2 w związku
z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zmianami) oraz na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Nr
XXII/208/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 października 2008 roku w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Głogów
(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 302, poz. 3451 z dnia 21.11.2008 r.)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Rada Miejska wyraża zgodę na nabycie do zasobu Gminy Miejskiej Głogów, nieruchomości
gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 36 o pow. 25767 m2, zapisanej w księdze
wieczystej Kw Nr LE1G/00050701/0, położonej w Głogowie w obrębie 13 „Brzostów”,
stanowiącej własność Piotra Różyckiego i Marka Kędzi – wspólność łączna wspólników
spółki cywilnej.
2. Wartość nieruchomości gruntowej określona została przez rzeczoznawcę majątkowego
w operacie szacunkowym z dnia 30 marca 2015 r. na kwotę 1.351.800,00 zł netto
(tj. 1.662.714,00 zł brutto).
§ 2.
Nieruchomość gruntową oznaczoną nr geod. 36 o pow. 25767 m2 nabywa się w celu
powiększenia gminnego zasobu nieruchomości.
§ 3.
Nabycie nieruchomości, o której mowa w § 1 następuje odpłatnie za kwotę 1.500.000,00 zł
netto, tj. 1.845.000,00 zł brutto.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Koliński
UZASADNIENIE
Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot
własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące
przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.
Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Prezydent. Decyzja o nabyciu
nieruchomości za określoną cenę mieści się w pojęciu gospodarowania mieniem
komunalnym. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym realizacja tego zadania należy do kompetencji właściwego organu, tj. Prezydenta.
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami, jeżeli przepisy ustawy wymagają udzielenia zgody przez radę, wyrażenie
zgody następuje odpowiednio w drodze uchwały rady.
Uchwała Rady Gminy wyrażająca zgodę na nabycie nieruchomości stanowić będzie
podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów
w Głogowie przedmiotowa działka gruntu wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku
planu symbolami:
 3 ZC- przeznaczenie terenu na cmentarz komunalny;
 6 KSP - przeznaczenie terenu na parking;
 2 KL - przeznaczenie na ulicę klasy lokalnej w liniach rozgraniczających 12 m przy
szerokości jezdni minimum 6 m, z obustronnymi chodnikami;
 8 UC/ZP – przeznaczenie terenu na usługi komercyjne w zieleni;
Wartość nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 36, położonej w Głogowie
w obrębie 13 „Brzostów” określona została przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę
1.351.800,00 zł netto (1.662.714,00 zł brutto). Strony ustaliły cenę sprzedaży nieruchomości
na kwotę 1.845.000,00 zł brutto ( 1.5000.000,00 zł netto).
Zgodnie z § 2 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 października
2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Miejskiej Głogów, w przypadku gdy ustalona cena nabycia przewyższa wartość
określoną przez rzeczoznawcę majątkowego, do nabycia nieruchomości wymagana jest zgoda
Rady Miejskiej.
W związku z powyższym nabycie w/w nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy
Miejskiej Głogów może nastąpić tylko za zgodą Rady Miejskiej.
Pozostałe warunki w sprawie zawarcia umowy określone zostaną w protokole
uzgodnień.
Download