prawa człowieka-dziecka

advertisement
Prawa dziecka
w przedszkolu
PRAWA CZŁOWIEKA

Prawa człowieka to „podstawowe, powszechne i przyrodzone
prawa przysługujące jednostce ludzkiej w jej relacji z władzą
publiczną.”

Prawa człowieka – zespół praw i wolności, które przysługują
każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język,
wyznanie, przekonania … itp. Prawa człowieka są prawami o
charakterze moralnym, zbiorem postulatów domagających się
poszanowania wartości najcenniejszych dla człowieka, tj. życie,
godność, wolność, swobodny rozwój.”
PRAWA CZŁOWIEKA-DZIECKA
Fundamentalne prawa człowieka dotyczą każdego, a
zatem i dzieci,

Fakt, że dziecko jest człowiekiem, a więc posiada
takie same prawa jak człowiek dorosły,

PRAWA DZIECKA W AKTACH PRAWNYCH
Najważniejszymi dokumentami określającym prawa
dziecka jest:
• Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona 20.11.1989 r.
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
Konwencja o Prawach Dziecka, obowiązująca w naszym
kraju od 7. 07. 1991 roku, - Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz.
527.
Konwencja obejmuje prawa i wolności osobiste,
prawa socjalne, prawa kulturalne w tym prawo do nauki
(art. 28, 29 i 30) i prawa polityczne.
PRAWA DZIECKA W AKTACH PRAWNYCH
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
art. 48. 1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z
własnymi
przekonaniami.
Wychowanie
to
powinno
uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego
sumienia i wyznania oraz jego przekonania,
art. 70. gwarantuje bezpłatność i powszechność szkolnictwa
publicznego oraz wyznacza obowiązek nauki do 18 roku życia,
gwarantuje również rodzicom wolność wyboru dla swoich
dzieci szkół innych niż publiczne
art. 72. zapewnia min. ochronę praw dziecka oraz powołanie
Rzecznika Praw Dziecka

PRAWA DZIECKA W AKTACH PRAWNYCH
Rodzinny i Opiekuńczy
(ustawa z dnia 25. 02. 1964 r. Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn.
zm.)
art. 93. stwierdza, że „władza rodzicielska przysługuje
obojgu rodzicom”
Kodeks reguluje także sytuację dziecka umieszczonego
poza rodziną
Kodeks
PRAWA DZIECKA W AKTACH PRAWNYCH
Status prawny dziecka w szkole bądź placówce
reguluje:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr.256, poz. 2572
z późn. zm.)
art.1. stwierdza, że system oświaty zapewnia realizację
prawa każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej do
kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do
wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego
rozwoju…

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
Telefon: 0 22 696 55 45
Fax: 0 22 629 60 79
DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA
RZECZNIKA PRAW DZIECKA
0 800 12 12 12
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
8.15 – 20.00
Adres poczty elektronicznej:
[email protected]
WAŻNE TELEFONY - POZNAŃ:
1.
2.
3.
4.
(061) 855 22 70
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Bezpłatna Infolinia dla rodziców małych dzieci
(program "Rodzina na starcie")
Telefon zaufania-Miejskie Centrum
Interwencji Kryzysowej
0 800 55 22 70
Policyjny Telefon Zaufania i 10 minut
0 800 130 334
061 92 88,
061 835 49 04
KSIĄŻECZKA „TWOJE PRAWA”
dostępna jest na stronie internetowej http://www.prawadziecka.org.pl
Książeczka „Twoje Prawa” to przekazana w sposób przystępny wiedza o
Konwencji o Prawach Dziecka
PRAWA DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Male talenty w Luboniu
PRAWA PRZEDSZKOLAKA
Prawo do zabawy :
• mogę bawić się zabawkami, które lubię,
• mogę bawić się w ogrodzie przedszkolnym, w piaskownicy,
• mogę bawić się z każdym dzieckiem.
Prawo do odpoczynku :
• jeśli jestem zmęczony – mogę położyć się na leżaku lub kocyku,
• gdy źle się czuję – nie muszę uczestniczyć w zajęciach lecz mogę odpoczywać.
Prawo szacunku do moich potrzeb :
• jeśli potrzebuję pomocy, bo nie jestem samodzielny – mogę ją otrzymać,
• gdy nie potrafię czegoś wykonać – mogę liczyć na pomoc mojej Pani.
PRAWA DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Małe talenty w Luboniu
Prawo do nienaruszalności cielesnej :
• nie wolno mnie bić, szarpać, popychać,
• należy życzliwie mnie traktować nawet, gdy jestem niegrzeczny.
Prawo do poszanowania mojej własności :
• mogę mieć swoje „skarby” i bawić się nimi w czasie zabaw,
• nie wolno przetrzymywać moich zabawek.
Prawo do podejmowania decyzji i możliwości wyboru :
• mogę swobodnie wyrażać swoje myśli i uczucia,
• mogę wybrać zabawkę, którą chcę się pobawić,
• mogę bawić się z kim mam ochotę.
PRAWA DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Małe talenty w Luboniu
Prawo do rozmowy na każdy temat :
• mogę rozmawiać z Panią o wszystkich moich ważnych sprawach – o tych wesołych i
tych smutnych,
• mogę pytać moją Panią o wszystko, czego nie wiem,
• mogę dzielić się swoimi przeżyciami z dziećmi.
Prawo do korzystania z dóbr kultury :
• mogę uczestniczyć w koncertach, chodzić na wystawy i do teatru,
• mogę uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi i sławnymi ludźmi.
Prawo do nauki :
• mam prawo do rozwoju i indywidualnego tempa tego procesu,
• mam prawo do poznawania otaczającego mnie świata nauki i przyrody oraz życia
ludzi całego świata.
PRAWA DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Małe talenty w Luboniu
Prawo do tajemnicy :
• mogę mieć swoje tajemnice osobiste, rodzinne,
koleżeńskie,
• mam prawo być smutny i nie muszę mówić, dlaczego.
Prawo do swobody wyznania :
• mogę wyznawać swoją wiarę.
OBOWIĄZKI DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Małe talenty w Luboniu
Niestwarzanie niebezpiecznych sytuacji:
• nie wolno mi bić i popychać innych dzieci,
• nie wolno mi rzucać w nikogo zabawkami, kamieniami,
• muszę grzecznie i ostrożnie bawić się w sali i w ogrodzie,
• nie mogę robić rzeczy, o których Pani wcześniej powiedziała, że są niebezpieczne
(np. wychylanie się z okna) ,
Nieniszczenie cudzej własności :
•nie wolno mi psuć pracy i własności innych dzieci,
•nie wolno mi niszczyć zabawek,
•nie mogę niszczyć rzeczy potrzebnych mi do pracy,
OBOWIĄZKI DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Małe talenty w Luboniu
Nieprzeszkadzanie innym w pracy i zabawie :
• uważnie słucham, gdy mówią Panie lub inne dzieci,
• nie przeszkadzam dzieciom w ich pracy lub zabawie.
Przestrzeganie zawartych umów :
• staram się dbać o porządek w trakcie i po zakończeniu pracy lub zabawy,
• przestrzegam zawartych z Panią umów dotyczących tego, jak się bawimy i jak
pracujemy.
OBOWIĄZKI DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Małe talenty w Luboniu
Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się i poprawnego odnoszenia się
do innych :
•znam i mówię „trzy magiczne” słowa : proszę, przepraszam, dziękuję,
•wiem, że należy mówić : dzień dobry i do widzenia, staram się o nich nie
zapominać,
•nie wolno mi obrażać i przezywać dorosłych ani dzieci,
•staram się ładnie zachowywać przy posiłkach,
•nie wolno mi używać brzydkich słów.
Prawa dziecka w przedszkolu
Dziękujemy za uwagę
Download