filozofia i elementy etyki w turystyce

advertisement
FILOZOFIA I ELEMENTY ETYKI W TURYSTYCE
Autor: Stanisław Jojczyk
Wydawca: WyŜsza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Miejsce i rok wydania: Gdańsk, 2009
Ilość stron: 122
ISBN: 978-83-89081-19-3; 978-83-7531-147-1
Filozofia w swej istocie obejmuje dwa podstawowe działy: teorię bytu (ontologię) i teorię poznania
(gnoseologię). Problematykę ową moŜna przedstawić opisując w sposób systematyczny główne koncepcje
i zagadnienia ontologiczne oraz gnoseologiczne. Autor wybrał inną koncepcję dyskursu filozoficznego,
a mianowicie zagadnienia teorii bytu i teorii poznania oraz etyki zapoznaje w powiązaniu z zarysem dziejów
filozofii, eksponując najbardziej reprezentatywnych myślicieli. "Jedyna droga do filozofii - pisze Karl Jaspers wiedzie przez jej dzieje. Kto nią dąŜy, wpina się jak pnącze po oryginalnych, wielkich dziełach. By ta wspinaczka
mogła się powieść, konieczny jest źródłowy impuls współuczestnictwa, impuls własnego filozofowania, które
budzi się dzięki studiom".
WaŜną częścią składową niniejszej publikacji, ze względu nie tylko na teoretyczne, ale zwłaszcza praktyczne
cele kształcenia Uczelni, stanowi problematyka etyczna w turystyce.
Publikacja składa się z czterech części, których problematyka pokrywa się z jednostkami dydaktycznymi
przedmiotu "Filozofia i elementy etyki". Ma więc ograniczony zakres i zapewne nie jest pozbawiona
niedoskonałości i wad.
Ze Wstępu
SPIS TREŚCI
WSTĘP
CZĘŚĆ PIERWSZA
FILOZOFIA STAROśYTNA
Rozdział 1
WPROWADZENIE
1.1. Pojęcie i działy filozofii
1.2. Powstanie filozofii
1.3. Etyka w Mezopotamii
1.4. Etyka w StaroŜytnym Egipcie
1.5. Filozofia staroŜytnych Indii i Chin
Rozdział 2
POWSTANIE I ROZWÓJ FILOZOFII GRECKIEJ
2.1. Jońska filozofia przyrody
2.1.1. Tales z Miletu
2.1.2. Anaksymander
2.1.3. Anaksymenes
2.1.4. Heraklit
2.1.5. Pitagoras
2.2. StaroŜytny materializm atomistyczny
2.2.1. Leukippos
2.2.2. Demokryt
Rozdział 3
OKRES KLASYCZNY FILOZOFII GRECKIEJ
3.1. Etyka sofistów
3.2. Etyka cyników
3.3. Etyka cyrenaików
3.4. Znaczenie Sokratesa dla rozwoju etyki
3.4.1. Etyka Sokratesa
3.4.2. Teoria poznania Sokratesa
3.4.3. Śmierć Sokratesa
3.5. Platon i jego filozofia
3.5.1. śycie
3.5.2. PodróŜe Platona
3.5.3. Pisma Platona
3.5.4. Platona teoria bytu
3.5.5. Etyka Platona
3.5.6. Teoria poznania Platona
3.5.7. Koncepcja polityki Platona
3.6. Realizm umiarkowany Arystotelesa
3.6.1. śycie
3.6.2. Metafizyka jako filozofia pierwsza
3.6.3. Arystotelesa teoria poznania
3.6.4. Etyka Arystotelesa
Rozdział 4
NIEKTÓRE GRECKIE NURTY I SZKOŁY FILOZOFICZNE
4.1. Szkoła Epikurejska
4.1.1. Epikura nauka o atomach
4.1.2. Etyka Epikura
4.2. Etyka stoików
4.3. Sceptycy
Część druga
FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA
Rozdział 5
FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA
5.1. System teologiczno-filozoficzny św. Augustyna
5.1.1 śycie
5.1.2. Pisma św. Augustyna
5.1.3. Etyka św. Augustyna
5.1.4. Teoria poznania
5.2. Św. Anzelm
5.3. Św. Tomasz z Akwinu i jego filozoficzno-teologiczna recepcja arystotelizmu
5.3.1. śycie
5.3.2. Pisma św. Tomasza z Akwinu
5.3.3. Metafizyka
5.3.4. Teoria poznania
Część trzecia
FILOZOFIA NOWOśYTNA
Rozdział 6
PRZEDSTAWICIELE FILOZOFII NOWOśYTNEJ
6.1. Empiryzm metodologiczny Bacona
6.2. Radykalizm metodologiczny Kartezjusza
6.3. Etyka Spinozy
6.4. Empiryzm Johna Locke’a
6.5. Krytyczny system filozofii Immanuela Kanta
6.5.1. śycie
6.5.2. Teoria poznania
6.6. Skrajny idealizm obiektywny Hegla
Część czwarta
FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA
Rozdział 7
GŁÓWNE KIERUNKI FILOZOFII WSPÓŁCZESNEJ
7.1. Materializm Feuerbacha
7.2. Marksowska Myśl filozoficzna i społeczna
7.2.1. śycie
7.2.2. Pisma
7.2.3. Tło historyczne i rozwój nauk społecznych
7.2.4. Filozofia Marksa
7.2.5. Filozofia historii
7.3. Filozofia pozytywistyczna
7.3.1. Pozytywizm klasyczny (pozytywizm pierwszy)
7.3.2. Empiriokrytycyzm (czyli pozytywizm drugi)
7.3.3. Neopozytywizm (czyli pozytywizm trzeci)
7.4. Pragmatyzm
7.4.1. Charles Peirce
7.4.2. William James
7.5. Neokantyzm
7.6. Egzystencjalizm
7.6.1. Soren Kierkegaard
7.6.2. Martin Heidegger
7.6.3. Jean Paul Sartre
7.7. Współczesna filozofia chrześcijańska
7.7.1. Jacques Maritain
7.7.2. Etienne Gilson
7.7.3. Stefan ŚwieŜawski
7.7.4. Emmanuel Mounier
7.7.5. Pierre Teilhard de Chardin
7.7.6. Józef Tischner
7.7.7. Karol Wojtyła
Rozdział 8
ETYKA TURYSTYKI
8.1. Pojęcie etyki
8.2. Ekofilozofia a etyka
8.3. Etyka a filozofia wartości
8.4. Wybrane teorie etyczne
8.5. Etyka turystyki biznesowej
8.6. Znaczenie etyki w turystyce
BIBLIOGRAFIA
Download