sytuacja na rynku pracy Województwa Dolno*l

advertisement
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY ZASADY DZIAŁANIA
I PERSPEKTYWY W 2017 R.
AKADEMIA INSPIRACJI
BYSTRZYCA KŁODZKA, 17 LUTEGO 2017 R.
POPULARNOŚĆ KFS
DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – to wydzielona
część (ok. 2%) środków Funduszu Pracy – funduszu
celowego przeznaczonego na zapobieganie
bezrobociu i ograniczenie jego skutków, tworzonego ze
składek pracodawców.
KFS został utworzony po to, aby zapobiegać utracie
zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu
kompetencji nieadekwatnych do wymagań
zmieniającej się gospodarki.
Przeznaczony jest więc na kształcenie ustawiczne
pracowników i pracodawców.
DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
O dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
mogą występować?
 PRACODAWCY - tj. jednostki organizacyjne, chociażby
nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby
fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego
pracownika na umowę o pracę.
 NIE MOŻE SKORZYSTAĆ ze wsparcia środkami KFS
osoba prowadzącą działalność gospodarczą
niezatrudniająca żadnego pracownika lub np.
zatrudniająca wykonawców na podstawie umowy
o dzieło czy współpracująca wyłącznie ze
współmałżonkiem.
DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
Dofinansowanie można przeznaczyć na:
 Doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych,
 Kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy;
 Badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się
niezbędne;
 Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.
DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
Wsparcie możliwe jest na:
 Każde szkolenie zgodnie z ustalonymi priorytetami, o ile pracodawca uzna
je za potrzebne. Nie muszą być one tematycznie związane z głównym
obszarem jego działalności. Pracodawca sam wybiera do tego firmę
szkoleniową, mając na uwadze, aby wydatki były celowe i oszczędne.
Kwalifikowalny jest jedynie koszt samego szkolenia!
Dwa poziomy dofinansowanie:
 Mikroprzedsiębiorstwo lub mikropracodawca może otrzymać
dofinansowanie 100% kosztów kształcenia jednak nie więcej niż 300%
przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
(ok. 12,2 tys. zł). Pozostali przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie
na poziomie 80 %.
Uwaga:
 Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawcy, udzielane pracodawcom prowadzącym działalność
gospodarczą stanowi pomoc de minimis.
Jasna ścieżka do KFS:
Pracodawca składa wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie
ustawiczne do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na
siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wnioski są
rozpatrywane w terminie 30 dni - od dnia złożenia wniosku - pracodawca
powinien otrzymać informację o sposobie jego rozpatrzenia.
DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
Priorytety KFS 2017
 wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w
sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i
gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc
społeczna;
 wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w
zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie
zawodach deficytowych;
 wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą
udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac
w szczególnych warunkach lubo szczególnym charakterze, a
którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
Priorytety podziału rezerwy KFS 2017
a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają
kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji
(nie mają matury);
b)wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
c)wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w
których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z
15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 978).
DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY w KŁODZKU
TERMIN NABORU: 15-17 lutego 2017 ROKU w godzinach 7.30
– 15.30 lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą
Ustala się następujące limity rocznego dofinansowania:
1) dla mikroprzedsiębiorców tj. zatrudniających mniej niż 10
osób personelu - limit do 15 tys. zł.;
2) dla małych przedsiębiorców tj. zatrudniających mniej niż 50
osób personelu – limit do 30 tys. zł.;
3) dla średnich tj. posiadających mniej niż 250 personelu
i dużych przedsiębiorców tj. zatrudniajacych więcej niż 250
osób personelu – limit do 60 tys. zł.;
DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
Kompletne wnioski powinny zostać złożone osobiście w terminie
trwania naboru,
w godzinach pracy PUP tj. 7:30 do 15:30,
w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku przy
ul. Wyspiańskiego 2J
lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą
Wszelkich informacji dotyczących składania wniosków
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielają
pracownicy Urzędu Pracy w Kłodzku pod nr tel.:74 865 74 36
ZAPRASZA:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5b
tel. 74 88 66 500
www.dwup.pl
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Szczegółowe informacje w każdym powiatowym urzędzie pracy
lub w Wydziale Analiz i Statystyki Rynku Pracy DWUP
tel. 71 39 74 298
e-mail: [email protected]
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Renata Wojdag
DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
Download