Podstawowa tożsamość dochodowo-wydatkowa

advertisement
1
Pogląd mikroekonomiczny
Pogląd makroekonomiczny
Kryterium Podmiotowe
Bada zachowania pojedynczych uczestników
Interesuje się dostosowaniami
rynku podejmujących decyzje zgodnie z
charakterystycznymi dla zachowań podmiotów
interesami ekonomicznymi jakie są im
obrotu rynkowego widzianych jako duże
właściwe
agregaty rozpatrując jednocześnie z
właściwym zachowaniem tych podmiotów tj
oszczędności, inwestycje, zatrudnienie,
dochód i konsumpcja.
Kryterium aparatu opisującego rynek
Podstawowe kategorie rynkowe: cena produkt Podstawowe kategorie rynkowe: zagregowany
popyt na jeden towar, podaż jednego produktu, popyt, zagregowana podaż, przeciętny poziom
roboczogodziny
cen
Sposób definiowania równowagi ogólnej
Równowaga na rynku pojedynczego produktu Równowaga w makroekonomii to poszukiwanie
Równowaga ogólna jest opisywana
takiego przeciętnego poziomu cen, przy którym
równowagami na wszystkich rynkach
dochodzi do zrównoważenia zagregowanego
cząstkowych
popytu z zagregowaną podażą, z uwagi na
lepkość cen jest to warunek konieczny ale nie
wystarczający. Poszukiwanie takiego poziomu
dochodu przy którym przy danym poziomie cen
dochodzi do zrównoważenia globalnego
popytu z globalną podażą.
Ogląd mikroekonomiczny:
 zachowania pojedynczych uczestników rynku podejmujących decyzje zgodnie z interesami
ekonomicznymi jakie są im właściwe
 kategorie aparatu pojęciowego: cena, popyt i podaż jednego produktu
 sposób definiowania równowagi ogólnej: równowaga na rynku pojedynczego prod.,
równowaga ogólna opisywana za pomocą równowag na rynkach cząstkowych
Ogląd makroekonomiczny:
 interesuje się dostosowaniami charakterystycznymi dla zachowań podmiotów obrotu
rynkowego widzianych jako duże agregaty, przede wszystkim P i GD, rozpatrując
jednocześnie właściwe zachowaniom tych podmiotów wielkości globalne: oszczędności,
inwestycje, zatrudnienie, dochód, konsumpcja, bezrobocie, inflacja, produkcja
 zagregowane popyt i podaż, przeciętny poziom cen
1/17
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
2
 poszukiwanie takiego poziomu dochodu przy którym przy danym poziomie cen dochodzi do
zrównoważenia globalnego popytu z globalną podażą
Wzrost gospodarczy:
 przyrosty realnego PNB
 wzrost wszystkich wielkości ekonomicznych mierzących aktywność gospodarczą
 rozwój gosp. zmienia sposób funkcjonowania gospodarki
Oszczędzanie:
 odłożona w czasie konsumpcja
 przyczyny: kumulacja środków, bezpieczeństwo w przyszłości, uzyskanie dochodu za
odłożenie konsumpcji, inwestycje
Inwestycje:
 nabycie środków produkcji w celu odtworzenia względnie zwiększenia stanu posiadania
 dzielą się na odtworzeniowe i netto, ich suma to brutto
 wydatki inwestycyjne dotyczą wydatków brutto
Ruch okrężny I
 dwa agregaty uczestniczą w obiegu: P i GD
 gospodarka zamknięta, brak handlu zagranicznego
 państwo nie ingeruje w rynek
 GD wydają w danym momencie wszystkie swoje dochody na bieżąco
 oszczędności zerowe
 P nie inwestują
 P wytwarzają prod. finalne, które są sprzedawane w całości GD
 rynek jest zrównoważony
 wynagrodzenia czynników prod. otrzymują GD, ponieważ ich dostarczyły względnie
dostarczają
Ruch okrężny II
 GD oszczędzają, P inwestują
 S = Y - C, Y = C + S, Y = C + I,
Y = C + S = C + I, S = I
 kanały transmisji oszczędności w inwestycje:
1. transmisja bezpośrednia (dochód GD jest zyskiem P, np. P prywatne przy jednoosobowej
własności)
2/17
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
3
2. pośrednictwo systemu bankowego (koszt alternatywny utrzymywania gotówki)
3. pośrednictwo instrumentów finansowych (obligacje, akcje, bony skarbowe)
 model ten niczego nie wyjaśnia, jego zbilansowanie wynika z założeń prowadzonego
rachunku
Ruch okrężny III
 najbardziej typowy sposób włączenia państwa w rynek charakterystyczny dla gosp. rynkowej
 odrzucamy klauzulę nieaktywności państwa
 model sprowadza się do zobrazowania przepływów pieniężnych
Podstawowa tożsamość dochodowo-wydatkowa:
 prod. finalne po sprzedaży mają dać dochód równy DN
 dochód uzyskany ze sprzedaży prod. finalnych musi być równy wydatkom poniesionym na
zakup dóbr finalnych
 grupy wydatków na dobra finalne: dobra konsumpcyjne, inwestycyjne, dostarczane państwu
na zamówienie, wyeksportowane
 wielkość dochodu ze sprzedaży prod. finalnych: Y = C + I + G + NX
oszczędności gospodarstw, przedsiębiorstw i państwa: Sg = Y-C+B-T
Sp = T-B-G Sz = -NX
Sg + Sp + Sz = Y – C – T + B + T – B – G - NX
S = Y – C – G - NX
Y = C + I + G + NX => I = Y – C – G - NX
Sg + Sp + Sz = I
Zagregowany popyt:
 na rynku dóbr i usług jest to rynkowa oferta nabycia, dot. wszystkich dóbr i usług w danym
okresie czasu przy danym przeciętnym poziomie cen i innych czynnikach nie zmienionych
 miarą jest popyt na dobra finalne, dochód Y który wyraża wydatki na zakup dóbr finalnych
Zagregowana podaż:
 na rynku dóbr i usług jest to oferta sprzedaży wszystkich dóbr i usług w danym okresie czasu
przy danym przeciętnym poziomie cen i ceteris paribus
 miarą jest podaż produktów finalnych, dochód Y który wyraża dochody uzyskane ze
sprzedaży
Popyt globalny:
 suma którą P i GD (rząd) planują wydać na dobra i usługi przy każdym poziomie dochodu, cen
 jest sumą wydatków jakie GD planują przeznaczyć na konsumpcję a P na inwestycje
3/17
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
4
 krzywa malejąca, ruch wzdłuż linii tłumaczy efekt realnego salda (bogactwa): przy innych nie
zmienionych czynnikach spadek przeciętnego poziomu cen powoduje wzrost zamożności
ludzi, co z kolei powoduje większe zapotrzebowanie na dobra i usługi, a jego miarą jest
dochód realny
Podaż globalna:
 wielkość produkcji w ujęciu wartościowym, którą wytworzą i sprzedadzą podmioty gosp. przy
danych cenach, mocy wytwórczej i kosztach
 planowana wielkość dochodów jakie zamierzają uzyskać w danym okresie czasu P ze
sprzedaży dóbr i usług przy każdym poziomie cen
 krzywa obrazuje wielkość prod. którą chciałyby zaoferować przedsiębiorstwa przy każdym
poziomie cen
 pionowa w długim okresie na poziomie prod. potencjalnej
 rosnąca w krótkim okresie, ruch po krzywej wyjaśniamy złudzeniem producenta, że wzrosły
jedynie jego ceny zbytu, a koszty pozostały na stałym poziomie, z analizy makroekonomicznej
wynika, że w takiej sytuacji maksymalizujący zysk przedsiębiorca powinien zwiększyć
produkcję do Q2, jeżeli w rzeczywistości nastąpi wzrost cen zaopatrzeniowych przy ich
niezmienionej strukturze oraz nie nastąpi zmiana profilu prod., to linia MC przesunie się w
górę, przedsiębiorca maksymalizujący zysk będzie musiał obniżyć prod. do Q1, w długim
okresie podaż wróci do poprzedniego poziomu Y1, ale przy wyższym przeciętnym poziomie
cen
Czynniki wpływające na zagregowaną podaż:
 ceny, ruch po linii
 dostępność surowców
 zmiany technologii i produktywności
 oczekiwania inflacyjne i bezrobocie, większa amplituda drgań cenowych doprowadzi do
bankructwa wielu przedsiębiorstw
 czynniki instytucjonalne, regulacje rządowe wpływające na efektywność wykorzystania
zasobów
 skłonność przedsiębiorstw do wytwarzania dóbr i usług
 konkurencyjność i substytucyjność
 realna stopa procentowa
Czynniki wpływające na zagregowany popyt:
 ceny, ruch po linii
 wzrost dochodu realnego
4/17
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
5
 oczekiwania inflacyjne
 realna stopa procentowa, sprzyja oszczędzaniu
 optymizm lub pesymizm konsumentów i przedsiębiorców
 ocena przyszłej efektywności gospodarki
 polityka monetarna i fiskalna państwa
Ekonomiczne funkcje państwa:
wynikają z defektów rynku
 efektywności
 sprawiedliwości i równości, programy rządowe dla redystrybucji istniejących dochodów i siły
nabywczej, odzwierciedlają troskę społeczną o ubogich lub upośledzonych
 stabilizacyjne, utrzymanie poziomu prod. by PNB był blisko poziomu zapewniającego pełne
wykorzystanie czynników wytwórczych, redukowanie dolin i szczytów cyklów koniunkturalnych
 inne podejście: legislacyjna, redystrybucyjna, stabilizacyjna, alokacyjna
Narzędzia polityki ekonomicznej państwa:
 podatki bezpośrednie i pośrednie, finansowania deficytu budżetowego
 wydatki transferowe
 ustawodawstwo, min. czas pracy, ograniczenie zwolnień, opieka prawna, ograniczenie
importu i transferów pieniężnych
 stopa procentowa
 interwencje na rynku finansowym
 ostatnia instancja kredytowa
 określenie ram stosunków między jednostkami gospodarczymi
 bezpośrednie oddziaływanie na administrację i przedsiębiorstwa państwowe
 wydatki publiczne
Wartość dodana:
5/17
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
6
 przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji, obliczana przez odjęcie od
wartości dóbr wyprodukowanych w przedsiębiorstwie sumy kosztów rzeczowych czynników
wytwórczych zużytych do produkcji tych dóbr
 netto, różnica pomiędzy wartością produktu a surowca
 brutto, netto minus koszty związane z procesem produkcji, zawiera w sobie część kosztu
rzeczowego wyrażonego zużyciem środków trwałych
Metody liczenia DN:
 DN to PNN wytworzony w gospodarce, PNB w cenach czynników prod. – amortyzacja
 ilość pieniędzy jaką dysponuje gosp. na wydatki na dobra i usługi po odłożeniu odpowiedniej
ilości pieniędzy na sfinansowanie amortyzacji i utrzymanie poziomu kapitału
 sumowanie dochodów czynników prod. (wynagrodzenia za pracę, zyski, dywidendy,
oprocentowania kapitału, dochody netto uzyskiwane za granicą)
 sumowanie wartości dodanej we wszystkich sektorach gosp., PNB i PKB opiera się na
sumowaniu wartości dodanej brutto
 sumowanie wartości produktu finalnego, czyli sumy wartości dodanych w prod. pośredniej
(krańcowa konsumpcja, dobra inwestycyjne, saldo NX)
1. System MPS
 metoda rodzaju działalności, wyodrębnienie w wartości prod. czystej danej jednostki (prod.
podstawowa) i jednego lub więcej rodzajów prod. pomocniczej, wartość prod. czystej
zaliczana do kilku działów gosp. narodowej
 metoda przedsiębiorstw i zakładów, całą wartość prod. czystej zalicza się do odpowiedniego
działu gosp. narodowej , zgodnie z klasyfikacją całego przedsiębiorstwa
2. System SNA
 suma wszelkich zarobków w sferze materialnej i niematerialnej, dochodów osób wykonujących
wolne zawody, rolników
Amortyzacja:
 miara szybkości zmniejszania się wartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie
będącego wynikiem jego fizycznego bądź ekonomicznego zużycia
 koszt ekonomiczny
Podstawowe kategorie DN:
6/17
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
7
dochód
netto z tyt.
wł. za
granicą
dochód
netto z tyt.
wł. za
granicą
amortyzacja
G
PNB
w cenach
rynkowych
podatki
pośrednie
I
NX
C
PKB w
cenach
rynkowych
PNN w
cenach
rynkowych
DN = PNN
w cenach
czynników
produkcji
dochód z
tyt.
czynszów
zyski
dochody z
pracy na wł.
rachunek
Wynagrodz
enia i płace
PNN = PNB w cenach czynników prod.+ amortyzacja
PNB = PKB + dochody netto z tytułu własności za granicą = PNN w cenach rynkowych +
amortyzacja
PNB + dochody cudzoziemców = PKB
PKB w cenach rynkowych jest miarą prod. krajowej łącznie z podatkami pośrednimi na dobra i
usługi PKB=C+I+G
PKB w cenach czynników wytwórczych jest miarą produkcji krajowej z pominięciem podatków
pośrednich
PKB = C + I + G - Te
1. podejście od strony strumienia produktu lub wydatków:
 wydatki na konsumpcję osobistą (dobra trwałe, nietrwałe, usługi)
 prywatne inwestycje brutto (krajowe i zagraniczne)
 wydatki rządu na dobra i usługi
ich zsumowanie tworzy PNB
2. podejście od strony strumienia kosztów lub dochodów:
 płace, procenty, renty i zyski
 pośrednie podatki P, koszt wytworzenia strumienia produktów
 odpis amortyzacyjny
ich zsumowanie tworzy PNB
7/17
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
8
Wskaźniki wzrostu DN:
1. Przyrost DN, D  Dt1  Dtb
Dt1 i Dtb wyrażone w cenach stałych (do pomiaru stosuje się wielkość prod. finalnej
przemnożoną przez ceny w roku bazowym pochodzącą z roku bazowego oraz prod. finalną z
roku t1 przemnożoną przez ceny roku bazowego)
Dt1
 100% (100,102,103...)
2. Wzrost DN, Wd 
Dtb
Dt1  Dtb
 100% (1,2,3...)
3. Tempo wzrostu DN, Twd 
Dtb
Dtn
4. Średnioroczne tempo wzrostu DN, r  n
1
Db
Deflator:
 stosunek nominalnego PNB w cenach bieżących do PNB w ujęciu realnym wyrażony w
postaci wskaźnika
 za jego pomocą ustalana jest wartość realna PNB oraz globalna dynamika siły nabywczej
pieniądza
Negatywny wskaźnik wzrostu DN:
 opisuje stopień niewykorzystania dyspozycyjnych zasobów (potencjalnych możliwości
gospodarki)
 niedostatki wskaźnika wzrostu DN
1. nie bierze pod uwagę preferencji mieszkańców danego kraju dot. wyboru pomiędzy
wolnym czasem a konsumpcją dóbr i usług
2. nie mierzy tego co jest ukryte, np. szara strefa
3. nie mierzy tego co nie jest wycenione przez rynek, np. aktywności wewnątrz GD
4. DN nie w pełni ujmuje wytwarzane w gosp. produkty negatywne, np. hałas, zatrute
środowisko
8/17
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
9
 wskaźnik dobrobytu ekonomicznego DEN = PNB + wymienione punkty
Produkcja potencjalna:
 wielkość produkcji którą wytworzyłaby gospodarka, gdyby wszystkie czynniki produkcji zostały
w pełni efektywnie wykorzystane
 ma tendencję do równomiernego wzrostu w miarę zwiększania zasobu czynników
wytwórczych w gosp.
 presje inflacyjne relatywnie niskie
 jej wielkość jest granicą wyznaczającą istotne ramy polityki fiskalnej państwa w tej części, w
jakiej państwo poprzez wydatki nietransferowe kreuje popyt na rynku
Sztywność cen:
 podaż w pewnym zakresie nie będzie reagowała cenowo
 czynniki powodujące sztywność cen
1. niektóre koszty cechują się małą elastycznością cen w przypadku braku zapotrzebowania
na dany zasób
2. ceny nie ulegają szybko zmianie w dużych firmach, potrzebują one czasu na rekalkulację
nowej ceny
3. działanie monopoli sztucznie utrzymujących relatywnie wysokie ceny
4. krótkookresowy rachunek przedsiębiorstwa, bardziej opłacalna jest redukcja produkcji niż
zmiana ceny
Podaż globalna w krótkim okresie:
 linie AS-AD na wykresie konsumpcji C od dochodów Y
 przekroczenie produkcji potencjalnej w gospodarce
Równowaga na rynku:
 popyt globalny (planowane globalne wydatki) równe faktycznie wytworzonej produkcji
 wykres zamierzonych wydatków od produkcji (dochodu) - linia 45 stopni i krzywa AD
 dla produkcji niższej od punktu równowagi globalny popyt jest większy od produkcji
nieplanowane oszczędności
 dla produkcji przewyższającej poziom równowagi popyt globalny mniejszy niż produkcja,
nieplanowane zapasy, inwestycje, krzywa AD poniżej linii 45 stopni
Funkcja konsumpcji:
9/17
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
10
 obrazuje wielkość zamierzonej konsumpcji przy każdym poziomie rozporządzalnych
dochodów osobistych
 informuje jak przejść od dochodów do konsumpcji
 założenia:
1. Ludzie, czyli GD w krótkim okresie przeznaczają stałą część swojego dochodu na
konsumpcję, zatem jeśli dochód wzrośnie to proporcjonalnie wzrosną wydatki na
konsumpcję
2. Funkcja posiada składową autonomiczną określającą wydatki na konsumpcję przy
zerowym dochodzie
Krańcowa skłonność do konsumpcji: ( KSK )
 część każdej dodatkowej jednostki dochodu rozporządzalnego, którą GD pragną przeznaczyć
na konsumpcję
 kąt nachylenia funkcji konsumpcji
Krańcowa skłonność do oszczędności: ( KSO )
 ile groszy przeznaczą GD na oszczędności jeśli ich dochód wzrośnie o 1 zł.
 KSK + KSO = 1
Składowa autonomiczna popytu globalnego: ( Ka ) konsumpcja automomiczna
 niezależna od poziomu dochodu
 wielkość popytu zgłaszanego przez GD przy zerowym dochodzie
Dyspozycyjne dochody GD: ( rozporządzalne dochody osobiste )
 dochody jakie GD otrzymują od P, powiększone o wypłaty transferowe ze strony państwa i
zmniejszone o podatki bezpośrednie płacone państwu
 ile GD przeznaczą na konsumpcję i oszczędności
Funkcja oszczędności:
 obrazuje wielkość zamierzonych oszczędności przy każdym poziomie dochodu
 może być wyprowadzona z funkcji konsumpcji
 zakładana bezpośrednia relacja między nominalnym DN a zaoszczędzoną, czyli nie wydaną
na zakup dóbr i usług częścią dochodu
 czynniki wpływające na poziom oszczędności: bieżące i oczekiwane stopy procentowe,
dotychczasowy i oczekiwany dochód, zasoby kapitału, majątku i dóbr trwałych, subiektywne
gusty i preferencje, stopy podatku dochodowego, poziom cen, pewność zatrudnienia.
10/17
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
11
Funkcja inwestycji:
 zakładana relacja pomiędzy DN a poziomem całkowitych wydatków inwestycyjnych
 poziom planowanych inwestycji wykazuje tendencję do wzrostu lub spadku wraz z poziomem
DN oraz poziomem wykorzystania mocy produkcyjnych
 linia pozioma, funkcja nie zależy od wielkości dochodu, założenie krótkookresowe
 czynniki determinujące: realna stopa procentowa, poziom DN, oczekiwania dotyczące
rentowności przyszłej prod., polityka podatkowa rządu, technologie
Mnożnik:
 stosunek zmiany produkcji w punkcie równowagi do powodującej ją zmiany w wydatkach
autonomicznych
 mnożnik = 1/(1-KSK) = 1/KSO
 informuje jak zmieni się prod. w wyniku zmiany popytu globalnego
 jest zawsze większy od jeden, ponieważ każda zmiana autonomicznego popytu
inwestycyjnego uruchamia dalsze zmiany popytu konsumpcyjnego
 działanie możliwe gdy istnieje lepkość cen i produkcja potencjalna nie została osiągnięta
 działanie mnożnika to przyrost wydatków tworzących składową autonomiczną popytu
globalnego oraz wywołana nimi fala dostosowań wyrażona samopowielającym się wzrostem
lub spadkiem wydatków konsumpcyjnych, ponieważ wydatki inwestycyjne są funkcją
konsumpcyjnych, następuje wzrost planowanych wydatków inwestycyjnych, które działaniem
mnożnika są zakładane jako stałe
 wyprowadzenie:
1. Zakładamy że przy sztywnych cenach wpływy są równe wydatkom, a podaż równa
dochodowi, pojawia się spirala ekspansji i depresji związana z dodatnim sprzężeniem
zwrotnym
2. Kreślimy wykres planowanych wydatków i planowanych wpływów od dochodu Y z linią 45
stopni i dwiema krzywymi podaży globalnej
11/17
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
12
Pg  I 1  Ka  KSK  y1
Pg1  Pż1  y1
 y1  I 1  Ka  KSK  y1

 y 2  I 2  Ka  KSK  y 2
y1  y 2  I 1  I 2  KSK  y1  KSK  y 2
y  I  KSK  y
y (1  KSK )  I
y 
I
1  KSK
Paradoks zapobiegliwości:
 obniżenie skłonności do oszczędzania prowadzi do wzrostu produkcji, natomiast nie wywołuje
ono zmian w rozmiarach planowanych oszczędności odpowiadających stanowi równowagi,
które nadal muszą być równe planowanym inwestycjom, wzrost prod. jest warunkiem
zrekompensowania zmniejszonej potrzeby oszczędzania przy każdej wielkości produkcji
Pieniądz:
 powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonuje się płatności za dostarczone
dobra lub wywiązuje się ze zobowiązań
 specyficzna forma towaru, powszechny ekwiwalent
 funkcje: środek wymiany, jednostka rozrachunkowa, środek przechowywania wartości
(tezauryzacja), miernik odroczonych płatności
Baza monetarna:
 gotówka w obiegu + rezerwy gotówkowe banku
 zasób pieniądza wielkiej mocy
 łączna ilość banknotów i bilonu znajdującego się w obiegu pozabankowym i będących w
posiadaniu systemu bankowego
 ilość gotówki dostarczonej przez bank centralny bankom komercyjnym i sektorowi
pozabankowemu
Podaż pieniądza:
 gotówka w obiegu pozabankowym + wkłady w bankach komercyjnych
12/17
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
13
 całkowita ilość znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza, występującego w roli środka
wymiany przy danej stopie procentowej
 podaż jest różna od bazy monetarnej, ponieważ system bankowy posiada zdolność kreacji
pieniądza
 struktura:
m1 – podstawowa część pieniądza pełniąca rolę środka spekulacji, banknoty i bilon w obiegu
pozabankowym oraz wkłady na żądanie
m2 – m1 + rachunki oszczędnościowe i wkłady terminowe, mierzy zasób pieniądza widziany
jako rezerwuar jego siły nabywczej
m3 – m2 + wkłady terminowe o relatywnie wysokich saldach
 wykresem jest linia pionowa M na wykresie stopy procentowej od podaży pieniądza
Mnożnik kreacji pieniądza:
 wielokrotność jaką stanowi podaż pieniądza w stosunku do bazy monetarnej
 obrazuje wielkość zmiany zasobu pieniądza wywołanej zmianą bazy monetarnej o jednostkę
 podaż pieniądza M. = MKP x baza monetarna
 MKP > 1
 MKP zależy od planowanej przez banki stopy rezerw gotówkowych (stosunek rezerw do
całkowitej ilości wkładów) oraz od planowanego stosunku gotówki w obiegu pozabankowym
do całkowitej wartości wkładów w bankach
 MKP rośnie gdy rośnie stopa rezerw gotówkowych banków i gdy rośnie stosunek gotówki w
obiegu do wkładów sektora prywatnego
Mnożnik depozytowy:
 ilustruje proces kreacji pieniądza w gospodarce
 jest równy odwrotności stopy rezerw obowiązkowych
Popyt na pieniądz:
 popyt na zasoby pieniądza w ujęciu realnym
 chęć utrzymywania sald gotówkowych przez GD i P w postaci m1
 ceną pieniądza jest przeciętna stopa procentowa wygenerowana na rynku
 wzrost dochodu realnego powoduje wzrost popytu na pieniądz przy każdym poziomie stopy
procentowej
 w ujęciu krótkookresowym popyt na pieniądz objaśniany jest 3 motywami (transakcyjnym,
portfelowym / spekulacyjnym, przezornościowym.
13/17
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
14
 Sama funkcja popytu na pieniądz jest funkcją dwóch zmiennych Dp=L(dochody realne)[r(stopy
%) y(wielkości dochodu]. Im większe dochody tym będą trzymali więcej pieniędzy przy sobie,
Im wyższe dochody realne tym większa chęć utrzymania wyższych sald gotówkowych.
Motyw transakcyjny:
W ujęciu Keysowskim motyw transakcyjny a właściwie wynikająca z niego wielkość
utrzymywanej gotówki nie zależy od stopy procentowej
Motyw spekulacyjny:
Motyw spekulacyjny objaśnia zmienność popytu w zależności od stopy procentowej w oparciu o
efekt spekulacyjny który zakłada że istotna część gospodarstw domowych utrzymuje swoje
aktywa w postaci gotówki oraz w postaci obligacji, zmiany stopy procentowej powoduje albo
wyprzedaż albo wykup obligacji a zatem zmianę w popycie tj chęć utrzymywania gotówki.
Rynkowa wartość obligacji W o=100*K/R,k-% obligacji, R-rynkowa stopa obligacji, jeżeli R
rośnie to wartość obligacji będzie malała, jeżeli R spada to wartość obligacji rośnie.
Motyw przezornościowy:
Objaśnia zmienność popytu na pieniądz, ludzie utrzymują salda gotówkowe na wypadek nie
przewidzianych klęsk, względnie nie przewidzianych wydatków które trzeba będzie ponieść lub
można ponieść w celu uzyskania wysokiej korzyści.
Mechanizm depresyjny:
Społeczeństwo zwiększyło oszczędności w stosunku do inwestycji podejmowanych przez
przedsiębiorstwa. Wzrostowi oszczędności towarzyszy spadek konsumpcji co powoduje ze
przedsiębiorstwa mają problem z upłynnieniem towaru, rosną zapasy, spada zatrudnienie i
spadają dochody gospodarka podąża w kierunku recesji.
Spirala ekspansji:
Gdy skłonność do oszczędzania zmniejsza się, nagromadzone oszczędności nie starczają na
finansowanie inwestycji, społeczeństwo wydaje więcej na konsumpcję to zachęca do
zwiększenia produkcji tym samym do zwiększenia inwestycji zostaje uruchomiona spirala
inwestycji trwa to tak długo jak przedsiębiorcy są wstanie kontynuować działania inwestycyjne.
Budżet:
zestawienie wpływów i wydatków państwa, pod pojęciem budżetu rozumiemy również budżety
lokalne jak i centralne.
Dług publiczny:
14/17
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
15
To wielkość sumy pozostałych do spłacenia pożyczek zaciągniętych przez państwo w kraju i
zagranicą, z charakteru wpływów i wydatków budżetowych wynika problem zrównoważenia
budżetu. Wydatki z budżetu są wartością autonomiczną i nie zależą od poziomu dochodów.
Wpływy zależą od poziomu dochodów. Z tego powodu występuje deficyt / nadwyżka
budżetowa.
Podaż pieniądza:
Nie można jej utożsamiać z banknotów i monet znajdujących się w obiegu bankowym i
pozabankowym, są to wszystkie rodzaje środków płatniczych dostępnych przy danej stopie
procentowej pełniącej rolę powszechnego ekwiwalentu.
 M1 są to banknoty i monety w obiegu pozabankowym + wkłady na żądanie.
 M2 mierzy zasób pieniędzy widziany jako rezerwuar jego siły nabywczej i jest to M1+rachunki
oszczędnościowe i wkłady terminowe.
M3 to podaż M2 + wkłady terminowe o relatywnie wysokich saldach.
Państwo działające za pomocą odpowiedniego instrumentarium doprowadza do tego że podaż
pieniądza nie zależy od wysokości stopy procentowej. Państwo może jednak wpływać na
wielkość podaży pieniądza regulując procesy kreacji pieniądza w gospodarce oraz zwiększyć
względnie zmniejszyć zasób pieniądza.
Kreacja pieniądza:
Pieniądz musi mieć pokrycie, pieniądz będzie wykreowany jeżeli doprowadzi się do sytuacji że
część transakcji przepływu pieniądza wielkiej mocy nie wymaga użycia pieniądza wielkiej mocy
(np. rozliczenia międzybankowe na zasadzie wymiany sald, oscylator).
Funkcje banków komercyjnych:
Transformacja terminów i ryzyka (część środków wpływa podczas trwania lokat a część później,
dywersyfikacja ryzyka na różne terminy i działy gospodarki)
Kontakt kredytobiorca – kredytodawca.
Usługi Faktoringowe
Obsługa papierów wartościowych (emisja i sprzedaż)
Udzielanie gwarancji i poręczeń.
Zmniejszenie ryzyka w transakcjach międzynarodowych poprzez wykorzystania instrumentów
akredytywy i inkasa dokumentowego.
Kanały sprzężeń pomiędzy rynkami:
Kanały zależności pomiędzy stopą procentową i wielkością inwestycji. Rachunek opłacalności
projektu inwestycyjnego jest oparty na metodzie NPV (zaktualizowanej wartości netto
15/17
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
16
przepływów pieniężnych). Przy czym główną wielkością wyznaczającą czynnik aktualizacyjny
jest rynkowa stopa procentowa. Sama metoda NPV opiera się na uwzględnieniu zmiany
wartości przepływu pieniężnego w czasie. Zmiana wartości przepływu pieniężnego w czasie
wynika z:
1. Możliwości zainwestowania określonej kwoty pieniężnej, która po upływie określonego czasu
przyniesie zysk.
2. Wyższej ceny możliwości bieżącej konsumpcji od przyszłej, dokonywanej przez
konsumenta.
3. Relatywizmu wartości obecnych dochodów w stosunku do przyszłych.
4. Ze zjawiska inflacji.
Wielkość NPV wyznaczana jest sumą przepływów pieniężnych w ciągu i – tego roku
zdyskontowanych stopą procentową r. Główną wielkością stanowiącą o wielości stopy
procentowej r –jest procentowanie lokat długoterminowych rd + odpowiedni procent doliczony za
ryzyko inwestycyjne.
CFi – przepływ pieniężny netto.
Wyraża on wielkość korzyści jakie przyniesie inwestorowi inwestycja kapitałowa za okres swego
funkcjonowania, jeżeli w danym roku inwestor poniesie wydatki większe od wpływów netto to
korzyść będzie ujemna. Jeżeli wpływy netto będą większe od wydatków (zwiększających
majątek) to CFi będzie dodatnie
n 1
NPV   CFi (1  r )^ i
i0
Rzadkość jest wyrazem luki pomiędzy ilością celów będących pochodną ludzkich potrzeb a
ograniczonością zasobów będących środkami ich osiągnięcia.
Rzadkość jest to fakt że nie możemy mieć wszystkiego co chcemy przez cały czas.
Implikacje rzadkości * zawsze istnieje więcej niż jeden sposób wykorzystania zasobu. * jeśli
wytwarzamy jeden produkt nie możemy wytwarzać drugiego. * koszt alternatywny (najlepsza nie
zrealizowana wartość wykorzystania alokacji zasobów.
Oszczędności to nie skonsumowana część dochodu, równająca się dochodowi zmniejszonemu
o wartość konsumpcji gospodarstw domowych. O. To odłożona konsumpcja w czasie.
Oszczędności są bierną stroną akumulacji środków pieniężnych niezbędnych do finansowania
inwestycji zaś wydatki inwestycyjne są przejawem czynnego wykorzystania nagromadzonych
oszczędności.
16/17
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
17
Chęć uzyskania dodatkowego dochodu to podstawowa motywacja oszczędzania, inne
przesłanki to zabezpieczenie przyszłości, akumulacja oszczędności np. na zakup samochodów.
Oszczędności wymuszone to oszczędności powstałe na przykład poprzez braki towarów na
rynku.
Inwestycje to wielkość nowo nabytego kapitału w danym okresie, a jednocześnie jest to
strumień zwiększający zasób dotychczasowego kapitału. (duża zmienność inwestycji wynika ze
zmian w oczekiwaniu przedsiębiorców, zmian w popycie, zmian w cenach rynkowych)
I. dzielą się na odtworzeniowe i netto (nabycie środków w celu tworzenia dodatkowego
kapitału), Inwestycje brutto = I. Netto + I. Odtworzeniowe.
Inwestycje przymusowe na żądanie państwa (np. urządzenia do ochrony środowiska),
Inwestycje przymusowe wymuszone przez rynek to zapasy powstałe na skutek braku popytu.
Inwestycje przez zmiany poziomu dochodu narodowego uruchamiają procesy dostosowawcze
po stronie oszczędności.
Kapitał to produkty pracy ludzkiej przeznaczone do dalszego wytwarzania.
17/17
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Download