Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku

advertisement
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku
ul. Poduchowne 1, 62 – 700 Turek
tel. 63 280 56 00, fax 63 278 84 00
e-mail [email protected]
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Instrukcja dla Wykonawców
dotyczy:
postępowania
NA UDZIELENIA KREDYTU/POŻYCZKI
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TURKU
znak spawy ZO 1/2017
Turek, styczeń 2017 r.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku
2. Adres:
ul. Poduchowne 1
62 – 700 Turek
tel. 63 2805600
fax 63 2788400
www.szpital.turek.pl
e-mail [email protected]
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenia kredytu/pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Turku.
2. Zamawiający wymaga kredytu/pożyczki w kwocie 3 000 000,00 zł (słowni zł: trzy miliony i 00/100).
3. Nomenklatura CPV:
 66113000 – 5 – usługi udzielania kredytu,
4. Kredyt/pożyczka zaciągany jest z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku.
5. Zamawiający wymaga udzielnie kredytu/pożyczki w jednej transzy.
6. W ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest postawić kredyt/pożyczkę
do dyspozycji Zamawiającego.
7. Udostępnienie kredytu/pożyczki nastąpi poprzez przekazanie przez Wykonawcę środków na rachunek
Zamawiającego w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie nr 70 8557 0009 2002 0100 5817
0001.
8. Spłata kredytu/pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w 144-miesięcznych ratach.
9. Spłata kapitału głównego następować będzie w miesięcznych równych ratach określonych w
harmonogramie spłat, począwszy od ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło przelanie środków na rachunek Zamawiającego.
10. Odsetki bieżące będą naliczane od malejącego kapitału, w okresach miesięcznych, ostatniego dnia
każdego miesiąca od kwoty aktualnego zadłużenia.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniej spłaty całości lub części kredytu/pożyczki, w
zaistniałej sytuacji odsetki będą liczone do dnia faktycznej spłaty kredytu/pożyczki. Wykonawca nie
może naliczyć prowizji, opłat, kosztów za wcześniejszą spłatę kredytu/pożyczki.
12. Do wyliczenia ceny kredytu/pożyczki należy przyjąć WIBOR 6M z dnia ogłoszenia niniejszego
postepowania.
13. Poza oprocentowaniem kredytu/pożyczki Wykonawca ma prawo naliczyć prowizję przygotowawczą od
całości kredytu/pożyczki, jednakże prowizja nie może przekroczyć 1 % kwoty kredytu/pożyczki.
14. Ewentualna należność za prowizję przygotowawczą następować będzie w miesięcznych równych ratach
określonych w harmonogramie spłat, począwszy od ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło przelanie środków na rachunek Zamawiającego.
15. Do formuły naliczenia odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku.
16. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
17. Zabezpieczeniem spłaty kredytu/pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
18. Każdemu z zainteresowanych Wykonawców na pisemny wniosek złożony do Zamawiającego zostaną
udostępnione w siedzibie Zamawiającego lub przesłane kserokopie dokumentów finansowych, bez
udostępniania ich na stronie internetowej Zamawiającego. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Turku zastrzega sobie prawo weryfikacji żądanych dokumentów finansowych i odmowy
ich udostępniania.
19. Kredyt/pożyczka nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, nie dopuszczalne jest odsyłanie do regulacji zawartych w
regulaminach kredytów/pożyczek.
20. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
21. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
22. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
23. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia przez okres 144 miesięcznych ratach.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I INFORMACJE O SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Ofertę należy przygotować na lub w oparciu o formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Oferta ma być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim (na komputerze lub nieścieralnym
atramentem) oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty
musi odpowiadać wymaganiom treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
5. Wszystkie załączniki do oferty, dokumenty powinny być również podpisane przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
6. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i podpisane przez osobę podpisującą ofertę. Wszystkie
podpisy złożone w ofercie powinny być opatrzone pieczęcią imienną osoby składającej podpis w celu
identyfikacji.
7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane i datowane przez
osobę podpisującą ofertę.
8. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie/kopertach, oznakowanej w następujący sposób:
Postępowanie ZO 1/2017
Oferta na udzielenia kredytu/pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Turku.
Ilość stron ( określić ilość stron w ofercie )
Nazwa Wykonawcy, dokładny adres, nr telefonu, faksu, e-mail
9. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt. VI. 2 niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z
dokumentów załączonych do oferty.
11. Korespondencja związana z przedmiotowym postępowaniem wymaga treści pisemnej. Zamawiający
dopuszcza możliwość przekazywania korespondencji za pomocą faksu: 63 2788400 lub drogą
elektroniczną: [email protected]
12. Korespondencję związaną z niniejszym postepowaniem należy kierować na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku
ul. Poduchowne 1
62 – 700 Turek
faks 63 2788400
e-mail [email protected]
13. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde zapytanie w formie pisemnej, nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert i prześle jednocześnie treść wyjaśnień
wszystkim Wykonawcom, którym została przekazana niniejsza specyfikacja istotnych warunków
zamówienia i udostępni na stronie internetowej szpitala, bez ujawniania źródła zapytania, pod
warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęła do
Zamawiającego nie później niż do dnia 10 stycznia 2017 r. Jeżeli zapytanie wpłynie po tym terminie
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez wyjaśnienia.
14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udostępnienie dokumentów finansowych, pod
warunkiem, że wniosek o udostępnienia dokumentów wpłynie do Zamawiającego nie później niż do dnia
10 stycznia 2017 r., z zastrzeżeniem punktu 18 z Rozdziału II niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Jeżeli wniosek wpłynie po tym terminie Zamawiający może udostępnić dokumenty lub
pozostawić wniosek bez udostępniania dokumentów finansowych.
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Turku: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62 – 700 Turek – sekretariat, w terminie do dnia 19 stycznia
2017 r. do godziny 9:00.
2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwarcia.
1.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca spełniający warunki:
 posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
 znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 posiada zdolności techniczne lub zawodowe, zapewniające wykonanie zamówienia,
 akceptuje warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projekcie
umowy.
2. Dokumenty wymagane w ofercie:
 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
 zestawienie (symulację) obrazującą sposób obliczania całkowitego kosztu udzielenia
kredytu/pożyczki,
 w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo
z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy,
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o cenie, należy przez to
rozumieć cenę w znaczeniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.
Cena kredytu/pożyczki winna zostać obliczona w następujący sposób: CKP = (OM + P)/OK, gdzie:
 CKP – cena kredytu/pożyczki wyrażona w procentach,
 OM – odsetki od udzielonego kredytu/pożyczki według stopy procentowej WIBOR 6M powiększone
o marżę ponad stawkę bazową WIBOR 6M wyrażoną w procentach oferty ocenianej (marża stała w
okresie kredytu/pożyczki),
 P – ewentualna jednorazowa prowizja przygotowawcza wyrażona w procentach od całości
kredytu/pożyczki,
 OK – okres kredytowania wyrażonych w miesiącach.
Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
Zamawiający nie prowadzi żadnych negocjacji w sprawie ceny.
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Cena powinna być wyrażona w PLN.
Rozliczenia stron wynikające z zawarcia umowy realizowane będą w PLN.
Cena oferty jest kwota wymienioną w formularzu ofertowym, zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku.
VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria
oceny ofert:
 cena (koszt kredytu/pożyczki) ………………………………………………………… – 100 %
2. Sposób obliczania wartości punktowej:
wartość punktowa
najniższa cena podana w ofertach
=
X
100
cena oferty badanej
3. Cena całkowita będzie stanowić dla Zamawiającego wyłącznie wartość do porównania ofert, a faktyczna
kwota odsetek, którą Zamawiający zapłaci Wykonawcy w okresie kredytowania będzie uzależniona od
kształtowania się rynkowej stawki WIBOR 6M.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą wartość punktową, tj. oferta z
najniższą ceną.
5. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
6. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100,000.
7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Upoważnionym pracownikiem do kontaktów z Wykonawcami są:
 w zakresie przedmiotu zamówienia – Dorota Kurczewska,
 w zakresie procedury postępowania – Urszula Niedbalska.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania
ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
XI. INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE OTWARCIA OFERT,
WYBORZE OFERTY I ZAWARCIU UMOWY.
Otwarcie ofert nastąpi 19 stycznia 2017 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Zamawiającego w Turku:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62 – 700 Turek – Sala
Konferencyjna.
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także informacje dotyczące ceny.
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy, w sytuacji:
 zmiany oprocentowania zadłużenia przeterminowanego,
 spłaty całości kredytu/pożyczki przed ostatecznym terminem spłaty.
Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie realizacji przedmiotu
zamówienia określone zostały w projekcie umowy – Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowania zostaną powiadomieni na piśmie o wyborze
najkorzystniejszej oferty, a także o ofertach odrzuconych.
Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie pisemnie poinformowany o wyborze jego
oferty i terminie podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym
etapie prowadzonego postępowania przed zawarciem umowy.
XII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN
W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed terminem składania ofert,
Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. O każdej zmianie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi każdego z uczestników postępowania.
3. W przypadku, gdy zmiana będzie powodować konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach
otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
XIII. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – projekt umowy
Załączniki stanowią integralna część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia opracował:
 w zakresie przedmiotu zamówienia – Dorota Kurczewska
 w zakresie procedury postępowania – Urszula Niedbalska
 sprawdził: adwokat – Dariusz Grzesiak
 zatwierdził w dniu 2 stycznia 2017 r. – Dyrektor – Dawid Klecha
Download