Untitled - Sklep WSiP

advertisement
SPIS TREÂCI
Od Autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Pytania, zadania, testy. Zakresy podstawowy i rozszerzony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
I.
Astronomiczne podstawy geografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Ziemia w Uk∏adzie S∏onecznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Ruchy Ziemi i ich nast´pstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
II.
èród∏a informacji geograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. BezpoÊrednie i poÊrednie êród∏a informacji geograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Mapa. Odwzorowania kartograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Pomiary na mapie. Sporzàdzanie wykresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
14
III.
Ârodowisko przyrodnicze Ziemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Ârodowisko przyrodnicze jako przedmiot badaƒ geograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Przesz∏oÊç geologiczna Ziemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Budowa Ziemi i wewn´trzne procesy kszta∏tujàce jej powierzchni´ . . . . . . . . . . . . . . .
4. Zewn´trzne procesy kszta∏tujàce powierzchni´ Ziemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Atmosfera i procesy w niej zachodzàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Hydrosfera i procesy w niej zachodzàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Gleby i biosfera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Kl´ski ˝ywio∏owe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
22
24
28
36
42
46
48
IV.
Zagadnienia spo∏eczno-gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. LudnoÊç Êwiata i Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Rolnictwo, leÊnictwo i rybo∏ówstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Pozarolnicze dziedziny gospodarki Êwiatowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
49
57
63
V.
Cz∏owiek i Êrodowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
Model odpowiedzi i schemat punktowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
Arkusze egzaminacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Arkusz 1 (zakres podstawowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Arkusz 2 (zakres rozszerzony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Model odpowiedzi i schemat punktowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Arkusz 1 (zakres podstawowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Arkusz 2 (zakres rozszerzony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
3
I. ASTRONOMICZNE PODSTAWY GEOGRAFII
1. Ziemia w Uk∏adzie S∏onecznym
1.
Jakie sà ró˝nice mi´dzy gwiazdà a planetà? Zaznacz prawid∏owe zdania.
a) Gwiazdy sà widoczne na sklepieniu nieba dzi´ki temu, ˝e emitujà w∏asne Êwiat∏o, planety sà
widoczne, poniewa˝ odbijajà Êwiat∏o gwiazd.
b) Gwiazdy wchodzà w sk∏ad galaktyk, a planety – nie.
c) W centrach gwiazd zachodzà reakcje b´dàce êród∏em emitowanego przez nie promieniowania,
we wn´trzach planet nie zachodzà tego rodzaju reakcje.
d) Masa gwiazdy jest wielokrotnie wi´ksza od masy planety.
e) Gwiazdy sà cia∏ami gazowymi, a planety sà cia∏ami o zró˝nicowanej budowie, cz´sto o twardej
powierzchni lub skalistym jàdrze.
2.
Poni˝sze cechy planet Uk∏adu S∏onecznego oznacz literami: PZ – jeÊli dotyczà planet
grupy ziemskiej, PO – jeÊli dotyczà planet olbrzymich:
a) majà twardà powierzchni´ . . . . . . . . . . . . . ;
g) sà zbudowane z metalicznego jàdra oraz skalnego p∏aszcza i skorupy . . . . . . . . . . . . . . . . ;
b) nie majà twardej powierzchni . . . . . . . . . . . ;
c)
d)
e)
f)
majà pierÊcienie i liczne ksi´˝yce . . . . . . . . ;
majà stosunkowo du˝à g´stoÊç . . . . . . . . . . ;
majà stosunkowo niewielkie masy . . . . . . . . ;
sà to planety o najwi´kszych masach . . . . . . ;
h) majà atmosfery o znacznie ró˝niàcym si´
sk∏adzie chemicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
i) majà atmosfery sk∏adajàce si´ g∏ównie z wodoru, helu, metanu i amoniaku . . . . . . . . . . .
3.R
Rozpoznaj, który z opisów dotyczy meteoroidów, a który komet.
a) Ma∏e cia∏a niebieskie obiegajàce gwiazd´ po orbitach o cz´sto bardzo wyd∏u˝onych kszta∏tach.
Zwykle ich centralna cz´Êç to jàdro zbudowane z materii, z której formowa∏ si´ Uk∏ad S∏oneczny.
b) Okruchy skalne, bry∏y ró˝nej wielkoÊci poruszajàce si´ w przestrzeni mi´dzyplanetarnej. Gdy znajdà si´ w zasi´gu oddzia∏ywania pola grawitacyjnego planety sà przyciàgane w kierunku jej powierzchni. Wchodzàc w atmosfer´ Ziemi rozgrzewajà si´ i najcz´Êciej ca∏kowicie spalajà, Êwiecàc.
4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Napisz, czego dotyczà poni˝sze okreÊlenia:
miejsce na orbicie, w którym Ziemia jest najbli˝ej S∏oƒca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
si∏a bezw∏adnoÊci powstajàca w ruchu po okr´gu, powodujàca odchylenie drogi swobodnie poruszajàcych si´ cia∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
moment w ciàgu doby, kiedy S∏oƒce jest najwy˝ej nad horyzontem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
zjawisko polegajàce na tym, ˝e S∏oƒce nie zachodzi w ciàgu 24 godzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
równole˝nik na pó∏kuli po∏udniowej, b´dàcy granicà strefy, w której S∏oƒce góruje w zenicie . . . .
. .............................................................................;
noc trwajàca d∏u˝ej ni˝ 24 godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
strefa na Ziemi, w której wyst´puje zjawisko dnia i nocy polarnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
strefa na Ziemi, w której S∏oƒce góruje w zenicie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
wysokoÊç S∏oƒca nad horyzontem wynoszàca 90° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
P Y TA N I A , Z A D A N I A , T E S T Y
2. Mapa. Odwzorowania kartograficzne
5.
Napisz definicj´ mapy u˝ywajàc podanych terminów:
siatka kartograficzna, skala, sygnatury, legenda.
6.
Dokoƒcz zdanie: Generalizacja kartograficzna polega na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................
.................................................................................
7.
OkreÊl, czym ró˝ni si´ mapa od planu.
8.
WyjaÊnij, dlaczego ˝adna mapa nie przedstawia prawdziwego obrazu Ziemi.
9.R
W zdaniach podkreÊl, napisane kursywà, w∏aÊciwe wyrazy lub sformu∏owania:
a) Kszta∏t kuli ziemskiej najwierniej odzwierciedla (bry∏a / elipsa / elipsoida obrotowa / geoida / kula).
b) Zasadniczà w∏aÊciwoÊcià tej bry∏y jest to, ˝e jej powierzchnia jest w ka˝dym miejscu prostopad∏a
do pionu wyznaczonego przez (g´stoÊç ska∏ / promieƒ Ziemi / si∏´ ci´˝koÊci).
c) (Niektóre/wszystkie mapy) zniekszta∏cajà przedstawiany fragment kuli ziemskiej.
d) Zniekszta∏cenia na mapach dotyczà (zawsze / w niektórych wypadkach) jednoczeÊnie wszystkich
trzech parametrów: kàtów, powierzchni i odleg∏oÊci.
10.
a)
b)
c)
d)
e)
W zadaniach podkreÊl, napisane kursywà, w∏aÊciwe wyrazy lub sformu∏owania:
W odwzorowaniach azymutalnych (najwi´ksze / najmniejsze) zniekszta∏cenia powstajà w pobli˝u
punktu stycznoÊci powierzchni rzutowanej z p∏aszczyznà rzutowania.
Za pomocà odwzorowania azymutalnego mo˝na przedstawiç ca∏à (kul´ ziemskà / tylko pó∏kul´).
W odwzorowaniach walcowych najmniejsze zniekszta∏cenia powstajà (w pobli˝u / w oddaleniu od)
linii stycznoÊci powierzchni rzutowanej z p∏aszczyznà rzutowania.
Odwzorowania walcowe (wiernokàtne / wiernopowierzchniowe) znajdujà szerokie zastosowanie w
wykonywaniu map dla ˝eglugi i lotnictwa.
(Odwzorowania powierzchniowe / odwzorowania sto˝kowe) powstajà w wyniku rzutowania
powierzchni geoidy na powierzchni´ bocznà sto˝ka.
11.
Opisz w punktach widoczne na rysunkach ró˝nice kszta∏tu i proporcji poszczególnych cz´Êci Ameryki Pó∏nocnej, w odwzorowaniu
kartograficznym walcowym i p∏aszczyznowym.
12
II. èród∏a informacji geograficznych
12.
Porównaj cechy po∏udników
i równole˝ników w zastosowanych obok oraz
w zadaniu 11 siatkach kartograficznych z cechami po∏udników i równole˝ników siatki
geograficznej.
13.
Do wykonania poni˝szej mapy
zastosowano odwzorowanie:
a) wiernokàtne;
b) wiernoodleg∏oÊciowe;
c) wiernopowierzchniowe.
14.R
Na podstawie mapy synoptycznej opisz w punktach pogod´ panujàcà we Francji.
13
P Y TA N I A , Z A D A N I A , T E S T Y
42.
Na przekroju pod∏u˝nym lodowca górskiego w odpowiednim miejscu wpisz jego elementy (j´zor lodowcowy, pole firnowe, poprzeczne szczeliny).
43.
Rozpoznaj i podpisz formy utworzone przez lodowiec kontynentalny (làdolód) oraz
zaznacz strza∏kà kierunek (S czy N), w którym nast´powa∏o cofanie si´ làdolodu. Rozpoznane formy
wpisz w odpowiednie miejsce na rycinie (pradolina, morena czo∏owa, kem, oz, drumliny, sandr).
44.R
Rysunek przedstawia przekrój przez zespó∏ form zwiàzanych z postojem làdolodu.
Podaj nazwy form oznaczonych literami :
A .................................
B .................................
C .................................
32
D
E
F
.....................................
.....................................
.....................................
III. Ârodowisko przyrodnicze Ziemi
45.
Dobierz do opisu formy polodowcowej jej nazw´:
A – piaszczysto–˝wirowy pagórek o regularnych
kszta∏tach;
B – sto˝ki zbudowane z piasku,
naniesionego przez wody wyp∏ywajàce spod làdolodu;
C – d∏ugie, kr´te pagórki zbudowane z piasku, ˝wiru i
gliny, powsta∏e w szczelinach làdolodu;
D – kopulasta zaokràglona i bardzo wyg∏adzona
wynios∏oÊç skalna ukszta∏towana przez poruszajàcy
si´ po niej lodowiec;
E – niewielkich rozmiarów pagórki,
u∏o˝one prostopadle do czo∏a làdolodu.
a) muton;
b) ozy;
c) drumliny;
d) kem;
e) sandry.
46.
Literami KM oznacz cechy i informacje dotyczàce krajobrazu m∏odoglacjalnego,
a literami KS – krajobrazu staroglacjalnego:
a) Na powierzchni wyst´pujà pozosta∏oÊci niszczonych form polodowcowych zwiàzane ze zlodowaceniem Odry i Sanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
b) Wyst´pujà pokrywy lessowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
c) Cechuje si´ urozmaiconà rzeêbà powierzchni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
d) Cechuje si´ niewielkimi wysokoÊciami wzgl´dnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
e) Charakterystyczne jest wyst´powanie ró˝nych rodzajów jezior polodowcowych . . . . . . . . . . . . . . ;
f) Powsta∏ na skutek procesów niszczàcych wyst´pujàcych na przedpolu lodowca . . . . . . . . . . . . . . ;
g) Wyst´pujà du˝e wysokoÊci wzgl´dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
h) Formy ukszta∏towania terenu zwiàzane sà ze zlodowaceniem Wis∏y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
i) D∏ugo dzia∏ajàce procesy niszczàce doprowadzi∏y do zaniku jezior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
j) Wyst´puje m.in. na Kaszubach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
k) Wyst´puje m.in. na Ziemi Lubuskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
l) Wyst´puje m.in. na Nizinie Âlàskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
47.
Wykonaj polecenia:
a) Wymieƒ trzy przyk∏ady typów jezior polodowcowych najcz´Êciej wyst´pujàcych na Pojezierzu
Mazurskim. Krótko opisz, w jaki sposób powsta∏y.
b) WyjaÊnij, na czym polega retencyjne znaczenie jezior.
48.R
a) Porównaj dolin´ rzeki górskiej z dolinà utworzonà przez lodowiec górski (profil
pod∏u˝ny i profil poprzeczny). b) OkreÊl specyfik´ dzia∏alnoÊci rzeki i lodowca, która powoduje zró˝nicowanie cech doliny rzecznej i polodowcowej.
49.R
Omów procesy, które doprowadzi∏y do powstania w Polsce wybrze˝y p∏askich
i wybrze˝y wysokich.
50.R
Rysunek przedstawia formy zwiàzane z wybrze˝em klifowym:
33
I. Astronomiczne podstawy geografii
c) czerwcu; lato; grudniu; zima
.
d) W lecie jest najwy˝sza, w zimie – najni˝sza.
W lecie dni sà d∏ugie, noce krótkie, w zimie dni sà
krótkie, a noce d∏ugie
.
e) WysokoÊç S∏oƒca nad horyzontem warunkuje iloÊç
energii, która dociera do powierzchni Ziemi. Przy tych
samych warunkach atmosferycznych, im wi´ksza wysokoÊç S∏oƒca nad horyzontem, tym wy˝sza temperatura
pod∏o˝a, od którego nagrzewa si´ powietrze. Temperatura pod∏o˝a i powietrza ma wp∏yw na powstawanie
oÊrodków barycznych kszta∏tujàcych pogod´.
D∏ugoÊç dnia decyduje o tym, jak d∏ugo energia s∏oneczna mo˝e bezpoÊrednio oddzia∏ywaç na pod∏o˝e,
wp∏ywaç na jego temperatur´ i temperatur´ mas powietrza
.
Rys. 2
12.
a) rysunki
, b)
.
c)
– na równiku d∏ugoÊç trwania dnia zawsze jest równa
d∏ugoÊci trwania nocy;
– na zwrotniku Raka 22 czerwca dzieƒ trwa du˝o d∏u˝ej (odcinek szary) ni˝ noc; takie samo zjawisko ma
miejsce na zwrotniku Kozioro˝ca 22 grudnia;
– na zwrotniku Raka 22 grudnia noc trwa du˝o d∏u˝ej (odcinek czarny) ni˝ dzieƒ, takie samo zjawi-
sko ma miejsce na Zwrotniku Kozioro˝ca 22
czerwca;
– ko∏o podbiegunowe pó∏nocne 22 czerwca ca∏y czas
jest oÊwietlone, co oznacza, ˝e dzieƒ trwa tam 24 godziny; takie samo zjawisko ma miejsce na kole podbiegunowym po∏udniowym 22 grudnia;
– 21 marca i 23 wrzeÊnia d∏ugoÊç dnia jest równa d∏ugoÊci nocy na ca∏ej kuli ziemskiej.
83
II. èród∏a informacji geograficznej
32.
36.
.
.
37.
33. Za pomocà diagramu kwadratowego mo˝na
przedstawiç dane procentowe, a wi´c procent ogó∏u
ludnoÊci zamieszkujàcej w poszczególnych kategoriach miast
.
Liczba urodzeƒ w latach:
1946 – 1950 wzrost; 1950–1957 stabilizacja na najwy˝szym po wojnie poziomie; 1957–1967 spadek;
1967–1983 wzrost z dwukrotnymi, krótkotrwa∏ymi obni˝eniami; 1983 do dziÊ – sta∏y, szybki spadek do wartoÊci najni˝szych po wojnie
.
Liczba zgonów w latach:
1946–50 wzrost; 1950–67 spadek i stabilizacja na najni˝szym poziomie z kilkoma okresami chwilowego
wzrostu; 1967–90 powolny, ale sta∏y wzrost do wartoÊci
najwy˝szych po wojnie, z kilkoma okresami niewielkiego spadku, od roku 1991 niewielki spadek
.
Przyrost naturalny:
Wyraêne dwa okresy wy˝ów demograficznych o najwy˝szych wartoÊciach w latach 1950–57 oraz pod koniec
lat 70. i na poczàtku lat 80. XX w. Ni˝e demograficzne w po∏owie lat 60. i w latach 90. Obecnie przyrost
naturalny jest najni˝szy i osiàga wartoÊci zbli˝one do
zera lub ujemne
.
38. b), d)
.
39.R a) kolejno: AB, CD.
b) profil kauzalny
(patrz rysunek na nast´pnej stronie)
34. Np. zad. 32, zad. 36
35.
.
.
40. R Obliczenia:
Ró˝nica wysokoÊci w metrach: 720 – 540 = 180;
D∏ugoÊç wyciàgu w metrach: 2,3 cm na mapie w skali
1 : 50 000 = 1 150 m = 1,15 km;
Spadek terenu:
180 m : 1,15 km = 156 (m/km)
.
41.R A – e), B – c)
E – d)
; C – c), b), D – f),
.
42. Fragmenty wsi i przysió∏ki le˝àce poni˝ej 14 m
nad lustrem wody: Solina, Jawor, Polaƒczyk, TeleÊnica
Oszwarowa, Zawóz, Wo∏kowyja
.
43.
Na przyk∏ad: retencyjna (przeciwpowodziowa), rekreacyjna (sporty wodne), wykorzystanie do celów energetycznych (hydroelektrownia)
.
89
Zakres podstawowy
Zadanie 6.
Poni˝sza tabela zawiera dane dotyczàce rocznej sumy opadów w wybranych miejscach Tatr. Przeanalizuj zmiany sumy rocznych opadów wraz ze zmianà wysokoÊci bezwzgl´dnej i okreÊl, od jakiej wysokoÊci wyst´puje zjawisko inwersji opadowej.
Suma roczna
WyjaÊnij, na czym polega inwersja opadowa i jaka jest
Stacja
WysokoÊç,
opadów,
przyczyna wyst´powania tego zjawiska w Tatrach?
meteorologiczna w m n.p.m.
w mm
Zakopane
844
1096
Kuênice
1023
1289
Kasprowy Wierch
1991
1551
Dolina
Gàsienicowa
1520
1714
Dolina Pi´ciu
Stawów Polskich
1668
1825
Zadanie 7.
Kasprowy Wierch dzieli Tatry na le˝àce na zachód od niego Tatry Zachodnie i po∏o˝one na wschód
Tatry Wysokie.
A. Jakie elementy krajobrazu sà typowe dla Tatr Zachodnich, a jakie dla Tatr Wysokich?
B. Jakie sà przyczyny ró˝nic krajobrazowych mi´dzy Tatrami Zachodnimi a Wschodnimi?
Zadanie 8.
Przeczytaj poni˝szy tekst:
W´drujàc szerokà dolinà, zbudowanà ze ska∏ w´glanowych, w charakterystyczny sposób odwadnianà podziemnie, mo˝na dotrzeç do rozleg∏ej hali tatrzaƒskiej. Janusz Chmielowski i Mieczys∏aw Âwierz w przewodniku z 1925 roku pisali o niej: najgwarniejszy zakàtek polskiej cz´Êci Tatr Wysokich. Wiodà z niej liczne
szlaki turystyczne. Jeden z nich pozwala dotrzeç na przypominajàcy strzelisty dach koÊcio∏a szczyt, z którego mo˝na podziwiaç liczne plejstoceƒskie jeziora polodowcowe. WÊród nich znajduje si´ jeden z wi´kszych stawów tatrzaƒskich o charakterystycznym zabarwieniu.
Korzystajàc z do∏àczonej mapy, rozpoznaj omówione w powy˝szym opisie:
a) Dolin´
c) Szczyt
b) Hal´
d) Jezioro
Zadanie 9.
Kilka lat temu pojawi∏ si´ pomys∏ organizowania Zimowej Olimpiady w Tatrach. Wymieƒ korzyÊci
i straty jakie poniós∏by ten region w wypadku przeprowadzenia tej imprezy.
119
Zakres podstawowy
Numer
zadania
Maksymalna
liczba punktów
Oczekiwana odpowiedê
23.
A. S∏owiƒski
D. Magurski
24.
A. Ulicówka – zabudowania po obu stronach drogi. B. Widlica – zabudowania wzd∏u˝ g∏ównej, a nast´pnie rozga∏´ziajàcej si´ drogi. C. Rz´dówka –
zabudowania po jednej stronie drogi. D. Owalnica – zabudowania wokó∏
jednego elementu Êrodowiska (np. jeziorka).
Za rozpoznanie dwóch typów wsi po
.
2
25.
a) Województwa z najni˝szà stopà bezrobocia: mazowieckie i ma∏opolskie
.
Przyczyny: mazowieckie – wiele miejsc pracy oferuje aglomeracja warszawska; ma∏opolskie – wiele miejsc pracy oferuje aglomeracja krakowska,
w strukturze zatrudnienia znaczny udzia∏ majà rolnicy, którzy nie utracili
miejsc pracy (prowadzà w∏asne gospodarstwa rolne)
.
b) Województwa z najwy˝szà stopà bezrobocia: warmiƒsko-mazurskie
i zachodniopomorskie
.
Przyczyny: warmiƒsko-mazurskie – brak du˝ych oÊrodków przemys∏owych,
upadek PGR-ów; zachodniopomorskie – upadek PGR-ów
.
4
26.
A. Uzupe∏niony tekst
B. Wype∏niona mapa
3
27.
A. Wysokokaloryczny, tani w wydobyciu, transporcie i przeróbce, ∏atwy
w u˝ytkowaniu, ekologiczny (w niewielkim stopniu zanieczyszcza atmosfer´ w procesie spalania)
.
B. Holandia dysponuje du˝ymi z∏o˝ami gazu ziemnego, Polska niewielkimi. W naszym kraju w celu pozyskiwania energii wykorzystuje si´ g∏ównie
w´giel kamienny, który jest naszym najwa˝niejszym surowcem energetycznym
.
A) Gospodarka intensywna:
. B. Narwiaƒski
.
. C. Ojcowski
.
.
.
4
4
143
Download