Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie

advertisement
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
Zapewnienie
bezpieczeństwa
społeczeństwu
województwa
lubuskiego
jest
priorytetowym zadaniem dla wszystkich szczebli administracji samorządowej i rządowej.
Wojewoda zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji
rządowej i samorządowej działających na obszarze województwa i kieruje ich działalnością w
zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska.
Na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w trybie zarządzenia
dnia 6 września 2007 r. Wojewoda Lubuski powołał i określił zasady funkcjonowania
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (WZZK), który stanowi jego organ
pomocniczy w zapewnieniu wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
W skład Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (Rys. 1) wchodzą
specjaliści z różnych dziedzin i oczywistym jest, że specyfika konkretnego zagrożenia
powoduje większe lub mniejsze zaangażowanie poszczególnych członków. Podział zadań i
znaczenia poszczególnych służb w zależności od charakteru sytuacji kryzysowej przedstawia
siatka bezpieczeństwa (Rys. 2). Uwzględnia ona przygotowanie odpowiednich służb do
podjęcia działań w konkretnej sytuacji, a także aktualne uwarunkowania prawne.
Rys. 1. Skład Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Przewodniczący Zespołu
Wojewoda Lubuski
Z-ca Przewodniczącego
Dyrektor WBiZK LUW
Członkowie Zespołu
Dyrektor Generalny LUW
Komendant Wojewódzki Policji
Komendant Wojewódzki PSP
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego
Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Komendant Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
Zastępca Dyrektora RZGW w Szczecinie
Przedstawiciel Dyrektora IMGW w Poznaniu
Przedstawiciel Samorządu Województwa Lubuskiego
Rzecznik Prasowy Wojewody
Zdarzenia
1.
Pożary
2.
Budowlane
3.
Komunikacyjne
4.
Chemiczno ekologiczne
5.
Radiologiczne
6.
Infrastruktury
komunalnej
Lp.
ogólne
ob. leśnych
poligonów
drogowe
kolejowe
lotnicze
wodne
w komunikacji
w obiektach
na wodach
w komunikacji
w obiektach
gazowej
wod. – kan.
energetycznej
ciepłowniczej
dźwigowej
Służby, instytucje
Rzecznik Prasowy Wojewody Lubuskiego
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej Wrocław,
Szczecin
Komendant Lubuskiego Oddziału Straży
Granicznej
Urząd Dozoru Technicznego o/ Gorzów
Dyrektor Urzędu Celnego
Dyr. Oddz. Gen. Dyr. Dróg Publicznych
Dyr. Reg. Dyr. Lasów Państwowych Z. Góra,
Szczecin, Poznań
Dyr. Reg. Zarz. Gosp. Wodnej: Szczecin,
Poznań, Wrocław
Okręgowy Urząd Górniczy Poznań
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
Wojskowa Ochrona Ppoż.
Woj. Inspektor Nadzoru Budowlanego
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Woj. Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Państwowy Woj. Inspektor Sanitarny
Woj. Inspektor Ochrony Środowiska
Pełnomocnik Wojewody ds. Rat. Medycznego
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody
Komendant Wojewódzki Policji
Komendant Wojewódzki PSP
Wojewoda Lubuski
Rys. 2 . Siatka bezpieczeństwa w województwie lubuskim
Zdarzenia
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Obfite opady
atmosferyczne
Powódź
Lp.
Silne wiatry, huragany
deszcz
śnieg
Epidemie
Epizootie
Działania poszukiwawcze za
osobami zaginionymi.
Zagrożenia związane z
podłożeniem materiału lub
urządzenia wybuchowego.
Działania związane z
ujawnieniem niewypałów,
niewybuchów.
Rzecznik Prasowy Wojewody Lubuskiego
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej Wrocław,
Szczecin
Komendant Lubuskiego Oddziału Straży
Granicznej
Urząd Dozoru Technicznego o/ Gorzów
Dyrektor Urzędu Celnego
Dyr. Oddz. Gen. Dyr. Dróg Publicznych
Dyr. Reg. Dyr. Lasów Państwowych Z. Góra,
Szczecin, Poznań
Dyr. Reg. Zarz. Gosp. Wodnej: Szczecin,
Poznań, Wrocław
Okręgowy Urząd Górniczy Poznań
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
Wojskowa Ochrona Ppoż.
Woj. Inspektor Nadzoru Budowlanego
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Woj. Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Państwowy Woj. Inspektor Sanitarny
Woj. Inspektor Ochrony Środowiska
Pełnomocnik Wojewody ds. Rat. Medycznego
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody
Komendant Wojewódzki Policji
Komendant Wojewódzki PSP
Wojewoda Lubuski
Służby, instytucje
Zdarzenia
15.
16.
17.
Lp.
Zbiorowe naruszenia porządku
i bezpieczeństwa publicznego.
Terroryzm – z wyłączeniem
terroryzmu kryminalnego.
łapanie zwierząt
szk. upraw drzew
Zdarzenia
roje owadów
nietypowe
rat. os. z zab.
psych.
LEGENDA:
Kierujący działaniem ratowniczym – instytucja wiodąca.
Koordynator działań ratowniczych.
Służba (instytucja) realizująca działania pomocnicze.
Działanie na specjalne wezwanie.
Instytucja, z którą Wojewoda Lubuski podpisał „Porozumienie ...”.
Rzecznik Prasowy Wojewody Lubuskiego
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej Wrocław,
Szczecin
Komendant Lubuskiego Oddziału Straży
Granicznej
Urząd Dozoru Technicznego o/ Gorzów
Dyrektor Urzędu Celnego
Dyr. Oddz. Gen. Dyr. Dróg Publicznych
Dyr. Reg. Dyr. Lasów Państwowych Z. Góra,
Szczecin, Poznań
Dyr. Reg. Zarz. Gosp. Wodnej: Szczecin,
Poznań, Wrocław
Okręgowy Urząd Górniczy Poznań
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
Wojskowa Ochrona Ppoż.
Woj. Inspektor Nadzoru Budowlanego
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Woj. Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Państwowy Woj. Inspektor Sanitarny
Woj. Inspektor Ochrony Środowiska
Pełnomocnik Wojewody ds. Rat. Medycznego
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody
Komendant Wojewódzki Policji
Komendant Wojewódzki PSP
Wojewoda Lubuski
Służby, instytucje
W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej przewodniczący Zespołu – Wojewoda
Lubuski zwołuje w trybie alarmowym (nadzwyczajnym) posiedzenie Wojewódzkiego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego przez Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podczas
awaryjnych zagrożeń wód w skład Zespołu wchodzi Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska oraz zaproszeni specjaliści, jeżeli zajdzie taka potrzeba. W zależności od
zaistniałej sytuacji oraz wypracowanych ustaleń następuje:
•
podjęcie procesu czynnej koordynacji działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych
prowadzonych przez jednostki organizacyjne zaangażowane w reagowanie kryzysowe na
obszarze województwa, na podstawie Wojewódzkiego Planu Reagowania Kryzysowego 1;
•
uruchomienie wszystkich systemów, struktur ratowniczych i procedur w celu zapewnienia
bezpieczeństwa;
•
zabezpieczenie procesu stałej, całodobowej wymiany informacji w zakresie zagrożeń i
podejmowanych działań, w tym z marszałkiem województwa, oraz współdziałanie ze
służbami (zespołami) innych organów administracji publicznej, resortów, organizacji
pozarządowych i społecznych,
•
monitorowanie zagrożenia, jego skutków oraz prognozowanie dalszego rozwoju zdarzeń,
•
wypracowanie optymalnych propozycji decyzji i rozwiązań operacyjno-taktycznych
mających na celu właściwe i skuteczne wykorzystanie znajdujących się w dyspozycji sił i
środków ratowniczych (np. zasobów Wojewódzkiego Magazynu OC takich jak odzież
ochronna lub sprzęt pływający, czy też w przypadkach szczególnych Lotnicza Formacja
Obrony Cywilnej sformowana z członków Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, stacjonująca na
lotnisku w Przylepie) oraz korygowanie działań podejmowanych przez stosowne służby i
instytucje,
•
koordynacja procedur związanych z dysponowaniem sił i środków na potrzeby akcji
ratowniczych ze szczebla centralnego, w tym znajdujących się w dyspozycji Ministra
Obrony Narodowej (w tym przypadku Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sił
Zbrojnych) oraz z zagranicy,
•
przyjmowanie meldunków i informacji o stanie realizacji poszczególnych zadań,
•
opracowywanie raportu z prowadzonych działań.
W razie wystąpienia awarii z udziałem niebezpiecznych substancji wojewoda, przez
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska, podejmuje działania i stosuje środki niezbędne do usunięcia awarii i jej
skutków, określając w szczególności związane z tym obowiązki organów administracji i
podmiotów korzystających ze środowiska.
1
Wdrożonego na mocy zarządzenia Nr 53 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 marca 2005 r.; jest sporządzany
nowy plan
Download