Wzór Umowa nr WI.3410.11.2014 zawarta dnia .............................. r. w

advertisement
Wzór
Umowa
nr WI.3410.11.2014
zawarta dnia .............................. r. w Toruniu pomiędzy Gminą Miasta Toruń ul. Wały
gen. Sikorskiego 8, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:
………………………………….. – zastępca prezydenta Miasta Torunia,
a
……………….
z siedzibą w …………….. przy ul. …………, zarejestrowaną
w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ………………
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ……………….,
posiadającą NIP: ………………, REGON: …………….., zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
………………………….. - …………………………………
Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i finansowana
jest ze środków budżetowych:
- dział 750 rozdział 75023 § 4300 – Utrzymanie zasobów informatycznych
- dział 750 rozdział 75095 § 4300 – Koszt poboru podatków w tym utrzymanie ZSI
oraz ze środków MOPR
§1 Definicje
Ilekroć poniższe pojęcia zostaną napisane w Umowie z dużej litery, Strony Umowy nadają
im znaczenie wskazane w definicjach:
Umowa – oznacza niniejszą umowę zawartą pomiędzy Stronami,
Dni Robocze - oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych
od pracy /Dz. U. 1951, Nr 4, poz. 28 z późn. zm./),
System Otago – Zestaw programów działający na wspólnych bazach danych będących
własnością Zamawiającego w ramach zakupionych przez Zamawiającego licencji.
Podsystem – część Systemu Otago możliwa do wydzielenia, stanowiąca zamkniętą całość
funkcjonalną realizującą określone funkcje na potrzeby Zamawiającego.
Program/moduł – część Systemu OTAGO stanowiąca wydzielone funkcjonalne
oprogramowanie aplikacyjno - dziedzinowe.
Dokumentacja – oznacza instrukcję użytkownika i administratora dla danego Podsystemu
wytworzoną przez Wykonawcę.
Środowisko Produkcyjne Zamawiającego – sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny
wraz z odpowiednim oprogramowaniem systemowym i narzędziowym, należący do
Zamawiającego, na którym zainstalowany jest System OTAGO,
Błąd - oznacza działanie Podsystemu niezgodnie z jego Dokumentacją oraz zakresem
funkcjonalnym przewidzianym dla danego Podsystemu Z uwagi na różne skutki jakie Błędy
mogą wywołać, dzielą się je na:
Błąd krytyczny - to jest Błąd, który uniemożliwia działanie danego Modułu lub Podsystemu
Systemu OTAGO,
Wzór
Błąd niekrytyczny - to jest Błąd, który nie uniemożliwia działanie danego Modułu lub
Podsystemu Systemu OTAGO, ale ich wystąpienie powoduje ograniczenie funkcjonalności
danego Podsystemu.
SPOKO – program działający w firmie Otago do obsługi korespondencji,
Serwisowanie - konserwacja, diagnostyka, naprawa, usunięcie błędu, wycena lub każdy inny
rodzaj usługi, świadczonej w ramach niniejszej umowy
Administrator Systemu Otago – przedstawiciel Zamawiającego podejmujący czynności
administracyjne, traktowany przez Otago jak osoba o wyróżnionych kompetencjach
administracyjnych Systemu Otago
§2 Przedmiot Umowy
1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego
Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów Urzędu
Miasta Torunia (ZSI UMT) - systemu Otago, zwanego dalej Programami. Wykaz
Programów znajduje się w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest:
1) Przekazywać nowe wersje Programów (wynikające m.in. ze zmiany przepisów
prawnych powszechnie obowiązujących przed dniem wejścia ich w życie, o ile
zmiany zostaną opublikowane z wyprzedzeniem umożliwiającym wykonanie takich
modyfikacji, a przy tym z wyprzedzeniem nie krótszym niż na 14 dni przed dniem
ich wejścia w życie) wraz z ich uzupełnieniami, poprawkami, ulepszeniami
i instrukcjami.
2) Udzielać prawa do otrzymywania kolejnych wydań Programów i związanych
z nimi zmian w dokumentacji użytkowej i administratora.
3) Usuwać Błędy zgłoszone przez Zamawiającego w Programach systemu Otago.
4) Udzielać odpowiedzi w zakresie zgłoszonych uwag i potrzeb użytkownika
związanych ze zmianami, modyfikacjami i rozszerzeniami systemu obejmującymi
opracowanie jego nowych wersji.
5) Udzielać telefonicznej pomocy i doradztwa w sprawie używania Programów, tj.:
udzielać konsultacji telefonicznych w zakresie funkcjonowania systemu, jego
obsługi i administrowania.
6) Serwisować w siedzibie Zamawiającego struktury baz danych systemu Otago.
7) Parametryzować Programy systemu Otago w siedzibie Zamawiającego, w tym
ustawiać parametry, zgodnie ze wskazaniami udzielonymi pisemnie lub e-mailowo
przez Zamawiającego, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego
oraz na bieżąco aktualizować opisy i instrukcje Programów.
8) Wdrażać w siedzibie Zamawiającego uaktualnione wersje Programów oraz
realizować i kontrolować wykonanie kopii zapasowych elementów, takich jak:
systemu sieciowego-operacyjnego, bazodanowego, Programów i danych zawartych
w bazie, w terminach poza godzinami pracy i po uzgodnieniu z Zamawiającym.
9) Odtwarzać w siedzibie Zamawiającego systemy z kopii zapasowych w przypadku
awarii serwerów.
10) Przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego 2 nieodpłatne szkolenia jednodniowe
dla użytkowników w zakresie Programów systemu Otago. Strony ustalają, iż
szkolenia będą trwały nie mniej niż 7 godzin każdego dnia, a tematyka oraz termin
szkoleń zostanie ustalony nie później niż na 10 dni przed wyznaczonym terminem
szkoleń.
Wzór
11) Szkolić użytkowników w zakresie Programów systemu Otago w drodze
odrębnych zamówień. Strony ustalają, iż szkolenia będą trwały nie mniej niż 6
godzin każdego dnia oraz zgodnie z protokołami podpisanymi po realizacji szkoleń
za wynagrodzeniem według stawki nie wyższej niż 275 zł/godz. netto + podatek
VAT w wysokości 23% .Szkolenia odbywać się będą w dniach roboczych (tj. dniach
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie
z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951,
Nr 4, poz. 28 ze. zm.).
3. Usługa asysty technicznej i konserwacji nie obejmuje w szczególności usuwania
jakichkolwiek nieprawidłowości działania Programów wynikających z użytkowania
nieodpowiednich wersji systemu operacyjnego lub bazy danych, nieprawidłowej instalacji
sprzętu lub oprogramowania.
4. Oprogramowanie i baza danych pracują pod systemem Windows. Wersja bazy Oracle
Database Standard Edition One ver. 10.2.03, bez software update license & support.
Oprogramowanie zostało stworzone za pomocą programu Oracle Developer 6i.
Właścicielem kodów źródłowych jest Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o. z
siedzibą w Gdańsku.
§3 Prawa autorskie
1.
2.
3.
4.
5.
W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy wymaga korzystania z należących do
osób trzecich praw, a w szczególności praw autorskich lub znaków towarowych,
Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń
z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem
przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilnoprawną, w tym finansową,
za wszelkie szkody spowodowane w stosunku do Zamawiającego, jak i osób trzecich,
wynikłe z ujawnienia lub wykorzystania bez zgody Zamawiającego informacji
pozyskanych w trakcie prac związanych z realizacją niniejszej umowy przez
pracowników Wykonawcy.
Zamawiającemu nie wolno ujawniać osobom trzecim zrealizowanych przez Wykonawcę
zmian, poprawek ani modyfikacji Programów, w całości lub części, ani ich
dokumentacji.
Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania Programów wyłącznie na własnej
konfiguracji sprzętowej przy zachowaniu warunków wynikających z posiadanych
licencji. Zamawiający zobowiązuje się przedsięwziąć wszelkie kroki w celu ochrony
Programów przed jakimkolwiek naruszeniem przysługujących Wykonawcy praw
autorskich.
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w
szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112 poz.
1198 z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
§4 Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
Wzór
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z
przepisami, o których mowa w ust. 1 Zamawiający realizuje obowiązki Administratora
Danych Osobowych określone w ustawie o ochronie danych osobowych.
3. Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych
osobowych spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
4. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie
w celu realizacji umowy.
5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia
Administratora Danych Osobowych o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności
danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy.
6. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych umożliwia
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych
osobowych w sytuacjach odnotowania incydentu, o którym mowa w ust. 5.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku omijania
warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przez Wykonawcę.
§5 Terminy obowiązywania umowy
1.
2.
Termin wykonywania umowy: od dnia 01.02.2015 do dnia 31.01.2017 r.
Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem
3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§6 Wynagrodzenie wykonawcy
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy określonego w §2 ust.2 pkt 1-9 Umowy w wysokości ……………….. zł brutto,
słownie brutto: ………………………………………………………………. (tj.: łącznie z
podatkiem VAT).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne miesięcznie na podstawie 24 równych
faktur VAT, każda na kwotę: …………………………………. zł brutto, słownie brutto:
…………………………………………………………………………………………..,
wystawianych w przedostatni dzień roboczy miesiąca, w którym świadczono usługę.
3. Należności płatne będą przez Zamawiającego w terminie 21 dni od doręczenia przez
Wykonawcę faktury VAT.
4. Płatność dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze
VAT.
§7 Obowiązki Stron
1. Wykonawca zobowiązuje się:
1) Wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej oraz zgodnie z warunkami określonymi Umową.
Wzór
2) Przekazywać nowe wersje Programów i je wdrażać, usuwać błędy i udzielać
wyjaśnień w następujący sposób:
a) Usuwać błędy niekrytyczne, tj. wadliwe działania jakiejkolwiek funkcji
Programów, umożliwiającej jednak bieżącą pracę, zgłoszone na piśmie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres określony jest w §7 ust.2
pkt 2 lit. g Umowy przez upoważnioną osobę Zamawiającego - nie później
niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia zgłoszenia błędu.
b) Przystąpić
niezwłocznie
do
usunięcia
błędów
w
przypadku
uniemożliwiającym działanie Programów, tj.: niemożliwe jest korzystanie
przez Zamawiającego z jakiejkolwiek funkcji niezbędnej do bieżącej pracy
(wystąpienie tzw.: błędu krytycznego), zgłoszonego na piśmie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej przez upoważnioną osobę
Zamawiającego. Usunąć błędy lub dokonać czynności umożliwiających co
najmniej częściową eksploatację systemu nie później niż do następnego dnia
roboczego.
c) Udzielić w ciągu 24 godzin informacji o rejestracji zgłoszenia w programie
obsługi korespondencji SPOKO wraz z nazwą przydzielonego identyfikatora.
Identyfikator ten będzie służył do określenia statusu zgłoszenia. Kanały
przesyłania zgłoszeń opisane są w podpunkcie g).
d) Udzielać odpowiedzi w zakresie zgłoszonych uwag i potrzeb użytkownika
związanych ze zmianami, modyfikacjami zakupionych Programów nie później
niż w ciągu 15 dni roboczych a w zakresie potrzeb rozszerzenia systemu,
obejmujących opracowanie jego nowych wersji, nie później niż w ciągu 30 dni
kalendarzowych.
e) Przekazywać nowe wersje Programów, wynikające ze zmian w przepisach
prawa powszechnie obowiązującego wraz z jego uzupełnieniami, poprawkami
i ulepszeniami w terminie przed dniem ich wejścia w życie , o ile zmiany
zostaną opublikowane z wyprzedzeniem umożliwiającym wykonanie takich
modyfikacji, a przy tym z wyprzedzeniem nie krótszym niż na 14 dni przed
dniem ich wejścia w życie i przeprowadzać ich aktualizację poza godzinami
pracy Zamawiającego.
f) Codziennie, w dni robocze, w siedzibie Zamawiającego realizować
i kontrolować wykonanie kopii zapasowych elementów, takich jak: systemu
operacyjnego, bazodanowego, Programów Otago i danych zawartych
w bazie, w terminach poza godzinami pracy i po uzgodnieniu
z Zamawiającym oraz wdrażać uaktualnione wersje Programów systemu
Otago
g) Codziennie, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00 udzielać porad
telefonicznych w używaniu Programów,
dotyczących rozwiązywania
konkretnych, wyspecyfikowanych problemów. Porady będą udzielane
wyłącznie upoważnionym pracownikom Zamawiającego. Konsultacje
w zakresie funkcjonowania systemu, jego obsługi
i administrowania
wykonywane będą:
- telefonicznie w dni robocze pod nr tel. ……………………………………,
- za pośrednictwem poczty e-mail: ………………………………………
oraz systemu SPOKO.
Wykonawca udostępni Zamawiającemu elektroniczny system zgłoszeń
(program SPOKO), w którym użytkownik będzie mógł również śledzić stan
realizacji zgłoszenia.
Wzór
h) W terminie, z wyprzedzeniem co najmniej na 2 miesiące przed, informować
Zamawiającego o wszystkich potrzebach zmian w konfiguracji sprzętowosystemowej niezbędnej do przetwarzania nowych wersji lub nowych funkcji
Programów, tak by Zamawiający mógł zrealizować ewentualne, niezbędne
zakupy sprzętu lub oprogramowania systemowego w drodze zamówień
publicznych.
i) Regularnie aktualizować bazy systemu Otago danymi pochodzącymi
z systemu ewidencji gruntów i nieruchomości, udostępnianymi przez
Zamawiającego w uzgodnionych formatach i za pośrednictwem
uzgodnionych interfejsów i protokołów w terminach poza godzinami pracy.
W przypadku występowania trudności w imporcie – niezwłocznie informować
Zamawiającego.
j) Wykonywać odtwarzanie systemu, w przypadku awarii sprzętu, tj.: serwerów
i macierzy, w
terminach poza godzinami pracy i po uzgodnieniu
z Zamawiającym.
3) Przekazać Zamawiającemu na piśmie wykaz osób upoważnionych do świadczenia
usługi asysty technicznej.
4) Przesyłać nowe wersje (lub modyfikacje) Programów na nośniku CD/DVD lub
pocztą elektroniczną oraz je wdrażać w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca
czynności te będzie wykonywać przez swojego pracownika, tj.: administratora
systemu Otago na terenie UMT w dni robocze w wymiarze czasu pracy ½ etatu.
Do obowiązków administratora należy w szczególności: wdrażanie uaktualnionych
wersji Programów Otago, realizowanie i kontrolowanie wykonania kopii
zapasowych oraz pomoc bieżąca dla użytkowników w systemie Otago.
5) Zapewnić Zamawiającemu dostęp do serwisu internetowego zawierającego opisy
Programów oraz aktualne dokumentacje eksploatacyjne (instrukcje użytkowników,
administratorów) dotyczące wszystkich Programów oraz udzielić prawa do
kopiowania i drukowania dostępnych materiałów z zakresu użytkowania Programów
na potrzeby własne Zamawiającego.
6) Przekazać Zamawiającemu dokumentację zawierającą aktualny w dniu podpisania
umowy opis struktur zbiorów danych systemu OTAGO, wskazując zawartość
poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi zgodnie
z wymaganiami określonymi w § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz.U .z 2004r., Nr 100, poz. 1024) w ciągu 30 dni
licząc od dnia podpisania Umowy.
7) Informować Zamawiającego o wszelkich czynnościach wykonywanych
bezpośrednio w środowisku produkcyjnym systemu OTAGO funkcjonującym
u Zamawiającego. Jeśli w wyniku powyższych czynności Wykonawca dokonał
zmian w strukturach zbiorów danych opisanych w dokumentacji będącej (zgodnie
z § 7 ust. 1 pkt. 6) w posiadaniu Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do
przekazania suplementów do wspomnianej dokumentacji.
2. Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą w trakcie
wykonywania niniejszej umowy, w szczególności:
1) Zgłosić na piśmie Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy osoby
upoważnione do zgłaszania błędów lub uwag do Programów w formacie
zawierającym:
- datę zgłoszenia,
Wzór
- w przypadku błędów krytycznych konieczne będzie umieszczenie adnotacji:
„błąd krytyczny”,
- informacje o Programie, którego zgłoszenie dotyczy,
- opis występującego błędu,
- dane osoby zgłaszającej.
2) Udostępnić Wykonawcy wszelkie posiadane informacje mające znaczenie dla
prawidłowej i kompletnej realizacji umowy, w tym nr faksu lub adres e-mail,
na który Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać Zamawiającemu
informacje o czynnościach wykonywanych w środowisku produkcyjnym
Zamawiającego, o których mowa (zgodnie z §7 ust. 1 pkt. 7).
3) Udostępnić Wykonawcy połączenie do systemu Otago w trybie modemowym callback lub VPN.
3. Nieuzasadnione zgłoszenie przez Zamawiającego wadliwego działania Programu będzie
traktowane, jako płatne zlecenie diagnozy stanu awaryjnego, o którym to zdarzeniu
zostanie poinformowany Zamawiający na piśmie w terminie natychmiastowym przez
Wykonawcę. Obciążenie Zamawiającego nastąpi po wyrażeniu zgody przez Dyrektora
Wydziału Informatyki Wykonawcy co do zasadności zgłoszenia.
§8 Tajemnica informacji
1. Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania tajemnicy państwowej
i służbowej, w której posiadanie weszły w związku z realizacją umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
technicznych, zawartości baz danych oraz sposobów ich zabezpieczania, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 6.
3. Wykonawca nie może udostępnić informacji wymienionych w § 7 ust. 1 osobom
trzecim, ani wykorzystywać ich do innych celów, niż wynikające z Umowy, bez pisemnej
zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, Strony ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody
wyrządzone drugiej Stronie wskutek ujawnienia informacji, w posiadanie których weszły
w związku z realizacją Umowy.
5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części
zakresu prac osobom trzecim (podwykonawcom), Wykonawca zobowiąże te osoby do
zachowania w tajemnicy informacji dotyczących Zamawiającego, przedmiotu umowy
oraz zawartości baz danych. W razie niedopełnienia tego obowiązku przez Wykonawcę
bądź nie zachowania poufności przez podwykonawców, odpowiedzialność za szkody
wynikłe z wykorzystania lub ujawnienia ww. informacji ponosi Wykonawca.
6. Tajemnica nie obowiązuje, jeżeli informacje, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2:
1) Były w legalnym posiadaniu Wykonawcy (podwykonawcy) przed ich otrzymaniem
od Zamawiającego,
2) Zostały podane do wiadomości publicznej.
7.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wymogów ustawy o ochronie danych
osobowych, zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zawartych w ZSI UMT oraz
sposobów ich zabezpieczeń i oświadcza:
1) „Oświadczam, że przed przystąpieniem do pracy przy przetwarzaniu danych
osobowych zapoznałem się z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych
osobowych, a w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych, (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz
rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie”.
Wzór
2) „Świadomy odpowiedzialności porządkowej i karnej zobowiązuję się zachować
w tajemnicy znane mi dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczeń”.
8. Zamawiającemu nie wolno ujawniać ani dostarczać osobom trzecim wersji źródłowych
lub wykonywalnych Programów lub nawet ich części, ani ich dokumentacji technicznej.
9. Określone w § 8 postanowienia obowiązują Wykonawcę w okresie związania umową,
jak i po jej zakończeniu.
§9 Kary umowne
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1) 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2) 3 % miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 Umowy, za
każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminów
określonych w §7 ust. 1 pkt. 2a,b – za pierwsze 5 dni zwłoki.
3) 5 % miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 Umowy, za
każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminów
określonych w §7 ust. 1 pkt. 2a,b – za każdy kolejny dzień zwłoki, tj.: 6 dzień i
kolejne.
4) 1 % miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 Umowy, za
każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminów
określonych w §7 ust. 1 pkt. 2c,d,e – za każdy dzień zwłoki.
5) Jeśli zgłoszenie wymaga uzupełnienia, termin realizacji zostaje przesunięty o tyle
dni ile potrzeba na jego uzupełnienie. Przesunięcie terminu będzie się odbywało na
zasadzie wzajemnych uzgodnień, potwierdzonych przez Zamawiającego na
piśmie.
6) 10 000 PLN za naruszenie postanowień §8 ust. 7 Umowy – zawartego w nim
oświadczenia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto umowy określonej w § 6 ust. 1 Umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
3. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych jest ograniczona do 30%
wartości Umowy netto.
4. Wyłącza się odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu lucrum caessans w całości,
ogranicza się odpowiedzialność odszkodowawczą Stron do wartości wynagrodzenia
z Umowy netto.
§10 Odstąpienie od Umowy
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§11 Dysponowanie zasobami innych podmiotów
niezbędnymi do wykonania przedmiotu Umowy
Wzór
Zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, przy wykonywaniu przedmiotu umowy, Wykonawca
będzie/nie będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
zdolnych do wykonania przedmiotu umowy.
§12 Zmiany treści Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy oraz załączników wymagają formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Ewentualne spory, Strony będą rozstrzygać w sposób polubowny, a w razie
nieskuteczności tej metody, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
4. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią integralną jej część.
5. Strony uzgadniają, że nei zachodzą przesłanki zastosowania art. 142 ust. 5 Pzp.
§13 Postanowienia końcowe
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Załączniki do umowy:
1. Wykaz programów
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Wzór
Załącznik nr 1
Wykaz programów
1. FKJB- Obsługa finansowo-księgowa jednostki budżetowej
2. GRU- Obsługa generalnego rejestru umów wraz z omówieniem umów dochodowych
waloryzowanych.
3. WPBUD- Obsługa wpływów budżetowych.
4. WYBUD- Obsługa wydatków budżetowych
5. KASA- Obsługa kasy dochodowej i wydatkowej
6. INSO- Informator użytkownika systemu
7. PNIER - naliczanie podatku od nieruchomości ,
8. WNIER - windykacja podatku od nieruchomości
9. EWZ – Naliczanie i windykacja opłaty/podatku od posiadania psów
10. NWPOJ - naliczanie i windykacja podatku od środków transportowych
11. SOE- Obsługa egzekucji komorniczych
12. ODK- obsługa doręczania korespondencji
13. OPGRU- naliczanie opłat za wieczyste użytkowanie gruntu
14. WOGRU- windykacja opłat za wieczyste użytkowanie gruntu
15. ENIER- Ewidencja nieruchomości
16. SWR- Obsługa świadczeń rodzinnych i opiekuńczych
17. DOCZ- Obsługa dopłat czynszowych
18. OFA- Obsługa funduszu alimentacyjnego
19. ADMIN - administrowanie systemem OTAGO
20. ELUD- Ewidencja Ludności
21. ST- Gospodarka środkami Trwałymi
22. TRANS_COLLECT- obsługa płatności masowych
23. KADRY – Obsługa Kadr
24. PŁACE – Obsługa Systemu Płacowego
25. KARTY_PŁATNICZE – Obsługa kart płatniczych
26. GRIP - Generalny Rejestr Informacji Pracowniczej
27. KSON – Kompleksowy System Obsługi Nieczystości
28 KAKSON – Księgowość Analityczna Kompleksowego Systemu Obsługi Nieczystości
29. INFO_PUNKT – Punkt Informacyjny
30. DOEN – Dodatki Energetyczne
Download