Uchwa³a nr SWM - Ochrona zabytków Ma³opolski 2016

advertisement
Wykaz podmiotów, którym udziela się dotacji celowych na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
połoŜonych na obszarze województwa małopolskiego – w 2016 r.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Zadanie
Rzepiennik Biskupi, kościół parafialny pw.
Wniebowzięcia NMP z 1864 r., odtworzenie drzwi
historycznych kościoła parafialnego w Rzepienniku
Biskupim
Brody, kaplica "PoŜegnanie Chrystusa",1614-1615 r.,
prace konserwatorskie
ŁuŜna, cmentarz wojenny nr 123, 1915 r., remont
konserwatorski ścieŜek Ŝwirowych, schodów
terenowych, krawęŜnika-murka, murków oporowych,
ławeczki oraz transport ręczny materiałów po terenie kontynuacja prac
Oświęcim, kaplica św. Jacka, I poł. XIV w., renowacja
wnętrza kaplicy św. Jacka przy Zakładzie Salezjańskim
im. ks. Bosko w Oświęcimiu
Krzeszowice, kościół pw. św. Marcina, 1832-1844,
konserwacja stolarki okien kaplicy zachodniej i
wschodniej i nawy głównej oraz witraŜy wschodniej
strony nawy głównej
Dobczyce, zamek w Dobczycach, XIII/XIV w, częściowa
odbudowa skrzydła wschodniego obok bramy
wjazdowej na zamek w zakresie pomieszczenia piętra
sąsiadującego z bramą. Etap II
Sułoszowa, kościół pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa i św. Wawrzyńca, pocz. XX w., usunięcie stanu
awaryjnego etap I: wzmocnienie posadowienia absydy i
części wschodniej prezbiterium
Nowy Wiśnicz, plebania Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, I poł. XVII w.,
wykonanie izolacji pionowej i drenaŜu ściany północnej
Szaflary, kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, 17991823, roboty budowlane konserwatorskie - wymiana
okładzin ścian wewnętrznych w kościele
Ryczów, Pałac w Ryczowie z 1864 r., rekonstrukcja
stolarki okiennej i drzwiowej - kontynuacja
Jangrot, kościół pw. św. Jana Chrzciciela z 1822 r.,
kompleksowe prace projektowe zabezpieczające obiekt
przed postępującą destrukcją
Bobowa, Dzwonnica przy kościele pw. św. Zofii w
Bobowej, XIX w., remont konserwatorski ścian i
schodów kamiennych przy dzwonnicy
Wojnicz, Dom Pański zwany Kasztelańskim, XVI-XIX
w., kontynuacja prac konserwatorskich elewacji
wschodniej polegająca na pracach murowych,
wymianie i renowacji stolarki drzwiowej, wykonanie
dekoracji okien, gzymsów, cokołu, warstw wykończ,
malowaniu
Luszowice, kościół parafialny pw. św. Józefa
Oblubieńca NMP z 1913 r., wykonanie izolacji poziomej
i pionowej wraz z drenaŜem - etap II
Siedliska, kamienny mur ogrodzeniowy przy kościele
Wnioskodawca
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Wniebowzięcia NMP w
Rzepienniku Biskupim
Klasztor OO. Bernardynów w
Kalwarii Zebrzydowskiej
Gmina ŁuŜna
Kwota z
budŜetu
Województwa
Małopolskiego
(zł)
15 000
30 000
20 000
Towarzystwo Salezjańskie, Dom
Zakonny - Zakład Salezjański im.
Ks. Bosko w Oświęcimiu
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Marcina w Krzeszowicach
Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Dobczycach
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Sułoszowej
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Nowym Wiśniczu
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Andrzeja Apostoła w
Szaflarach
Marta Tarabuła
30 000
20 000
25 000
30 000
50 000
30 000
20 000
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Jana Chrzciciela w Jangrocie
35 000
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Wszystkich Świętych w Bobowej
20 000
Marta Kutniowska
20 000
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Józefa Oblubieńca NMP w
Luszowicach
Rektorat przy kościele pw. św.
25 000
20 000
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
pw. św. Mikołaja w Siedliskach, XVIII w., remont
konserwatorski kamiennego muru ogrodzeniowego etap II
Nowy Wiśnicz, Zakład Karny, XVII w., roboty
polegające na zabezpieczeniu muru kościoła pw. św.
Józefa i Zaślubin NMP od strony północno-wschodniej
oraz południowo-zachodniej
Łukowica, drewniany kościół pw. św. Andrzeja
Apostoła, XVI w., przebudowany w XVII w., kontynuacja
prac przy wzmocnieniu konstrukcji, wymianie
deskowania i stolarki okiennej
Gręboszów, kościół parafialny pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, 1650 r., II etap - prace
remontowo-budowlane oraz restauratorskie przy
elewacji obejmujące wymianę uszkodzonych tynków
zewnętrznych kościoła, zabezpieczenie oraz wykonanie
nowych
Alwernia, Klasztor OO. Benardynów, z 1616 r., prace
budowlano-konserwatorskie przy odtworzeniu klatek
schodowych zniszczonych w czasie poŜaru klasztoru
KruŜlowa WyŜna, zabytkowy drewniany kościół pw.
Narodzenia NMP z 1520 r., konserwacja XVIII
wiecznego ołtarza głównego oraz ambony wraz z
przegrodą prezbiterium
Poręba śegoty, kościół pw. św. Marcina z 1762 r.,
wyprawy tynkowe z dekoracją malarską z ok. 1910 r.,
konserwacja ścian i sklepień transeptu - etap II
Wierzchosławice, kościół pw. Matki BoŜej Pocieszenia z
1818 r., konserwacja polichromii prezbiterium
Mikołaja w Siedliskach
Zakład Karny w Nowym Wiśniczu
20 000
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Andrzeja Apostoła w
Łukowicy
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Gręboszowie
Klasztor OO. Bernardynów w
Alwerni
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Narodzenia NMP w KruŜlowej
WyŜnej
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Marcina w Porębie śegoty
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Matki BoŜej Pocieszenia w
Wierzchosławicach
Szczurowa, kościół pw. św. Bartłomieja Ap., 1893 r.,
Parafia Rzymskokatolicka pw.
prace konserwatorskie przy polichromii ściennej - etap
św. Bartłomieja Ap. w
IV
Szczurowej
Męcina Wielka, gmina Sękowa, kościół pw. Kosmy i
Parafia Rzymskokatolicka pw. śś.
Damiana z 1807 r., kontynuacja konserwacji polichromii Kosmy i Damiana w Męcinie
ściennej z 1930 r.
Wielkiej
Stary Wiśnicz, renesansowe z poł. XVI w. i pocz. XX w. Parafia Rzymskokatolicka pw.
nawarstwienia: polichromie, sztukaterie, detal
św. Wojciecha B.M. w Starym
architektoniczny i wyprawy, ratunkowa konserwacja i
Wiśniczu
restauracja na sklepieniu i ścianach w części chóralnej i
w przedsionku kościoła
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Lipnica Wielka na Orawie, Kościół pw. św. Łukasza
Ewangelisty, 1769 r., konserwacja polichromii ścian
św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej
prezbiterium, kontynuacja prac przy polichromii we
wnętrzu kościoła
Bobowa, synagoga przy ul. śydowskiej w Bobowej,
Gmina Wyznaniowa śydowska w
XVIII w., odsłonięcie polichromii na powierzchni ściany Krakowie
południowej
Płaza, ołtarz boczny Matki BoŜej w zabytkowym
Parafia Rzymskokatolicka pw.
kościele pw. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego w Płazie, PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego
XVII/XVIII w., ukończenie prac konserwatorskich przy
w Płazie
ołtarzu
Łapanów, Ołtarz boczny, drewniany, Matki BoŜej z XVIII Parafia Rzymskokatolicka pw.
w. Etap III, Konserwacja techniczna i estetyczna rzeźb i św. Bartłomieja Apostoła w
obrazu na desce z antepedium "Chrystus w grobie"
Łapanowie
Borzęcin, kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Borzęcinie, ołtarz boczny Jezusa UkrzyŜowanego (XVIII Narodzenia NMP w Borzęcinie
w.) z Pietą (ok. 1530 r.) oraz ołtarz Matki Boskiej
RóŜańcowej (XIX w., przebudowany w 1939 r.),
konserwacja techniczna i estetyczna
60 000
25 000
15 000
30 000
20 000
20 000
20 000
10 000
50 000
20 000
20 000
6 000
10 000
50 000
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Grobla, woj.małopolskie, neogotycka, drewniana,
złocona ambona, 1907 r., pełna konserwacja
techniczna i estetyczna
Rajbrot, woj. małopolskie, zespół 16 figur kamiennych
otaczających drewniany kościół w Rajbrocie, 1813-1818
(?), pełna konserwacja techniczna i estetyczna
wybranych rzeźb wraz kamiennymi cokołami
Grabie, ołtarz główny w zabytkowym kościele
parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Grabiu,
XVII/XVIII w., zakończenie prac konserwatorskich przy
ołtarzu głównym w zabytkowym kościele parafialnym
pw. Wniebowzięcia NMP w Grabiu
Cikowice, kościół parafialny pw. św. Antoniego
Padewskiego, 1914-1918, prace konserwatorskie przy
ołtarzu bocznym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
z lat 1918-1923 - II etap
Głębowice, Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP
Szkaplerznej w Głębowicach, 1518 r., konserwacja
estetyczna najstarszej polichromii na stropie w
drewnianej nawie kościoła - etap III
Mętków, kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w
Mętkowie, 1771 r., konserwacja estetyczna polichromii
w prezbiterium
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Krzywej,
Tabernakulum, II poł. XIX w., konserwacja techniczna
drewnianej struktury architektonicznej i detali
snycerskich, uzupełnienie złoceń, odczyszczenie i
uzupełnienie ubytków polichromii, rekonstrukcja
frontowych drzwiczek
Chełm, gmina Bochnia, kościół Zakonu BoŜogrobców w
Chełmie, 1738-1749, remont starej posadzki w kaplicy
bocznej: portale, kolumny, kropielnice, konserwacja
ołtarza - kontynuacja
Trzebunia, barokowy ołtarz główny, XVIII w., ratunkowa
konserwacja techniczna i estetyczna
Turza, kościół parafialny pw. św. Katarzyny z 1916 r.,
konserwacja techniczna i estetyczna polichromii
ściennej nawy głównej
Chronów, kościół pw. św. Ducha, XVII w., prace
konserwatorskie przy ściennych nawarstwieniach
malarskich w nawie głównej kościoła, etap IV
Nawojowa, powiat nowosądecki, woj. małopolskie,
ambona w kościele parafialnym pw. NMP w Nawojowej,
XVIII w., wykonanie pełnej konserwacji technicznej i
estetycznej obiektu
Tropie, kościół pw. śś. Pustelników Andrzeja Świerada i
Benedykta z XI w., XVII w., konserwacja techniczna i
estetyczna dwóch renesansowych konfesjonałów
Wojakowa, trzy rzeźby świętych: św. Jan Kanty, św.
Jan Nepomucen, św. Stanisław Biskup i Męczennik z
kościoła parafialnego, XVII w., kompleksowa
konserwacja techniczna i estetyczna
Męcina, nawarstwienia malarskie wnętrza kościoła, XVII
- XIX w., kontynuacja prac przy konserwacji
nawarstwień malarskich stropu prezbiterium oraz pełna
konserwacja polichromii ścian prezbiterium i części
nawy
Skrzydlna, barokowy ołtarz główny z kościoła pw. św.
Mikołaja w Skrzydlnej, XVII/XVIII w., pełna konserwacja
ołtarza wraz z rekonstrukcją jego snycerki i obrazu św.
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Imienia NMP w Grobli
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Narodzenia NMP w Rajbrocie
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Grabiu
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Antoniego Padewskiego w
Cikowicach
Parafia Rzymskokatolicka pw.
NMP Szkaplerznej w
Głębowicach
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Matki Boskiej Częstochowskiej w
Mętkowie
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Narodzenia św. Jana Chrzciciela
w Gładyszowie
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Narodzenia św. Jana Chrzciciela
w Chełmie
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Marii Magdaleny w Trzebuni
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Katarzyny w Turzy
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Świętego Ducha w Chronowie
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Nawiedzenia NMP w Nawojowej
Parafia Rzymskokatolicka pw. śś.
Pustelników Andrzeja Świerada i
Benedykta w Tropiu
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Matki BoŜej Wniebowziętej w
Wojakowej
25 000
15 000
10 000
15 000
30 000
20 000
10 000
35 000
50 000
20 000
35 000
20 000
25 000
15 000
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Antoniego Opata w Męcinie
30 000
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Mikołaja w Skrzydlnej
30 000
Mikołaja (III etap prac)
47
48
49
50
Chomranice, ołtarz główny z cudownym obrazem Matki
Boskiej z Dzieciątkiem z XVI w., II poł. XVIII w.,
konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego
pw. Imienia NMP - kontynuacja, V etap, zakończenie
prac
Limanowa, konfesjonały w Bazylice pw. Matki Boskiej
Bolesnej w Limanowej, po 1920 r., konserwacja i
restauracja
Strzelce Wielkie, kościół pw. św. Sebastiana M., XVIII
w., pełna konserwacja kamiennej chrzcielnicy wraz z
drewnianą, snycerską nakrywą oraz konserwacja
obrazu olejnego na płótnie "Chrzest Chrystusa"
Wolbrom, kościół parafialny pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej, XV w., remont dachu – III etap
63
Łapczyca, gotycki zabytkowy kościół pw. Narodzenia
Najświętszej Marii Panny, 1340 rok - kontynuacja
konserwacji wnętrza zabytkowego kościoła (posadzka
w prezbiterium, portal i hydroizolacja w kruchcie)
Siedlec, pokarmelicki zespół dworsko-folwarczny, 17651766, kontynuacja prac przy wymianie posadzki galerii
dworu oraz schodów
Prandocin, kościół pw. św. Jana Chrzciciela, XII w.,
konserwacja elewacji: kruchta zachodnia i zakrystia
południowa
Bodaki, cerkiew prawosławna, 1932, montaŜ instalacji
przeciwwłamaniowej
Nowy Sącz, kaplica klasztorna pw. Matki BoŜej
Niepokalanego Poczęcia w Białym Klasztorze z 1897 r.,
konserwacja ściany pionowej
RoŜnowice, kościół pw. św Andrzeja Ap. w
RoŜnowicach, 1756-1764, wykonanie programów
konserwatorskich dla kościoła drewnianego pw. sw
Andrzeja Ap w RoŜnowicach (programy dla elementów
wnętrza, dla elementów architektury wnętrza,
polichromii oraz ścian zewnętrznych)
Szreniawa, kaplica grobowa Rodziny Linowskich, 1868
r., remont konserwatorski
Laskowa, dwór, 1667 r., wymiana stolarki drzwiowejzewnętrznej i wewnętrznej
Gorlice, kontynuacja konserwacji kolekcji starych
druków cyrylickich: Triod Kwietny 1688 i Mineja
Świąteczna 1694, XVII w., pełna konserwacja
techniczno-estetyczna
Czchów, kościół parafialny pw. Narodzenia NMP, XIV
wiek, konserwacja gotyckich polichromii ściany
południowej oraz glifów okiennych wraz z konserwacją
witraŜy
Bodaki, ikonostas z kościoła pw. św. Dymitra z 1902 r.,
kontynuacja konserwacji technicznej i estetycznej połowa rzędu I
Szymbark, kościół pw. św. Wojciecha, ołtarz boczny z
obrazem Matki BoŜej RóŜańcowej z 2 poł. XVIII w., II
etap prac konserwatorskich
Wolbrom, obraz św. Stanisława Kostki, XVIII w., pełna
konserwacja techniczna i estetyczna
64
Szczepanów, siedem Stacji Drogi KrzyŜowej z 1857 r.,
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Imienia N.M.P. w Chomranicach
10 000
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Matki Boskiej Bolesnej w
Limanowej
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Sebastiana w Strzelcach
Wielkich
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w
Wolbromiu
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Anny w Łapczycy
Zgromadzenie Sióstr
Najświętszej Duszy Chrystusa
Pana
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Jana Chrzciciela w
Prandocinie
Parafia Prawosławna pw. św.
Kosmy i Damiana w Bartnem
Zgromadzenie Sióstr
Niepokalanego Poczęcia NMP
Dom Zakonny w Nowym Sączu
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Andrzeja Apostoła w
RoŜnowicach
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Narodzenia NMP w Szreniawie
Piotr Michałowski
Diecezjalny Ośrodek Kultury
Prawosławnej "Elpis"
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny w Czchowie
Parafia Rzymskokatolicka pw.
NMP Wniebowziętej w
Małastowie
Parafia Rzymskokatolicka pw.
M.B. Szkaplerznej w Szymbarku
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w
Wolbromiu
Parafia Rzymskokatolicka pw. śś
20 000
8 000
20 000
20 000
20 000
20 000
10 000
35 000
10 000
20 000
15 000
10 000
10 000
10 000
15 000
5 000
10 000
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
konserwacja techniczna i estetyczna, wykonanie
dokumentacji konserwatorskiej
Tylmanowa, trzy stacje Drogi KrzyŜowej (nr. 10, 13, 14)
z kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Tylmanowej, XIIIXIX w., pełna konserwacja techniczna i estetyczna
trzech obiektów - obrazów wraz z ramami
Bielanka, ikonostas w cerkwi greckokatolickiej Opieki
NMP, 1700, konserwacja ikonostasu, kontynuacja
zadania Rząd Namiestny
Rozdziele, obraz Narodzenie Marii i stary druk
Ewangeliarz, XIX w., kontynuacja pełnej konserwacji
techniczno-estetycznej
Kunkowa, cerkiew prawosławna pw. św. Apostoła
Łukasza, 1868 r., konserwacja zabytkowych obiektów
wyposaŜenia cerkwi (XVII-XX w.): ikona "Chrystusa
Pantokratora", ikona św. Mikołaja, ikona św. Łukasza,
Feretron z obrazami MB z Dzieciątkiem i św. Mikołaja III etap
Przysłop, boczny ołtarz św. Mikołaja w cerkwi w
Przysłopiu, ołtarz powstał XVIII w., konserwacja
techniczna i estetyczna całego obiektu, uzupełnianie
ubytków oraz trucie drewnojadów
Nidek, gotycki kościół drewniany pw. śś. App. Szymona
i Judy Tadeusza z 1539 r., konserwacja ołtarza
bocznego lewego z XVIII/XIX w., III etap prac
(zakończenie)
Kunkowa (Leszczyny), cerkiew prawosławna pw. św.
Apostoła Łukasza, 1835 r., konserwacja zabytkowych
obiektów wyposaŜenia cerkwi (XIX-XX w.): Feretron z
obrazami, Obraz Płaszczenica (przedst. "Martwy
Chrystus"), Obraz Płaszczenica ("Opłakiwanie"),
Feretron z rzeźbą MB - III etap
Uście Solne, ołtarze z barokowego kościoła
parafialnego w Uściu Solnym wykonane przez
miejscowego artystę Antoniego Wróbla, XVIII-XX w.,
konserwacja (kontynuacja)
Polany, cerkiew pw. św. Michała Archanioła z 1820 r.,
ratunkowe prace konserwatorskie przy polichromii ścian
i stropu w nawie z 1820 r.
Piorunka, cerkiew pw. śś. Kosmy i Damiana, 1798 r.,
konserwacja ikonostasu rokokowego z 2 poł. XVIII w. II etap prac
Podole, drewniany kościół pw. PodwyŜszenia Św.
KrzyŜa, XV/XVI w., konserwacja ołtarza bocznego
(lewego) p.w. Św. Jana Kantego z 2 poł. XVII w. - II
etap prac
Tuchów, ambona oraz ołtarze boczne św. Józefa i
Serca Pana Jezusa w nawie Sanktuarium Matki BoŜej
Tuchowskiej, XVIII w, prace konserwatorskie
Zdynia, cerkiew prawosławna pw. Opieki Najświętszej
Bogurodzicy, XVIII w./1786 r., prace konserwatorskie
przy polichromii prezbiterium w cerkwi Opieki
Najświętszej Bogurodzicy w Zdyni
Wysowa-Zdrój, cerkiew prawosławna pw. św.
Archanioła Michała, 1779 r., konserwacja techniczna i
estetyczna ikonostasu – kontynuacja
Hańczowa, cerkiew prawosławna pw. Opieki Matki
BoŜej w Hańczowej, 1644, konserwacja techniczna i
estetyczna malowideł ściennych - kontynuacja
Marii Magdaleny i Stanisława
Biskupa w Szczepanowie
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Mikołaja w Tylmanowej
Parafia Greckokatolicka pw.
Opieki Najświętszej Marii Panny
w Bielance
Parafia Prawosławna pw.
Narodzenia NMP w Rozdzielu
5 000
20 000
15 000
Parafia Prawosławna pw. św. Ap.
Łukasza w Kunkowej
15 000
Parafia Greckokatolicka pw. św.
Michała Archanioła w Przysłopiu
Parafia Rzymskokatolicka pw. śś.
App. Szymona i Judy Tadeusza
w Nidku
15 000
8 000
Parafia Prawosławna pw. św. Ap.
Łukasza w Leszczynach
10 000
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Apostołów Piotra i Pawła w Uściu
Solnym
Parafia Rzymskokatolicka pw.
MB Nieustającej Pomocy w
Bereście
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny w
Czyrnej
Parafia Rzymskokatolicka pw.
PodwyŜszenia Św. KrzyŜa w
Podolu
Zgromadzenie Najświętszego
Odkupiciela Dom Zakonny w
Tuchowie
Parafia Prawosławna pw. Opieki
Najświętszej Bogurodzicy w
Zdyni
Parafia Prawosławna pw.
Archanioła Michała w WysowejZdroju
Parafia Prawosławna pw. Opieki
Matki BoŜej w Hańczowej
20 000
15 000
15 000
20 000
30 000
15 000
15 000
15 000
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Uście Gorlickie, cerkiew greckokatolicka pw. św.
Paraskewy, XVIII w., konserwacja techniczna i
estetyczna ikonostasu w cerkwi greckokatolickiej pw.
św. Paraskewy w Uściu Gorlickim - kontynuacja
Zawada k.Tarnowa, kościół pw .św. Marcina Bpa, XV
w., konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza
bocznego/prawego z obrazem "Matki Boskiej z
Dzieciątkiem" – XVIII w.
Wołowiec, cerkiew prawosławna pw. Opieki NMP, XVIII
w., remont drzwi diakońskich ikonostasu
Dziekanowice, kościół św. Mikołaja i św. Marii
Magdaleny, XVIII w., zakończenie prac
konserwatorskich rokokowego drewnianego ołtarza
bocznego lewego - etap IV - kamienne tabernakulum
Słomniki, ornat z późnogotycką pretekstą krzyŜową
wraz ze stułą, haft z preteksty krzyŜowej 2 poł. XV w.,
haft z kolumny z przedniej części ornatu XVIII w.,
tkanina ornatu i stuły 1 poł. XVII w., konserwacja w
pełnym wymiarze: zachowawcza z elementami
konserwacji estetycznej
Biecz, kościół parafialny pw. św. Anny OO.
Franciszkanów OFM w Bieczu, ołtarz główny, 2 ćw.
XVIII w., konserwacja podstawy iluzjonistycznego
ołtarza od strony chóru zakonnego (kontynuacja)
Binarowa, kościół pw. św. Michała Archanioła, ok.1500,
konserwacja techniczno-estetyczna malowideł (XVII w.)
w górnej partii ściany zachodniej nawy
Kwiatoń, dawna cerkiew greckokatolicka pw. św.
Paraskewy, XVII w., prezbiterium, konserwacja
techniczno-estetyczna malowideł z 1904 r. na ścianie
wschodniej i południowej
Korzkiew, ornat z dekoracją hafciarską z motywami
Męki Pańskiej Arma Christi (XVIII w.) oraz ornat z
fundacji Eleonory Wodzickiej (1827 r.), konserwacja w
pełnym wymiarze: zachowawcza z elementami
konserwacji estetycznej
Parafia Greckokatolicka pw. św.
Paraskewy w Uściu Gorlickim
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Marcina Bpa w Zawadzie
Parafia Prawosławna pw. św.
Kosmy i Damiana w Bartnem
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Macierzyństwa NMP w
Dziekanowicach
15 000
20 000
15 000
5 000
Parafia Rzymskokatolicka pw.
BoŜego Ciała w Słomnikach
20 000
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Anny OO. Franciszkanów
OFM w Bieczu
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Michała Archanioła w
Binarowej
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy w Uściu Gorlickim
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Narodzenia Świętego Jana
Chrzciciela w Korzkwi
OGÓŁEM
20 000
20 000
20 000
13 000
1 800 000
Wykaz podmiotów, którym nie udziela się dotacji celowych na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
połoŜonych na obszarze województwa małopolskiego – w 2016 r.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Zadanie
Kraków, kamienica Kanonicza 12, 1411-1432 r. (przebudowana
w XIX w.), renowacja elewacji zewnętrznej wraz z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej
Kraków - Łagiewniki, kompleks zabudowań klasztornych wraz z
kaplicą Zgromadzenia Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia, z 1890 r.,
konserwacja elewacji kaplicy
Nowy Targ, kościół św. Anny, XV w., remont otoczenia kościółka
oraz alejek na terenie cmentarza komunalnego znajdującego się
w strefie ochrony konserwatorskiej
Trzebunia, elewacja kościoła, 1799 r., przeprowadzenie pełnej
konserwacji technicznej oraz estetycznej elewacji kościoła
Oświęcim, Sanktuarium Matki BoŜej WspomoŜenia Wiernych, I
poł. XIV w., renowacja elewacji Sanktuarium Matki BoŜej
WspomoŜenia Wiernych w Oświęcimiu - I etap
Nowy Targ, budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 - I
Liceum Ogólnokształcące im. S. Goszczyńskiego, 1904-1906,
roboty budowlano-konserwatorskie przy zabytku polegające na
wymianie pokrycia dachowego, instalacji odgromowej, instalacji
elektrycznej i innych elementów
Gaj, kościół barokowy, murowany z 1635 r., prace
konserwatorskie przy ścianach zewnętrznych wieŜy z attyką,
kruchcie i przybudówkach
Nowe oblicze starej "Wańkówki", etap II, Poronin, rok powstania 1901, wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, zewnętrznej i
wewnętrznej
Brzesko, dawny budynek ratusza miejskiego, 1909-1910 r.,
remont dachu
Grybów, synagoga przy ul. Kilińskiego 10, pocz. XX w.,
stabilizacja konstrukcyjna zabytku - uzupełnienie zniszczonych
obszarów ścian groŜących zawaleniem się
Brzesko, neogotycka kaplica Sumińskich-OŜegalskich, XIX/XX
w., remont kaplicy - I etap
Nowy Wiśnicz, budynek ratusza w Nowym Wiśniczu, ratusz z I
połowy XVII wieku, prace konserwatorsko-restauratorskie przy
schodach i tarasie zewnętrznym obiektu
Krzykawka, dworek z 1724 r., remont pokrycia dachowego gontu drewnianego oraz instalacji odgromowej
Szymbark, Kaplica Mszalna pw. Imienia Najświętszej Marii Panny
w Szymbarku-Dół, 1883 r., zakres prac: wykonanie odwodnienia,
opaski wokół kaplicy, schodów
Zakliczyn, dwór w Zakliczynie z 1870 r., kontynuacja wykonania
izolacji przeciwwilgociowej w budynku dworu w Zakliczynie
(izolacje wewnętrzne i zewnętrzne, podłoŜa i posadzki - piwnica i
parter, czyszczenie i wbudowanie piaskowca)
Biały Kościół, kościół pw. św. Mikołaja z 1877 r., wymiana
posadzki wewnątrz kościoła
Nowy Wiśnicz, Zakład Karny, XVII w., remont elewacji
zabytkowego muru zewnętrznego zlokalizowanego od strony
północnej i zachodniej budynku Zakładu Karnego w Nowym
Wiśniczu, etap II, odcinek 2-3
Myślenice, budynek duŜego internatu Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Myślenicach, 1910 r., wymiana stolarki
Wnioskodawca
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie
Zgromadzenie Sióstr Matki BoŜej
Miłosierdzia w Krakowie
Gmina Miasto Nowy Targ
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Marii Magdaleny w Trzebuni
Towarzystwo Salezjańskie, Dom
Zakonny - Zakład Salezjański im. Ks.
Bosko w Oświęcimiu
Powiat Nowotarski
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Narodzenia NMP w Gaju
Gmina Poronin
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku
Gmina Wyznaniowa śydowska w
Krakowie
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP
Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w
Brzesku
Gmina Nowy Wiśnicz
Gmina Bolesław
Gmina Gorlice
Bonus Management Spółka z o.o.
Spółka K.A.
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Mikołaja w Białym Kościele
Zakład Karny w Nowym Wiśniczu
Powiat Myślenicki
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
zewnętrznej - okien, wymiana parapetów zewnętrznych i
wewnętrznych, prace wykończeniowe
Szczawnica, rewitalizacja kaplicy cmentarnej na Cmentarzu
Szalayowskim z 1840, etap IV
Otfinów, kościół parafialny pw. św. Ap. Piotra i Pawła z 1909 r.,
wymiana tynków wewnętrznych, konserwacja cokołu
zewnętrznego wraz ze schodami
Łazany, kościół pw. Znalezienia KrzyŜa Świętego, XVI w.,
wykonanie zejścia do krypty oraz odsłonięcie kamiennego lica
ścian Ogrójca na elewacji wraz z wymianą jego zamknięcia
Wrocimowice, kościół pw. św. Andrzeja Apostoła z XVIII w.,
zagospodarowanie terenu wokół kościoła
Graboszyce, drewniany kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, 1585
r., wykonanie inwentaryzacji architektonicznej i konserwatorskiej
w celu kontynuacji działań - wykonania badań konserwatorskich
zmierzających do przygotowania programu prac
konserwatorskich na rok 2016
Olszyny k. Wojnicza, prospekt organowy, XIX w., konserwacja
techniczna i estetyczna skrzyni i złoconych ornamentów
prospektu organowego
Gnojnik, ołtarz główny w zabytkowym kościele parafialnym w
Gnojniku z 1776 r., pełna konserwacja techniczna i estetyczna etap II
Jasienica, zespół kamiennych figur wraz z ogrodzeniem z
wielokondygnacyjną filarową kapliczką w centrum, 1876 r.,
kompleksowa konserwacja techniczna i estetyczna oraz
uporządkowanie terenu wokół
Krynica-Zdrój, kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
dawna cerkiew łemkowska pw. Opieki NMP z 1887 r.,
kontynuacja restauracji polichromii ścian
Tymowa, Kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa, XVIII wiek,
kontynuacja konserwacji wyposaŜenia kościoła parafialnego:
polichromia ścienna stropu nawy głównej, stropów, ścian i podpór
nawy północnej, podpór nawy południowej, ściana zachodnia i
chór z podporami
Rabka-Zdrój, ołtarz pw. Serca Jezusa w kaplicy Serca Jezusa w
kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju,
XIX/XX w., kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu Serca
Jezusa (konserwacja estetyczna struktury i złoceń, konserwacja
rzeźb i obrazu, korekta mechanizmu zasuwy)
Głębowice, kościół z 1518 r., konserwacja techniczna i
estetyczna ołtarza głównego z 1570-1638 r., polegająca na
kompleksowych pracach przy strukturze, gruntach, warstwach
malarskich i złoceniach - etap III
Nowy Wiśnicz, kapliczka drewniana z figurą św. Jana
Nepomucena, XVIII w., konserwacja rzeźby polichromowanej,
prace konserwatorskie elementów drewnianych obiektu: ścian,
zadaszenia i płotka, prace konserwatorskie elementów
kamiennych, renowacja elementów metalowych
Wietrzychowice, kamienna figura Chrystusa dźwigającego krzyŜ
przy kościele parafialnym pw. NMP Wniebowziętej w
Wietrzychowicach, 1869 r., pełna konserwacja kamiennej figury
Chrystusa dźwigającego krzyŜ
Okocim, ambona, chrzcielnica i mensa, 1884-1885 - kościół oraz
ambona, 1980 - chrzcielnica oraz mensa, prace konserwatorskie
przy baldachimie ambony, chrzcielnicy i mensie w kościele pw.
Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu
Bochnia, ołtarz św. Józefa z 1773 r., konserwacja techniczna i
estetyczna struktury architektonicznej z częścią elementów
Miasto i Gmina Szczawnica
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap.
Piotra i Pawła w Otfinowie
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Znalezienia KrzyŜa Świętego w
Łazanach
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Andrzeja Apostoła we Wrocimowicach
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Andrzeja Apostoła w Graboszycach
Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia
Najświętszej Maryi Panny w
Olszynach k. Wojnicza
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Marcina Biskupa w Gnojniku
Gmina Myślenice
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Krynicy-Zdroju
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Mikołaja Biskupa w Tymowej
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP
Szkaplerznej w Głębowicach
Gmina Nowy Wiśnicz
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP
Wniebowziętej w Wietrzychowicach
Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy
Przenajświętszej w Okocimiu
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Mikołaja Biskupa w Bochni
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
wystroju, 1 etap realizacji prac
Skawce, kapliczka kamienna „Upadku Chrystusa Pod KrzyŜem”, Gmina Mucharz
1728 r., prace konserwatorskie na kapliczce: wykonanie
fundamentu pod kapliczkę, montaŜ cokołu wraz z figurą, scalanie
kolorystyczne, uzupełnień i wstawek, wykonanie nowego
zadaszenia, dokumentacja powykonawcza
Strzegowa, kościół parafialny pw. PodwyŜszenia KrzyŜa
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Świętego z XV w., XVIII w., konserwacja ołtarza głównego
PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego w
Strzegowej
Skrzydlna, drewniana rzeźba "Pan Jezus przy słupie" w kapliczce Stanisław Cieślak
domkowej, XVIII w., konserwacja i restauracja rzeźby
Łabowa, nawarstwienia malarskie we wnętrzu kościoła filialnego Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
pw. Opieki NMP - dawnej cerkwi greckokatolickiej pw. Matki
Stanisława BP w Łabowej
BoŜej Pokrownej, XVIII-XX w., pełna konserwacja polichromii na
ścianach i sklepieniach transeptu
Ojców, kaplica pw. św. Józefa Rzemieślnika w Ojcowie z 1901 r., Parafia Rzymskokatolicka pw.
prace konserwatorskie przy nawarstwieniach ściennych elewacji Wniebowzięcia NMP i św. Józefa
"Kaplicy na Wodzie"
Rzemieślnika Ojców-Grodzisko
Dębno, polichromia wnętrza kościoła, lata 50. XX w. (kościół z XV Parafia Rzymskokatolicka pw. Św.
w.), pełna konserwacja polichromii prezbiterium i nawy
Małgorzaty w Dębnie
Tabaszowa, ambona, chrzcielnica, malowidło ścienne Grupa
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
UkrzyŜowania na elewacji, ławy, XVIII w., pełna konserwacja
Mikołaja w Tabaszowej
wymienionych elementów wystroju i wyposaŜenia kościoła
Smerekowiec, kościół (dawna cerkiew greck.) pw. św. Michała
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Archanioła, 1818 r., wymiana pokrycia i rekonstrukcja hełmów
Michała Archanioła w Smerekowcu
oraz renowacja połaci dachowej kościoła pw. św. Michała
Archanioła w Smerekowcu
Szreniawa, kościół parafialny, 1909 r., remont dachu kościoła
Parafia Rzymskokatolicka pw.
nad zakrystią i skarbczykiem oraz termomodernizacja sklepień na Narodzenia NMP w Szreniawie
całej powierzchni kościoła
Przyszowa, grób rodziny śuk-Skarszewskich, 1905 r.,
Mariola śuk - Skarszewska
kontynuacja prac konserwatorskich - konserwacja fasady i ścian
pod daszkiem środkowej części grobu
Ojców 46, willa "Pod Berłem", koniec XIX w., remont
Ojcowski Park Narodowy
zabezpieczający (etap III - kontynuacja zadania)
Ojców 5, budynek mieszkalny ze spichlerzem "Jastrzębska",
Ojcowski Park Narodowy
początek XX w., remont zabezpieczający (etap II - kontynuacja
zadania)
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Smerekowiec, kościół (d. cerkiew greck.) pw. św. Michała
Archanioła, 1818 r., konserwacja malowideł na stropie nawy i
Michała Archanioła w Smerekowcu
prezbiterium (ok. 1930 r.) w kościele pw. św. Michała Archanioła
(kontynuacja)
Swoszowa, kapliczka przydroŜna pw. św. Jana Nepomucena, ok. Gmina Szerzyny
1830 r., wykonanie izolacji poziomej ścian, usunięcia cokołu z
ciosów piaskowca, konserwacji elewacji i ścian, remontu więźby
dachowej oraz zm. poszycia dach., konserwacji stolarki okiennej i
drzwiowej
Paszkówka, neogotycki kościół pw. Przemienienia Pańskiego,
Parafia Rzymskokatolicka pw.
1882-91 r., konserwacja kamiennego ołtarza głównego z
Przemienienia Pańskiego w
obrazem "Przemienienie Pańskie" z 1891 r.
Paszkówce
Gorlice, konserwacja zabytkowych obiektów z prawosławnej
Parafia Prawosławna pw. św. Trójcy w
cerkwi katedralnej pw. Świętej Trójcy w Gorlicach, XVII-XIX w.,
Gorlicach
pełna konserwacja: nastawa ołtarzowa – XVII/XVIII w. i tron (fotel
biskupi) – 2 poł. XIX w.
Osiek, kościół drewniany pw. św. Andrzeja Apostoła, pocz. XVI
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
w., konserwacja pokrywy kamiennej chrzcielnicy z pocz. XVI w.
Andrzeja Apostoła w Osieku
Przesławice, drewniany kościół pw. NMP Matki Kościoła, 1657 r., Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP
kompleksowe prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym
Matki Kościoła w Przesławicach
prawym z 1 poł. XIX w.
53
54
55
56
57
58
Dubne, cerkiew pw. św. Michała Archanioła, 1863 r., prace
ratunkowo - konserwatorskie przy polichromii wnętrza z XIX/XX
w.
Berest, cerkiew pw. śś. Kosmy i Damiana z 1842 r., ratunkowe
prace konserwatorskie przy polichromii ścian i stropu z 1922 r.
Marcyporęba, drewniany kościół pw. św. Marcina, 1670 r.,
konserwacja ołtarza bocznego Matki Boskiej RóŜańcowej z XVIII
w.
Konieczna, cerkiew pw. św. Bazylego Wielkiego, 1912 r.,
konserwacja obrazów (6 ikon proroków starotestamentowych, 3
ikony apostołów i 6 prazdników po lewej stronie ikonostasu, ok.
14 metrów kwadratowych)
Szczyrzyc, kapliczka na cmentarzu wojennym nr 362, 1912-1914,
prace remontowe i konserwatorskie kapliczki - kontynuacja
Czyrna, cerkiew pw. św. Prascewii, 1892 r., konserwacja ołtarza
bocznego, późnobarokowego z 1 poł. XVIII w. z Chrystusem
malowanym u szczytu
Rektorat Kościoła
Rzymskokatolickiego pw.
Macierzyństwa NMP w Leluchowie
Parafia Rzymskokatolicka pw. MB
Nieustającej Pomocy w Bereście
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Marcina w Marcyporębie
Parafia Prawosławna pw. Opieki
Najświętszej Bogurodzicy w Zdyni
Gmina Jodłownik
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Niepokalanego Serca Najświętszej
Maryi Panny w Czyrnej
Wykaz wniosków odrzuconych ze względów formalnych – w 2016 r.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Zadanie
Wnioskodawca
Szalowa, kościół pw. św. Michała Archanioła, XVIII w.,
kompleksowe prace konserwatorskie drewnianego kościoła,
konserwacja muru ogrodzenia wraz ze stacjami drogi krzyŜowej
Poręba śegoty, zespół pałacowo - parkowy, 1921-1922 r.,
rekonstrukcja i remont mauzoleum rodziny Szembeków
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Michała Archanioła w Szalowej
Biórków Wielki, dwór projektu Filipa Romana Pokutyńskiego,
koniec XVIII i XiX w, zabezpieczenie i częściowa odbudowa, wraz
z inwentaryzacją konserwatorską, dwuarkadowego portyku i
przedsionka północnego wejścia do dworu
Kraków, Dom Kultury "Podgórze", 1872-1881 r., remont elewacji
budynku przy ulicy Sokolskiej 13 - od strony dziedzińca - dwie
ściany
Tłuczań w gminie Brzeźnica, drewniany kościół pw. Nawiedzenia
NMP na Nowsiu, 1664 r., przełoŜenie kamiennej posadzki
wewnątrz kościoła
Bobin, ogrodzenie przy zespole kościoła w Bobinie, 1955-1959,
rozebranie części ogrodzenia, wykonanie izolacji poziomej,
odbudowanie wraz z uzupełnieniem braków kamienia,
konserwacja metalowych przęseł, montaŜ nowych nakryw,
konserwacja i zabezpieczenie kamienia
Sosnowice w gminie Brzeźnica, kamienna płyta z płaskorzeźbą w
kościele filialnym parafii Paszkówka, II połowa XVI wieku,
konserwacja płyty kamiennej
StróŜe WyŜne, cmentarz wojenny nr 131 z okresu I wojny
światowej, 1915 rok, konserwacja nagrobków betonowych,
konserwacja krzyŜy Ŝeliwnych, odtworzenie zarysu mogił oraz
historycznego układu nagrobków, remont chodnika, konserwacja
ogrodzenia powierzchni betonowych oraz metalowej balustrady
Biecz, zespół kościelno-klasztorny OO. Franciszkanów OFM, XVII
w. (1465-1663), opracowanie kompleksowej dokumentacji
konserwatorskiej wraz z koniecznymi ekspertyzami i badaniami
Przydonica, kościół pw. Matki Boskiej RóŜańcowej i św. Jana
Kantego, 1527, kompleksowa konserwacja średniowiecznego
drewnianego kościoła
Parafia pw. Narodzenia NMP w Rachwałowicach, mensa
kamienno-ceglana pokryta tynkiem, dekorowana herbem oraz
tablicą inskrypcyjną, 1529 rok, konserwacja techniczna i
estetyczna
Jazowsko, kościół parafialny pw. Narodzenia NMP, ołtarz boczny
(XVII w.), ołtarz główny (XVIII w.) wraz z obrazami ołtarzowymi
(XV-XIX w.), II etap kompleksowych prac konserwatorskich
Pałecznica, prospekt organowy wraz z instrumentem w kościele
pw. św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy, ok. poł. XVIII w. i I poł.
XIX, marmoryzacja powierzchni drewnianych polichromowanych,
złocenie powierzchni drewnianych, złocenie powierzchni płaskich,
drewna surowego, konserwacja, naprawa instrumentu
Czaple Wielkie, obraz św. Jana Nepomucena w ołtarzu bocznym
prawym - w nawie, 2 połowa XVIII w, zakres prac to m.in.:
konserwacja techniczna, wzmocnienie struktury drewna,
uodpornienie jej na działanie czynników niszczących,
przywrócenie pierwotnej kolorystyki ołtarza, złocenia snycerki
Mostek, kościół parafialny pw. NMP Częstochowskiej w Mostku,
XVIII/XIX w., konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza
bocznego z obrazem „Św. Izydora Oracza” z kościoła pw. NMP
Fundacja Wczoraj Dziś i Jutro
Janina Mendys-Gatti
Dom Kultury "Podgórze" w Krakowie
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Nawiedzenia NMP w Tłuczani
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Anny w Bobinie
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Przemienienia Pańskiego w
Paszkówce
Gmina Grybów
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Anny OO. Franciszkanów OFM w
Bieczu
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki
Boskiej RóŜańcowej i św. Jana
Kantego w Przydonicy
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Narodzenia NMP w
Rachwałowicach
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Narodzenia NMP w Jazowsku
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Jakuba Apostoła w Pałecznicy
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Bartłomieja Apostoła w Czaplach
Wielkich
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP
Częstochowskiej w Mostku
Częstochowskiej w Mostku - IV etap
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Gmina Rytro, Sucha Struga, Ruiny Zamku w Rytrze, 2 połowa XIII
wieku, Prace konserwatorskie na terenie Ruin Zamku w Rytrze
Szczawnik, cerkiew greckokatolicka pw. św. Demetriusza w
Szczawniku, XVIII w., konserwacja ruchomego wyposaŜenia z
dawnej cerkwi greckokatolickiej pw. św. Demetriusza w
Szczawniku, konserwacja górnej części ikonostasu, Pasa
Patriarchów, UkrzyŜowanie (pozostałe we wniosku)
Jastrzębik, cerkiew w Jastrzębiku pw. Łukasza Ewangelisty, XVIII
w., konserwacja ruchomego wyposaŜenia z dawnej cerkwi
greckokatolickiej pw. św. Łukasza Ewangelisty w Jastrzębiku - I
etap prac, konserwacja lewego ołtarza bocznego z barokowym
obrazem "Pieta"
Rybna, ołtarz boczny św. Anny i ambona w kościele parafialnym
pw. św. Kazimierza, kościół wybudowany w latach 1821-32,
renowacja obrazów z ołtarza św. Anny: „Św. Anna” i „Pokłon
Trzech Króli” z ramami oraz rzeźb: „Św. Joachim” i „Św. Józef”, a
takŜe zabytkowej ambony
Nowica, ikonostas z II poł. XVIII w. w cerkwi greckokatolickiej pw.
św. Paraskewy - kontynuacja zadania, II połowa XVIII w.,
konserwacja techniczna i estetyczna 4 ikon Rzędu Namiestnego
wraz z obramieniami oraz konserwacja estetyczna 7 ikon Rzędu
Świątecznego wraz z obramieniami
Łosie, renowacja barokowo-klasycystycznego ikonostasu z
przełomu XVIII/XIX w. w cerkwi greckokatolickiej pw. Narodzenia
Najświętszej Marii Panny w Łosiu, XVIII w., konserwacja
techniczna i estetyczna 7 ikon Rzędu Świątecznego wraz z ikoną
Ostatnia Wieczerza, 2 ikon Rzędu Namiestnego wraz z obramieni
Krynica-Zdrój, cerkiew greckokatolicka pw. śś. Apostołów Piotra i
Pawła, XIX w., konserwacja techniczno-estetyczna obrazów,
kontynuacja
Śnietnica, Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra, XVIII w.,
konserwacja techniczna i estetyczna malowideł ściennych.
Kontynuacja
Zbyszyce, kościół pw. św. Bartłomieja, 1 poł. XV w., malowidła
ścienne z 1 poł. XV w. oraz 1 poł. XVII w. na ścianie wschodniej i
północnej nawy, konserwacja techniczno-estetyczna
Gołcza, dzwonnica znajdująca się na placu kościelnym z 1730 r.:
kompleksowe prace renowacyjno-konserwatorskie przy ścianach i
dachu dzwonnicy
Gmina Rytro
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Narodzenia NMP w Złockiem
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Narodzenia NMP w Złockiem
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Kazimierza w Rybnej
Parafia Greckokatolicka pw. św.
Paraskewy w Nowicy
Parafia Greckokatolicka pw.
Narodzenia Najświętszej Marii
Panny w Łosiu
Parafia greckokatolicka pw. śś.
Apostołów Piotra i Pawła w KrynicyZdroju
Parafia Greckokatolicka pw. św.
Dymitra w Śnietnicy
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Bartłomieja w Zbyszycach
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Wniebowzięcia NMP w Gołczy
Download