Zmiana treści siwz - PWiK Ostróda Sp. z oo

advertisement
Tyrowo, dnia 29.05.2014r.
Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników,
współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Ostróda Sp. z o.o. w Tyrowie” nr. ZP/1/2014 – zmiana treści SIWZ.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.
U. z 2013, poz. 907) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 4.6. - było przed zmianą
4.6. Klauzula dodatkowa rozszerzająca katalog poważnych zachorowań Ubezpieczonego - zakres
ochrony ubezpieczeniowej na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego zostaje
rozszerzony o co najmniej 5 poważnych zachorowań podlegających wypłacie świadczenia spośród
następujących: oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona,
zabiegi kardiochirurgiczne na otwartym sercu, porażenie kończyn, schyłkowa niewydolność wątroby,
operacja zastawek serca, wada serca, borelioza, gruźlica, choroba aorty brzusznej, choroba aorty
piersiowej, przewlekłe zapalenie wątroby, chirurgiczne leczenie jelita cienkiego i grubego, pierwotne
nadciśnienie płucne, zapalenie mózgu, zespół apaliczny, dystrofia mięśniowa.
Jest po zmianie
4.6. Klauzula dodatkowa rozszerzająca katalog poważnych zachorowań Ubezpieczonego - zakres
ochrony ubezpieczeniowej na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego zostaje
rozszerzony o co najmniej 5 poważnych zachorowań podlegających wypłacie świadczenia spośród
następujących: zabiegi kardiochirurgiczne na otwartym sercu, porażenie kończyn, schyłkowa
niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, wada serca, borelioza, gruźlica, choroba aorty
brzusznej, choroba aorty piersiowej, przewlekłe zapalenie wątroby, chirurgiczne leczenie jelita
cienkiego i grubego, pierwotne nadciśnienie płucne, zapalenie mózgu, zespół apaliczny, dystrofia
mięśniowa.
Download