Wirusowe zapalenie wątroby typu A

advertisement
Wirusowe zapalenie wątroby typu A
W związku z trwającym w Europie ogniskiem wirusowego zapalenia wątroby typu A,
w którym chorują głównie mężczyźni mający kontakty seksualne z mężczyznami oraz
wysokim prawdopodobieństwem powiązania tych zachorowań z odnotowanym w roku
bieżącym znaczącym wzrostem zachorowań w Polsce ( I półrocze 2017 r. – 343
zachorowania, analogiczny okres roku 2016 – 3 zachorowania), Podkarpacki Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na prewencję zakażeń
wzw A.
Ze względów epidemiologicznych szczególne ryzyko stanowi zakażenie osób
zatrudnionych przy produkcji i dystrybucji żywności, ponieważ choroba szerzy się głównie
drogą pokarmową (fekalno – oralną), przez zakażoną żywność ( warzywa, owoce, owoce
morza, niepoddane skutecznej obróbce termicznej) lub zakażoną wodę. Należy jednak
pamiętać o innych możliwościach zakażenia, w tym
na drodze kontaktów seksualnych
głównie oralno-analnych, poprzez naruszenie ciągłości tkanek (wirus przez krótki czas jest
wykrywalny we krwi) oraz drogą kontaktową (w okresie wirusemii HAV jest wykrywany w
wymazach z jamy nosowo-gardłowej).
Zwiększone ryzyko zakażenia dotyczy :
- wyjeżdżających do krajów o wysokiej endemiczności występowania zakażeń,
- przybywających w skupiskach takich jak przedszkola, szkoły, domy opieki, kolonie itp.,
- zatrudnionych w podmiotach leczniczych szczególnie w oddziałach zakaźnych,
- pracujących w styczności z nieczystościami stałymi i ciekłymi,
- mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami,
- uzależnionych od środków psychoaktywnych przyjmowanych donosowo lub dożylnie.
W województwie podkarpackim nie odnotowano dotychczas wzrostu liczby
zachorowań na wzw A (wskaźniki porównywalne z analogicznym okresem roku 2016 - 3
zachorowania) nie mniej istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się zachorowań ze względu na
mobilność społeczeństwa szczególnie w okresie wakacyjno-urlopowym.
Profilaktyka nieswoista sprowadza się do zachowania podstawowych zasad higieny
osobistej zwłaszcza higieny rąk, unikania ryzykownych zachowań oraz rygorystycznego
przestrzegania właściwych warunków sanitarno-higienicznych przy produkcji i dystrybucji
żywności oraz przygotowywania posiłków. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania
zakażeniom jest uodpornienie czynne na drodze szczepień ochronnych, które w Polsce są
zalecane:
- osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na wzw
typu A,
- osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych
i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi,
- dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, które nie chorowały na wzw typu A.
Download