Uploaded by ed.mermer

Choroby-aorty tętniak, ostre rozwarstwienie

advertisement
CHOROBY AORTY
Dr n. med. Karolina Supeł
Segmenty aorty wstępującej i zstępującej
Aorta pełni funkcję
transportową (średnio
transportuje 200 mln
litrów krwi do tkanek),
kontroluje układowy
opór naczyniowy
i częstotliwość rytmu
serca (receptory
ciśnieniowe w aorcie
wstępującej i łuku aorty),
Średnica aorty zwykle nie przekracza 40 mm i stopniowo
zwęża się ku obwodowi.
pełni rolę „drugiej
pompy” – efekt
Windkessela w czasie
rozkurczu.
Aorta w badaniu echokardiograficznym przezklatkowym
Wymiary aorty:
Opuszka aorty
29 – 45 mm
STJ
22 – 36 mm
Aorta wstępująca 22 – 36 mm
Łuk aorty
22 – 36 mm
Aorta zstępująca 20 – 30 mm
Choroby aorty
• Miażdżyca aorty
• Tętniaki aorty
• Choroby aorty o podłożu genetycznym
§ chromosomalne i dziedziczne zespoły z tętniakami aorty piersiowej
i rozwarstwieniem – np. zespół Marfana, zespół Ehlersa-Danlosa typu IV
lub typu naczyniowego, zespół Loyesa-Dietza, zespół Turnera
§ choroby aorty związane z dwupłatkową zastawką aortalną
§ koarktacja aorty
• Zapalenie aorty
• Ostre zespoły aortalne
• Guzy aorty
Tętniaki aorty piersiowej
• Tętniak jest drugą co do częstości po miażdżycy chorobą aorty
• Tętniak jest powiększeniem tętnicy z utratą równoległości jej ścian
• Tętniaki dzielimy na workowate i wrzecionowate , prawdziwe i rzekome
oraz ze względu na umiejscowienie na piersiowe, brzuszne i piersiowobrzuszne
• Tętniaki są najczęściej bezobjawowe; rozpoznanie jest stawiane po
wykonaniu badań obrazowych z innych powodów lub w trakcie badań
przesiewowych
• Tętniaki są rzadziej rozpoznawane z powodu klinicznych objawów
ucisku, bólów w klatce piersiowej, szmeru nad zastawką aortalną lub
z powodu powikłań – zatorowości, rozwarstwienia lub pęknięcia
Tętniak aorty piersiowej – obraz angiograficzny
Zalecenia dotyczące chorych z tętniakiem aorty
Diagnostyka tętniaków aorty piersiowej:
TTE, TEE, RTG klatki piersiowej, TK, MRI
Zalecenia dotyczące chorych z tętniakiem aorty
Głównym celem leczenia zachowawczego jest zredukowanie sił ścinania
w zmienionych chorobowo segmentach aorty przez zmniejszenie ciśnienia
tętniczego i kurczliwości serca.
Ważne jest zaprzestanie palenia tytoniu – kontynuacja palenia prowadzi do
szybszego poszerzania się tętniaka - ok. 0,4 mm/rok.
Pacjenci powinni unikać sportów ze współzawodnictwem.
W stanach przewlekłych ciśnienie tętnicze powinno wynosić < 140/90 mmHg.
U pacjentów z zespołem Marfana profilaktyczne stosowanie beta-blokerów,
inhibitorów konwertazy angiotensyny lub antagonistów receptora
angiotensyny II jest w stanie zredukować progresję poszerzania aorty lub
występowanie powikłań.
Zalecenia dotyczące interwencji na tętniakach aorty wstępującej
Metody leczenia operacyjnego tętniaków aorty piersiowej
Metody leczenia operacyjnego tętniaków aorty wstępującej
Tętniaki aorty brzusznej
• Tętniaki aorty brzusznej w odcinku podnerkowym są definiowane jako średnica
> 30 mm
• Czynnikami ryzyka wystąpienia tętniaka są: wiek, płeć męska, wywiad
dotyczący chorób sercowo-naczyniowych na podłożu miażdżycy u pacjenta,
palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze oraz wywiad rodzinny występowania
tętniaka aorty brzusznej
• Palenie tytoniu jest najsilniejszym czynnikiem szybkiego powiększania się
tętniaka
• Ryzyko pęknięcia tętniaka wzrasta wykładniczo wraz z maksymalną średnicą
tętniaka
• Tętniaki aorty brzusznej są zwykle bezobjawowe
• Diagnostyka: USG, TK, MRI
Tętniak aorty brzusznej
Zalecenia dotyczące badań przesiewowych pod kątem
tętniaka aorty brzusznej
Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku bezobjawowych
pacjentów z powiększoną aortą lub tętniakiem aorty brzusznej
Zalecenia dotyczące interwencji w przypadku koarktacji aorty
Ostre zespoły aortalne AAS
AAS definiuje się jako stany nagłe dotyczące aorty o podobnej
charakterystyce klinicznej.
Występują, gdy rozdarcie lub owrzodzenie pozwala krwi na penetrację ze
światła aorty do błony środkowej lub gdy pęknięcie naczynia naczyń (vasa
vasorum) powoduje krwawienie w obrębie błony środkowej. Odpowiedź
zapalna na krew w obrębie błony środkowej może prowadzić do
poszerzenia i pęknięcia aorty.
Wśród AAS wyróżniamy:
•
•
•
•
•
•
•
Ostre rozwarstwienie aorty
Krwiak śródścienny
Penetrujące owrzodzenie aorty
Tętniak rzekomy aorty
Pęknięcie tętniaka aorty
Pourazowe uszkodzenie aorty
Jatrogenne rozwarstwienie aorty
Dane kliniczne użyteczne do oceny a priori
prawdopodobieństwa ostrego zespołu aortalnego
Diagram do podejmowania decyzji oparty na poprzedzającym teście
oceniającym prawdopodobieństwo ostrego zespołu aortalnego
Zalecenia dotyczące badań diagnostycznych w przypadku
ostrego zespołu aortalnego
Ostre rozwarstwienie aorty
Rozwarstwienie aorty definiuje się jako rozerwanie warstwy środkowej
wywołane krwawieniem śródściennym skutkujące separacją warstw
ściany aorty i tworzeniem światła prawdziwego i rzekomego
z połączeniem między nimi lub bez połączenia.
Klasyfikacja ostrych zespołów aortalnych w rozwarstwieniu aorty
Ostre rozwarstwienie aorty
Ostre rozwarstwienie aorty (<14 dni) odróżnia się od podostrego (15-90 dni)
i przewlekłego rozwarstwienia aorty (> 90 dni).
Zachorowalność 6/100 000 osób/rok, wyższa u mężczyzn niż u kobiet,
zwiększa się z wiekiem.
Najczęstszym czynnikiem ryzyka jest nadciśnienie tętnicze, zazwyczaj źle
kontrolowane.
Ból w klatce piersiowej – ostry, rozrywający, rozdzierający o nagłym początku
– jest najczęstszym objawem.
Pacjenci z ostrym rozwarstwieniem aorty typu A cechują się dwukrotnie
wyższą śmiertelnością względem osób z rozwarstwieniem typu B.
Niedomykalność aortalna jest drugą, po ostrym pęknięciu aorty, najczęstszą
przyczyną zgonu u pacjentów z rozwarstwieniem aorty.
Główne objawy kliniczne i powikłania u pacjentów
z ostrym rozwarstwieniem aorty
Leczenie rozwarstwienia aorty typu A i B
Leczenie operacyjne jest leczeniem z wyboru w rozwarstwieniu aorty
typu A.
Śmiertelność wynosi 50% w czasie pierwszych 48 godzin, jeśli nie
zostanie przeprowadzone leczenie operacyjne.
Leczenie niepowikłanego rozwarstwienia aorty typu B (brak
niedokrwienia lub objawów progresji choroby) jest najczęściej
zachowawcze – kontrola bólu, częstotliwości rytmu serca i ciśnienia
tętniczego, przy ścisłej obserwacji – powtarzane badania obrazowe
(MRI, CT).
Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy (TEVAR) ma na celu stabilizację
rozwarstwionej aorty i zapobieganie późnym powikłaniom przez
wywołanie procesu remodelingu aorty. Zabieg stosowany
w powikłanym rozwarstwieniu aorty typu B.
Zalecenia dotyczące leczenia rozwarstwienia aorty
Obraz patomorfologiczny rozwarstwienia aorty
Tomografia komputerowa – rozwarstwienie aorty
Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe
- rozwarstwienie aorty
Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe
- rozwarstwienie aorty
Rezonans magnetyczny MRI
- rozwarstwienie aorty
Inne postaci AAS
Krwiak środścienny (IMH, 10 – 25% AAS) rozwija się w obrębie błony
środkowej ściany aorty przy braku światła rzekomego i rozdarcia błony
wewnętrznej. Jest rozpoznawany przy obecności okrągłego lub
półksiężycowatego pogrubienia > 5 mm ściany aorty przy braku wykrywalnego
przepływu krwi.
30-40% krwiaków śródściennych typu A przechodzi w rozwarstwienie aorty
zazwyczaj w ciągu pierwszych ośmiu dni od początku objawów.
Penetrujące uszkodzenie aorty (PAU, 2 – 7% AAS) jest definiowane jako
owrzodzenie blaszki miażdżycowej aorty penetrujące przez wewnętrzną blaszkę
sprężystą do błony środkowej. Przebieg naturalny choroby charakteryzuje się
postępującym powiększaniem aorty i rozwojem tętniaków wrzecionowatych
lub workowatych. Często dotyczy chorych z rozległą miażdżycą aorty
piersiowej.
Tętniak rzekomy aorty to poszerzenie aorty spowodowane rozerwaniem
wszystkich warstw ściany, który ograniczony jest tylko okołoaortalną tkanką
łączną. Często związany jest z tępym urazem klatki piersiowej. Zawsze
wskazane jest leczenie interwencyjne lub otwarta operacja.
Inne postaci AAS
Pourazowe uszkodzenie aorty – (TAI) występuje najczęściej jako konsekwencja
nagłej deceleracji będącej wynikiem czołowej lub bocznej kolizji drogowej lub
w trakcie upadku z dużej wysokości. Do 90% przypadków TAI jest zlokalizowanych
w cieśni aorty.
Klasyfikacja TAI:
Typ I rozdarcie błony wewnętrznej
Typ II IMH
Typ III tętniak rzekomy
Typ IV pęknięcie aorty
Obraz kliniczny – niewielkie niespecyficzne objawy po bóle śródpiersiowe lub
międzyłopatkowe.
Należy unikać intensywnej płynoterapii a średnie ciśnienie tętnicze w aorcie nie
powinno przekraczać 80 mmHg.
Jatrogenne rozwarstwienie aorty – (IAD) może wystąpić w trakcie procedur
wieńcowych opartych na cewnikach, zabiegów kardiochirurgicznych, jako
powikłanie wewnątrznaczyniowego leczenia koarktacji aorty, stosowania
endograqów aorty, kontrapulsacji wewnątrzaortalnej lub przezcewnikowych
implantacji zastawki aortalnej. Zazwyczaj stosowane jest leczenie zachowawcze.
Guzy aorty
Pierwotne guzy złośliwe aorty są bardzo rzadką grupą mięsaków. Najczęściej
występują mięsaki błony wewnętrznej (z komórek śródbłonka lub
miofibroblastów). Mięsaki gładkokomórkowe i włókniakomięsaki wywodzą
się z błony środkowej lub z przydanki ściany aorty.
Najbardziej charakterystycznym obrazem klinicznym naczyniakomięsaka
błony wewnętrznej jest zamknięcie tętnicy obwodowej przez materiał
zatorowy.
Diagnostyka: MRI aorty z kontrastem
scyntygrafia kości (przerzuty)
Leczenie: resekcja guza, wstawienie graqu;
endarterektomia; wewnątrznaczyniowa implantacja graqu do zajętego
segmentu aorty
Rokowanie jest niepomyślne.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
Piśmiennictwo:
Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób aorty w 2014r.
Grupa Robocza ESC do spraw rozpoznawania i leczenia chorób aorty.
Podręcznik „Interna Szczeklika” 2016.
Download