WYRÓŻNIENI ABSOLWENCI Instytutu Zarządzania

advertisement
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Instytut Zarządzania PWSZ Nysa
Wybrane prace absolwentów:
inż. Andrzej Łabaz
inż. Teresa Łazowska
inż. Patrycja Koczut
inż. Łukasz Kozieł
ZIP
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Autor pracy dyplomowej
inż. Andrzej Łabaz
Temat pracy dyplomowej
Projekt
procesu
produkcyjnego
ramy
podwozia
samochodu CLIC PICKUP wraz z dokumentacją montażu
wybranych podzespołów podwoziowych
ZIP
Promotor pracy
dr inż. Piotr Bernat
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
W dniu dzisiejszym tj. 13.01.2006 miała miejsce miła
uroczystość wręczenia dyplomu finaliście ogólnopolskiego konkursu
o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP Panu inż. Andrzejowi Łabazowi.
W siedzibie Zarządu Oddziału SIMP w Opolu (Stowarzyszenie
Inżynierów i Mechaników Polskich) odbyło się posiedzenie członków
połączone z uroczystością wręczenia dyplomu absolwentowi kierunku
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji PWSZ w Nysie Panu inż. Andrzejowi
Łabazowi.
Jego
praca
dyplomowa
została
zgłoszona
do
ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Po przejściu
przez etap wojewódzki trafiła do etapu ogólnopolskiego, a tam została
zakwalifikowana do finału.
Prezes Zarządu Oddziału Pan mgr inż. Jerzy Wakuła wręczając
dyplom
życzył
autorowi
sukcesów
w
pracy
zawodowej,
a Uczelni dalszego szybkiego rozwoju. V-e Prezes Zarządu Oddziału
Pan inż. Jan Liszka gratulował autorowi ciekawej pracy oraz życzył
promotorowi, Panu dr. inż. Piotrowi Bernatowi, dalszych sukcesów
dydaktycznych w pracy zawodowej.
ZIP
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
ZIP
Promotor pracy Pan dr inż. Piotr Bernat
i dyplomant Pan inż. Andrzej Łabaz
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
ZIP
Prezes Zarządu Oddziału Pan mgr inż. Jerzy
Wakuła wręcza dyplom
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
ZIP
V-e Prezes Zarządu Oddziału Pan inż. Jan
Liszka gratuluje wyróżnienia
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
inż. Andrzej Łabaz
Clic Mini to mały dwuosobowy
samochód przeznaczony głównie
do jazdy w ruchu miejskim.
Samochód zaprojektowany został
w czterech wersjach nadwozia:
klasyczna,
kabriolet,
cargo
i pickup.
ZIP
Instytut Zarządzania PWSZ Nysa
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
inż. Andrzej Łabaz
Celem pracy dyplomowej wykonanej przez autora
było zaprojektowanie procesu produkcyjnego ramy podwozia
samochodu Clic Mini w wersji Pickup oraz wykonanie
dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i montażowej
tej ramy. Dokumentacja montażowa dotyczy niektórych
zespołów podwoziowych takich jak: zawieszenie przednie,
zawieszenie tylne oraz zbiornik paliwa.
ZIP
Instytut Zarządzania PWSZ Nysa
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
inż. Andrzej Łabaz
Trójwymiarowy
model ramy
podwozia
wykonany przez
autora pracy
w technologii
CAD 3D
ZIP
Instytut Zarządzania PWSZ Nysa
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
inż. Andrzej Łabaz
W pracy Pan Andrzej Łabaz
opracował symulację pracy
i montażu zawieszenia
przedniego jak to pokazano
na rysunku obok
ZIP
Instytut Zarządzania PWSZ Nysa
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Instytut Zarządzania PWSZ Nysa
inż. Andrzej Łabaz
Opracował także
symulację pracy
zawieszenia tylnego
ZIP
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Autor pracy dyplomowej
inż. Teresa Łazowska
Temat pracy dyplomowej
Restrukturyzacja
zasobów
instytucji
budżetowej
w procesie dostosowawczym do warunków rynkowych
na
przykładzie
wybranej
Jednostki
Budżetowej
świadczącej usługi medyczne
ZIP
Promotor pracy
dr Ewa Szkic-Czech
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
inż. Teresa Łazowska
Szpital
1
Analiza
stanu
wyjściowego
ZIP
Instytut
Zarządzania
PWSZ Nysa
chirurgia
urazowoortopedyczny
Szpital
2
wewnętrzny
dermatologia
położniczy
neurologia
ginekologia
punkt
wydawania
Leków
noworodki
laryngologia
intensywna
terapia
dziecięcy
blok
operacyjny
Szpital
3
pulmonologia
zakład
opiekuńcz
o-leczniczy
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
inż. Teresa Łazowska
Założenia
stanu
docelowego
ZIP
Instytut Zarządzania
PWSZ Nysa
Szpital
A
(1)
chirurgia
urazowoortopedyczny
Szpital
B
(2+3)
wewnętrzny
dermatologia
położniczy
neurologia
ginekologia
punkt wydawania
leków
noworodki
pulmonologia
laryngologia
zakład opiekuńczoleczniczy
intensywna
terapia
dziecięcy
blok
operacyjny
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
inż. Teresa Łazowska
Celem pracy dyplomowej wykonanej przez autorkę
było
rozpoznanie
obecnej
sytuacji
ekonomicznoorganizacyjnej
wybranej
Jednostki
Budżetowej
z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności oraz
określenie
możliwości
przeprowadzenia
działań
dostosowawczych do warunków rynkowych i zaproponowanie
nowego
schematu
organizowania
działalności
przez
opracowanie Modelu Funkcjonowania analizowanej Jednostki
Budżetowej
Instytut Zarządzania PWSZ Nysa
ZIP
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Jednostka budżetowa
inż. Teresa
Łazowska
Model
Funkcjonowania
Etap wyjściowy
ZIP
Instytut Zarządzania PWSZ Nysa
Szpital
A
(1)
Chirurgia
Urazowo-ortopedyczny
Położniczy, ginekologia, noworodki
Laryngologia
Dziecięcy
Intensywna terapia
Blok operacyjny
Szpital
B
(2+3)
Wewnętrzny
Dermatologii
Neurologii
Pulmonologii
Zakład opiekuńczo-leczniczy
Przychodnie
LABORATORIUM
PRALNIA i KUCHNIA
STERYLIZACJA
PRACE ABSOLWENTÓW
T
E
R
E
N
O
W
E
Model
Funkcjonowania
Etap docelowy
O
D
D
Z
I
A
Ł
Y
R
A
T
O
W
N
I
C
T
W
A
ZIP
M
E
D
Y
C
Z
N
E
G
O
Jednostka budżetowa
Szpital
A
(1)
Chirurgia
Urazowo-ortopedyczny
Położniczy, ginekologia, noworodki
Laryngologia
Dziecięcy
Intensywna terapia
Blok operacyjny
Szpital
B
(2+3)
Wewnętrzny
Dermatologii
Neurologii
Pulmonologii
Zakład opiekuńczo-leczniczy
Opieka paliatywna
Szpitalny oddział ratunkowy
Przychodnie
LABORATORIUM
PRALNIA i KUCHNIA
STERYLIZACJA
O
T
O
C
Z
E
N
I
E
Z
E
W
N
Ę
T
R
Z
N
E
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Instytut Zarządzania PWSZ Nysa
inż. Teresa Łazowska
ZIP
Podsumowanie
Mimo braku rządowej koncepcji restrukturyzacji służby zdrowia istnieją szanse
indywidualnej
restrukturyzacji
jednostek
świadczących
usługi
medyczne,
badaniu
potrzeb
pod
warunkiem, że:

projekt
restrukturyzacji
opiera
się
na
gruntownym
rynku
i możliwości określonej placówki służby zdrowia,

restrukturyzacją kieruje manager z doświadczeniem w zakresie prowadzenia działań
restrukturyzacyjnych,


restrukturyzacja odbywa się przy wsparciu jednostek samorządowych,
prowadzona jest restrukturyzacja rzeczywista, a nie pozorna pochłaniająca jedynie
koszty, a nie przynosząca poprawy efektywności funkcjonowania restrukturyzowanej
jednostki.
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Autor pracy dyplomowej
inż. Patrycja Koczut
Temat pracy dyplomowej
Optymalizacja procesu likwidacji szkód w
Instytucji działającej na rynku ubezpieczeń
ZIP
Promotor pracy
dr inż. Janusz Wielki
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
inż. Patrycja Koczut
Instytut Zarządzania PWSZ Nysa
Sprawnie działające procesy mogą być czynnikiem
decydującym o przewadze konkurencyjnej firmy, dlatego celem pracy
było opracowanie usprawnienia procesów likwidacji szkód mających
decydujący wpływ na funkcjonowanie Jednostki świadczącej tego
rodzaju usługi. Aby tego dokonać niezbędna była szeroka analiza
stanu obecnego. Składa się na nią między innymi identyfikacja
kluczowych procesów oraz określenie potrzeb odbiorców usług. Cel
ten został osiągnięty poprzez zidentyfikowanie kluczowych procesów,
sporządzenie ich map, a konkretnie stanu obecnego i na tej
podstawie opracowanie map procesów stanu pożądanego. Dzięki
temu procesy te mogą przebiegać szybciej, sprawniej i efektywniej.
ZIP
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
inż. Patrycja Koczut
Instytut Zarządzania PWSZ Nysa
Ogólny
schemat
procesu
likwidacji
szkody NW
Ubezpieczony
(poszkodowany
bądź uposażony)
Ogólna struktura procesu likwidacji szkody NW
Decyzja o odrzuceniu roszczenia
– uzasadnienie na pismie
Powiadomienie
o decyzji
Kontrola
formularza
zgłoszeniowego:
Czy formularz jest
prawidłowo
wypełniony?
Czy są wszystkie
załączniki?
Nie
Odrzucenie
zgłoszenia szkody
Zwrot
poszkodowanemu
do poprawy
Przygotowanie
dokumentacji
szkodowej
Wariant I
– poszkodowany
żyje a uraz
jakiego doznał
jest nietypowy
Ubezpieczyciel
Nie
ZIP
Poszkodowany
podejmuje decyzje:
Czy wysokość
odszkodowania jest
dla niego
satysfakcjonująca?
Wniosek o
odszkodowanie
Tak
Przyjęcie
zgłoszenia szkody
Ustalenie danych
polisowych:
Czy polisa jest
ważna?
Czy składka
ubezpieczeniowa
jest opłacona?
Czy zdarzenie jest
objęte polisą?
Czy zgłoszenie
zostało zgłoszone
w granicach limitu
czasowego?
Tak
Nie
Tak
Ustalenie
okoliczności
zdarzenia:
Czy jeżeli jest to
wymagane fakt o
zajściu był
zgłoszony na
policji?
Ustalenie i
powiadomienie
poszkodowanego
o terminie komisji
lekarskiej
Badanie lekarskie
(ustalenie %
uszczerbku na
zdrowiu)
Tak
Wariant II
– poszkodowany
żyje a uraz
jakiego doznał
jest
sklasyfikowany
w tabeli
lub poszkodowany
zmarł
Cała
dokumentacja
wraz z
odwołaniem
przekazywana jest
do jednostki
nadrzędnej do
ponownego
rozpatrzenia
Wypłata
odszkodowania
Powiadomienie
poszkodowanego/
uposażonego o
wysokości
odszkodowania
Wyliczenie
wysokości
odszkodowania
Nie
Pisze odwołanie
od decyzji
likwidatora (składa
w jednostce w
której toczył się
proces likwidacja
szkody)
Odkontowanie w
systemie likwidacji
szkody i archiwizacja
dokumentów
szkodowych
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
inż. Patrycja Koczut
Proces
likwidacji
szkody NW –
stan obecny –
poziom III
ZIP
Instytut Zarządzania PWSZ Nysa
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
inż. Patrycja Koczut
Proces
likwidacji
szkody NW –
stan pożądany
– etap III
ZIP
Instytut Zarządzania PWSZ Nysa
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
inż. Patrycja Koczut
Podsumowanie
Instytut Zarządzania PWSZ Nysa
ZIP
Zaprojektowany projekt „zoptymalizowanych” map procesów
(likwidacji szkody NW i komunikacyjnej w Instytucji działającej na rynku
ubezpieczeń) stwarza możliwości:
• poprawy efektywności,
• zwiększenia wydajności pracy,
• obniżenia kosztów – poprzez znalezienie źródeł oszczędności,
• ograniczenia czasu likwidacji szkody komunikacyjnej,
• zwiększenia zysku,
• eliminacji zbędnych czynności określanych mianem bezproduktywnych,
tzn. nie przynoszących korzyści.
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Autor pracy dyplomowej
inż. Łukasz Kozieł
Temat pracy dyplomowej
Proces produkcyjny dźwigu zaprojektowany dla
potrzeb przedsiębiorstwa produkcyjnego
ZIP
Promotor pracy
dr inż. Piotr Bernat
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
inż. Łukasz Kozieł
Instytut Zarządzania PWSZ Nysa
Celem pracy dyplomowej było przedstawienie procesu
produkcyjnego dźwigu z uwzględnieniem analizy zlecenia,
koniecznych
przygotowań
do
uruchomienia
produkcji,
przebiegu samego procesu produkcyjnego w oparciu
o opracowaną przez autora technologię jego wykonania. Cel
pracy
obejmował
również
przedstawienie
sposobu
zabezpieczenia gotowego wyrobu, który to sposób zależy od
warunków i miejsca jego pracy oraz użytego transportu do
przemieszczenia gotowego wyrobu.
ZIP
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
inż. Łukasz Kozieł
Instytut Zarządzania PWSZ Nysa
Zakres pracy obejmuje charakterystykę i przeznaczenie
dźwigu, specyfikację materiałową, obliczenia dotyczące powłok
malarskich, analizę miejsca pracy dźwigu oraz wynikające
z tego konsekwencje. Do pracy został dołączony harmonogram
produkcji wykonany w programie Microsoft Project, który
stanowi pomoc w kontrolowaniu kolejności realizacji zadań,
jakie zostały zaplanowane w celu wytworzenia wyrobu na
gotowo.
ZIP
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
inż. Łukasz Kozieł
Harmonogram
produkcji
ZIP
Instytut Zarządzania PWSZ Nysa
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
inż. Łukasz Kozieł
Instytut Zarządzania PWSZ Nysa
Podsumowanie
W podsumowaniu przebiegu procesu produkcyjnego dźwigu autor pracy
stwierdził, że jest to przedsięwzięcie bardzo złożone, charakteryzujące się wysokim
stopniem przygotowania. Właściwa koordynacja działań pozwala na niezakłócony
przepływ prac, w efekcie których powstaje gotowy wyrób.
Współczesność w technice wyznaczają trzy czynniki:
 szybkie zmiany technologii przygotowania produkcji, wytwarzania oraz
dystrybucji i eksploatacji produktów,
 dostosowanie działalności badawczo-rozwojowej i produkcyjnej do
wymagań klienta,
 szerokie zastosowanie osiągnięć mikroelektroniki i techniki informatycznej
we wszelkich dziedzinach działalności przedsiębiorstwa.
ZIP
PRACE ABSOLWENTÓW
kierunku
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Instytut Zarządzania PWSZ Nysa
AUTOROM wybranych
prac
GRATULUJEMY
ZIP
Download