Wprowadzenie do wypracowania programu walki z rosn*c

advertisement
Wprowadzenie do wypracowania
programu walki z rosnącą
antybiotykoopornością (AMR).
Perspektywa One Health
Podstawy Prawne
ZAWIADOMIENIE KOMISJI
Wytyczne dotyczące rozważnego stosowania
środków przeciwdrobnoustrojowych w medycynie
weterynaryjnej (2015/C 299/04)z 11 września 2015 r.
Kwestie, które należy rozważyć przed zastosowaniem środków
przeciwdrobnoustrojowych
1. przepisywanie i wydawanie środków przeciwdrobnoustrojowych musi być
uzasadnione diagnozą weterynaryjną, zgodnie z obecnym stanem wiedzy
naukowej;
2. w przypadku gdy konieczne jest przepisanie środka przeciwdrobnoustrojowego,
receptę należy wystawić w oparciu o diagnozę postawioną w wyniku badania
fizykalnego przeprowadzonego przez lekarza weterynarii wystawiającego receptę.
Gdy jest to możliwe, należy przeprowadzić oznaczanie wrażliwości na środki
przeciwdrobnoustrojowe w celu określenia rodzaju środka
przeciwdrobnoustrojowego;
3. metafilaktyczne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych należy zalecać
jedynie wtedy, gdy istnieje prawdziwa potrzeba leczenia. W takich przypadkach
lekarz weterynarii powinien uzasadnić i udokumentować leczenie w oparciu o
wyniki kliniczne dotyczące rozwoju choroby w stadzie. Metafilaktyczne stosowanie
środków przeciwdrobnoustrojowych nie powinno nigdy zastępować dobrych
praktyk w zakresie zarządzania;
4. należy unikać rutynowej profilaktyki. Profilaktyka
powinna być zastrzeżona do wyjątkowych zaleceń dla
konkretnych przypadków;
5. w miarę możliwości należy unikać podawania leku
całemu stadu. Chore zwierzęta należy odizolować i poddać
indywidualnemu leczeniu (np. podając im zastrzyki);
6. przy podejmowaniu decyzji dotyczącej leczenia środkami przeciwdrobnoustrojowymi
należy uwzględnić wszystkie informacje dotyczące zwierząt, przyczyny i charakteru
zakażenia oraz zakresu dostępnych produktów zawierających środki
przeciwdrobnoustrojowe;
7. w pierwszej kolejności zawsze należy wybierać środek przeciwdrobnoustrojowy o
wąskim spektrum działania, chyba że wykonane wcześniej oznaczenie wrażliwości – w
odpowiednich przypadkach poparte stosownymi danymi epidemiologicznymi –
wskazuje, że środek taki byłby nieskuteczny. Należy unikać stosowania środków
przeciwdrobnoustrojowych o szerokim spektrum działania i jednoczesnego stosowania
kilku środków przeciwdrobnoustrojowych (z wyjątkiem połączeń ustalonych, które
należą do dopuszczonych do obrotu weterynaryjnych produktów leczniczych);
Kwestie, które należy rozważyć przed zastosowaniem środków
przeciwdrobnoustrojowych
8. jeżeli zwierzę lub grupa zwierząt cierpi z powodu nawracającej infekcji lub
nawracających infekcji wymagających leczenia środkami
przeciwdrobnoustrojowymi, należy dążyć do wyeliminowania szczepu
mikroorganizmów, ustalając przyczyny nawrotu zakażenia oraz zmieniając warunki
produkcji, hodowli zwierząt lub zarządzania;
9. należy minimalizować stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych skłonnych
do rozprzestrzeniania przenoszonej oporności;
Kwestie, które należy rozważyć przed zastosowaniem środków
przeciwdrobnoustrojowych
10. szereg związków ujętych w wykazie środków przeciwdrobnoustrojowych o krytycznym
znaczeniu sporządzonym przez Światową Organizację Zdrowia jest dopuszczonych wyłącznie
w produktach leczniczych przeznaczonych dla ludzi. Zgodnie z przepisami UE składniki
niedopuszczone do obrotu jako weterynaryjne produkty lecznicze stosowane u zwierząt, od
których lub z których pozyskuje się żywność, można zastosować u zwierząt poza wskazaniami
rejestracyjnymi (według hierarchii wskazanej w przepisach), tylko jeżeli substancja taka jest
wymieniona w tabeli 1 w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 ;
11.należy unikać stosowania związków, o których mowa powyżej, poza wskazaniami
rejestracyjnymi (według hierarchii wskazanej w przepisach) u zwierząt, od których lub z
których nie pozyskuje się żywności, (np. zwierząt domowych i zwierząt służących do
uprawiania sportu) i ograniczać takie stosowanie wyłącznie do wyjątkowych przypadków,
np. gdy istnieją przyczyny etyczne, i jedynie po przeprowadzeniu laboratoryjnego
oznaczania wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe, które potwierdziło, że jest to
jedyny skuteczny środek przeciwdrobnoustrojowy;
Kwestie, które należy rozważyć przed zastosowaniem środków
przeciwdrobnoustrojowych
12. należy stosować leczenie środkami przeciwdrobnoustrojowymi ściśle według wskazań
lekarza weterynarii podanych na recepcie;
13. należy regularnie przeprowadzać ocenę konieczności stosowania leczenia środkami
przeciwdrobnoustrojowymi w celu uniknięcia niepotrzebnego stosowania leków;
14. należy minimalizować okołooperacyjne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych,
przestrzegając zasad aseptyki;
15. w miarę możliwości należy przedkładać alternatywne strategie zwalczania chorób, co do
których udowodniono, że są równie skuteczne i bezpieczne (np. szczepionki), nad leczenie
środkami przeciwdrobnoustrojowymi;
16. należy stosować system nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w celu uzyskania
informacji oraz informacji zwrotnych dotyczących nieskuteczności leczenia, tak aby móc
zidentyfikować potencjalne kwestie związane z opornością w przypadku stosowania
istniejących, nowych lub alternatywnych opcji leczenia;
17. aby zapewnić dostępność oznaczania wrażliwości, w każdym państwie członkowskim
należy ustanowić sieć laboratoriów mogących prowadzić oznaczanie wrażliwości na środki
przeciwdrobnoustrojowe mikroorganizmów odzwierzęcych i komensalnych oraz docelowych
patogenów.
Konkluzje Rady w sprawie następnych kroków w dziedzinie
zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w
ramach podejścia „Jedno zdrowie”
(2016/C 269/05) z dnia 23 lipca 2016 r.
RADA UNII EUROPEJSKIEJ WZYWA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE DO
wdrożenia do połowy 2017 r. krajowych planów działania w zakresie zwalczania
oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe opartych na podejściu „Jedno
zdrowie” oraz zgodnie z celami globalnego planu działania WHO.
Krajowy plan działania, dostosowany do warunków krajowych, powinien
1. zapewniać, by środki i działania w poszczególnych dziedzinach
uwzględniały istotne w kontekście zdrowia publicznego kwestie
związane z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe;
2. zostać opracowany i wdrożony we współpracy z wszystkimi
odnośnymi ministerstwami i zainteresowanymi stronami w sektorze
publicznym i prywatnym;
3. zawierać mierzalne cele w zakresie zmniejszenia liczby zakażeń u
ludzi i zwierząt, stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u
ludzi i w medycynie weterynaryjnej oraz w zakresie oporności na
środki przeciwdrobnoustrojowe we wszystkich obszarach. Cele te
mogą być jakościowe lub ilościowe i powinny być realizowane za
pomocą skutecznych środków dostosowanych do sytuacji w
poszczególnych państwach członkowskich;
4. zawierać środki służące ograniczeniu ryzyka oporności na środki
przeciwdrobnoustrojowe oraz wzmacniać rozważne stosowanie środków
przeciwdrobnoustrojowych w medycynie weterynaryjnej zgodnie z unijnymi i
krajowymi wytycznymi, z uwzględnieniem działań służących unikaniu rutynowego
profilaktycznego stosowania weterynaryjnych środków przeciwdrobnoustrojowych
oraz działań mających na celu ograniczenie stosowania u zwierząt środków
przeciwdrobnoustrojowych o krytycznym znaczeniu dla zdrowia ludzkiego (np.
stosowanie na podstawie oznaczenia wrażliwości na środki
przeciwdrobnoustrojowe)
5. zawierać środki służące ograniczeniu ryzyka wystąpienia oporności na środki
przeciwdrobnoustrojowe oraz poprawiać rozważne stosowanie środków
przeciwdrobnoustrojowych w medycynie ludzkiej, z uwzględnieniem działań
mających na celu poprawę praktyk przepisywania leków oraz rozważnego
stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych o krytycznym znaczeniu dla
zdrowia ludzkiego (np. stosowanie na podstawie oznaczenia wrażliwości na środki
przeciwdrobnoustrojowe)
6. zawierać mechanizm wdrażania krajowych planów działania i
monitorowania ich postępów, w tym sposób dalszego wzmacniania
nadzoru i poprawy jakości i porównywalności zgłaszanych do ECDC,
EFSA i EMA danych dotyczących stosowania środków
przeciwdrobnoustrojowych oraz dotyczących oporności u ludzi,
zwierząt, w łańcuchu żywnościowym oraz w miarę możliwości w
środowisku
7. określać, w jaki sposób w danym państwie członkowskim zostanie
zorganizowane i będzie zapewniane egzekwowanie przepisów
dotyczących oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe;
8. w stosownych przypadkach uwzględniać programy edukacyjne i
ukierunkowane kampanie mające na celu budowanie świadomości
wśród konsumentów, hodowców zwierząt i odpowiednich
specjalistów;
ESVAC 6-sty raport 2016
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document
_library/Report/2016/10/WC500214217.pdf
Sprzedaż w tonach subst. akt. AB, PCU oraz mg/PCU
Tendencje w sprzedaży AB subst. aktywnych w latach 2011-2014
Lekarze Weterynarii wg OIE są częścią
rozwiązania w obliczu AMR
Sukces w walce przeciwko oporności drobnoustrojów można osiągnąć tylko wtedy, gdy
władze publiczne odpowiedzialne za prawodawstwo weterynaryjne implementują strategię
globalną do prawa na szczeblu krajowym. Dla krajowych służb weterynaryjnych na etapie
wdrażania międzynarodowych standardów OIE istotnym jest, aby uregulowane były kwestie:
1. obecności odpowiedniego ustawodawstwa w zakresie stosowania środków
przeciwdrobnoustrojowych
2. zapewnienia właściwych rozwiązań prawnych gwarantujących właściwe wykształcenie
lekarzy weterynarii
3. alokacja niezbędnych zasobów do wzmocnienia służb weterynaryjnych, dzięki czemu
mogą one wykonywać odpowiednie kontrole
http://www.oie.int/en/for-the-media/amr/documents/
Rola zawodu lekarza weterynarii wg OIE , w obu sektorach: publicznym i prywatnym, ma do
odegrania kluczową rolę w konfrontacji z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe,
zwłaszcza na etapie preskrypcji oraz dostarczania i stosowania produktów antybakteryjnych.
Z tego powodu, OIE opracowała wytyczne dotyczące programu nauczania lekarza
weterynarii „Veterinary Education Core Curriculum” , obejmujące zasadnicze zagadnienia
gwarantujące dobrą organizację nauczania zawodu, która jest zależna od dobrze
wyszkolonych specjalistów nadzorowanych we właściwy sposób.
Ponadto OIE popiera stworzenie odpowiednich ram prawnych w celu zapewnienia właściwej
etyki zawodowej w ramach zawodu lekarza weterynarii i dobrego zarządzania służbami
weterynaryjnymi. Mając to na uwadze, OIE opracowała międzynarodowe standardy
programów związanych z umocowaniem prawnym oraz funkcjonowaniem krajowych i
regionalnych organów samorządu weterynaryjnego
Samorządy lekarzy weterynarii , stosownie do rekomendacji OIE , posiadają niezbędne
uprawnienia do nadzorowania doskonalenia zawodowego, przestrzegania etyki zawodowej i
wykluczenia tych członków , których postępowanie jest nieodpowiednie. Innymi słowy, OIE
stoi na stanowisku , iż właściwe kwalifikacje lekarzy weterynarii są elementem
zapewniającym powodzenie programu ograniczania antybiotykoodporności.
W tym celu Światowe Biuro ds. Zdrowia Zwierząt opracowało The OIE Recommendations on
the Competencies of graduating veterinarians (‘Day 1 graduates’) to assure National
Veterinary Services of quality.
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/Vet_Edu_AHG/DAY_1/DAYONE-B-ang-vC.pdf
RUMA Launches New Cattle Guidelines on
the Responsible Use of Antimicrobials- 2015
Disease Control: Four Guiding Principles
Rule 1
Review biosecurity of new cattle introduced into a herd - Disease spreads around and between farms
by contact with other cattle. Screening and monitoring will help to limit the spread of disease. REMEMBER
contact can also be INDIRECT by a needle, surgical instrument, manure or people.
Rule 2
“Stress” is a killer.
Stressed animals are far more likely to become diseased. This includes not only
obvious physical stress factors such as overcrowding or management procedures; but also exposure to microorganisms which cause major stress to the immune system e.g. BVD. THINK – If a procedure causes the cattle to
become stressed, ask “can this be done in a less stressful manner?” e.g. castration, introduction of heifers to the
dairy herd.
Rule 3
Good Management and Hygiene There is no substitute for good management, hygiene and
biosecurity measures. Cleaning buildings and equipment coupled with good hygiene will all make a difference.
Don’t spread disease by poor management and hygiene.
Rule 4
Good Nutrition
Good intakes of colostrum provide essential antibodies to protect calves as their
immune system is developing. Balanced diets with adequate levels of trace elements, vitamins and antioxidants are essential if the immune system of cattle is to work properly in tackling diseases.
Dziękuję bardzo za uwagę
Download