pełna treść

advertisement
TŁUMACZENIE ROBOCZE
Stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) w kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego
handlu trzodą chlewną i produktami pochodzącymi od świń
Paryż, 28 kwietnia 2009 Z powodu nadania nazwy „świńska grypa” niedawno stwierdzonej chorobie ludzi wywołanej
przez wirus typu A/H1N1, Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) pragnie uporządkować fakty z perspektywy
zdrowia zwierząt, zwłaszcza w odniesieniu do międzynarodowego handlu trzodą chlewną i produktami pochodzącymi od
świń. OIE podkreśla, że w dalszym ciągu będzie reagować na nowe informacje pojawiające się wraz z rozwojem sytuacji.
Informacje zebrane przez OIE nie wskazują w tej chwili na fakt, że wybuch grypy aktualnie mający miejsce w USA
i Meksyku był poprzedzony przez wybuch grypy świń.
W ciągu kilku dni, trwające aktualnie prace badawcze powinny wykazać, czy wirus rozprzestrzeniający się między ludźmi
posiada zdolność do zakażania zwierząt różnych gatunków, np. świń, kur i koni.
Nazywanie przedmiotowej choroby „świńską grypą” jest niepoprawne. Krążący wirus posiada komponenty genetyczne
ludzkiego, ptasiego i świńskiego wirusa. OIE zaproponowało, by nazwać chorobę wywoływaną przez ten nowy rodzaj
wirusa „grypą północnoamerykańską”, stosując to samo podejście do nazewnictwa, co w przypadku grypy hiszpanki
i grypy azjatyckiej, które występowały w przeszłości.
Jako że nie potwierdzono wystąpienia zakażenia u zwierząt w strefach, w których stwierdzono przypadki zakażenia
u ludzi, nie jest konieczne wprowadzanie szczególnych obostrzeń w handlu międzynarodowym trzodą chlewną
i produktami pochodzącymi od świń, ani branie pod uwagę możliwości wystąpienia zakażenia konsumentów wieprzowiny.
Poniższa informacja/aktualizacja, wysłana do Krajowych Delegatów 174 Krajów i Terytoriów Członkowskich OIE,
podsumowuje stanowisko OIE odnośnie kwestii bezpieczeństwa handlu międzynarodowego w kontekście aktualnej
sytuacji związanej z grypą.
TŁUMACZENIE ROBOCZE
Informacja wysłana w dniu dzisiejszym do Krajowych Delegatów OIE przez Dyrektora Generalnego
Pragnę poinformować o aktualnej sytuacji w związku z zachorowaniami grypopochodnymi wywołanymi przez wirus
A/H1N1, stwierdzonymi w Meksyku i USA. OIE stoi na stanowisku, iż z uwagi na fakt, że wirus ten do chwili obecnej nie
został wyizolowany od świń ani innych zwierząt, niewłaściwe jest nazywanie go wirusem „świńskiej grypy”. OIE zaleca, by
nazywać go wirusem „grypy północnoamerykańskiej”, analogicznie jak w innych przypadkach wybuchu grypy w ludzkiej
populacji. Niemniej jednak, czynnik wywołujący tę nowo zaobserwowaną chorobę jest genetycznie powiązany - miedzy
innym - z wirusem grypy świń H1N1, w związku z czym OIE zgłasza pilną konieczność przeprowadzenia badań
naukowych, dzięki którym wyjaśnione zostaną źródła wirusa i potencjalne zagrożenia jakie stanowi dla zdrowia
publicznego i różnych gatunków zwierząt (świń, drobiu i koni).
Pomimo faktu, że ta choroba ludzi nie jest po prostu grypą świń, należy zdać sobie sprawę z faktu, że grypa świń NIE jest
chorobą umieszczoną na wykazie OIE i w chwili obecnej nie ma powodu, by w Księdze Standardów Zdrowia Zwierząt
Lądowych OIE (OIE Terrestrial Animal Health Standards Code) narzucać obostrzenia w handlu podczas importu świń
i produktów pochodzących od świń. Do chwili obecnej nie dowiedziono, by wirus mógł przenosić się przez żywność, przy
czym należy dodać, że wirusy grypy typu A generalnie NIE SĄ ODPORNE na wysokie temperatury.
W przypadku stwierdzenia, że przedmiotowy wirus rozprzestrzenia się w populacji zwierząt w strefach krajów, w których
stwierdzono przypadki zakażenia u ludzi, fakt ten powinien być przedstawiony OIE jako rozwijająca się choroba. Zależnie
od wymogów sytuacji, OIE opracuje oficjalne zalecenia mające na celu zapobieganie i kontrolę wszelkich zagrożeń zdrowia
publicznego i zdrowia zwierząt, jakie wynikają z hodowli zwierząt i handlu.
Proszę mieć na uwadze, że kraj importujący ma prawo by w każdej chwili skontaktować się z krajem eksportującym
i dokonać inspekcji lub audytu sytuacji odnośnie importu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego (Sekcja 5.
Obostrzenia w handlu, procedury importu/eksportu i świadectwa weterynaryjne).
Proszę zapoznać się, w celach informacyjnych, z moim publicznym oświadczeniem w tej sprawie, które można odnaleźć
pod następującym adresem: http://www.oie.int/eng/press/en_090427.htm .
Download