Gf - Powiat Kartuski

advertisement
1
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
STRATEGIA
ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO
POWIATU KARTUSKIEGO
2006 – 2015
Kartuzy 2006
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Wydawca
ZARZĄD POWIATU KARTUSKIEGO
83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1
Tel. 0-58 681-03-28 fax 058 681-36-43
www.kartuskipowiat.com.pl
Praca zespołowa pod redakcją
MARIUSZA MÓWKI I WOJCIECHA OKROJA
Współpraca
GABRIELA GOŁATA
BARBARA KAPICA
ALICJA MAZUR
MARCIN ZIELIŃSKI
Korekta
HALINA GOSTKOWSKA
Projekt okładki i druk
Studio BERDA
Wydanie I
© Copyright by Starostwo Powiatowe w Kartuzach
ISBN …………….
2
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Spis treści
1.Powiat Kartuski w roku 2006
5
1.1 Położenie i podstawowe cechy przestrzeni powiatu
5
1.2 Uwarunkowania demograficzne
7
1.3 Edukacja
8
1.4 Rynek pracy
9
1.5 Pomoc społeczna
12
1.6 Warunki życia mieszkańców w tym poziom bezpieczeństwa
14
1.7 Tożsamość kulturowa
16
1.8 Środowisko przyrodnicze, rolnictwo i leśnictwo
19
1.9 Gospodarka oraz infrastruktura drogowa
21
2. Cel i zakres opracowania
25
2.1 Podstawy merytoryczne
25
2.2 Zakres opracowania i metoda
26
2.3 Uczestnicy
23
3. Misja
29
4. Obszary problemowe i cele strategii
30
5. Obszar problemowy: Gospodarka i infrastruktura
31
5.1 Zakres obszaru problemowego
31
5.2 Diagnoza
32
5.3 Analiza SWOT i technika „luki strategicznej”
34
5.4 Matryca SWOT
38
5.5 Struktura celów w obszarze „Gospodarka i infrastruktura”
39
5.6 Cele szczegółowe i kierunki działania
40
5.7 Wskaźniki realizacji celów
43
5.8 Potencjalni partnerzy
44
5.9 Powiązanie z powiatowymi dokumentami strategicznymi
45
6. Obszar problemowy: Ekologia i przestrzeń
46
6.1 Zakres obszaru problemowego
46
6.2 Diagnoza
47
3
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
6.3 Analiza SWOT i technika „luki strategicznej”
53
6.4 Matryca SWOT
56
6.5 Struktura celów w obszarze „Ekologia i przestrzeń”
58
6.6 Cele szczegółowe i kierunki działania
58
6.7 Wskaźniki realizacji celów
62
6.8 Partnerzy
64
6.9 Powiązanie z powiatowymi dokumentami strategicznymi
64
7. Obszar problemowy: Społeczność
65
7.1 Zakres obszaru problemowego
65
7.2 Diagnoza
66
7.3 Analiza SWOT i technika „luki strategicznej”
68
7.4 Matryca SWOT
72
7.5 Struktura celów w obszarze „Społeczność”
73
7.6 Cele szczegółowe i działania
73
7.7 Wskaźniki realizacji celów
78
7.8 Partnerzy
79
7.9 Powiązanie z powiatowymi dokumentami strategicznymi i programami
operacyjnymi
80
8. Zgodność strategii ze strategią wojewódzką i Regionalnym Programem
Operacyjnym
82
9. Monitoring i ewaluacja strategii
84
10. Cele i kierunki działania Strategii – wersja tabelaryczna
87
11. Uchwała Rady Powiatu Kartuskiego
94
4
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
1. POWIAT KARTUSKI W ROKU 2006
1.1 Położenie i podstawowe cechy przestrzeni powiatu
Powiat kartuski jest jednym z 16 powiatów ziemskich województwa pomorskiego ósmym co do wielkości. Zajmuje obszar 1120 km2. Prawie w całości położony jest
w granicach Pojezierza Kaszubskiego. Stolicą tej krainy są Kartuzy, w których mieszka
prawie 17 tys. osób. Miasto było siedzibą powiatu wcześniej (od 1818 r.) niż uzyskało
oficjalnie prawa miejskie (1923 r.). W skład powiatu wchodzi osiem gmin:
-
2 miejsko-wiejskie: Kartuzy i Żukowo,
-
6 wiejskich: Chmielno, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno.
Obszar powiatu kartuskiego zamieszkuje dzisiaj 108.600 ludzi, z czego w miastach żyje
prawie
22
tys.
osób.
Pozostali
mieszkają
w
191
wsiach
i osadach. Ogólna powierzchnia użytkowa gruntów wynosi ponad 112 tys. ha,
z czego na użytki rolne przypada 56,1%, a na lasy 30,3%. Najbardziej lesiste są okolice
Kartuz, zaś największą powierzchnię użytków rolnych posiada gmina Przodkowo.
Blisko połowę ogólnej powierzchni powiatu kartuskiego (48,3%) stanowią obszary
podlegające różnym formom ochrony.
Powiat kartuski dawniej utrzymywał się głównie z rolnictwa, rybołówstwa
i leśnictwa. Dzisiaj zmienia swe oblicze. Położony blisko Trójmiasta, z dobrą
komunikacją, staje się ważnym zapleczem dynamicznie rozwijającej się aglomeracji.
Rozwija się turystyka sezonowa i odpoczynek sobotnio - niedzielny. W Kartuskiem
istnieje około 60 obiektów, które stanowią stałą bazę noclegową. Agroturystyka staje
się docenianą już szansą zwiększania dochodów ludności i podniesienia atrakcyjności
regionu.
W powiecie znajduje się ponad 6500 indywidualnych gospodarstw rolnych.
Wielu mieszkańców pracuje w handlu, przemyśle i budownictwie.
Działa tu ponad 4700 przedsiębiorstw, z czego blisko 86% należy do osób fizycznych.
W najbardziej zróżnicowanej krajobrazowo części powiatu, od Kartuz w stronę
Kościerzyny, znajduje się najwyższe wzniesienie na Niżu Środkowoeuropejskim:
Wieżyca (328,6 m n.p.m.).
Przez powiat kartuski przebiegają dwie ważne rzeki województwa pomorskiego: Łeba
i Słupia. Na obszarze powiatu mają swe źródła dwie inne, bardzo istotne rzeki: Radunia
5
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
i Wierzyca. Są one prawdziwą atrakcją tego regionu. Dolina Raduni z jej przełomem
pod Babim Dołem od lat urzeka turystów.
Polodowcowe rynny przecinają powiat kartuski w wielu miejscach, tworząc przepiękne
jeziora, stąd nazwy „Pojezierze Kaszubskie” i „Szwajcaria Kaszubska” tak dobrze
i obrazowo określają tę malowniczą część Pomorza.
Do najbardziej atrakcyjnych jezior w powiecie kartuskim należą: Jezioro Raduńskie
(Górne i Dolne) długości ponad 16 km, Jezioro Mausz (460 ha powierzchni) i Jeziora
Gowidlińskie i Ostrzyckie o długości 7 km każde. Żyje w nich blisko 40 gatunków ryb.
Niezaprzeczalnym atutem regionu są mieszane lasy (graby, jesiony, olchy
i wiązy) z wyraźną przewagą buka. Natomiast na piaszczystych glebach rosną lasy
sosnowe. Interesująca jest cała występująca tutaj roślinność – od krzewów, traw
i mchów, skalnic torfowiskowych, porostów, bylin jeziornych, glonów po grzyby,
których obfitość stanowi jesienią dużą atrakcję turystyczną.
W lasach i na łąkach łatwo spotkać sarny, dziki, jelenie, a rzadziej łosie, borsuki, jenoty,
piżmaki.
W tych okolicach występuje około 170 gatunków ptaków, z których ponad 120
tu gniazduje. Wśród najcenniejszych zaobserwować można czaplę siwą, żurawia,
brodźca samotnego, orzechówkę, a z ptaków drapieżnych myszołowa, krogulca,
jastrzębia gołębiarza i rybołowy.
W powiecie kartuskim istnieje 14 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni
847,96 ha. Jedenaście znajduje się w Kaszubskim Parku Krajobrazowym.
W powiecie wydzielono również trzy obszary chronione krajobrazu: kartuski,
gowidliński i Dolinę Raduni oraz kilka pięknie ukształtowanych zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych: Rynna Potęgowska, Rynna Kamieniecka, Dolina Łeby,
Rynna Mirachowska, Obniżenie Chmieleńskie, Rynna Brodnicko - Kartuska, Rynna
Raduńska i Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka.
Powiat kartuski ma również 113 pomników przyrody, są to pojedyncze okazy lub całe
grupy drzew, a także głazy narzutowe. Największy, nazwany „Diabelskim kamieniem”,
znajduje
się
on
nad
Jeziorem
Kamiennym
w
Starej
Hucie.
Najwięcej głazów oznaczono w gminie Żukowo (40) oraz w gminach ST,ężyca (26)
i Kartuzy (25).
6
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Ze względu na duże wyniesienie ponad poziom morza oraz otoczenie klimat
Pojezierza Kaszubskiego charakteryzuje się stosunkowo niskimi temperaturami latem
(średnia temp. lipca do 17 °C) i zimą (średnia temp. stycznia do –2,5 °C), niską średnią
roczna temperaturą powietrza – około 6,5 °C, stosunkowo dużą liczbą dni mroźnych
i bardzo mroźnych, wysokimi opadami średnio rocznie 600-700 mm, dużą wilgotnością
względną powietrza wynoszącą ponad 80 %.
1.2 Uwarunkowania demograficzne
Ludność powiatu kartuskiego liczy niemal 109 tysięcy mieszkańców (80% mieszka
na wsi) co sprawia, że powiat plasuje się na czwartym miejscu pod względem
zaludnienia wśród powiatów ziemskich województwa pomorskiego. Średnia wieku
kształtuje się na poziomie średniej województwa pomorskiego, a więc jest niższa
od średniej krajowej i unijnej. Powiat jako jeden z nielicznych w województwie
odnotowuje:
- dodatni przyrost naturalny (największy w województwie pomorskim),
- dodatnie saldo migracji,
- wzrost liczby mieszkańców ( na przestrzeni ostatnich 7 lat o 9%).
Do 2015 roku będzie następował regularny przyrost ludności, zwłaszcza w wieku
produkcyjnym, co ma istotne znaczenie dla rynku pracy. Prognozowany jest również
niewielki przyrost mieszkańców w wieku emerytalnym, a więc poprodukcyjnym.
W związku z tym proporcje między liczbą osób w wieku produkcyjnym
i poprodukcyjnym ulegną zmianie, co może mieć istotny wpływ na problemy społeczne.
7
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Prognoza liczby ludności w wieku produkcyjnym w powiatach kaszubskich (wg stanu
na 31 grudnia 2005)
przyrost/spadek (w
w tys.
przyrost/spadek (%)
tys.)
Powiaty
2000-
2015-
2000-
2015
2030
2030
2015
2030
2030
2000=100
2015=100
2000=100
44,0
4,1
-5,7
-1,6
9,0
-11,5
-3,5
59,5
55,0
5,4
-4,5
0,9
10,0
-7,6
1,7
35,9
38,0
33,1
2,1
-4,9
-2,8
5,8
-12,9
-7,8
Gdański
47,3
55,7
53,9
8,4
-1,8
6,6
17,8
-3,2
14,0
Kartuski
58,1
72,2
70,8
14,1
-1,4
12,7
24,3
-1,9
21,9
Kościerski
39,1
43,8
40,5
4,7
-3,3
1,4
12,0
-7,5
3,6
Lęborski
40,2
44,0
40,5
3,8
-3,5
0,3
9,5
-8,0
0,7
Pucki
42,8
49,0
47,2
6,2
-1,8
4,4
14,5
-3,7
10,3
Słupski
58,0
63,7
56,6
5,7
-7,1
-1,4
9,8
-11,1
-2,4
Wejherowski
104,2
122,7
122,0
18,5
-0,7
17,8
17,8
-0,6
17,1
2000
2015
2030
Bytowski
45,6
49,7
Chojnicki
54,1
Człuchowski
1.3 Edukacja
W powiecie kartuskim działa siedem publicznych zespołów szkół ponadgimnazjalnych
oraz dwa specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w których łącznie kształci się ponad
5.500 uczniów i słuchaczy. Szkoły dysponują bogatą ofertą edukacyjną zarówno
w zakresie kształcenia zawodowego jak i ogólnokształcącego. Młodzież i dorośli mogą
dokonywać wyboru oferty edukacyjnej spośród 4 liceów ogólnokształcących,
5 techników, 6 liceów profilowanych, 5 szkół zawodowych, 3 techników dla dorosłych,
3 liceów ogólnokształcących dla dorosłych i 2 szkół policealnych. Struktura kształcenia
w
szkołach,
zainteresowanie
w poszczególnych typach szkół
ofertą
edukacyjną
oraz
liczebność
uczniów
wskazują na tendencję zmierzającą do powrotu
popularności kształcenia zawodowego. Tendencję tą potwierdza procentowy udział
uczniów w poszczególnych typach szkół. W szkołach dla młodzieży niecałe 30%
stanowią uczniowie liceów ogólnokształcących, natomiast odpowiednio ponad 25 %
oraz ponad 30% w technikach oraz szkołach zawodowych.
Uczniami szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat kartuski są głównie
jego mieszkańcy, tylko niewiele ponad 4% ogółu uczniów zamieszkuje poza terenem
powiatu. W zakresie migracji uczniów zauważalny stał się niewielki wzrost uczniów
z terenu powiatu kartuskiego korzystających z oferty edukacyjnej Trójmiasta.
8
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Należy podkreślić, iż w zakresie edukacji na uwagę zasługuje szczególnie bogata oferta
dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które mogą korzystać nie tylko
z propozycji 2 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ale także z ofert
3 ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.
W powiecie kartuskim aktywnie działają placówki wspomagające szkoły: Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna w Kartuzach oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Kartuzach. Oferta Powiatowego Ośrodka Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Kartuzach skierowana nie tylko do nauczycieli,
pedagogów i wychowawców czyni z niego jedną z najprężniej działających placówek
tego typu w regionie.
Mimo dotychczasowej wieloletniej współpracy w zakresie edukacji dorosłych
z Kaszubskim
Uniwersytetem Ludowym w Wieżycy Powiat zauważa potrzebę
rozbudowy i wzbogacenia oferty kształcenia ustawicznego dla dorosłych.
Baza lokalowa oraz wyposażenie placówek wymaga sukcesywnej modernizacji. Dzięki
dotychczasowym
działaniom,
finansowanym
w
dużym
zakresie
z funduszy unijnych, podniesiono standard substancji szkolnej.
Finansowanie zewnętrzne pozostaje również nie bez znaczenia w zakresie pomocy
materialnej skierowanej do uczniów. Programy pomocowe dla uczniów znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej są uzupełnieniem funkcjonującego
w Powiecie Kartuskim motywacyjnego programu stypendialnego obejmującego
Stypendium Starosty Kartuskiego przyznawanego studentom oraz Nagrodę Starosty
Kartuskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów.
Odrębnym członem, uzupełniającym publiczną edukację dorosłych są 4 szkoły
niepubliczne
dla
osób
pragnących
podwyższyć
swoje
kwalifikacje
ogólne
i zawodowe. Szkoły te jako, że posiadają uprawnienia szkół publicznych, otrzymują
dotacje z budżetu powiatu .
1.4 Rynek pracy
Na dzień 31 grudnia 2005 roku w rejestrze osób bezrobotnych było
zarejestrowanych 6.735 osób. Stopa bezrobocia wynosiła 19,4%.
Od kilku lat następuje sukcesywny spadek ilości osób bezrobotnych i tym samym
zmniejsza się stopa bezrobocia. 30 czerwca 2006 roku w rejestrze osób bezrobotnych
było zarejestrowanych 5.735 osób. Stopa bezrobocia wynosiła 16,9%.
9
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Bezrobocie w powiecie kartuskim charakteryzuje się (dane z dnia 30.06.2006 r.):
 wysokim udziałem mieszkańców wsi − 82,7%,
 niskim
poziomem
wykształcenia
(wykształcenie
gimnazjalne
i
poniżej,
wykształcenie zasadnicze zawodowe) − 64,4%,
 wysokim wskaźnikiem osób długotrwale bezrobotnych − 61,4%,
 wysokim udziałem młodzieży w wieku do 25 lat − 31,5%.
Według stanu na koniec czerwca 2006 r. 82,69% ogółu bezrobotnych
to mieszkańcy wsi. Ich liczba wyniosła 4.742 osób. Z tej liczby 2.975 osób to kobiety
i stanowiły one ponad 62% bezrobotnych mieszkańców wsi. Wśród ogółem
zarejestrowanych osób bezrobotnych dużą większą populację stanowią również kobiety
– 62,5% ogółu bezrobotnych.
Bezrobocie w powiecie kartuskim, to przede wszystkim bezrobocie ludzi młodych.
Prognozy demograficzne wskazują, iż w powiecie kartuskim do 2015 roku będzie
następował wzrost ludzi młodych wchodzących na rynek pracy.
Ważną cechą dla oceny szans na rynku pracy jest wykształcenie bezrobotnych. Osoby
o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych miały najniższy procentowy udział
wśród zarejestrowanych bezrobotnych – 2,84%, 163 osoby (stan na 30.06.2006r.)
BEZROBOTNI WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA
Bezrobotni ogółem
Wyszczególnienie
w tym:
Ogółem
w liczbach
bezwzględnych
udział
%
w tym:
mężczyźni
w liczbach
bezwzględnych
udział %
kobiety
w liczbach
bezwzględnych
udział
%
5735
100,0
2148
100,0
3587
100,0
Wyższe
163
2,84
44
2,05
119
3,32
Policealne i
średnie
zawodowe
1106
19,29
305
14,20
801
22,33
772
13,46
208
9,68
564
15,72
Zasadnicze
zawodowe
2012
35,08
877
40,83
1135
31,64
Gimnazjalne i
poniżej
1682
29,33
714
33,24
968
26,99
Średnie
ogólnokształcące
Im wyższe kwalifikacje i wykształcenie, tym wyższe szanse na zatrudnienie.
W znacznie trudniejszej sytuacji są osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
10
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
lub bez kwalifikacji (wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i poniżej).
Ich udział procentowy w ogólnej strukturze bezrobotnych wynosi 64,41%.
Niepokojącym zjawiskiem bezrobocia powiatu kartuskiego jest duży procentowy
udział osób długotrwale bezrobotnych, wg danych na koniec czerwca 2006r. stanowili
oni ponad 61% ogółu bezrobotnych. Im dłuższy okres pozostawania bez pracy, tym
trudniejszy jest powrót na rynek pracy. Dzięki środkom finansowym (krajowym
i europejskim), z roku na rok wzrasta ilość osób bezrobotnych uczestniczących
w różnych formach aktywizacji zawodowej, ułatwiających powrót do zatrudnienia.
Liczba osób bezrobotnych objętych działaniami aktywizacyjnymi
Program rynku pracy
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
128
393
475
Prace interwencyjne
170
239
226
Roboty publiczne
141
144
100
Refundacja wynagrodzeń absolwentów
178
100
X
Staże
261
496
725
Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
X
X
71
Pożyczki na utworzenie nowych miejsc pracy
35
10
X
Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
13
10
X
X
28
111
X
7
70
1
0
2
927
1399
1743
Szkolenia
Dotacje
na
podjęcie
własnej
działalności
gospodarczej
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia
stanowisk pracy
Inne
Razem:
Z roku na rok wzrasta też ilość nowych miejsc pracy oraz aktywność bezrobotnych w
podjęciu zatrudnienia.
11
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
1.5 Pomoc społeczna
Problemami pomocy społecznej w powiecie kartuskim zajmują się:
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
- gminne ośrodki pomocy społecznej (8, po jednym w każdej gminie)
- organizacje pozarządowe (11)
- domy pomocy społecznej (3)
- środowiskowe domy samopomocy
- warsztaty terapii zajęciowej
- ośrodek adopcyjno – opiekuńczy
- Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach
- Rodzinny Dom Dziecka
- Klub Abstynenta
- Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
Z danych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wynika,
iż na terenie w powiatu w roku 2005 wydano 1311 orzeczeń. W tym
879 dla
dorosłych i 432 dla dzieci. W powiecie co 10 mieszkaniec, jest osobą niepełnosprawną.
W tej grupie osób, 7011 to osoby płci męskiej, a 6680 płci żeńskiej. 1242 to dzieci
w wieku do 16 lat.
Dominującymi przyczynami niepełnosprawności w powiecie
kartuskim są choroby narządu ruchu, następnie choroby psychiczne i choroby układu
oddechowego. Najczęściej wnioski dot. ustalenia stopnia niepełnosprawności składano
w celu uzyskania świadczeń z pomocy społecznej, odpowiedniego zatrudnienia,
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze i ortopedyczne powiecie
kartuskim,
podobnie
jak
w
województwie
pomorskim
problemem
osób
niepełnosprawnych są trudności w uczestniczeniu w życiu społecznym i zawodowym.
Większość
osób
niepełnosprawnych
mieszka
na
wsi,
co
istotnie
wpływa
na ograniczenie dostępu do szkoły, placówek medycznych, rehabilitacji. Mała jest też
aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych.
W Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień 30 grudnia 2005 roku zarejestrowanych
było 210 osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, bez prawa do zasiłku i poszukujących
zatrudnienia. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych przez pracę stanowi
w powiecie bardzo wymagające i trudne do realizacji wyzwania. Istnieje wiele
czynników wpływających niekorzystnie na zatrudnienie osób niepełnosprawnych: słaba
12
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
motywacja do pracy, brak wiary we własne siły, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe,
niechęć pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych, trudny rynek pracy.
To główne przyczyny, ciągle wysokiej liczby niepełnosprawnych biernych zawodowo.
Natężenie
zjawiska
niepełnosprawności
nasila
się
wraz
z
wiekiem.
Blisko 65 % zbiorowości tych osób stanowiły osoby w wieku powyżej 45 rok życia
(według
danych
Powiatowego
Zespołu
Orzekania
o
Niepełnosprawności).
Najczęstszymi problemami z jakimi spotykają się w swojej codziennej egzystencji
osoby niepełnosprawne to:

brak wczesnej diagnozy i leczenia

brak dostępności do rehabilitacji

brak motywacji i aktywności samych niepełnosprawnych

ograniczona liczba miejsc pracy

bariery architektoniczne, komunikacyjne i psychologiczne.
Niepełnosprawność jest też jedną z najczęstszych przyczyn trudnej sytuacji życiowej
i
korzystania
ze
świadczeń
pomocy
społecznej.
Pomoc
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych świadczona jest w formach pieniężnych, naturze, usługach a także
pomocy instytucjonalnej. Na terenie powiatu funkcjonują placówki: Ośrodki
Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawcze, domy pomocy społecznej, Warsztaty
Terapii Zajęciowej, Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze, mieszkania chronione.
Liczba zewidencjonowanych bezdomnych w powiecie systematycznie wzrasta.
Według
spisu bezdomnych
z dnia 12.12.2005 roku,
przeprowadzonych przez
pracowników GOPS, Policji i Straży Miejskiej na terenie powiatu przebywało tego dnia
178 bezdomnych Zjawisko bezdomności mimo, że stanowi niewielki procent osób nim
dotkniętych ze względu na swoje konsekwencje i skutki społeczne winno znaleźć się
w kręgu zainteresowań pomocy społecznej.
Z przeprowadzonych badań wynika, że 60% badanych to bezdomni znajdujący się
poza instytucją. Większe szanse na wyjście z bezdomności mają osoby, które niedawno
weszły do tej zbiorowości. Pomocą społeczną najczęściej objęte są osoby przebywające
w instytucjach.
Przyczyn
bezdomności
należy
upatrywać
w
sytuacji
mieszkaniowej,
w niepełnosprawności, bezrobociu, braku środków utrzymania, a przede wszystkim
w alkoholizmie, który został wykazany jako główna przyczyna bycia osobą bezdomną.
13
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Najliczniejsza grupę wśród bezdomnych stanowią osoby w wieku 51-60 lat.
Niepokojący jest fakt wchodzenia w bezdomność ludzi młodych i kobiet z dziećmi.
Polityka społeczna wobec zjawiska bezdomności powinna opierać się na czterech
zadaniach: prewencji, wczesnej interwencji, interwencji kryzysowej oraz integracji
społecznej i zawodowej. Celem działań w ramach integracji społecznej i zawodowej,
powinna być intensyfikacja działań na rzecz wychodzenia z bezdomności poprzez
budowanie motywacji, organizowania pomocy psychologicznej i terapii uzależnień.
1.6 Warunki życia mieszkańców w tym poziom bezpieczeństwa
Warunki i jakość życia mieszkańców powiatu kartuskiego determinowane
są głównie przez miejsce zamieszkania. Wiejska sieć osadnicza powiatu jest silnie
zróżnicowana. Na obszarze tym słabo rozwinięta jest infrastruktura. Zdecydowanie
najlepsza sytuacja występuje w miejscowościach gminnych, które posiadają
odpowiednia infrastrukturę, zapewniającą obsługę mieszkańców na stosunkowo
wysokim poziomie. Na poziom życia mieszkańców powiatu pozytywnie wpływa
również centralne usytuowanie Kartuz jako stolicy powiatu oraz stosunkowo dobrze
rozwinięty transport publiczny.
W Kartuzach działa Powiatowa Komenda Policji, obejmująca swym zasięgiem
działania obszar całego powiatu. W pozostałych gminach działają posterunki gminne.
Pomimo ciągłego wzrostu ilości przestępstw stwierdzonych, policja kartuska
odnotowała wzrost przestępstw wykrytych.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego to kolejne istotne zadanie dla KPP.
Najbardziej niebezpieczna jest przebiegająca przez teren powiatu droga krajowa
nr 20 Gdynia - Kościerzyna.
W Komendzie Powiatowej Policji w Kartuzach realizowanych jest wiele programów
prewencyjnych, które posiadają charakter edukacyjny i skierowane są do lokalnego
społeczeństwa.
Szeroko rozumiane ratownictwo to realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę
życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową
i innym miejscowym zagrożeniom.
Występujące zagrożenia w powiecie kartuskim dotyczą przede wszystkim pożarów,
wypadków
14
drogowych
połączonych
z
zagrożeniami
środowiska,
owadami,
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi (silne wiatry, roztopy), zagrożenia
na akwenach wodnych.
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej działa całodobowo
Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego obsługujące wszystkie zgłoszenia
o zagrożeniach.
W
systemie
tym
działa
jednostka
taktyczna
Państwowej
Straży
Pożarnej,
52 Ochotnicze Straże Pożarne, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne,
Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne itp. zapewniając szybką i skuteczną pomoc.
Jednostki
ochrony
przeciwpożarowej
są
bardzo
dobrze
przygotowane
do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych posiadając odpowiednią bazę,
usprzętowienie i wysoki poziom wyszkolenia.
Powiat kartuski zabezpiecza potrzeby zdrowotne swoich mieszkańców przede
wszystkim
dzięki
działalności
niepublicznych
Zakładów
Opieki
Zdrowotnej
oraz publicznych ZOZ które podpisały kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na terenie każdej z gmin powiatu kartuskiego funkcjonuje co najmniej jeden zakład
opieki zdrowotnej zabezpieczający potrzeby mieszkańców w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej. W pięciu gminach (oprócz Somonina, Stężycy, Chmielna)
zapewniono także ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.
Chorzy z terenu powiatu najczęściej korzystają z dostępności szpitala położonego
najbliżej miejsca zamieszkania. W powiecie funkcjonują dwa szpitale:
Szpital Powiatowy im. dra A. Majkowskiego w Kartuzach, dla którego organem
założycielskim jest Rada Powiatu Kartuskiego,
Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie – organem założycielskim jest Sejmik
Województwa Pomorskiego
„Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Powiatu Kartuskiego na lata 2007-2013”
wskazuje cele polityki zdrowotnej w powiecie:
-
poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców poprzez podniesienie jakości usług
medycznych,
-
zwiększenie dostępności do usług medycznych,
-
usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
-
podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców powiatu,
15
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
-
upowszechnienie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia i możliwościach
oddziaływania na własne zdrowie.
Program finansowany będzie główne ze środków powiatu kartuskiego, samorządów
gminnych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz środków regionalnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego.
Najczęstszą przyczyną zgonów w powiecie są choroby układu krążenia. Choroby
nowotworowe stanowią drugą przyczynę, a największą umieralność powoduje rak
oskrzeli i płuc zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Zewnętrzne przyczyny zgonów
stanowią trzecią przyczynę. W tej grupie największy udział procentowy mają wypadki
drogowe i samobójstwa.
Dostęp do ochrony zdrowia poprawia się, choć nadal istnieją duże problemy
z zapewnieniem wyspecjalizowanych usług medycznych w niektórych częściach
powiatu. Infrastruktura ochrony zdrowia wymaga w wielu przypadkach modernizacji
a także wymiany przestarzałej i niesprawnej aparatury medycznej i sprzętu
do diagnostyki i terapii.
1.7 Tożsamość kulturowa
Obszar powiatu obejmuje atrakcyjne pod względem kulturowym tereny. Powiat
kartuski
posiada
71
obiektów
wpisanych
do
rejestru
zabytków
oraz
1475 w ewidencji konserwatorskiej. Obszar ten bogaty jest także w liczne znaleziska
archeologiczne.
Możemy poszczycić się zespołami obiektów o znaczeniu ponadregionalnym,
należy do nich: układ urbanistyczny Kartuz z XIX w., zespół dawnego klasztoru
Kartuzów, tzw. Kartuzja Kaszubska z XIV w. w Kartuzach, zespół klasztorny
Norbertanek z XIII\XIV w. w Żukowie, rezerwat archeologiczny kamiennych kręgów w
Węsiorach.
Przeważająca liczba obiektów na naszym terenie o wartościach kulturowych
i historycznych pochodzi z XIX w. i pierwszej połowy XX w. Są to założenia dworskoparkowe, kościoły, budynki dworców oraz poczty, zajazdy, szkoły, leśniczówki, młyny
i kuźnie, a także zabudowa miejska (Kartuzy) i typowe dla krajobrazu kaszubskiego
budownictwo ludowe – zagrody z drewnianymi lub murowanymi domami.
16
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Obiekty o proweniencji starszej niż XIX w. to przeważnie kościoły –
sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Kaszub w Sianowie z XVI w.
(gm. Kartuzy),
kościół parafialny w Przyjaźni z XIV w.
(gm. Żukowo),
kościół parafialny w Goręczynie z XVII w (gm. Somonino), kościół parafialny
w Kiełpinie z XVII w. (gm. Kartuzy) kościół filialny w Żukowie z XVII w.,
kościół parafialny w Chwaszczynie z XVIII w, (gm. Żukowo), kościół parafialny
w Stężycy z XVIII w. – opóźnione stylistycznie w stosunku do obiektów
wielkomiejskich,
ale
świadczące
o
historii
tego
regionu
oraz
dwory
(zespół dworsko-parkowy w Leźnie z XVIII w. (gm. Żukowo), dwór rodziny
Wybickich w Sikorzynie z przełomu XVIII i XIX w. (gm. Stężyca),
dwór
w Mirachowie z XVIII w. (gm. Kartuzy), które pod względem architektonicznym na tle
regionu wyróżniają się dość ciekawą architekturą.
Dziedzictwo kulturowe to również wartości niematerialne - język, tradycje
i folklor, które w powiecie kartuskim ciągle są żywe.
Nadal
wydawane
są
różne
publikacje
w
języku
kaszubskim
(od podręczników, poprzez prozę, poezję po pismo św.). Wiele lokalnych tygodników
prowadzi rubryki w tym języku.
Działa regionalne Radio Kaszebe nadające programy o życiu społeczno –
kulturalnym m.in. powiatu kartuskiego. W Chmielnie od ponad 35 lat odbywa się
konkurs prozy i poezji kaszubskiej „Rodno Mowe”.
Zespoły folklorystyczne (16) oraz twórcy ludowi (około 60) nadal pielęgnują
dawne tradycje kaszubskie. Niektóre zespoły działają od wielu lat: Regionalny Zespół
Pieśni i Tańca „Kaszuby” z Kartuz (60 lat), Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bazuny”
z Żukowa (35lat) i Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” (25 lat).
Artyści ludowi nadal rozpowszechniają dawne rzemiosło: hafciarstwo, garncarstwo,
rogarstwo, rzeźbiarstwo, malarstwo, plecionkarstwo.
Aktywność społeczna, kulturalna i sportowa przybiera bardzo różne formy działalności:
instytucji obsługi kultury w dużej mierze będące skutkiem realizacji zadań własnych
gmin
(jako
część
infrastruktury
społecznej - np.
biblioteki,
domy
kultury),
stowarzyszenia kulturalne, społeczne, oświatowe, religijne, charytatywne, turystycznokrajoznawcze, folklorystyczne, kluby sportowe, drużyny harcerskie, wreszcie
wydawanie lokalnych czasopism, czy cykliczne organizowanie imprez kulturalnych
lub sportowych. Mieszkańcy gmin powiatu kartuskiego charakteryzują się znaczną
17
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
aktywnością kulturalną i sportową pomimo niezbyt dobrze rozbudowanej bazy.
Zdecydowana większość instytucji kulturalnych w gminach to biblioteki publiczne
(8) wraz z filiami, jak również domy kultury oraz świetlice wiejskie. W Kartuzach
działa Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna realizująca, oprócz zadań
statutowych, przedsięwzięcia kulturalne (wystawy, spotkania autorskie i poetyckie,
konkursy). Prowadzi również jedyny w powiecie Punkt Książki Mówionej.
W Kartuzach działa Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera prezentujące dorobek
materialnej kultury kaszubskiej. W Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów
w Chmielnie zobaczyć można oryginalne wyroby garncarskie. Od lat ogromnym
zainteresowaniem mieszkańców i turystów cieszą się masowe imprezy kulturalne:
Biesiada Kaszubska czyli Dni Powiatu Kartuskiego, Truskawkobranie, Ostrzyckie Lato,
Mistrzostwa Polski w Zażywaniu Tabaki w Chmielnie, Jarmark Kaszubski
w Kartuzach, Międzynarodowy Festiwal „Jazz w Lesie” w Sulęczynie, Kaszubska Noc
pod Gwiazdami w Sierakowicach, Noc Świętojańska nad Jeziorkiem w Żukowie oraz
gminne i powiatowe dożynki.
Dużym zainteresowaniem cieszą się wystawy organizowane przez Galerię „Refektarz”
w Kartuzach oraz w bibliotekach publicznych na terenie całego powiatu.
Samorząd powiatowy współpracuje:

w ramach Programu Organizacji i Rozwoju Turystyki „Kaszubski Pierścień”
z
kaszubskimi
powiatami:
bytowskim,
chojnickim,
kościerskim
i lęborskim,

w zakresie upowszechniania kultury, promocji i edukacji z powiatami
tatrzańskim i łowickim.
Samorządy współpracując z prywatną branżą turystyczną wspólnie realizują różne
przedsięwzięcia promocyjne służące propagowaniu powiatu. Powiat wspólnie
ze Stowarzyszeniem Turystyczne Kaszuby (Lokalną Organizacją Turystyczną) bierze
udział w polskich i zagranicznych targach turystycznych, organizuje wycieczki studyjne
dla dziennikarzy i touroperatorów, wydaje różnego rodzaju materiały promocyjne,
uczestniczy
w
ogólnopolskim
systemie
informacji
turystycznej.
Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby wspólnie z samorządami: powiatowym
i gminnymi realizuje projekty turystyczne w ramach programów GRYF i Leader+
aktywizujące lokalną społeczność oraz kształtujące produkty wokół kaszubskich
atrakcji turystycznych.
18
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
1.8 Środowisko przyrodnicze, rolnictwo i leśnictwo
W powiecie kartuskim ustanowione są następujące formy ochrona przyrody,
środowiska i krajobrazu:
1)
Kaszubski Park Krajobrazowy (KPK) – w powiecie kartuskim pow. 30 985
ha, otulina o pow. 26 150 ha,
2)
14 rezerwatów przyrody, w tym 12 w KPK, o pow. łącznej 811, 49 ha,
3)
8 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
4)
8 użytków ekologicznych,
5)
5 obszarów chronionego krajobrazu (OChK) o łącznej pow. 23 315 ha,
6)
otulina Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
7)
113 pomników przyrody,
8)
teren ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej „Straszyn” oraz
teren
ochrony
pośredniej
ujęcia
wód
podziemnych
„Osowa”
w Chwaszczynie,
9)
liczne obiekty wpisane do rejestru zabytków.
Ogólna charakterystyka najważniejszych zasobów środowiska przyrodniczego
powiatu kartuskiego przedstawia się następująco:

lasy 33,9 tys. ha (339 km2), w tym prywatne 9,5 tys.ha, państwowe 24,6 tys. ha;
lesistość 30,3%,

wody powierzchniowe ogółem 5.393 ha (53,93 km²) co stanowi 5% powierzchni
powiatu, w tym powierzchnia jezior 5 388,99 ha (53,89 km²) co stanowi
ok. 4,8% pow. powiatu, łącznie 130 jezior, w tym 102 o pow. powyżej 5 ha
i 28 o pow. od 1 do 5 ha; 31 cieków naturalnych i 2 kanały (5,6 km) o długości
łącznej 256,3 km,

grunty rolne o pow. 72,6 tys. ha (726 km2) co stanowi 64,8% pow. powiatu
 Użytki rolne zajmują 58% powierzchni powiatu, tj. 653 km2, z czego 23% stanowią
trwałe użytki zielone,
 Gleby klasy V i VI stanowią 75% gruntów rolnych, pozostałe, to gleby klasy IV
i niewiele klasy III,
 Gleby: w większości kwaśne i bardzo kwaśne o niskiej zasobności wapnia
i magnezu wymagające nawożenia wapnem magnezowym i wapnowania,
19
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015

Niska jakość gleb, warunki klimatyczne oraz duże rozdrobnienie gospodarstw
rolnych, wyznaczają określone kierunki rozwoju rolnictwa:

w produkcji roślinnej – uprawa zbóż, roślin strączkowych,
ziemniaków,
truskawek i traw,

w produkcji zwierzęcej – trzoda chlewna, bydło i drób,

około 37% gospodarstw to gospodarstwa do 5 ha, a aż 63% to gospodarstwa
do 10 ha, przy średniej gospodarstw 8,3 ha,
Na terenie powiatu istnieje ok. 420 zakładów rolno-spożywczych, a są to głównie
masarnie i przetwórnie, młyny, piekarnie i fermy drobiu.
Ponad 20 zakładów posiada pozwolenie na handel z krajami Unii Europejskiej.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Nr 54/06 Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego – zabrania się
używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach
wodnych.
W celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach
przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wprowadzony został zakaz
używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na jeziorach:
Mausz Duży i Mausz Mały, Stacinko, Gowidlińskim.
Stan czystości badanych jezior (wg WIOŚ) w powiecie kartuskim w większości
przypadków plasuje je w drugiej i trzeciej klasie czystości:
Jedynie jeziora kartuskie i Jezioro Czaple – prezentowały bardzo zły stan - poza klasą.
Obserwowane od kilku lat stopniowe pogarszanie się stanu jezior, wokół których
znacznie
wzrosło
zainwestowanie
w
postaci
obiektów
rekreacyjnych
i turystycznych, rzadziej innych, spowodowane jest prawdopodobnie brakiem
kanalizacji sanitarnej i spływem ścieków bezpośrednio lub pośrednio do tych jezior.
Wymienić tu można takie jeziora jak: Gowidlińskie, Karlikowskie, Tuchomskie,
Raduńskie, Stężyckie, Ostrzyckie, Tuchlińskie.
Stan czystości badanych rzek wskazywał na drugą i trzecią klasę czystości.
Wyjątek - Mirachowska Struga w Mirachowie – poza klasą.
20
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Wody podziemne (na podstawie informacji z WIOŚ Gdańsk) ze względu na ich
duże zasoby oraz wysoką jakość są bardzo ważnym źródłem zaopatrzenia ludności
w wodę pitną.
Sytuacja w zakresie zaopatrzenia w wodę w 2006 roku w powiecie kartuskim
przedstawiała się następująco :
udział mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej wynosi 97,4 %,

ilość stacji uzdatniania wody wynosi 64

orientacyjna długość rur azbestocementowych w sieci wodociągowej wynosi około
160 km.
Natomiast w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

udział mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej wynosi
37 %,

ilość czynnych gminnych oczyszczalni ścieków wynosi 8,

ilość przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi 63,

ilość separatorów w gminnej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 8,

ilość separatorów kanalizacji deszczowej z innych terenów ok. 30.
1.9 Gospodarka oraz infrastruktura drogowa
Powiat kartuski jest regionem o dużym potencjale rozwojowym. Różnorodność
walorów społeczno-ekonomicznych i specyfika poszczególnych części tego terenu
sprzyjają wielu formom aktywności gospodarczej. O atrakcyjności inwestycyjnej
powiatu decydują między innymi następujące czynniki:
• położenie na obrzeżach aglomeracji Trójmiasta - dostęp do chłonnego rynku
wewnętrznego i zagranicznego, infrastruktury okołobiznesowej,
• dogodne
połączenia
komunikacyjne
-
bliskość
lotniska
międzynarodowego
w Gdańsku (przy granicy powiatu), niewielka odległość od węzłów komunikacyjnych
(porty morskie, linie kolejowe, planowana autostrada A-1),
• niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej: duże zasoby
wykwalifikowanej i niedrogiej siły roboczej, atrakcyjne ceny nieruchomości,
• wyjątkowe walory przyrodniczo-krajobrazowe sprzyjające rozwojowi całorocznej
turystyki i rekreacji oraz agrobiznesu,
• sprzyjający klimat społeczny, aktywność i tradycje gospodarności.
21
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Walory te nie zostały jeszcze w pełni
wykorzystane, co
nadal
zachęca
do lokalizacji przedsięwzięć na tym terenie. Dobrą bazą dla rozwoju przedsiębiorczości
i różnorodnych inwestycji jest stosunkowo wysoki standard infrastruktury technicznej.
WYBRANE DANE GOSPODARCZE
Ludność
108.600***
Stopa bezrobocia w %
16,9****
Liczba podmiotów gospodarczych
ok. 7100**
Liczba sklepów
ok. 900**
Miejsca noclegowe
ok.5.300**
Drogi publiczne o nawierzchni twardej w km
493**
Sieć wodociągowa w km
1.227 **
Abonenci telefoniczni na 1000 mieszkańców
226*
* dane z 30.10.2005 r.
** dane z 30.09.2005 r.
*** dane z 31.03 2006 r.
****dane z 30.06.2006r.
Na terenie powiatu działa ponad 7.000 podmiotów gospodarczych, z czego 268
to spółki prawa handlowego, w tym 86 z kapitałem zagranicznym.
Do ważniejszych sektorów gospodarki zalicza się przetwórstwo rolno - spożywcze,
przemysł drzewny i meblarski, budownictwo, handel oraz usługi związane z turystyką
i rekreacją. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z szerokiej oferty instytucji
finansowych. Miejscowe banki udostępniają m.in. różnorodne preferencyjne linie
kredytowe.
Branżowe
organizacje
przedsiębiorców,
instytucje
okołobiznesowe
oraz ośrodki wspierania biznesu oferują pomoc w zakresie doradztwa, szkoleń oraz
informacji gospodarczej. Plany rozwojowe powiatu kartuskiego poparte są wnikliwymi
analizami strategicznymi, w których najbardziej atrakcyjne perspektywy rysują się
w obszarach:
• kompleksowe usługi turystyczne i rekreacyjne - szeroko pojęte technologie
ekologiczne,
22
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
• produkcja żywności w oparciu o ekologiczne metody i zasoby naturalne.
W tym zakresie służby powiatowe oraz samorządy gminne oferują wsparcie
dla potencjalnych inwestorów w doborze terenów inwestycyjnych, szybką i sprawną
obsługę procesu inwestycyjnego oraz pomoc w promocji gospodarczej.
Stan
rozwoju
komunikacji
danego
obszaru
stanowi
obecnie
jedno
z podstawowych kryteriów determinujących jego rozwój. W wielu dziedzinach
gospodarki transport wciąż odgrywa pierwszorzędną rolę jako główny czynnik
lokalizacji danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Z tego względu stan infrastruktury
transportowej jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny poziomu rozwoju
społeczno-gospodarczego danego regionu, jak również ważnym stymulatorem wzrostu
ekonomicznego. Z kolei brak sieci komunikacyjnej o właściwym standardzie stanowi
w tej chwili najpoważniejszą barierę rozwojową danego obszaru, ograniczającą
istniejące możliwości wykorzystania szans rozwoju gospodarki.
Całkowita
długość
dróg publicznych
w
powiecie
kartuskim
wynosi:
1909 km, co dawało wskaźnik gęstości sieci drogowej na poziomie 170 km dróg na 100
km2.
Wielkość
ta
znacznie
przekraczała
ten
wskaźnik
mierzony
na poziomie całego kraju (115 km dróg publicznych na 100 km2), co może świadczyć
o dobrze rozwiniętej sieci drogowej w powiecie.
Infrastruktura drogowa w powiecie jest dobrze rozwinięta. Przez jego teren przebiegają
dwie tranzytowe drogi krajowe o łącznej długości 46 km.
Sieć dróg uzupełniają: drogi wojewódzkie: 154 km,
powiatowe: 316,6 km,
i gminne: 1394 km.
Strukturę udziału dróg poszczególnych kategorii w powiecie kartuskim przedstawia
poniższy wykres.
23
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Drogi
krajowe
2.5%
Drogi
woj.
8%
Drogi
powiat.
16,1%
Drogi
gminne
73.4%
Rys. Struktura dróg w powiecie według kategorii.
Innym wskaźnikiem odzwierciedlającym stan rozwoju komunikacji drogowej
w powiecie jest porównanie gęstości dróg w km długości drogi na 100 kilometrów
kwadratowych powierzchni na tle kraju. W odniesieniu do danych krajowych – powiat
kartuski charakteryzuje się niskim udziałem dróg powiatowych na 100 km2. Wskaźnik
ten na terenie powiatu jest o 30 % mniejszy niż średnia wielkość dla kraju.
W konsekwencji udział pozostałych dróg jest większy od średniej krajowej. Dotyczy
to zwłaszcza dróg gminnych.
Sytuacja ta ma swoje odzwierciedlenie w stanie dróg. Jakość dróg - mierzona
stanem ich nawierzchni - jest bowiem najniższa w przypadku dróg gminnych
oraz
powiatowych
i
wzrasta
wraz
ze
wzrostem
kategorii
drogi.
W przypadku powiatu kartuskiego 86 % dróg powiatowych ma nawierzchnię
utwardzoną; pozostałe drogi są drogami gruntowymi. Taki stan rzeczy powoduje
znaczne niedogodności dla mieszkańców obszarów zamieszkujących miejscowości
oddalone od dróg wojewódzkich czy krajowych. Drogi powiatowe są czasami dla nich
jedynymi możliwymi trasami komunikacyjnymi. Zapewniają również dojazd do wielu
terenów inwestycyjnych.
Powyższa analiza wskazuje na konieczność dążenia do stworzenia funkcjonalnego
ciągu połączeń komunikacyjnych na terenie całego powiatu; skomunikowanie dróg
powiatowych z drogami wyższego rzędu.
24
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
2. Cel i zakres opracowania
„Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 –2015”,
jest dokumentem, który określa cele strategiczne rozwoju społeczno- gospodarczego
powiatu. Za najważniejszy, długofalowy cel rozwoju powiatu kartuskiego – jego misję,
uznano hasło:
„Powiat kartuski miejscem dla przedsiębiorczości i wypoczynku, bogaty pięknem
krajobrazu i tradycji kaszubskiej”.
Cel ten, sformułowany bardzo szeroko, nadal zachowuje aktualność. Niezbędne
modyfikacje
wynikają
przede
wszystkim
z
konieczności
dostosowania
do zmieniającej się rzeczywistości. Wyzwania związane z programowaniem nowego
budżetu
UE
na
lata
2007-2013,
większe
możliwości
korzystania
ze środków unijnych dla realizacji zadań zawartych w Strategii sprawiły,
iż postanowiono dokonać aktualizacji dokumentu.
Uznano, że zaktualizowana strategia powinna być w większym stopniu zgodna
ze
Strategią
Rozwoju
Województwa
Pomorskiego
i
innymi
dokumentami
strategicznymi na poziomie regionalnym, jak również skorelowana z głównymi
programami i strategiami powiatowymi.
Wychodząc naprzeciw wymienionym potrzebom, Zarząd Powiatu Kartuskiego
w dniu 15 lutego 2006r., podjął decyzję o przystąpieniu do aktualizacji Strategii.
2.1 Podstawy merytoryczne
Konieczność aktualizacji strategii rozwoju powiatu jest spowodowana szeregiem
czynników: politycznych, systemowych, społecznych i funkcjonalnych, w tym:

dostosowania celów strategii do założeń dokumentów strategicznych na lata 20072013, na szczeblu krajowym i wojewódzkim,

zbudowania
klarownej
struktury
celów
rozwoju
w
powiązaniu
do i z istniejącymi dokumentami o charakterze strategicznym bądź operacyjnym,
jakie powstały od roku 2000, w powiecie.
Niektóre z zapisanych w Strategii celów i kierunków działania straciło swoją
aktualność, inne wymagały nowej redakcji.
25
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Celem merytorycznym prac nie było zbudowanie odmiennej do dotychczasowej
Strategii, lecz na jej bazie dokonanie aktualizacji.
2.2 Zakres opracowania i metoda
Proces aktualizacji strategii miał charakter społeczny. Zorganizowano 4 warsztaty
planowania strategicznego, do udziału, w których zaproszono przedstawicieli gmin
i partnerów społecznych z terenu powiatu.
Powołano
oraz
koordynatora
liderów
trzech
ds.
zespołów
aktualizacji
roboczych
strategii:
p.
Wojciecha
odpowiadających
trzem
Okroja
obszarom
problemowym strategii:

p. Barbara Kapica – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach - zespół
„Społeczność”

p. Alicja Mazur – Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa
Powiatowego w Kartuzach - zespół „Ekologia i przestrzeń”

p. Wojciech Okroj – Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego
w Kartuzach - zespół „ Gospodarka i infrastruktura”
Moderację warsztatów oraz opracowanie raportów cząstkowych i projektu końcowego
dokumentu strategii powierzono zewnętrznemu ekspertowi (p. Mariusz Mówka
„MPROJEKT Szkolenia i doradztwo”).
Aktualizacja strategii była realizowana w oparciu o model partycypacyjny (społeczno partnerski). Pozwoliło to połączyć wiedzę i doświadczenie członków Zespołów,
poszczególnych ekspertów oraz partnerów społecznych reprezentujących zarówno
instytucje, jak i podmioty gospodarcze czy organizacje pozarządowe.
Pole strategii obejmuje obszar kompetencji powiatu oraz w pewnym stopniu obszary
działań wymagające zdaniem uczestników koordynacji i zintegrowania w relacji powiat
– gminy.
Zakres czasowy aktualizacji obejmuje okres do roku 2015. Jest to okres nowego
budżetu UE na 2007 – 2013 plus kolejne dwa lata wynikające z unijnej zasady (n+2).
26
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
2.3 Uczestnicy
Lista uczestników warsztatów i seminariów poświęconych opracowaniu Strategii
Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kartuskiego
GOSPODARKA
Lp.
1
Imię i nazwisko
Wojciech Okroj
2
Jan Geras
3
Stanisław Pawełczak
4
5
Franciszek Pospieszyński
Dariusz Tryzna
6
Grzegorz Łepkowski
7
Olga Walaszkowska
8
9
Andrzej Hinc
Hubert Lewna
10
11
Ryszard Mielewczyk
Zygmunt Konkol
Instytucja
Wydziału
Kultury
Starostwa Powiatowego w
Dyrektor
i Promocji
Kartuzach
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy
w Kartuzach
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzki w
Kartuzach
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Przewodniczący Sejmiku Gospodarczego
Powiatu Kartuskiego
Dyrektor Centrum Wspierania Biznesu w
Kartuzach
Podinspektor Wydziału Kultury i Promocji
Starostwa Powiatowego w Kartuzach
Inspektor Urzędu Gminy Sierakowice
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i
Ochrony Środowiska Rady Powiatu
Kartuskiego
Zastępca Burmistrza Gminy Kartuzy
Stowarzyszenie Kolegiata Kartuska
SPOŁECZNOŚĆ
Lp.
1
Imię i nazwisko
Barbara Kapica
2
Gabriela Gołata
3
4
Mirosława Lehman
Jolanta Tersa
5
Józef Hudela
6
7
8
Józefa Byczkowska
Rafał Hewelt
Edmund Kwidziński
9
Aleksandra Maciborska
– Pytka
Instytucja
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Kartuzach
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie
Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego
Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa
Powiatowego w Kartuzach
Dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowa Komenda Policji w Kartuzach
Komendant Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Kartuzach
Przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego
Dyrektor Centrum Kultury Kaszubski Dwór
w Kartuzach
27
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Lp.
10
Imię i nazwisko
Anna Dereń
11
12
Piotr Górecki
Gabriela Jóskowska
13
14
Tomasz Fopke
Kazimiera Nowicka
15
Irena Kulwikowska
16
Daniel Dobka
17
Hanna Kajeta
18
Wanda Kiedrowska
19
20
Aleksandra
Kuczkowska
Dorota Ziegert
21
Andrzej Klasa
22
Krzysztof Szymik
Instytucja
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i
Doskonalenia Nauczycieli
Stowarzyszenie „Podaruj Trochę Słońca
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Chmielnie
Zastępca Burmistrza Gminy Żukowo
Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Kartuzach
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w
Sierakowicach
Inspektor Wydziału Kultury i Promocji
Starostwa Powiatowego w Kartuzach
Kierownik Biura Wojewódzkiego Zrzeszenia
Handlu i Usług o\Kartuzy
Radna Powiatu Kartuskiego, Przewodnicząca
Komisji ds. Edukacji, Kultury, Turystyki i
Sportu Rady Powiatu Kartuskiego
Referent w Wydziale Zdrowia Starostwa
Powiatowego w Kartuzach
Referent w Wydziale Zdrowia Starostwa
Powiatowego w Kartuzach
Prezes
Stowarzyszenia
Producentów
Truskawek
Powiatowa Komenda Policji w Kartuzach
PRZESTRZEŃ I EKOLOGIA
Lp.
1
Imię i nazwisko
Alicja Mazur
2
3
4
5
Iwona Gołembiowska
Jolanta Soliwoda
Maria Kurek Kumańska
Witold Sieciechowski
6
7
Jacek Spyła
Czesław Szczygieł
8
9
10
Alicja Szwaba
Tomasz Maszke
Kamil Formela
11
12
13
Regina Kleina
Ignacy Majkowski
Irena Majkowska
28
Instytucja
Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego w
Kartuzach
Powiatowy Konserwator Zabytków
Geodeta Powiatowy
Dyrektor
Wydziału
Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Kartuzach
Dyrektor
Kaszubskiego
Parku
Krajobrazowego w Kartuzach
Sekretarz Urzędu Gminy Chmielno
Kierownik Terenowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego w Kartuzach
Sekretarz Urzędu Gminy Przodkowo
Podinspektor Urzędu Gminy Sierakowice
Podinspektor Wydziału Kultury i Promocji
Starostwa Powiatowego w Kartuzach
Doradca Rolniczy w gminie Żukowo
Doradca Rolniczy w gminie Somonino
Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
14
Aleksandra Rasielewska
15
Jacek Hoffman
16
Jerzy Pobłocki
Gminy w Żukowie
Kierownik Wydziału Kultury i Sportu
Urzędu Gminy Kartuzy
Autor Programu Ochrony Środowiska
Powiatu Kartuskiego
Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Kartuzach
ZARZĄD POWIATU KARTUSKIEGO:

Janina Kwiecień

Jerzy Żurawicz

Mirosława Lehman

Janusz Bystron
3. Misja
„Powiat kartuski miejscem dla przedsiębiorczości i wypoczynku, bogaty pięknem
krajobrazu i tradycji kaszubskiej.”
Uznano,
że
sformułowany
w
2000
r.
długofalowy
cel
rozwoju
powiatu
nie wymaga korekty.
WARTOŚCI
Otwartość - przyjęto zasadę, iż będzie to dokument „otwarty”, podlegający dalszym
modyfikacjom i korektom w zależności od tempa zmian zachodzących w bliższym
i dalszym otoczeniu powiatu. Monitorowanie procesu wdrożeniowego strategii będzie
dokonywane na podstawie określonych wskaźników realizacji celów w trzech sferach:
gospodarczej, społecznej oraz ekologiczno-przestrzennej. Wyniki oceny będą podstawą
dla samorządu powiatu do wprowadzania ewentualnych zmian i dalszej aktualizacji
Strategii.
Nadrzędność – Strategia ma charakter nadrzędny nad innymi dokumentami
o charakterze strategicznym i operacyjnym. Oznacza to konieczność uzgadniania
i badania zgodności celów tych programów pod katem zgodności z zapisami niniejszej
strategii.
29
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Koncentracja – Strategia będzie się opierać na ograniczonej liczbie celów dotyczących
trzech, a nie pięciu obszarów problemowych.
4. Obszary problemowe i cele strategii
W efekcie dyskusji ustalono, że prace nad aktualizacją strategii będą skoncentrowane
w trzech obszarach problemowych:

gospodarka i infrastruktura

ekologia i przestrzeń

społeczność
Struktura celów zaktualizowanej strategii opiera się na następującym schemacie:
Misja
Cel główny
Cel szczegółowy
Kierunki działania
Programy / projekty realizacyjne
Obszar problemowy
30
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
5. Obszar problemowy: Gospodarka i infrastruktura
5.1 Zakres obszaru problemowego
Uczestnicy zespołu „Gospodarka i infrastruktura” określili pole obszaru problemowego,
obejmujące następujące zagadnienia:

Infrastruktura techniczna

Transport i komunikacja

Drogi

Przedsiębiorczość

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Turystyka

Promocja
Przedsiębiorczość.
Drogi.
Promocja.
Transport i
komunikacja.
Gospodarka i
infrastruktura
Infrastruktura
techniczna.
Turystyka.
Rolnictwo i
rozwój
obszarów
wiejskich
31
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
5.2 Diagnoza
Badanie ankietowe
Uczestnicy warsztatów mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie poniższej ankiety:
Który
z
poniższej
listy
celów/problemów
strategii
jest
nadal
ważny
i aktualny? Postaw (x), używając następującej skali ocen:
0
1
2
3
Zdecydowanie
Raczej nie
Raczej tak
Zdecydowanie
nie
tak
GOSPODARKA
Cele/ problemy strategii
0
1
2
3
Liczba odpowiedzi
Wykorzystanie znakomitego położenia
0
0
5
11
0
0
0
15
Promocja powiatu w kraju i za granicą.
0
1
6
10
Poprawa infrastruktury ochrony
0
0
7
10
0
0
6
10
0
0
6
11
gospodarczego i walorów
krajobrazowych w celu rozwoju
gospodarczego powiatu.
Budowa i poprawa stanu technicznego
dróg.
środowiska.
Stworzenie dogodnych warunków do
funkcjonowania całorocznej turystyki
(rozwój infrastruktury turystycznej i
kultury fizycznej).
Wspieranie budowy infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej.
32
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Cele/ problemy strategii
0
1
2
3
Liczba odpowiedzi
Promocja walorów turystycznych
0
0
9
9
0
2
9
6
0
0
4
10
5
11
4
5
8
3
5
5
7
14
1
16
2
14
1
7
8
2
6
7
Współpraca z grupami producenckimi.
1
7
8
Edukacja rolników, przedsiębiorców.
1
6
9
całosezonowych.
Edukacja turystyczna, a zwłaszcza w
zakresie agroturystyki.
Stworzenie warunków do tworzenia
małych i dużych przedsiębiorstw.
Współdziałanie samorządów,
preferencje ulgi w strefach aktywności
gospodarczej .
Tworzenie ośrodków wspierania
biznesu (INKUBATOR).
Turystyczne zagospodarowanie obszaru
wokół Wieżycy.
Podjęcie działań umożliwiających
1
skuteczne wykorzystanie środków
unijnych.
Budowa opracowanie projektów z
udziałem funduszy unijnych.
Współpraca z powiatami w regionie dla
1
realizacji wspólnych przedsięwzięć.
Inicjowanie edukacji w zakresie
uzyskania środków pomocowych i
przedakcesyjnych.
Podjęcie działań w celu tworzenia bazy
do przetwórstwa produktów rolnych.
33
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Cele/ problemy strategii
0
1
2
3
Wspieranie w pozyskaniu środków.
3
13
Stworzenie warunków dla rozwoju
5
7
2
1
9
2
7
7
1
8
6
1
5
10
5
11
4
11
Liczba odpowiedzi
rolnictwa.
Uznanie Kaszub jako strefy górskiej
3
Współdziałanie w celu tworzenia grup
producenckich
Wspieranie
prekwalifikacji zawodowej rolników w
obszarach rolnictwa zanikającego.
Promocja rozwoju rolnictwa
ekologicznego – agroturystyka.
Dostosowanie form edukacji do potrzeb
regionu.
Stworzenie warunków do rozwoju
przedsiębiorczości w oparciu o
najnowsze dostępne technologie,
skuteczne zmniejszające bezrobocie.
5.3 Analiza SWOT
Sformułowanie celu głównego rozwoju w obszarze „Gospodarka i infrastruktura” oraz
celów
szczegółowych
nastąpiło
na
podstawie
analizy
SWOT
(Silnych, Słabych stron; Szans/Możliwości i Zagrożeń).
Zastosowano szereg technik pracy grupowej, w tym techniki „luki strategicznej”, techniki
„awers/rewers” i inne.
34
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Jak jest dzisiaj?
Jak powinno być w 2015?


Wymagająca modernizacji
i rozbudowy infrastruktura
technicznej; dostępna dla każdego
(oczyszczalnie ścieków z siecią
mieszkańca powiatu (sieci
wodno-kanalizacyjną, sieć
teleinformatyczne, komunalne,
gazownicza, sieć przewodowa
gazowe...)
i bezprzewodowa

(uzbrojenie terenu, uporządkowana
oświatowe, szpital powiatowy,
gospodarka przestrzenna).

oraz kultury fizycznej.
Uporządkowana gospodarka

Brak transportu kolejowego.

Ograniczone możliwości transportu
towarowego (drogi, mosty).





oświatowa.

Liderem w pozyskiwaniu środków
na rozwój infrastruktury technicznej.

Ogólnodostępne i tanie powiązania
komunikacyjne / duże ośrodki
autobusowych (racjonalizacja
wzrostu (metropolia trójmiejska +
połączeń wewnątrz powiatu).
słupska) oraz wewnątrz powiatu linie
Brak obwodnic Kartuz, Żukowa,
autobusowe, szynobusy, koleje/

Transport bezpieczny, bez wąskich
Niedostateczny dostęp
gardeł komunikacyjnych,
komunikacyjny do Trójmiasta.
nieuciążliwy.
Zły stan techniczny całej

Dywersyfikacja przewoźników.
infrastruktury drogowej.

Szerokie, bezpieczne, utwardzone
Brak konsekwencji w realizacji wizji
drogi powiatowe (sieć) w
rozwoju lokalnej gospodarki.
powiązaniu z siecią dróg krajowych
Słaba współpraca samorządów przy
(dostęp do metropolii trójmiejskiej
realizacji zadań regionalnych
i słupskiej).
(ponadgminnych).

Dostępna i rozwinięta infrastruktura
Dostateczna sieć połączeń
Sierakowic.

Rozwój odnawialnych źródeł energii
– powiat proekologiczny.
energetyczna.

Powiat atrakcyjny inwestycyjnie
telekomunikacyjna, obiekty
obiekty pomocy społecznej i kultury

Nowoczesna sieć infrastruktury
Brak zachęt dla inwestorów

Sprawne zarządzanie siecią dróg
powiatowych.
35
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Jak jest dzisiaj?
zewnętrznych.

i średnich przedsiębiorstw
pasma.


przedsiębiorstwa.

współpracy samorządów
przedsiębiorczości.

Dostępność systemów kredytowych,
Niewystarczający rozwój obszarów
liderem w wykorzystaniu środków
wiejskich.
dla małych i średnich
przedsiębiorstw.
Dobry rozwój przetwórstwa
Brak grup producenckich.

Niewystarczająca edukacja rolnicza.

Słaba infrastruktura turystyczna.

Niewystarczające wykorzystanie
zasobów regionu dla tworzenia


Rozwinięta agroturystyka.

Niewystarczająca efektywność
zewnętrznych!


Słaba promocja powiatu w
Trójmieście.
Rozwinięte rolnictwo, przetwórstwo
spożywcze oraz usługi
rzemieślnicze.

Wieś z jakością (wyszkolony rolnik,
rozwinięta infrastruktura,
zróżnicowana produkcja
Dobra współpraca z sektorem
i regionami.
Powiat wolny od uciążliwego
przemysłu.
działań promocyjnych.
pozarządowym, innymi powiatami
Powiat atrakcyjny i zachęcający
do inwestowania bez migracji
produktów turystycznych.
36
Powiat bez monopoli,
zrównoważony rozwój


Dobrze wypromowane małe i średnie
Brak instytucji (koordynatora)
produktów rolno-spożywczych.

Łatwość organizowania
przedsiębiorstw (dostępność).
Słaba edukacja ku
terytorialnego i gospodarczego.


Brak szerokiego dostępu do środków
przedsiębiorczości.

Powiat kartuski ważnym ośrodkiem
w regionie – droga 211-krajowa – 2
finansowych.


Bariery dla rozwoju małych
(lokalnych).

Jak powinno być w 2015?
w rolnictwie).

Powiat liderem w wykorzystaniu
środków na rozwój wsi i rolnictwa.
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Jak jest dzisiaj?

Jak powinno być w 2015?
Słaba promocja na zewnątrz kraju.
Analiza SWOT przy użyciu techniki „Awers – Rewers”. Przedstawione rezultaty pracy
grupy, przed redukcją
(głosowanie), z podziałem na czynniki
wewnętrzne
i zewnętrzne).

W – czynnik wewnętrzny

Z – czynnik zewnętrzny

5 – liczba głosów
+
-

Bliskość Trójmiasta – 5; W

Zasoby krajobrazowo-przyrodnicze



Trójmiasta – 5; Z
– 3; W

W Słabo wykwalifikowana kadra.
Zasoby ludzkie (pracowitość,

Złe prawodawstwo (ustawy o
gospodarność, tożsamość kulturowa)
zamówieniach publicznych, prawo
– 3; W
podatkowe – bariery prawne) – 3; Z
Położenie w centrum województwa;

W

Słaba dostępność komunikacyjna do
Słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna –
2; Z
Bliskość portów lotniczego i

Brak wysypiska śmieci – 1; Z
morskich; Z

Ograniczona dostępność do sieci

Bliskość autostrady A-1 – 2; Z

Rozwinięta agroturystyka – 2; W

Jedność kulturowa; W

Język; W

Zły stan dróg powiatu; W

Rozwój budownictwa – 2; W

Brak szybkich sieci informatycznych

Silnie rozwinięte przetwórstwo

gazowniczej; Z

Wysokie koszty energii
ciepłowniczej; Z
– 2; Z
rolno-spożywcze – 3; W

Niska klasa gleb (słabe rolnictwo); W
Ciekawe produkty lokalne; W

Brak wsparcia dla inicjatyw osób
37
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
+

Umiejętność pozyskiwania środków
przedsiębiorczych (uregulowany
zewnętrznych – 3; W
system) – 1; Z

Rozwój partnerstwa P – P – 1; W

Słabe oznakowanie dróg; W

Racjonalne gospodarowanie

Niedostateczne zagospodarowanie
turystyczne jezior – 1; Z
budżetem; W

Bliskość chłonnego trójmiejskiego

Z
rynku; Z

Słaba infrastruktura turystyczna – 5;
Atrakcyjność turystyczna; W

Ograniczenia wynikające z faktu
lokalizacji obszarów chronionych; Z

Zanikający transport kolejowy – 2; Z

Brak turystyki całorocznej; Z

Brak środków na promocję – 1; W

Niskie dochody powiatu – 1; Z

Niskie dochody mieszkańców; W

Zły stan dróg gminnych,
wojewódzkich i krajowych – 5; Z

Brak instytucji MŚP; W
5.4 Matryca SWOT
Poniżej przedstawiono wynikową matrycę SWOT po redukcji.
Silne
Słabe

Bliskość Trójmiasta.


Atrakcyjność turystyczna.

Zasoby ludzkie (pracowitość,

Słabe rolnictwo, niska klasa gleb.
gospodarność, tożsamość

Zły stan dróg powiatowych.
kulturowa).

Brak środków na efektywną

38
Umiejętność pozyskiwania środków
Niedostosowana kadra dla potrzeb
rynku pracy.
promocję.
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
zewnętrznych.


Brak instytucjonalności
(koordynatora) dla wsparcia M.Ś.P
Silnie rozwinięte przetwórstwo
rolno-spożywcze (głównie
pochodzenia zwierzęcego).

Rozwój budownictwa.

Rozwój potencjału
agroturystycznego.

Dobra współpraca z sąsiednimi
powiatami (np. „Kaszubski
Pierścień”).
Szanse/możliwości
Zagrożenia


Bliskość chłonnego trójmiejskiego
Trójmiasta.
rynku.

Możliwość wspierania rozwoju

Zły stan dróg.
gospodarki oraz infrastruktury

Słaba infrastruktura turystyczna.

Bariery prawne.

Zanikający transport kolejowy.

Brak szybkich sieci
z funduszy zewnętrznych.

Turystyka priorytetem rozwoju
regionu (województwa).

Bliskość autostrady A-1.

Sąsiedztwo portów: lotniczego
informatycznych.

i morskich.

Słaba dostępność komunikacyjna do
Dobra współpraca regionalna
Słabo rozwinięta sieć wodnokanalizacyjna.

Niedostateczne zagospodarowanie
jezior dla turystyki.
5.5 Struktura celów w obszarze „Gospodarka i infrastruktura”
Na podstawie przeprowadzonej analizy uczestnicy sformułowali cel główny, w sposób
następujący:
1. Rozwój gospodarki, infrastruktury oraz zasobów ludzkich
39
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
5.6 Cele szczegółowe i kierunki działania
Cele szczegółowe
Kierunki działania
1.1. Rozwój przedsiębiorczości
1.1.1. Wspieranie otoczenia biznesu celem
szerszego dostępu do funduszy UE
1.1.2. Wspieranie działań na rzecz skutecznej
organizacji rynków zbytu dla produkcji
rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego
1.1.3. Ułatwienie dostępu do kształcenia
ustawicznego dla potrzeb małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP)
1.1.4. Rozwijanie partnerstwa publiczno –
prywatnego
1.1.5. Zwiększenie dostępu do technologii
i usług społeczeństwa informacyjnego dla
rozwoju powiatu
1.2. Rozwój turystyki poprzez poprawę
1.2.1. Stworzenie warunków dla rozwijania
stanu infrastruktury i aktywną promocję
produktów turystycznych w celu zwiększenia
atrakcyjności
turystycznej
Szwajcarii
Kaszubskiej
Wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej
1.2.2. Rozwój infrastruktury turystycznej
1.2.3. Likwidacja barier w turystyce
1.2.4. Kompleksowe zagospodarowanie
jezior
1.2.5. Wzmocnienie działań promocyjnych
1.2.6. Stworzenie dogodnych warunków do
funkcjonowania turystyki całorocznej
1.2.7.
Wspieranie
kształcenia
potrzeb rozwoju turystyki
40
kadr
dla
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Cele szczegółowe
Kierunki działania
1.3. Poprawa dostępności powiatu
1.3.1 Poprawa stanu dróg
1.3.2. Rozwój sieci dróg o nawierzchni
twardej
1.3.3.
Wspieranie
działań
na
rzecz
przywrócenia połączeń kolejowych, w tym
z Trójmiastem
1.3.4. Wspieranie współpracy samorządów
na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej
1.3.5. Poprawa dostępności do środków
transportu publicznego
1.3.6. Rozwój sieci dróg do obsługi ruchu
tranzytowego
41
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Cel głów ny: Rozw ój
gospodarki,
infrastruktury oraz
zasobów ludzkich
Rozwój
prze dsi ębi orczo ści
Wspieranie otoczenia
biznesu celem
szerszego dostępu do
funduszy UE
Wspieranie działań na rzecz
skutecznej organizacji rynków
zbytu dla produkcji rolnej i
przetwórstwa rolnospożywczego
Ułatwienie dostępu do
kształcenia ustawiczneg o
dla potrzeb małych i
średnich przedsiębiorstw
(MŚP)
Rozwijanie
partnerstwa
publiczno prywatnego
Zwiększenie dostępu do
technolog ii i usług
społeczeństwa
informacyjnego dla
rozwoju powiatu
Stworzenie warunków dla
rozwijania produktów
turystycznych w celu
zwiększenia atrakcyjności
turystycznej Szwajcarii
Kaszubskiej
Wspieranie
rozwoju turystyki
wiejskiej
Cel głów ny: Rozw ój
gospodarki,
infrastruktury oraz
zasobów ludzkich
Rozwój tu rystyki
po przez p oprawę
stanu i nfrastru ktu ry i
aktywną p ro mocj ę
Rozwój
infrastruktury
turystycznej
Likwidacja
barier w
turystyce
Kompleksowe
zagospodarowanie
jezior
Wzmocnienie
działań
promocyjnych
Stworzenie
dogodnych warunków
do funkcjonowania
turystyki całorocznej
42
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Poprawa stanu
dróg
Rozwój sieci dróg o
nawierzchni twardej
Wspieranie działań na
rzwecz przywrócenia
połączeń kolejowych, w
tym z Trójmiastem
Cel głów ny: Rozw ój
gospodarki,
infrastruktury oraz
zasobów ludzkich
Poprawa do stę pn ości
po wi atu
Wspieranie współpracy
samorządów na rzecz
rozwoju infrastruktury
technicznej
Poprawa dostępności do
środków transportu
publicznego
Rozwój sieci dróg
do obsług i ruchu
tranzytowego
5.7 Wskaźniki realizacji celów
Definicja
celu
głównego
Wskaźniki realizacji
w obszarze
Rozwój gospodarki, infrastruktury

Stopa bezrobocia
oraz zasobów ludzkich

Liczba powstających podmiotów
gospodarczych

Udział podatku od osób prawnych
i fizycznych w budżecie powiatu
i budżetach gmin

Nośność dróg

Nośność mostów

Długość wybudowanych dróg

Długość zmodernizowanych dróg

Długość sieci energetycznej

Powierzchnia terenów uzbrojonych pod
inwestycje
43
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Definicja
celu
głównego
Wskaźniki realizacji
w obszarze

Liczba oddanych mieszkań

Liczba produktów turystycznych

Kwoty środków pozyskanych ze źródeł
zewnętrznych
5.8 Potencjalni partnerzy
PARTNER
POTENCJAŁ
WAŻNE
INTERES / CELE/
CECHY
UWARUNKOWANIA
BRAKI
+/–
Urząd
w materiałach
w materiałach
w materiałach
Marszałkowski
roboczych
roboczych
roboczych
Zarząd Dróg
w materiałach
w materiałach
w materiałach
Wojewódzkich
roboczych
roboczych
roboczych
Zarząd Dróg
w materiałach
w materiałach
w materiałach
Powiatowych
roboczych
roboczych
roboczych
Powiatowy Urząd
w materiałach
w materiałach
w materiałach
Pracy
roboczych
roboczych
roboczych
Fundusz
w materiałach
w materiałach
w materiałach
Rehabilitacji Osób
roboczych
roboczych
roboczych
Polskie Koleje
w materiałach
w materiałach
w materiałach
Państwowe
roboczych
roboczych
roboczych
w materiałach
w materiałach
w materiałach
roboczych
roboczych
roboczych
Państwowy
Niepełnosprawnych
Jednostki
samorządu
terytorialnego
44
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Małe i średnie
w materiałach
w materiałach
w materiałach
przedsiębiorstwa
roboczych
roboczych
roboczych
w materiałach
w materiałach
w materiałach
roboczych
roboczych
roboczych
w materiałach
w materiałach
w materiałach
roboczych
roboczych
roboczych
Organizacje
pozarządowe
(NGO)
Szkoły wyższe
5.9 Powiązanie z powiatowymi dokumentami strategicznymi
Cele szczegółowe
Istniejące / planowane programy
1.Rozwój

przedsiębiorczości
Powiatowy
Program
Promocji
i
Zatrudnienia
oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy
2. Rozwój turystyki

Strategia Rozwoju Turystyki
poprzez poprawę

Program Organizacji i Rozwoju Turystyki Kaszubski
stanu infrastruktury i
aktywną promocję
Pierścień

Program Ochrony Jezior Raduńskich

Program
Rozwoju
Kultury
Fizycznej
Powiatu
Kartuskiego

Program Opieki Nad Zabytkami

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
3.Poprawa

Wieloletni Program Inwestycyjny
dostępności powiatu

Program Rozwoju Gospodarki

Strategia Rozwoju Sieci Drogowej

Plan Rozwoju Lokalnego
45
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
6. Obszar problemowy: Ekologia i przestrzeń
6.1 Zakres obszaru problemowego
Uczestnicy zespołu „Ekologia i przestrzeń” określili pole obszaru problemowego,
obejmujące następujące zagadnienia:

Polityka przestrzenna.
 Budownictwo i planowanie przestrzenne
 Geodezja i gospodarka gruntami,
 Obszary chronione,
 Ochrona zabytków.

Ekologia
 Ochrona środowiska naturalnego,
 Działania, inwestycje proekologiczne,
 Edukacja i informacja ekologiczna.
Budo wnictwo i
Budo
wnictwo
pl
anowani
e i
pl
anowani
przestrzen ne.e
przestrzen ne.
Pol ityka
Pol ityka
przestrzen
na.
przestrzen na.
Ge odezja i
Ge odezja i
gospodarka
gospodarka
gruntami
.
gruntami .
Ob szary
Ob szary.
chronione
chronione .
Ochrona
Ochrona
zabytków.
zabytków.
Ekol ogia i
Ekol ogia i
przestrzeń
przestrzeń
Ochrona
Ochrona
środo
wiska
środonego.
wiska
natural
natural nego.
Ekol ogia.
Ekol ogia.
Dzi ałan ia,
Dzi ałaneia,
i nwestycj
i nwestycj
e
proekologi
czne.
proekologi czne.
Edukacj a i
Edukacj
i nforma
cj aa i
i nforma
cj a
ekolo
giczna.
ekolo giczna.
46
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
6.2 Diagnoza
Badanie ankietowe
Uczestnicy warsztatów mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania poniższej ankiety:
Który z poniższej listy celów/problemów strategii jest nadal ważny i aktualny?
Postaw (x), używając następującej skali ocen:
0
1
2
3
Zdecydowanie
Raczej nie
Raczej tak
Zdecydowanie
nie
tak
EKOLOGIA
Cele/problemy strategii
0
1
2
3
Liczba głosów
Podjęcie działań mających na celu
0
0
1
4
0
4
1
1
0
0
3
3
0
1
2
3
0
0
kompleksowe rozwiązanie problemów
ochrony środowiska.
Zwiększenie lesistości powiatu
kartuskiego, zagospodarowanie gruntów
nieużytecznych i poprawa gospodarki
leśnej.
Stworzenie warunków i podstaw
prawno-ekonomicznych do działań
proekologicznych.
Stworzenie kompleksowego systemu
edukacji ekologicznej społeczeństwa
powiatu
-centrum edukacyjne.
Podjęcie działań w celu wykorzystania
6
naturalnych walorów krajobrazowo-
47
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Cele/problemy strategii
0
1
2
3
Liczba głosów
przyrodniczych.
Stworzenie bazy i sieci turystycznej na
0
0
6
0
0
1
5
0
0
1
5
0
0
6
0
0
6
0
0
1
5
0
0
1
5
terenie powiatu.
Promocja i marketing w kraju i
zagranicą walorów środowiska
naturalnego powiatu.
Pozyskanie inwestorów strategicznych i
środków pomocowych Banku
Światowego i Unii Europejskiej na
kontynuację przedsięwzięć
proekologicznych.
Podjęcie działań do stworzenia
nowoczesnej gospodarki wodnościekowej, gospodarki odpadami w
oparciu o prawidłowo prowadzoną
politykę przestrzenną powiatu.
Budowa oczyszczalni ścieków i
kolektorów sanitarnych w ramach
określonych projektów
międzygminnych.
Kompleksowe uporządkowanie
gospodarki odpadami w powiecie,
budowa składowiska łącznie z
segregacją odpadów.
Opracowanie planów zagospodarowania
przestrzennego uwzględniających
prawidłową gospodarkę wodnościekową.
48
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Cele/problemy strategii
0
1
2
3
Liczba głosów
Umożliwienie wszystkim chętnym
0
1
3
2
0
0
2
4
0
0
3
3
0
1
2
3
0
1
3
2
0
0
3
3
0
0
1
5
0
0
4
1
0
1
2
3
0
0
4
2
0
0
1
5
możliwości montażu odnawialnych
źródeł energii.
Opracowanie programów na realizację
działań proekologicznych.
Zabezpieczenie części środków
finansowych w budżecie na realizację
projektów pilotażowych.
Szeroka promocja technik i możliwości
inwestowania w odnawialne źródła
energii
Podjęcie działań wspierających
ekologiczne cele strategiczne leżące
poza obszarem kompetencji powiatu
Unowocześnienie technologii zakładów
przemysłowo-produkcyjnych.
Modernizacja systemów grzewczych na
proekologiczne.
Stworzyć system zachęt finansowych
dla instytucji i osób fizycznych.
Uporządkowanie gospodarki
energetycznej powiatu.
Stworzyć powiatowy program
wykorzystania odnawialnych źródeł
energii.
Wykorzystanie środków pomocowych z
istniejących źródeł finansowych.
49
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Cele/problemy strategii
0
1
2
3
Liczba głosów
Wspieranie gospodarstw domowych w
0
1
3
2
0
0
2
4
0
0
1
5
0
0
3
3
0
1
2
3
zakresie racjonalizacji gospodarki
energią.
Stworzenie lokalnego produktu
turystycznego na bazie zespołu
poklasztornego z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii.
Stworzenie lokalnych produktów
turystycznych na bazie istniejących
obiektów przyrodniczych (rezerwaty
przyrody, punkty widokowe, kamienne
kręgi, kurhan).
Podjecie działań w celu
niedopuszczenia do uciążliwego
przemysłu.
PRZESTRZEŃ
Cele/problemy strategii
Liczba głosów
Podjęcie
działań
w
kierunku
0
0
0
5
narciarskie,
0
0
0
5
Stworzyć bazy kwalifikowanej turystyki
0
0
0
5
0
0
1
4
właściwego
wykorzystania
walorów
turystycznych i krajobrazowych terenu.
Trasy
rowerowo-piesze,
biegowe.
wodnej.
Budowa kompleksów sportoworekreacyjnych.
50
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Cele/problemy strategii
0
1
2
3
Liczba głosów
Podjęcie działań w celu stworzenia
0
0
1
4
0
0
1
4
0
0
2
3
0
0
2
3
układu
0
0
0
5
Ubieganie się o środki pozabudżetowe
0
0
0
5
Budowa obwodnic.
0
0
0
5
Modernizacja i rozbudowa istniejącej
0
0
0
5
0
0
1
4
0
0
3
2
0
0
3
2
0
0
1
4
polityki
przestrzennej
wszystkich
sferach
powiatu
we
działalności
we
współdziałaniu z gminami powiatu.
Opracowanie planu zagospodarowania
przestrzennego.
Opracowanie programu
zrównoważonego rozwoju powiatu.
Promocja,
edukacja,
wypracowanie
zasad budownictwa regionalnego
oraz jego wspieranie.
Stworzenie
funkcjonalnego
komunikacyjnego.
na modernizację dróg.
sieci dróg oraz budowa drogi Gdańsk –
Kartuzy – Sierakowice.
Podjęcie działań w celu skutecznej
likwidacji nielegalnego budownictwa.
Zwiększenie środków finansowych
na działalność nadzoru budowlanego.
Podniesienie
świadomości
i
brak
akceptacji społecznej dla nielegalnych
działań budowlanych.
Podjęcie działań w celu skutecznego
51
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Cele/problemy strategii
0
1
2
3
Liczba głosów
egzekwowania prawa.
Rozwój
partnerskiej
współpracy
0
1
1
3
partnerskiej
0
1
3
3
0
1
3
1
polonią
0
1
3
1
Stworzenie warunków do integracji i
0
0
2
3
powiatowo-
0
0
3
2
środków
0
0
1
4
Pielęgnowanie i promowanie tradycji
0
0
1
4
dla
0
0
1
4
systemu
0
0
2
3
międzyregionalnej.
Nawiązanie
współpracy
z regionami południowej Polski w celu
wspólnej promocji i współdziałania
w różnych sferach życia społecznogospod.
Znalezienie regionu partnerskiego poza
granicami kraju.
Nawiązanie
łączności
z
kaszubską głównie w Kanadzie.
współdziałania gmin.
Stworzenie
forum
gminnego.
Wspólne
pozyskanie
finansowych z zewnątrz.
regionalnej -kaszubszczyzny.
Stworzenie
podstaw
prawnych
inwestycji w gminach powiatu.
Zachowanie
spójnego
obszarów chronionych.
52
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
6.3 Analiza SWOT i technika „luki strategicznej”
Sformułowanie celu głównego rozwoju w obszarze „Ekologia i przestrzeń” nastąpiło
przy użyciu techniki „Awers – rewers”, na podstawie konfrontacji stanu bieżącego
z wizją przyszłości.
Jak jest dzisiaj?
Jak powinno być w 2015?

Brak ładu przestrzennego

Racjonalna gospodarka gruntami.
wynikający z braku planów

Nowoczesne budownictwo,

zagospodarowania przestrzennego
dostosowane pod względem
w gminach lub z opracowań
ekologicznym i architektonicznym,
fragmentarycznych planów.
nawiązujące do architektury
Brak elektronicznego zapisu ustaleń
regionalnej.
planów zagospodarowania


przestrzennego oraz powszechnego
lokalizacja stref mieszkaniowych
dostępu drogą internetową.
i usługowych, rekreacyjnych
Brak estetyki budownictwa
i przemysłowych.
i nawiązania do budownictwa

regionalnego, nielegalna zabudowa
w sąsiedztwie jezior.


wybudowano obwodnice.

Zapewniono dostęp społeczeństwa do
informacji graficznej z zasobu
Żukowo, Kartuzy, Sierakowice.
geodezyjno – kartograficznego
Brak planów ochrony terenów
wzbogaconego o plany
prawnie chronionych i planów
zagospodarowania przestrzennego.

Niespójność zapisów danych
w ewidencji gruntów i budynków
Pełna informatyzacja zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

Prowadzone są rejestry obszarów
ze stanem faktycznym oraz innymi
chronionych (istnieją szczegółowe
dokumentami (np. Księgi
plany ochrony tych obszarów).
Wieczyste).

Poprawiono komunikację –
Brak obwodnic na terenie gmin
ochrony zabytków.

Wyodrębniona przestrzennie

Brak informatyzacji zasobów
geodezyjno-kartograficznych.
Opracowano katalogi wzorów
budownictwa regionalnego.

Przywrócono dawną świetność
53
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Jak jest dzisiaj?


Brak ogólnodostępnych katalogów
zabytkom i prawidłowo
regionalnego budownictwa.
zagospodarowano ich otoczenie.
Brak właściwej gospodarki

ściekowa w każdej miejscowości,
skala segregacji odpadów w
zbiórka i segregacja odpadów oraz
gminach, brak odpowiednich
właściwe ich zagospodarowanie .

rekultywacja terenów
azbestu, odzysku gruzu
zdegradowanych.
przepisów prawa przez
mieszkańców gmin.
Zanieczyszczone jeziora,
niedostateczny rozwój sieci

Czyste jeziora i rzeki.

Zagospodarowano opuszczone tereny
poprzemysłowe.

energetycznej, elektrownie wodne,
zagospodarowanie zlewni jezior
kotłownie na zrębki drewna, baterie
(spływy wód opadowych z dróg,
pól, parkingów...), brak obszarów
buforowych wokół jezior.
w zakresie odnawialnych źródeł
energii, ekologicznych działaniach
w rolnictwie, przemyśle (nowe
technologie), itp.
Niska świadomość ekologiczna
- turystów
- mieszkańców + ubóstwo
mieszkańców
- przedsiębiorców

54
słoneczne).

Brak centrum informacji i edukacji
Nowoczesne zakłady emitujące
znikome ilości zanieczyszczeń
Brak dobrej informacji o
możliwościach inwestycyjnych
Duża ilość pozyskiwanej energii
odnawialnej (uprawa trzciny
sanitarno-kanalizacyjnej, złe

Prowadzona jest sukcesywna
kompostownia, składowiska
budowlanego); nie respektowanie

Oczyszczalnia ścieków, kanalizacja
odpadami w gminach, zbyt mała
obiektów (segregownia,

Jak powinno być w 2015?
i odpadów szkodliwych.

Wysoka świadomość ekologiczna
społeczeństwa.
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Jak jest dzisiaj?
Jak powinno być w 2015?
ekologicznej o zasięgu
powiatowym.

Obszary zdegradowane przez
wyrobiska i inne.
Analiza SWOT przy użyciu techniki „Awers – Rewers”. Przedstawiono rezultaty pracy
grupy, przed redukcją (głosowanie), z podziałem na czynniki
wewnętrzne
i zewnętrzne).
W – czynnik wewnętrzny
Z – czynnik zewnętrzny
5 – liczba głosów
+


-
Występują obiekty nawiązujące do
świadomości
Atrakcyjny i urozmaicony krajobraz,
przestrzenne o ważności problemu; Z

Wzrost
zainteresowania
Duże
planowanie
Nieskuteczne egzekwowanie kar za
samowole budowlane; W+Z
ochroną

zainteresowanie
za
osób
odpowiedzialnych
środowiska; W

Brak
architektury regionalnej; Z
czyste powietrze; W


Problemy lokalizacji obwodnic
- złe planowanie przestrzenne,
gmin
środkami zewnętrznymi; Z
- brak środków finansowych,

Oczyszczalnia w każdej gminie; Z
-

Rozbudowa
sieci


W Brak uciążliwego przemysłu.
Brak środków własnych w budżetach
gmin; W+Z

Bariery w pozyskiwaniu środków
unijnych; W+Z
Podejmowanie działań edukacyjnych
w zakresie ekologii; W


Dość dobre rozpoznanie stanu jezior
Raduńskich; W
różnych
podmiotów; Z
sanitarno-
kanalizacyjnej; Z
interesów
konflikt

Brak kompleksowych inwestycji z
zakresu
gospodarki
wodno-
ściekowej; Z
55
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
+
-

Położenie powiatu w regionie; Z


Atrakcje
archeologiczne,
zabytki,
zagospodarowania
pomniki
przyrody,
obszary
gminach; Z

chronione; Z
Słabo rozwinięty system segregacji i
odpadów
w
Niedostatecznie rozwinięty system

Bogate złoża kopalin pospolitych; Z
oczyszczania ścieków komunalnych;

Ścieżki
Z
edukacyjne,
szlaki
turystyczne; Z

Bogactwo flory i fauny; Z

Rozbudowa
systemu
segregacji
odpadów; Z
6.4 Matryca SWOT
Silne strony
Słabości


Atrakcyjny i urozmaicony krajobraz,
w pozyskiwaniu środków unijnych.
czyste powietrze.

Dostęp do informacji geodezyjnej
(część
w
opisowa
Brak środków własnych i bariery
i
graficzna)
zintegrowanym
systemie

Brak dobrej informacji o
możliwościach inwestycyjnych
w zakresie inwestycji
informatycznym EWID 2000.
proekologicznych.

Brak uciążliwego przemysłu.


Atrakcje
archeologiczne,
zabytki,
ekologicznej o zasięgu powiatowym
pomniki
przyrody,
obszary
– niska świadomość ekologiczna.

chronione.

Rozwój agroturystyki.

Dość
dobre
rozpoznanie
56
Słabe
rozpoznanie
zasobów kulturowych.
stanu
środowiska.

Brak centrum informacji i edukacji
Pozytywny wpływ na gospodarkę
(szczegółowe)
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
rolną
programów
rolno-
środowiskowych i ONW.

Wzrost
zainteresowania
i podejmowanie działań w zakresie
ochrony środowiska.

Podejmowanie działań edukacyjnych
w zakresie ekologii.
Szanse / możliwości

Rozbudowa
Zagrożenia
sieci
sanitarno-

Rozbudowa
systemu
Ścieżki
problemu
edukacyjne,

Atrakcje
archeologiczne,
zabytki,
pomniki
przyrody,
obszary

Położenie powiatu w regionie.

Duże
zainteresowanie
obiekty
rozwój
Brak środków własnych w budżetach
Zanieczyszczone
jeziora,
brak
obszarów buforowych wokół jezior.
gmin

Problemy lokalizacji obwodnic.
- złe planowanie przestrzenne.
- brak środków finansowych
nawiązujące
-
do architektury regionalnej.

Oczyszczalnia w każdej gminie.

Bogactwo flory i fauny.

Bogate złoża kopalin pospolitych.

Wdrażanie zasad Zwykłej Dobrej
Praktyki Rolniczej.
wolniejszy
środków zewnętrznych.
środkami zewnętrznymi.
Występują
–
gmin i bariery w pozyskiwaniu

chronione.

i
inwestycji.
szlaki
turystyczne.

radnych
planowanie przestrzenne o ważności
segregacji
i zagospodarowania odpadów.

świadomości
decydentów odpowiedzialnych za
kanalizacyjnej.

Brak
konflikt
interesów
różnych
kompleksowych
planów
podmiotów.

Brak
gospodarki wodno-ściekowej.

Niska świadomość ekologiczna.

Nieskuteczność
w
likwidacji
samowoli budowlanej.

Braki kadrowe w służbach ochrony
środowiska (gminy!!).
57
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
6.5 Struktura celów w obszarze „Ekologia i przestrzeń”
Tak
przeprowadzone
analizy
pozwoliły
na
sformułowanie
celu
głównego
w obszarze:
2. Poprawa stanu środowiska i ładu przestrzennego oraz zachowanie walorów
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych powiatu
6.6 Cele szczegółowe i kierunki działania
Cele szczegółowe
Działania
2.1. Redukcja emisji
2.1.1. Utworzenie powiatowego centrum
zanieczyszczeń
edukacji i inicjatyw ekologicznych we
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2.1.2.
Wprowadzenie
diagnozowania
i
systemu
monitoringu
stanu
środowiska.
2.1.3.
Działania
na
rzecz
ograniczenia
zanieczyszczeń wód powierzchniowych.
2.1.4.
Działania
na
rzecz
właściwego
zagospodarowania i utylizacji odpadów.
2.1.5. Promowanie rozwiązań technicznych i
technologicznych przyjaznych środowisku
oraz wykorzystania odnawialnych źródeł
energii.
2.1.6. Szkolenie kadr ochrony środowiska.
58
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Cele szczegółowe
Działania
2.2. Zwiększenie powierzchni
2.2.1.Współdziałanie
powiatu objętej miejscowymi
opracowywania
planami zagospodarowania
zagospodarowania
przestrzennego.
gminy powiatu kartuskiego.
2.2.2.
na
miejscowych
planów
przestrzennego
Koordynacja
przyspieszenia
rzecz
działań
na
budowy
przez
rzecz
obwodnic
w powiecie.
2.3. Zwiększenie dostępu do
2.3.1.
informacji o terenie i
terenach i możliwościach inwestowania w
możliwościach inwestowania.
oparciu o zasób geodezyjny, opracowania
Utworzenie
banku
informacji
o
planistyczne i informacje o środowisku
i zasobach kulturowych.
2.3.2. Promowanie terenów inwestycyjnych
dostępnych w granicach powiatu.
2.4. Wspieranie działań na rzecz
2.4.1. Propagowanie wzorców budownictwa
ochrony walorów przyrodniczych,
regionalnego.
krajobrazowych i kulturowych.
2.4.2.
Wykorzystanie
powiatowego
programu opieki nad zabytkami.
2.4.3. Promowanie gospodarstw eko- i
agroturystycznych oraz rolnictwa
ekologicznego.
2.4.4. Działanie na rzecz rekultywacji
obszarów zdegradowanych.
2.4.5.
Podnoszenie
inwestycyjnej
atrakcyjności
poprzez
rozbudowę
infrastruktury i ochrony środowiska.
2.4.6.
Podejmowanie
działań
na
rzecz
zrównoważonej gospodarki leśnej.
59
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Cel głów ny:Popraw a
stanu środow iska i ładu
przestrzennego oraz
zachow anie w alorów
przyrodniczych i
krajobrazow ych i
kulturow ych pow iatu
Redu kcja e mi sji
za ni eczyszczeń
60
Zwi ększen ie p owie rzchn i
po wi atu ob j ętej
mi ej scowymi p la na mi
za gosp oda ro wa ni a
prze strzen neg o
Zwi ększen ie d ostęp u do
i nformacj i o te re ni e i
możli wości ach i nwestowan ia
Wspi eran ie
dzia ła ń na rzecz
ochrony
wal orów
przyrod ni czych ,
kraj obrazowych i
kul turowych
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Cel główny:Poprawa
stanu środowiska i ładu
przestrzennego oraz
zachowanie walorów
przyrodniczych i
krajobrazowych i
kulturowych powiatu
Redu kcj a emi sj i
zani eczyszczeń
Utworzenie
powi atowego
centrum
edukacji i
i nicj atyw
ekolo gicznych
Wprowadzenie
systemu
di agnozowani a i
monitori ngu
stanu
środo wiska
Dzi ałani a na rzecz
ograniczeni a
zani eczyszczeń wód
powi erzchn iowych
Dzi ałani a na rzecz
wł aściwego
zagospodarowani a i
utyli zacj i odpad ów
Promowani e
rozwiązań
technicznych i
technologi cznych
przyj aznych
środo wisku oraz
wykorzystania
odnawial nych
źró deł energii
Szkol enie
kadr ochrony
środo wiska
Cel głów ny:Popraw a
stanu środow iska i ładu
przestrzennego oraz
zachow anie w alorów
przyrodniczych i
krajobrazow ych i
kulturow ych pow iatu
Zwi ększen i e powi erzchn i
po wi atu o bj ętej
mi ej scowymi p l ana mi
za gosp oda ro wa ni a
prze strzen ne go
Współdziałanie na
rzecz
opracowywania
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
przez gminy
powiatu kartuskiego
Koordynacja
dzia ła ń na rzecz
przysp ie szen ia
bu do wy
ob wo dn ic w
po wi ecie
Zwi ększen i e dostęp u do
i nformacj i o te re ni e i
możli wości ach i nwestowan ia
Utworze ni e
ba nku
i nformacj i o
teren ach i
możli wości ach
i nwestowani a w
op arci u o zasó b
ge od ezyj ny,
op ra cowan ia
pl an i styczne i
i nformacj e o
środo wi sku i
za so ba ch
kul turowych
Pro mowan ie
teren ów
i nwestycyj nych
do stę pn ych w
gran i cach
po wi atu
61
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Cel główny:Poprawa
stanu środowiska i ładu
przestrzennego oraz
zachowanie walorów
przyrodniczych i
krajobrazowych i
kulturowych powiatu
Wspi eranie
dzi ałań na rzecz
ochrony
wal orów
przyrodni czych,
kraj obrazowych i
kulturowych
Propagowanie
wzorców
budownictwa
regiona lnego
Wykorzystani e
powi atowego
programu
opi eki nad
zabytkami
Dzi ałan ie na rzecz
rekul tywacji
obszaró w
zdegradowanych
Promowani e
gospodarstw ekoi agrotu rystycznych
oraz rolni ctwa
ekolo gicznego
Podn oszeni e
atrakcyjno ści
i nwestycyj nej
poprzez
rozbudowę
i nfrastruktury i
ochrony
środo wiska
Pode jmowani e
dzi ałań na rzecz
zró wnoważonej
gospodarki
l eśne j.
6.7 Wskaźniki realizacji celów
Definicja celu głównego w obszarze
Wskaźniki realizacji
Poprawa stanu środowiska i ładu

przestrzennego oraz zachowanie
walorów przyrodniczych i
Ilość wykonanych termomodernizacji
w obiektach komunalnych

% powierzchni powiatu objętej
krajobrazowych i kulturowych
aktualnymi planami miejscowymi
powiatu.
planami zagospodarowania
przestrzennego

Ilość odpadów poddawana segregacji

Ilość mieszkańców objętych
zorganizowanym systemem zbiórki
odpadów

Ilość mieszkańców objętych
zorganizowanym systemem segregacji
odpadów

62
Jakość wód powierzchniowych
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Definicja celu głównego w obszarze
Wskaźniki realizacji

% obszarów chronionych objętych
planami ochrony

Ilość obiektów zabytkowych objętych
czynną ochroną konserwatorską

Ilość wykonanych płyt obornikowych
i zbiorników na gnojowicę

Ilość wykonanych przydomowych
oczyszczalni ścieków

Ilość zutylizowanego azbestu

Powierzchnia obszarów
zrekultywowanych

Ilość zrealizowanych / realizowanych
programów rolno – środowiskowych

Ilość zrealizowanych programów
edukacji ekologicznej

Ilość gospodarstw ekologicznych

Ilość uchwalonych gminnych programów
ochrony zabytków

Ilość gospodarstw domowych objętych
systemem kanalizacji sanitarnej

Ilość przeszkolonych w zakresie ochrony
środowiska
63
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
6.8 Partnerzy
PARTNER
WAŻNE
INTERESY
POTENCJAŁ
CECHY
CELE
BRAKI
UWARUNKO
WANIA
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
Fundusze:
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska,
Narodowy Fundusz
w materiałach
Ochrony Środowiska
roboczych
Przedsiębiorcy
Bank Ochrony Środowiska
Samorząd wojewódzki
Samorządy gminne
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
Gminy
Kaszubski Park
Krajobrazowy
Lasy państwowe
Organizacje pozarządowe
6.9 Powiązanie z powiatowymi dokumentami strategicznymi
Cele szczegółowe
2.1.
Redukcja
emisji
zanieczyszczeń
Istniejące / planowane programy

Program Ochrony Jezior Raduńskich (powiat/gminy)

Plany
Rozwoju
Sieci
Kanalizacji
Sanitarnej
w Gminach Powiatu
2.2. Zwiększenie

Plan Gospodarki Odpadami

Program Ochrony Środowiska

Plany Zagospodarowania
powierzchni powiatu
objętej miejscowymi
planami
zagospodarowania
64
Przestrzennego
Gmin
-
fragmentarycznie

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gmin
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Cele szczegółowe
Istniejące / planowane programy
przestrzennego
2.3. Zwiększenie dostępu

Program Informatyzacji Zasobu Geodezyjnego
do informacji o terenie i

Program „Bank Informacji o Terenie”
2.4. Wspieranie działań na

Program Opieki Nad Zabytkami
rzecz ochrony walorów

Plan Ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego
przyrodniczych,

Programy Rolno-Środowiskowe

Program Szkoleniowy Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Kartuskiego

Plany gminne i Strategie Rozwoju Gmin
możliwościach
inwestowania
krajobrazowych i
kulturowych
7. Obszar problemowy: Społeczność
7.1 Zakres obszaru problemowego
Uczestnicy zespołu „Społeczność” określili pole obszaru problemowego, obejmujące
następujące zagadnienia:

Polityka rynku pracy

Edukacja

Zdrowie

Polityka społeczna

Społeczeństwo obywatelskie

Kultura

Sport i rekreacja

Bezpieczeństwo

Społeczeństwo informacyjne
65
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Polityka
społeczna
Bezpieczeństwo
Zdrowie
Sport i
rekreacja
Społeczeństwo
informacyjne
Społeczność
Polityka
rynku
pracy
Edukacja
Społeczeństwo
obywatelskie
Kultura
7.2 Diagnoza
Badanie ankietowe
Uczestnicy warsztatów mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie poniższej ankiety:
Który
z
poniższej
listy
celów/problemów
strategii
jest
nadal
ważny
i aktualny? Postaw (x), używając następującej skali ocen:
0
1
2
3
Zdecydowanie
Raczej nie
Raczej tak
Zdecydowanie
nie
Stworzenie warunków do powstania
różnorodnej nowoczesnej opieki
zdrowotnej i społecznej.
Poprawa infrastruktury i jakości usług
w zakresie służby zdrowia.
Stworzenie systemu zapewniającego
kompleksową opiekę nad osobami
niepełnosprawnymi i rodzin
potrzebujących wsparcia.
Podjęcie działań w zakresie
nowoczesnej profilaktyki społecznozdrowotnej.
66
tak
0
1
1
0
2
1
3
11
0
1
1
11
0
1
7
6
1
1
4
8
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Stworzyć warunki do szerokiej oferty
edukacyjnej na najwyższym poziomie.
Ukierunkowanie systemu kształcenia na
potrzeby regionu.
Ciągłe podnoszenie jakości procesu
kształcenia.
Zmiana sposobu finansowania
szkolnictwa ponadpodstawowego dla
szerokiego upowszechnienia tej
edukacji.
Podjęcie działań w kierunku utworzenia
polityki promocyjnej powiatu.
Tworzenie systemu promocji oraz
kształtowanie rozwoju infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej i sportowej.
Kreowanie wizerunku gospodarczego i
rozwój partnerskiej współpracy
międzyregionalnej.
Podjęcie działań mających na celu
poprawę bezpieczeństwa publicznego.
Zwiększenie ilości etatów w policji i
straży.
Stworzenie jednolitego systemu
powiadamiania i alarmowania sił oraz
środków ratowniczych.
Bieżące dostosowanie wyposażenia
technicznego, wykształcenia służb
ratowniczych i policji do
zmniejszających się zagrożeń.
Podjęcie działań w kierunku likwidacji
bezrobocia.
Ściąganie inwestorów, którzy stworzą
nowe miejsca pracy. System ulg.
Stworzenie systemu szkoleń dla osób
poszukujących pracy.
Podjęcie działań w kierunku uzyskania
maksymalnych środków na zatrudnienie
stażystów.
Pozyskanie środków pomocowych
(pozabudżetowych).
Wyszkolić specjalistów do pisania
programów pomocowych.
Składać programy pomocowe do wielu
podmiotów w oparciu o opracowaną
strategię.
Racjonalne wykorzystanie środków
własnych w połączeniu z dotacjami.
Stworzyć warunki do efektywnej
0
0
1
0
2
6
3
7
0
1
9
4
0
0
6
8
0
3
5
4
0
2
3
7
0
2
5
7
0
1
5
8
0
2
3
7
1
1
8
4
1
2
6
5
0
3
6
5
0
0
3
9
1
1
3
9
0
1
8
5
0
1
9
4
0
1
1
9
1
2
4
7
1
1
3
9
1
2
4
7
1
0
6
7
67
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
działalności organizacji pozarządowych.
Podjęcie działań w kierunku
budownictwa socjalnego.
Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego
i wzmacnianie tożsamości regionalnej.
0
1
2
3
1
3
6
4
1
0
5
8
7.3 Analiza SWOT i technika „luki strategicznej”
Sformułowanie celu głównego rozwoju w obszarze „Społeczność” nastąpiło przy
użyciu techniki „Awers – rewers”, na podstawie konfrontacji stanu bieżącego z wizją
przyszłości.
Jak jest dzisiaj?
Jak powinno być w 2015?

Zbyt wysokie bezrobocie.

Mała
mobilność
i

aktywność, 
Niskie bezrobocie do 5%.
Miejsce pracy dla każdego.
pasywność.

Wysoki poziom wykształcenia.

Mały udział w życiu społecznym.

Likwidacja barier miasto / wieś, biedni /

Wysokie
uzależnienie
od
pomocy
społecznej.

Niskie
bogaci.

kwalifikacje
i
kompetencje 
zawodowe.

Wysoki
Dobre kwalifikacje i kompetencje.
Autorytet nauczyciela – polityka władz
lokalnych.
procent
osób
żyjących
w 
ubóstwie.

Wysoka jakość świadczeń lekarskich
i
powszechny
dostęp
do
usług

Brak systemu profilaktyki zdrowotnej.
medycznych.

Ograniczony
Wysoki poziom edukacji zdrowotnej.
dostęp
do
opieki 
medycznej.

Brak możliwości permanentnej edukacji
(także nieformalnej).
Duży odsetek osób niepełnosprawnych.

Brak
rekreacyjnej.
68
Wysoki status rodziny tradycyjnej.

Sprawny i skuteczny, prozatrudnieniowy
system pomocy społecznej.

infrastruktury

sportowo
–

Godne życie emeryta.

Duża ilość stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych.
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Jak jest dzisiaj?
Jak powinno być w 2015?

Słaba oferta w zakresie rekreacji

i kultury fizycznej.

Jednolita oferta imprez masowych.

Bariery



liczba
języka

osób
w
Zachowanie dziedzictwa kulturowego
regionu (w tym zabytki).
architektoniczne,
Wysoka
powszechność
kaszubskiego.
psychologiczne.

Pełna
Pełna
dostępność
do
kultury
we
wszystkich formach.
wieku
poprodukcyjnym.

Niewystarczająca
infrastruktura 
Wysoki poziom sprawności fizycznej.
Powszechny dostęp do stworzonej pełnej
infrastruktury sportowej.
zdrowotna i rehabilitacyjna.

Mały dostęp do informacji.

Każdy obywatel czuje się bezpieczny.

Niska wartość wykształcenia.

Pełny dostęp do informacji.

Najlepsza policja w województwie, ale 
Mnóżmy się.
czy wystarcza?

Posiadamy szpital i GOZ.

Duża liczba klubów sportowych, ale
mała liczba innych stowarzyszeń –
silnych organizacyjnie.

Brak
mechanizmów
skutecznie
wspierających liderów lokalnych.

Słaba struktura informatyczna.

Niewystarczająca dostępność do dóbr
kultury.

Niewystarczające korzystanie z zasobów
kultury.

Brak równowagi między promocją a
edukacją.

Brak przełożenia etapów edukacji na
kolejne
(współpraca)
–
tak
samo
samorządy.
69
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Jak jest dzisiaj?

Jak powinno być w 2015?
Brak obiektów i miejsc do spotkań
(konsumpcja i demokratyzacja).

Brak systemu wspierania zainteresowań
i potrzeb dzieci i młodzieży.

Myślenie prowincjonalne.

Spadek urodzeń.

Migracja edukacyjna do dużych centrów
– ubożenie intelektualne.

Napływ „do sypialni” – czy tylko w tym
celu?

Ogólne zniechęcenie ludzi.

„Czarnowidztwo”

Brak
współdziałania
mediów
ze społeczeństwem.
Analiza SWOT przy użyciu techniki „Awers – Rewers”. Przedstawiono rezultaty pracy
grupy, przed redukcją (głosowanie), z podziałem na czynniki wewnętrzne i
zewnętrzne).
W – czynnik wewnętrzny
Z – czynnik zewnętrzny
5 – liczba głosów
+
-

Położenie geograficzne; Z

Bliskość Trójmiasta; Z

Młode społeczeństwo; W

Większe
środki
zawodową; Z
70
na

Brak opieki usług okołomedycznych;
W
aktywizację

Niewystarczająca infrastruktura; W

Biurokracja; Z

Bezrobocie (wysokie!!); W+Z
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
+

Dobrze rozwinięty system oświaty w

brak
aktywności
społecznej; W
zakresie szkolnictwa podstawowego,

gimnazjalnego
Pasywność,
i ponadgimnazjalnego; Z
Uzależnienie od pomocy społecznej;
Z

Tradycja rzemiosła; W

Tradycja i kultura Kaszubów; W

Wzrastająca aktywność

Ubóstwo; W
mieszkańców (NGO, lokalne media,

Słaby poziom usług medycznych; Z
inicjatywy lokalne); W

Mało ofert edukacyjnych; W
Poszerzona infrastruktura sportowa;

Bariery (psychologiczne,


W
W

Dobry
architektoniczne); W
świadomości
poziom
bezpieczeństwa; W

Sprawny system ratownictwa; W

Znaczna
ilość

Starzejące się społeczeństwo; Z

Brak możliwości uczestnictwa w
kulturze; W
imprez
popularyzujących zdrowy tryb życia;
W

Znaczna ilość imprez kulturalnych

Szeroki
dostęp
młodzieży
Częstotliwość
zmian
prawa,
przepisów; Z

Brak systemu współpracy wszystkich
partnerów (w zakresie aktywizacji
(ale jakość różna); W

Niskie kwalifikacje i kompetencje;
społeczeństwa); W
do
Internetu w placówkach szkolnych;
W

Przekreślone:

Przywiązanie do kultury rodzinnej;

Niedostateczne środki finansowe; Z

Zmęczenie
ludzi
„materią”
–
nadmiar zadań; Z

Infrastruktura zewnętrzna; Z

System
pomocy
–
nadmierna
opiekuńczość; W
W

Szacunek do języka kaszubskiego;
W

Tradycyjny model rodziny; W
71
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
+

Dobry system podstawowej opieki
zdrowotnej; W
7.4 Matryca SWOT
Silne
Słabe

Tradycja i kultura Kaszubów.

Bezrobocie.

Młode społeczeństwo.

Pasywność,

Tradycja rzemiosła.

Wzrastająca aktywność

Niskie kwalifikacje i kompetencje.
mieszkańców.

Brak
Sprawny system ratownictwa.

Dobry
poziom
dostęp
świadomości
młodzieży
do
internetu.

Znaczna ilość imprez kulturalnych.

Znaczna

wszystkich

Brak usług okołomedycznych.

Niewystarczająca infrastruktura.

Ubóstwo.

Bariery psychologiczne,
architektoniczne.
imprez

Mało ofert edukacyjnych.
popularyzujących zdrowy tryb życia.

Brak
ilość
Poszerzona infrastruktura sportowa.
możliwości
uczestnictwa
w kulturze.
Zagrożenia
Szanse/możliwości

współpracy
partnerów.
bezpieczeństwa.
Szeroki
aktywności
społecznej.


brak

Biurokracja.
zawodową.

Bezrobocie.

Położenie geograficzne.

Uzależnienie od pomocy społecznej.

Dobrze rozwinięty system oświaty w

Niedostateczne środki finansowe.
zakresie szkolnictwa podstawowego,

Częstotliwość
Większe
środki
na
aktywizację
gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego.
72
zmian
przepisów,
prawa.

Słaby poziom usług medycznych.
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015

Bliskość Trójmiasta.

Niewystarczająca infrastruktura.

Starzejące się społeczeństwo.

Zmęczenie
nadmiar
ludzi
zadań
„materią”
–
–
wypalenie
zawodowe.
7.5 Struktura celów w obszarze „Społeczność”
Tak przeprowadzona analiza, pozwoliła na sformułowanie celu głównego w obszarze:
3. Poprawa stanu zdrowia, bezpieczeństwa, świadomości i odpowiedzialności
społecznej oraz rozwój aktywność mieszkańców powiatu.
7.6 Cele szczegółowe i działania
Cele szczegółowe
3.1.
Działania
Zwiększenie
społecznej
i
aktywności
3.1.1.
zawodowej
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
mieszkańców
Zwiększenie
aktywności
osób
3.1.2. Wsparcie osób i rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji.
3.1.3.
Rozwój
promocji
zatrudnienia
i aktywizacja lokalnego rynku pracy.
3.2. Rozwój wiedzy i umiejętności
3.2.1. Wspieranie systemu edukacji
mieszkańców
i pozaszkolnych form kształcenia, z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii
teleinformatycznych.
3.2.2. Wspieranie zachowania dziedzictwa
kulturowego.
3.3.
Poprawa
stanu
zdrowia
i bezpieczeństwa mieszkańców
3.3.1. Promocja zdrowego stylu życia.
3.3.2. Poprawa infrastruktury i jakości usług
73
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Cele szczegółowe
Działania
w zakresie służby zdrowia.
3.3.3. Rozwój działań na rzecz ograniczenia
przestępczości i patologii społecznych
3.3.4.
Rozwój
systemu
ratownictwa
i reagowania kryzysowego.
3.3.5.
Rozpowszechnianie
postępowaniu
zasad
w przypadku wystąpienia
zagrożenia życia i zdrowia.
3.3.6. Wspieranie działań umożliwiających
powstanie
nowych
pozarządowych,
sieci
organizacji
wsparcia
i
grup
samopomocowych.
3.4. Rozwój partnerstwa społecznego
3.4.1. Delegowanie zadań z zakresu działań
społecznych do sektora pozarządowego.
3.4.2.
z
z
Usprawnienie
partnerami
komunikacji
społecznymi,
wykorzystaniem
w
tym
i
usług
technologii
społeczeństwa informacyjnego.
3.5.
Rozwój
społecznej
infrastruktury
3.5.1.
Utrzymywanie
i
modernizacja
istniejącej infrastruktury społecznej.
3.5.2. Tworzenie infrastruktury społecznej
adekwatnej do potrzeb.
3.5.3. Zwiększenie dostępności do obiektów
użyteczności publicznej poprzez likwidację
barier architektonicznych.
74
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Cel głów ny: Popraw a stanu
zdrow ia, bezpieczeństw a,
św iadomości i
odpow iedzialności
społecznej oraz rozw ój
aktyw ność mieszkańców
pow iatu.
Zwi ększen ie
aktywno ści spo łe czne j
i zawodo we j
mi eszka ńców
Rozwój wi ed zy i
umi e ję tn ości
mi eszka ńców
Poprawa stanu zdrowia i
be zpi eczeństwa
mi eszka ńców
Rozwój
pa rtn erstwa
spo łe czne go
Rozwój
i nfra stru ktury
spo łe czne j
Cel głów ny: Popraw a stanu
zdrow ia, bezpieczeństw a,
św iadomości i
odpow iedzialności
społecznej oraz rozw ój
aktyw ność mieszkańców
pow iatu.
Zwi ększen i e
aktywno ści spo łe czne j
i zawodo we j
mi eszka ńców
Zwiększenie aktywności
osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
Wsparcie osób i
rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji
Rozwój promocji
zatrudnienia i
aktywizacja lokalnego
rynku pracy
75
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Cel głów ny: Popraw a stanu
zdrow ia, bezpieczeństw a,
św iadomości i
odpow iedzialności
społecznej oraz rozw ój
aktyw ność mieszkańców
pow iatu.
Poprawa stanu zdrowia i
be zpi eczeństwa
mi eszkań ców
Pro mocj a
zd ro we go stylu
życi a
Rozwój
systemu
ratowni ctwa i
reag owan ia
kryzysoweg o
Rozwój d zi ał ań n a rze cz
og ra ni cze ni a
prze stę pczo ści i
pa to l ogi i sp oł eczn ych
Rozp owszechn i ani e
za sa d po stę powan iu
w p rzypad ku
wystą pi en ia
za grożen i a życi a i
zd ro wi a
Cel główny: Poprawa s tanu
zdrowia, bezpieczeństwa,
świadomoś ci i
odpowiedzialności
społecznej oraz rozwój
aktywność mieszkańców
powiatu.
Rozwój
partnerstwa
społe czneg o
Del egowan ie zadań z
zakresu dział ań
społe cznych do sektora
pozarządowego
76
Usprawni enie komun ikacji z
partnerami sp ołecznymi, z
wykorzystaniem technol ogi i i
usług społe czeń stwa
i nforma cyj nego
Wspi eran i e dzi ał ań
umo żl iwi aj ących
po wstan ie n owych
orga ni zacji
po zarząd owych ,
si eci wspa rcia i grup
samo pom ocowych
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Cel głów ny: Popraw a stanu
zdrow ia, bezpieczeństw a,
św iadomości i
odpow iedzialności
społecznej oraz rozw ój
aktyw ność mieszkańców
pow iatu.
Rozwój
i nfra struktury
spo łe czne j
Utrzymywan ie i
mod erni zacja
i stn ie ją cej
i nfra struktury
spo łe czne j
T wo rze ni e
i nfra struktury
spo łe czne j
ad ekwatnej
do p otrzeb
Zwi ększen ie
do stę pno ści d o
ob ie któ w
użyte czno ści
pu bl icznej po przez
l ikwi dacj ę b arie r
arch itekton icznych
Cel główny: Poprawa s tanu
zdrowia, bezpieczeństwa,
świadomoś ci i
odpowiedzialności
społecznej oraz rozwój
aktywność mieszkańców
powiatu.
Rozwój wie dzy i
umiej ętności
mieszkańców
Wspieranie systemu edukacji i
pozaszkolnych form
kształcenia, z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii
teleinformatycznych
Wspi eranie
zachowani a
dzi edzictwa
kulturowego
77
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
7.7 Wskaźniki realizacji celów
Definicja celu głównego w obszarze
Wskaźniki realizacji
3. Poprawa stanu zdrowia,

Stopa bezrobocia
bezpieczeństwa, świadomości

Liczba przestępstw

Liczba organizacji pozarządowych

Liczba projektów realizowanych

Współczynnik
i odpowiedzialności społecznej
oraz rozwój aktywności
mieszkańców powiatu.
skolaryzacji
(poziom
wykształcenia)

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych

Liczba
ofert
edukacyjnych,
rehabilitacyjnych,
kulturalnych,
zdrowotnych, sportowych adresowanych
do mieszkańców

Liczba
budynków
z
barierami
zdarzeń
ochrony
architektonicznymi

Liczba
i
rodzaj
przeciwpożarowej

Liczba
obiektów
związanych
z infrastrukturą społeczną
78

Liczba przeprowadzonych remontów

Liczba nowo utworzonych obiektów
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
7.8 Partnerzy
WAŻNE CECHY
PARTNER
SPOŁ. EKONOM.
ORGAN.
Bank Gospodarstwa
w materiałach
Krajowego – banki
roboczych
Uczelnie – szkoły – ośrodki w materiałach
edukacji
roboczych
w materiałach
Organizacje pozarządowe
roboczych
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
w materiałach
Niepełnosprawnych
roboczych
PFRON
INTERESY CELE POTENCJAŁ
OCZEKIWANIA BRAKI
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
Samorządy
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
Ośrodki doradcze
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
Instytucje rządowe
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
Przedsiębiorcy
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
Instytucje kultury
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
OHP
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
Kościół
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
Wolontariat
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
Służby porządkowe
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
Partnerzy zagraniczni
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
Media
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
w materiałach
roboczych
79
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
7.9 Powiązanie z powiatowymi dokumentami strategicznymi i programami
operacyjnymi
Cele szczegółowe
3.1. Zwiększenie
Istniejące / planowane programy

aktywności społecznej i
zawodowej mieszkańców
Program
Promocji
Zatrudnienia
i
Aktywizacji
Lokalnego Rynku Pracy

Program
Wspierania
Osób
Niepełnosprawnych
w Powiecie Kartuskim

Strategia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinie

Program Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu

Strategia Rozwoju Turystyki

Strategia Rozwoju Edukacji Ponadgimnazjalnej
3.2. Rozwój wiedzy i

Program Stypendialny
umiejętności

Program Uniwersytet „Trzeciego Wieku”
3.3. Poprawa stanu

Program Promocji Zdrowia
zdrowia i bezpieczeństwa

Program Zapewnienia Bezpieczeństwa Publicznego

Program
mieszkańców
mieszkańców
Rozwoju
Ratownictwa
i
Reagowania
Kryzysowego

Plan
Zabezpieczenia
Medycznych
Działań
Ratowniczych dla Powiatu Kartuskiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Program
Wspierania
Osób
Niepełnosprawnych
w Powiecie Kartuskim

Strategia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinie
3.4. Rozwój partnerstwa

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
społecznego

Program
Promocji
Zatrudnienia
i
Aktywizacji
Lokalnego Rynku Pracy

80
Program
Wspierania
Osób
Niepełnosprawnych
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Cele szczegółowe
Istniejące / planowane programy
w Powiecie Kartuskim
3.5. Rozwój infrastruktury

społecznej
Program Wspierania Osób Niepełnosprawnych w
Powiecie Kartuskim

Strategia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinie

Strategia Rozwoju Edukacji Ponadgimnazjalnej

Plan
Zabezpieczenia
Medycznych
Działań
Ratowniczych dla Powiatu Kartuskiego

Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu

Plan Rozwoju Lokalnego
81
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
8. Zgodność strategii ze strategią wojewódzką
i Regionalnym Programem Operacyjnym
Misja Strategii jest zgodna z wizją regionu zawartą w Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego1, która brzmi:
Województwo pomorskie 2020 roku to znaczący partner w Regionie Bałtyckim –
region czystego środowiska; wysokiej jakości życia; rozwoju opartego na wiedzy,
umiejętnościach,
aktywności
otwartości
mieszkańców; silnej
i zróżnicowanej
gospodarki; partnerskiej współpracy; atrakcyjnej i spójnej przestrzeni; a także
kultywowania wielokulturowego dziedzictwa oraz tradycji morskich i wolnościowych.
Misja Strategii wpisuje się również w cel strategiczny Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-20132, który sformułowany
został następująco:
Poprawa
i
konkurencyjności
dostępności
przestrzennej
gospodarczej,
regionu
przy
spójności
racjonalnym
społecznej
wykorzystaniu
specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy
pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych
1
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego została przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa
Pomorskiego nr 587/XXXV/05 z dnia 18 lipca 2005 roku
2
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 377/289 /06 z dnia 27
kwietnia 2006 roku (IV projekt RPO)
82
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Zgodność z celami i priorytetami RPO 2007-2013
Cele i priorytety Podniesienie
RPO konkurencyjności
i innowacyjności
gospodarki oraz
wzrost
kompetencji
mieszkańców
Poprawa
atrakcyjności
osiedleńczej
i turystycznej
regionu
Przełamywanie
barier
rozwojowych
na obszarach
słabych
strukturalnie
10. Lokalna
infrastruktura społeczna
i inicjatywy
obywatelskie
9. Lokalna
infrastruktura
podstawowa
8. Ochrona zdrowia i
system ratownictwa
7. Atrakcyjność
6. Środowisko i
turystyczna
6.energetyka
przyjazna
środowisku
5. Regionalny system
transportowy
4. Funkcje miejskie
i metropolitalne
3. Społeczeństwo
wiedzy
2. Innowacje
Poprawa stanu
środowiska i ładu
przestrzennego
oraz zachowanie
walorów
przyrodniczych,
krajobrazowych i
kulturowych
powiatu
Poprawa stanu
zdrowia,
bezpieczeństwa,
świadomości i
odpowiedzialności
społecznej oraz
rozwój aktywność
mieszkańców
powiatu.
1. Przedsiębiorczość
Cele Strategii
Powiatu
Kartuskiego
Rozwój
gospodarki,
infrastruktury oraz
zasobów ludzkich
Poprawa
atrakcyjności
inwestycyjnej
ośrodków
miejskich i
usprawnienie
powiązań
miedzy nimi
4.1
7.3
7.4
83
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
9. Monitoring i ewaluacja strategii
ZADANIE
ODPOWIEDZIALNI
TERMIN
REALIZACJI
Powołanie Komisji Stałej
Rada Powiatu
I kwartał 2007r.
Przedkładanie raportów
Komisja ds. Gospodarki
Raz w roku
z przebiegu realizacji
Budżetu
Rady Powiatu ds.
Monitorowania Strategii.
projektów i zadań
zamieszczonych
w programach operacyjnych.
Ocena realizacji strategii
Rada Powiatu
Raz w roku
Organizacja debat
Rada Powiatu
Raz na trzy lata
strategicznych z udziałem
osób tworzących wcześniej
strategię dla oceny jej
aktualności.
Przykładowa procedura aktualizacji strategii
Etap wstępny - przystąpienie do aktualizacji strategii
1. Raz na 2 lata, w pierwszym półroczu następnego roku po upływie 2 lat od
ostatniej aktualizacji, zarządzeniem Starosty ogłoszona zostaje inicjatywa
przystąpienia Powiatu do aktualizacji strategii. Informacja o przystąpieniu do
aktualizacji zostaje przekazana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady
Powiatu. Za bezpośrednie przygotowanie zarządzenia oraz informacji dla
Przewodniczącego Rady odpowiedzialny jest Wydział Kultury i Promocji
Starostwa Powiatowego w Kartuzach
2. Zarządzeniem Starosty zostaje powołany Pełnomocnik ds. aktualizacji strategii.
3. Za bezpośrednie przygotowanie zarządzenia odpowiedzialny jest Wydział
Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
4. Pełnomocnik pełni funkcję koordynatora Zespołu zadaniowego.
84
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
5. Starosta przy konsultacji z kierownictwem urzędu powołuje członków Zespołu
Zadaniowego ds. Aktualizacji Strategii
Zespół zadaniowy.
1. W skład zespołu mogą wchodzić pracownicy Starostwa z różnych wydziałów,
instytucji współpracujących oraz przedstawiciele partnerów społecznych
i zewnętrzni eksperci.
2. Na sesji Rady Powiatu Starosta informuje radnych o przystąpieniu Powiatu do
aktualizacji Strategii. Rada Powiatu ze swojego składu wybiera radnych, którzy
wezmą udział w pracach Komisji ds. aktualizacji strategii.
Etap tworzenia dokumentu
1. Zespól zadaniowy dokonuje przeglądu i aktualizacji danych ogólnych
o powiecie, i na tej podstawie przygotowuje Rozdział I strategii pt. „Diagnoza”.
Rozdział ten ujmuje obszary tematyczne zawarte w pierwotnym dokumencie
strategii.
2. Wydział Finansowy dokonuje analizy budżetu za ostatnie lata i na tej podstawie
przygotowuje sprawozdanie finansowe oraz prognozę finansową pt. „Budżet
powiatu”.
3. Pełnomocnik przekazuje opracowane rozdziały „Diagnoza” oraz „Budżet
powiatu” do akceptacji Staroście oraz do wiadomości Komisji ds. aktualizacji
strategii.
4. Komisja ds. aktualizacji wspólnie z Zespołem zadaniowym dokonują:
1. Analizy SWOT
2. Monitoringu realizacji strategii
3. Aktualizacji celów i zadań
Przygotowania projektu uchwały w sprawie monitoringu i aktualizacji strategii
1. Na podstawie wyników prac opisanych w pkt.1,2,4 Zespół zadaniowy redaguje
projekt dokumentu strategii.
2. Przygotowany projekt strategii wraz z projektem uchwały, Pełnomocnik
przedstawia Staroście oraz Komisji ds. aktualizacji strategii.
3. Przewodniczący Komisji ds. aktualizacji strategii rekomenduje zaktualizowany
dokument strategii do zatwierdzenia Radzie Powiatu.
85
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Etap końcowy – promocja dokumentu
1. Zespół zadaniowy przygotowuje krótki materiał informacyjny przybliżający
strategię mieszkańcom.
2. Pełnomocnik przekazuje materiał informacyjny do akceptacji przez Starostę oraz
uzgadnia sposób jego upowszechnienia.
3. Zespół zadaniowy dokonuje upowszechnienia i promocji strategii (strona
internetowa, prasa, lokalne media).
86
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
87
10. Cele i kierunki działania Strategii – wersja tabelaryczna
1. Rozwój gospodarki, infrastruktury
oraz zasobów ludzkich
2. Poprawa stanu środowiska i ładu
przestrzennego oraz zachowanie
walorów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych powiatu
Cele szczegółowe Kierunki działania
Cele szczegółowe
1.1. Rozwój
1.1.1. Wspieranie
przedsiębiorczości otoczenia biznesu
celem szerszego
dostępu do funduszy
UE
2.1. Redukcja emisji 2.1.1. Utworzenie
powiatowego
zanieczyszczeń
centrum edukacji i
inicjatyw
ekologicznych.
1.1.2. Wspieranie
działań na rzecz
skutecznej
organizacji rynków
zbytu dla produkcji
rolnej i przetwórstwa
rolno-spożywczego
2.1.2.
Wprowadzenie
systemu
diagnozowania i
monitoringu stanu
środowiska.
1.1.3. Ułatwienie
dostępu do
kształcenia
ustawicznego dla
potrzeb małych i
średnich
przedsiębiorstw
3. Poprawa stanu zdrowia, bezpieczeństwa,
świadomości i odpowiedzialności społecznej oraz
rozwój aktywność mieszkańców powiatu.
Kierunki działania Cele szczegółowe
2.1.3. Działania na
rzecz ograniczenia
zanieczyszczeń wód
powierzchniowych.
2.1.4. Działania na
rzecz właściwego
zagospodarowania i
Kierunki działania
3.1. Zwiększenie
3.1.1. Zwiększenie
aktywności społecznej i
aktywności osób
zawodowej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
3.1.2. Wsparcie osób i
rodzin znajdujących się w
trudnej sytuacji.
3.1.3. Rozwój promocji
zatrudnienia i aktywizacja
lokalnego rynku pracy.
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
1. Rozwój gospodarki, infrastruktury
oraz zasobów ludzkich
2. Poprawa stanu środowiska i ładu
przestrzennego oraz zachowanie
walorów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych powiatu
Cele szczegółowe Kierunki działania
Cele szczegółowe
1.2. Rozwój
turystyki poprzez
poprawę stanu
infrastruktury i
aktywną promocję
88
Kierunki działania Cele szczegółowe
(MŚP)
utylizacji odpadów.
1.1.4. Rozwijanie
partnerstwa
publiczno –
prywatnego
2.1.5. Promowanie
rozwiązań
technicznych i
technologicznych
przyjaznych
środowisku oraz
wykorzystania
odnawialnych
źródeł energii.
1.1.5. Zwiększenie
dostępu do
technologii i usług
społeczeństwa
informacyjnego dla
rozwoju powiatu
1.2.1. Stworzenie
warunków dla
rozwijania produktów
turystycznych w celu
zwiększenia
atrakcyjności
turystycznej
Szwajcarii
3. Poprawa stanu zdrowia, bezpieczeństwa,
świadomości i odpowiedzialności społecznej oraz
rozwój aktywność mieszkańców powiatu.
Kierunki działania
2.1.6. Szkolenie
kadr ochrony
środowiska
2.2. Zwiększenie
powierzchni powiatu
objętej miejscowymi
planami
zagospodarowania
przestrzennego.
2.2.1.
Współdziałanie na
rzecz
opracowywania
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
przez gminy
3.2. Rozwój wiedzy i
umiejętności
mieszkańców
3.2.1. Wspieranie systemu
edukacji i pozaszkolnych
form kształcenia, z
wykorzystaniem
nowoczesnych technologii
teleinformatycznych.
3.2.2. Wspieranie
zachowania dziedzictwa
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
1. Rozwój gospodarki, infrastruktury
oraz zasobów ludzkich
2. Poprawa stanu środowiska i ładu
przestrzennego oraz zachowanie
walorów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych powiatu
Cele szczegółowe Kierunki działania
Cele szczegółowe
Kaszubskiej
1.2.2.Wspieranie
rozwoju turystyki
wiejskiej
1.2.3. Rozwój
infrastruktury
turystycznej
3. Poprawa stanu zdrowia, bezpieczeństwa,
świadomości i odpowiedzialności społecznej oraz
rozwój aktywność mieszkańców powiatu.
Kierunki działania Cele szczegółowe
Kierunki działania
powiatu
kartuskiego.
kulturowego.
2.2.2. Koordynacja
działań na rzecz
przyspieszenia
budowy obwodnic
w powiecie.
1.2.4. Likwidacja
barier w turystyce
1.2.5. Kompleksowe
zagospodarowanie
jezior
1.2.6. Wzmocnienie
działań
promocyjnych
1.2.7. Stworzenie
dogodnych
warunków do
funkcjonowania
turystyki całorocznej
89
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
1. Rozwój gospodarki, infrastruktury
oraz zasobów ludzkich
2. Poprawa stanu środowiska i ładu
przestrzennego oraz zachowanie
walorów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych powiatu
3. Poprawa stanu zdrowia, bezpieczeństwa,
świadomości i odpowiedzialności społecznej oraz
rozwój aktywność mieszkańców powiatu.
Cele szczegółowe Kierunki działania
Cele szczegółowe
Kierunki działania Cele szczegółowe
2.3. Zwiększenie
dostępu do informacji
o terenie i
możliwościach
inwestowania.
2.3.1. Utworzenie
banku informacji o
terenach i
możliwościach
inwestowania w
oparciu o zasób
geodezyjny,
opracowania
planistyczne i
informacje o
środowisku i
zasobach
kulturowych.
Kierunki działania
1.2.8. Wspieranie
kształcenia kadr dla
potrzeb rozwoju
turystyki
1.3. Poprawa
dostępności
powiatu.
1.3.1 Poprawa stanu
dróg
1.3.2. Rozwój sieci
dróg o nawierzchni
twardej
1.3.3. Wspieranie
działań na rzecz
przywrócenia
połączeń kolejowych,
w tym z Trójmiastem
1.3.4. Wspieranie
współpracy
samorządów na rzecz
rozwoju
infrastruktury
technicznej
1.3.5. Poprawa
90
2.3.2. Promowanie
terenów
inwestycyjnych
dostępnych w
granicach powiatu.
3.3. Poprawa stanu
3.3.1. Promocja zdrowego
zdrowia i bezpieczeństwa stylu życia.
mieszkańców
3.3.2. Poprawa
infrastruktury i jakości usług
w zakresie służby zdrowia.
3.3.3. Rozwój działań na
rzecz ograniczenia
przestępczości i patologii
społecznych
3.3.4. Rozwój systemu
ratownictwa i reagowania
kryzysowego.
3.3.5. Rozpowszechnianie
zasad postępowaniu w
przypadku wystąpienia
zagrożenia życia i zdrowia.
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
1. Rozwój gospodarki, infrastruktury
oraz zasobów ludzkich
2. Poprawa stanu środowiska i ładu
przestrzennego oraz zachowanie
walorów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych powiatu
Cele szczegółowe Kierunki działania
Cele szczegółowe
3. Poprawa stanu zdrowia, bezpieczeństwa,
świadomości i odpowiedzialności społecznej oraz
rozwój aktywność mieszkańców powiatu.
Kierunki działania Cele szczegółowe
dostępności do
środków transportu
publicznego
Kierunki działania
3.3.6. Wspieranie działań
umożliwiających powstanie
nowych organizacji
pozarządowych, sieci
wsparcia i grup
samopomocowych.
1.3.6. Rozwój sieci
dróg do obsługi ruchu
tranzytowego
2.4. Wspieranie
działań na rzecz
ochrony walorów
przyrodniczych,
krajobrazowych i
kulturowych.
2. 4.1.
Propagowanie
wzorców
budownictwa
regionalnego.
2.4.2.
Wykorzystanie
powiatowego
programu opieki
nad zabytkami.
3.4. Rozwój partnerstwa
społecznego
3.4.1. Delegowanie zadań z
zakresu działań społecznych
do sektora pozarządowego.
3.4.2. Usprawnienie
komunikacji z partnerami
społecznymi, w tym z
wykorzystaniem technologii
i usług społeczeństwa
informacyjnego.
2.4.3. Promowanie
gospodarstw eko- i
agroturystycznych
oraz rolnictwa
ekologicznego.
91
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
1. Rozwój gospodarki, infrastruktury
oraz zasobów ludzkich
2. Poprawa stanu środowiska i ładu
przestrzennego oraz zachowanie
walorów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych powiatu
Cele szczegółowe Kierunki działania
Cele szczegółowe
3. Poprawa stanu zdrowia, bezpieczeństwa,
świadomości i odpowiedzialności społecznej oraz
rozwój aktywność mieszkańców powiatu.
Kierunki działania Cele szczegółowe
Kierunki działania
2.4.4. Działanie na
rzecz rekultywacji
obszarów
zdegradowanych.
2.4.5. Podnoszenie
atrakcyjności
inwestycyjnej
poprzez rozbudowę
infrastruktury i
ochrony
środowiska.
2.4.6.
Podejmowanie
działań na rzecz
zrównoważonej
gospodarki leśnej.
3.5. Rozwój
infrastruktury społecznej
3.5.1. Utrzymywanie i
modernizacja istniejącej
infrastruktury społecznej.
3.5.2. Tworzenie
infrastruktury społecznej
92
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
1. Rozwój gospodarki, infrastruktury
oraz zasobów ludzkich
2. Poprawa stanu środowiska i ładu
przestrzennego oraz zachowanie
walorów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych powiatu
Cele szczegółowe Kierunki działania
Cele szczegółowe
3. Poprawa stanu zdrowia, bezpieczeństwa,
świadomości i odpowiedzialności społecznej oraz
rozwój aktywność mieszkańców powiatu.
Kierunki działania Cele szczegółowe
Kierunki działania
adekwatnej do potrzeb.
3.5.3. Zwiększenie
dostępności do obiektów
użyteczności publicznej
poprzez likwidację barier
architektonicznych.
93
94
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
95
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006 - 2015
96
Download