lokalny plan rozwoju

advertisement
Załącznik Nr…..
Do uchwały Rady Powiatu Kartuskiego
Z dnia…….2004r.
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
POWIATU KARTUSKIEGO
Kartuzy lipiec 2004
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
SPIS TREŚCI
Wstęp
4
I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
9
II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze
objętym wdrażaniem planu
10
1. Powiat kartuski na tle województwa pomorskiego
10
2. Ogólna charakterystyka powiatu kartuskiego
10
2.1.
Położenie
10
2.2.
Powierzchnia
11
2.3.
Ludność
11
3. Środowisko przyrodnicze powiatu kartuskiego
12
3.1.
Klimat
12
3.2.
Uprawy
12
3.3.
Ukształtowanie terenu
13
4. Turystyka i wypoczynek
14
5. Zagospodarowanie przestrzenne
23
5.1.
Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego
23
5.1.1. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
23
5.1.2. Pomniki przyrody
23
5.1.3. Rezerwaty przyrody
24
5.1.4. Obszar chronionego krajobrazu
26
5.1.5. Wody powierzchniowe powiatu
27
5.1.6. Czynniki sprzyjające ochronie wód
28
6. Infrastruktura techniczna w powiecie kartuskim
29
6.1.
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
29
6.2.
Gospodarka odpadami
32
6.3.
Dostępność komunikacyjna
28
6.3.1. Długość dróg powiatowych
29
7. Stan dziedzictwa kulturowego
30
2
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
GOSPODARKA
1. Charakter i struktura gospodarki powiatu kartuskiego
39
STREFA SPOŁECZNA
1. Sytuacja demograficzna i społeczna
41
2. Rynek pracy i bezrobocie
43
2.1. Bezrobotni według wieku, poziomu wykształcenia i czasu pozostawania
bez pracy
44
3. Oświata w powiecie kartuskim
48
4. Pomoc społeczna w powiecie kartuskim
54
5. Kultura w powiecie kartuskim
58
6. Ochrona zdrowia w powiecie kartuskim
59
7. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym poziom bezpieczeństwa
60
8. Usługi finansowe
61
III. Kierunki rozwoju powiatu i związane z tym zadania polegające na
poprawie sytuacji na jego obszarze
1. Strefa techniczna
62
2. Strefa społeczna
64
2.1.
Poprawa sytuacji na rynku pracy
64
2.2.
Problem rozwoju zdrowia i opieki społecznej
65
3. Strefa gospodarcza
67
IV. Realizacja zadań i projektów, powiązania zadań z innymi
projektami, oczekiwane wskaźniki
68
V. Powiązania projektów z innymi działaniami realizowanymi na
terenie powiatu
79
VI. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć planu
80
VII. Plan finansowy na lata 2004-2006 i na nast. Planowane lata 83
VIII. System wdrażania, sposoby monitorowania
88
IX. Komunikacja społeczna i Public Relations Planu Rozwoju
Lokalnego
89
3
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Wstęp
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest
jednym z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu
Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW). ZPORR
rozwija cele NPR, określając priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa w
pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizacja tej polityki w
ramach ZPORR, będzie współfinansowana ze środków Funduszy Strukturalnych.
Plan niniejszy opracowany został według wytycznych Zintegrowanego
Programu Rozwoju Regionalnego - Uzupełnienia Programu z dnia 16 kwietnia 2004r.
wersja ostateczna. Przy realizacji zadań Działania 3.1. Obszary wiejskie W Działaniu
3.1. Obszary wiejskie przewidziane są do realizacji projekty, które mają wpływ na
zwiększenie atrakcyjności gospodarczej inwestycyjnej obszaru objętego projektem
oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia. W ramach obu Działań do realizacji
przewiduje się projekty inwestycyjne zlokalizowane na obszarach wiejskich oraz
miast do 20.000 mieszkańców wynikające z planu rozwoju lokalnego.
Rodzaje kwalifikujących się projektów do złożenia w działaniu 3.1 zawierają się w
obszarach:
-
budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków
-
budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody
-
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
-
poprawa jakości powietrza
-
gospodarka odpadami
-
przeciwdziałanie powodziom
-
budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu
lokalnym
-
kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje
-
budowa lub modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
Według ZPORR-u warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania w ramach
Działania 3.1 jest załączenie do wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego
4
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Planu Rozwoju Lokalnego powiatu. W planie tym powinno być ujęte zadanie, o
dofinansowanie, którego ubiega się powiat.
Plan Rozwoju Lokalnego – jest nowoczesnym narzędziem zarządzania. Służy
realizacji polityki programowania rozwoju lokalnego, regionalnego. Obejmuje on
analizę i diagnozę sytuacji obecnej, wyznacza wizję rozwoju samorządu, opis
planowanych zadań inwestycyjnych na lata 2004-2006, plan finansowy na lata 20042006 obligatoryjnie a w latach 2007 – 2013 fakultatywnie.
Przygotowany przez nas dokument jest dokumentem kroczącym. Zakłada się jego
cykliczny monitoring i ocenę realizowanych zadań inwestycyjnych przynajmniej raz w
roku.
5
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Proponowana procedura przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego
Starosta wydaje zarządzenie powołujące
pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego.
Starosta wydaje zarządzenie o powołaniu powiatowego zespołu ds. rozwoju
lokalnego (dyrektorzy wydziałów i jednostek organizacyjnych, Powiatowego Urzędu
Pracy itp.)
Rada Powiatu powołuje Komisję ds. rozwoju lokalnego do działań związanych z
planem rozwoju lokalnego
Pozytywna Opinia Komisji ds. rozwoju lokalnego i rekomendacja na sesję Rady
Powiatu
Uspołecznienie planu:
- konsultacje społeczne;
- zamieszczenie projektu na stronie internetowej
- ogłoszenie prasowe
Uchwała Rady Powiatu
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego
6
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Metodyka pracy
Plan Rozwoju Lokalnego jest wynikiem prac powiatowego zespołu ds. rozwoju
lokalnego powołanego Zarządzeniem Starosty Kartuskiego nr 64/04 z 22 czerwca
2004r., składającego się z dyrektorów wydziałów Starostwa Powiatowego w
Kartuzach oraz z dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych.
Przystępując do pracy wykorzystano zapisy z obowiązujących dokumentów:
oraz informacje i materiały udostępnione przez Urząd Statystyczny i inne
wyspecjalizowane jednostki (m. in. Urząd Pracy, informacje Powszechnego Spisu
Ludności).
Ich
celem
było
zdiagnozowanie
stopnia
rozwoju
społeczno-
gospodarczego regionu w odniesieniu do możliwości wykorzystania potencjału
powiatu. Prace studialne oraz informacje uzyskane ze wszystkich gmin naszego
powiatu pozwoliły na przeprowadzenie analizy mocnych i słabych stron, a w
konsekwencji wskazały możliwe i konieczne obszary aktywności prowadzące do
zrównoważonego rozwoju powiatu.
Ponadto powiatowy zespół ds. rozwoju lokalnego wykorzystał wyniki spotkań
informacyjno-dyskusyjnych z przedstawicielami gmin, z członkami Rady Powiatu i
innymi przedstawicielami instytucji wspierających rozwój naszego regionu. Spotkania
te umożliwiły weryfikację danych i przygotowanie harmonogramu planowanych
zadań inwestycyjnych na lata 2004 – 2006 z odpowiednimi zabezpieczaniem
finansowym oraz prognozowanych zadań inwestycyjnych na lata 2007- 2013.
Na
podstawie
analiz tendencji
rozwojowych
w gospodarce
powiatu,
województwa oraz kraju uznano za właściwe opracowanie planu rozwoju regionu
nakierowanego na intensyfikację działań inwestycyjnych, na trwałe zwiększenie
konkurencyjności, dbając tym samym o zrównoważony rozwój naszego środowiska.
Materiał ten jest wstępem do długookresowego planowania rozwoju społeczno gospodarczego, a tym samym czynnikiem sprzyjającym redukcji strukturalnego
bezrobocia i przeciwdziałaniu marginalizacji obszarów wiejskich.
7
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Zespół ds. przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego
Walaszkowska Olga
Pełnomocnik ds. Rozwoju Lokalnego
Gołata Gabriela
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Gołębiewska Iwona
Powiatowy Konserwator Zabytków
Kapica Barbara
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Knopińska Gabriela
Inspektor ds. Gospodarki Mieniem
Kurek Maria
Dyrektor Wydziału Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Kartuzach
Leszkowski Gerard
Sekretarz Starostwa Powiatowego w Kartuzach
Matkowski Jerzy
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kartuzach
Mazur Alicja
Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Kartuzach
Okroj Wojciech
Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Starostwa
Powiatowego w Kartuzach
Pospieszyński Franciszek
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Tersa Jolanta
Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa
Powiatowego w Kartuzach
8
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
Okresy programowania Unii Europejskiej - lata 2004 – 2006 i 2007 – 2013, narzucają
ramy czasowe realizacji planu, natomiast określone w ZPORR priorytety, wyznaczają
obszary działalności powiatu poddane w tym dokumencie diagnozie. Analizie
poddano: sferę społeczną, gospodarczą, techniczną i finansową.
Przygotowany przez nas dokument stanowi, zatem krótko - (na lata 2004 – 2006)
i długoterminową (na lata 2007 -2013) wizję rozwoju potencjału gospodarczego
powiatu, który warunkuje wzrost konkurencyjności oraz przeciwdziałanie dalszej
marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu
rozwojowi społecznemu powiatu, jego spójności ekonomicznej i społecznej oraz
integracji z Unią Europejską.
9
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym
wdrażaniem planu
ANALIZA
1. Powiat kartuski na tle województwa pomorskiego
Dla przeprowadzenia analizy powiatu kartuskiego posłużono się danymi
zawartymi w Strategii Społeczno Gospodarczej oraz danymi pochodzącymi z
rocznika statystycznego 2003r.
Liczba ludności w województwie pomorskim (wg stanu na 31.12.2003r.)
Ogółem
2.188.918 osób, w tym:

kobiety
1.123.462

mężczyźni
1.065.456
Liczba ludności w powiecie: 105.375 (wg stanu na 31.12.2003r.)
Ogółem
105.375 osób, w tym:

kobiety
52631

mężczyźni
52744
Powiat kartuski zajmuje czwarte miejsce w województwie pomorskim pod
względem ludności. ( 4,81% wszystkich mieszkańców województwa)
2. Ogólna charakterystyka powiatu kartuskiego
2.1. Położenie

centralna część pojezierza kaszubskiego

przy drodze krajowej nr 20

odległość do Gdańska oraz większych miast województwa:

Kartuzy – Gdańsk (30 km)

Kartuzy – Gdynia ( 35 km)

Kartuzy – Kościerzyna (30 km)
10
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________

Kartuzy – Bytów (55 km)

Kartuzy – Chojnice (95 km)

Połączenie kolejowe z Gdynią

Odległość do lotniska Gdańsk - Rębiechowo ok. 25 km

Odległość od 20-25 km od planowej autostrady A-1
Powiat kartuski od północy sąsiaduje z powiatem wejherowskim, od
północnego zachodu z powiatem lęborskim, od zachodu z powiatem bytomskim,
od południa z powiatem kościerskim i od południowego wschodu z powiatem
gdańskim. (ziemskim).
Od północy powiat kartuski sąsiaduje z trójmiastem (zespołem aglomeracji
miejskiej – Gdańsk – Sopot – Gdynia). Wymienione miasta są powiatami
grodzkimi.
2.2. Powierzchnia
Powierzchnia powiatu wynosi 112 tys. hektarów. Powiat kartuski zajmuje
dziewiąte miejsce w województwie pomorskim pod względem wielkości,
Charakter użytkowania gruntów powiatu kartuskiego:
Powierzchnia ogółem ha
112 tys.
ha
1
Lasy i zadrzewienia
33.956 ha
2
Użytki rolne
62.388 ha
3.
Wody powierzchniowe
5.393 ha
2.3. Ludność
Liczba ludności w powiecie: 105.375 (wg stanu na 31.12.2003r.)
W porównaniu do roku 1999 liczba mieszkańców powiatu znacznie się
zwiększyła tj. o 5,05%. Obserwuje się ciągły przyrost naturalny. W powiecie
wśród mieszkańców zachowuje się równowaga pomiędzy kobietami a
mężczyznami.
11
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Powiat kartuski zajmuje czwarte miejsce w województwie pomorskim pod
względem ludności. ( 4,81% wszystkich mieszkańców województwa).
Większość ludności powiatu etnicznie stanowią osoby wiążące swoje korzenie
z tutejszą Ziemią i tradycja Kaszubską.
3. Środowisko przyrodnicze powiatu kartuskiego
3.1. Klimat
Klimat Parku charakteryzuje się dużą zmiennością stanów pogodowych, dość
surowymi warunkami termicznymi (średnia temp. lipca wynosi 16 ºC, a stycznia
- 3,5 ºC), dużą liczbą dni pochmurnych i mglistych, częstymi i obfitymi opadami
atmosferycznymi (średnio ok. 660 mm rocznie), późną wiosną, krótkim latem,
długą przeważnie pogodną jesienią i obfitą w opady zimą.
Lato trwa 76 dni, zima natomiast 105 dni (pokrywa śnieżna utrzymuje się przez
90 dni). Okres wegetacji jest stosunkowo krótki i wynosi 200 – 210 dni.
3.2. Uprawy
Ogółem powierzchnia użytków rolnych wynosi 62388 ha, co stanowi 55,7%
powierzchni powiatu kartuskiego.
Struktura użytków rolnych jest następująca:

grunty orne
- 43 101 ha

łąki
- 9 162 ha

pastwiska
- 7 690 ha

sady i ogrody
-
922 ha
Na terenie powiatu kartuskiego znajduje się 7872 gospodarstw rolnych.:

od 1 do 2 ha – 1423

od 2 do 5 ha – 1632

od 10 do 15 ha – 1416

od 15 do 25 ha – 915
12
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________

od 25 do 50 ha – 532

pow 50 ha – 65
Średnia wielkość gospodarstwa w powiecie wynosi 7, 84 ha.
Na terenie znajduje się 7 gospodarstw rolnych posiadających atest
gospodarstwa ekologicznego. 3 z nich to ekofarmy, pozostałe 4 są to
gospodarstwa ekologiczne.
Charakterystyczną uprawą rolną regionu jest uprawa truskawek.
3.3. Ukształtowanie terenu
Na
bardzo
urozmaiconą
polodowcową
rzeźbę
terenu
składają
się
charakterystycznie ukształtowane formy: pagórki i wzgórza czołowomorenowe,
faliste powierzchnie moreny dennej tworzące wysoczyzny, długie ciągi rynien
polodowcowych, równiny sandrowe, kemy (moreny martwego lodu) i wytopiska.
Całość
stanowi
obraz
procesów
geomorfologicznych
zachodzących
w
plejstocenie.
Moreny czołowe tworzą ciągi wzgórz i pagórków układające się zgodnie z
fazami cofania się lądolodu. Największe zgrupowanie stanowią Wzgórza
Szymbarskie o średnich wysokościach powyżej 260m n.p.m. i najwyższym
wzniesieniu w Polsce północnej - Wieżycą (328,6 m n.p.m.).
Układ
rynien
polodowcowych,
w najgłębszych
częściach
wypełnionych
jeziorami, jest zgodny z kierunkiem płn. – wsch.
Na południe od Wzgórz Szymbarskich położona jest rozległa równina sandrowa
zbudowana z piasków i żwirów naniesionych tu przez wody roztopowe lądolodu.
Cechą charakterystyczną są liczne zagłębienia terenu, których większość
powstała po ustąpieniu lądolodu na skutek wytapiania się martwego lodu,
często wypełniane jeziorami zwanymi wytopiskowymi, a niektóre zajęte przez
torfowiska.
13
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
4.Turystyka i wypoczynek
Naturalne, nieskażone środowisko, czyste powietrze, spokój, swoisty
mikroklimat leśno - jeziorny, obfitość grzybów i jagód w lasach, brak uciążliwych
zakładów produkcyjnych gwarantuje wspaniałe możliwości wypoczynkowe i
rekreacyjne na terenie Powiatu Kartuskiego. W Powiecie znaleźć można
mnóstwo jezior, stwarzających dogodne warunki do wędkowania i wypoczynku.
Korzystając z bogactwa środowiska naturalnego powiatu turyści mogą spędzić
czas urlopowy w gospodarstwach agroturystycznych, których jest ponad 100 na
jego terenie, a także z licznych pensjonatów, moteli i hoteli, rozmieszczonych na
całym obszarze. Ponadto powiat posiada bogatą historię, a na jego terenie
znajduje się wiele zabytków historycznych.
Baza noclegowa w powiecie kartuskim
Turystyka
Liczba
obiektów
hotelowych
Miejsca
noclegowe
Korzystajacy z
noclegów
Udzielone
noclegi
Chmiel Kartuz
o
y
Przodk
owo
Sierak
owice
Somon Stężyc
ino
a
Sulęcz
yno
Żukow
o
Powiat
17
11
-
10
10
16
11
1
68
631
302
-
88
197
962
1382
113
3675
3888
3372
-
460
3227
21765
10289
816
1312
19325
5558
-
3351
10628
59322
52838
3296
154318
Źródło: US Gdańsk
Ponadto
w
powicie
kartuskim
znajduje
się
kilkadziesiąt
gospodarstw
agroturystycznych, zapewniających miejsc noclegowych.
Atrakcje turystyczne gmin Powiatu Kartuskiego
KARTUZY
Malowniczo położone miasto pomiędzy Jeziorem Karczemnym a Klasztornym,
wokół których piękny las bukowy (Gaj Świętopełka) tworzą doskonałe tereny
spacerowe wiodące ku Wzgórzu Wolności. Osada budowała się wokół kościoła
Kartuzów, którego charakterystyczny w kształcie wieka trumny dach do dzisiaj
jest architektonicznym symbolem miasta. Obecnie jest to Kolegiata pw.
14
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kościół ufundowano w 1381 roku.
Wiadomo, że w dziesięć lat później Kartuzy były wsią odnotowywaną w
dokumentach.
Zakon Kartuzów skasowany został w 1826 roku przez władze pruskie. W tym
też czasie wybudowano z Kartuz do Gdańska dość wygodną i szeroką drogę.
Tym traktem (szosą) do dzisiaj jeżdżą turyści na Kaszuby i do Kartuz. Przed
1850 rokiem istniały już w Kartuzach gmachy sądu i więzienia, apteka (potem
hotel Plichty) oraz nowa gospoda. Wytyczona została główna ulica Kartuz
(dzisiejsza 3 Maja). Na początku lat 80 ubiegłego stulecia powstał zbór
ewangelicki, a także synagoga – zniszczona przez Niemców tuż po wybuchu II
wojny światowej.
Z Kartuz i przez Kartuzy wiodą najciekawsze szlaki turystyczne, trasy piesze,
rowerowe i samochodowe. Najbardziej znana i atrakcyjna, ale też najczęściej
uczęszczana jest malownicza droga kaszubska, prowadząca nas przez
Łapalice, Chmielno, Ręboszewo, Złotą Górę, Brodnicę Dolną, Ostrzyce aż do
Wieżycy. W Łapalicach, pierwszej wsi po wyjeździe z Kartuz ulicą Wzgórze
Wolności, łatwo trafić na zdumiewającą budowlę – zamek naszych czasów
stylizowany na dawnej architekturze. Odległa zaledwie o 2 km od głównego
traktu rozległa budowla, ciągle jeszcze nie jest zakończona, już urzeka i
zdumiewa. Na tej trasie oglądać możemy przede wszystkim cudowne widoki na
jezioro Chmieleńskie i jezioro Łapalickie. Droga kaszubska zaczyna się za
krzyżówką, za wsią Garcz. Zbudowano ją w połowie lat 60., ma 22 km długości i
wije się między sześcioma jeziorami połączonymi przepływem rzeki Raduni.
Władze gminy i powiatu kartuskiego zabiegają, by uatrakcyjnić turystycznie
Kartuzy i okolice, zmodernizować infrastrukturę i dostarczyć turystom o każdej
porze roku możliwości dobrego i spokojnego wypoczynku.
Urok pięknych i zadbanych miejscowości przyciąga każdego odwiedzającego
Kartuzy i okolice.
ŻUKOWO
Gmina Żukowo położona jest u wrót Kaszub. Przez miasto Żukowo
przebiegają główne drogowe szlaki komunikacyjne Pojezierza Kaszubskiego.
15
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Atrakcją architektoniczną i turystyczną Żukowa jest zespół poklasztorny.
Historia miasta wiąże się z czasami księcia Mściwoja I, który na początku XIII
wieku sprowadził tu zakon Norbertanek. Hafty kaszubskie, które wywodzą się z
Żukowskiego klasztoru, są słynne nie tylko na Pomorzu.
W Żukowie oprócz klasztoru zachowała się wazownia i plebania z XIX wieku.
W Kościele oglądać można cenne zabytki, w tym ołtarz antwerpski i ołtarz
główny z obrazem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny. Warto także
zobaczyć tryptyk z 1550 roku z portretem Mściwoja i jego żony Zwinisławy.
Okolice Żukowa są niezwykle atrakcyjne turystycznie. W kierunku Babiego Dołu
rozpoczyna się urokliwy rezerwat Jaru Radni.
CHMIELNO
Gmina Chmielno pod względem powierzchni jest najmniejszą gminą powiatu
kartuskiego, ale za to krajoznawczo atrakcyjną – z jeziorami, pagórkami, lasami
i dobrym klimatem. Chmielno było w tym czasie siedzibą kasztelani i parafii.
Obecny kościół z czerwonej cegły wybudowany został w latach1845/46.
Wyposażenie pochodzi z XVI i XVIII wieku, późnogotycka Pieta z początku XVI
wieku. Sufit i ściany kościoła zdobione są motywami z haftu kaszubskiego.
Wieś słynęła jako ośrodek garncarstwa kaszubskiego. Przypomina o tym
Muzeum Ceramiki Kaszubskiej. Pod koniec ubiegłego stulecia zaczął się
rozwijać tutaj ruch turystyczno – wypoczynkowy. Z roku na rok wzrasta liczba
turystów i wczasowiczów.
SIERAKOWICE
Gmina Sierakowice położona jest w centrum Kaszub. Cieszy się niezwykle
urozmaiconym krajobrazem, bogatym w lasy, jeziora i rzeki. Położenie
geograficzne i warunki, jakie stwarza przyroda służą rozwojowi różnych form
turystyki i wypoczynku. Urokliwe zakątki, czyste powietrze i wody zagubionych
wśród pól i lasów jezior pozwalają na wspaniały wypoczynek ludziom
szukającym ciszy i spokoju. Obszar gminy obfituje w rzadkie osobliwości
przyrodnicze. Należy do nich rezerwat faunistyczno-torfowiskowy „Kurze
Grzędy” oraz utworzony w 1991 roku rezerwat wodno – florystyczny „Żurawie
Chrusty”, którego atrakcją jest dystroficzne jezioro otoczone torfowiskami i
starymi bukami.
16
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
O walorach krajobrazowych i czystości wód świadczą istniejące na terenie
gminy obszary krajobrazu chronionego: kaszubski park krajobrazowy we
wschodniej części gminy oraz Gowidliński Obszar Chronionego Krajobrazu nad
Jez. Gowidlińskim. Urozmaicona sieć hydrograficzna w połączeniu z walorami
krajobrazowymi tej ziemi stwarza bardzo dobre warunki do uprawiania turystyki
wodnej,
pieszej,
rowerowej
i
samochodowej.
Nad
brzegami
Jeziora
Gowidlińskiego rozłożyły się ośrodki wczasowe, które cieszą się dużym
powodzeniem. Malowniczym zakątkiem gminy jest położona wśród jezior wieś
Kamienica Królewska – wieś turystyczno – wypoczynkowa. Tu biorą początek
trzy znakowane i bardzo interesująco wytyczone szlaki turystyczne (piesze):
Czerwony – szlak „Kaszubski”
Czarny – szlak Wzgórz Morenowych
Zielony – szlak Kręgów Kamiennych
Niewątpliwą atrakcją Sierakowic jest ołtarz papieski usytuowany w centrum wsi.
SOMONINO
Gmina Somonino jest położona w województwie pomorskim na obszarze
przepięknej pod względem krajobrazowym Szwajcarii Kaszubskiej. Leży na
pagórkowatym terenie, wśród malowniczych lasów, jezior i pól. Zróżnicowany
teren tworzy korzystne warunki dla zwierząt i ptaków. Poza rolnictwem główną
dziedziną aktywności w gminie jest turystyka. Funkcjonuje tu wiele zajazdów,
pensjonatów i ośrodków wczasowych.
Wizytówką gminy jest letniskowa wieś Ostrzyce położona nad Jeziorem
Ostrzyckim. Turysta ma możliwość korzystania ze strzeżonych kąpielisk,
uprawiania sportów wodnych, branie udziału w wycieczkach pieszych i
rowerowych. W okresie letnim są organizowane liczne imprezy plenerowe.
Oprócz czynnego wypoczynku goście mają możliwość zwiedzania XVII –
wiecznej świątyni w Goręczynie, której sylwetka widnieje w centrum herbu
gminy.
17
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
PRZODKOWO
Niewielka gmina (35 wsi), przede wszystkim rolnicza, sąsiadująca od północy
z gminą Kartuzy, a od wschodu z gminą Żukowo. W północno – wschodniej
części gminy znajduje się największe
Jezioro Tuchomskie (132 ha), w
południowo – wschodnich rejonach urzekają jezioro Głebokie i Tuchlińskie
natomiast w kierunku zachodnim – Jezioro Kczewskie. Piękne lasy (sosna, buk,
dąb) ciekawa roślinność, bogactwo zwierzyny i ptactwa to walory krajobrazowe
gminy Przodkowo.
Architektonicznie
najciekawszy
jest
neogotycki
kościół
św.
Andrzeja,
zbudowanych z ciosanych kamieni (ukończony w 1878 roku) z późnogotycką, z
XVI wieku rzeźbą madonny i neobarokowy kościół pod wezwaniem św. Józefa
w nieodległym Pomieczynie. Archeologowie prowadzą również w gminie
Przodkowo prace badawcze i mają tan stanowiska archeologiczne m.in. w
Rąbie, a w wiosce Młynek nad małą Słupią znajduje się grodzisko
wczesnośredniowieczne.
Turystów w gminie Przodkowo mogą zachęcać wyznaczone szlaki rowerowe –
piesze. Przodkowo słynie z festynów, sobótkowych nocy, występów zespołów
folklorystycznych, kuligów w zimie, łowienia ryb w różnych porach roku i
możliwości jazdy konnej po bezpiecznym terenie.
SULĘCZYNO
Wartości przyrodnicze na terenie gminy Sulęczyno przedstawia rezerwat
„Mechowiska Sulęczyńskie”, gdzie stwierdzono 12 gatunków roślin prawnie
chronionych, w tym: 10 objętych ochroną całkowitą. Również stare drzewa
objęte prawną ochroną, kompleksy leśne, strefy ciszy, głazy narzutowe i dolina
Słupi na zachód od Sulęczyna stanowią niewątpliwie walory przyrodnicze
gminy.
Obecnie gmina Sulęczyno jest znaczącym ośrodkiem wypoczynku letniego.
Oprócz domków letniskowych położonych nad malowniczymi jeziorami i
oczkami wodnymi (ponad 10% terenu gminy, tj. około 14000 ha stanowią wody)
18
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
oraz licznych gospodarstwach rolnych, które oferują usługi agroturystyczne, na
terenie gminy znajduje się 15 ośrodków wypoczynkowych, w tym 4 całoroczne.
Baza noclegowa, campingi, restauracje, bary, kawiarnie, boiska sportowe,
wypożyczalnie sprzętu pływackiego, strzeżone kąpieliska ośrodkowe i gminne w
sezonie są oblegane przez wszędzie obecnych turystów.
Teren gminy Sulęczyno stwarza wspaniałe możliwości do uprawiania turystyki
pieszej i rowerowej. Polne i leśne ścieżki, drogi zaprowadzą turystę do
wspaniałych miejsc widokowych, gdzie można ujrzeć faunę i florę rzadko już
występującą w dziewiczym stanie.
STĘŻYCA
Gmina Stężyca położona jest w sercu Pojezierza Kaszubskiego w południowej
części powiatu kartuskiego. Wyróżnia się dużą liczbą jezior i niezwykle
urozmaiconym krajobrazem. Jeziora tu występujące wchodzą w skład tzw.
„Kółka Raduńskiego”, które tworzy 14 połączonych ze sobą jezior.
Teren gminy jest bardzo atrakcyjny pod względem walorów przyrodniczo –
turystycznych. Jako, że gmina Stężyca znajduje się w obrębie Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego można tu niewątpliwie spotkać liczne rezerwaty
przyrody. Atrakcją przyrodniczą gminy jest ogród botaniczny w Gołubiu oraz
zielona szkoła w Klukowej Hucie prowadząca całoroczną edukację ekologiczną
na zasadzie warsztatów terenowych dla młodzieży szkół podstawowych.
Całkowity brak przemysłu cięzkiego, występujące w jeziorach duże ilości ryb
(szczupak, węgorz, leszcz, sielawa itp.) są niewątpliwie atrakcją dla turystów –
wędkarzy. Najciekawszą formą poznania krainy Jezior Raduńskich to
przepłynięcie ich kajakiem. Latem jest kolorowo na jeziorach od żagli, kajaków i
windsurfingów. Niewątpliwą atrakcją turystyczną jest wieża widokowa im. Jana
Pawła II w Wieżycy, z której roztacza się piękny widok oraz trzy szlaki
turystyczne,
dzięki
którym
można
podziwiać
walory
przyrodniczo
–
krajobrazowe terenu. We wsi Wieżyca znajdują się liczne całoroczne ośrodki
wypoczynkowe, wczasowe i pensjonaty. Funkcjonuje tu również ośrodek jazdy
konnej oraz cztery wyciągi narciarskie – orczykowe.
19
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
W sezonie zimowym atrakcją turystyczną są kuligi organizowane przez
okolicznych rolników. Na terenie gminy zlokalizowane są zabytki świadczące o
bogatej historii i wartościach kulturowych miejscowej ludności. Najważniejsze to:
- kościół pw. św. Katarzyny w Stężycy,
- cmentarzysko płaskie z epoki żelaza w Łosienicach,
- cmentarzysko z epoki żelaza w Klukowej Hucie,
- grodzisko wczesnośredniowieczne w Kamienicy Szlacheckiej,
- cmentarzysko kurhanowe z epoki brązu w Nesiołowicach,
- cmentarzysko grobów skrzynkowych w Borucinie,
- grodzisko wczesnośredniowieczne w Starych Czaplach.
Na terenie gminy Stężyca zlokalizowanych jest kilkanaście ośrodków
wczasowo - wypoczynkowych oraz kilka pensjonatów. Od kilku lat rozwija się
sukcesywnie baza agroturystyczna będąca cennym uzupełnieniem bazy
noclegowej gminy, wzbogacająca ofertę turystyczną terenu. W układzie
perspektywicznym gmina Stężyca poważnie zainteresowana jest powstaniem
zakładów przetwórstwa rolno – spożywczego oraz inwestycjami związanymi z
rozwojem turystyki
Identyfikacja problemów:
- zły stan dróg,
- brak zintegrowanej oferty turystycznej.
- słaba infrastruktura turystyczna,
- niezadowalający poziom bezpieczeństwa.
- zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.
Do głównych zadań przyczyniających się do poprawy sytuacji turystycznej w
powiecie należą:
- wyznaczanie szlaków turystycznych,
- promowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych powiatu,
- wyznaczanie miejsc stałego wypoczynku,
- wyznaczanie terenów na działalność turystyczną,
- większej ilości pojemników na odpady, likwidację dzikich wysypisk, co
wpłynie na poprawę warunków estetyczno - higienicznych
20
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
- promocja różnych form turystyki na obszarze powiatu.
- zainteresowanie turystyką aktywną i kwalifikowaną.
Proponowane tematy projektów:
1. Twórcy ludowi
Obecnie obserwujemy swoisty renesans kaszubskiej twórczości ludowej. Wyraża
się ona wszechstronnym sięganiem do dawnych tradycji, zwyczajów i wierzeń. Na
terenie Powiatu Kartuskiego prowadzi działalność kilkunastu ludowych artystów
oraz 14 folklorystycznych zespołów muzycznych.
Celem projektów jest wspieranie popularyzacji i rozwoju sztuki ludowej, nadanie
jej charakteru promocyjnego oraz ścisłe jej powiązanie z turystyką.
2. Tabaka w życiu Kaszubów
Tabaka pełni wśród kaszubskich obyczajów szczególną rolę. Jej zażywanie jest
formą okazywania serdeczności z jednej, oraz przywiązania do rodzimej tradycji z
drugiej strony. Szacuje się, iż tabakę na Kaszubach zażywa kilkadziesiąt tysięcy
osób, zaś obyczaj przekazywany jest z pokolenia w pokolenie. Istotne wydaje się być
ugruntowanie „tabaczenia” jako jednego ze znamion kaszubskości, a poprzez to
wykreowanie tabaki i produktów służących jej wyrobowi oraz zażywaniu na markowy
produkt regionu.
3. Bramy Kaszubskiego Pierścienia ( współpraca 5 powiatów)
Projekt związany ze stworzeniem (budowa lub adaptacja) 16 centrów informacji
turystycznej i obsługi ruchu turystycznego. Miejsca lokalizacji bram KP wytypowano
w oparciu o strukturę funkcjonalno-przestrzenną KP.
W obiekcie pełniącym funkcję bramy powinny być realizowane następujące
zadania: centrum informacji turystycznej, centrum obsługi ruchu turystycznego, oraz
punkt publicznego dostępu do internetu.
21
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
4. Rowerem po Kaszubach (wg projektu STK)
Na obszarze Powiatu Kartuskiego istnieją już obecnie liczne znakowane trasy
rowerowe, mające jednak charakter lokalny. System tras rowerowych kompleksowo
scalających obszar Kaszubskiego Pierścienia opracowany został w Stowarzyszeniu
Turystycznym Kaszuby .
5. Karczmy i zajazdy kaszubskie oraz Szlak Browarów (Piwo Kartuski Mnich)
Szlak ten opiera się na tradycji miejsca lokowania karczm i zajazdów, często
będącymi czynnikiem osadniczym dla swego otoczenia. Od wieków stanowiły one
miejsce spotkań, wymiany informacji o świecie i dokonywania transakcji. Karczmy
były nieodzownym punktem na szlaku komunikacyjnym zbliżającym ludzi.
Do dziś przetrwało wiele budynków dawnych karcz i zajazdów. Część z nich
funkcjonuje nadal, oferując gościom dobre jadło i życzliwą atmosferę.
Działające zajazdy mogą stanowić bazę dla stworzenia programu związanego
z tradycją kuchni regionalnej oraz promocją nowej formy spotkań turystów na szlaku
Kaszubskiego
Pierścienia.
Być
może
istniejące
budynki,
a
obecnie
niewykorzystywane, zostaną włączone w proponowany szlak i dzięki niemu
ponownie ożyją i uatrakcyjnią program Kaszubskiego Pierścienia.
6. Skarby Kaszubskiej Kuchni
Kuchnia regionalna to jeden z najbardziej unikalnych i wyjątkowych elementów
dziedzictwa kulturowego każdego regionu.
Jedną z ciekawszych na mapie kulinarnej Polski, jest kuchnia kaszubska. Nie ma
turysty, który nie interesowałby się wyjątkowym smakiem i zapachem odwiedzanego
miejsca.
Szlak kuchni regionalnych to propozycja połączenia miejsc o wyjątkowych
walorach kulinarnych w powiązaniu z organizowanymi imprezami tego samego typu.
Dobra promocja obecnie funkcjonujących imprez i miejsc, dałoby już dziś
świetne efekty.
22
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
5. Zagospodarowanie przestrzenne
5.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego
5.1.1. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
Najlepiej znaną formą ochrony przyrody jest ochrona gatunkowa roślin i
zwierząt. Często zdarza się, że jest ona lekceważona wobec ważniejszych
problemów
gospodarczych.
Niepokojącym
staje
się
fakt
gwałtownie
postępującego wymierania dzikich gatunków roślin i zwierząt na świecie, w tym
w wysokim stopniu w Europie. W
latach osiemdziesiątych wyrażono
uzasadnione obawy, że do końca stulecia na kuli ziemskiej zostanie
wytępionych od pół miliona do miliona gatunków. Ochrona gatunkowa
zabezpiecza przed bezpośrednim naruszeniem i zniszczeniem.
Jednakże gatunki roślin i zwierząt są zagrożone także szkodliwymi zmianami
w
środowisku
przyrodniczym.
Dlatego
bardzo
ważny
jest
obowiązek
zachowania warunków siedliskowych, gwarantujących byt roślinom i zwierzętom
chronionym. Wszystkie gatunki prawnie chronione należą do najbardziej
zagrożonych wyginięciem. Wiąże się to najczęściej z zagrożeniami siedlisk, w
których
one
występują.
W
takich
przypadkach
bardzo
ważne
jest
zabezpieczenie całych ekosystemów, co wymaga tworzenia rezerwatów, bądź
innych powierzchni prawnie chronionych.
Najlepszą metodą wzmocnienia ochrony gatunkowej jest zastosowanie
ochrony powierzchniowej stanowisk w formie rezerwatów lub przynajmniej
użytków ekologicznych. Takie uzgodnienia winny być zawarte w regionalnych
planach
zagospodarowania
przestrzennego
w
wyniku
inwentaryzacji
przyrodniczej gmin, wymaganej przepisami o ochronie środowiska przed
opracowaniem planów regionalnych.
5.1.2. Pomniki przyrody
Pomniki przyrody są najczęściej spotykaną formą indywidualnej ochrony
przyrody ożywionej i nieożywionej. Najczęściej są to pojedyncze stare drzewa,
23
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
aleje, głazy narzytowe, źródła i inne unikatowe obiekty. W powiecie kartuskim
jest wiele pomników przyrody ożywionej i nieożywionej, do których zaliczyć
można
przede
wszystkim
niezliczoną
ilość
sędziwych
drzew.
Wśród
pomnikowych drzew liściastych na terenie powiatu przeważają stare dęby,
osiągające obwód pnia ponad 4 m.
5.1.3. Rezerwaty przyrody
Rezerwaty przyrody dotychczas utworzone w granicach powiatu są obiektami
chroniącymi szatę roślinną leśną i torfowiskową (walory florystyczne i
fitocenotyczne). Część wyróżniona jest ze względów krajobrazowych.
W powiecie kartuskim znajduje się 13 rezerwatów przyrody ( 4,85 ha do 170,70
ha.). Łączna ich powierzchnia wynosi 811,49ha.
Między innymi stwierdzono tu szereg rzadkich i chronionych gatunków roślin,
jak buławnik czerwony, czerniec gronkowy, gnieźnik leśny, kokoryczka
okółkowa, modrzewnica zwyczajna, obuwik pospolity, podkolan biały, podrzeń
żebrowiec, poryblin jeziorny, przetacznik górski, przygiełka biała, rosiczka
długolistna, szczaw gajowy, tojad dziobaty, widłak torfowy, widłak wroniec,
żłobik koralowaty, żywiec cebulkowy.
1. Jezioro Turzycowe (1959) rezerwat florystyczny o pow. ok. 11 ha.
Obejmuje dystroficzne jeziorko z mszarem okolone lasem. Utworzone dla
ochrony stanowiska turzycy skąpokwiatowej, która wyginęła. M.in.
odwadnianie przyczyniło się do zaniku tego gatunku.
2. Kurze Grzędy (1916, 1957) rezerwat faunistyczny o pow. ok. 170 ha.
Obejmuje otoczone lasem dystroficzne jezioro ok. 8 ha, „oczko wodne” i 2
mniejsze jeziorka z układem zbiorowisk torfowisk wysokich i przejściowych
z gatunkami rzadkich roślin. Utworzony dla ochrony stanowiska głuszca,
który zanikł ok. 1980 r. na skutek melioracji odwadniających i wyrębu
otaczających lasów oraz łowiectwa.
3. Leśne Oczko (1990) rezerwat torfowiskowy o pow. ok. 31 ha. Obejmuje
śródleśne jezioro dystroficzne otoczone zbiorowiskami torfowisk wysokich i
przejściowych.
24
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
4. Jezioro Lubygość (1962) rezerwat krajobrazowy o pow. ok. 71 ha.
Obejmuje jezioro rynnowe otoczone lasem bukowym z ok. 200 – letnim
drzewostanem i rzadkimi gatunkami roślin (przetacznik górski, widłak
wroniec, paproć podrzeń żebrowiec). Na północno – wschodnim obrzeżu
jest grota zlepieńcowo – żwirowa.
5. Ostrzycki Las (1960) rezerwat leśny o pow. ok. 55 ha. Obejmuje fragment
stoku rynny Jeziora Ostrzyckiego porośniętej lasami bukowymi tworzącymi
zespoły kwaśnej, żyznej i nawapiennej buczyny. Chroni rzadkie gatunki
roślin w tym storczyki (m.in. kurczące się stanowisko obuwika).
6. Szczelina Lechicka (1990) rezerwat leśny o pow. ok. 41 ha. Obejmuje
naturalne bukowe zespoły leśne wokół jeziora oraz obcy geograficznie
drzewostan iglasty – jeglice (daglezje), jodły i sosny wejmutki stanowiących
przykład dawnych prób urozmaicenia gospodarki leśnej. Duża wartość
krajobrazowa.
7. Szczyt Wieżyca (1962) rezerwat krajobrazowy o pow. ok. 34 ha. Obejmuje
wierzchowinę i znaczną część stoków najwyższego wzniesienia na Niżu
Środkowoeuropejskim (328,6 m n.p.m.). Wartościowy obiekt chroniący las
bukowy (ok. 250 – letni). Niewłaściwa nazwa „szczyt” powinna być
zmieniona na „wzgórze” jak również typ rezerwatu na leśny. Atrakcją jest
wieża widokowa z rozległym widokiem.
8. Staniszewskie Błoto (1916, 1962) rezerwat torfowiskowy o pow. ok. 130
ha. Pierwotnie chronił bezleśne torfowisko wysokie oraz stanowisko
głuszca. W wyniku melioracji odwadniających prowadzonych od 150 lat
rozwinął się tu bór bagienny i brzezina bagienna, a głuszec wyginął.
Obejmuje cenne zbiorowiska mszarne z rzadkimi gatunkami roślin. Ostoja
żurawi. Próby renaturyzacji w toku.
9. Staniszewskie Zdroje (1972) rezerwat krajobrazowy o pow. ok. 38 ha.
Obejmuje bogato urzeźbiony fragment zboczy doliny Łeby z kilkoma
kotłami (cyrkami) źródliskowymi i wąwozami z okresowymi strugami.
Obszar pokryty licznymi zbiorowiskami leśnymi – kwaśną, żyzną i
storczykową buczyną, lasem bukowo – dębowym, grądem oraz cennymi
łęgami: podgórskim jesionowym i jesionowo – olszowym.
25
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
10. Zamkowa Góra (1954) rezerwat leśny o pow. ok. 9 ha. Chroni kwaśną i
żyzną buczynę z ok. 250 – letnim drzewostanem porastającym wzniesienia
morenowe (225 m n.p.m.). na wierzchowienie wzniesienia średniowieczne
grodzisko (zabytek archeologiczny nr 28 z trudem rozpoznawalny).
11. Żurawie Błota (1990) rezerwat torfowiskowy o pow. ok. 109 ha. Obejmuje
oligotroficzne Jezioro kamienne typu lobeliowego (było kiedyś odrębnym
rezerwatem) otoczone lasami. Na północnym brzegu olbrzymi głaz
polodowcowy o obrębie 17 m i wysokości 3 m. Do rezerwatu przyłączono
także kompleks torfowisk wysokich i przejściowych z nieregularnymi
lustrami otwartej wody stanowiącymi ostoje ptaków wodno – błotnych
(m.in. żurawi).
12. Żurawie Chrusty (1990) rezerwat torfowiskowy o pow. ok. 22 ha. Obejmuje
dystroficzne jeziorko z klasycznie wykształconą i strefowo rozmieszczoną
roślinnością torfowiskową przejściową oraz wysoką, otoczone pasem boru
bagiennego.
13. Stare Modrzewie rezerwat leśny o pow. ok. 5 ha położony poza Parkiem
(Nadleśnictwo Kartuzy, Lesnictwo Kiełpino). Chroni stanowisko modrzewia
europejskiego w wieku ok. 200 lat.
5.1.4. Obszary chronionego krajobrazu
Ustawowo obszary chronione obejmują wyróżniające się tereny o różnych
typach ekosystemów, w których się powinno zapewnić stan względnej
równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych. Są to tereny szczególnie
atrakcyjne przyrodniczo, pełniące główne funkcje turystyczno-wypoczynkowe,
dlatego
też
są
one
adaptowane
przez
rozbudowę
bazy
noclegowej
i gastronomicznej, zarówno dla krótkiego wypoczynku weekendowego, jak
i urlopowego (stacjonarnego).
Obszary te wyznacza się w skali gminy lub powiatu. Na terenie powiatu
zostały utworzone: Kaszubski Park Krajobrazowy, Kartuski Obszar Chronionego
Krajobrazu,
Gowidliński
Obszar
Chronionego
Chronionego Krajobrazu Dolina Raduni.
26
Krajobrazu
oraz
Obszar
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Idea tworzenia obszarów chronionych winna być włączona w program
wielkopowierzchniowej ochrony przyrody. Wymaga to określonych działań
podejmowanych przez gminy, by utrzymać zdrowe środowisko zarówno dla
ludzi, jak i dla przyrody.
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:
-
Rynna Potęgowska
-
Rynna Kamieniecka
-
Dolina Łeby w Kaszubskim Parku Krajobrazowym ( wpisano do
Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000)
-
Rynna Mirachowska
-
Obniżenie Chmieleńskie
-
Rynna Brodnico-Kartuska
-
Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka
5.1.5. Wody powierzchniowe powiatu
Wody powierzchniowe stanowią 4,82% ogólnej powierzchni powiatu, co
wskazuje na znaczną jeziorność naszego powiatu w stosunku do innych
regionów. Rzeki charakteryzują się nierównym spadkiem, krętym i przeważnie
bystrym biegiem oraz licznymi przełomami. Płyną przeważnie głęboko wciętymi
dolinami poprzez liczne jeziora. Występują także liczne drobne cieki,
przeważnie okresowe.
Zwraca uwagę tzw. inwersja odpływu wód Raduni: rzeka płynie początkowo na
północ przez jeziora Raduńskie Górne i Dolne do jeziora Kłodno, a więc
niezgodnie z kierunkiem odpływu wód roztopowych w rynnach polodowcowych,
dalej natomiast przez jeziora Małe i Wielkie Brodno jej odpływ jest zgodny z tym
kierunkiem.
Występują również liczne obszary bezodpływowe zajęte przez mokradła, często
zatorfione i z „oczkami” wodnymi.
Powiat obfituje w jeziora. Znajdują się tutaj ponad 100 jezior o powierzchniach
przekraczających 5 ha. Największym jeziorem jest Raduńskie Dolne (737,2 ha),
a najgłębszym Raduńskie Górne (43 m). Oba jeziora są sztucznie rozdzielone
27
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
groblą z przepustem, przez którą prowadzi droga. Wody powierzchniowe to
ogromny atut naszego terenu.
5.1.6. Czynniki sprzyjające ochronie wód
Obniżenie ilości odprowadzanych zanieczyszczeń do tzw. „odbiorników
naturalnych” wpłynęło w dużej mierze na poprawę jakości wód wielu rzek
powiatu. Przyczyniły się do tego w dużej mierze: rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków, ograniczenie stosowania w rolnictwie dużych dawek
nawozów sztucznych, spadek ilości hodowli bezściółkowych produkujących
znaczne ilości gnojowicy, brak rolnictwa wielkotowarowego ( ze względu na
słabe klasy ziemi). Ograniczenie niekorzystnych czynników spowodowało
obniżenie obciążenia wód i gleb metalami ciężkimi, substancjami biogennymi.
W celu zachowania tych tendencji należy podjąć wszelkie działania mające na
celu ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń ze źródeł punktowych i obszarowych.
Z drugiej jednak strony rozwój przemysłu rolno spożywczego nastawionego na
chów zwierząt rzeźnych i przetwórstwa mięsnego, a także rozwój budownictwa
jednorodzinnego jak i rekreacyjnego bez zabezpieczenia odprowadzania
ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej, wpływa negatywnie na stan wód
powierzchniowych.
Przykłady jezior, które uległy silnej antropopresji:
-
Jezioro Tuchomek, gm. Żukowo
-
Jezioro Karlikowskie w m. Borowo, gm. Kartuzy
-
Jezioro Tuchlińskie w m. Tuchlino, gm. Sierakowice
-
Jezioro Święte, gm. Sierakowice
-
Jez. Klasztorne Małe i Duże w m. Kartuzy
Identyfikacja problemów
-
niska świadomość ekologiczna, brak wykształconych postaw ekologicznych,
-
problem dzikich wysypisk śmieci.
28
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
-
rozwijający się przemysł rolno-spożywczy, budownictwo mieszkaniowe i
rekreacyjne i jego zwiększone zapotrzebowanie na wodę, co wiąże się z
zwiększoną ilością powstających ścieków
-
niezadowalający stan wód powierzchniowych (większość jezior i rzek mieści
się w III klasie czystości)
Zadania powiatu prowadzące do poprawy środowiska naturalnego:
-
ograniczanie odprowadzania ścieków zanieczyszczających wodę,
-
tworzenie zachęt sprzyjających rozwojowi rolnictwa ekologicznego i
propagowanie wśród rolników „kodeksu dobrej praktyki rolniczej”
-
zalesianie przestrzeni rolniczo nieprzydatnych,
-
wspieranie międzygminnych związków dorzecza rzek Raduni, Łaupawy,
Słupi, Łeby w podejmowaniu inicjatyw na rzecz ochrony środowiska
-
wspieranie akcji zakładania płyt obornikowych i zbiorników bezodpływowych
na gnojowicę
6. Infrastruktura techniczna w powiecie kartuskim
6.1. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Na terenie Powiatu Kartuskiego znajdują się 103 ujęcia wód. Z 51 ujęć
wydobywane wody czwartorzędowe są dobrej jakości, z pozostałych 52 ujęć
wydobywana jest woda dostatecznej jakości. W chwili obecnej zasoby
dyspozycyjne warstw wodonośnych, jak i wydajność ujęć są wystarczające.
Woda pochodząca z ujęć poddawana jest procesowi uzdatniania w Stacjach
Uzdatniania
Wody.
Zasadnicze
etapy
uzdatniania
dotyczą
głównie
odżelaziania i odmanganiania, a także sporadycznie dezynfekcji. Ogólnie
można stwierdzić, że jakość wód podziemnych jest dobra, tylko w nielicznych
przypadkach dostateczna.
Pod względem długości sieci wodociągowej Powiat Kartuski w 2002 roku
zajmował 1 miejsce spośród 16 powiatów województwa.
29
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
W roku 2003 długość sieci wodociągowej wynosiła 1326,4km. Najdłuższą sieć
wodociągową posiada gmina i miasto Żukowo 272,3 km, a najkrótszą
Sulęczyno 78,3 km.
Długość sieci wodociągowej w gminach i % ludności z niej korzystającej w
2002 roku.
Sieć wodociągowa
Gminy
Długość (km)
Ilość korzystających w %
Powiat Kartuski
1326,4
86
Gmina Chmielno
113,5
92
Gmina Kartuzy
230,2
91
Gmina Przodkowo
132,7
85
Gmina Sierakowice
187,0
86
Gmina Somonino
119,4
85
Gmina Sulęczyno
193,0
80
Gmina Stężyca
78,3
89
Gmina Żukowo
272,3
81
Źródło: US Gdańsk
Poziom zwodociągowania dla powiatu wynosi średnio 86%. Ponad 90%
zwodociągowania posiadają: Gmina Chmielno (92%), Gmina Kartuzy (91%).
Najsłabiej zwodociągowaną gminą jest Gmina Żukowo (81%).
Zużycie wody średnio na mieszkańca na dobę wynosi 173 dm³, natomiast
średnie dobowe zużycie wody wynosi 16882 m³/d. Pod względem zużycia
wody powiat kartuski zajmuje pierwsze miejsce w województwie pomorskim.
Tak wysokie zapotrzebowanie na wodę wynika z dobrze rozwijającego się
przemysłu uboju i przetwórstwa mięsnego.
30
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Stan
infrastruktury
technicznej
związanej
z
gospodarką
ściekową
uzależniony jest w dużej mierze od struktury osadniczej, rozproszenia
zabudowy, wielkości gmin, a ponad wszystkim od ich możliwości finansowych.
Te same czynniki warunkują dalszy rozwój infrastruktury, jego tempo i
końcowy efekt.
W roku 2003 długość sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu wyniosła 256 km
.
Długość sieci kanalizacyjnej (w km) w gminach
Powiatu Kartuskiego w 2003
80
74,9
70
60
50
51,4
40
43,3
38,8
30
20
10
9,3
15,5
9,6
Chmielno
Kartuzy
Przodkowo
Sierakowice
Somonino
Stężyca
Sulęczyno
Żukowo
13,2
0
Największym skanalizowaniem na terenie powiatu w 2003 roku poszczycić
się może
gmina Kartuzy 74,9 km. Średnia dla Powiatu wynosi 32 km.
Najsłabiej skanalizowaną jest gmina Przodkowo.
Wg GUS w 2002 roku na terenie powiatu 2,5 hm 3 ścieków przemysłowych i
komunalnych odprowadzono do wód powierzchniowych lub do ziemi. Około
2,1 hm3 ścieków oczyszczono, w tym: 33% biologicznie, 66% chemicznie i z
podwyższonym usuwaniem biogenów. 0,4 hm 3 ścieków wytworzonych w 2002
roku nie oczyszczono
W powiecie kartuskim istnieje 8 gminnych oczyszczalni ścieków.
Identyfikacja problemów:
31
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
-
niski stopień skanalizowania powiatu w stosunku do prężnie rozwijającego
się budownictwa jednorodzinnego, rekreacyjnego i przemysłu
-
dekapitalizacja urządzeń melioracyjnych.
Zadania mające na celu poprawę sytuacji w powiecie:
-
modernizacja i rozbudowa ujęć wody,
-
rozbudowa sieci wodociągowej,
-
rozbudowa sieci kanalizacyjnej.
6.2. Gospodarka odpadami
Znaczną grupę odpadów powstających w Powiecie Kartuskiego stanowią
odpady komunalne związane z codzienną egzystencją człowieka. Na terenie
powiatu odpady inne niż niebezpieczne składowane są w miejscowościach:
Kłodno w gminie Sulęczyno, oraz Kaplica w gminie Somonino.
Na uwagę zasługuje fakt, że na terenie powiatu nie znajdują się składowiska
przyjmujące odpady niebezpieczne. Jest to uwarunkowanie pozytywne,
ponieważ eliminuje potencjalne źródło zagrożeń dla środowiska.
Ilość zinwentaryzowanych miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów wynosi
ok. 70. jest to problem estetyczno-higieniczy. Odpadów niebezpiecznych
szacuje się na 9 000 Mg/rok, natomiast odpadów innych niż niebezpiecznych
szacuje się na ok. 90 000 Mg/rok, w tym 20 000-30 000 Mg/tok to odpady z
uboju zwierząt rzeźnych materiał wysokiego i szczególnego ryzyka (SRM i
HRM). Narastający problem osadów ściekowych ponad 1 000 Mg/rok.
Identyfikacja problemów
Bariery i problemy
-
-
niska świadomość ekologiczna,
-
problem dzikich wysypisk,
brak aktualnej bazy danych o wszystkich ilościach i rodzajach powstających
odpadów na terenie powiatu
32
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
brak
-
zintegrowanego
komunalnymi
jak
i
systemu
postępowania
produkcyjnymi,
zarówno
opartego
na
z
odpadami
metodach
ich
unieszkodliwiania odpowiednich dla poszczególnych odpadów a nie opartego
o miejsca ich powstawania.
-
brak systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych opartej na segregacji u
źródła
problem zagospodarowania osadów ściekowych
-
Zadania mające na celu poprawę sytuacji w powiecie:
-
wprowadzenie segregacji odpadów,
-
zwiększenie świadomości ekologicznej
-
wprowadzenie
programu
odzysku
surowców
wtórnych
z
odpadów
komunalnych wraz z programem selektywnej zbiórki u źródła
-
podniesienie estetyki i czystości terenów poprzez zwiększenie ilości
pojemników, szczególnie na odpady segregowane
-
doposażenie przedsiębiorstw zajmujących się zbieraniem i utylizacją
odpadów komunalnych w odpowiedni sprzęt (pojemniki, kosze, kontenery,
samochody do przewozu odpadów)
-
aktualizacja powiatowej bazy danych na temat ilości wytwarzanych i
zbieranych odpadów i sposobu postępowania z nimi
-
prowadzenie akcji edukacyjnych odnoszących się do postępowania z
odpadami oraz zalecanych metod ich unieszkodliwiania
-
utworzenie dla społeczeństwa Powiatowego Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej
6.3. Ochrona powietrza
Ogólny stan powietrza jest bardzo dobry. Z badań WIOŚ w Gdańsku wynika, że
na terenie powiatu kartuskiego produkowanych do atmosfery gazów jest poniżej
1000 ton/rok Normy powietrza dla norm średniorocznych nie są przekraczane,
za wyjątkiem miejscowości Kartuzy.
33
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Główne sposoby ogrzewania budynków w powiecie do indywidualne piece
węglowe, wpływające na powstawanie uciążliwej dla ludzi i środowiska tzw.
„niskiej
emisji”.
jednorodzinnej.
Szczególnie
Kolejnym,
na
terenach
powszechnym
zabudowy
sposobem
mieszkaniowej
ogrzewania
jest
podłączenie do lokalnych sieci ciepłowniczych, których na terenie powiatu jest
6. W dalszej kolejności stosowane są piece na olej opałowy czy podłączenie do
sieci gazowej, które jest słabo rozpowszechnione ze względu na wysokie koszty
wykonania instalacji. Słabo rozwinięte jest stosowanie odnawialnych źródeł
energii jak kotły na biomasę(drewno, słoma, trociny itp.), czy pompy ciepła i
kolektory słoneczne.
Dokuczliwa dla ludzi jak i szkodliwa dla środowiska przyrodniczego stanu
powietrza atmosferycznego jest emisja spalin powstającego w wyniku ruchu
drogowego. Szczególnie uciążliwa jest na trasach najbardziej uczęszczanych
ciągów komunikacyjnych, w miejscowościach Żukowo, Kartuzy, Sierakowice w
czasie ulicznych korków w szczycie i sezonie letnim.
Identyfikacja problemów
Bariery i problemy
-
problem niskiej emisji
-
słabo rozwinięta sieć gazowa
-
małe zastosowanie alternatywnych źródeł energii
Zadania mające na celu poprawę sytuacji w powiecie:
-
zmiana systemu ogrzewania z kotłów węglowych na gazowe na osiedlach
domków jednorodzinnych, w ośrodkach pomocy społecznej, edukacji, oświaty,
ośrodkach zdrowia itp.
-
edukacja w ramach proponowanego do utworzenia Powiatowego Centrum
Edukacji i Informacji Ekologicznej dla społeczeństwa na temat alternatywnych
źródeł energii, jakimi są m.in. kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory
słoneczne
34
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
-
przebudowa dróg, utwardzenie szlaków komunikacji drogowej w celu
zwiększenia płynności ruchu drogowego, co ma przełożenie na zmniejszenie
emisji spalin do atmosfery
6.4 Dostępność komunikacyjna
Podstawą dla prawidłowego funkcjonowania transportu jest odpowiednia sieć
dróg kolejowych i kołowych, częstotliwość połączeń kolejowych i autobusowych
utrzymywanych z innymi miastami. Istotną rolę pod względem turystycznym
odgrywają również parkingi. Dostępność komunikacyjna jest elementem
kluczowym z punktu widzenia możliwości rozwoju.
Obsługę komunikacyjną Powiatu Kartuskiego zapewnia system dróg o
znaczeniu regionalnym, powiatowym i lokalnym.
Infrastruktura drogowa w powiecie jest dobrze rozwinięta. Przez jego teren
przebiegają dwie tranzytowe drogi krajowe o łącznej długości około 46 km.
Sieć dróg uzupełniają:
a) Drogi wojewódzkie (około 154 km)
b) Drogi powiatowe (około 316,6 km)
Długość dróg powiatowych w poszczególnych gminach przedstawia poniższe
zestawienie (wg Zarządu Dróg Powiatowych)
35
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
6.3.1. Długość dróg powiatowych w rozbiciu na gminy w km
Długość dróg powiatowych (km)
Chmielno
Kartuzy
70
Przodkowo
68,01
60
Sierakowice
Somonino
50
51,08
40
Stężyca
44,14
42,57
Sulęczyno
34,38
30
Żukowo
30,6
25,51
20
17,27
10
0
Na koniec 2002 roku długość dróg powiatowych, gminnych i lokalnych o twardej
nawierzchni w powiecie wynosiła 492 km, w tym o nawierzchni ulepszonej
437km.
Z eksploatacją infrastruktury drogowej wiążą się dwa aspekty:
-
utrzymanie dróg,
-
jakość świadczonych usług na drogach.
Stan dróg jest niezadowalający. Odpowiedzialny za drogi powiatowe –
Powiatowy Zarząd Dróg w Kartuzach – otrzymuje środki, które pozwalają tylko
na niezbędne remonty oraz bieżące utrzymanie sieci drogowej, brakuje środków
na modernizację i budowę nowych dróg. Jedyna nadzieja na obecnym etapie to
środki pomocowe, zarówno krajowe jak i zagraniczne.
Osobowe
usługi
przewozowe
na
terenie
powiatu
sprawują
głównie
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kartuzach oraz prywatni
przewoźnicy.
W powiecie eksploatowane są obecnie linie kolejowe, choć duża liczba
połączeń została wycofana. Obecnie istnieje jeszcze kilka połączeń z
36
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Trójmiastem i Kościerzyną. Długość aktywnej linii kolejowej wynosi obecnie ok.
50km.
Problemem dla młodzieży szkolnej, szczególnie ponadgimnazjalnej jest
niehonorowanie
biletów
miesięcznych
wystawionych
przez
innych
przewoźników.
Identyfikacja problemów:
Bariery i problemy:
-
zły stan dróg w stosunku do rosnącego ruchu samochodowego,
-
niski poziom inwestowania,
Zadania mające na celu poprawę sytuacji:
-
modernizacja dróg,
-
wyznaczanie tras turystycznych ( ścieżki rowerowe),
-
budowa oraz utwardzanie jezdni na drogach powiatowych
-
poszerzanie istniejących jezdni na drogach powiatowych
-
budowa chodników i przejść dla pieszych
-
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
7. Stan dziedzictwa kulturowego
Obszar powiatu obejmuje atrakcyjne pod względem kulturowym tereny. Powiat
kartuski posiada 71 obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz 1475 w ewidencji
konserwatorskiej. Obszar ten bogaty jest także w liczne znaleziska archeologiczne.
Możemy poszczycić się zespołami obiektów o znaczeniu ponadregionalnym,
należy do nich: układ urbanistyczny Kartuz z XIX w., zespół dawnego klasztoru
Kartuzów, tzw. Kartuzja Kaszubska z XIV w. w Kartuzach, zespół klasztorny
Norbertanek z XIII/XIV w. w Żukowie, zespół papierni i kanału rzeki Słupnicy z XVIII
w. w Żukowie, Rezerwat Archeologiczny Węsiory – kręgi kamienne i kurhany.
Przeważające liczba obiektów na naszym terenie o wartościach kulturowych i
historycznych pochodzi z XIX i 1 poł. XX w. Są to założenia dworsko-parkowe,
kościoły, budynki dworców oraz poczty, zajazdy, szkoły, leśniczówki, młyny i kuźnie,
a także zabudowa miejska (Kartuzy) i typowe dla krajobrazu kaszubskiego
budownictwo ludowe – zagrody z drewnianymi lub murowanymi domami.
37
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Obiekty o proweniencji starszej niż XIX w. to przeważnie kościoły (kościół
parafialny w Przyjaźni, gm. Żukowo z XIV w., kościół par. w Goręczynie, gm.
Somonino z XVII w., kościół par. w Kiełpinie, gm. Kartuzy z XVII w., kościół w
Goręczynie, gm. Somonino z XVII w., kościół filialny w Żukowie z XVII w., kościół par.
w Chwaszczynie, gm. Żukowo z XVIII w., kościół par. w Stężycy XVIII w.) –
opóźnione stylistycznie w stosunku do obiektów wielkomiejskich, ale świadczące o
historii tego regionu oraz dwory (zespół dworsko-parkowy w Leźnie, gm. Żukowo z
XVIII w., dwór w Sikorzynie, gm. Stężyca z przełomu XVIII i XIX w., dwór w
Mirachowie, gm. Kartuzy z XVIII w.), które pod względem architektonicznym na tle
regionu wyróżniają się dość ciekawą architekturą.
Dziedzictwo kulturowe to również wartości niematerialne - język, tradycje i
folklor, które w powiecie kartuskim są jeszcze nadal żywe.
38
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
GOSPODARKA
1. Charakter i struktura gospodarki powiatu kartuskiego
Gospodarka Powiatu Kartuskiego ma charakter rolniczo – przemysłowy z
dodatkiem funkcji usługowej, w tym turystycznej. Główne sektory gospodarki:
drobna wytwórczość rzemieślnicza – zakłady stolarskie, hydrauliczne, zakłady
ogólno – budowlane.
W okresie ostatnich 10 lat przemysł przeszedł wielką przemianę ustrojową z
państwowego na prywatny, skutkiem, czego jest bezrobocie strukturalne na
terenie powiatu.
Na koniec grudnia 2002 roku w powiecie zarejestrowane były 7553 podmioty
gospodarcze, z czego 7321 podmiotów zarejestrowanych było w sektorze
prywatnym, a 232 w sektorze publicznym. Ich przestrzenny rozkład jest
nierównomierny, znaczna ich część działa na terenie miasta i gminy Kartuzy.
Duże ich skupisko zauważyć można również w obrębie miasta i gminy Żukowo.
Niewiele gorszą sytuacje notuje się w gminach wiejskich, gdzie największą
liczbą firm (908) poszczycić się może gmina Sierakowice, natomiast
najmniejszą liczbę (222) odnotowano w gminie Sulęczyno. W ostatnich latach
wszystkie gminy powiatu notują wzrost zarejestrowanych firm.
Z ogółem
W tym osoby
fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą
Spółdzielnie
Spółki
handlowe
Akcyjne
Spółki z o.o.
Z udziałem
kapitału
zagranicznego
31.12.2001
6.950
179
6.771
5.785
30
329
8
303
89
31.12.2002
7.196
220
6.976
5.929
30
373
8
324
90
30.09.2003
7.553
232
7.321
6.244
29
388
8
332
89
Ogółem
Prywatny
Sektor
Publiczny
Wg stanu w dniu
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W POWIECIE
39
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WG SEKCJI
Obsługa
nieruchomoś
ci i firm
31.12 30.09 31.12 30.09 31.12 30.09 31.12 30.09 31.12 30.09
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003
Chmielno
318
351
47
48
71
77
91
99
20
23
Kartuzy
2.008 2.095 243
244
383
382
559
592
261
283
- miasto
1.168 1.212 127
124
184
181
353
372
172
189
- wieś
840
883
116
120
199
201
206
220
89
94
Przodkowo
310
331
52
54
67
74
94
100
18
22
Sierakowice 815
853
135
145
175
177
266
282
50
58
Somonino
407
425
50
52
132
140
84
85
33
40
Stężyca
384
401
59
57
95
100
86
94
25
24
Sulęczyno
199
212
28
28
53
54
57
59
6
8
Żukowo
1.488 1.576 240
256
266
269
385
425
149
165
- miasto
529
561
75
81
91
94
134
151
57
61
- wieś
959 1.015 165
175
175
175
251
274
92
104
Razem
5.929 6.244 854
884 1.242 1.273 1.622 1.736 562
623
Ogółem
Przemysł
40
Budownictwo
Handel i
naprawy
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
SFERA SPOŁECZNA
1. Sytuacja demograficzna i społeczna
31 marca 2004 r. Powiat Kartuski zamieszkiwało 105.375 osób, co stanowiło
4,81% ogólnej liczby mieszkańców województwa pomorskiego.
Spośród 6 gmin wiejskich i 2 miejsko-wiejskich , tworzących powiat, największa
liczba mieszkańców zamieszkuje gminę Kartuzy 30.434 osoby. Liczba
mieszkańców pozostałych gmin zawiera się od 4.810 w gminie Sulęczyno do
22.143 w miejsko-wiejskiej gminie Żukowo. Podstawowe informacje o ludności
gmin powiatu przedstawiono w tabeli.
Wyszczególnienie
Liczba Ludności
Gmina Chmielno
6.464
Gmina Kartuzy
30.434
Gmina Przodkowo
6.875
Gmina Sierakowice
16.369
Gmina Somonino
9.034
Gmina Sulęczyno
4.810
Gmina Stężyca
8.539
Gmina Żukowo
22.143
Źródło: US w Gdańsku
Gęstość zaludnienia ogółem w powiecie wynosi 94 osoby i jest to przeciętny
wynik wśród wskaźników powiatów województwa.
Struktura wieku mieszkańców Powiatu Kartuskiego, wyrażona w podziale na
grupy wiekowe: przedprodukcyjną, produkcyjną i poprodukcyjną, różni się
nieznacznie od struktur dla innych powiatów oraz przeciętnej dla województwa
pomorskiego. Według danych z roku 2003, w wieku przedprodukcyjnym
znajdowało się 31.789, co stanowiło 30% ogółu mieszkańców, w wieku
produkcyjnym – 62.116 tj. ok. 59 %, a w wieku poprodukcyjnym –11.473 tj.
blisko 11%. Na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym przypada 70
mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym.
41
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Przedstawiona struktura wskazuje, że społeczeństwo Powiatu Kartuskiego jest
nieznacznie starsze, niż przeciętnie społeczeństwo województwa. Strukturę
wieku mieszkańców Powiatu Kartuskiego przedstawiono w tabeli.
7-14
15-17
18-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-64
6364
14887
6049
3974
17014
14603
14968
9907
3335
więcej
3-6
4486
65 i
0-2
Wiek
Struktura wieku mieszkańców Powiatu Kartuskiego w 2003r. (stan na 31.XII).
9788
Źródło: US Gdańsk
Struktury wieku mieszkańców powiatu oddają trendy typowe dla rozwoju
ludnościowego całego kraju. Bardzo mała liczebnie jest grupa ludności
urodzonej w okresie II wojny światowej, bardzo liczne jest pokolenie wyżu
kompensacyjnego z przełomu lat 40-tych i 50-tych, wyraźnie odzwierciedla się
niż z lat 60-tych oraz wyż lat 70-tych i 80-tych; mała liczebnie (szczególnie w
mieście) jest grupa dzieci urodzonych w latach 90-tych, co jest efektem
procesów transformacji systemowej skutkującej trudną sytuacją na rynku pracy,
kryzysem mieszkaniowym, zmniejszaniem liczby zawieranych małżeństw i
ogólnie zmianami modelu rodziny.
Poziom wykształcenia mieszkańców powiatu (stan na 20.05.2002 r. - dane
dotyczą ludności w wieku 13 lat i więcej) przedstawiony został w tabeli.
Ludność w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia
80910
4698
11899
6446
23721
Źródło: US w Gdańsku
42
31246
2177
Nieustalonym
wykształcenia
i bez
nieukończonym
Podstawowym
Podstawowym
zawodowym
Zasadniczym
cym
ogólnokształcą
Średnim
zawodowym
i średnim
Policealnym
Wyższym
Ogółem
Z wykształceniem
723
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Porównując poziom wykształcenia ludności na terenie Powiatu Kartuskiego ze
średnimi wskaźnikami w tej dziedzinie dla całego obszaru Polski można
zauważyć kilka niepokojących różnic. Udział ludności z wykształceniem
wyższym na terenie Powiatu Kartuskiego (5,8%) jest zdecydowanie niższy niż
średnia
dla
całego
kraju
(11,6%).
Udział
ludności
z
wykształceniem
podstawowym i niższym, który na terenie powiatu wynosi (41,3%) jest znacząco
wyższy od średniej dla całego kraju, która wynosi (17,6%). W dużym stopniu
spowodowane to jest utrudnionym dostępem mieszkańców powiatu do
infrastruktury edukacyjnej, szczególnie na poziomie szkół wyższych, a także
migrację lepiej wykształconych osób do dużych ośrodków miejskich, które
oferują większą ilość lepiej płatnych miejsc pracy oraz wyższy standard życia.
2. Rynek pracy, bezrobocie
Pogłębiająca się na rynku pracy nierównowaga pomiędzy podażą pracy, a
popytem powiększa skalę bezrobocia na terenie Powiatu Kartuskiego. Procesy
restrukturyzacyjne gospodarki oraz zahamowanie wzrostu gospodarczego
przyczyniają się do utrzymywania wysokiego poziomu bezrobocia. Sytuacja na
lokalnym rynku pracy w przeciągu ostatnich pięciu lat uległa znacznemu
pogorszeniu. Na dzień 31.12.2003 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Kartuzach zarejestrowanych było 7.751 bezrobotnych. Oznacza to wzrost
poziomu bezrobocia w porównaniu do analogicznego okresu 2002 r. (7.228) o
523 osób, tj. o 7,24%. W roku 2002 poziom bezrobocia wzrósł o 11,58% w
stosunku do 2001r., zaś w roku 2001 o 21,56% w stosunku do 2000r.
43
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
2.1.
Bezrobotni
według
wieku,
poziomu
wykształcenia
i
czasu
pozostawania bez pracy
BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU - STAN NA DZIEŃ 31.12.2003 R.
Bezrobocie w powiecie kartuskim to przede wszystkim bezrobocie ludzi
młodych. Najliczniejszą grupę stanowią bezrobotni do 24 roku życia – 2781
45 - 54 lata
15,0%
55 i więcej lat
1,9%
do 24 lat
35,9%
35 - 44 lata
19,8%
25 - 34 lata
27,4%
( wg stanu na 31.12.2003r). wśród tej grupy osób najliczniejszą stanowią
absolwenci
szkół
ponadgimnazjalnych,
którym
ze
względu
na
brak
doświadczenia zawodowego i niewystarczających kwalifikacji bardzo trudno
znaleźć pracę.
wykształcenie
Ważną cechą dla oceny szans na rynku pracy jest
bezrobotnych.
Osoby
o
bardzo
wysokich
kwalifikacjach
zawodowych miały najniższy procentowy udział wśród zarejestrowanych
bezrobotnych – 1,8%, 141 osób (2002 r. – 1,5%, 107 osób; 2001 r. – 1%. 66
osób; 2000 r. – 1,1%, 57 osób).
Im wyższe kwalifikacje i wykształcenie, tym wyższe szanse na zatrudnienie. W
znacznie trudniejszej sytuacji są osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych lub
bez kwalifikacji (wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i poniżej).
Ich udział procentowy w ogólnej strukturze bezrobotnych wynosi 74,4% (2002 r.
– 73,5%; 2001 r. – 72,8%; 2000 r. – 71,3%).
44
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
BEZROBOTNI WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA I PŁCI - STAN NA DZIEŃ 31.12.2003 R.
Źródło: PUP w Kartuzach
1800
1728
1500
1437
1412
1200
1190
Mężczyźni
900
Kobiety
882
600
300
51
90
447
385
129
0
w yższe
policealne i średnie
średnie
zaw odow e
ogólnokształcące
zasadnicze
zaw odow e
gimnazjalne i
poniżej
Poziom wykształcenia bezrobotnych kobiet jest wyższy niż bezrobotnych
mężczyzn.
BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU ORAZ POZIOMU WYKSZTAŁCENIE - STAN W DNIU
31.12.2003 R.
Bezrobotni
ogółem
Mężczyźni
udział
%
w
liczbac
h
bezwzg
lędnych
7.751
100,0
do 24 lat
2.781
25 - 34 lata
Kobiety
Udział
%
w
liczbac
h
bezwzg
lędnych
udział
%
3.705
100,0
4.046
100,0
35,9
1.391
37,5
1.390
34,4
2.120
27,4
891
24,1
1.229
30,4
35 - 44 lata
1.538
19,8
664
17,9
874
21,6
45 - 54 lata
1.165
15,0
646
17,4
519
12,8
128
1,7
94
2,6
34
0,8
19
0,2
19
0,5
0
0
Wyszczególnienie
w
liczbac
h
bezwzg
lędnych
w tym:
BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU
w tym:
Ogółem
55 – 59 lat
65 i więcej lat
45
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
BEZROBOTNI WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA
Ogółem
w tym:
Wyższe
Policealne
i średnie zawodowe
Średnie ogólnokształcące
Zasadnicze zawodowe
Gimnazjalne i poniżej
7.751
100,0
3.705
100,0
4.046
100,0
141
1,8
51
1,4
90
2,2
1.267
16,4
385
10,4
882
21,8
576
7,4
129
3,5
447
11,1
3.165
40,8
1.728
46,6
1.437
35,5
2.602
33,6
1.412
38,1
1.190
29,4
Źródło: PUP w Kartuzach
Spośród zarejestrowanych bezrobotnych – 5.939 osób to byli pracownicy
(76,6%), natomiast pozostałe 1.812 osób nie miały do tej pory styczności z
pracą zawodową (23,4%). W 2002 roku było to odpowiednio – 5.502 osób
(76,1%) i 1.726 (23,9%); w 2001 r. – 5.015 osób (77,4%) i 1.463 osoby (22,6%),
zaś w roku 2000 – 4.055 osób (76,1%) i 1.274 osoby (23, 9%).
Jedną z najbardziej niekorzystnych cech bezrobocia jest długi okres
oczekiwania na pracę od chwili zarejestrowania się. W końcu roku 2003 r. było
zarejestrowanych 4.121 długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy
ponad 12 miesięcy), co stanowiło 53,2% ogółu bezrobotnych. W znacznie
korzystniejszej sytuacji są mężczyźni – 1.662 długotrwale bezrobotnych, 44,9%
tej grupy bezrobotnych. Długotrwale bezrobotnych kobiet było 2.459 (60,8%
bezrobotnych kobiet ). W końcu grudnia 2002 r. liczba długotrwale bezrobotnych
wynosiła 3.527 osób, tj. 48,8% ogółu bezrobotnych, w 2001 r. – 2.934 osób, tj.
45,3% ogółu bezrobotnych, zaś w 2000 r. – 2.226 osób, tj. 41,8% ogółu
bezrobotnych. Wzrasta liczba osób w tej grupie bezrobotnych.
46
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
BEZROBOTNI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY - STAN W DNIU 31.12.2003 R.
w tym:
Bezrobotni
ogółem
Wyszczególnienie
Mężczyźni
w
liczbac
udział
h
%
bezwzg
lędnych
w
liczbach
bezwzgl
ędnych
udział
%
Kobiety
w
liczbac
h
bezwzg
lędnych
Udział
%
BEZROBOTNI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY
w tym
Ogółem
7.751
100,0
3.705
100,0
4.046
100,0
do 1 miesiąca
358
4,6
223
6,0
135
3,3
1 - 3 miesięcy
931
12,0
530
14,3
401
9,9
3 - 6 miesięcy
1.098
14,2
561
15,1
537
13,3
6-12 miesięcy
1.243
16,0
729
19,7
514
12,7
12-24 miesięcy
1.581
20,4
784
21,2
797
19,7
pow. 24 miesiące
2.540
32,8
878
23,7
1.662
41,1
Źródło: PUP w Kartuzach
Ciągle dużym problemem na lokalnym rynku pracy jest zbyt mała ilość ofert
(nowych miejsc) pracy, mimo niewielkiego wzrostu jaki zauważa się w okresie
ostatnich trzech lat. W 2003 roku średnio w miesiącu przypadło 65 osób na jedną
ofertę (miejsce) pracy.
Identyfikacja problemów:
Bariery i problemy:
-
rosnące bezrobocie,
-
pogłębienie się sfery ubóstwa, patologie społeczne,
-
brak motywacji do działania, niechęć do zmian i innowacji, niska aktywność
społeczna mieszkańców (często apatia i bierność),
-
niskie
wykształcenie
bezrobotnych
i
niedostosowanie
kwalifikacji
bezrobotnych do wymogów zmieniającego się rynku pracy
-
słaba infrastruktura gospodarcza- brak inwestycji generujących nowe
miejsca pracy, zły stan dróg zniechęcający potencjalnych inwestorów.
47
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Zadnia mające na celu poprawę sytuacji w powiecie:
-
rozwój edukacji i dostosowanie profilu kształcenia do wymogów i potrzeb
rynku pracy,
-
ograniczanie i stopniowa likwidacja bezrobocia,
-
utworzenie filii szkół wyższych,
-
podniesienie poziomu usług,
-
pozyskiwanie funduszy krajowych oraz unijnych
-
zmniejszenie liczby ludności zatrudnionej w rolnictwie,
-
wzrost dochodów mieszkańców.
-
pozyskanie inwestorów
-
poprawa infrastruktury drogowej
3. Oświata w powiecie kartuskim
Bilans otwarcia dla edukacji w powiecie kartuskim obrazują następujące dane:
3.1. Rozmieszczenie liczby szkół masowych na terenie powiatu kartuskiego,
prowadzonych przez samorządy gminne i powiatowy.
Gmina
Szkoła
podstawowa
Zespoły szkół
Gimnazjum ponadgimnazjaln
ych
2
-
Liczba szkół
w zespołach
Chmielno
5
Kartuzy
14
4
3
13
Przodkowo
5
3
1
5
Sierakowie
11
3
1
5
Somonino
5
2
1
4
Stężyła
4
4
-
-
Sulęczyno
5
2
-
-
Żukowo
13
5
1
3
Razem
62
25
7
30
48
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
3.2.Edukacja specjalna
Przedszkole
specjalne
Gmina
Szkoła
podstawowa
Gimnazjum
OREW*
Oddziały
wczesnego
wspomagania
Zasadnicza
szkoła
zawodowa
1
KARTUZY
1
1
ŻUKOWO
1
1
1
SIERAKOWICE
1
1
STĘŻYCA
1
*ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy dla dzieci upośledzonych głęboko i ze sprzężoną
niepełnosprawnością
1. Instytucje wspomagające oświatę:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kartuzach

Powiatowy
Ośrodek
Doradztwa
i
Doskonalenia
Nauczycieli
w
Kartuzach

Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” w Kartuzach

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy
Baza materialna placówek oświatowych na terenie powiatu kartuskiego
wymaga remontów i modernizacji oraz szeroko pojętego doposażenia; szczególnie
pracowni zawodowych oraz sal komputerowych. Bardzo ważnym zadaniem będzie
także budowa sal sportowych i boisk przyszkolnych, których na terenie powiatu jest
stosunkowo
mało,
a standard istniejących nie odpowiada wymogom.
Sieć szkół i instytucji wspomagających oświatę wskazuje na konieczność
wzmocnienia istniejących ośrodków pod kątem ich dostępności i różnorodności oferty
szczególnie
w odniesieniu do klientów edukacji ustawicznej i specjalnej
49
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
3.3.Zmiany ilościowe j jakościowe w kształceniu młodzieży i dorosłych w
szkołach prowadzonych przez Powiat Kartuski
Liczba uczniów
w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Kartuski w latach 1999-2004*
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
ROK SZKOLNY
Liczba uczniów
w tym w szkole specjalnej
*źródło własne
Liczba absolwentów
szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych
w latach 2000-2003
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003
*źródło własne
Liczba absolwentów
w tym kobiet
Zmiany demograficzne, polegające na systematycznym spadku liczby urodzeń
w powiecie kartuskim znajdują swoje odzwierciedlenie w ilości uczniów kształcących
się w szkołach powiatu. Tendencja ta ma charakter pogłębiający się o czym
świadczą dane :
50
Analiza demograficzna w powiecie kartuskim *
uczniowie
Gmina
rozpoczynający
Rok
Powiat
naukę w szkole
urodzenia Kartuzy Żukowo Przodkowo Somonino Chmielno Stężyca Sierakowice Sulęczyno Kartuski
ponadgimnazjalnej
w roku szkolnym
1986
2002/2003
546
415
135
178
92
182
348
96
1992
1987
2003/2004
545
368
126
170
107
191
341
115
1963
1988
2004/2005
491
376
144
179
118
163
297
103
1871
1989
2005/2006
531
375
118
200
130
181
326
103
1964
1990
2006/2007
524
374
123
155
138
171
331
103
1919
1991
2007/2008
525
365
108
170
114
155
324
97
1858
1992
2008/2009
514
329
127
155
114
147
319
122
1827
1993
2009/2010
464
330
111
156
125
146
321
88
1741
1994
2010/2011
449
310
119
178
97
134
306
70
1663
1995
2011/2012
485
279
84
150
90
143
308
77
1616
1996
2012/2013
493
295
106
138
106
155
311
81
1685
1997
2013/2014
387
273
126
159
101
137
284
86
1553
1998
2014/2015
362
280
115
147
102
143
278
74
1501
1999
2015/2016
393
301
106
139
101
146
281
70
1537
2000
2016/2017
386
296
94
152
110
130
261
61
1490
2001
2017/2018
381
278
114
130
96
130
274
67
1470
* opracowanie własne
Jak łatwo zauważyć, w ciągu następnych 16 lat w stosunku do ubiegłego roku
szkolnego, liczba młodzieży z terenu powiatu kartuskiego podlegająca obowiązkowi
szkolnemu zmniejszy się o 25,1% ( dane nie uwzględniają czynników migracyjnych)
Biorąc pod uwagę zwiększające się ciążenie młodzieży do szkół trójmiejskich
oraz bliskość Kościerzyny wobec gmin południowo-zachodnich rubieży powiatu
należy przypuszczać , że wskaźnik ten będzie docelowo jeszcze wyższy.
Jednocześnie obserwacje struktury kształcenia wskazują na jej ewaluowanie w
kierunku zmiany współczynnika solaryzacji, który na dzień dzisiejszy jest jeszcze
niski, ale ma tendencję wzrostową, o czym świadczą proporcje w kształceniu się
młodzieży na różnych poziomach.
Proporcje w kształceniu na różnych poziomach w powiecie kartuskim*
Rok szkolny
1999/2000
Szkoły kończące się
maturą
Licea
Szkoły
ogólnokszt
średnie
ałcące
24,8 %
39,5 %
Szkoły
zasadnicze
zawodowe
35,7 %
2000/2001
27,2 %
40,0 %
32,8 %
2001/2002
27,9 %
41,5 %
30,6 %
2002/2003
42,8 %
30,3 %
26,9 %
2003/2004
47,8 %
27,4 %
24,8 %
* źródło własne
Powyższe dane wskazują, iż na przestrzeni ostatnich czterech lat odsetek
młodzieży pragnącej uzyskać wykształcenie przynajmniej średnie wzrósł o 10%, co
oznacza konieczność udoskonalania i uatrakcyjniania warunków nauki (baza, jakość
kształcenia, otwarcie filii i szkół wyższych i zawodowych) dla podtrzymania tych
preferencji. Efektywne działania samorządu w tym zakresie mogą powstrzymywać
odpływ osób o wysokim potencjale intelektualnym, które w poszukiwaniu nauki będą
przenosić się do centrów miejskich i tam zostaną pracując i mieszkając poza
powiatem.
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Elementem wzmacniającym potencjał społeczności lokalnej może być działanie
zmierzające do odbudowy instytucji szkoły i jej powiązanie ze środowiskiem, jako
ośrodka życia kulturalnego, rozwoju aktywnych i twórczych inicjatyw obywatelskich.
Powiatowy program przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, o których wyżej
mowa obejmuje:
- koncepcje rozwoju edukacji ponadgimnazjalnej w powiecie kartuskim
uwzględniającą m.in. podniesienie jakości pracy szkół oraz dostosowanie kształcenia
do potrzeb rynku pracy i aspiracji młodzieży i dorosłych,
- plan inwestycji i remontów szkół i placówek oświatowych oraz obiektów
sportowych,
- program wspierania rozwoju społeczności lokalnych ujęty w planie działania
Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Kartuzach oraz
Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy.
Identyfikacja problemów
-
niski poziom wykształcenia, migracje osób wykształconych z terenu powiatu
do dużych ośrodków miejskich,
-
niedostosowanie
bazy
oświatowej
do
standardów
zapewniających
nowoczesne kształcenie (zły stan techniczny obiektów oświatowych, brak
infrastruktury towarzyszącej)
-
niewystarczająca infrastruktura sportowa i kulturalna (np. sale sportowe, kina
boiska, lodowiska, ścieżki rowerowe),
-
brak równych szans w dostępie do edukacji szczególnie młodzieży wiejskiej
na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej dającej wykształcenie średnie i
wyższe
-
niedostosowanie kształcenia zawodowego do zmieniających się potrzeb
gospodarki rynkowej,
-
niewystarczające powiązanie szkół ze społecznością lokalną,
-
utrudniony dostęp do kształcenia dla osób o szczególnych potrzebach
edukacyjnych 9 niepełnosprawni, szczególnie uzdolnieni)
-
niedostatecznie gęsta sieć kształcenia ustawicznego dorosłych
53
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
-
zmniejszająca się atrakcyjność placówek oświatowych powiatu i ich
peryferyzacja wobec obszarów wielkomiejskich, co stanowi zagrożenie dla
zrównoważonego rozwoju lokalnego
4. Pomoc społeczna w powiecie kartuskim
Rozmieszczenie i liczby placówek pomocowych na terenie powiatu
Miejscowość
Rodzaje placówek
Liczba
Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy
Dom Dziecka
2
Pogotowie Opiekuńcze
Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna
Dom Pomocy Społecznej
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
1
Gminne Ośrodki Pomocy
Społecznej
8
Chmielno
Ośrodek Opiekuńczy
1
Chmielno, Kartuzy, Kobysewo,
Środowiskowe Domy
Samopomocy
6
Mieszkania Chronione
Ośrodek RewalidacyjnoEdukacyjno-Wychowawczy
Rodzinny Dom Dziecka
Centrum Interwencji
Kryzysowej
Schronisko dla bezdomnych
kobiet i mężczyzn
Ognisko Wychowawcze
Ośrodek AdopcyjnoOpiekuńczy
Warsztaty Terapii Zajęciowej
4
Kartuzy, Żukowo
Kartuzy
Kartuzy
Kartuzy
Przodkowo, Sulęczyno, Stężyca
Kartuzy
1
1
3
1
Chmielno, Kartuzy, Przodkowo,
Sierakowice, Somonino,
Stężyca, Sulęczyno, Żukowo
Rybaki, Stężyca, Sulęczyno
Kartuzy, Rybaki
Pierszczewo, Sierakowice
Stężyca
Kartuzy
Kartuzy
Kartuzy
Kartuzy
Somonino
2
1
1
2
1
1
1
Ważnym zagadnieniem jest rosnąca liczba osób korzystających z pomocy
społecznej. Najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do korzystania z
pomocy społecznej są:
54
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
- bezrobocie,
- niepełnosprawność,
- ubóstwo,
- niezaradność życiowa.
Liczbę osób objętych pomocą w poszczególnych gminach obrazuje tabela.
Lp.
Gmina
Liczba
mieszkańców
Liczba osób korzystających z pomocy
społecznej
2000
2001
2002
2003
3925
4130
4515
5147
1
Kartuzy
30 488
2
Żukowo
23 450
2394
2613
2828
3299
3
Somonino
8 960
1550
1684
2996
2979
4
Przodkowo
6 735
1176
1085
1304
1348
5
Stężyca
8 363
1984
1937
1895
2145
6
Sulęczyno
4 713
1267
1202
1172
1232
7
Sierakowice
16 109
3836
3519
3816
3840
8
Chmielno
6 294
826
964
1365
1488
105 112
16 958
17 134
19 891
21 478
RAZEM
Jak wynika z tabeli ponad 20% mieszkańców powiatu korzysta z pomocy
społecznej. Natomiast w gminie Sulęczyno aż 29%. Niepokojący jest nie tylko
fakt systematycznego zwiększania się liczby osób korzystających ze świadczeń
społecznych, ale także przebywanie w systemie pomocowym przez kilka,
kilkanaście lat.
Problemem nieodłącznie sprzężonym, czy też powodującym ubóstwo jest
bezrobocie. Rozmiary i cechy bezrobocia stawiają je w rzędzie najważniejszych
i jednocześnie najtrudniejszych do rozwiązania problemów ekonomicznych,
politycznych i społecznych.
Pokaźną grupę stanowią niepełnosprawni, których stan fizyczny lub
psychiczny trwale
lub
okresowo
utrudnia,
ogranicza
lub
uniemożliwia
wypełnianie zadań życiowych i ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i
społecznymi. Według danych z roku 2002 liczba osób niepełnosprawnych w
Polsce wynosiła 5.456.711 osób niepełnosprawnych co stanowi 14,3% ogółu
ludności. Na terenie Powiatu Kartuskiego liczba ta wynosi obecnie 10.553 (wg
danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach) osób, tj. ok. 10%
ogółu ludności. Niwelowanie skutków niepełnosprawności oznacza odejście od
socjalnej izolacji i tworzenie mechanizmów oraz instytucji ułatwiających tej
55
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
kategorii osób integrację społeczną w środowisku zamieszkania, w pracy oraz w
społeczności – jako całości.
Problemem, który wnosi ogromne spustoszenie moralne i emocjonalne jest
alkoholizm. Pauperyzacja społeczeństwa, załamanie się autorytetów, brak
wzorców moralnych w wychowaniu, społeczna akceptacja nietrzeźwości –
stanowią niektóre czynniki ściśle związane z pogłębianiem się skali tego
problemu.
W rodzinach alkoholizm generuje szereg niekorzystnych zjawisk. Jednym z
nich jest brak właściwej opieki nad dziećmi, które trafiają do zastępczych form
opieki. W roku 2003 - 169 dzieci przebywało poza rodziną naturalną.
Nowym zjawiskiem jest bezdomność; jako zjawisko społeczne wiąże się z
brakiem domu, pracy i środków do życia.
Obecnie
na
terenie
powiatu
realizowane
są
następujące
programy
przeciwdziałające marginalizacji i alienacji niektórych grup społecznych:
-
Program wyrównywania różnic między regionami – program Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
-
Program wspierania osób niepełnosprawnych
-
Koncepcja zintegrowanego systemu pomocy rodzinie i dziecku
-
Gminne Programy Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
-
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i ich rodzin.
Identyfikacja problemów
-
wysoki poziom bezrobocia, duży odsetek osób długotrwale pozostających
bez pracy,
-
niski standard zasobów mieszkaniowych (na terenach wiejskich)
-
słaby
rozwój
budownictwa
mieszkaniowego
(niska
ilość
mieszkań
oddawanych do użytku),
-
postępujące ubożenie mieszkańców, zwłaszcza na terenach wiejskich
-
mała ilość mieszkań socjalnych,
-
niewystarczające zaplecze sprzętowe i lokalowe jednostek OSP
-
bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych
56
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
-
niska motywacja osób niepełnosprawnych do zmiany swojej sytuacji
życiowej
-
ograniczony dostęp osób niepełnosprawnych do rehabilitacji
-
uboga oferta pracy dla osób niepełnosprawnych
-
wzrost agresji wśród dzieci i młodzieży
-
nieskuteczny system prawny dotyczący sprawców przemocy domowej
-
wzrost rodzin źle funkcjonujących z powodu alkoholizmu, bezrobocia,
ubóstwa, niezaradności
-
uzależnienie od pomocy społecznej – brak aspiracji życiowych wynikających
z własnej niemocy
-
brak oferty kształcenia dla osób znajdujących się poza systemem edukacji w
wieku po 16 roku życia
57
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
5. Kultura w powiecie kartuskim
Rozmieszczenie placówek kulturalnych w poszczególnych gminach powiatu.
Miejscowość
Rodzaje placówek
Liczba
Gminny Ośrodek
Wszystkie gminy
8
Kultury
Wszystkie gminy
Biblioteki
20
Wszystkie gminy
Zespoły folklorystyczne
14
Aktywność społeczna, kulturalna i sportowa może przybierać bardzo różne
formy. Zaliczyć tu można przede wszystkim działalność: instytucji obsługi kultury
w dużej mierze będących skutkiem realizacji zadań własnych gmin (jako część
infrastruktury
społecznej - np.
stowarzyszeń
kulturalnych,
charytatywnych,
działalność
politycznych
domy
społecznych,
turystyczno-krajoznawczych,
klubów
i
biblioteki,
sportowych,
związków
drużyn
zawodowych,
kultury),
działalność
oświatowych,
religijnych,
działalność
harcerskich,
wreszcie
folklorystyczną,
działalność
wydawanie
partii
lokalnych
czasopism, czy cykliczne organizowanie imprez kulturalnych lub sportowych.
Mieszkańcy
gmin
Powiatu
Kartuskiego
charakteryzują
się
znaczną
aktywnością kulturalną i sportową pomimo niezbyt dobrze rozbudowanej bazy
temu służącej. Zdecydowana większość instytucji kulturalnych w gminach to
biblioteki i punkty biblioteczne, jak również domy kultury oraz ewentualnie
świetlice wiejskie. Ponadto w Kartuzach działa Muzeum Kaszubskie im.
Franciszka Tredera oraz Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów w Chmielnie.
Wiele z podanych placówek ma obiekty wymagające modernizacji i
wyposażenia w nowoczesny sprzęt. Należy rozważyć możliwości utworzenia
ośrodka animacji kulturalnej, centrów produktów regionalnych, po to, by
nastąpiło umocnienie ich roli w życiu społeczności lokalnych. Poprzez
zintegrowaną współpracę z organizacjami społecznymi należy wspierać
zachowanie
dziedzictwa
kulturowego,
poszczególnych gmin.
58
rozwój
obyczajów
regionalnych
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
6. Ochrona zdrowia w powiecie kartuskim
Placówki służby zdrowia mające swoje siedziby na terenie powiatu są
zrestrukturyzowane i działają w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Opiekę lekarską na poziomie specjalistycznym zapewnia
głównie Szpital Powiatowy im. Dr Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach, który
w chwili obecnej liczy 220 łóżek. W struktury szpitala wchodzą oddziały i
poradnie, które zilustrowano w tabeli poniżej.
Oddział/poradnia
Oddział wewnętrzny
Oddział chirurgiczny
Oddział położniczo - ginekologiczny
Z pododdziałem noworodków
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Szpitalny oddział ratunkowy, zespół wyjazdowy "R”, W1, W2, NWOCH, P
Blok operacyjny
Laboratorium analityki medycznej
Pracownia RTG
Wypożyczalnia Sprzętu Ortopedycznego
Szkoła Rodzenia
Poradnia Ortopedyczna
Poradnia Chirurgiczna
Ośrodki i jednostki organizacyjne realizujące zadania z zakresu ochrony
zdrowia i opieki społecznej borykają się z dużym problemem, którym w głównej
mierze jest nie dofinansowanie tych placówek. Stan techniczny obiektów
większości placówek nie jest najlepszy. Niezbędne są nakłady inwestycyjne,
doposażenie w odpowiedni sprzęt i dostosowanie obiektów do odpowiednich
standardów. W szczególności komputeryzacja systemu informacyjnego i
budowa OIOM - u.
W powiecie znajduje ponad 20 aptek zlokalizowanych na terenie wszystkich
gmin.
59
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
7.
Warunki
i
jakość
życia
mieszkańców,
w
tym
poziom
bezpieczeństwa
Warunki i jakość życia mieszkańców Powiatu Kartuskiego determinowane są
głównie przez miejsce zamieszkania. Wiejska sieć osadnicza powiatu jest silnie
zróżnicowana. Na obszarach silniej zalesionych wykształciło się szereg małych
miejscowości liczących po kilkudziesięciu mieszkańców. Na obszarze tym
bardzo słabo rozwinięta jest infrastruktura. Zdecydowanie najlepsza sytuacja
występuje
w
miejscowościach
gminnych,
które
posiadają
odpowiednia
infrastrukturę, zapewniającą obsługę mieszkańców na stosunkowo wysokim
poziomie. Na poziom życia mieszkańców powiatu pozytywnie wpływa również
centralne usytuowanie Kartuz jako stolicy powiatu oraz stosunkowa dobrze
rozwinięty transport publiczny. Około 15% ludności powiatu mieszka w mieście
Kartuzy, który dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze oferuje najlepsze warunki
życia.
W Kartuzach działa Powiatowa Komenda Policji, obejmująca swym zasięgiem
obszar całego powiatu. W pozostałych gminach działają posterunki gminne.
Z danych udostępnionych przez Komendę wynika, iż w porównaniu do lat
poprzednich w 2003 roku na terenie powiatu odnotowano wzrost przestępstw w
kategoriach:
zgwałcenia,
rozboje,
przestępstwa
drogowe
i
fałszerstwa
kryminalne. Spadek przestępstw odnotowano w kategoriach: kradzieże,
zabójstwa. Stwierdzono także znacznie wzrost ilości przestępstw wykrytych.
Wzrost liczby wypadków drogowych odnotowano na terenie gmin: Sulęczyno,
Żukowo, Chmielno. W pozostałych gminach ilość wypadków drogowych spada.
W okresie od 01.01. – 31.12.2003 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej
Powiatu Kartuskiego interweniowały 1318 razy. Średnio jednostki wyjeżdżały do
zdarzeń 3,7 razy w ciągu doby.
Wśród interwencji jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży
Pożarnych należy wymienić:
-
347 pożarów,
-
932 miejscowych zagrożeń
-
39 alarmów fałszywych
Podział zdarzeń na pożary, miejscowe zagrożenia i fałszywe alarmy w
poszczególnych gminach przestawia poniższa tabela.
60
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Powiat
Chmielno
Kartuzy
Przodkow
Sierakowice Somonino Stężyca
Sulęczyno Żukowo
o
Pożary
347
29
101
15
33
29
28
22
90
MZ
932
47
301
55
110
93
63
86
177
AF
39
1
15
2
1
4
8
1
7
1318
77
417
72
144
126
99
109
274
Razem
8. Usługi finansowe
Bardziej złożona obsługa finansowa mieszkańców i podmiotów
gospodarczych (operacje bankowe, kredyty, wymiana walut, rachunki
oszczędnościowe) możliwa jest przede wszystkim w Kartuzach. W powiecie
funkcjonuje Bank Spółdzielczy w Sztumie o/ Kartuzy oraz o/Somonino i
Przodkowo, inne banki spółdzielcze, poza tym PKO BP, PKO S.A., oraz filia
Banku Pocztowego,
61
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
III. Kierunki rozwoju powiatu i związane z tym zadania polegające na
poprawie sytuacji na jego obszarze
Misja: Powiat Kartuski miejscem dla przedsiębiorczości i wypoczynku, bogaty
pięknem krajobrazu i tradycji kaszubskiej.
Określone poniżej kierunki rozwoju podano patrząc przez pryzmat zadań powiatu
tak jak ustalono w punkcie I niniejszego opracowania w sferze technicznej,
społecznej i gospodarczej. Kwestia ta została omówiona w rozdziale analiza przy
identyfikacji problemów.
1.Sfera techniczna
Infrastruktura techniczna jest głównym motorem do rozwoju gospodarczego
powiatu. Program ten będzie realizowany poprzez: poprawę infrastruktury
transportowej.
Drogi
Specyfika
położenia
Powiatu
Kartuskiego,
a
w
szczególności
jego
infrastruktury drogowej polega na tym , że przez Powiat Kartuski przebiegają
dwie drogi krajowe tzn. droga nr 7 i 20 i w większości przypadków od dróg
krajowych drogi powiatowe przejmują ruch komunikacyjny i stanowią jedyną
sieć
komunikacyjną
rozprowadzającą
ruch
do
ważnych
węzłów
administracyjnych , gospodarczych i turystycznych .
Dlatego też zachodzi pilna potrzeba odbudowy technicznej i rozbudowy sieci
dróg powiatowych w możliwie krótkim okresie czasu tj. w latach 2004 –2006 i
2007 – 2013.
Realizacja przyjętego programu w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej
będzie miała duży wpływ na rozwój naszego regionu i może stanowić bodziec
do jego rozwoju gospodarczego, natomiast jego zaniechanie spowoduje
stagnację lub znacznie spowolni rozwój gospodarczy.
Biorąc pod uwagę wieloletnie niedoinwestowanie dróg, co w chwili obecnej
uwidacznia się tym, że drogi powiatowe w większości są wąskie , posiadające
62
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
nawierzchnię asfaltową ponad 20-letnią, bez odpowiedniego wyposażenia w
znacznym
stopniu
bezpieczeństwa,
a
ogranicza
ich
także
spełnia
nie
przepustowość,
wymagań
nie
gwarantuje
stawianych
przez
użytkowników dróg. W wielu przypadkach stan techniczny jest przyczyną
rezygnacji z inwestowania przez inwestorów zewnętrznych i miejscowych.
Mając powyższe na uwadze w pierwszej kolejności nadano rangę zadań
bardzo pilnych, jakie powinny być wykonane w latach 2004-2006, siedmiu
zadaniom o wartości ; 11918,8 tys. zł.
Za
wymienioną
sumę
planuje
się
wybudować
5,7
km
drogi
oraz
zmodernizować 9,45 km. W planowanej sumie uwzględniono również koszt
budowy jednego mostu w Sulęczynie.
Realizacja
założonego
planu
usprawni
w
znacznym
stopniu
lokalną
komunikację, w szczególności przyczyni się do uruchomienia nowych,
atrakcyjnych terenów inwestycyjnych i rekreacyjno – turystycznych.
Rozwój inwestycji oraz bazy turystyczno-rekreacyjnej będzie miał wpływ na
powstawanie nowych miejsc pracy, zmniejszając stopę bezrobocia, która w
naszym regionie wynosi obecnie 21 %.
Powiat kartuski posiada 46 km dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej.
Aby zmienić tą sytuację, a przede wszystkim umożliwić dogodny dojazd
mieszkańcom, przyjęto plan w zakresie inwestycji drogowych na lata 2004 –
2006, jakie planuje się wykonać na drogach o nawierzchni gruntowej.
Planuje się drogi gruntowe przebudować na drogi o nawierzchni bitumicznej.
W konsekwencji to spowoduje, że wymienione drogi będą dostępne dla
pojazdów samochodowych i innych, a użytkownikom ułatwi dostęp do
pozostałych dróg i ośrodków.
-
Budowa drogi Powiatowej Kiełpino-Pikarnia 2,3 km
-
Budowa drogi Powiatowej Kamienica Królewska-Niepoczołowice 1,6 km
-
Rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej Chmielno-Wygoda 2,75 km
-
Budowa drogi 254 od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do Wyczechowa
1,8 km
-
Rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej Lniska-Przyjaźń-Łapino 5 km
-
Rozbudowa drogi Grzybno-Szarłata1 km
63
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
-
Budowa mostu w Sulęczynie
-
Rozbudowa i modernizacja drogi Somonino-Ostrzyce 1,2 km
-
Modernizacja drogi Borucino-Kamienica Szlachecka 2 km
-
Budowa drogi w Sulminie 1,2 km
2. Sfera społeczna
Rozwój infrastruktury społecznej ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy,
stanu oświaty i kultury, a także ochrony zdrowia i opieki społecznej
mieszkańców naszego powiatu.
2.1. Poprawa sytuacji na rynku pracy
Duża część mieszkańców powiatu to byli pracownicy sfery obsługi rolnictwa
oraz byłych państwowych przedsiębiorstw oraz członkowie ich rodzin.
Społeczność ta nie posiada tradycji prywatnej inicjatywy i rozwoju poza
rolnictwem. W konsekwencji tych uwarunkowań oraz w związku z wysokim
bezrobociem i jego strukturą, narastają bariery rozwoju gospodarczego
regionu. Pozbawieni środków do życia ludzie podejmują „pracę na czarno”, co
powoduje rozwój szarej strefy i kolejne problemy społeczne.
W celu zmniejszenia negatywnych skutków wynikających z istniejących barier
rozwoju MŚP niezbędne jest podjęcie aktywnej polityki wobec tego sektora
gospodarki. Działania związane z Programem Rozwoju Lokalnego powinny
tworzyć koniunkturę dającą szansę zaoferowania społeczeństwu powiatu
miejsc pracy dla osób:
-
które utraciły pracę w rolnictwie,
-
słabo wykształconych,
-
które utraciły pracę w pozostałych działach gospodarki w wyniku ich
załamania.
-
długotrwale pozostających bez pracy
64
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Zakładane działania w celu pobudzenia rozwoju gospodarki z użyciem
szeregu instrumentów prawnych, finansowych i organizacyjnych to między
innymi:
-
dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy,
-
świadczenie doradztwa prawno – finansowego,
-
pomoc w uzyskaniu zewnętrznych środków finansowych z przeznaczeniem
na rozwój małej przedsiębiorczości.
-
kreowanie miejsc pracy w innych usługach o charakterze specjalistycznym
w zakresie obsługi ruchu turystycznego
-
pozyskiwanie środków krajowych oraz zagranicznych
Ponadto
Powiatowy
Urząd
Pracy
podejmuje
szereg
działań
przeciwdziałających bezrobociu:
1. Prace interwencyjne
2. Roboty publiczne
3. Refundacja wynagrodzeń absolwentów
4. Staż absolwenckie
5. Pożyczki dla bezrobotnych na podjęcie pozarolniczej działalności
6. Pożyczki dla pracodawców na utworzenie nowych miejsc pracy
7. Szkolenie
8. Program pierwsza praca
9. Program Gryf
10. Poradnictwo i informacja zawodowa
11. Klub pracy
12. Projekty ze wsparcia środków unijnych
2.2. Problem rozwoju ochrony zdrowia i opieki społecznej
Problem ochrony zdrowia i opieki społecznej zmierza w kierunku poprawy
dostępu usług medycznych dla mieszkańców w zakresie podstawowym i
specjalistycznym.
65
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Kierunki rozwoju powiatu w sferze ochrony zdrowia zawarte są w przyjętej
przez Radę Powiatu “Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego na lata
2000-2010”, która zakłada:
1.Stworzenie warunków do powstania różnorodnej nowoczesnej opieki
zdrowotnej i społecznej
-
Poprawa infrastruktury i jakości usług w zakresie służby zdrowia
-
Stworzenie systemu zapewniającego kompleksową opiekę nad osobami
niepełnosprawnymi i rodzinami potrzebującymi wsparcia
-
Podjęcie działań w zakresie nowoczesnej profilaktyki społecznozawodowej
Kierunki rozwoju powiatu w sferze pomocy społecznej zawarte są w przyjętej
przez Radę Powiatu „Strategii pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinie
w powiecie kartuskim na lata 2000-2010”, która zakłada:
-
Stworzenie systemu współpracy osób i instytucji zajmujących się pomocą
rodzinie w powiecie kartuskim.
-
Stworzenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzinie.
-
Stworzenie systemu kształcenia kadry psychologiczno-pedagogicznej oraz
rodziców i wolontariuszy.
-
Stworzenie odpowiednich warunków do życia i rozwoju dzieciom
i młodzieży pozbawionych opieki rodzin pierwotnych.
-
Zorganizowanie na terenie powiatu odpowiednich warunków do
resocjalizacji dla dzieci i młodzieży wchodzącej w konflikt z prawem.
-
Wprowadzenie nowych elementów do istniejącego systemu pomocy dla
dzieci i młodzieży uzależnionej.
66
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
3. Strefa gospodarcza
Priorytetem rozwoju gospodarczego jest stworzenie warunków do
efektywnego wykorzystania istniejącego potencjału gospodarczego dla
wielofunkcyjnego rozwoju powiatu, a przede wszystkim aktywizacja i rozwój
obszarów wiejskich przez tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla kapitału
rodzimego i zagranicznego.
67
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
IV. Realizacja zadań i projektów, powiązania zadań z innymi projektami, oczekiwane wskaźniki.
Lp.
Kryterium
Zgodność z
Etapy
planem
realizacji
Nazwa projektu kolejności
realizacji zagospodarowania
od 1-7
przestrzennego
Wskaźniki
produktu
Wskaźniki
rezultatu
Wskaźniki
oddziaływania
Podmioty
wdrażające
Uwagi
-liczba
mieszkańców
korzystająca z
inwestycji (w tys.
osób)
-wzrost lokalnej
infrastruktury
turystycznej (nowe
obiekty)
- skrócenie czasu
przejazdu ( min)
-roczne
wykorzystanie
drogi ( liczba
samochodów)
- powierzchnia
terenów
inwestycyjnych,
które staną się
dostępne (ha)
- zwiększenie
dostępu do rynku
pracy ( liczba
nowych etatów)
-wzrost
atrakcyjności
turystycznej
powiatu
- wzrost
atrakcyjności
inwestycyjnej
powiatu
- utrzymanie liczby
nowopowstałych
podmiotów
gospodarczych
-wzrost liczby
odwiedzających
turystów ( w tys.
osób)
- poprawa stanu
środowiska dla
Miś
- wzrost dostępu
do edukacji
- spadek
bezrobocia
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Zarząd Dróg
Powiatowych
Powiązanie
inwestycji z
projektem
budowy haki
sportowej w
Somoninie.
Powiązanie
inwestycji z
projektem
Budowa
drogi
Niepoczoło
wice –Linia,
beneficjent:
Powiat
Wejherowsk
i
Powiązanie
inwestycji z
projektem
Remont
Domu
Pomocy
Społecznej
Planowane inwestycje na lata 2004-2006
Infrastruktura drogowa
1.
2.
3.
Budowa drogi
Powiatowe
KiełpinoPikarnia
1
Budowa Drogi
Powiatowej
Kamienica
KrólewskaNiepoczołowice
2
Rozbudowa
i
modernizacja
drogi Kobysewo
– Żukowo
3
Zgodne z planem
zagospodarowania
przestrzennego
Zgodne z planem
zagospodarowania
przestrzennego
Zgodne z planem
zagospodarowania
przestrzennego
20042006
- długość
wybudowanej
drogi- 2,3 km
20042006
- długość
wybudowanej
drogi- 1,6 km
20042006
- długość
rozbudowanej i
zmodernizowanej
drogi- 5,5 km
68
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Zarząd Dróg
Powiatowych
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Zarząd Dróg
Powiatowych
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
- zwiększona
dostępność
drogowa
4.
5.
6.
7.
Rozbudowa
i
modernizacja
drogi
powiatowej
ChmielnoWygoda
Budowa drogi
od
skrzyżowania z
drogą krajową
nr 20 do
Wyczechowa
Rozbudowa
i
modernizacja
drogi
SomoninoOstrzyce
Budowa mostu
w Sulęczynie
4
Zgodne z planem
zagospodarowania
przestrzennego
5
Zgodne z planem
zagospodarowania
przestrzennego
7
Zgodne z planem
zagospodarowania
przestrzennego
6
w
Kobysewie.
Powiązanie
inwestycji z
projektem
Bramy
Kaszubskie
go
Pierścienia
20042005
-długość
rozbudowanej i
zmodernizowanej
drogi- 2,75 km
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Zarząd Dróg
Powiatowych
20042008
-długość
rozbudowanej i
zmodernizowanej
drogi- 1,8 km
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Zarząd Dróg
Powiatowych
20052006
-Długość
rozbudowanej i
zmodernizowanej
drogi- 1,2 km
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Zarząd Dróg
Powiatowych
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Zarząd Dróg
Powiatowych
2005
Nie dotyczy
69
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Oświata
1.
Budowa
Sali
gimnastycznej
przy ZSO w
Kartuzach
1
Zgodne z planem
zagospodarowania
przestrzennego
20042006
- powierzchnia
wybudowanej hali
(m²)
-
-
2.
3.
4.
Budowa
Sali
gimnastycznej
w
Sierakowicach,
zaplecza oraz
łącznika
do
budynku
2
Kapitalny
remont
budynku
internatu przy
SOSW
w
Kartuzach
Budowa
Sali
gimnastycznej
w Somoninie
3
Zgodne z planem
zagospodarowania
przestrzennego
20042007
- powierzchnia
wybudowanej hali
(m²)
liczba osób
korzystającyc
h z hali
powstanie
nowych
miejsc pracy
poprawa
komfortu i
warunków
nauczania
-
-
-
-
4
Nie dotyczy
20062008
- powierzchnia
wyremontowaneg
o budynku (m²)
Zgodne z planem 2004dok - powierzchnia
zagospodarowania 2006- wybudowanej hali
przestrzennego
2008
(m²)
- poprawa estetyki - zwiększenie
funkcjonalności
-
-
-
70
liczba osób
korzystającyc
h z hali
powstanie
nowych
miejsc pracy
poprawa
komfortu i
warunków
nauczania
wzrost
poziomu
umiejętności
uczniów
liczba
utrzymanych
miejsc pracy
wzrost ilości
MŚP
wzrost
dostępu do
edukacji
polepszenie
stanu zdrowia
mieszkańców
wzrost
poziomu
wykształcenia
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Powiązanie
inwestycji z
projektem
Bramy
Kaszubskie
go
Pierścienia
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Powiązanie
inwestycji z
projektem
Budowa
drogi
KiełpinoPikaria
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia
1.
Modernizacja i
remont Domu
Pomocy
Społecznej
w
Kobysewie
1
Nie dotyczy
20042006
- powierzchnia
wyremontowaneg
o budynku (m²)
-
-
-
-
2.
„Rewitalizacja
Szpitala
Powiatowego
im.
Dr
A.
Majkowskiego
w
Kartuzach”
Budowa
pomieszczeń
szpitalnych w
Kartuzach
na
oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
2
Nie dotyczy
20052007
- powierzchnia
wyremontowaneg
o budynku (m²)
-
-
-
-
71
zwiększenie
funkcjonalnoś
ci
eksploatowan
ych obiektów
zwiększenie
bezpieczeńst
wa osób
korzystającyc
h z obiektów
spadek
poziomu
zanieczyszcze
ń
obniżenie
kosztów
eksploatacji
obiektów
poprawa
komfortu
nowe miejsca
pracy
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
obniżenie
kosztów
leczenia
poprawa
warunków
leczenia
poprawa
diagnostyki
stanu zdrowia
pacjenta
zwiększenie
dostępności
do
specjalistyczn
ych usług
medycznych
dla
poprawa
zdrowia
mieszkańców
ochrona
środowiska
naturalnego
poprawa
jakości
leczenia
poprawa
zdrowia
mieszkańców
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Szpital
Powiatowy w
Kartuzach
-
-
-
-
Powiązanie
inwestycji z
projektem
Rozbudowa
i
modernizacj
a drogi
KobysewoŻukowo
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
mieszkańców
obniżenie
kosztów
eksploatacji
- wzrost
standardu pracy
szpitalu
- wzrost
szybkości
obsługi pacjentów
-
3.
„Rewitalizacja
Szpitala
Powiatowego
im.
Dr
A.
Majkowskiego
w
Kartuzach”
Komputeryzacj
a szpitala w
Kartuzach
3
4.
Budowa
Powiatowego
Centrum
Ratowniczego
przy KPPSP w
Kartuzach
4
Nie dotyczy
20052006
- liczba nowych
komputerów
20052006
- powierzchnia
wybudowanego
obiektu (m²)
72
- wzrost
standardu pracy
- wzrost
szybkości
obsługi
- zwiększenie
bezpieczeństwa
mieszkańców
- wzrost
kwalifikacji
przeszkolonego
personelu
-wzrost
zadowolenia
pacjentów
-wzrost poziomu
zinformatyzowania
szpitala
-wzrost łatwości
zapobiegania
problemom
- powstanie
nowych miejsc
pracy
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Szpital
Powiatowy w
Kartuzach
Powiatowa
Komenda
Straży
Pożarnej
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Lp.
Kryterium
Zgodność z
Etapy
planem
realizacji
Nazwa projektu kolejności
realizacji zagospodarowania
przestrzennego
Wskaźniki
produktu
Wskaźniki
rezultatu
Wskaźniki
oddziaływania
Podmioty
wdrażające
Uwagi
Organizacje pozarządowe
Planowane inwestycje na lata 2004-2006
Turystka
1.
Bramy
Kaszubskiego
Pierścienia
1
Zgodne z planem
zagospodarowania
przestrzennego
20052007
- 16 bram
zlokalizowanych
na obszarze
Kaszubskiego
Pierścienia
73
- liczba osób
korzystających z
inwestycji
- wzrost lokalnej
infrastruktury
turystycznej
- liczba turystów
odwiedzających
obszar
Kaszubskiego
Pierścienia ( w
tys. osób)
- powstanie
nowych miejsc
pracy
- powstanie
nowych
podmiotów
gospodarczych
-wzrost
Stowarzyszenie
atrakcyjności
Turystyczne
turystycznej
Kaszuby
obszaru
- wzrost
atrakcyjności
inwestycyjnej
obszaru
- utrzymanie
liczby
nowopowstałych
podmiotów
gospodarczych
-wzrost liczby
odwiedzających
turystów ( w tys.
osób)
- spadek
bezrobocia
Projekt
Programu
Kaszubski
Pierścień
realizowany
w ramach
współpracy 5
powiatów:
bytowskiego,
chojnickiego,
lęborskiego,
kartuskiego,
kościerskieg
o oraz gminy
Przywidz
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
Lp.
Kryterium
Zgodność z
Etapy
planem
realizacji
Nazwa projektu kolejności
realizacji zagospodarowania
od 1-15
przestrzennego
Wskaźniki
produktu
Wskaźniki
rezultatu
Wskaźniki
oddziaływania
Podmioty
wdrażające
-liczba
mieszkańców
korzystająca z
inwestycji (w tys.
osób)
-wzrost lokalnej
infrastruktury
turystycznej (nowe
obiekty)
- skrócenie czasu
przejazdu ( min)
-roczne
wykorzystanie
drogi ( liczba
samochodów)
- powierzchnia
terenów
inwestycyjnych,
które staną się
dostępne (ha)
- zwiększenie
dostępu do rynku
pracy ( liczba
nowych etatów)
- zwiększona
dostępność
-wzrost
atrakcyjności
turystycznej
powiatu
- wzrost
atrakcyjności
inwestycyjnej
powiatu
- utrzymanie liczby
nowopowstałych
podmiotów
gospodarczych
-wzrost liczby
odwiedzających
turystów ( w tys.
osób)
- poprawa stanu
środowiska dla
Miś
- wzrost dostępu
do edukacji
- spadek
bezrobocia
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Zarząd Dróg
Powiatowych
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Zarząd Dróg
Powiatowych
Planowane inwestycje na lata 2007-2013
Infrastruktura drogowa
1.
Rozbudowa
drogi Szarłata –
Chopy
1
Zgodne z planem
2004
-długość
zagospodarowania (dokum) przebudowanej
drogi- 1 km
przestrzennego
2007
2008
2.
Rozbudowa
i
modernizacja
drogi
powiatowej
LniskaPrzyjaźńŁapino
Budowa drogi
powiatowej
GrzybnoSzarłata
3
Zgodne z planem
zagospodarowania
przestrzennego
Przebudowa
drogi
powiatowej
ChmielnoLipowiec
Przebudowa
drogi
powiatowej
Egiertowo-
5
3.
4.
5.
4
2007
2008
-długość
zmodernizowanej
drogi- 5 km
2009
- długość
wybudowanej
drogi- 1,2 km
20092011
- długość
przebudowanej
drogi- 3,5 km
2010
2011
- długość
rozbudowanej i
zmodernizowanej
drogi- 3,7 km
Zgodne z planem
zagospodarowania
przestrzennego
Zgodne z planem
zagospodarowania
przestrzennego
7
Zgodne z planem
zagospodarowania
przestrzennego
74
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Zarząd Dróg
Powiatowych
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Zarząd Dróg
Powiatowych
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Zarząd Dróg
Uwagi
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
6.
7.
8.
9.
Przywidz
Modernizacja
drogi
powiatowej
MiechucinoZajezierzeWygoda
Łączyńska
Modernizacja
drogi
powiatowej
KłosowoCzeczewo
Budowa drogi
powiatowej
KoloniaBędargowo
drogowa
8
Zgodne z planem
zagospodarowania
przestrzennego
10
Zgodne z planem
zagospodarowania
przestrzennego
12
20112012
-długość
rozbudowanej i
zmodernizowanej
drogi- 6,4 km
20122013
-długość
rozbudowanej i
zmodernizowanej
drogi- 2,9 km
2013
-Długość
wybudowanej
drogi- 1,2 km
Zgodne z planem
zagospodarowania
przestrzennego
Budowa drogi w
Sulminie
2
-Długość
wybudowanej
drogi- 1,2 km
10. Przebudowa
mostu
w
Kczewie
6
Zgodne z planem
zagospodarowania
przestrzennego
2009
- powierzchnia
przebudowanego
mostu
11. Przebudowa
mostu
w
Garczu
9
Zgodne z planem
zagospodarowania
przestrzennego
2010
- powierzchnia
przebudowanego
mostu
12. Przebudowa
mostu
w
Gołubiu
11
Zgodne z planem
zagospodarowania
przestrzennego
2012
- powierzchnia
przebudowanego
mostu
Zgodne z planem
zagospodarowania
przestrzennego
75
-liczba
mieszkańców
korzystająca z
inwestycji (w tys.
osób)
-wzrost lokalnej
infrastruktury
turystycznej (nowe
obiekty)
- skrócenie czasu
przejazdu ( min)
-roczne
wykorzystanie
drogi ( liczba
samochodów)
- powierzchnia
terenów
inwestycyjnych,
które staną się
dostępne (ha)
- zwiększenie
dostępu do rynku
pracy ( liczba
nowych etatów)
- zwiększona
dostępność
Powiatowych
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Zarząd Dróg
Powiatowych
-wzrost
atrakcyjności
turystycznej
powiatu
- wzrost
atrakcyjności
inwestycyjnej
powiatu
- utrzymanie liczby
nowopowstałych
podmiotów
gospodarczych
-wzrost liczby
odwiedzających
turystów ( w tys.
osób)
- poprawa stanu
środowiska dla
Miś
- wzrost dostępu
do edukacji
- spadek
bezrobocia
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Zarząd Dróg
Powiatowych
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Zarząd Dróg
Powiatowych
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Zarząd Dróg
Powiatowych
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Zarząd Dróg
Powiatowych
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Zarząd Dróg
Powiatowych
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Zarząd Dróg
Powiatowych
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
drogowa
Oświata
1.
Budowa
Sali
gimnastycznej
przy ZSP w
Przodkowie
2
Zgodne z planem
zagospodarowania
przestrzennego
20102011
- powierzchnia
wybudowanej hali
(m²)
-
-
-
liczba osób
korzystającyc
h z hali
powstanie
nowych
miejsc pracy
poprawa
komfortu i
warunków
nauczania
-
-
-
-
-
2.
Rozbudowa
łącznika
Sali
gimnastycznej
przy ZST w
Kartuzach
3
Zgodne z planem
zagospodarowania
przestrzennego
20102011
- powierzchnia
wybudowanej hali
(m²) oraz
powierzchnia
łącznika
-
-
-
liczba osób
korzystającyc
h z inwestycji
powstanie
nowych
miejsc pracy
poprawa
komfortu i
warunków
nauczania
-
-
-
-
76
wzrost
poziomu
umiejętności
uczniów
liczba
utrzymanych
miejsc pracy
wzrost ilości
MŚP
wzrost
dostępu do
edukacji
polepszenie
stanu zdrowia
mieszkańców
wzrost
poziomu
wykształcenia
wzrost
poziomu
umiejętności
uczniów
liczba
utrzymanych
miejsc pracy
wzrost ilości
MŚP
wzrost
dostępu do
edukacji
wzrost
poziomu
wykształcenia
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
3.
Kapitalny
remont starego
budynku
dydaktycznego
ZSO
w
Kartuzach
1
Nie dotyczy
20092010
- powierzchnia
wyremontowaneg
o budynku (m²)
-
-
-
4.
Doprowadzenie
sieci gazowej
wraz
z
modernizacją
kotłowni w ZSZ
i O w Kartuzach
4
Nie dotyczy
2011
- długość sieci
gazowej (m)
- powierzchnia
zmodernizowanej
kotłowni (m²)
-
-
-
liczba osób
korzystającyc
h z inwestycji
powstanie
nowych
miejsc pracy
poprawa
komfortu i
warunków
nauczania
liczba osób
korzystającyc
h z inwestycji
powstanie
nowych
miejsc pracy
poprawa
komfortu i
warunków
nauczania
-
-
-
-
wzrost
poziomu
umiejętności
uczniów
liczba
utrzymanych
miejsc pracy
wzrost ilości
MŚP
wzrost
dostępu do
edukacji
wzrost
poziomu
wykształcenia
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
poprawa
komfortu
nowe miejsca
pracy
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Starostwo
Powiatowe w
Kartuzach
Pomoc Społeczna
1.
Modernizacja i
remont starego
budynku Domu
Pomocy
Społecznej w
Kobysewie oraz
budowa II-go
pawilonu
mieszkalnego
dla
pensjonariuszy
1
Nie dotyczy
20092011
- powierzchnia
wyremontowaneg
o budynku (m²)
- powierzchnia
wybudowanego
budynku (m²)
-
-
-
77
zwiększenie
funkcjonalnoś
ci
eksploatowan
ych obiektów
zwiększenie
bezpieczeńst
wa osób
korzystającyc
h z obiektów
spadek
poziomu
zanieczyszcze
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
___________________________________________________________________________
-
78
ń
obniżenie
kosztów
eksploatacji
obiektów
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
V. Powiązanie projektu/ów z innymi działaniami realizowanymi
na terenie powiatu
Zaplanowane projekty drogowe rozproszone są na całej powierzchni powiatu,
zarówno uwagi na fakt, iż jest on obszarem potencjału rozwoju gospodarczego
infrastrukturze wysoko rozwiniętej infrastrukturze turystycznej. Projekty te
powiązane są również z przebiegającymi w tym obszarze drogami krajowymi nr
oraz wojewódzkimi, a także z realizacją inwestycji gminnych.
Stworzenie sieci dróg wysokiej jakości ma na względzie powstanie regionu o
wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej. Chcąc być dobrym
partnerem regionalnym, dla tych, którzy chcą na tych obszarach inwestować, z
drugiej strony obszarem często odwiedzanym przez turystów zarówno
krajowych jak i zagranicznych powiat kartuski musi realizować projekty
drogowe.
Realizacja projektów z zakresu infrastruktury drogowej jest także ściśle
powiązana z projektami realizowanymi w ramach Programu Organizacji i
Rozwoju Kaszubski Pierścień, będącego wspólną inicjatywą pięciu powiatów:
bytowskiego, chojnickiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego.
Zakładamy duży wysiłek partnerów społecznych i instytucjonalnych w
działaniach zdefiniowanych jako przeciwdziałanie marginalizacji społecznej,
ponieważ powiat kartuski jest obszarem o wysokiej stopie bezrobocia. Wynosi
ono ok. 21 %. Wszelkie działania powiatu i w/w instytucji, które zamierzamy
realizować poprzez środki finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS) nie będą efektywne, jeśli zadania inwestycyjne dofinansowywane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach ZPORR) nie będą
realizowane.
W sytuacji wysokiego bezrobocia uzasadniony jest wysiłek skierowany na
utrzymanie standardu placówek powiatu. Chcemy je rozwijać m.in. jako miejsca
pracy, nauki. Będziemy czynić też starania o merytorycznie wysoką ich jakość.
79
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
VI. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć planu
Oczekiwane przez powiat wskaźniki osiągnięć planu służą zmierzeniu
osiągnięcia
celów
szczegółowych
zdefiniowanych
w
dokumencie
pt.
Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(priorytet 3, działania 3.1).
Głównym celem działania 3.1 jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i
ekonomicznej obszarów wiejskich (obszary wiejskie to obszary usytuowane
poza granicami administracyjnymi miast) i małych miast do 20 tys.
mieszkańców. Dodatkowo określone są następujące cele szczegółowe
działania:
-
wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi i małych miast
-
tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej.
Do pomiaru tychże szczegółowych celów służą wskaźniki produktu i rezultatu,
mierzące natychmiastowe efekty dotyczące bezpośrednich beneficjentów
finansowanych działań.
W
przypadku
zaplanowanych
przez
powiat
kartuski
projektów
zadań
inwestycyjnych i remontowych są to „oczekiwane rezultaty” wpisane w tabelach:
Planowane projekty inwestycyjne i remontowe w latach 2004 – 2006 oraz w
latach 2007 – 2013 w rozdziale IV. Realizacja zadań i projektów.
Z niniejszego planu jedynie zaplanowane inwestycje drogowe wpisują się w
obszar poszukiwania dofinansowania z funduszy strukturalnych z Działania 3.1.
(pozostałe dotyczące infrastruktury głównie szkolnej i ratownictwa medycznego
z działania 3.5.), dlatego szczegółowo zanalizowane zostały wskaźniki
monitorowania tychże inwestycji, które zostały przedstawione poniżej:
80
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
Infrastruktura transportowa




Produkt
Długość
wybudowanych
dróg powiatowych
(km)
Długość
zmodernizowanych
dróg powiatowych
(km)
Liczba
wybudowanych
obiektów
mostowych (szt)
Liczba
zmodernizowanych
obiektów
mostowych (szt)







Rezultat
Powierzchnia
terenów
inwestycyjnych,
które stały się
dostępne w wyniku
realizacji projektu
Wzrost dostępu do
lepszych jakościowo
dróg
Wzrost lokalnej
infrastruktury
turystycznej
Skrócenie czasu
przejazdu
Roczne
wykorzystanie drogi
Zwiększony dostęp
do rynku pracy
Powstanie nowych
miejsc pracy
Oddziaływanie
 Liczba pojazdów
korzystających z
drogi ( w okresie 1
roku)
 Ceny gruntów
inwestycyjnych,
które stały się lepiej
dostępne (w
okresie 2 lat)
 Liczba miejsc pracy
utworzonych na
obszarze
oddziaływania
inwestycji ( w
okresie 2 lat)
 Liczba nowych
przedsiębiorstw ( w
okresie 2 lat)
 Liczba turystów na
obszarze
oddziaływania
inwestycji ( w
okresie 1 roku)
 Wzrost dostępu do
edukacji
 Poprawa
bezpieczeństwa
ruchu drogowego
Infrastruktura oświatowa
Produkt
 Powierzchnia
zmodernizowanych
szkół (m²)
 Powierzchnia
wybudowanych sal
gimnastycznych
(m²)
Rezultat
 Liczba uczniów
korzystających z
inwestycji
 Liczba osób
korzystających z
Sali
 Powstanie nowych
miejsc pracy
81
Oddziaływanie
 Poprawa warunków
nauczania
 Ułatwienie dostępu
do edukacji
 Polepszenie stanu
zdrowia
mieszkańców
 Wzrost poziomu
wykształcenia
 Liczba miejsc pracy
utworzonych na
obszarze działania
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
inwestycji
( w okresie 2 lat)
Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia
 Powierzchnia
zmodernizowanych
obiektów (m²)
 Liczba zakupionych
komputerów (szt.)
 Liczba zakupionego
sprzętu
medycznego (szt.)
 Liczba pacjentów i
pensjonariuszy
korzystających z
inwestycji
 Powstanie nowych
miejsc pracy
82
 Poprawa warunków
leczenia
 Ułatwienie dostępu
do leczenia
 Polepszenie stanu
zdrowia
mieszkańców
 Wzrost poziomu
wykrywalności
chorób
 Liczba miejsc pracy
utworzonych na
obszarze działania
inwestycji
( w okresie 2 lat)
 wzrost zadowolenia
pacjentów
 wzrost poziomu
zinformatyzowania
szpitala
 wzrost łatwości
zapobiegania
problemom
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
VII. Plan finansowy na lata 2004-2006 i na następne planowane lata
Okres
realizacji
Wartość
ogółem
w tys. zł.
Środki
własne
jst w
tys. zł.
drogi
Kiełpino-
2004
2005
2006
6392,02
72,2
504,24
1075,72
1652,16
2.Budowa
Drogi
Powiatowej
Kamienica
KrólewskaNiepoczołowice
3.Rozbudowa
i
modernizacja
drogi
Kobysewo - Żukowo
2004
2005
2006
3560,52
2004
2005
2006
1756
4.Rozbudowa
i
modernizacja
drogi
powiatowej ChmielnoWygoda
5.Budowa drogi 254
od skrzyżowania z
drogą krajową nr 20
do Wyczechowa
2004
2005
878
2004
2005
2006
2007
2008
513
6.Budowa mostu w
Sulęczynie
2005
627
7.Rozbudowa
i
modernizacja
drogi
Somonino-Ostrzyce
2005
2006
Nazwa inwestycji
1.Budowa
Powiatowe
Pikarnia
Łącznie:
55,01
364,63
511,75
931,39
Środki
UE w tys.
zł.
120
189,5
309,5
568,5
568,5
60
38,25
114,75
37,50
37,50
173,25
156,75
156,75
112,50
112,50
339,75
470,25
470,25
83
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1093,88
1535,26
2629,14
606
606
1212
84,25
35,45
119,7
14205,34 3886,75
Inne w
tys. zł
1512,71
3227,16
4739,87
140
202
202
544
478,8
Środki
Środki
budżet prywatne
u
w tys. zł.
państw
a w tys.
zł.
-
252,75
106,35
359,1
10318,61
-
-
-
-
-
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
Nazwa inwestycji
Okres
realizacji
Wartość
ogółem
w tys. zł.
1.Budowa
Sali
gimnastycznej
przy
ZSO w Kartuzach
2004
2005
2006
1800
2.Budowa
Sali
gimnastycznej
w
Sierakowicach,
zaplecza
oraz
łącznika do budynku
2004
2005
2006
2007
2559
3.Kapitalny
remont
budynku
internatu
przy
SOSW
w
Kartuzach
4.Budowa
Sali
gimnastycznej
w
Somoninie
2006
2007
2008
570
2004
2005
2006
2007
2008
1294,7
Łącznie:
6223,7
Środki
własne
jst w
tys. zł.
16,47
350
95,88
462,35
Środki
UE w
tys. zł.
1050
287,65
1337,65
57,66
62,84
250,00
312,5
683,00
188,51
750,00
937,5
1876,01
45,00
60,00
37,50
142,5
3,66
135
180
112,50
427,5
25,00
172,43
125,34
326,43
75,00
517,28
376,01
968,29
Środki
budżetu
państwa w
tys. zł.
-
1614,28 4609,45
Środki
prywatne Inne w
w tys. zł. tys. zł
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Okres
realizacji
Wartość
ogółem
w tys. zł.
Środki
własne
jst w
tys. zł.
1.Modernizacja
i
remont
Domu
Pomocy Społecznej w
Kobysewie
2.Budowa
Powiatowego
Centrum
Ratowniczego
przy
KPPSP w Kartuzach
2004
2005
2006
1000
2004
2005
2006
1000
32
121
121
274
-
3.Budowa
pomieszczeń
szpitalnych na oddział
anestozjologi
i
intensywnej terapii
4.Komputeryzacja
Szpitala w Kartuzach
2005
2006
2007
2800
250
250
200
700
750
750
600
2100
-
-
60
200
740
Środki
KPPSP
oraz
środki
pozyskan
e
-
20052006
1200
150
150
300
450
450
900
-
-
-
-
-
6000
1274
3726
Nazwa inwestycji
Łacznie:
84
Środki Środki
Środki
UE w budżetu prywatne w
tys. Zł. państw
tys. zł.
a w tys.
zł.
363
363
726
-
Inne w
tys. zł
-
1000
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
Nazwa inwestycji
1.Rozbudowa drogi
Szarłata – Chopy
2.Budowa
Sulminie
drogi
Okres
realizacji
Wartość
ogółem
w tys. zł.
Środki
własne
jst w
tys. zł.
2004
2007
2008
200
60
17,50
17,50
95,00
52,50
52,50
105
10
217,34
217,34
444,68
213,78
213,78
427,56
30
652,01
652,01
1334,02
641,33
641,33
1282,66
-
-
-
-
-
-
w 2005(dok)
2007
2008
1778,7
Środki
UE w tys.
zł.
Środki
Środki
budżet prywatne
u
w tys. zł.
państw
a w tys.
zł.
-
Inne w
tys. zł
-
3.Rozbudowa
i
modernizacja
drogi
powiatowej
LniskaPrzyjaźń-Łapino
4.Budowa
drogi
powiatowej GrzybnoSzarłata
5.Przebudowa drogi
powiatowej ChmielnoLipowiec
2007
2008
1710,2
2009
1200
300
300
900
900
-
-
-
2009
2010
2011
5600
-
-
2010
2011
1480
-
-
2011
2012
2560
1200
1500
1500
4200
555
555
1110
960
960
1920
-
6.Przebudowa drogi
powiatowej
Egiertowo-Przywidz
7.Modernizacja drogi
powiatowej
MiechucinoZajezierze-Wygoda
Łączyńska
8.Modernizacja drogi
powiatowej KłosowoCzeczewo
400
500
500
1400
185
185
370
320
320
640
-
-
-
2012
2013
1160
145
145
290
435
435
870
-
-
9.Budowa
powiatowej
Będargowo
2013
1200
300
300
900
900
-
-
drogi
Kolonia-
-
10.Przebudowa
mostu w Kczewie
2009
300
75
75
225
225
-
-
-
11.Przebudowa
mostu w Garczu
2010
500
125
125
375
375
-
-
-
12.Przebudowa
mostu w Gołubiu
2012
200
50
50
150
150
-
-
-
17888,9
4517,24
13371,68
Łącznie
85
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
Okres
realizacji
Wartość
ogółem
w tys. zł.
1.Budowa
Sali
gimnastycznej
przy
ZSP w Przodkowie
2010
2011
1400
2.Rozbudowa
łącznika
Sali
gimnastycznej
przy
ZST w Kartuzach
3.Kapitalny
remont
starego
budynku
dydaktycznego ZSO
w Kartuzach
4.Doprowadzenie
sieci gazowej wraz z
modernizacją
kotłowni w ZSZ i O w
Kartuzach
2010
Nazwa inwestycji
Środki
własne
jst w
tys. zł.
175
175
350
Środki
UE w tys.
zł.
Środki
budżetu
państwa w
tys. zł.
-
Środki
prywat
ne w
tys. zł.
-
600
150
150
450
450
-
-
-
2009
2010
800
100
100
200
300
300
600
-
-
-
2011
300
75
75
225
225
-
-
-
-
-
-
3100
775
2325
Okres
realizacji
Wartość
ogółem
w tys. zł.
2009
2010
2011
2500
Środki
własne
jst w
tys. zł.
250
250
125
625
Łącznie:
Nazwa inwestycji
Modernizacja
i
remont
starego
budynku
Domu
Pomocy Społecznej w
Kobysewie
oraz
budowa
II-go
pawilonu
mieszkalnego
dla
pensjonariuszy
525
525
1050
Środki Środki
Środki
UE w budżetu prywatne w
tys. zł. państwa
tys. zł.
w tys. zł.
750
750
375
1825
-
Łącznie:
2500
625
86
1825
-
Inne w
tys. zł
-
Inne w
tys. zł
-
-
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
L.P.
OBSZAR INWESTYCYJNY
I.
INFRASTRUKTURA DROGOWA
II.
INFRASTRUKTURA OŚWIATOWA
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I
INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA
SZACOWANA WARTOŚĆ INWESTYCJI
ZAWARTYCH W PLANIE ROZWOJU
LOKALNEGO
III.
WARTOŚĆ
OGÓŁEM
W TYS.
ŚRODKI UE
W TYS.
32094,24
ŚRODKI
BUDŻETU
PAŃSTWA
W TYS.
-
ŚRODKI
JST
W TYS.
INNE
FUNUSZE
KRAJOWE
W TYS.
-
-
8403,99
2389,28
9323,7
23690,29
6934,45
8500
5551
-
1899
-
49917,94
36175,74
-
12692,27
-
87
-
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
VII. System wdrażania, sposoby monitorowania
Starostwo Powiatowe w Kartuzach w sprawie wdrażania Planu zajęło
stanowisko podmiotu koordynującego, nadzorującego, ogólne wykonanie Planu
Rozwoju Lokalnego. Nie jest, bowiem w stanie kontrolować wdrażania
poszczególnych inwestycji z osobna. Tę rolę przyznaje się poszczególnym
jednostkom samorządu terytorialnego, których projekty zostały ujęte w Planie.
Monitorowanie Planu powierza się zespołowi zadaniowemu ds. Rozwoju
Lokalnego, który regularnie będzie składać raporty z przebiegu realizacji
projektów. Ocena realizacji Planu Rozwoju Lokalnego odbywać się będzie raz w
roku na sesji Rady Powiatu. Dokonywane będą oceny ex-ante, czyli analiza
problemów i celów przed wykonaniem zadania i ex-post – badania i ocena po
zrealizowaniu projektu.
W zależności od potrzeb wynikających ze zmian istotnych uwarunkowań
zewnętrznych oraz wewnętrznych organizowane będą debaty z udziałem
społeczeństwa lokalnego w celu bieżącego aktualizowania Planu.
88
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
VIII. Komunikacja społeczna i Public Relations PLANU
ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KARTUSKIEGO
Informacja o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej poszczególnych
projektów będzie na bieżąco podawana do wiadomości mieszkańców powiatu a
także całego województwa.
Specjalnie wyznaczeni pracownicy Starostwa Powiatowego w Kartuzach będą
realizowali i monitorowali postępowania promocji Unii Europejskiej. Na
zakończonych inwestycjach umieszczane będą tabliczki z informacją o
otrzymaniu dofinansowania z Unii Europejskiej. Ponadto informacja taka będzie
umieszczana
także
w
prasie
i
na
stronie
internetowej
powiatu:
www.kartuskipowiat.com.pl
Dodatkowo zorganizowane zostaną festyny dla mieszkańców, z okazji
zakończenia inwestycji, promujące otrzymanie dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej.
89
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards