Część I 1. Czym jest wiara? - Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi

advertisement
Część I
1. Czym jest wiara?
Wiara jest ufnym powierzeniem się Bogu i przyjęciem całej prawdy objawionej, jako
drogi swego życia.
2. Czy za pomocą rozumu możemy poznać Pana Boga?
Możemy poznać Pana Boga, jako przyczynę i cel wszystkiego, gdy obserwujemy ład i
piękno świata, zastanawiamy się nad głosem sumienia i kierujemy się pragnieniem
szczęścia.
3. Dlaczego nie może być sprzeczności między wiarą a rozumem?
Nie może być sprzeczności między wiarą a rozumem, ponieważ wiara oraz rozum
pochodzą od Pana Boga.
4. Czym jest Objawienie?
Objawienie jest darowaniem się Boga człowiekowi, które dokonuje się w historii
przez Jego nadprzyrodzone działanie i słowo. Pełnią Objawienia jest przyjście, życie,
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Niesie ono ludziom zbawienie, czyli
wspólnotę z Ojcem, przez Chrystusa w Duchu Świętym.
5. Jak dokonał się podstawowy przekaz Objawienia Chrystusowego?
Przekaz ten dokonał się przez Tradycję apostolską.
6. W jaki sposób dociera do nas Tradycja apostolska?
Tradycja apostolska dociera do nas dwoma sposobami:
- jako przekaz Słowa Bożego w życiu i świadectwie Kościoła (nazywamy Tradycją);
- tekst Pisma Świętego, które przekazuje to samo orędzie zbawienia, ale w formie
pisemnej.
7. Czym jest Pismo Święte?
Pismo Święte, to zbiór ksiąg spisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, bez błędu
nauczające prawd, koniecznych dla naszego zbawienia.
8. Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte?
Pismo Święte składa się z 73 ksiąg – 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego
Testamentu.
9. Wymień księgi Nowego Testamentu.
- Ewangelie wg św.: Mateusza, Marka, Łukasza, Jana;
- Dzieje Apostolskie;
- Listy św. Pawła: do Rzymian, 2 do Koryntian, do Galatów, do Efezjan, do Filipian,
do Kolosan, 2 do Tymoteusza, 2 do Tesaloniczan, do Tytusa, do Filemona;
- List do Hebrajczyków;
- List św. Jakuba;
- 2 listy św. Piotra;
- 3 listy św. Jana;
- List św. Judy
- Apokalipsa
10. Kto to jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest Duchem najdoskonalszym, stworzycielem świata i naszym najlepszym
Ojcem.
11. Jaka jest podstawowa tajemnica wiary i życia chrześcijańskiego?
Podstawową tajemnicą wiary i życia chrześcijańskiego jest tajemnica Trójcy Świętej –
jednego Boga w trzech Osobach: Ojca i Syna i Ducha Świętego.
12. W jaki sposób powstał świat?
Świat stworzył Pan Bóg własną mocą, kierując się swą mądrością i miłością.
13. Co to znaczy stworzyć?
Stworzyć, to znaczy powołać do istnienia coś z niczego.
14. Dlaczego Bóg stworzył świat?
Bóg stworzył świat, aby objawić swoja chwałę i dać stworzeniom udział w swojej
prawdzie, dobroci oraz pięknie.
15. Co chce wyrazić Pismo Święte przez opowiadanie o stworzeniu świata w ciągu
sześciu dni?
W ten sposób Pismo Św. pragnie przekazać, że każda rzecz zawdzięcza swoje
istnienie Bogu, od którego otrzymuje własne prawa, dobroć, doskonałość oraz miejsce
w świecie.
16. Jak nazywamy opiekę Bożą Nd światem?
Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością .
17. Kim są aniołowie?
Aniołowie są stworzeniami duchowymi i osobowymi, posiadającymi rozum i wolną
wolę. Nieustannie wielbią one Boga, służą Mu i są Jego posłańcami.
18. Kim jest człowiek?
Człowiek jest stworzeniem posiadającym duszę i ciało, stworzonym na obraz i
podobieństwo Boże.
19. Co to znaczy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże?
Oznacza to, że jest on zdolny do uczestniczenia w życiu Bożym przez poznanie i
miłość.
20. Na czym polegał grzech pierwszych ludzi?
Grzech ten polegał na tym, że człowiek, skuszony przez szatana, nadużył swej
wolności; pozwolił, aby zgasło w jego sercu zaufanie do stwórcy; chciał być „jak
Bóg”, zwracając się przeciw Niemu i pragnąc osiągnąć swój cel poza nim.
21. Jakie skutki pociąga grzech pierwszych rodziców?
Skutkiem grzechu pierwszych rodziców jest skażenie natury ludzkiej, nazywane
grzechem pierworodnym.
22. Czym jest grzech pierworodny?
Jest on w nas stanem pozbawienia pierwotnej świętości, panowania śmierci i
skłonności do grzechu; nie jest grzechem osobistym, lecz przekazywanym wraz z
naturą ludzką.
23. Kto wyzwolił człowieka ze stanu grzechu i nowo zjednoczył go z Bogiem?
Jezus Chrystus, Syn Boży, stając się człowiekiem dla naszego zbawienia.
24. Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem?
Uczynił to, aby pojednać nas z Bogiem, objawić Jego nieskończoną miłość, byśmy
mogli być „uczestnikami Boskiej natury” i podążać za Nim jako drogowskazem.
25. Co to znaczy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym
człowiekiem?
Oznacza to, że jest On współistotnym Ojcu Synem Bożym, który stał się człowiekiem,
naszym bratem, nie przestając przez to być Bogiem, naszym Panem.
26. Co oznacza imię Jezus?
Z języka hebrajskiego: Bóg zbawia.
27. Co to znaczy, że Jezus jest Chrystusem?
Czyli Mesjaszem, ponieważ został posłany przez Ojca i namaszczony Duchem
Świętym, aby stać się zbawcą wszystkich ludzi.
28. Dlaczego Maryja jest nazywana Matką Bożą?
Tzn. Bogurodzicą, Bożą Rodzicielką, ponieważ urodziła Syna Bożego, jedną z Osób
Boskich.
29. Co oznacza Niepokalane Poczęcie?
Odnosi się ono do Maryi i oznacza, że została ona w chwili poczęcia uwolniona od
grzechu pierworodnego, aby mogła być Matką Bożą.
30. O co oskarżono i dlaczego skazano Jezusa na śmierć?
Jezus Chrystus został oskarżony o niezachowanie szabatu i wiary w jedynego Boga,
ponieważ sam siebie nazywał Synem Bożym.
31. Gdzie i kiedy został ukrzyżowany Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus został ukrzyżowany za murami Jerozolimy, na wzgórzu Golgota, w
Wielki Piątek, prawdopodobnie w 30 r. n. e.
32. Jakie „znaki” potwierdzały Zmartwychwstanie Jezusa?
Pusty grób oraz objawienia zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.
33. Czym jest Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa?
Zmartwychwstanie jest przejściem Jezusa Chrystusa do Boskiego życia w chwale. Z
tego powodu Zmartwychwstały nie podlegał już ograniczeniom w czasie i przestrzeni;
jest On całkowicie wolny w tym, jak i kiedy zechce się objawić.
34. Co oznacza Wniebowstąpienie?
Wniebowstąpienie do wywyższenie ludzkiej natury Jezusa Chrystusa do chwały Boga
Ojca. 40 dni po objawieniu się swoim Apostołom Jezus wstąpił do nieba i siedzi po
prawicy Ojca.
35. Co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy?
W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty został zesłany na Apostołów, udzielając im
swoich darów.
36. Kim jest Duch Święty?
Duch Święty jest trzecią Osobą Trójcy Świętej, równą Ojcu i Synowi. Posłany przez
Ojca i Syna, Duch Święty prowadzi Kościół do poznania „całej prawdy” i obdarza nas
nowym życiem dzieci Bożych.
37. Jakie są symbole Ducha Świętego?
Są to: gołębica, woda żywa, ogień, który przekształca Apostołów w odważnych
świadków wiary; włożenie rąk, przez które udzielany jest dar Ducha Świętego;
namaszczenie olejem, które jest sakramentalnym znakiem bierzmowania.
38. Co sprawia Duch Święty w Kościele?
Duch Święty buduje, ożywia i umacnia Kosciół.
39. Czym jest Kościół?
Kościół jest rodziną dzieci Bożych, zjednoczonych przez Chrystusa w Duchu
Świętym.
40. Jak powstał Kościół?
Kościół to zapowiedziany w Starym Przymierzu lud Boży, ustanowiony przez Jezusa,
a przede wszystkim przez Jego Mękę i Zmartwychwstanie; ukazany przez wylanie
Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy.
Część II
1. Jakie są podstawowe znaki Kościoła Chrystusowego?
Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski.
2. W jakim sensie Kościół jest jeden?
Kościół jest jeden ponieważ: ma jednego Pana; tworzy jedno Ciało, ożywiane tym
samym Duchem; wyznaje jedną wiarę i żyje jedną nadzieją; posiada wspólne
sakramenty; jest kierowany przez jedno kolegium biskupów, któremu przewodzi
papież.
3. Co to jest ekumenizm?
Jest to ruch na rzecz jedności chrześcijan.
4. Na czym polega świętość Kościoła?
Kościół jest święty, ponieważ: jego Twórcą jest najświętszy Bóg; Chrystus wydał
siebie na śmierć dla jego uświęcenia; ożywia go Duch Święty; zalicza on do swego
grona Maryję i świętych; wszyscy jego członkowie są wezwani do świętości.
5. Dlaczego Kościół nazywamy katolickim?
Kościół jest katolicki, to znaczy powszechny, ponieważ głosi on całość wiary;
rozdziela pełnię środków potrzebnych do zbawienia; jest posłany do wszystkich
narodów.
6. W jakim sensie Kościół jest apostolski?
Kościół jest apostolski, ponieważ: został zbudowany na „fundamencie Apostołów”;
naucza tego, czego nauczali Apostołowie; jest kierowany przez biskupów, następców
Apostołów, pozostających w jedności z papieżem.
7. Kim jest papież?
Papież, biskup Rzymu i następca św. Piotra jest znakiem jedności Kościoła, zastępcą
Chrystusa; zwierzchnikiem Kolegium Biskupów i pasterzem całego Kościoła.
8. Kim jest biskup?
Biskup jest następcą Apostołów, głową Kościoła lokalnego (diecezji), a jako członek
kolegium biskupów ma udział w odpowiedzialności apostolskiej za cały Kościół.
9. Jak nazywa się Twój biskup diecezjalny?
Nasza diecezja to diecezja to Diecezja …………………………….. Jej stolicą jest
………………. Patronem diecezji jest …………………………………………. Nasz
biskup ordynariusz nazywa się ……………………………………… Wspomaga go
biskup pomocniczy ……………………………………….
10. Kim są kapłani?
Kapłani są współpracownikami biskupów i wraz z nimi odpowiadają za Kościół
lokalny.
11. Jaka jest rola osób konsekrowanych w Kościele?
Osoby konsekrowane praktykują rady ewangeliczne: posłuszeństwa, czystości i
ubóstwa, żyją w swojej wspólnocie zakonnej lub instytucie.
12. Kim są świeccy w Kościele?
Świeccy urzeczywistniają swoje powołanie do świętości oraz apostolstwa poprzez
kierowanie sprawami rodzinnymi, zawodowymi i społecznymi zgodnie z prawami
Bożym.
13. Co oznacza świętych obcowanie?
Oznacza duchową łączność wiernych na ziemi, dusz w czyśćcu i świętych w niebie.
14. Co wyznajemy w dogmacie o Wniebowzięciu Maryi?
W dogmacie tym wyznajemy, że Maryja po zakończeniu swego ziemskiego życia
została wzięta z ciałem i duszą do nieba, gdzie uczestniczy już w chwale
Zmartwychwstania swojego Syna.
15. Co oznacza ciała zmartwychwstanie?
Ciała zmartwychwstanie oznacza, że chociaż przez śmierć dusza zostaje oddzielona od
ciała to ciało jednak zmartwychwstanie i Bóg obdarzy życiem wiecznym nasze ciało
przemienione i zjednoczone z duszą.
16. Co to jest sąd szczegółowy?
Jest to odbywający się zaraz po śmierci sąd Chrystusowy, przez który dusza ludzka
może trafić do nieba, do czyśćca gdzie poddana zostanie oczyszczeniu lub zostaje
potępiona na wieki.
17. Czym jest niebo?
Niebo jest: stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia polegającym na pełnym
zjednoczeniu z Trójcą Świętą, Maryją, aniołami oraz świętymi.
18. Co to jest czyściec?
Czyściec jest to stan polegający na oczyszczeniu duszy, aby mogła ona dostąpić nieba.
19. Czym jest piekło?
Piekło jest wiecznym odłączeniem od Boga tych, którzy umierają w stanie grzechu
śmiertelnego.
20. Na czym będzie polegał Sąd Ostateczny?
Sąd Ostateczny będzie polegał na wiecznym potępieniu lub wiecznej radości nieba.
21. Kiedy odbędzie się Sąd Ostateczny?
Sąd Ostateczny odbędzie się przy końcu świata, jednak tylko sam Bóg zna jego dzień i
godzinę.
22. Czym jest liturgia?
Jest to kontynuacja naszego odkupienia.
23. Czym jest rok Liturgiczny?
Rozpoczyna się Adwentem, a kończy Niedzielą Chrystusa Króla Wszechświata. W ten
sposób Kościół ukazuje Chrystusa, od Wcielenia i Narodzenia, przez Mękę,
Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego, aż po oczekiwanie
Jego powtórnego przyjścia.
24. Co jest centrum roku liturgicznego?
Centrum roku liturgicznego stanowi Wielkanoc.
25. Czym jest niedziela?
Niedziela jest: dniem Pańskim; dniem sprawowania Eucharystii; dniem odpoczynku i
powstrzymania się od pracy.
26. Co to jest sakrament?
Sakrament jest to znak ustanowiony przez Chrystusa i przekazywany przez Kościół,
przez który Bóg wchodzi we wspólnotę z człowiekiem, uzdalniając go do wypełnienia
jego powołania.
27. Jak dzielą się sakramenty?
Sakramenty dzielą się na: sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i
Eucharystia; sakramenty uzdrowienia: pokuta i namaszczenie chorych; sakramenty
wspólnoty i posłannictwa wiernych: sakrament święceń i małżeństwo.
28. Co to jest chrzest?
To sakrament, który: gładzi grzech pierworodny; daje uczestnictwo w życiu Trójcy
Świętej; włącza w Kościół Chrystusowy; otwiera drogę do wszystkich innych
sakramentów.
29. Kto może chrzcić?
Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup, kapłan lub diakon. W razie konieczności
może ochrzcić każdy.
30. Jak dokonuje się chrzest?
Chrzest dokonuje się przez zanurzenie chrzczonego w wodzie lub polanie wodą jego
głowy i wypowiedzenie formuły:
N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
31. Czym jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina do
mężnego wyznawania wiary i życia według niej; silniejszego zjednoczenia z
Kościołem oraz pełnego uczestnictwa w jego misji.
32. Kto udziela sakramentu bierzmowania?
Bierzmowania udziela biskup. Może on z ważnych przy- czyn pozwolić kapłanom na
udzielanie tego sakramentu.
33. Jak jest udzielane bierzmowanie?
Biskup namaszcza czoło bierzmowanego krzyżmem, wkłada dłoń na jego głowę i
wypowiada słowa: -- N, przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
34. Kto może otrzymać sakrament bierzmowania?
Może go otrzymać, raz w życiu, ochrzczony, będący w stanie łaski i gotowy do
przyjęcia roli świadka Chrystusa w Kościele i świecie.
35. Co to jest Krzyżmo święte?
Jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez biskupa w
katedrze.
36. Co to jest Najświętszy Sakrament?
Najświętszy Sakrament, czyli Eucharystia, jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew
Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.
37. Po co Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię?
Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię, aby utrwalić w niej Ofiarę Krzyża i tak
pozostawić Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania.
38. Kiedy i jak Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię?
Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię w Wielki Czwartek, podczas Ostatniej
Wieczerzy, w wieczerniku. „Wziął wtedy chleb, połamał go i podał Apostołom,
mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało moje, które za was
będzie wydane. Następnie wziął kielich z winem, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego
wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego Przymierza, która za
was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją
pamiątkę".
39. Jak się nazywa Najświętszy Sakrament, jako ofiara?
Najświętszy Sakrament, jako ofiara nazywa się Mszą Świętą.
40. Co to jest Msza Święta?
Msza Święta jest to ofiara, sprawowana przez kapłana, w której Jezus Chrystus pod
postaciami chleba i wina składa siebie Ojcu dla naszego zbawienia.
Część III
1. Jakie są zasadnicze części Mszy Świętej?
Msza Święta składa się z dwóch części: liturgii słowa, która obejmuje głoszenie i
słuchanie słowa Bożego; liturgii eucharystycznej, która obejmuje przygotowanie darów chleba i wina, modlitwę eucharystyczną i komunię
2. Jaki podstawowy warunek winien spełnić ten, kto chce przyjąć Komunię Świętą?
Kto chce przystąpić do Komunii Świętej, powinien znajdować się w stanie łaski, to
jest bez świadomości grzechu śmiertelnego. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił
taki grzech, powinien przed przyjęciem Komunii przystąpić do sakramentu
pojednania.
3. Co to jest sakrament pokuty i pojednania?
Sakrament pokuty i pojednania, został ustanowiony w celu nawrócenia i pojednania z
Bogiem ochrzczonych, którzy oddalili się od Boga przez grzech.
4. Kiedy Jezus Chrystus ustanowił sakrament pokuty i pojednania?
Jezus Chrystus ustanowił sakrament pokuty i pojednania, w wieczór Niedzieli
Zmartwychwstania, gdy ukazał się Apostołom i powiedział do nich; „Weźmijcie
Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im od- puszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane".
5. Jakie są warunki sakramentu pokuty?
Rachunek sumienia, czyli staranne zastanowienie się nad swoim postępowaniem
wobec Boga, bliźnich i samego siebie; Żal za grzechy; Mocne postanowienie
poprawy; Spo- wiedź szczera, czyli wyznanie wszystkich grzechów wobec kapłana;
Zadośćuczynienie, czyli naprawienie szkód wyrządzonych przez grzech.
6. Jakie grzechy należy wyznać w sakramencie pokuty i pojednania?
Należy wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, które nie zostały jeszcze wyznane, a
których jesteśmy świadomi. Kościół zaleca także wyznawanie grzechów powszednich,
ponieważ pomaga to poddawać się leczącej mocy Chrystusa, kształtować charakter,
walczyć ze złymi skłonnościami i czynić postępy w życiu duchowym.
7. Przez jakie czyny chrześcijanin może wyrażać ducha pokuty i zadośćuczynić za
grzechy?
Modlitwa; jałmużna; uczynki pobożności i miłości; umartwienie przez wierniejsze
pełnienie obowiązków; wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych; post;
powstrzymywanie się od zabaw w okresie i dniach pokuty.
8. Czym jest sakrament namaszczenia chorych?
Jest to sakrament przeznaczony do umocnienia łaską Chrystusa osób dotkniętych
chorobą.
9. Kto może otrzymać sakrament namaszczenia chorych?
Mogą go otrzymywać wierni, którym zagraża śmierć z powodu choroby lub starości, a
także wszyscy wierni w ciężkiej chorobie, trwale chorzy, przed operacjami, w sytuacji
zagrożenia życia. Ten sam wierny może przy- jąć go powtórnie, gdy ponownie
choruje lub gdy jego choroba pogłębia się.
10. Kto i jak sposób udziela sakramentu namaszczenia chorych?
Kapłan namaszczając czoło i ręce chorego oraz odpowiednią modlitwę.
11. Co to jest sakrament święceń?
Jest to sakrament, dzięki któremu uobecnia się jedyne kapłaństwo Chrystusa, a władza
i posłanie, powierzone przez Niego Apostołom, są spełniane w Kościele aż do końca
czasów.
12. Jakie są rodzaje święceń?
Diakonatu, prezbiteratu, biskupie.
13. Czym jest sakrament małżeństwa?
Sakrament małżeństwa jest nierozerwalnym przymierzem miłości, poprzez które
kobieta i mężczyzna tworzą wspólnotę życia i miłości, będącą znakiem miłości
Chrystusa do Kościoła.
14. Jakie są według nauki Kościoła katolickiego cechy małżeństwa, których nie wolno
wykluczać?
Jedność (jeden mężczyzna i jedna kobieta), nierozerwalność (aż do śmierci) i otwarcie
na zrodzenie potomstwa.
15. Kto jest szafarzem sakramentu małżeństwa?
Szafarzami tego sakramentu są sami narzeczeni, którzy zawierają małżeństwo wobec
kapłana i świadków.
16. Co to jest sumienie?
Sumienie jest to głos wewnętrzny, nakazujący pełnić dobro, a unikać zła.
17. Co to jest cnota?
Cnota jest to trwałe nastawienie umysłu i woli na czynienie dobra.
18. Jak dzielą się cnoty?
Cnoty dzielą się na cnoty ludzkie i Boskie.
19. Co to są cnoty ludzkie?
Cnoty ludzkie są trwałymi przymiotami umysłu i woli, wpływające na nasze czyny,
porządkujące uczucia i kierujące postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą.
20. Jakie są główne cnoty ludzkie?
Są to cnoty, nazywane głównymi.
21. Co to są cnoty Boskie (teologalne)?
Są to cnoty, które odnoszą się wprost do Boga, usposabiając do życia w jedności z
Trójcą Świętą.
22. Co to są dary Ducha Świętego?
Dary Ducha Świętego uzdalniają one człowieka do pełnienia woli Bożej i świadczenia
o wierze.
23. Czym jest łaska?
Łaska jest darem Boga, uzdalniającym nas do uczestnictwa w Jego życiu.
24. Co to jest łaska uświęcająca?
Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas
dziećmi Bożymi.
25. Co powoduje grzech?
Grzech sprzeciwia się miłości Boga, niszczy godność dziecka Bożego w człowieku,
godzi w Kościół i ludzką solidarność.
26. Co ta jest grzech śmiertelny?
Grzech śmiertelny jest zerwaniem przymierza z Bogiem przez świadome i dobrowolne
przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego.
27. Co to jest grzech powszedni?
Grzech powszedni jest to przekroczenie przykazań w małej rzeczy lub w rzeczy
poważnej, ale nie w pełni świadomie czy też dobrowolnie.
28. Dlaczego niektóre grzechy są nazywane głównymi?
Ponieważ są źródłem innych grzechów i wad.
29. Co to jest Dekalog?
Dekalog, czyli dziesięć słów, przykazań Bożych, zawiera pod- stawowe obowiązki
człowieka wobec Boga i bliźniego.
30. Jak dzieli się Dekalog?
Dekalog dzieli się na dwie części: pierwsze trzy przykazania dotyczą Boga; siedem
następnych naszych bliźnich.
31. Czego zabrania Bóg, gdy nakazuje: Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną?
Zakazuje: politeizmu (wielobóstwa) i bałwochwalstwa, tj. oddawania czci temu, co nie
jest Bogiem, a więc stworzeniu, władzy, wartościom materialnym; zabobonu, czyli
wróżbiarstwa, magii, czarów i spirytyzmu; świętokradztwa, znieważania osób lub
rzeczy świętych, przede wszystkim Eucharystii; ateizmu, odrzucania istnienia Boga;
agnostycyzmu, według którego o Bogu nic nie wiadomo.
32. Co nakazuje przykazanie: Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno?
Drugie przykazanie Boże nakazuje szacunek dla imienia Bożego. Święte imię Boże
otaczamy szacunkiem, gdy używamy go po to, by je błogosławić i uwielbiać.
Zakazane jest natomiast: posługiwanie się nim w celu popełnienia zła; bluźnierstwo,
czyli wypowiadanie przeciw Bogu słów nienawiści i mówienie źle o Nim; niewierność
wobec przyrzeczeń dawanych w imię Boga.
33. Co oznacza: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił?
Chrześcijanin powinien pamiętać, by: świętować niedzielę oraz święta nakazane przez
uczestnictwo w Eucharystii; przeżywać radość i miłość braterską w dniu Pańskim;
odpoczynek duchowy i fizyczny.
34. Co nakazuje przykazanie: Czcij ojca swego i matkę swoją?
Nakazuje czcić i szanować rodziców oraz tych wszystkich, którym Bóg - dla naszego
dobra - udzielił swojej władzy.
35. Jakie są obowiązki dzieci wobec rodziców?
Miłość, szacunek, wdzięczność i posłuszeństwo, a także pomoc moralna i materialna
na starość, w chorobie i innych trudnych sytuacjach.
36. Jakie są obowiązki rodziców wobec dzieci?
Kochać i szanować swoje dzieci, jako osoby ludzkie i dzieci Boże. Odpowiedzialnie je
wychować i przekazać im wiarę przez dobry przykład, katechezę rodzinną oraz
uczestnictwo w życiu Kościoła.
37. Co nakazuje przykazanie: Nie zabijaj?
Szacunek dla życia ludzkiego, które ze swej natury jest święte, bowiem każde jest
darem Boga.
38. Czego zakazuje piąte przykazanie?
Zabójstwa i pomocy z nim; przerywania ciąży i współ- działanie w tym; eutanazji,
uśmiercania osób upośledzonych, chorych lub umierających; samobójstwa i pomocy
w nim.
39. Jakie są nasze obowiązki wobec ciała?
Troszczyć się o zdrowie fizyczne; nie używać narkotyków, nie nadużywać alkoholu,
tytoniu, leków czy żywności.
40. Co oznacza: Nie cudzołóż?
Należy żyć w czystości, panować nad sobą swoimi po- pędami, kontrolować
skłonności ciała, mając świadomość, że nie zawsze prowadzą nas one ku dobru.
Część IV
1. Czego domaga się szóste przykazanie?
Zachowania poczucia wstydu; unikania pożądliwości w myślach i pragnieniach;
ulegania erotyzmowi i próżnej ciekawości.
2. Jakie są główne wykroczenia przeciw czystości?
Gwałt, homoseksualizm, prostytucja, cudzołóstwo, współżycie przedmałżeńskie,
pornografia i masturbacja.
3. Co oznacza: Nie kradnij?
Szanować dobra innych, okazywać sprawiedliwość, miłość i solidarność. Należy
zwracać rzeczy bezprawnie nabyte; naprawiać popełnione niesprawiedliwości;
przestrzegać zawartych umów.
4. Czego zakazuje siódme przykazanie?
Nie wolno kraść, przywłaszczać sobie dóbr innych ludzi wbrew ich woli.
5. Co znaczy: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu?
Należy szanować prawdę; zachowywać tajemnice powierzone w sekrecie; nie
szkodzić plotkami, kłamstwem, obmowami i powtarzaniem niepotwierdzonych
informacji o innych ludziach. Nie wolno kłamać pod przysięgą, ani przekazywać
fałszywych informacji i wprowadzać w błąd w interesach, np. w reklamie.
6. Jakie są wykroczenia przeciw dziewiątemu przykazaniu?
Cudzołóstwo; rozwód.
7. Czego zabrania dziesiąte przykazanie?
Zabrania chciwości, czyli nieumiarkowanego pożądania dóbr innych, i zazdrości, czyli
smutku doznawanego z powodu dobra, szczęścia innych osób.
8. Co znaczy: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i
powstrzymać się od prac niekoniecznych?
Należy świętować niedzielę święta nakazane przez uczestnictwo w Eucharystii i
powstrzymywanie się od wykonywania prac lub zajęć niekoniecznych.
9. Jakie czynności są dozwolone w niedzielę i inne święta nakazane?
Dozwolone są tylko czynności konieczne, czyli związane z wypełnieniem
obowiązków rodzinnych, lub inne prace o dużej użyteczności społecznej.
10. Jakie święta nakazane obowiązują w Polsce?
Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 XII), Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
(1 I), Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 I), Uroczystość Najświętszego Ciała i
Krwi Chrystusa, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 VIII) i
Uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI).
11. Co znaczy: Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty?
Uznawać w swoim życiu wartość sakramentu pokuty i pojednania.
12. Co znaczy: Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię
Świętg?
Trzecie przykazanie określa minimum w przyjmowaniu Komunii Świętej i ukazuje jej
związek z Paschą Jezusa Chrystusa.
13. Co znaczy: Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach?
Czwarte przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do zachowania ducha pokuty i
zawierzenia miłosierdziu Bożemu.
14. Kogo i kiedy dotyczy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych?
Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje we wszystkie piątki roku i w
środę popielcową osoby, które ukończyły 14 rok życia. Zaleca się ją także w Wigilię
Bożego Narodzenia.
15. Kogo i kiedy obowiązuje post?
Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich katolików między
18. a, 60. rokiem życia. Dyspensowani są chorzy i osoby w podróży.
16. Co to jest czas pokuty?
Wielki Post i wszystkie piątki w ciągu roku. Katolicy powinni wtedy w sposób
szczególny praktykować czyny pokutne, co wyraża się m.in. w powstrzymywaniu się
od zabaw.
17. Czego dotyczy przykazanie: Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła?
Wierni mają obowiązek, każdy według swoich możliwości, dbać o materialne
potrzeby Kościoła.
18. Czym jest modlitwa?
Modlitwa jest rozmową z Bogiem.
19. Jakie są najważniejsze formy modlitwy chrześcijańskiej?
Są to: błogosławieństwo, adoracja, modlitwa prośby, modlitwa wstawiennicza,
modlitwa dziękczynienia i uwielbienia. Eucharystia zawiera i wyraża wszystkie formy
modlitwy.
20. Czym jest błogosławieństwo?
Błogosławieństwo jest odpowiedzią człowieka na dary Boże.
21. Co to są sakramentalia?
Są to znaki święte ustanowione przez Kościół na podobieństwo sakramentów, by
przynosiły wiernym skutki duchowe, dzięki mocy modlitwy Kościoła. Sakramentalia
przygotowują ludzi na przyjęcie głównego skutku sakramentu, uświęcają różne
okoliczności życia.
22. Co to jest adoracja?
Adoracja jest pełnym czci milczeniem przed Bogiem.
23. Co wyrażamy przez modlitwę prośby?
Przez modlitwę prośby wyrażamy świadomość, że: nie decydujemy ó naszym
początku; nie jesteśmy panami naszego losu; nie stanowimy sami dla siebie celu, lecz
naszym przeznaczeniem i celem jest Bóg.
24. Kiedy składamy dziękczynienie Bogu?
Każde wydarzenie i każda potrzeba są dla chrześcijanina okazją do dziękczynienia
Bogu. Kościół składa dziękczynienie nieustannie, zwłaszcza sprawując Eucharystię.
25. Co to jest modlitwa uwielbienia?
Uwielbienie jest formą modlitwy, w której człowiek wysławia Boga dla Niego
samego,
26. Która z modlitw jest najdoskonalsza?
Najdoskonalszą modlitwą jest Ojcze nasz, czyli Modlitwa Pańska, ponieważ nauczył
nas jej sam Jezus Chrystus.
27. Co to jest Sobór Powszechny?
Jest to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża w celu
omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła.
28. Kiedy był ostatni Sobór Powszechny i jaki był jego cel?
Ostatni Sobór Powszechny odbył się w latach 1962-1965, był to II Sobór Watykański,
a 21 Sobór w historii Kościoła. Uczestniczyło w nim około 2500 biskupów, rozpoczął
go papież Jan XXIII a zakończył — Paweł VI. Celem była odnowa Kościoła.
29. Jakie były najważniejsze dokumenty ostatniego Soboru?
Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym, Konstytucja o Objawieniu Bożym,
Konstytucja o odnowie liturgii "oraz inne dokumenty dotyczące życia
konsekrowanego, ekumenizmu.
30. Na czym polegała posoborowa odnowa Kościoła?
Na dążeniu do zjednoczenia chrześcijan całego świata, powołaniu ludzi świeckich do
czynnego apostolatu, odnowie liturgii — bardziej zrozumiałej i używającej języków
narodowych.
31. Co to jest Synod Diecezjalny?
Jest to zebranie duchowieństwa i przedstawicieli świeckich katolików diecezji pod
przewodnictwem Biskupa Ordynariusza w celu omówienia ważnych spraw diecezji.
32. Wymień papieży XX wieku.
Leon XIII, św. Pius X, Benedykt XV, Pius XI, Pius XII, bł. Jan XXIII, Paweł VI, Jan
Paweł I, bł. Jan Paweł II.
33. W czym przejawia się nauczanie papieży?
W głoszeniu Ewangelii, wydawaniu dokumentów, spotkaniach z wiernymi.
34. Co to jest encyklika?
Jest to obszerny list papieża skierowany do wszystkich wiernych świata katolickiego
oraz ludzi dobrej woli.
35. Jakie znasz encykliki bł. Jana Pawła II?
Odkupiciel człowieka, Blask prawdy, Matka Odkupiciela, Misja Odkupiciela,
Apostołowie Słowian, Bóg bogaty w miłosierdzie, Ewangelia życia, Aby byli jedno,
Wiara i rozum.
36. Jakie znasz encykliki Benedykta XVI?
Bóg jest miłością, Miłość w prawdzie, W nadziei jesteśmy zbawieni.
37. Podaj datę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską.
Biskup Krakowski, kardynał Karol Wojtyła został wybrany dnia 16 października 1976
r. Obrał imię Jana Pawła II.
38. Podaj hasła papieskich pielgrzymek do Polski bł. Jana Pawła II
I. (2-10.06.1979) Gaude Mater Polonia (Raduj się) — Matko Moja.
II. (16-23.06.1983) Polsko, Ojczyzno moja.
III. (8-14.06.1987) Do końca ich umiłował.
IV. (1-9.06.1991) Bogu dziękujcie, ducha nie gaście.
V. (22.05.1995)
VI. (31.05. —10.06.1997) Chrystus wczoraj, dziś i na wieki.
VII. (5-17.06.1999) Bóg jest miłością.
VIII. (16-19.08.2003) Bóg bogaty w miłosierdzie.
39. Podaj hasło i datę pielgrzymki do Polski Benedykta XVI — następcy Jana Pawła II.
(25-28.05.2006) Trwajcie mocni w wierze.
40. Podaj datę śmierci bł. Jana Pawła II.
Ojciec Święty zmarł 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie.
41. Podaj datę beatyfikacji Jana Pawła II.
Beatyfikacja miała miejsce 1 maja 2011 r. w Watykanie.
Download