w sprawie: powołania Zespołu i Komitetu kontroli zakażeń szpitalnych

advertisement
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 4/2011
Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
imienia prof. dra med. Jerzego Nofera
z dnia 28 marca 2011 roku
w sprawie:
powołania Zespołu i Komitetu kontroli zakażeń szpitalnych
oraz wyznaczenia lekarzy i pielęgniarek łącznikowych
Stosownie do rozdziału 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późniejszymi zmianami) z a r z ą d z a
się, co następuje:
§1
P o w o ł u j e się:
1) Zespół kontroli zakażeń szpitalnych, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:
przewodniczący
- lek. Dariusz Krzyczmanik
członkowie
- mgr Sylwia Rzeczycka
lekarz – specjalista do spraw chorób zakaźnych
pielęgniarka – specjalista do spraw epidemiologii
- mgr Agnieszka Pech-Prusak
specjalista do spraw mikrobiologii
2) Komitet kontroli zakażeń szpitalnych, zwany dalej „Komitetem”, w składzie:
przewodniczący
- prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych i Rozwoju Kadr Naukowych
wyznaczeni kierownicy
komórek organizacyjnych
- dr hab. med. Anna Krakowiak
kierownik Oddziału Toksykologii
- dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
kierownik Oddziału Chorób Zawodowych
- mgr Anna Stejskał
pracownik Działu Farmacji Szpitalnej
przewodniczący Zespołu
członkowie Zespołu
- lek. Dariusz Krzyczmanik
- mgr Sylwia Rzeczycka
- mgr Agnieszka Pech-Prusak
- mgr Małgorzata Andrzejewska
osoba kierująca pracą pielęgniarek
- lek. Sylwia Świderska-Kiełbik
lekarz wykonujący zadania służby medycyny pracy
1
§2
W y z n a c z a się:
1) lekarzy łącznikowych
- dr med. Marta Fiszer
lekarz Oddziału Toksykologii – specjalista medycyny pracy i toksykologii klinicznej
- dr med. Dominika Świerczyńska-Machura
lekarz Ośrodka Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego – specjalista chorób
wewnętrznych i medycyny pracy
2) pielęgniarki łącznikowe:
- mgr Dorota Kosik
pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chorób Zawodowych
- mgr Agnieszka Pawlak
pielęgniarka oddziałowa Oddziału Toksykologii
§3
1. Do zadań Zespołu należy:
1) opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń w części
klinicznej Instytutu,
2) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji działań zapobiegających
szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych,
3) przedstawianie wyników i wniosków z kontroli wewnętrznej Z-cy Dyrektorowi
ds. Medycznych oraz Komitetowi,
4) szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń w części klinicznej Instytutu,
5) konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych,
u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną.
2. Do zadań Komitetu należy:
1) opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń
w części klinicznej Instytutu,
2) ocena wyników kontroli wewnętrznej przedstawianych przez Zespół,
3) opracowywanie i aktualizacja standardów farmakoprofilaktyki i farmakotarapii
zakażeń i chorób zakaźnych w części klinicznej Instytutu.
§4
1. Do zadań lekarzy łącznikowych należy:
a) pełnienie roli liderów ds. kontroli zakażeń szpitalnych,
b) pomoc w szkoleniu współpracowników,
c) ścisła współpraca z Zespołem,
d) nadzór nad czynną rejestracją zakażeń.
2. Do zadań pielęgniarek łącznikowych należy:
a) współpraca z Zespołem,
b) uczestnictwo w obchodach lekarskich,
c) prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli zakażeń,
d) prowadzenie nadzoru nad izolacją pacjentów,
e) wprowadzanie i nadzór nad przestrzeganiem procedur epidemiologicznych.
2
§5
Zespół i Komitet spotykają się na posiedzeniach 1 raz w kwartale w celu omówienia
sytuacji epidemiologicznej w części klinicznej Instytutu lub w razie podejrzenia wystąpienia
zakażenia szpitalnego.
§6
Przewodniczący Zespołu podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu.
§7
Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie powołania
Zespołu i Komitetu kontroli zakażeń szpitalnych oraz wyznaczenia lekarzy i pielęgniarek
łącznikowych.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 4 marca 2011
roku.
DYREKTOR
Prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński
——————————————————————————————————
Treść formalnoprawna: Dział Zarządzania Kadrami
Treść merytoryczna: Z-ca Dyrektora ds. Medycznych i Rozwoju Kadr Naukowych w uzgodnieniu
z kierownikiem Oddziału Chorób Zawodowych oraz kierownikiem Oddziału Toksykologii
3
4
Download