Maria Organek Bielawa

advertisement
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY I
BLOK TEMATYCZNY- TEATR MIEJSCE NIEZWYKŁE
Dzień 1
Wycieczka do Teatru Miniatura w Gdańsku.
Dzień 2
I. Temat dnia-Bawimy się w teatr.
II. Klasa I
III. Cele zajęć.
Ogólne: - zapoznanie z zawodami ludzi pracujących w teatrze;
- wdrażanie do wypowiadania się w formie kilku zdań
na określony temat;
- doskonalenie umiejętności czytania z podziałem na role;
- doskonalenie umiejętności odgrywania scenek
dramowych;
- kształtowanie umiejętności opowiadania treści tekstu;
- kształtowanie umiejętności pracy w grupach;
- doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów
matematycznych w życiu codziennym.
Operacyjne:
uczeń:- czyta głośno i cicho wiersz, wyszukuje fragmenty
popierające wypowiedzi,
- samodzielnie redaguje 2, 3 zdania na temat postaci z łyżki,
- przedstawia ruchem ciała, gestem wybrane scenki,
- wypowiada się na temat swoich wrażeń z obejrzanego
spektaklu,
- używa zgromadzonego słownictwa na temat teatru,
- wymienia zawody ludzi pracujących w teatrze,
- uczestniczy w rozmowie nt. przedstawień lalkowych,
- rozróżnia pacynkę, kukiełkę i marionetkę,
- czyta z podziałem na role,
- bierze udział w przygotowaniach do przedstawienia,
- zgodnie współpracuje w zespole,
uzupełnia zdania na temat klasowej inscenizacji,
- improwizuje i tworzy muzykę na instrumentach
perkusyjnych jako tło do inscenizacji.
- wycina, nakleja szablony na drewnianą łyżkę.
- wie do czego służy waga,
- zna jednostki masy 1kg, 1dag i posługuje się nimi w
obliczeniach, wie że 1kg to 100dag,
- oblicza i pisze działanie z użyciem miana,
- bawi się w sklep, odlicza pieniądze, wydaje resztę,
- oblicza wartość zakupów,
- wie, że 1 zł to 100gr,
- rozwiązuje zadania związane z liczeniem pieniędzy i ważeniem.
IV. Formy pracy –indywidualna, grupowa, zbiorowa.
V. Metody- podające (pogadanka, praca z książką, pokaz)
- problemowe ( inscenizacja, drama)
- eksponujące ( ekspresja twórcza, działalność
praktyczna, zabawy dydaktyczne)
VI. Środki dydaktyczne – podręcznik, napisy z nazwami zawodów,
przysłowia, fragmenty wierszy,
szablony postaci, drewniane łyżki,
kaseta magnetofonowa, instrumenty
perkusyjne, tekst z lukami, maskotka,
gumowa piłeczka, cytryna, cukierek.
Przebieg zajęć (4 godz.)
1. Powitanie. Połączenie rąk w kręgu, przekazanie „iskierki” ze
słowami „Puszczam iskierkę w krąg niech powróci do mych rąk”
2. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat obejrzanego spektaklu i
pobytu w teatrze. Utrwalenie wiadomości o kukiełce pacynce i
marionetce zdobytych podczas spotkania z aktorami,
3. Przybliżenie dzieciom zawodów związanych z teatrem.
Gromadzenie słownictwa z zakresu teatru. Nauczyciel przypina do
tablicy kartoniki z nazwami zawodów: aktor, sufler, scenograf,
reżyser.
Odsłania napisane na tablicy zdania:
-Wymyśla jak będzie wyglądać scena. Projektuje dekoracje.
-Decyduje o wszystkim w przedstawieniu, dobiera aktorów.
-Czasem zakłada sztuczne włosy, przykleja wąsy. Nieraz nosi
maski, dostaje oklaski.
-Podpowiada aktorom, którzy zapomną tekstu swojej roli.
Dzieci po odczytaniu zdań dobierają i przypinają we właściwe
miejsca nazwy zawodów napisanych na kartonikach.
4. Zabawa w kręgu „Jestem czarodziejem”. Dziecko podaje sąsiadowi
dowolny przedmiot, np.: maskotkę, piłeczkę, wypowiadając zaklęcie:
gorący garnek, cytryna, ciężka torba, piórko itp. Obdarowany kolega
musi się tak zachować, jak wskazuje zaklęcie, np. naśladuje osobę
niosącą ciężką torbę,
5. Przygotowanie w grupach scenek pantomimicznych do wybranego
przysłowia lub fragmentu wiersza.
Przysłowia: Żeby kózka nie skakała to by nóżki nie złamała.
Jak sobie pościelesz tak się wyśpisz.
Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta.
Fragmenty wierszy:
Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień.
Wybiera się sójka za morze, ale wybrać się nie może.
Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pot z niej
spływa.
6. Prezentacja scenek pantomimicznych przez poszczególne grupy.
Grupy nie ujawniają tematu scenki, pozostałe dzieci odgadują,
co grupa przedstawia.
7. Rozmowa na temat codziennych przedmiotów, które stają się
rekwizytami w przedstawieniu. Dzieci podają swoje propozycje.
8. Ciche czytanie wiersza pt. „Teatr z łyżki”.
- Czym stała się łyżka ?
- Podzielcie wiersz na fragmenty i przeczytajcie je głośno.
9. Samodzielne uzupełnienie zdania w ćw. 2, str. 43.
10. Odczytanie i zapisanie zdania z plątaninki sylabowej ćw.3, str. 43.
11. Spontaniczne wypowiedzi na temat ułożonego zdania: „W teatrze
spełniają się marzenia”?
12. Wykonanie kukiełek z drewnianych łyżek według opisu na str.42.
13. Powtórzenie jednostki masy –1kg
-Do czego służy waga?
-Jaką jednostkę masy poznaliśmy?
-Jakie mogą być odważniki?
-Jakimi odważnikami odważymy 8 kg jabłek? Zapiszcie działanie.
-Jakim skrótem zapisujemy 1kilogram?
14. Wykonanie samodzielnie działań- zad. 2, karta 14.
15. Pokaz wagi szalkowej oraz odważników. Nauczyciel waży 1 kg
jabłek i pyta: Jak zważyć jedno jabłko?
16. Pokaz odważników dekagramowych.
Nauczyciel ustawia na jednej szalce 1 kg, a na drugiej
równoważną liczbę odważników dekagramowych.
-Jakie odważniki dekagramowe należy ułożyć, aby uzyskać 1 kg?
-Ile dekagramów ma 1 kg? wykonanie zad. 4.
Ćwiczenia w ważeniu.
17. Wykonanie pod kierunkiem nauczyciela zadania 5, 6.
18. Rozwiązywanie zadań tekstowych- jednostki masy- karta pracy 15
- Co zamówiła królewna? Nauczyciel oblicza wspólnie z dziećmi.
- Co zamówił król? Dzieci odczytują i obliczają.
19. Praca domowa- ćw. 3 i 5.
20. Podsumowanie zajęć, ocena pracy dzieci.
21. Pożegnanie w kręgu poprzez „puszczenie iskierki”.
Dzień 3.
Temat dnia- Klasowy konkurs teatralny.
Przebieg zajęć (4godz. )
1. Przygotowanie rekwizytów do zabawy w sklep- praca w grupach.
Poszczególne grupy wykonują „banknoty i monety”- piszą ich wartość na
kartonikach.
2. Wykonanie w grupach kartoników z nazwą i ceną towaru, który
można kupić w sklepie teatralnym.
3. Wspólne ćwiczenia w liczeniu pieniędzy.
- Policzcie na swoich banknotach , ile to będzie?
50 zł +50 zł, 50 zł +20 zł, 10 zł + 20 zł itp.
- Jakimi banknotami i monetami wypłacicie?
60 zł, 40 zł, 90 zł, 9 zł, 6 zł, 4 zł
4. Przepisywanie działań do zeszytu.
5. Samodzielne wykonanie obliczeń- zad. 3( karta pracy nr 16.)
6. Obliczenia z użyciem monet groszowych.
- Ułóżcie 10 razy po 10 gr – ile to zł?
- 1 zł- ile to groszy? Jak to możemy zapisać?
Przepisanie zapisu do zeszytu.
7. Wykonanie zadania 4, 5. Głośne odczytanie, sprawdzenie. Samoocena.
8. Zabawa w sklep. Organizacja „sklepu”, rozmowa na temat zachowania
się klientów, sprzedawcy, kasjera. Zwrócenie uwagi na stosowanie
zwrotów grzecznościowych oraz na okazywanie wzajemnej
uprzejmości.
9. Ocena przebiegu i organizacji zabawy. Dzieci wzajemnie się oceniają,
mówią co można zmienić, ulepszyć. Następuje zmiana ról i zabawę
powtarzamy.
10. Obliczanie wartości zakupów zad.1, 2 ( karta pracy 16.)
11. Zabawa muzyczno ruchowa pt. „Lustro” .
„Lustro”- Wybrane dziecko, stojąc naprzeciwko grupy, improwizuje
ruch do muzyki z kasety. Pozostałe osoby powtarzają za nim
natychmiast jego gesty w taki sposób, aby stworzyć wrażenie, że ruch
stanowi odbicie lustrzane ruchu osoby improwizującej.
11.Głośne czytanie inscenizacji „Legenda o wawelskim smoku”.
12.Rozmowa na temat treści inscenizacji
- Jak miała na imię królewna, a jak król?
- Gdzie król Krak zbudował swój gród?
- Co się wydarzyło?
- Kto uratował gród?
- Jak skończyła się legenda?
- Jakie postaci przedstawiają nasze kukiełki z łyżek?
- Skąd znacie te postaci?
- Ile osób jest potrzebnych do odczytania tej inscenizacji i do
przedstawienia?
- Które zdania czyta narrator?
13. Kilkakrotne wyraziste czytanie inscenizacji z podziałem na role.
14. Przygotowanie inscenizacji do wystawienia.
- Co należy zrobić, aby przygotować przedstawienie?
- Jaką scenografię może zaproponować scenograf?
- Jaką muzykę dobrać do przedstawienia?
- Jak można wykorzystać instrumenty perkusyjne?
15. Podział klasy na 8- osobowe zespoły. Grupa wybiera reżysera,
aktorów, narratora, scenografa, muzyka.
16. Nauczyciel ogłasza konkurs teatralny.
17. Poszczególne grupy prezentują przygotowane inscenizacje.
18. Omówienie wystąpień, podziękowanie nauczyciela.
19. Podsumowanie zajęć – samodzielne uzupełnianie zdań o
przedstawieniu poprzedzone opisem ustnym (zeszyt ćwiczeń
str. 18.) Samoocena w punktach w skali 1- 10.
LITERATURA
1. H. Kitlińska –Pięta, Z. Orzechowska, E. Waszkiewicz: Z Ekoludkiem
w szkole, cz. 5. Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej ŻAK,
Warszawa 2002r.
2. H. Kitlińska- Pięta, I. Tolak : Z Ekoludkiem w szkole, Matematykakarty pracy, cz. 5. Warszawa 2002r.
Test sprawdzający opanowanie wiedzy uczniów zawartej w bloku
tematycznym „Teatr miejsce niezwykłe”.
1. Uzupełnij zdania.
Przedstawienie tworzy i za wszystko odpowiada ................................
W sztuce role grają ...............................
Dekoracje i kostiumy przygotowuje ....................................
Aktorom podpowiada .....................................
Pierwsze przedstawienie to ................................
Lalka poruszana za pomocą sznurków to.....................................
Lalka nakładana na dłoń to .................................
2. Policz pieniądze w skarbonkach.
2zł 5zł
2zł 1zł
5zł 5zł
2zł 10zł
..........................
..........................
3. Policz ile trzeba zapłacić?
20 zł
30 zł
2zł 20zł
5zł 1zł 2zł
..........................
10 zł
za żółwia i klucz ........zł + ........zł = ........zł
za zegar i młotek .........zł + .......zł = ........zł
za klucz i żółwia .........zł + .......zł = ........zł
15 zł
4. Otocz pętlą odważniki dekagramowe, które zrównoważą ciężar
1 kilograma
20 dag
50 dag
20 dag 10 dag
50 dag 10 dag
25 dag 25 dag
5. Rozwiąż zadanie.
Tata kupił 20 dag szynki, 50 dag mięsa i 30 dag cukierków. Ile ważą
zakupy taty?
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
6. Pokoloruj tabliczki z wyrazami związanymi z ważeniem.
waga
kilogram
ciężar
centymetr
miesiąc
odcinek
dekagram
odważnik
milimetr
Download