Druk nr 360 /projekt/ Uchwała Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia

advertisement
Druk nr 360
/projekt/
Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej Leszna z dnia ...
w sprawie: zatwierdzenia do wdrożenia projektu opracowanego w ramach Działania
7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty
pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich
jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014–2020 oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do
podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu.
Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia
8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze
zmianami) uchwala się co następuje:
§1
Zatwierdza się do wdrożenia projekt partnerski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Lesznie, Fundacji Aktywizacja w Poznaniu oraz Fundacji „Odzew” w Lesznie pn. „Usługi
społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” opracowany w odpowiedzi na konkurs
ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o dofinansowanie realizacji
projektów w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi
społeczne
–
projekty
pozakonkursowe
realizowane
przez
jednostki
samorządu
terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.
§2
Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie
projektu
pn.
„Usługi
społeczne
dla
mieszkańców
miasta
Leszna”
w
ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na okres od
dnia 01.11.2016-31.10.2018.
§3
Wyraża się zgodę na przyjęcie dofinansowania w formie dotacji na realizację projektu
w kwocie 2 269 644,93 zł. Wynikający z tytułu umowy wkład własny stanowi kwotę
119 455,00 zł i pokryty będzie
z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na specjalne
zasiłki opiekuńcze i z dochodów własnych miasta Leszna.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Sławomir Szczot
Uzasadnienie
do uchwały nr ... Rady Miejskiej Leszna
z dnia ...
w sprawie: zatwierdzenia do wdrożenia projektu opracowanego w ramach Działania
7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty
pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich
jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014–2020 oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do
podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
o dofinansowanie realizacji projektów
w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi
społeczne
–
projekty
pozakonkursowe
realizowane
przez
jednostki
samorządu
terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, złożył wraz z Fundacją Aktywizacja
w Poznaniu oraz wraz z Fundacją „Odzew” w Lesznie projekt partnerski pod nazwą
„Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna”.
Dzięki przystąpieniu do realizacji projektu przez Miasto Leszno możliwe będzie
poszerzenie lokalnej oferty usług społecznych o różnorodne formy usług opiekuńczych
i wspomagających osoby z niepełnosprawnością, a także ich opiekunów faktycznych w
opiece nad osobami niesamodzielnymi oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób
niesamodzielnych poprzez stworzenie miejsca krótkookresowego dziennego pobytu
służącego poprawie dostępu do usług opiekuńczych w zastępstwie opiekunów
faktycznych. Działania projektowe zostaną skierowane do 260 osób, w tym do 100
opiekunów faktycznych.
Projekt zostanie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i budżetu
państwa (proponowana kwota dofinansowania wynosi 2 269 644,93 zł). Założenia projektu
przewidują wniesienie wkładu własnego przez projektodawcę w wysokości 5% wartości
projektu tj. 119 455,00 zł – środki na powyższy cel zostały zapisane w budżecie miasta.
Nie
jest
wymagane
natomiast
zabezpieczenie
prawidłowej
realizacji
umowy.
Postanowienia umowy przewidują zobowiązania beneficjenta do zwrotu całości lub części
dotacji w przypadku jej nieprawidłowego wydatkowania.
Złożony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie wraz z Fundacją
Aktywizacja w Poznaniu oraz Fundacją „Odzew” w Lesznie wniosek o dofinansowanie
projektu pozakonkursowego pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna”
przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.
W związku z przygotowywaniem do realizacji powyższego projektu i dalszą
procedurą jego realizacji rekomenduje się Radzie przyjęcie niniejszej uchwały.
Opracował:
MOPR
Zaakceptował:
Download