Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

advertisement
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu
URZĄD PRACY
ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg
tel: (55) 237-67-00
fax: (55) 237-67-99
znak sprawy nadany przez Zamawiającego: OR.261.2.1.2014.JW
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na:
dostawę tonerów do drukarek komputerowych i laserowych
dla Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii Powiatowego
Urzędu Pracy w Pasłęku
Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem: http://bip.elblag.up.gov.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. 23.01.2014 r. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.01.2014 r.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu. Adres: ul. Saperów 24, 82 – 300 Elbląg.
Telefon: (55) 237-67-00, Faks: (55) 237-67-99;
NIP: 578-26-08-266 REGON: 170782982
Komórka organizacyjna Zamawiającego prowadząca postępowanie:
Dział Organizacyjno-Administracyjny – Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu przy ul. Saperów 24,
tel: (055) 237-67-09
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 730-1530. .
Adres strony internetowej i poczty elektronicznej:
strona internetowa: www.elblag.up.gov.pl.
strona internetowa BIP : www.bip.elblag.up.gov.pl.
e-mail: [email protected]
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1.
Jerzy Włodarczyk
tel. (055) 237-67-09
w zakresie merytorycznym
dot. przedmiotu zamówienia
2.
Anna Andrearczyk
tel. (055) 237-67-02
w zakresie proceduralnym
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2013r., poz. 907, ze zm.), oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej
podstawie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
licytacji elektronicznej o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
1
3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów do drukarek komputerowych i
laserowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii Powiatowego
Urzędu Pracy w Pasłęku.
Oznaczenie wg Słownika CPV- 30.12.51.10-5 tonery do drukarek laserowych/faksów.
2. Ilość i rodzaj materiałów oraz warunki gwarancji zostały określone w Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
3. Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały eksploatacyjne były oryginalne,
fabrycznie nowe, nie używane wcześniej, w oryginalnych opakowaniach producenta,
z terminem przydatności do użycia tonerów i bębnów w danej partii co najmniej 12
miesięcy od daty dostawy danej partii do siedziby Zamawiającego.
4. Dostawa zamówienia odbędzie się w oparciu o zamówienia składane przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
5. Transport towaru (włącznie z wniesieniem do Działu Organizacyjno-Administracyjnego
przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego) zrealizowany będzie przez
Wykonawcę, na jego własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.
6. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będą fakturami, które
płatne będą po zrealizowaniu przez Wykonawcę i odbioru jej przez Zamawiającego.
7. Należność za faktycznie dostarczony towar przez Wykonawcę wyliczana będzie
według cen jednostkowych brutto wyszczególnionych w Formularzu Ofertowym
stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI
WYMAGANIA TECHNICZNE URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH:
WYKONAWCÓW,
W
TYM
Wykonawcy dopuszczeni przez Zamawiającego do udziału w licytacji elektronicznej, zostaną
zaproszeni do składania ofert, a ich dane zostaną przekazane do Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych S.A. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej otrzymają
od PWPW S.A. drogą elektroniczną, na podany przez nich adres e-mail w „Formularzu
Wykonawcy” – załącznik nr 7, bezpłatną instrukcję obsługi sytemu aukcyjnego oraz login
i hasło dostępu do sytemu aukcyjnego.
PWPW S.A. udziela informacji technicznych związanych z organizacją licytacji elektronicznej
pod numerem telefonu: (22) 464-79-79, e-mail: [email protected]
Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania (posiadania) następującymi
urządzeniami informatycznymi:
1) komputer klasy PC;
2) system operacyjny Windows 2000 lub wyższy;
3) zegar 300 MHZ, 64 MB RAM;
4) stałe łącze internetowe;
5) przeglądarka Internet Explorer 5.5 bądź wyższa;
6) aplet Java pobrany jednorazowo przy pierwszym połączeniu ze stroną;
7) wyłączona autoryzacja na serwerze Proxy;
5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W TOKU LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI
OKREŚLENIE MINIMALNYCH WYSOKOŚCI POSTĄPIEŃ:
Po zalogowaniu za pośrednictwem strony internetowej www.ppp.pwpw.pl do systemu
aukcyjnego przy użyciu otrzymanego identyfikatora i hasła, Wykonawcy uzyskują dostęp do
aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania licytacji Wykonawcy składają swoje
oferty cenowe w postaci elektronicznej.
Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie
ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca
w danym momencie. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca
złożył ofertę korzystniejszą.
W trakcie licytacji elektronicznej system aukcyjny na bieżąco udostępnia wszystkim
Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców
biorących udział w każdym z etapów licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez
nich ofert.
2
Cena wywoławcza: 151 900,00 zł (brutto).
Minimalny krok postąpienia: 500,00 zł (brutto).
Ofertę składa się w postaci elektronicznej. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
który zaoferował najniższą cenę brutto.
6. INFORMACJE O LICZBIE ETAPÓW LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ I CZASIE ICH TRWANIA.
6.1 Licytacja może składać się z 2 etapów - pierwszy obligatoryjny i kolejny opcjonalny
uzależniony od złożenia oferty przez któregokolwiek z Wykonawców.
6.2 Maksymalny czas trwania licytacji: 30 minut.
6.3 Licytacja kończy się wraz z upływem:
Etap I
a) 20 minuty - jeżeli w okresie między 17 a 20 minutą nie zostanie złożona nowa oferta.
Etap II
a) 30 minuty - jeżeli w okresie między 27 a 30 minutą zostanie bądź nie zostanie złożona nowa
oferta.
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU
W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ.
7.1 Wykonawca, pobiera ze wskazanej w ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony
internetowej zamawiającego wzór wniosku. Następnie, w przypadku zainteresowania
udziałem w licytacji elektronicznej, składa wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej musi być przygotowany w języku polskim,
w formie pisemnej. Wniosek (załącznik nr 2) oraz Formularz Wykonawcy (załącznik nr 7)
muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7.2 Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej należy złożyć w zamkniętej kopercie
posiadającej nazwę i adres Wykonawcy, zawierającej wszystkie wymagane dokumenty
do dnia 31.01.2014 r. do godz. 10:00. Koperta musi być dostarczona do Zamawiającego na
adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg, pokój 102 Sekretariat
i opatrzona napisem:
„Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę tonerów do
drukarek komputerowych - nie otwierać przed 31.01.2014 r. do godz. 10:00”.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania wniosków ma data
i godzina wpływu wniosku do Zamawiającego, a nie data jego wysłania przesyłką pocztową
lub kurierską. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Złożenie wniosku jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień
umowy.
7.3 W przypadku, gdy informacje zawarte we wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ”
i w przypadku składania wniosku – dołączone odrębnie do wniosku, lecz w tym samym
opakowaniu co wniosek.
Zamawiający dopuści do licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich
wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu niniejszego ogłoszenia.
7.4. Zamawiający jednocześnie przekaże firmie prowadzącej licytację elektroniczną tj. PWPW
S.A. informację o wykonawcach dopuszczonych przez Zamawiającego do udziału w licytacji
elektronicznej.
7.5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku
oraz udziałem w postępowaniu. Udział w licytacji jest dla wykonawców bezpłatny.
3
7.6. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem,
należy kierować na adres Zamawiającego z dopiskiem: „Numer sprawy: OR.261.2.1.2014.JW
LICYTACJA na dostawę tonerów do komputerowych i laserowych dla Powiatowego Urzędu
pracy w Elblągu i Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Pasłęku”
8. TERMIN OTWARCIA ORAZ TERMIN I WARUNKI ZAMKNIĘCIA LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ:
Termin otwarcia licytacji nastąpi w dniu 11.02.2014 r. o godzinie 10:00 na stronie Polskiej
Platformy Przetargowej PWPW S.A pod adresem http://www.ppp.pwpw.pl
Zamknięcie licytacji elektronicznej następuje po zakończeniu ostatniego, ustalonego
w ogłoszeniu etapu zgodnie z pkt 6 ogłoszenia.
Po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający na stronie internetowej
http://bip.elblag.up.gov.pl poda nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
9. INFORMACJA O TESTOWEJ LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ:
9.1. Testowa licytacja elektroniczna rozpocznie się dnia 10.02.2014 r. o godz. 10:00 na stronie
Polskiej Platformy Przetargowej PWPW S.A. pod adresem http://www.ppp.pwpw.pl
9.2. Zamknięcie testowej licytacji elektronicznej nastąpi dnia 10.02.2014 r. o godz. 14:00.
10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki, określone w przepisie art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
10.1 Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie powyższych warunków
udziału w postępowaniu. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego
wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spełnienie warunków o których mowa
w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10.2 Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców, dokonana zostanie
zgodnie z formułą „spełnia/ nie spełnia” na podstawie analizy dokumentów I oświadczeń
dołączonych do oferty a wyszczególnionych w pkt 11 niniejszego ogłoszenia. Z treści
załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
Wszyscy Wykonawcy spełniający warunki określone w pkt 7 i pkt 10 zostaną zaproszeni do
składania ofert.
10.3 Informacja o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekazana zostanie
Wykonawcom przez Zamawiającego na nr faksu podany we wniosku o dopuszczenie do
udziału w licytacji do dnia 03.02.2014 r. do godz. 13:00
Zamawiający przekaże do dnia 03.02.2014 r. prowadzącemu licytacje (PWPW S.A.)
informacje o wykonawcach dopuszczonych do udziału w licytacji elektronicznej i wyśle mu
wypełniony Formularz Wykonawcy (załącznik nr 7).
4
11. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
W
CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:
1.
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku o którym mowa w pkt 10
ppkt 1 Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
a)
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi
załącznik nr 4 do ogłoszenia;
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp., Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 3 do ogłoszenia,
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11 ppkt 2 lit. b)
- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości, - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
Dokumenty o których mowa w pkt 11 pkt 2 lit. e), powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11 pkt 2 lit. e),
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
5
Informacja dla podmiotów występujących wspólnie.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wykonawców występujących wspólnie do złożenia dokumentów
wymienionych w pkt 11 ppkt 1 lit. a) i ppkt 2 zobowiązany jest każdy z wykonawców
występujących wspólnie (zależnie od statusu podmiotu). Dokumenty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą być opatrzone nazwami
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
i
podpisania
umowy
w
sprawie
zamówienia
publicznego.
Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust.
1 i 2 Pzp zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą
grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
3.
Ponadto wraz z ww. dokumentami i oświadczeniami wykonawca składa:
 wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
Formularz „Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej”
(załącznik nr 2 do ogłoszenia);
 Wzór umowy z zaparafowanymi wszystkimi stronami (załącznik nr 6 do ogłoszenia);
 wypełniony Formularz Wykonawcy (przesłany również elektronicznie na adres e-mail:
[email protected] – w postaci pliku „formularz wykonawcy.doc” udostępnionego przez
Zamawiającego na stronie bip.elblag.up.gov.pl lub www.ppp.pwpw.pl) do dnia
31.01.2014 r. terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji
elektronicznej (załącznik nr 7 do ogłoszenia).
Forma dokumentów:
1) Wszystkie oświadczenia i dokumenty, których przedstawienia żąda Zamawiający
należy załączyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na każdej
zapisanej stronie kserokopii poświadczanego dokumentu.
2) Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez
osobę (osoby) uprawioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka
służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do
ewidencji działalności gospodarczej) lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne
pełnomocnictwo.
3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być
załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) musi być przedstawione
w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.
4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).
5) W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości
w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii dokumentu.
6) Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez Wykonawcę
bądź osobę upoważnioną przez Wykonawcę.
7) W stosunku do dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowanie mają przepisy
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku (Dz. U. z 2013 r., poz.
231) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane;
8) Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane
przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1,
6
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie
później
niż
w
dniu,
w
którym
upłynął
termin
składania
wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert (art. 26 ust. 3
ustawy).
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2014r.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z zamówieniem złożonym
przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, na jego własny koszt i ryzyko do
siedziby Zamawiającego tj. Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ul. Saperów 24, 82 – 300 Elbląg.
14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający odstąpił od wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
podstawie art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych.
15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY.
15.1 Umowa zostanie zawarta w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((t. j. Dz. U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907)
15.2 Przedmiotem umowy jest dostawa tonerów do drukarek oryginalnych i nie
regenerowanych.
15.3 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia .
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
15.4 Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych
postanowień umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
15.5 Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, najwcześniej w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż
przed upływem terminu związania z ofertą, zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień
publicznych, z zastrzeżeniem art. 94 ust.2
15.6 Stosownie do wartości postępowania oraz zgodnie z art. 95 ustawy prawo zamówień
publicznych, Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego zamieszcza ogłoszenie o zawarciu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.
15.7 O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wybranego
Wykonawcę.
15.8 Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
16. FORMULARZ OFERTOWY.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem
umowy wypełni Formularz Ofertowy (załącznik nr 5 do ogłoszenia) poprzez wpisanie do
niego cen jednostkowych, wartości oferowanego asortymentu oraz wartość całego
przedmiotu umowy w złotych polskich. Suma wartości oferowanego asortymentu, tzn. cena
brutto za
7
cały przedmiot zamówienia musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty, która została
wylicytowana. W cenie oferty należy uwzględnić podatek VAT. Cena jednostkowa towaru to
cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w
jednostkach miar. Wykonawca winien przed przystąpieniem do licytacji obliczyć cenę oferty
(uwzględniając minimalną kwotę postąpień) tak, aby potem możliwe było dopasowanie cen
jednostkowych zawartych w formularzu ofertowym do kwoty wylicytowanej oferty (brutto).
Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch
miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny, stosując ogólnie przyjęte zasady
zaokrągleń.
17. ADRES STRONY
ELEKTRONICZNA:
INTERNETOWEJ,
NA
KTÓREJ
PROWADZONA
BĘDZIE
LICYTACJA
http://www.ppp.pwpw.pl
18. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKOANAWCAMI:
18.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz
informacje, zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na numer (55) 237-67-99
lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]; [email protected]
18.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku takiego potwierdzenia oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje uznaje się za doręczone.
18.3. Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski przekazane do zamawiającego za pomocą
faksu i e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego
pisemnie w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.
„UWAGA”: Przesłanie dokumentów po godzinie 1530, traktowane będzie zarejestrowaniem
takiego pisma, jako poczty przychodzącej, z datą następnego dnia pracy Zamawiającego.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę
powyższych wymogów.
19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.
1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik nr 2 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie wynikające z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy.
4. Załącznik nr 6 – Wzór umowy.
5. Załącznik nr 7 – Formularz wykonawcy.
Elbląg, dn. 21.01.2014 r.
ZATWIERDZAM
mgr IWONA RADEJ
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Elblągu
8
Download