O nas | Blue Brand Reklama która sprzedaje

advertisement
REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM
W MIEJSCACH NALEŻĄCYCH LUB ADMINISTROWANYCH PRZEZ FIRMĘ BLUE BRAND
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.
2.
Właścicielem (Firmą) oraz administratorem miejsc reklamowych jest Firma BLUE BRAND, ul. Piłsudskiego 54 , 08-110
Siedlce, NIP 821-206-10-51.
Wykaz miejsc reklamowych, których właścicielem oraz administratorem jest Firma BLUE BRAND znajduje się w siedzibie
Firmy przy ul. Piłsudskiego 54 w Siedlcach. Wszystkie miejsca reklamowe, których właścicielem oraz administratorem
jest Firma BLUE BRAND, są oznakowane informacją wraz z danymi kontaktowymi Firmy Blue Brand.
§2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zlecanie i zamieszczanie ogłoszeń i reklam oraz realizacja innych usług jest dokonywane w oparciu o niniejszy regulamin.
Zlecenie zamieszczania ogłoszenia – reklamy lub innej usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu.
Firma nie zezwala na umieszczanie reklam i ogłoszeń mogących naruszać czyjeś dobre imię oraz sprzecznych z prawem,
a w szczególności materiałów o treści pornograficznej, politycznej itp.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń czy reklam oraz nie podejmuje się ich
sprawdzania pod względem zgodności z prawem osób trzecich.
Firma nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich wobec zamieszczanych materiałów
reklamowych czy ogłoszeń.
Dzierżawca zobowiązany jest do podania swoich poprawnych, pełnych danych. Administrator korzysta z tych danych
jedynie w celu wydania dzierżawcy ewentualnej faktury oraz podpisania umowy.
Firma nie udostępnia żadnych danych osobom trzecim. Wyjątkiem jest nakaz sądowy nadający Firmie Blue Brand
możliwość udostępnienia danych organom ścigania.
II . WARUNKI ZAMIESZCZENIA OGŁOSZEŃ ORAZ REKLAM
§3
1.
2.
Zamieszczanie ogłoszeń, reklam dokonywane jest na podstawie podpisanej umowy/zamówienia z Firmą Blue Brand.
Umowę/zamówienie podpisać można osobiście, poprzez pełnomocnika (notarialne upoważnienie), bądź po odebraniu
umowy elektronicznie drogą mailową i odesłaniu informacji „Zgadzam się na warunki zawarte w umowie oraz
potwierdzam jej zgodność. Tym samym wyrażam zgodę aby umowa weszła w życie z dniem ... (DD.MM.RRRR)”
§4
1.
2.
3.
4.
Określoną w umowie ilość sztuk plakatów należy dostarczyć do godziny 16 na minimum dwa dni przed rozpoczęciem
kampanii. Dzierżawca przekazuje Administratorowi zestaw reklam dla każdej zamówionej kampanii. Administrator
zobowiązuje się w ciągu 48h od ewentualnego zniszczenia reklamy, umieścić nową reklamę, w razie potrzeby
Dzierżawca zobowiązuje się dostarczyć dodatkowe plakaty.
Firma nie drukuje ogłoszeń czy reklam.
Istnieje możliwość zamówienia druku plakatów poprzez firmę Blue Brand. Firma nie ponosi odpowiedzialności za efekt
końcowy drukowanej reklamy oraz nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczone przez zleceniodawcę. Cennik
druku dostępny jest w siedzibie firmy wraz z cennikiem zamieszczania reklam. Dzierżawca zobowiązuje się dostarczyć
materiały do druku w terminie min. na 7 dni przed rozpoczęciem kampanii. Firma nie ponosi odpowiedzialności za
termin dostarczenia materiałów przez dzierżawcę oraz za dostarczenie plakatów firmie, której zlecono wykonanie
plakatów. Wszelkie formalne braki i uchybienia oraz niedotrzymanie terminów, zwalniają Firmę z obowiązku jego
realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.
Firma zastrzega sobie prawo do przerwy w kampanii lub rozpoczęcia jej w innym terminie. W ramach rekompensaty za
takowe działanie przedłuża czas kampanii o czas adekwatny do przerwy lub innego terminu jej rozpoczęcia. Firma
zastrzega sobie prawo do nie informowania dzierżawcy o takim fakcie, jeżeli przerwa w kampanii jest nie dłuższa niż 14
dni jednorazowo lub jeżeli rozpoczęcie kampanii ma nastąpić nie później niż na 7 dni od daty zaplanowanej. A także do
dowolnego przekształcania całej kompozycji reklamowej z formatu pionowego do poziomego i odwrotnie.
§5
1.
2.
3.
Zamieszczanie ogłoszeń, reklam, informacji oraz wszelkiego rodzaju materiałów bez pisemnej zgody Firmy Blue Brand
jest zabronione z Art. 63a. Kodeksu wykroczeń. (Dz. U. z dnia 31 maja 1971 r.) z późniejszymi zmianami.
Każda osoba / podmiot zamieszczający materiały bez pisemnej zgody administratora firmy Blue Brand podlega karze
w wysokości 1500,00 zł netto dla każdej powierzchni na której zostały zamieszczone materiały. Niniejsza opłata jest
podana w regulaminie zamieszczonym na stronie www.BlueBrand.pl oraz dostępnym w siedzibie firmy. Opłaty z tytuły
kary należy dokonać w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty znalezienia materiałów lub powiadomienia osoby, firmy lub
instytucji, której dane figurują na zamieszczonym materiale. Informacja o stronie internetowej oraz nazwie firmy jest
podana na obiektach należących lub użytkowanych przez Firmę Blue Brand. Brak takowej informacji nie zwalnia osoby
zamieszczającej materiały bez pisemnej zgody właściciela od odpowiedzialności karnej oraz postanowień niniejszego
regulaminu.
Poprzez „osobę / podmiot zamieszczający materiały bez zgody” rozumie się osobę /podmiot wynajęty do zamieszczania
materiałów, osobę /podmiot zamieszczający materiały, właściciela firmy zlecającej zamieszczanie materiałów oraz
właściciela firmy, której materiał reklamowy czy ogłoszenie zostało zamieszczone.
III. PŁATNOŚĆ
§6
1.
2.
3.
4.
Za zamówione ogłoszenie, reklamę oraz zamieszczenie plakatów Dzierżawca jest zobowiązany zapłacić Firmie
wynagrodzenie na podstawie cennika, który Dzierżawca uzyskać może w siedzibie firmy bądź drogą mailową.
Czynsz dzierżawny płatny będzie gotówką przy podpisaniu umowy lub w terminie ustalonym na fakturze wystawionej na
początku każdego miesiąca w następnym miesiącu od rozpoczęcia każdej kampanii. W razie zwłoki w uiszczeniu
dzierżawy Administratorowi służy prawo naliczenia odsetek w wysokości odsetek ustawowych. Umowę zawiera się na
minimum 2 dni robocze przed rozpoczęciem kampanii.
Jeżeli Dzierżawca nie uiści zapłaty do 14 dni od ostatecznego terminu płatności podanego na fakturze lub do 7 dni od
daty zakończenia kampanii (termin wybierany zawsze na korzyść Dzierżawcy), wtedy Administratorowi, Firmie Blue
Brand, przysługuje prawo do roszczeń w wysokości standardowego cennika obowiązującego na dzień publikacji
niniejszego regulaminu. Dotyczy to całkowitego terminu kampanii włączając „gratisy” oraz „promocje”. „Gratisy” oraz
„Promocje” przysługują wyłącznie klientom regulującym płatności terminowo.
Jeżeli cena za kampanię na umowie jest niższa od regularnej, należy ją rozumieć jako promocyjną obowiązującą dla
płatności regulowanych terminowo.
IV.
1.
2.
3.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
Regulamin obowiązuje od dnia 15 września 2014 r. z późniejszymi zmianami lub do odwołania.
Wszelkie formalne braki i uchybienia oraz niedotrzymanie terminów przez Dzierżawców, zwalniają Firmę z obowiązku
jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Spory
rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Firmy Blue Brand.
Download