1 Zarządzenie nr 119/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego

advertisement
Zarządzenie nr 119/2013
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
z dnia 12 lipca 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 253/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego
z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości” na
Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zmianami), § 18 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu oraz art. 4 i 8 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r., poz. 330 ze zmianami) zarządza się, co następuje:
§1
Wprowadza się następujące zmiany do zarządzenia nr 253/2009 Rektora Uniwersytetu
Przyrodniczego z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki)
rachunkowości”:
1. W załączniku do zarządzenia „Zasady (polityka) rachunkowości” na Uniwersytecie Przyrodniczym
we Wrocławiu
w § 1 ust. 2 , ust. 3 i ust. 5 otrzymuje brzmienie:
ust. 2 Księgi rachunkowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zwanym dalej „Uczelnią”,
prowadzone są w siedzibie Uczelni: Wrocław, ul. C.K. Norwida 25 oraz siedzibie Rolniczego
Zakładu Doświadczalnego: Wrocław, ul. Wschodnia 68.
Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej.
ust. 3 Uczelnia prowadząc księgi rachunkowe uwzględnia specyficzne warunki szkół wyższych
określone przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r., w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych oraz przepisami ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze
zmianami).
ust. 5 Działalność uczelni jest finansowana w szczególności z :
a) dotacji z budżetu państwa na zadania związane z kształtowaniem studentów studiów
stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr
naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty,
b) środków uzyskanych z budżetu państwa na naukę,
c) odpłatności za świadczone usługi edukacyjne,
d) opłat administracyjnych,
e) odpłatnej działalności badawczej i usługowej,
f) przychodów ze sprzedaży składników majątkowych oraz z odpłatności za korzystanie z tych
składników,
g) przychodów z tytułu darowizn, dziedziczenia, ofiarności publicznej,
h) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.
1
W § 1 dodaje się ust. 6 a w brzmieniu:
Podstawą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią planowane przez uczelnię
roczne wynagrodzenia osobowe w rozumieniu art. 110 ust 5. pkt 2 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych
finansowanych ze środków przeznaczonych przez senat na zwiększenie wynagrodzeń na
podstawie art. 151 ust 8 ustawy, tj. z wyłączeniem środków pochodzących z innych źródeł niż
określone w art. 94 ust 1 ustawy, czyli dotacji z budżetu państwa.
W § 2 ust 2 pkt 5 na końcu zdania dodaje się treść po przecinku „o ile zakup jest wydatkiem
kwalifikowalnym, a umowa nie stanowi inaczej”.
Dodaje się 5 a)
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków
przewidzianych w projekcie, w tym ze środków unijnych, stanowi koszt kwalifikowany projektu , gdy
środki te mają bezpośredni związek z celami przedsięwzięcia, a koszt amortyzacji jest obliczony na
podstawie ustawy o rachunkowości i odnosi się wyłącznie do ich wykorzystania w okresie realizacji
projektu.
§ 4 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Zasady rozliczania kosztów:
1) Konta zespołu 5 są przeznaczone do ewidencji i rozliczania kosztów działalności operacyjnej
uczelni. Na odpowiednich kontach są gromadzone koszty poniesione według rodzajów
działalności, tj. działalności dydaktycznej, badawczej, pomocniczej, a także koszty utrzymania
uczelni.
§ 4 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
Koszty działalności dydaktycznej są związane z procesem dydaktycznym na studiach stacjonarnych,
niestacjonarnych, studiach podyplomowych, uczestników studiów doktoranckich, kształceniem kadr
naukowych, a także kosztami związanymi z utrzymaniem uczelni i remontami.
§ 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Dotacje otrzymane na działalność badawczą statutową, środki pieniężne na realizację grantów, SPUB,
COST księgowane są w okresach półrocznych na odpowiednich kontach przychodów do wysokości
poniesionych kosztów na tych działalnościach, nadwyżka przychodów jest odnoszona na konto
„Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
§ 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
1) Koszty działalności dydaktycznej są ewidencjonowane w podziale na:
a) koszty kształcenia na studiach stacjonarnych,
b) koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych,
c) koszty kształcenia na studiach podyplomowych,
2
d) koszty pozostałej działalności dydaktycznej obejmującej koszty w szczególności: koszty
utrzymania uczelni, remonty
2) Przyjmuje się zasadę ujmowania na bieżąco do kosztów bezpośrednich koszty, które można
wprost zakwalifikować do poszczególnych rodzajów działalności, w tym także do działalności
dydaktycznej z uwzględnieniem kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
3) Przyjmuje się, że kluczem rozliczeniowym kosztów bezpośrednich działalności dydaktycznej,
których nie można na bieżąco zakwalifikować do kosztów stacjonarnych
oraz
niestacjonarnych, obejmujących zarówno koszty wynagrodzeń z pochodnymi oraz koszty
rzeczowe, jest proporcja liczby godzin na poszczególnych rodzajach studiów do liczby godzin
ogółem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, wynikająca z rozliczenia
zrealizowanych godzin dydaktycznych w zakończonym roku akademickim.
4) Rozliczenie kosztów bezpośrednich działalności dydaktycznej wg zasady jak w pkt. 3 dokonuje
się raz w roku obrotowym,
5) Koszty wynagrodzeń nauczycieli akademickich wynikające z obowiązków dydaktycznych
przypadające na koszty studiów niestacjonarnych rozliczane są zgodnie z uchwałą senatu
określającą udział czasowy obowiązków nauczycieli akademickich w ramach zatrudnienia.
6) Koszty wynagrodzeń nauczycieli akademickich wynikające z kształcenia studentów studiów
stacjonarnych, prowadzeniu badań naukowych oraz prac organizacyjnych obciążają koszty
kształcenia na studiach stacjonarnych.
7) Koszty nieperiodycznych wynagrodzeń nauczycieli akademickich, w szczególności: nagrody
jubileuszowe, odprawy emerytalne, urlop dla poratowania zdrowia obciążają w całości
studia stacjonarne.
8) Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w wydziałowych jednostkach
organizacyjnych nie będących nauczycielami akademickimi stanowiące koszt działalności
dydaktycznej rozlicza się na studia stacjonarne i niestacjonarne odpowiednio do liczby
godzin zrealizowanych przez nauczycieli akademickich na tych studiach.
9) Koszty utrzymania uczelni, czyli koszty ogólnouczelniane, w tym koszty wynagrodzeń oraz
koszty rzeczowe, których nie można zaliczyć do kosztów bezpośrednich określonych rodzajów
działalności są kosztami pośrednimi.
10) Koszty pośrednie rozlicza się odpowiednio na studia stacjonarne i niestacjonarne wynikowo,
tj. po rozliczeniu ich części na działalność badawczą, dydaktyczną zawierającą skalkulowane
koszty pośrednie (studia podyplomowe, specjalistyczne, kursy, konferencje, usługi kliniczne)
oraz po obciążeniu tymi kosztami domów studenckich.
§4 ust.10 poz. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
10. Zasady rozliczania kosztów pośrednich:
1. Koszty pośrednie – ogólne, rozliczane są do kosztów bezpośrednich z wyłączeniem aparatury
naukowo-badawczej, z wyłączeniem realizacji takich projektów, gdzie koszty pośrednie są niższe od
występujących w uczelni i brak zastrzeżenia, że się wyłącza aparaturę.
2. Narzuty kosztów pośrednich do poszczególnych rodzajów działalności wynoszą:
3
a) działalność naukowa finansowana z działalności statutowej na utrzymanie potencjału
badawczego – 30%;
b) działalność naukowa finansowana z działalności statutowej na prowadzenie badań
naukowych lub prac rozwojowych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz
uczestników studiów doktoranckich – 20%;
c) realizacja badań naukowych w ramach umów zawartych z NCN i NCBiR – 30%, jeśli w
kosztorysie umowy nie ustalono inaczej;
d) umowna działalność badawcza – 30% kwoty określonej w kosztorysie umowy;
e) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – 14% kosztów utrzymania domów
studenckich;
f) studia podyplomowe, specjalizacyjne, kursy, szkolenia, konferencje szkoleniowe – 30%;
g) - konferencje naukowe organizowane w CKU-PRCK w Pawłowicach – 10%;
- konferencje naukowe organizowane w obiektach uczelni i poza uczelnią – 20%;
h) usługi kliniczne – 30%;
i) projekty badawcze realizowane w ramach 7 Programu Ramowego UE, w wysokości
określonej w obowiązujących przepisach, tj. 60% z czego 30 % jest na pokrycie kosztów
pośrednich ogólnych, a 30 % kosztów na wydziałach;
j) projekty z Funduszy Europejskich oraz inne projekty – według zasad i metod obowiązujących
dla tych projektów;
k) w projektach badawczych w uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na
wyłączenie kosztów kooperacji badawczej z obciążenia narzutem kosztów pośrednich oraz na
obniżenie narzutu kosztów pośrednich;
l) pozostałą część kosztów pośrednich rozlicza się wynikowo do działalności dydaktycznej
odpowiednio stacjonarnej i niestacjonarnej.
§2
Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 253/2009 nie ulegają zmianie.
§3
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2013 r.
2. Tekst jednolity zarządzenia wprowadzony zostanie obwieszczeniem rektora.
Rektor
prof. dr hab. Roman Kołacz
4
Download