Kontrakt i oferta w handlu zagranicznym

advertisement
Kontrakt i oferta w handlu
zagranicznym
Oferta w Konwencji wiedeńskiej
• Art. 14 ust. 1 Propozycja zawarcia umowy skierowana do jednej lub wielu
określonych osób stanowi ofertę, jeżeli jest wystarczająco precyzyjna i
wskazuje, że oferent umowy, w razie jej przyjęcia, ma zamiar być nią
związany. Propozycja jest wystarczająco precyzyjna, jeżeli wskazuje towar
oraz w sposób wyraźny lub dorozumiany określa lub pozwala ustalić ich
ilość i cenę
• Art. 18 ust. 1 Oświadczenie lub inne postępowanie adresata, wyrażające
jego zgodę na ofertę, stanowi jej przyjęcie. Milczenie lub brak działania
same w sobie nie stanowią przyjęcia oferty.
• Ust 2 Przyjęcie oferty staje się skuteczne z chwilą, gdy wyrażenie zgody
dotarło do oferenta. Przyjęcie oferty nie jest skuteczne, jeżeli wyrażenie
zgody nie dotarło do oferenta w określonym przez niego terminie, a jeżeli
termin nie był określony, w ciągu rozsądnego terminu, uwzględniając
okoliczności danej transakcji, w tym również szybkość środków
komunikacji, z których korzystał oferent. Oferta ustna powinna być
przyjęta natychmiast, chyba że okoliczności wskazują inaczej.
Modyfikacja oferty
• Art. 19 ust. 1 Odpowiedź na ofertę, zmierzająca do jej przyjęcia, lecz
zawierająca uzupełnienia, ograniczenia lub inne zmiany, oznacza
odrzucenie oferty i stanowi kontrofertę.
• Ust.2 Jednakże odpowiedź na ofertę, zmierzająca do jej przyjęcia,
lecz zawierająca dodatkowe lub odmienne warunki, które nie
zmieniają w zasadniczy sposób warunków oferty, stanowi jej
przyjęcie, chyba że oferent niezwłocznie w formie ustnej, sprzeciwi
się tej niezgodności lub wyśle w tym celu zawiadomienie. Jeżeli
oferent tego nie uczyni, warunkami umowy są warunki oferty, wraz
ze zmianami zawartymi w jej przyjęciu.
• Ust.3 Dodatkowe lub odmienne warunki, dotyczące między innymi
ceny, płatności, jakości i ilości towarów, miejsca i czasu dostawy,
zakresu odpowiedzialności jednej ze stron względem drugiej lub
sposobu rozstrzygania sporów, uważa się za zmieniające w sposób
zasadniczy warunki oferty
Oferta i jej elementy
• Wskazanie oferującego, z podaniem wszystkich
niezbędnych danych ułatwiających kontakt
• Nazwa podmiotu, do którego oferta jest
kierowana
• Określenie co się oferuje, w jakiej ilości, jakiej
jakości i w jakiej postaci (np. odnośnie sposobu
pakowania)
• Określenie ceny wraz z formułą handlową
• Termin dostawy
• Określenie terminu ważności oferty
Proces negocjacji pośrednich
1. Zapytanie ofertowe
2. Złożenie oferty
3. Przyjęcie oferty lub złożenie kontroferty
4. Przyjęcie kontroferty lub złożenie kontroferty
5. Wysłanie zamówienia
6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
7. Realizacja transakcji
Kieliszek S.A., ul. Dobrego Wina 8, Warszawa, Polska (Tel., fax., www., [email protected])
Destinataire S.A., Boulevard Voltaire 15, Paryż, Francja
OFERTA nr 001/2013
(w przypadku odpowiedzi prosimy powołać się na powyższy numer)
Szanowni Państwo (Szanowna Pani/Szanowny Panie),
Mamy przyjemność zaproponować sprzedaż najwyższej jakości kieliszków do wina i szampana w ilościach i cenach przedstawionych poniżej.
Nasze produkty spełniają najwyższe normy jakości. Nasza firma z sukcesem działa na polskim rynku od 1995r. Własne produkty sprzedajemy również do
kilku krajów europejskich oraz do Stanów Zjednoczonych. Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą.
Towar
1. Kieliszek do wina, wzór G-12
2. Kieliszek do wina, wzór G-14
3. Kieliszek do szampana, wzór C-8
cena jednostkowa (euro)
1,25
1,35
2,10
liczba
wartość (euro)
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1250
1350
2100
Szczegółowe informacje o produktach znajdują się w specyfikacji, stanowiącej załącznik do niniejszej oferty. Podane ceny jednostkowe są cenami netto,
które będą mogły zostać zastosowane, jeżeli nabywca towaru jest zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE i jego nr identyfikacji podatkowej zostanie
zamieszczony na fakturze VAT. W przeciwnym wypadku do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Warunki dostawy: Transport kolejowy na podstawie dokumentu CIM, CPT Paryż, zgodnie z warunkami INCOTERMS 2010.
Warunki płatności: inkaso dokumentowe gotówkowe za okazaniem kopii kontraktu (potwierdzenia przyjęcia oferty), faktury handlowej, wtórnika listu
przewozowego CIM, certyfikatu jakości produktu.
Termin dostawy: 21 dni od daty otrzymania akceptacji oferty lub podpisania kontraktu.
Termin ważności oferty: 30 czerwca 2014r.
Minimalna wartość zamówienia: 2000 sztuk.
Maksymalna wartość zamówienia: w przypadku jednorazowego zamówienia powyżej 20 000 sztuk termin dostawy zostanie ustalony w drodze negocjacji.
Sposób opakowania: opakowanie wliczone. Kieliszki pakowane są w kartonowe pudełka (10 sztuk w kartonie), chronione folią. Kartony umieszczane są w
drewnianej skrzyni (1000 sztuk kieliszków). Waga skrzyni 85 kilogramów.
Warunki dodatkowe: W przypadku jednorazowego zamówienia powyżej 10 000 sztuk proponujemy Państwu rabat w wysokości 5%. Przy zamówieniu
powyżej 15 000 sztuk proponujemy rabat w wysokości 7%. W przypadku jednorazowego zamówienia poniżej 2000 sztuk jesteśmy gotowi przygotować
odrębną ofertę.
Załączniki:
Zał. Nr 1 Szczegółowa specyfikacja produktu, Zał. Nr 2 Warunki gwarancji, Zał. Nr 3 Katalog produktów naszej firmy wraz z cennikiem obowiązującym do 30
czerwca 2014r.
W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji
Z poważaniem
Jan Winko,
prezes zarządu
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za Wasze zapytanie ofertowe z dnia 12 grudnia
2013r. na kieliszki do wina. Mamy przyjemność załączyć nasz
katalog, wraz z najnowszym cennikiem.
Nasza oferta jest następująca:
10 000 kieliszków do wina, wzór G-20, po 1,25 euro za sztukę.
Łączna wartość 12500 euro.
Wszystkie ceny są liczone na bazie CIP Paryż, zgodnie z INCOTERMS
2010. Opakowanie wliczone.
Dostawa: do końca maja 2014 r.
Płatność: inkaso dokumentowe gotówkowe.
Ważność oferty: do 31 stycznia 2014r.
Mamy nadzieję, że uznacie nasze warunki za konkurencyjne.
Oczekujemy na Waszą odpowiedź.
Z poważaniem…
Kontrakt jednodokumentowy
budowa kontraktu
• Postanowienia zasadnicze (precyzują rodzaj, gatunek,
ilość, jakość towaru, opakowanie, cenę, warunki
dostawy i płatności, terminy)
• Postanowienia uzupełniające (określają zasady
reklamacji, kary umowne, precyzują poddanie
kontraktu prawu określonego kraju, określają sposób
rozstrzygania sporów)
• Postanowienia formalno-porządkowe (dotyczą daty i
miejsca podpisania kontraktu, numerów
ewidencyjnych, nazw firm i ich adresów)
• Załączniki (specyfikacja wyrobu, dokładny opis, cechy,
materiały, itp.)
Elementy składowe kontraktu
Niepodlegające negocjacjom
• miejsce podpisania
kontraktu
• data podpisania
• określenie stron
• nadanie numerów
ewidencyjnych
Podlegające negocjacjom
• w praktyce prawie wszystkie
elementy (łącznie z datą i
miejscem podpisania)
Elementy podlegające negocjacjom
Zasadnicze
• Przedmiot kontraktu
• Termin dostawy
• Warunki dostawy
• Cena kontraktowa
• Warunki płatności
Klauzule uzupełniające
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Siły wyższej
Kar umownych
Mediacyjna
Arbitrażowa (rozstrzygania
sporów)
Reklamacyjna
Waloryzacyjna
Prorogacyjna (wyboru prawa)
Warunków odbioru towaru
Ważności (wejścia w życie
kontraktu)
Klauzule formalnoporządkowe
•
•
•
•
•
Numer umowy
Data i miejsce zawarcia umowy
Określenie stron umowy
Preambuła
Definicje
Klauzule zasadnicze
Przedmiot umowy:
- Ilość towaru/zakres usługi
- Jakość towaru
- Opakowanie i oznakowanie
Cena:
- Cena jednostkowa
- Opusty od ceny
- Wartość umowy
- Klauzula rewizji ceny
- Klauzula waloryzacji ceny
Baza dostawy
Warunki płatności
Termin dostawy
Ubezpieczenie
Klauzule uzupełniające
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ważności umowy
Wyłączająca określone uregulowania
Wykładni zwyczajów handlowych
Warunków kontroli i odbioru
Postępowania reklamacyjnego
Gwarancyjna
Siły wyższej
Kar umownych
Arbitrażowa (rozstrzygania sporów)
Prawa właściwego dla umowy
Obowiązywania umowy
Rozwiązania umowy
Zmiany i uzupełnień umowy
Przedłużonego prawa własności towaru
Rozszerzenia terminu załadunku
Dokumentacji technicznej
Nienaruszalności patentowej
Poufności
Języka umowy
Zakazu reeksportu
Inne klauzule
Data i miejsce zawarcia umowy
Umowa zawarta w Warszawie dnia 15 lipca 2013r.
Warszawa, 15 lipca 2013r.
Pamiętaj! Co może oznaczać?
- 10/10/2012
- 8/12/12
- 12/5/11
Określenie stron umowy
Umowa ta/Niniejsza umowa została zawarta
pomiędzy firmą ABC S.A ul. Szturmowa X, 00000 Warszawa, Polska, reprezentowaną przez
J.K i N.K, zwaną w dalszej części/zwaną dalej
Sprzedającym
A firmą XYZ Co.Ltd, 115 Arizona Street,
Syracuse, New Jork, USA, reprezentowaną
przez J.B i T.B, zwaną w dalszej części/zwaną
dalej Kupującym
Preambuła
W preambule strony określają cel umowy oraz
swoje intencje co do jej realizacji. Pojawia się
ona w bardziej rozbudowanych kontraktach,
najczęściej w umowach ramowych. Tekst ten
jest o tyle ważny, że w przypadku sporu może
być analizowany przez sąd w celu poznania
intencji stron.
Definicje
Dokonuje się tu określenia terminów, które są ważne dla
umowy, i którymi strony chcą się posługiwać.
Towar – oznacza produkt X o parametrach określonych w
załączniku nr 1 stanowiącym nieodłączny element tej
umowy
Towar – oznacza słoik hiszpańskich czarnych oliwek z pestkami
o pojemności 1000 ml. i wadze brutto 1200 gr. (+/- 2%).
Opakowanie – oznacza standardową paletę, na której znajduje
się sześć kartonów o wymiarach x na x na x, z których każdy
zawiera 20 sztuk Towaru, gdzie każdy Towar owinięty jest
folią ochronną i umieszczony w osobnym kartonowym
pudełku.
Przedmiot umowy
Przedmiotem kontraktu może być towar lub usługa. Towar powinien
być określony w sposób jednoznaczny i prawidłowy. Można to
uzyskać poprzez podanie:
–
–
–
–
–
–
–
Katalogowej nazwy produktu
Gatunku lub standardu produktu
Numeru według nomenklatury taryfy celnej
Opisu dokumentacji technicznej
Próbki
Wzoru
Specyfikacji
Sprzedający zobowiązuje się sprzedać, a Kupujący kupić towar X
Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towar X i przenieść jego
własność na Kupującego, a Kupujący zobowiązuje ten Towar
odebrać i zapłacić za niego uzgodnioną cenę, o której mowa w
(paragrafie, artykule, punkcie…)
Ilość, jakość, opakowanie, oznakowanie
Ilość towaru określa się w jednostkach zwyczajowo stosowanych w handlu
danym towarem
Jakość towarów typowych może zostać określona przy użyciu właściwych
liczb, np. gatunek I, II, III lub określeń, które z reguły brzmią: extra, super,
average, ordinary (może być jednak potrzebne wytłumaczenie, co strony
pod nimi rozumieją)
Opakowanie – jeżeli strony w tej klauzuli nie postanowią inaczej, sprzedający
zgodnie ze zwyczajami handlowymi ma obowiązek zapakować towar na
swój koszt w zwyczajowe opakowanie, przyjęte w handlu danym towarem i
dostosowane do środka transportu (jeżeli sprzedający wie, jaki będzie
środek transportu).
Opakowanie: zwyczajowe, eksportowe, stosowane w transporcie morskim
Oznakowanie:
Sprzedający oznakuje Opakowanie (skrzynie, kartony) w następujący sposób:
PL/1098765432/13-0025
ABC S.A. ul. Szturmowa X, 00-000 Warszawa, Polska,
120 kg
USA
B
Z podaniem numeru kolejnego opakowania i liczby opakowań według
wzoru (x/z x).
Download