Materiał dydaktyczny dla pracowników

advertisement
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30
października 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bhp w zakresie
użytkowania maszyn przez pracowników
podczas pracy,
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bhp przy ręcznych pracach
transportowych,
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i
natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy.

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, w
szczególności dział X Bezpieczeństwo i higiena
pracy,
 ustawa z 30 października 2002 r. o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych,
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bhp,
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju prac
wymagających szczególnej sprawności
psychofizycznej,

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP

Podmiotem ochrony w systemie ochrony
pracy jest człowiek i jego zdrowie.
Dlatego na pojęcie ochrony pracy
składają się gwarancje prawne, służące
zabezpieczeniu zdrowia i życia ludzkiego
w procesie pracy. W szerokim rozumieniu
obejmują one treść wszystkich norm
prawa pracy ustanowionych w interesie
pracujących i służących ochronie tych
interesów.
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy
musi być zdiagnozowany przez lekarza, czy może
pracować na określonym stanowisku-na
podstawie skierowania;

Okresowym badaniom lekarskim pracownik
poddawany jest według czasookresu ustalonego
przez lekarza Medycyny Pracy;

Kontrolnym badaniom lekarskim musi poddać się
po przerwie chorobowej trwającej dłużej niż 30 dni.
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownik musi przejść
przed rozpoczęciem wykonywania pracy:
szkolenie wstępne BHP- przeprowadzić je może sam
pracodawca, jeśli ma wystarczającą wiedzę i
uprawnienia, bądź specjalista BHP spoza zakładu
pracy
instruktaż stanowiskowy przeprowadzić go powinien
bezpośredni przełożony, posiadający uprawnienia

zmiana stanowiska, technologii bądź maszyn i
urządzeń wymaga przeprowadzenia kolejnego
instruktażu stanowiskowego
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP

Pierwsze szkolenie okresowe pracownik
na stanowisku administracyjno-biurowym
przechodzi w terminie do 12 miesięcy po
podjęciu pracy, każde kolejne po 5
latach,

szkolenie okresowe BHP- odbywa się dla
ugruntowania wiedzy w tej dziedzinie
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i
umiejętności w szczególności z zakresu:
 oceny zagrożeń związanych z
wykonywaną pracą,
 metod ochrony przed zagrożeniami dla
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 kształtowania warunków pracy w sposób
zgodny z przepisami i zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy,
 postępowania w razie wypadku oraz w
sytuacjach awaryjnych.

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
Szkolenie jest przeznaczone dla
pracowników administracyjnobiurowych, w tym zatrudnionych przy
obsłudze monitorów ekranowych,
których charakter pracy wiąże się z
narażeniem na czynniki szkodliwe dla
zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne
albo z odpowiedzialnością w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
Szkolenia organizowane są w czasie pracy
pracowników, badania lekarskie w miarę
możliwości także w czasie pracy
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP

zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z
zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich
podstawowymi uprawnieniami,
organizować pracę w sposób zapewniający
pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również
osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich
uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i
należytej jakości pracy,


organizować pracę w sposób zapewniający
zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy
monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w
szczególności ze względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość,
przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację
seksualną,



zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy
oraz prowadzić systematyczne szkolenie
pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy,

terminowo i prawidłowo wypłacać
wynagrodzenie,
ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji
zawodowych,
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP

Pracodawca jest obowiązany wydawać
szczegółowe instrukcje i wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy na stanowiskach pracy.

Pracownik jest obowiązany potwierdzić
na piśmie zapoznanie się z przepisami
oraz zasadami b h p (art. 237 k. p.).
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP

nagradzanie i wyróżnianie pracowników,

stosowanie kary upomnienia i kary
nagany za nieprzestrzeganie przez
pracownika ustalonego porządku,
regulaminu pracy, przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów przeciwpożarowych,

stosowanie kary pieniężnej za
nieprzestrzeganie przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP


Pracownik ma obowiązek znać przepisy i
zasady BHP
 Brać udział w szkoleniach
 Poddawać się badaniom lekarskim
 Informować przełożonego o
zauważonym wypadku w zakładzie
pracy lub jakimkolwiek zagrożeniu życia
Dbać o właściwy stan maszyn i urządzeń,
na których pracuje
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
przestrzegać czasu pracy ustalonego w
zakładzie pracy,

przestrzegać regulaminu pracy i
ustalonego w zakładzie pracy porządku,

przestrzegać przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów przeciwpożarowych,

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
dbać o dobro zakładu pracy, chronić
jego mienie oraz zachować w tajemnicy
informacje, których ujawnienie mogłoby
narazić pracodawcę na szkodę,

przestrzegać tajemnicy określonej w
odrębnych przepisach,

przestrzegać w zakładzie pracy zasad
współżycia społecznego.

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
Pracownik ma prawo powstrzymać się od
wykonywania pracy, zawiadamiając o tym
niezwłocznie przełożonego, w razie gdy
warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp
i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla
zdrowia lub życia pracownika albo gdy
wykonywana przez niego praca grozi takim
niebezpieczeństwem innym osobom.
 Pracownik ma prawo oddalić się z miejsca
zagrożenia, zawiadamiając o tym
niezwłocznie przełożonego, jeżeli
powstrzymanie się od wykonywania pracy nie
usuwa bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia
lub życia pracownika.

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
 Za
czas powstrzymywania się od
wykonywania pracy lub oddalenia
się z miejsca zagrożenia w
przypadkach, o których mowa
powyżej, pracownik zachowuje
prawo do wynagrodzenia.
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
Pracownik ma prawo, po uprzednim
zawiadomieniu przełożonego,
powstrzymać się od wykonywania pracy
wymagającej szczególnej sprawności
psychofizycznej w przypadku, gdy jego
stan psychofizyczny nie zapewnia
bezpiecznego wykonania pracy i
stwarza zagrożenie dla innych osób.

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
wykaz prac wzbronionych kobietom rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r.
prace związane z wysiłkiem fizycznym
powyżej 5000kJ na zmianę roboczą i
transportem ciężarów oraz wymuszoną
pozycją ciała
 Ręczne podnoszenie i przenoszenie
ciężarów o masie przekraczającej:
12 kg - przy pracy stałej,
20 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na
godzinę w czasie zmiany roboczej).

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
kobiet w ciąży (art. 178 k.p.),
 młodocianych (art. 203 k.p.),
 osób niepełnosprawnych z wyjątkiem
zatrudnionych przy pilnowaniu
 osób, które posiadają zaświadczenie
lekarskie stwierdzające przeciwwskazania
do wykonywania danej pracy

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
pracowników zatrudnionych na
stanowiskach pracy, na których
występują przekroczenia najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia
 osób opiekujących się dzieckiem do
lat 4, chyba że wyrażą na to zgodę (art.
178 par. 2 k.p.)

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
Standardowo liczba godzin pracy
określona w kodeksie pracy, wynosi 8
godzin dziennie i przeciętnie 40 godzin
tygodniowo
 Za czas przepracowany poza godzinami
pracy pracownikowi przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
W zamian za czas przepracowany w
godzinach nadliczbowych pracodawca,
na pisemny wniosek pracownika, może
udzielić mu w tym samym wymiarze
czasu wolnego od pracy.

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
POLEGA NA zapewnieniu:
wykonywania pracy i zajęć na stanowiskach
pracy i w warunkach niestwarzających zagrożeń
dla ich bezpieczeństwa i zdrowia

nadzoru nauczycieli, instruktorów praktycznej
nauki zawodu

informowaniu o możliwych zagrożeniach i
podjętych działaniach dotyczących zdrowia
młodocianych

organizowaniu przerw w pracy dla odpoczynku w
pomieszczeniach odizolowanych od czynników
szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
Pojęcie ryzyka zawodowego zawiera w
sobie prawdopodobieństwo wystąpienia
niepożądanych zdarzeń związanych z
wykonywaną pracą zawodową w formie
wypadku bądź choroby zawodowej


Pracownik przed rozpoczęciem pracy
na określonym stanowisku zostaje
zapoznany z ryzykiem zawodowym, co
potwierdza podpisem(art. 226 k. p.).
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
działają na pracownika przez okres dłuższy mogą
spowodować obniżenie sprawności fizycznej i
psychicznej pracownika( choroba, mniejsza wydajność)
HAŁAS- średni dopuszczalny 85dB-powyżej konieczne
ochronniki słuchu, w granicach od 80dB do 85dB
pracownik sam decyduje o ich używaniu
OŚWIETLENIE- norma 300 luksów w hali zakładu,
500 luksów przy stanowisku z monitorem ekranowym
Zbyt słabe oświetlenie powoduje stany
depresyjne
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
Hałas jest jednym z czynników uciążliwych
występujących w środowisku pracy w
pomieszczeniach biurowych.
 Hałas występujący na stanowiskach pracy
biurowej może powodować rozproszenie
uwagi, uczucie nadmiernego zmęczenia i
stres, co w konsekwencji ma wpływ na
jakość i wydajność pracy umysłowej
wymagającej koncentracji uwagi.
 Dopuszczalna norma 85dB,przy pracy
wymagającej skupienia 65dB

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
PSYCHOFIZYCZNE
* Rutyna, zmęczenie, młodzi pracownicy
powodują wypadki z braku
doświadczenia, lęku, że zrobią coś źle
 Problemy rodzinne w dużym stopniu
wpływają na wypadkowość
 Alkohol i leki
 Wiek i staż
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
1.
Zdarzenie nagłe- nie więcej niż jedna
zmiana robocza
2.
3.
4.
Przyczyna zewnętrzna
Skutkiem uraz albo śmierć
Związek z pracą ( czasowy, miejscowy i
przyczynowy)
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
W obiektach oraz na terenach przyległych do
nich jest zabronione ;
 wykonywanie czynności, które mogą
spowodować pożar, utrudnienie
prowadzenia działania ratowniczego lub
ewakuacji:
 używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i
stosowanie innych czynników mogących
zainicjować zapłon materiałów
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP

zamykać drzwi ewakuacyjnych w
sposób uniemożliwiający ich
natychmiastowe użycie;
składować materiałów palnych na
drogach komunikacji ogólnej służących
ewakuacji;

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
 przeciwwybuchowych urządzeń
odciążających,
 źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 urządzeń uruchamiających instalacje
gaśnicze i sterujących takimi instalacjami
oraz innymi instalacjami wpływającymi na
stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP

wyjść ewakuacyjnych albo okien dla
ekip ratowniczych,

wyłączników i tablic rozdzielczych
prądu elektrycznego oraz kurków
głównych instalacji gazowej;
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
Krótko i wyraźnie określić miejsce pożaru.
Dokładne określenie pożaru i miejsca jego powstania
przyspiesza jego zlokalizowanie i likwidację.
 Podać nr telefonu i swoje nazwisko.
 W celu szybkiego sprawdzenia, czy alarm nie jest
fałszywy, podanie numeru telefonu, z którego się
nadaje meldunek, i swojego nazwiska jest niezbędne.
 Potwierdzić przyjęcie.
 Nie rozłączać się, dopóki meldunek nie zostanie
potwierdzony.


mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
Przerwać pracę, zabezpieczyć ważne
dokumenty i wyłączyć urządzenia elektryczne.
 Pozamykać drzwi i okna, aby uniemożliwić
rozszerzanie się ognia lub dymu.
 Zachować spokój, aby nie dopuścić do paniki,
opuścić budynek, korzystając z drogi
ewakuacyjnej.
 Zbaczanie lub zawracanie z drogi
ewakuacyjnej utrudnia sprawne prowadzenie
ewakuacji i może spowodować panikę.
 Ściśle stosować się do poleceń kierownictwa
akcji.

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP


w pierwszej kolejności przystąpić do
ratowania ludzi, przeprowadzając
ewakuację z zagrożonego rejonu,
wyłączyć dopływ prądu elektrycznego i
gazu do strefy pożaru ( nie wolno gasić
wodą instalacji i urządzeń elektrycznych
będących pod napięciem ),
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP


usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego
sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam
materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a
także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne
dokumenty, nośniki informacji itp.,
nie należy otwierać bez potrzeby drzwi i okien
w pomieszczeniach, w których powstał pożar,
ponieważ dopływ powietrza sprzyja
rozprzestrzenianiu się ognia,
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP

otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał
pożar należy zachować szczególną ostrożność.
Wskazane jest schowanie się za ścianę od strony
klamki w drzwiach lub zasłonięcie twarzy,
wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub
przechodząc przez nie, należy ograniczać ilość
wdychanych produktów spalania. Poruszać się w
pozycji pochylonej, jak najbliżej podłogi i zasłaniać
usta, np. wilgotną chustką.

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
System powiadamiania;
 telefon alarmowy 998,
 telefon ratowniczy 112


droga ewakuacyjna to droga jaką
należy przebyć, aby znaleźć się w
miejscu bezpiecznym – czyli: na zewnątrz
budynku lub w strefie bezpiecznej
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
Zdarzenia warunkujące konieczność ewakuacji:






pożar
alarm o podłożeniu bomby
zagrożenie wybuchem
zagrożenie zawaleniem konstrukcji
emisja skażeń (chemicznych,
biologicznych)
zagrożenia atmosferyczne
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
Podstawowe obowiązki właściciela budynku
w zakresie ewakuacji:
• Zapewnić osobom przebywającym w budynku,
obiekcie budowlanym lub na terenie,
bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji
• Zapoznać pracowników z przepisami
przeciwpożarowymi
• Ustalić sposoby postępowania na wypadek
powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia.

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
ogłosić sygnał alarmowy „EWAKUACJA”
 otworzyć drzwi sal i pokoi powiadamiając o
charakterze zagrożenia i konieczności
ewakuacji – apelować o zachowanie spokoju,
 w pierwszej kolejności należy ewakuować
osoby z tych pomieszczeń, w których powstał
pożar,
 - następnie należy ewakuować osoby
poczynając od pierwszego piętra budynku.

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP

wskazać kierunek ruchu oraz określić miejsce
zbiórki,
 sprawdzić, zgodnie z listą - obecność,
 o ile to jest możliwe, sprawdzić
pomieszczenia, czy wszyscy je opuścili,
 ludzi odciętych od dróg wyjścia zebrać w
pomieszczeniu najbardziej oddalonym od
źródła pożaru,
 w przypadku bezpośredniego zagrożenia
życia podjąć próbę ewakuacji przez okna
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP

przejście ewakuacyjne czyli
droga do przebycia w
pomieszczeniu do wyjścia nie
może być dłuższa niż 70 metrów

odpowiednie oznakowanie i
oświetlenie dróg ewakuacji –
kształt, wymiar, kolor, wygląd
oznakowania ewakuacyjnego
ustalony według Polskiej Normy
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
Drzwi ewakuacyjne;
Wyjście
ewakuacyjne;
Miejsce zbiórki do ewakuacji;
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
Kierunek do wyjścia do drogi ewakuacyjnej
schodami w dół w lewo;
Pchać aby otworzyć;
Stłuc aby uzyskać dostęp;
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
Zakaz korzystania z dźwigu
osobowego w razie pożaru;
Rejon bez wyjścia
ewakuacyjnego;
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
O WIELE ŁATWIEJ ZAPOBIEGAĆ WYPADKOM
NIŻ PÓŹNIEJ LECZYĆ ICH SKUTKI !!!
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
GDZIE SIĘ TO STAŁO?
CO SIĘ STAŁO?
CZY SĄ OFIARY-POSZKODOWANI? ILE?
JAKIE SĄ USZKODZENIA CIAŁA?
KTO I SKĄD WZYWA POMOCY?
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
CZY POSZKODOWANY JEST UWOLNIONY OD
ZAGROŻENIA?
CZY SĄ OZNAKOWANE NIEBEZPIECZNE
ZAGROŻENIA, MATERIAŁY, SUBSTANCJE…?
DOPRECYZOWANIE STANU POSZKODOWANEGO.
JAKIE WYKONANO CZYNNOŚCI RATUNKOWE
INNE Np. zagrożenie pożarowe
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP

Połączenie z osobą przyjmującą
zgłoszenie wypadku należy
utrzymywać do momentu,
uzyskania potwierdzenia jego
przyjęcia
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
 ZABEZPIECZENIE SIEBIE
I POSZKODOWANEGO.
 EWAKUACJA POSZKODOWANEGO
Z MIEJSCA ZDARZENIA (JEŚLI JEST KONIECZNA).
 WEZWANIE LEKARZA.
 OPIEKA NAD POSZKODOWANYM DO
PRZYJAZDU LEKARZA.
 DZIAŁANIA RATUNKOWE .
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
Pierwszą czynnością jest:
natychmiastowe zatrzymanie krwotoku;

Ważne! Nie wolno wyjmować z ran ciał
obcych ani grzebać w ranach. Ranny,
którego rany zanieczyszczone są ziemią
lub kurzem, powinien obowiązkowo
otrzymać surowicę przeciwtężcową.
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
Pierwsza pomoc:
 natychmiast uwolnić porażonego spod
działania prądu elektrycznego poprzez:
 wyłączyć napięcie właściwego obwodu
elektrycznego,
 odciągnąć porażonego od urządzeń
będących pod napięciem (należy
pamiętać o stosowaniu przez ratującego
odpowiedniego zabezpieczenia siebie
przed porażeniem);

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
Znieść czynnik oparzeniowy
 Rozpocząć oziębianie rany( 20-30minut)
 Poszkodowanych płonących przewrócić
na ziemię i dokładnie ugasić odzież
płonącą
 Z oparzonych kończyn zdjąć zegarek,
biżuterię
 Miejsce oparzenia zabezpieczyć żelowym
opatrunkiem przeciw oparzeniowym

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
Czynniki mogące powodować wypadki
Śliskie nawierzchnie, nieuporządkowane przejścia możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia,
potknięcia i upadku
Spadające przedmioty, możliwość urazów w wyniku
uderzenia
Prąd elektryczny - możliwość porażenia w
przypadku wadliwie działającego
sprzętu elektrycznego
Czynniki fizyczne
Nadmierny hałas, niewłaściwe
oświetlenie- konieczne badania
środowiska pracy
Upewnij się maszyny są uziemione,
 Jeżeli poczujesz mrowienie lub
elektryczny szok wyłącz maszynę,
zabezpiecz przed użyciem
 Trzymaj ręce i palce z dala od maszyn.
Nie próbuj ich naprawiać lub regulować,
jeżeli nie są wyłączone lub wtyczka jest
w gniazdku

1. Zachować właściwą pozycję ciała oraz
oparcia dla rąk
2. Zachować porządek na stole oraz w
pobliżu stanowiska pracy
3. W miarę możliwości organizować pracę
w sposób urozmaicony, zmieniając
wykonywane zadania i pozycje ciała
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
4. W wypadku intensywnej pracy przy
komputerze dokonywać przerw 5 min
co 1 godzinę pracy.
5. W wypadku przerwy w zasilaniu
natychmiast wyłączyć urządzenia
elektryczne i odłączyć je od zasilania.
6. Nie dopuszczać do stanowiska pracy
osób nieupoważnionych
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP

Podłokietniki,

podporę, przynajmniej 5 ramienną,

regulację wysokości.
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
Plecy są wyprostowane.
 Klatka piersiowa wysunięta jest do przodu, a
głowa delikatnie uniesiona ku górze.
 Stopy mają kontakt z podłożem, a kąt
pomiędzy tułowiem i udami wynosi około
90°. Także kąt pomiędzy udami i
podudziami wynosi około 90°.
 Siedzenie ma charakter dynamiczny –
oznacza to, że możliwie często zmieniamy
pozycję, tak, by odciążać mięśnie i uniknąć
ich ciągłego napięcia statycznego.

mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
•
•
•
•
•
•
•
Zasypia bez trudu i dobrze śpi;
Budzi się bez budzika;
Ma dobrą pamięć;
Nie denerwuje się;
Nie jest zmęczony i zły;
Nie przeziębia się;
Ma zawsze: apetyt (w tym – seksualny),
dobry humor,
energię
mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP
Download