Zarządzanie programem kontroli zakażeń szpitalnych

advertisement
Jak efektywnie zarządzać programem
kontroli zakażeń szpitalnych ?
Tomasz Ozorowski
XX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, Wisła 20-23.04.2017
Elementy skutecznego programu kontroli
zakażeń szpitalnych
1
Obecność struktur odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie programu
2
Wsparcie administracji szpitala
3
Zarządzanie ryzykiem
4
Monitorowanie HAI
5
System wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji
6
Opracowane i wdrożone procedury na podstawie medycyny opartej na faktach
7
Program edukacyjny dla personelu i pacjentów
8
Okresowe określanie priorytetów dla działania programu
kontroli zakażeń wraz z oceną osiągania założonych celów.
2
Skuteczność profilaktyki zakażeń szpitalnych
Rodzaj zakażenia
Odcewnikowe zakażenia krwi
Odsetek zakażeń, którym
można zapobiec
65-70%
Zakażenia dróg moczowych
związanych z cewnikiem
65-70%
Respiratorowe zapalenia płuc
55%
Zakażenia miejsca operowanego
55%
Umscheid C.: Estimating the proportion of healthcare-associated infections that are reasonably preventable and
the related mortality and costs, Infect Control Hosp Epidemiol 2011; 32:101–14.
Europejskie Centrum Profilaktyk i Kontroli Chorób 2013
„Core competencies for infection control and hospital hygiene
professionals in the European Union

Opracowanie programu i uzyskanie wsparcia liderów szpitala
Zarządzanie programem poprzez opracowywanie projektów i planu
działań
Zarządzanie programem wg ECDC
Przedstawienie zarządowi
szpitala problemu zakażeń
jako kluczowego dla
bezpieczeństwa pacjentów z
podkreśleniem konsekwencji
zdrowotnych dla pacjentów,
strat finansowych, utraty
reputacji
Przygotowanie i
przedstawienie programu:
cele, wskaźniki, zarys
planu działania, związek z
innymi programami
bezpieczeństwa chorych
Opracowanie strategii
angażowania kluczowego
personelu dla działania
programu
Wykorzystywanie wiedzy o
szpitalu do elastycznego
kształtowania programu
Komunikacja z
personelem
Ustalanie priorytetów
działania na podstawie
aktualnych
problemów/oceny ryzyka
Organizacja lub
współpraca w
budowaniu pracy
zespołowej
Zarządzanie zespołem tak,
aby zapewnić wspólnotę
wizji i spójność działania
Jak możemy podsumować
nowoczesną epidemiologię ?
Potrzeba skutecznej
profilaktyki zakażeń
Dostęp do wiarygodnych
informacji o skutecznej
profilaktyce zakażeń
Zachowanie personelu
medycznego
W szpitalu zapewne
istnieje powszechna zgoda
( w tym administracji
szpitala), że profilaktyka
zakażeń szpitalnych jest
potrzebna
Coraz łatwiejszy dostęp
do wiarygodnych
informacji jak zapobiegać
zakażeniom szpitalnym
Jednym z głównych
powodów niepowodzeń
działań profilaktyki zakażeń
jest brak uzyskania
aktywnego wsparcia
personelu dla programu
Saint i wsp.: Prevention hospital infections: real-world problems, realistic solutions, Oxford University Press, 2015
Przestrzeganie procedur –
analiza 1653 OAiIT- USA
Rodzaj zakażenia
Przestrzeganie opisanych procedur
Profilaktyka zakażeń związanych z
cewnikiem centralnym
37-71%
Zapalenia płuc związane z respiratorem
45-55%
Zakażenia układu moczowego związane z
cewnikiem
6-27%
Stone i wsp. Am J Infect Control 2014;42:94-9
Dlaczego nigdy nie
dezynfekujesz rąk kiedy się
do mnie zbliżasz ??
MOTYWACJA
WIEDZA
WARTOŚCI
Zarządzanie programem
Krok I. Ustal zasoby ludzkie, podziel
odpowiedzialność osób zarządzających programem
Zarządzanie programem
• W celu efektywnego wdrażania programu
kontroli zakażeń szpitalnych, dyrekcja szpitala
powinna określić lidera, jednoosobowo
odpowiedzialnego za opracowanie programu
kontroli zakażeń szpitalnych
• Osoba odpowiedzialna jednoosobowo za
opracowanie programu kontroli zakażeń
szpitalnych jest podległa bezpośrednio
dyrektorowi szpitala.
Ustalanie płaszczyzny współpracy między
pielęgniarką epidemiologiczną i
przewodniczącym zespołu
• Przewodniczący zespołu – trzy warianty:
I. Przygotowany merytorycznie i zaangażowany
II. Nieprzygotowany
merytorycznie
ale
zaangażowany i z poczuciem odpowiedzialności ,
wysoka pozycja w strukturach szpitala– np. z-ca
dyrektora ds. lecznictwa – wkracza w sytuacjach
gdy konieczne jest angażowanie personelu –
głównie lekarskiego
III. Nierzygotowany, niezaangażowany…..dupek
Zarządzanie programem
Krok II. Ustal cele działania / priorytety
Cele programu kontroli zakażeń szpitalnych
1. Ochrona pacjenta przed wystąpieniem zakażenia
szpitalnego (HAI ang. Healthcare Associated
Infection)
2. Zapobieganie oporności drobnoustrojów na
antybiotyki
3. Uzyskanie powyższych celów w sposób
ekonomicznie uzasadniony
4.
5.
6.
Wypełnienie wymagań prawnych
Szpitalna polityka antybiotykowa ?
Ochrona pracowników przed zakażeniem ?
Zarządzanie programem
Krok III. Zrezygnuje z tego co nie działa lub
minimalizuj czas poświęcany na działania, z
których nic nie wynika - ale trzeba je prowadzić
ZERWIJ ŁAŃCUCHY……
System pasywny, silnie zakorzeniony w
Polsce, opiera się przede wszystkim na
biernej obserwacji zdarzeń bez prowadzenia
rzetelnych analiz, przedstawiania informacji
zwrotnych i aktywnych działań
Zarządzanie programem
IV. Zebranie wiarygodnych danych
Zbieranie danych
• Monitorowanie
• Obserwacja
• Wykonywane ryzykowne
procedury
• Infrastruktura
• Zatrudnienie
Wynik:
Zakażenia HAI
Lekooporność
Zużycie antybiotyków
Proces:
Higiena rąk
Przestrzeganie wskazań
do cewnikowania
Zlecanie antybiotyków
Zarządzanie programem
Krok V. Analiza ryzyka
• Bardzo ważny zapis dla szpitalnego systemu kontroli zakażeń
szpitalnych
• Dotyczy czynników ryzyka związanych z przeprowadzaniem
procedur
Zespół ds. kontroli zakażeń szpitalnych identyfikuje w szpitalu ryzyka
do wystąpienia zakażeń szpitalnych opracowuje propozycje ich
likwidacji lub ograniczenia
Raport otrzymuje dyrektor szpitala
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Zarządzanie programem
VI. Planowanie pracy
Planowanie pracy zespołu
• Praca zespołu opiera się na opracowywaniu i
wdrażaniu projektów
– Plan wynikający z podstawowych działań zespołu
jakim jest monitorowanie, szkolenie , identyfikacja i
wygaszanie ognisk , kontrole wewnętrzne.
– Plan i projekty czasowe: nie rzadziej niż raz do roku
określane są czasowe cele, które ma realizować
program oraz sposoby ich oceny. Określanie celów
działania odbywa się na podstawie przeprowadzonej
oceny czynników ryzyka występowania zakażeń
szpitalnych czy lekoopornością drobnoustrojów oraz
uzyskiwania informacji zwrotnej od personelu szpitala.
Przykłady celów czasowych
• Wzrost przestrzegania prowadzenia właściwej
higieny rąk, pomiar ilościowy,
• Zmniejszenie narażenia personelu na materiał
zakażany, pomiar ilościowy,
• Zmniejszenie zapadalności na zakażenia
Clostridium difficile,
• Zwiększenie wyszczepialności personelu
przeciwko grypie,
• Zmniejszenie ryzyka transmisji niektórych
drobnoustrojów np. Klebsiella pneumoniae ESBL
w OAiIT.
Zarządzanie programem
VII. Budowanie pracy zespołowej
Budowanie pracy zespołowej
• Dlaczego nie wystarczy napisanie procedury i
wydanie jej drogą zarządzenia dyrektora ?
– Ponieważ to nie działa !!!
• Pielęgniarka epidemiologiczna jest członkiem
oddziałowych zespołów terapeutycznych - nie
jest ciałem obcym
Budowanie zespołów
• Kogo wybrać z oddziału ??:
– zna oddział, potrafi mieć swoje zdanie w szukaniu
rozwiązań problemów, ceniąca jakość pracy i
bezpieczeństwo chorego, będąca w dobrych
relacjach z innymi pracownikami
• Pielęgniarka: osoba, która reprezentuje środowisko
(pracuje przy łóżku chorego) : docenianie wkładu
personelu pielęgniarskiego
• Lekarz: związany z zakładem pracy, specjalność
odpowiednia do zagadnienia, ma poważanie w
środowisku
Praca zespołu - opracowanie i wdrożenie
głównych pakietów działań
1. Pakiet działań „ Profilaktyka miejsca operowanego”
2. Pakiet działań: „ Profilaktyka zakażeń krwi związanych
z cewnikiem centralnym”
3. Pakiet działań : Profilaktyka zakażeń układu
moczowego”
4. Pakiet działań : Profilaktyka zakażeń układu
oddechowego”
5. Pakiet działań „ Profilaktyka zakażeń Clostridium
difficile”
6. Pakiet działań: higiena rąk wg WHO
Profilaktyka zakażeń Clostridium
difficile – pakiety działań
1. Określenie zadań pielęgniarki, lekarza, salowej
2. Szybka diagnostyka: GDH + toksyna, dostępne w
laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym
3. Izolacja kontaktowa pacjentów z CD
4. Higiena rąk
5. Weryfikacja sytuacji, w których dochodzi do
nadużywania antybiotyków , ograniczenie zużycia
głównie fluorochinolonów
6. Dekontaminacja środowiska: miejsca dotykowe,
dekontaminacja sali po pacjenci z CD, środki chlorowe
7. Monitorowanie zakażeń CD : liczba przypadków
/10000 osobodni
29
Komunikacja
• Komunikacja: 90% pracy lidera programu w
strukturach biznesowych
–„ Słuchamy po to by zrozumieć nie
żeby odpowiedzieć”
Ocena efektów działania
Sposób działania zespołu HAI jest oparty na pracy zadaniowej, nastawionej na
okresowym określaniu najważniejszych celów w zakresie kontroli HAI, ich
realizację i ocenę efektów
1.
Angażuj: wyjaśniaj dlaczego dana interwencja jest potrzebna,
2.
Edukuj: dostarcz dowodów na skuteczność danej interwencji,
3.
Wykonaj: zaplanowanie i wdrożenie interwencji np. poprzez pakiet
działań,
4. Oceń: weryfikacja działania, skutki działania.
Bryant K., i wsp.: SHEA White Paper: Necessary Infrastructure of Infection Prevention and
Healthcare Epidemiology Programs: A Review, Infect Control Hosp Epidemiol 2016;37:371-80
FUNDAMENT
• Każdy szpital ustala priorytety dla działań
zmierzających do osiągnięcia celów
programu. Priorytety wynikają z oceny ryzyka
wystąpienia zakażeń szpitalnych, określanego
na podstawie dostępnego piśmiennictwa oraz
specyficznego dla danego szpitala.
• Każdy szpital okresowo ocenia efekty
podejmowanych działań w realizacji
założonych celów.
MISJA
Zwiększyć bezpieczeństwo
pacjentów.
Zachować skuteczność
antybiotyków.
Współpraca i wypracowywanie porozumienia
Download