Raport roczny 2009-strona www - Projekt KLIMAT

advertisement
Projekt : KLIMAT
„Wpływ zmian klimatu na środowisko,
gospodarkę i społeczeństwo”
(zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki,
praktyki inŜynierskiej i planowania gospodarczego)
Zadanie 8:
Przeciwdziałanie degradacji polskich zbiorników retencyjnych
RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2009 r.
[Etapy I ÷ III]
Koordynator Zadania:
mgr inŜ. Edmund Sieinski
Warszawa, styczeń 2010 r.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
SPIS TREŚCI
1. Wstęp.
2. Cel badań.
3. Zakres prac.
4. Przyjęta metodyka badań i ich opis.
5. Osiągnięte wyniki i ich wykorzystanie.
6. Publikacje.
7. Literatura.
8. Wykaz wykonawców.
2
1. WSTĘP
Z eksploatacją sztucznych zbiorników wodnych związany jest cały szereg zmian
zachodzących w otaczającym je środowisku. Jedną z najwaŜniejszych grup tych zmian
stanowią procesy zamulania zbiorników wynikające z denudacji ich zlewni i osadzania się
w nich rumowiska zarówno unoszonego jak i wleczonego. Istnieje cały szereg czynników
wpływających na transport materiału erodowanego ze zlewni. Dwa z nich a mianowicie: suma
i natęŜenie opadów oraz wielkość powierzchniowego spływu wody, są w sposób bezpośredni
zaleŜne od panujących warunków klimatycznych a więc i ich zmian „prowadzących do
ustalenia się nowego stanu równowagi całego systemu klimatycznego względem stanu
wyjściowego”.
Istnienie duŜych wielozadaniowych zbiorników wodnych w Polsce jest niezbędne.
Zbiorniki istniejące mają niewielką łączną pojemność. Wynosi ona niewiele ponad 4%
średniego rocznego odpływu rzek polskich. Szacuje się, Ŝe pojemność ta powinna wynosić
ponad 10%. Zbiorniki retencyjne słuŜące głównie zaopatrzeniu w wodę zapewniają równieŜ
uregulowanie odpływu poniŜej nich (w tym niezbędnego przepływu biologicznego) oraz
chronią tereny przyległe do rzeki przed powodziami. UmoŜliwiają produkcję taniej,
ekologicznie czystej energii elektrycznej oraz hodowlę ryb, jak równieŜ tworzą nowe walory
krajobrazowe i zwiększają atrakcyjność terenów przyległych do zbiornika. Dla prowadzenia
racjonalnej gospodarki wodnej w regionie, niezbędna jest znajomość faktycznych
dyspozycyjnych zasobów wody co jest szczególnie waŜne w okresach występowania suszy
a takŜe informacji o będących do wykorzystania w przypadku zagroŜenia powodziowego
wolnych pojemności (rezerwa powodziowa) umoŜliwiających przechwycenie przynajmniej
części fali wezbraniowej. Wielkości te zaleŜą od pojemności zlokalizowanych na danym
obszarze zbiorników retencyjnych. Pojemność ta w miarę upływu czasu ich eksploatacji
maleje a przyczyną jest zjawisko zamulania powodowane denudacją powierzchniową zlewni
oraz w znacznie mniejszym stopniu erozją i abrazją brzegów samych zbiorników. Budowa
zapory tworzącej zbiornik wywołuje zakłócenie w procesie transportu rumowiska. Ciągła
akumulacja cząstek sedymentujących prowadzi do zmian w rozkładzie osadów, który
w duŜym stopniu zaleŜy od warunków eksploatacyjnych zbiornika oraz rytmu wezbrań
powodziowych. Z tego powodu podczas eksploatacji zbiornika ulegającego zamuleniu,
zmiany zasad eksploatacji bądź inne działania korygujące okazują się często niezbędne.
Proces zamulania zbiorników jest złoŜony i nie ma charakteru liniowego. Dla kaŜdego
takiego obiektu szczegółowego rozpoznania wymagają takie zagadnienia jak: intensywność
i zmienność w czasie akumulacji rumowiska w zbiorniku, miejsca osadzania się materiału
3
akumulowanego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów cofkowych, struktura, rodzaj
i pochodzenie rumowiska. Istotną konsekwencją odkładania się rumowiska w cofce jest
wzrost zagroŜenia terenów przyległych do zbiornika w okresach wezbrań. Spłycanie się
rejonu cofki i intensywne jej zarastanie roślinnością jest powodem powstawania zatorów
lodowych, których efektem moŜe być podnoszenie się zwierciadła wody powyŜej
projektowanych krzywych cofkowych a więc teŜ powyŜej korony zapór bocznych bądź
obwałowań. Zjawiska takie wystąpiły na kilku polskich zbiornikach powodując przerwanie
wałów i w konsekwencji znaczne straty materialne.
Sedymentacja i utrata w jej konsekwencji znacznych czynnych objętości zbiorników
wodnych jest waŜnym problemem w światowej gospodarce wodnej. Według oceny ICOLD
całkowita pojemność sztucznych zbiorników wodnych na świecie (w tym tworzonych
równieŜ przez zapory o wysokości <15 m) wynosi ok. 7 miliardów m3 z czego 3 miliardy m3
stanowi objętość martwa tych zbiorników. Roczny cięŜar osadów niesionych przez rzeki
(rumowisko wleczone i unoszone) ocenia się na ok. 24 ÷ 30 miliardów ton przy objętościach
przepływów rzędu 40 000 km3. Uwzględniając zmienną zawartość osadów przy róŜnych
przepływach i przyjmując średnią ich ilość na ok. 0,6 ÷ 0,7 t/1000 m3 szacuje się, Ŝe tylko
w zbiornikach utworzonych przez zapory eksploatowane przez 30 ÷ 40 lat osadza się rocznie
ok. 1400 mln m3 rumowiska.
W Polsce oszacowano orientacyjnie, w oparciu o fragmentaryczne i niesystematycznie
prowadzone pomiary na 26 z ponad 50-ciu istniejących polskich duŜych zbiornikach
retencyjnych, Ŝe straciły one w czasie dotychczasowej eksploatacji (średni jej czas wynosił
wówczas około 55 lat) około 250 mln m3. W tej sytuacji oraz przy trudnościach z budową
kolejnych zbiorników koniecznym stało się dokładne rozpoznanie problemów związanych
z procesem zamulania i jego kontrolą w eksploatowanych zbiornikach oraz ustalenie
moŜliwości technicznych jak i ekonomicznych odzyskiwania utraconej pojemności
retencyjnej. Było to powodem podjęcia realizacji zadania 8 dotyczącego badań degradacji
polskich zbiorników retencyjnych równieŜ w aspekcie ewentualnych zmian klimatu.
2. CEL BADAŃ
Podejmując realizację zadania 8 sprecyzowano główne jego cele którymi są:
-
aktualizacja moŜliwości retencyjnych polskich zbiorników zaporowych,
-
ustalenie sposobów odzyskiwania utraconej pojemności zbiorników oraz moŜliwości
technicznych i ekonomicznych zagospodarowania osadów w nich akumulowanych,
4
-
opracowanie zasad i programu systematycznej kontroli batymetrycznej zbiorników.
Cele
poszczególnych
etapów
zakończonych
bądź
rozpoczętych
w
2009
r.
parametrów
technicznych
przedstawiono poniŜej.
Etap I
• Inwentaryzacja
wyjściowych
i
aktualnych
wyselekcjonowanej grupy zbiorników retencyjnych.
• Rejestracja wykonanych w trakcie eksploatacji zbiorników, pomiarów batymetrycznych
ich czasz.
• Wstępna ocena aktualnych moŜliwości retencyjnych zbiorników zaporowych.
• Wybór zbiorników na których zostaną wykonane w ramach projektu pomiary
batymetryczne.
Etap II
• Wykonanie pomiarów testowych na wybranym zbiorniku retencyjnym.
• Wykonanie
pomiarów
batymetrycznych
na
trzech
wybranych
zbiornikach
charakterystycznych z racji swojego usytuowania (zbiornik nizinny, sudecki, karpacki).
• Opracowanie modeli numerycznych czasz zmierzonych zbiorników.
Etap III
• Analiza zmian wskaźnika intensywności zamulania przykładowych zbiorników
w funkcji czasu ich eksploatacji.
• Ustalenie zmiany pojemności poszczególnych warstw przykładowych zbiorników w
czasie ich eksploatacji.
• Wyznaczenie stref intensywnego odkładania się rumowiska w wybranych zbiornikach.
3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
Zakres wykonanych w 2009 roku w zadaniu 8 prac z ich podziałem na etapy
przedstawiono poniŜej.
W etapie I zinwentaryzowano zbiorniki zaporowe o objętości początkowej (przy
normalnym poziomie piętrzenia – NPP) większej lub równej 5 mln m3. Ze zbioru tego
wyodrębniono zbiorniki retencyjne usytuowane na naturalnych ciekach oraz zebrano
5
i zweryfikowano ich parametry takie jak: data rozpoczęcia eksploatacji, lokalizacja,
powierzchnia zlewni, przeznaczenie, charakterystyczne rzędne piętrzenia i odpowiadające im
pojemności oraz powierzchnie zalewu. Następnie dokonano rejestracji wszystkich dotychczas
wykonywanych pomiarów batymetrycznych na zbiornikach wchodzących w skład
rozpatrywanego zbioru. Zebrany materiał poddano analizie pod kątem częstotliwości
wykonywania pomiarów, a takŜe wiarygodności osiąganych wyników. Przeprowadzono takŜe
wstępną ogólną ocenę moŜliwości retencyjnych rozpatrywanych zbiorników a takŜe
wytypowano z pośród nich trzy charakterystyczne z racji połoŜenia zbiorniki, na których
zostaną wykonane pomiary batymetryczne wraz z opracowaniem krzywych pojemności
i powierzchni zalewu oraz modeli numerycznych ich czasz. Wytypowano takŜe do pomiarów
testowych zbiornik Brody IłŜeckie mający, z powodu swego usytuowania, cechy zbiornika
nizinnego i górskiego.
W rozpoczętym etapie II zgromadzono materiały archiwalne dotyczące batymetrii
zbiornika Brody IłŜeckie, przygotowano plan pomiarów uwzględniający charakter kształtu
linii brzegowej zbiornika, przeszkody nawigacyjne i sposób sondowania zapewniający
wymaganą gęstość pokrycia pikietami akwenu. Wykonano pomiar batymetryczny całego
zbiornika wraz z opracowaniem kameralnym uzyskanych wyników. Na zbiorniku Brody
IłŜeckie przeprowadzono takŜe z uŜyciem sonaru Edge-Tech. 4125-D pomiar testowy,
którego celem była próba odwzorowania kształtu fragmentu dna. Dokonano analizy
uzyskanych
wyników.
Rozpoczęto
takŜe
prace
przygotowawcze
do
pomiarów
batymetrycznych trzech wytypowanych zbiorników.
Etap III dotyczący badań dynamiki zamulania zbiorników objął w pierwszej kolejności
zgromadzenie archiwalnych danych pomiarowych związanych z badaniami zamulania
retencyjnych zbiorników zaporowych. Wykorzystując te materiały wykonano obliczenia wraz
z analizą zmian wskaźnika intensywności zamulania poszczególnych zbiorników w funkcji
czasu ich eksploatacji. Wyniki te odniesiono takŜe do powierzchni zlewni zamykanej przez
zapory zbiorników, uzyskując na tej drodze wskaźniki denudacji powierzchniowej.
Wykonano obliczenia oraz zilustrowano graficznie w postaci krzywych, zmiany pojemności
poszczególnych warstw wybranych zbiorników w czasie ich eksploatacji. Dla kilku
zbiorników sporządzono ich profile podłuŜne ilustrując zmiany zachodzące w wyniku
zamulania a w szczególności pokazujące strefy intensywnego osadzania się rumowiska. Na
dwóch zbiornikach (testowym i porównawczym) pobrano z róŜnych stref dna próbki osadów
oraz wykonano badania ich składu granulometrycznego.
6
4. PRZYJĘTA METODYKA BADAŃ I ICH OPIS
W wyniku przeprowadzonej analizy publikacji na temat polskich zbiorników wodnych
oraz dotychczas zgromadzonych danych, postanowiono pracami w zadaniu 8 objąć sztuczne
zbiorniki wodne, które w chwili oddawania ich do eksploatacji posiadały pojemność
całkowitą wynoszącą co najmniej 5 mln m3. Ustalono, Ŝe zbiorników takich jest
w Polsce eksploatowanych 66. Dla realizacji celów wynikających ze sformułowania zadania 8
postanowiono przyjąć kolejne kryteria, które ograniczyły podany wyŜej zbiór do zbiorników:
-
utworzonych przez zapory (tzw. zbiorniki zaporowe),
-
zlokalizowanych na naturalnych ciekach,
-
retencyjnych.
Tak więc w dalszych pracach zrezygnowano z pozyskiwania i szczegółowej weryfikacji
danych dotyczących zbiorników:
-
zlokalizowanych w wyrobiskach (jest ich 7 o łącznej pojemności wyjściowej 354,2 mln
m3),
-
przepływowych (nie posiadających moŜliwości retencyjnych – są takie 3 o łącznej
pojemności wyjściowej 519,3 mln m3),
-
zlokalizowanych na kanałach (są takie 2 o łącznej pojemności wyjściowej 13,8 mln m3),
-
osiągających pojemność powyŜej 5 mln m3 tylko wraz z objętością podpiętrzonych jezior,
-
przeciwpowodziowych suchych,
-
górnych zbiorników elektrowni pompowych.
Ostatecznie dalszymi pracami w zadaniu 8 objęto 51 zbiorników spełniających załoŜone
kryteria a łączna projektowana wyjściowa całkowita pojemność zbiorników z analizy których
zrezygnowano wynosiła 917,1 mln m3. Opracowano wzór karty inwentaryzacyjnej
zawierającej oprócz informacji o lokalizacji zbiornika, powierzchni jego zlewni, właścicielu,
przeznaczeniu, terminie rozpoczęcia eksploatacji oraz jego parametrach technicznych,
równieŜ niezbędne do dalszych prac informacje o przeprowadzonych dotychczas kontrolnych
pracach pomiarowych (pomiarach batymetrycznych) i ustalonych na ich podstawie ostatnich
zarejestrowanych parametrach obiektu. Karty inwentaryzacyjne wypełniono na podstawie:
-
informacji otrzymanych od eksploatatorów zbiorników (m.in. danych zawartych
w instrukcjach eksploatacji),
-
własnych materiałów archiwalnych (w tym opracowań wykonanych przez IGW, PIHM
i IMGW pomiarów batymetrycznych),
-
publikacji naukowych,
-
monografii budowli piętrzących,
7
-
innych źródeł do których udało się dotrzeć.
Podlegające analizie obiekty przyporządkowano wstępnie, w zaleŜności od ich lokalizacji do
trzech grup zbiorników: karpackich, sudeckich i nizinnych. Zgromadzone na kartach dane
poddano szczegółowej weryfikacji. Było to konieczne między innymi dlatego Ŝe:
-
wyjściowe (projektowane) krzywe objętości zbiorników i powierzchni ich zalewu
w zaleŜności od rzędnych piętrzenia budzą często uzasadnione wątpliwości; były one
przewaŜnie konstruowane na podstawie, nie weryfikowanych bezpośrednimi pomiarami,
podkładów mapowych,
-
często w czasie budowy zapory na obszarze czaszy zbiornika wykonywano znaczące
roboty ziemne, które miały istotny wpływ na pojemność zbiornika,
-
z dna niektórych zbiorników wydobywane jest kruszywo w ilościach mających wpływ na
pojemność poszczególnych jego warstw.
PoniŜej przykładowo przedstawiono kartę inwentaryzacyjną zbiornika Turawa.
ZBIORNIK – TURAWA
Rzeka
Kilometr rzeki (lokalizacja zapory)
Lokalizacja zbiornika
Mała Panew
18+500
[km]
geograficzna
Nizina Śląska
[km2]
Powierzchnia zlewni
Rok oddania zbiornika do eksploatacji
Właściciel zbiornika
1422 (1421)
1938/1948*
Skarb Państwa
w administracji
RZGW Wrocław
przeciwpowodziowa, energetyczne,
rekreacja, zaopatrzenie w wodę
elektrowni „Opole”, retencja wód dla
potrzeb Ŝeglugi
Zadania zbiornika
Rzędna maksymalnego piętrzenia**
Rzędna normalnego piętrzenia
Rzędna minimalnego piętrzenia
[m n.p.m.]
[m n.p.m.]
[m n.p.m.]
Pojemności zbiornika
[mln m3]
[mln m3]
[mln m3]
Przy maksymalnym piętrzeniu
Przy normalnym piętrzeniu
Martwa
Powierzchnia zbiornika przy maksymalnym piętrzeniu [ha]
Powierzchnia zbiornika przy normalnym piętrzeniu
[ha]
176,90
176,10
168,20
Wyjściowa
Aktualna
(1948r)
(1980r.)
108,00
103,58
92,00
87,67
2,90
1,69
2067
2051
1966
1927
Uwagi: Obiekt składa się ze zbiornika głównego i tzw. zbiornika wstępnego. Podane dane dotyczą obu zbiorników łącznie.
* Rok pierwszego napełnienia zbiornika.
** Rzędne podano w układzie Amsterdam – dotyczą sytuacji przed podwyŜszeniem przelewów. Po podwyŜszeniu
wynoszą one: maks. p.p. 177,03, normalny p.p. 176,35, minimalny 169,00.
8
Pomiary batymetryczne
Data
pomiaru
Zakres i metoda
pomiarów
Wykonawca
pomiarów i badań
1947
Krzywa pojemności
Przekroje całego zbiornika, mapa
batymetryczna, krzywa pojemności,
krzywa powierzchni zalewu,
przekroje poprzeczne
Badania miąŜszości namułów,
skład rumowiska
Przekroje całego zbiornika, mapa
batymetryczna, krzywa pojemności,
krzywa powierzchni zalewu,
przekroje poprzeczne
Według projektu
1961
1980
1980
2004
IGW
Oddział Dolnośląski Polskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi
Zespół Rzeczoznawców SITWM
Warszawa
ITC Holandia na zlecenie Pełnomocnika
Rządu d.s. Programu Odra 2006
Pomiar całego zbiornika
Uwagi: Wyniki pomiaru z 2004 r. budzą wątpliwości (przyrosty objętości). Kierownictwo zbiornika uŜywa
krzywych z 1980 r.
Ze zgromadzonego materiału, jednoznacznie wynika, Ŝe nie posiadamy pełnej,
wiarygodnej
informacji
o
aktualnej
pojemności
polskich
zaporowych
zbiorników
retencyjnych. Jest to spowodowane brakiem funkcjonowania systemu kontrolowania poprzez
pomiary batymetryczne, zmian zachodzących w pojemności zbiorników spowodowanych
procesem zamulania. Analizowane zbiorniki moŜna podzielić na kilka grup:
- zbiorniki kontrolowane dosyć systematycznie – przykładem moŜe być tu zbiornik
RoŜnów,
- zbiorniki kontrolowane dosyć systematycznie ale tylko do chwili wybudowania
bezpośrednio powyŜej nich nowego zbiornika – np. zbiornik Myczkowce,
- zbiorniki kontrolowane sporadycznie – przykładem moŜe tu być zbiornik
Goczałkowice,
- zbiorniki nigdy nie kontrolowane – jest ich aŜ 23 czyli 45% analizowanego zbioru.
Z powodu braku pełnej informacji o aktualnym stanie zamulenia poszczególnych
zbiorników a zarazem oceny ich moŜliwości retencyjnych trzeba się uciec do metod
uproszczonych w postaci obliczeń teoretycznych. Oprócz umoŜliwienia oszacowania
objętości rumowiska odłoŜonego w czasie eksploatacji w zbiornikach kontrolowanych
sporadycznie lub w ogóle nie kontrolowanych, obliczenia te dostarczają materiału
porównawczego dla tych zbiorników na których wykonywano wiarygodne pomiary
batymetryczne.
9
Obliczenia akumulacji rumowiska w zbiorniku wykonuje się metodami: analogii,
intensywności denudacji, pomiarów unoszenia. Metody te słuŜą do określenia średniego
rocznego zamulenia zbiornika. Na podstawie średniego rocznego zamulenia oblicza się
Ŝywotność zbiornika oraz przebieg zamulenia wraz z upływem czasu.
Ze względu na trudności związane z wykorzystaniem materiałów z bezpośrednich
pomiarów unoszenia i wleczenia, moŜna w obliczeniach oprzeć się na danych
charakteryzujących intensywność denudacji w poszczególnych regionach i podregionach
hydrograficznych. SłuŜy do tego opracowana przez Reniger 9-cio stopniowa skala
zmywalności gruntu, natomiast dla określenia ilościowego denudacji, odpowiadającej
poszczególnym klasom, słuŜą wskaźniki opracowane przez Dębskiego lub wskaźniki
denudacji odpływowej opracowane w IMGW. Obliczając średnie roczne zamulenie na
podstawie intensywności denudacji zlewni naleŜy teŜ brać pod uwagę jaka część tej zlewni
wyłączona jest przez zabudowę zbiornikową z udziału w transporcie rumowiska unoszonego
lub teŜ w jaki sposób zabudowa ta ogranicza transport unosin.
Omawiana metoda polega na obliczaniu łącznej ilości materiału wleczonego i unoszonego ze
wzoru:
m
ΣD = ΣAi ⋅ Di
1
gdzie:
ΣD
- łączna ilość materiału unoszonego i wleczonego docierająca do zbiornika w t/rok,
Ai
- część powierzchni zlewni odpowiadająca danej klasie denudacji w km2,
Di
- intensywność denudacji odpowiadająca danej klasie w t/km2/rok lub wskaźnik
denudacji odpływowej.
Obserwacje procesów zamulania wykazują, Ŝe zaleŜność między okresem eksploatacji
zbiornika a objętością osadów nagromadzonych w nim w dłuŜszym okresie czasu nie jest
liniowa. Wraz z upływem czasu rośnie bowiem ilość drobnego rumowiska (unosin)
przepływającego przez zbiornik i dostającego się do dolnego stanowiska. Rzeczywisty
przebieg zamulania moŜe odwzorować krzywa dąŜąca asymptotycznie do granicy, która
stanowi wartość róŜnicy między początkową (V0) a końcową (Vk) pojemnością zbiornika.
Równanie tej krzywej wyprowadzili Orth i Szamow na podstawie danych empirycznych.
W praktyce w Polsce stosuje się teoretyczny wzór Gonczarowa dający wyniki zbliŜone do
otrzymanych metodą Ortha-Szamowa. Wzór ten ma postać:
10
  Z  t 
Z t = V0 ⋅ 1 − 1 − 1  
  V0  
gdzie;
Zt – objętość osadów w zbiorniku po upływie t lat w m3,
V0 – początkowa pojemność zbiornika w m3,
Z1 – średnie roczne zamulenie w początkowym okresie eksploatacji zbiornika w m3,
t – ilość lat (dowolnie załoŜona).
Celem ocenienia moŜliwości retencyjnych rozpatrywanych zbiorników wykonano
obliczenia ilości zakumulowanego w nich rumowiska. W obliczeniach tych występują trzy
warianty:
a) Na zbiorniku wykonano w roku 2008 pomiary batymetryczne – w tym przypadku (było
ich 10) aktualną pojemność zbiornika oraz objętość rumowiska w nim zakumulowanego
ustalono na podstawie aktualnej krzywej pojemności.
b) Na zbiorniku wykonano pomiary batymetryczne kilka lub kilkanaście lat temu
– w tym przypadku wartość rocznego zamulenia (Z1) ustalono w oparciu o ich wyniki
z przekształconego do postaci:
Z 1 = V0 − e c
wzoru Gonczarowa gdzie:
c=
(
ln Vt ⋅ V0t −1
t
)
Oznacza to, Ŝe wartość Z1 jest tak dobrana, Ŝe obliczone zamulenie zbiornika po „t”
latach eksploatacji (czyli po liczbie lat jaka upłynęła od oddania zbiornika do eksploatacji
do roku wykonania ostatnich wiarygodnych pomiarów batymetrycznych) jest identyczne
z zamuleniem ustalonym w wyniku pomiarów. Mając tak dobraną wartość Z1 moŜna było
obliczyć zamulanie tego zbiornika na koniec roku 2008 a w konsekwencji jego aktualną
pojemność.
c) Na zbiorniku nigdy nie wykonywano pomiarów batymetrycznych – w tym przypadku
wartość rocznego zamulenia Z1 ustalono metodami: Reiniger-Dębskiego oraz wskaźnika
denudacji odpływowej.
Obliczając średnie roczne zamulenie zbiornika metodą Reiniger-Dębskiego oraz wskaźnika
denudacji odpływowej nanoszono na odpowiednią mapę intensywności denudacji zarys
zlewni połoŜonej powyŜej tego zbiornika i przyporządkowywano poszczególnym klasom lub
11
wskaźnikom denudacji powierzchnie cząstkowe zlewni. Iloczyny części powierzchni zlewni
odpowiadające danej klasie denudacji i wskaźnika intensywności denudacji sumowano.
PoniewaŜ wskaźniki denudacji w obydwu metodach są wyraŜone w t/km2rok, to przeliczając
uzyskane wyniki na objętość osadzonego rumowiska przyjęto jego cięŜar objętościowy równy
0,7 t/m3. Pamiętano równieŜ, Ŝe część zlewni zbiornika moŜe być wyłączone z transportu
rumowiska poprzez zbudowany powyŜej inny zbiornik.
Wykonując w ramach etapu II pomiar zbiornika Brody IłŜeckie zastosowano opisany
dalej tok postępowania. Jako granicę zalewu przy maksymalnym poziomie piętrzenia przyjęto
linię zcyfrowaną z aktualnej mapy topograficznej w skali 1 : 10 000. We fragmentach gdzie
uŜycie skanowanej mapy topograficznej było mało dokładne wykonano pomiary techniką
geodezyjną wykorzystującą system geodezji satelitarnej GPS. PoniewaŜ poziom wody
w zbiorniku podczas pomiarów echosondą był o 108 cm niŜszy od rzędnej maksymalnego
piętrzenia to odsłonięte fragmenty terenu oraz linię zwierciadła wody zmierzono metodami
geodezyjnymi i włączono do zbioru wyników sondowania jako dodatkowe pikiety.
Przestrzenie podwodne znajdujące się pomiędzy liniami przekrojowymi były penetrowane
sonarem w poszukiwaniu ewentualnych pominiętych płycizn lub głębin.
Pomiary geodezyjne wykonano w maju 2009 r. a sondowanie czaszy zbiornika
przeprowadzono przy uŜyciu ultradźwiękowej cyfrowej echosondy w dniach od 15 do 17
czerwca 2009 r. UŜyta do pomiarów echosonda RESON PC-100 współpracująca,
z odbiornikiem systemu GPS umoŜliwiała sternikowi bieŜącą obserwację na ekranie pozycji
i przesuwania się wizerunku łodzi pomiarowej na tle mapy z zaplanowaną trasą pływania
i śladem przebytej drogi. System ten umoŜliwia kontrolę i realizację wcześniej załoŜonej
gęstości punktów pomiaru głębokości. W pomiarach zbiornika Brody IłŜeckie wniosła ona 40
pikiet/ha.
Echosonda
przed
pomiarami
była
kalibrowana
w
programie
"„echo-
control"”poprzez wprowadzenie poprawki prędkości dźwięku ze względu na temperaturę
wody. Wyniki pomiarów zostały zapisane w pamięci urządzenia. Do wykonania pomiarów
został uŜyty następujący sprzęt.
▪ Odbiornik GPS Trimble 5700.
▪ Echosonda cyfrowa RESON PC-100.
▪ Łódź pomiarowa z silnikiem.
Ze sprzętem tym współdziałał sonar Edge-Tech 4125-D pracujący z częstotliwością 400 kHz
zawieszony na burcie łodzi pomiarowej 1 metr poniŜej zwierciadła wody – fot. 1. Zapewniał
12
on zobrazowanie dna zbiornika na szerokości 50 m w obie strony od poruszającej się łodzi –
fot. 2. Uzyskane w ten sposób informacje okazały się istotne jedynie przy odwzorowywaniu
dna w okolicy zapory bocznej Stryków, którą zbudowano z materiału wydobytego
ze zbiornika. W okolicy zapory czołowej zlokalizowano 3 zatopione łodzie.
Dane pomiarowe gromadzone były w pamięci echosondy w postaci zbiorów dla
poszczególnych dni sondowań z zapisem pozycji, głębokości i czasu w zbiorach RAW i PRD
konwertowanych następnie na ASCII/DAT. Po weryfikacji i transformacji do układu
współrzędnych „1992” wprowadzono je do programu SURFER 8. Obliczenia wykonano
stosując algorytm Minimalnej Krzywizny w modelu terenu „GRID”.
W przeprowadzonych badaniach dynamiki zamulania zbiorników zaporowych oraz rozkładu
osadzonego w nich materiału dostarczonego ze zlewni, przyjęto metodykę opartą na analizie
transformacji krzywych pojemności. RóŜnice objętości odpowiadające określonym rzędnym
piętrzenia odczytane z kolejnych krzywych są miarą zamulenia tej części zbiornika, w czasie
jaki upłynął między rozpatrywanymi pomiarami batymetrycznymi. Na rysunku 1
przedstawiono przykładowo krzywe pojemności oraz krzywą jej strat, sporządzone dla
zbiornika roŜnowskiego dla lat 1942 ÷ 2003.
13
14
Fot. 1. Sonar Edge – Tech 4125-D w czasie pomiarów testowych na zbiorniku Brody IłŜeckie
Fot. 2. Sonogram obszaru przy zaporze czołowej zbiornika Brody IłŜeckie
15
maksymalny pp.
piętrzenie [mnp m.]
270,0
strata pojemnośc 1942-2003
265,0
pojemność wg. pomiarów z 2003
pojemnośc pierwotna - 1942
260,0
minimalny pp.
255,0
250,0
245,0
pojemność [m ln. m 3 ]
240,0
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
Rys. 1. Krzywe pojemności zbiornika roŜnowskiego w latach 1942 – 2003
Straty pojemności moŜna teŜ określić poprzez pomiar bezpośredni, metodą opartą na
siatce stałych przekrojów poprzecznych rozmieszczonych na całej długości zbiornika.
Wielkość osadów wyliczana jest ze zmiany powierzchni przekroju poprzecznego mnoŜonej
przez odległość między przekrojami a następnie sumowana. Otrzymane wyniki dają nam
pogląd jak rozkładają się osady na całej długości zbiornika i jaka jest intensywność ich
akumulacji na poszczególnych odcinkach. Przykład takiego postępowania ilustruje rysunek 2.
16
80,000
V [m ln m 3]
profil 70
profil 60
profil 50
profil 40
profil 30
90,000
V = 76,6 mlnm3
70,000
profil 20
60,000
50,000
profil 1
40,000
30,000
profil 10
dV
suma dV
20,000
10,000
kilometraŜ WISŁY
680,000
670,000
660,000
650,000
640,000
630,000
620,000
0,000
610,000
Rys. 2. Bilans osadów w zbiorniku wodnym wykonany metodą przekrojową
Metoda
przekrojowa
pozwala
równieŜ
na
konstruowanie
krzywych
pojemności.
W przekrojach poprzecznych przy róŜnych poziomach napełnienia określane jest pole
ograniczone obwodem zwilŜonym a następnie jest ono mnoŜone przez odległość między
przekrojami. Zsumowane objętości cząstkowe na całej długości zbiornika na róŜnych
poziomach pozwalają na konstrukcję krzywej pojemności, która porównana z krzywą
wyjściową daje wynik zmian. Przy metodzie tej nie uwzględnia się kształtów zbiornika.
Inną formą przedstawienia przebiegu procesu akumulacji osadów w zbiorniku jest jego
profil podłuŜny, na którym pokazane są zmiany dna w czasie eksploatacji obiektu. Taki profil
dla zbiornika roŜnowskiego pokazano na rysunku 3.
17
Max. PP - 270,0 mnpm
270
268
266
próg przezlewu
264
piętrzenie [mnpm]
korona przezlewu
262
1960
2003
Min. PP - 258,5 mnpm
260
1994
1941
258
256
254
252
250
248
246
244
oś spustu
242
240
238
236
234
km biegu Dunajca
100
98
96
232
94
92
90
88
86
84
82
80
78
Rys. 3. Zbiornik RoŜnów. Profil wzdłuŜ nurtu Dunajca w okresie 1941 – 2003.
Cechą charakterystyczną tego profilu jest podniesienie się poziomu dna
w cofce
zbiornika do rzędnej 262÷264 m npm i stopniowe przesuwanie się obszaru depozytu osadów
w kierunku zapory.
W etapie III przeprowadzono równieŜ na dwóch zbiornikach pobór i badania próbek
osadu na zawartość procentową masy organicznej i składu granulometrycznego części
nieorganicznych. Próbki osadu w ilości 17 szt. pobrano równomiernie na całej długości,
przyjmowanego jako porównawczy, zbiornika włocławskiego i w ilości 14 ze zbiornika
Brody IłŜeckie. Miejsce poboru określano z pomiaru GPS. Badania laboratoryjne realizowano
zgodnie z metodyką opisaną w normie PN-88/B-04481: „Grunty budowlane. Badania próbek
gruntów”. Na podstawie składu granulometrycznego wykreślono krzywe uziarnienia,
z których wyznaczono średnicę charakterystyczną d50 dla kaŜdej próby w postaci naturalnej
oraz po usunięciu części organicznych. Zawartość części organicznych w osadzie oznaczano
jako stratę jego masy podczas praŜenia. Wyniki przedstawiono na rysunku 4.
18
N
14
0,45
0,4
0,35
Badania osadów dennych zbiornika wodnego Brody IłŜeckie
12
13
Most w Dziurowie
0,5
Most w Stykowie
0,55
średnica charakterystyczna cząstek -d
50
0,6
[mm]
0,65
10
7
ZAPORA BRODY IŁśECKIE
6
0,3
0,25
0,2
0,15
11
9
5
y = 0,0827x - 6,3647
8
0,1
2
0,05
1
3
4
0
76,0
77,0
78,0
kilomatraŜ rzeki Kamienna [km]
79,0
80,0
81,0
82,0
83,0
84,0
N
Rys. 4. Wykres rozkładu średnic charakterystycznych cząstek - d 50
części nieorganicznych na
długości zbiornika
Określenie procentowego rozkładu osadów organicznych na długości całego zbiornika
ma istotne znaczenie przy ewentualnym ich zagospodarowywaniu a rozkładu średnic d50
z uwagi na moŜliwość wykorzystania osadów nieorganicznych przy eksploatacji kruszywa do
celów budowlanych oraz podwyŜszania wałów cofkowych.
19
5. OSIĄGNIĘTE WYNIKI I ICH WYKORZYSTANIE
Najistotniejsze wyniki prac wykonanych w etapie I przedstawiono poniŜej:
▪
Zinwentaryzowanie zbiorników wodnych spełniających określone kryteria oraz ich
parametrów eksploatacyjnych i technicznych. Zrobiono to w formie zweryfikowanych
kart inwentaryzacyjnych. Stanowią one materiał wyjściowy do prac w etapach II, III, IV
i V.
▪
Rejestracja
i
analiza
wszystkich
dotychczasowych
pomiarów
batymetrycznych
wykonanych na objętych projektem zbiornikach. Materiał zostanie wykorzystany do
opracowania zasad i harmonogramu monitoringu polskich zbiorników retencyjnych.
▪
Ustalenie bądź obliczenie aktualnych pojemności wszystkich rozpatrywanych zbiorników.
Znajomość tych wielkości jest niezbędna do prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej
na zbiornikach.
Karty inwentaryzacyjne obiektów oraz szczegółowe wyniki obliczeń ich pojemności,
a tym samym ich zdolności retencyjnych, zostaną zawarte w Raporcie merytorycznym z prac
wykonanych w etapie I.
Główne wyniki prac w etapie III przedstawiają się następująco:
• Obliczenie wskaźników intensywności zamulania tych zbiorników, na których wykonano
w trakcie ich eksploatacji pomiary batymetryczne oraz ustalenie dla nich wskaźników
denudacji powierzchniowej ich zlewni.
• Obliczenie i zilustrowanie graficzne – rysunek 5, zmian pojemności poszczególnych
warstw przykładowych zbiorników w czasie ich eksploatacji.
• Wyznaczenie na profilach podłuŜnych i planach zbiorników, stref o róŜnej intensywności
odkładania się rumowiska.
WyŜej
wymienione
efekty
prac
zostaną
szczegółowo
przedstawione
w Raporcie merytorycznym i wykorzystane w pracach przewidzianych do wykonania
w etapach IV, V, VI i VIII.
Głównymi wynikami rozpoczętych w II etapie prac było przetestowanie na zbiorniku
Brody
IłŜeckie
sonaru
we
współpracy
z
dotychczas
uŜywanym
do
pomiarów
batymetrycznych sprzętem oraz sporządzenie dla tego zbiornika: planu batymetrycznego
pokazanego poglądowo na rysunku 6, oraz krzywych pojemności i powierzchni zalewu –
rysunek 7 i 8.
20
1 9 5 ,0 0
[mnpm]
1 9 6 ,0 0
1 9 4 ,0 0
1 9 3 ,0 0
1 9 2 ,0 0
Z B IO R N IK W O D N Y " B R O D Y IŁ ś E C K IE
k r z y w a z m i a n p o j e m n o ś c i w l a ta c h 1 9 9 4 - 2 0 0 9
21
1 9 1 ,0 0
1 9 0 ,0 0
1 8 9 ,0 0
1 8 8 ,0 0
p r z yr o s t p o j e m n o ś c i
- 1 0 0 ,0 0 0
- 5 0 ,0 0 0
1 8 7 ,0 0
0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
1 0 0 ,0 0 0
1 5 0 ,0 0 0
Rys. 5. Krzywa zmian pojemności zbiornika Brody IłŜeckie
V [ty s . m
2 0 0 ,0 0 0
3
]
2 5 0 ,0 0 0
649400
649600
649800
650000
650200
650400
650600
650800
651000
651200
651400
651600
651800
652000
652200
652400
652600
652800
653000
653200
653400
653600
653800
654000
352400
352400
352600
352600
352800
352800
353000
353000
649200
352000
352000
352200
352200
351200
194
193.5
351000
192.5
192
351000
193
351200
194.5
351400
351400
351600
351600
351800
351800
191
190.5
350800
350800
191.5
189.5
189
350600
350600
190
188.5
188
187.5
649200
649400
649600
649800
650000
650200
650400
650600
650800
651000
651200
651400
651600
651800
652000
652200
652400
652600
652800
Rys. 6. Poglądowy plan batymetryczny w roku 2009 zbiornika Brody IłŜeckie
22
653000
653200
653400
653600
653800
654000
350400
350400
22
195
1 9 5 ,0 0
[mnpm]
1 9 6 ,0 0
1994
2009
1 9 4 ,0 0
1 9 3 ,0 0
1 9 2 ,0 0
23
Z B IO R N IK W O D N Y " B R O D Y IŁ ś E C K IE
k r z ywe p o j e m n o ś c i z r o k u 1 9 9 4 i 2 0 0 9
1 9 1 ,0 0
1 9 0 ,0 0
1 8 9 ,0 0
1 8 8 ,0 0
V [tys . m
1 8 7 ,0 0
0 ,0 0 0
1 0 0 0 ,0 0 0
2 0 0 0 ,0 0 0
3 0 0 0 ,0 0 0
4 0 0 0 ,0 0 0
5 0 0 0 ,0 0 0
6 0 0 0 ,0 0 0
Rys. 7. Krzywe pojemności zbiornika Brody IłŜeckie
23
7 0 0 0 ,0 0 0
3
]
8 0 0 0 ,0 0 0
1 9 5 ,0 0
[mnpm]
1 9 6 ,0 0
1994
2009
1 9 4 ,0 0
1 9 3 ,0 0
24
1 9 2 ,0 0
1 9 1 ,0 0
Z B IO R N IK W O D N Y " B R O D Y IŁ ś E C K IE "
k r z y w e p o w ie r z c h n i z a le w u z r o k u 1 9 9 4 i 2 0 0 9
1 9 0 ,0 0
1 8 9 ,0 0
1 8 8 ,0 0
F [h a ]
1 8 7 ,0 0
0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
1 0 0 ,0 0 0
1 5 0 ,0 0 0
Rys. 8. Krzywe powierzchni zalewu zbiornika Brody IłŜeckie
24
2 0 0 ,0 0 0
2 5 0 ,0 0 0
6. PUBLIKACJE
Wyniki pomiarów wykonanych przez Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór IMGW
w roku 2008 a finansowanych ze środków centralnych, przeanalizowano pod kątem tematyki
zadania 8 projektu „Klimat” i przygotowano dwie publikacje.
1. Jerzy Kloze, Anna Kosik, Wojciech Leszczyński, Jerzy Mroziński. „Problemy związane
z akumulacją rumowiska na przykładzie dziewięciu zbiorników retencyjnych”–
Bezpieczeństwo zapór – bezpieczeństwo ludności i środowiska. IMiGW, Warszawa
2009r., str. 219 ÷ 224.
2. Anna Kosik, Jerzy Kloze, Wojciech Leszczyński, Jerzy Mroziński. „Procesy abrazyjne na
zbiornikach retencyjnych na przykładzie zbiornika Dobczyce”. – Bezpieczeństwo zapór –
bezpieczeństwo ludności i środowiska. IMiGW, Warszawa 2009 r., str. 225 ÷ 234.
7. LITERATURA
1. D. Adamek i inni. Zbiornik wodny Klimkówka. Monografia. ODGW Kraków. IMiGW,
Warszawa 2000.
1. Z. AmbroŜewski i inni. Monografia zbiornika wodnego Sulejów. WKŁ. Warszawa, 1980.
2. L. Bajorek i inni. Zespół zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce WyŜne
im. Gabriela Narutowicza. Monografia. RZGW Kraków, Hydroprojekt Warszawa sp.
z o.o., IMiGW Warszawa, 2003.
3. T. Basiński, W. Robakiewicz, Pomiar głębokości zbiornika wodnego w RoŜnowie przy
zastosowaniu echosondy. Gospodarka Wodna, 1/1961.
4. K. Białobłocki, T. Kostecki, M. Moruń, J. Wyzga. Monografia zbiornika wodnego Nysa.
WKŁ. Warszawa, 1988.
5. A. Bojarski z zespołem. Badania i ocena zalądowania zbiornika Dobczyce. IMiGW,
Politechnika Krakowska, VI. 1998.
6. M. Gucma, J. Montewka, A. Zieziula. Urządzenia Nawigacji Technicznej. Fundacja
Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie. Szczecin 2005.
7. B. Hac, Z. Krygier, M. Szatan. Sztuka interpretacji obrazów sonarowych. Instytut Morski
Gdańsk. Wydawnictwo wewnętrzne, 2001.
8. J. Kloze. Przebieg i wyniki badań zamulania zbiornika wodnego w Turawie. Gospodarka
Wodna nr 9-10/1981.
25
9. J. Kloze, W. Leszczyński, J. Mroziński. Proces zamulania zbiornika RoŜnowskiego
w czasie jego 60-letniej eksploatacji. Gospodarka Wodna nr 10/2001.
10. W. Kłopociński. Geodezja w projektowaniu elektrowni wodnych. PPWK. Warszawa
1962.
11. W. Kozłowski, M. Karaś, K. Fiedler. Monografia zbiornika wodnego Rybnik.
Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa, 1981.
12. D. Król. Procesy sedymentacyjne w zbiorniku wodnym Włocławek w latach 1984 – 1987.
Hydroprojekt – oddział we Włocławku.
13. J. Lamparski i inni. GPS w Geodezji. Akademia Rolniczo-Techniczna Olsztyn. Katowice
2003.
14. J. Mroziński, P. Stenzel. Porównanie metod pomiarowych i obliczeniowych pojemności
na przykładzie eksperymentalnego zbiornika wodnego. VIII Konferencja Technicznej
Kontroli Zapór, Zakopane 20-23.06.1999.
15. Z.
Olszamowski,
L.
RoŜnowska.Monografia
zbiornika
wodnego
Wisła-Czarne.
Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa,1988.
16. J. Onoszko. Zamulanie zbiornika roŜnowskiego. IBW-PAN. Gdańsk. Rozprawy
hydrotechniczne. Zeszyt 12. PWN. Warszawa 1962.
17. L. Osuch-Chacińska i inni. Kaskada rzeki Soły. Zbiorniki: Tresna, Porąbka, Czaniec.
Monografia. RZGW Kraków, IMiGW, Warszawa 2007.
18. J. Ratomski, J. Stonawski. Metodyka pomiarów i dokładność metod pomiarowych
kubatury czasz duŜych zbiorników retencyjnych. Gospodarka Wodna, 3/1991.
19. J. Ratomski, J. Stonawski. Zalądowanie zbiornika Poraj na Warcie po 11 latach
eksploatacji. Gospodarka Wodna, 3/1992.
20. J.B. Rogowski, M. Figurski. Ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacje.
Instytut Geodezji i Kartografii Seria monograficzna nr 10. Warszawa 2004.
21. J. Skibiński. Zarys krajowej tematyki badawczej nad erozją i sedymentacją cząstek stałych
oraz ich transport w korytach potoków i rzek. Gospodarka Wodna, 5/1992.
22. W. Śliwiński. Stopień wodny Włocławek. Procesy sedymentacji w zbiorniku. Informator
Projektanta. III. 1979.
23. J. Wierzbicki, K. Ujda. Pomiary hydrometryczne z ruchomej łodzi. Gospodarka Wodna,
4/5/1981.
24. B. Wiśniewski. Zamulenie zbiorników wodnych w Polsce oraz próba jego prognozy na
podstawie intensywności denudacji. Archiwum hydrotechniki. Tom XVI, 1969, zeszyt 4.
26
25. B. Wiśniewski. Dokładność pomiarów zamulania zbiorników wodnych. Gospodarka
Wodna, 3/1975.
26. B. Wiśniewski, S. Ihnatowicz z zespołem. Monografia zbiornika wodnego Otmuchów.
WKŁ. Warszawa, 1980.
8. WYKAZ WYKONAWCÓW
1. mgr inŜ.
Edmund Sieinski
2. doc. dr inŜ. Jerzy Kloze
- koordynator zadania
- kierownik etapu I
3. mgr inŜ.
Wojciech Leszczyński- kierownik etapu II
4. mgr inŜ.
Jerzy Mroziński
5. mgr
Iwona Chmielewska
6. mgr inŜ.
Witold GiŜyński
7. mgr inŜ.
Władysław Jankowski
8. mgr inŜ.
Anna Kosik
9. mgr inŜ.
Kamil Mańk
10. mgr inŜ.
Krzysztof Roguski
11. mgr inŜ.
Sławomir Selerski
12. dr inŜ.
Andrzej Wita
13. tech.
Danuta Dudek
14. tech.
Marzena Murawska
15. tech.
Krzysztof Stachurski
16. tech.
Kinga Wiewiórka
17. tech.
Tamara Wilk
18. tech.
Małgorzata Zarychta
- kierownik etapu III
współautorzy badań i raportów z etapu I ÷ III
wykonawcy prac pomocniczych
27
Download