Pobierz plik

advertisement
B IBLIA
UCZY , ŻE MOŻESZ I POWINIENEŚ
BYĆ USPRAWIEDLIWIONY NA PODSTAWIE
TWOJEJ WIARY W OFIARĘ J EZUSA !
Ef. 2:8,9; Rzym. 5:1, 2; Tyt. 3:7; Gal. 5:4, 5; Rzym.
4:16; Gal. 3:22; 2:16
Organizacja ŚJ uczy: drugie owce, ani teraz, ani w
przyszłości nie będą usprawiedliwione przez wiarę w
krew Jezusa.
Książka „Życie wieczne w wolności synów Bożych” s.
250-251 ak. 22: „Wielka rzesza ocalałych w wojnie
wielkiego dnia Boga Wszechmocnego znajdzie się
wtedy na najlepszej drodze do absolutnej sprawiedliwości i doskonałości cielesnej. (…) Z tego powodu ani
teraz, ani w przyszłości nie zostaną usprawiedliwieni,
to znaczy uznani za sprawiedliwych w taki sposób jak
144 000 współdziedziców niebiańskich. (…) I dla tego
nie potrzebuje usprawiedliwienia przez wiarę ani
przypisania jej sprawiedliwości, czego dostępuje
144 000 wybranych. Nie będzie też potrzebować przypisania jej ludzkiej doskonałości przez wiarę w krew
Chrystusa”.
Strażnica nr. 12 z 1975, s.14, ak. 12 – 14
Strażnica nr. 14 z 1987, s.12, ak. 16 – 17
Nie chcesz, żeby Chrystus ciebie usprawiedliwił?
Fil. 3:9; Rzym 3:20, 10:3, 2 Kor. 5:19.
Nie chcesz uwolnienia od bezowocnego sposobu postępowania? 1 Piotra 1:18,19.
Nie chcesz odpuszczenia
swoich grzechów przez
ofiarę Jezusa?
Hebr. 9:22; 10:16,17;
9:14, Dz. 13:38, 39.
Nie chcesz być wybawiony od srogiego gniewu
Boga?
Rzym. 5:9; 1 Jana
5:11,12; Jana 15:1-6.
4
B IBLIA
UCZY , ŻE MOŻESZ I POWINIENEŚ
PRZYJĄĆ I WIERZYĆ W OFIARĘ C HRYSTUSA ,
GDYŻ TYLKO ONA PROWADZI DO
ZBAWIENIA !
Jana 3:15, 16, 18; Hebr.10:10; 1 Jana 1:7, 4:10; Tyt. 2:14;
Jana 6:51; Ef. 1:7, 4:4; 1 Jana 5:11–13; Mat. 26:28
Organizacja uczy, że zbawienie nie jest dostępne bez
przynależności do tej organizacji.
Poznaj nauki
głoszone przez
Świadków Jehowy
„Nasza Służba Królestwa” nr 11 z 1990, s.7 "Studiujący
Biblię muszą się zapoznać z organizacją (…). Muszą w
pełni zrozumieć, że przynależność do organizacji
Świadków Jehowy jest niezbędna do zbawienia".
W Strażnicy z 01.09.1989 czytamy: "Ale czego się od
nich wymaga, aby mogły przeżyć gwałtowną zagładę
starego, szatańskiego świata i przejść do obiecanego
nowego systemu (...). Muszą się dopasować do struktur
organizacyjnych tworzonych przez namaszczony ostatek,
rdzeń widzialnej organizacji (…)" (s. 15, ak.16). "Tylko
Świadkowie Jehowy - bądź to spośród ostatka
pomazańców, bądź też z 'wielkiej rzeszy' - jako zwarta
społeczność (…) mają biblijnie uzasadnioną nadzieję
przeżycia nieuchronnego końca tego skazanego na
zagładę systemu, (…), 'drugie owce' muszą pozostawać
zorganizowane u boku namaszczonego ostatka, (...)" (s.
19, ak. 7).
Co jest w takim razie twoim ostatecznym autorytetem:
Pismo Święte - pożyteczne do wykrycia i wyprostowania
błędnych nauk? Czy może sprzeczne z nim nauki
organizacji? 2 Tym. 3:16; Ef. 3:16,17; 5:2; Gal. 1:6 -10.
Możesz jednak, tego wszystkiego, co dzisiaj jako ŚJ
odrzucasz, zapragnąć. Możesz wyznać to swojemu
Zbawicielowi w modlitwie. Nie musisz ginąć. Możesz
wybrać życie oraz posłuszeństwo tylko Słowu Bożemu.
5 Moj. 30:19, Oz. 4:6.
www.sn.org.pl
Kontakt - e-mail:
[email protected]
ISSN 1425-3232
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
5
„Całe Pismo jest natchnione
przez Boga i cenne dla
nauczania prawdy,
przekonywania o grzechu,
poprawiania wad i ćwiczenia w
prawidłowym życiu”
(2 Tym. 3:16 przekład David H. Stern)
Poznaj nauki głoszone przez Świadków Jehowy
Biblia zawiera szereg nauk. Dokonajmy więc porównania tego, co głosi
Biblia, sprawdzając podane wersety,
z tym, co głoszą Świadkowie Jehowy
(dalej: ŚJ). Posłużymy się cytatami
ze Strażnic i innymi publikacjami tej
organizacji.
B IBLIA
UCZY , ŻE
C HRYSTUS
MOŻE I
POWINIEN BYĆ TWOIM POŚREDNIKIEM !
1 Tym. 2:5; Jana 14:6; Hebr. 7:25.
Osoby te korzystają z dobrodziejstw nowego przymierza
(Gal. 3:8, 9). Chociaż nie są jego uczestnikami, to jednak
się go trzymają, dostosowując się do związanych z nim
wymagań”.
Bliskość z Bogiem i życie w przymierzu, dla wszystkich
wierzących to prawdziwa nauka Biblii. Ef. 2:11,12; Mat.
26:28; Kol. 1:21-23.
B IBLIA
UCZY , ŻE MOŻESZ I POWINIENEŚ
BYĆ UCZESTNIKIEM W IECZERZY P AŃSKIEJ !
1 Kor. 11:23 – 25.
Organizacja ŚJ uczy, że Jezus nie jest pośrednikiem dla drugich owiec.
Strażnica nr 2 z 1980 s. 24: „Tworząca się dzisiaj
„wielka rzesza” tak zwanych „drugich owiec” nie
jest objęta nowym przymierzem”.
Strażnica 15.02.1990 s. 31: „(…) Ludzie ze
wszystkich narodów, (drugie owce) którzy spodziewają się żyć wiecznie na ziemi, już teraz odnoszą pożytek z usługiwania Jezusa. Ponieważ
nie są objęci nowym przymierzem, więc nie jest
on ich prawnym pośrednikiem”.
B IBLIA
UCZY , ŻE MOŻESZ I POWINIE-
NEŚ BYĆ OBJĘTY
N OWYM P RZYMIE-
RZEM !
Mat. 26:28; 2 Kor. 3:6, 14; 1 Kor. 11:25; Jer. 31:31;
Hebr. 8:8 -13.
Organizacja ŚJ uczy, że drugie owce nie są objęte
Nowym Przymierzem.
Strażnica 15.03.2010 s. 27, ak. 14: „A co z tymi,
którzy mają żyć na ziemi pod rządami Królestwa?
1
Organizacja ŚJ uczy w Strażnicy 01.07.1995 s.15 ak. 5:
„W roku 1938 drugie owce zostały zaproszone na uroczystość Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa w charakterze obserwatorów".
Strażnica 15.02.2006 s. 22 ak. 7: „ (…) podczas Pamiątki
„drugie owce” nie spożywają emblematów”.
A skoro Biblia uczy, abyśmy „brali i jedli i pili z niego
wszyscy”, czy nie powinniśmy być posłuszni przez współudział w ciele Chrystusa? Biblia uczy więc, aby każdy
chrześcijanin był uczestnikiem, a nie tylko obserwatorem
Wieczerzy Pańskiej. 1 Kor. 10:16,17; Jana 5:40; 6:37,
50, 51; Mat. 10:32.
B IBLIA UCZY , ABY BYĆ W K RÓLESTWIE
B OŻYM , NALEŻY NARODZIĆ SIĘ NA NOWO !
Jana 3:3, 5; Gal. 6:15, 16; 1 Piotra 1:3; 2 Kor. 5:17.
Książka „Prowadzenie rozmów na podstawie
Pism” s. 248: „Ponowne narodzenie ma związek z chrztem w wodzie i zrodzeniem przez
ducha Bożego. W ten sposób człowiek staje się
synem Bożym i ma widoki na udział w Królestwie Bożym. Przeżył to Jezus oraz 144 000
współdziedziców Królestwa niebiańskiego”.
B IBLIA
UCZY , ŻE MOŻESZ I POWI-
NIENEŚ BYĆ JUŻ DZISIAJ DZIECKIEM
B OŻYM !
Ef. 1:5; Rzym. 8:14; Gal 4:5 -7.
Organizacja ŚJ uczy, że drugie owce nie są
teraz synami Bożymi.
Książka „Wnikliwe poznawanie Pism” Tom II, s.
818 ak.6: „ (…)Wzmianka o „pierwocinach”
sugeruje, że istnieją też dalsze plony, (…) chodzi o ludzi, którzy dzięki wierze w Chrystusa
Jezusa w końcu również staną się synami Boga
i członkami Jego wszechświatowej rodziny”.
Strażnica nr 14 z 1987, s. 12 ak. 17: „A co można powiedzieć o tych, których Jezus nazwał
swymi „drugimi owcami”? (Jana 10:16). Czy
i oni rozkoszują się pokojem z Bogiem? Mimo iż
nie są synami Bożymi...”.
Powinniśmy pragnąć, aby Bóg wychowywał nas
przez karcenie, jak własnego syna -Hebr. 12:8.
Chcemy miłować Jezusa - Jana 8:42 i miłować
swoich braci w Jezusie. 1 Jana 3:10. Chcemy
również przyjąć miłość Ojca - 1 Jana 3:1, aby
nas prowadził Duch Boży. Rzym. 8:14 -17; Gal.
4:4 -7; 5:18; 2 Kor. 4:13. Nie chcesz być w jedności z Chrystusem? 2 Kor. 5:17; 1 Jana 4:13;
2 Kor. 13:5. Na pewno chcesz.
Organizacja ŚJ uczy, że ponowne
narodzenie nie jest dla drugich
owiec.
2
3
Download