OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - 2016 - 08 - 23

advertisement
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie. Dokumentację należy opracować w sposób
umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na budowę.
Budynek BRPO przy ul Długiej 23/25 wpisany jest do Rejestru Zabytków pod nr 1538-A i A-67/1538
Budynek przy ulicy Długiej 23 jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1538-A decyzją z dnia
14.12.1992 roku. Budynek przy ulicy Długiej 25 jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A67/1538 decyzją z dnia 01.07.1965 roku. Ponadto wpisany do rejestru zabytków pod numerem 63 jest układ
urbanistyczny ulicy Długiej.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej w
szczególności:
1. Instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego
Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla projektu: ”przebudowa budynku polegająca na
wykonaniu
wentylacji
mechanicznej
wraz
z
klimatyzacją
oraz
niezbędnymi
robotami
towarzyszącymi”, dla którego Zamawiający posiada zalecenia konserwatorskie z dn. 27 sierpnia
2015 r.,
2. Instalację klimatyzacji dla całego budynku z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych i
magazynowych zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego Programem Funkcjonalno-Użytkowym
dla projektu: ”przebudowa budynku polegająca na wykonaniu wentylacji mechanicznej wraz z
klimatyzacją oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi”, dla którego Zamawiający posiada
zalecenia konserwatorskie z dn. 27 sierpnia 2015 r.,
3. Projekt przebudowy instalacji CO. Przewiduje się schowanie rur w ścianę pod warunkiem uzyskania
zgody Konserwatora Zabytków,
4. Przebudowę węzła cieplnego,
5. Instalację ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej,
6. Projekt aranżacji wnętrz pomieszczeń socjalnych oraz higieniczno-sanitarnych,
7. Instalację oświetleniową,
8. Projekt przebudowy instalacji 220/380 V (remont i dostosowanie do aktualnych potrzeb) – wraz ze
zmianą lokalizacji rozdzieli głównej oraz zwiększeniem mocy przyłączeniowej dla budynku przy ul.
Długiej 23/25, jeżeli będzie konieczne,
9. Instalację UPS z zainstalowaniem agregatu prądotwórczego lub wykonaniem projektu drugiej linii
zasilania z przełącznikiem SZR,
10. Projekt przebudowy instalacji sieci teletechnicznej z projektem serwerowni,
11. Projekt instalacji alarmowej i monitoringu wizyjnego,
12. Projekt instalacja SAP i projekt wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożarowej (SSP) z
zastosowaniem sygnalizatorów głosowych umożliwiających przekazanie komunikatów, które
obejmują działaniem cały budynek zgodnych z Ekspertyzą Techniczną w sprawie spełnienia
warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku BRPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie, dla
której Zamawiający posiada Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dn.
30 listopada 2015 r.,
13. Projekt przebudowy instalacji hydrantowej z zestawem podnoszenia ciśnienia,
14. Projekt instalacji nadciśnieniowego oddymiania wydzielonych klatek schodowych zgodnie z
Ekspertyzą Techniczną w sprawie spełnienia warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku
BRPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie, dla której Zamawiający posiada Postanowienia
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dn. 30 listopada 2015 r.,
15. Projekt instalacji kontroli dostępu dla wskazanych pomieszczeń,
16. Projekt pomieszczenia do prowadzenia bezpiecznych rozmów,
17. Projekt renowacji, naprawy, wymiany powierzchni podłóg, balustrad oraz osłon grzejników,
18. Projekt rewaloryzacji, remontu pomieszczeń z elementami architektury wnętrz z uwzględnieniem
zabytkowych elementów architektury (min. gzymsy, zdobienia, sztukaterie)
19. Projekt izolacji ścian fundamentowych,
20. Projekt remontu elewacji i projekt oświetlenia zewnętrznego budynku,
21. Projekt zagospodarowania terenu z remontem dziedzińca, terenu zewnętrznego oraz ogrodzenia,
22. Projekt remontu bramy wjazdowej i projekt śmietnika,
23. Kosztorysy, przedmiary i STWiORB.
Zamawiający oczekuje aby w pierwszym etapie prac wykonawczych realizowanych na podstawie
przygotowanej dokumentacji wielobranżowej znalazły się pomieszczenia zlokalizowane w piwnicach w
częściach B i C budynku, jeżeli względy projektowo - kosztorysowe na to pozwolą.
Przedmiotem zamówienia jest także wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku polegającej na
dostosowaniu budynku do wymagań przepisów p-poż w zakresie przewidzianym Ekspertyzą Techniczną w
sprawie spełnienia warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku BRPO przy ul. Długiej 23/25 w
Warszawie, dla której Zamawiający posiada Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
PSP z dn. 30 listopada 2015 r..(wygradzanie klatek, wymiana drzwi w odpowiedniej klasie odporności
ogniowej, wyburzenia itp.)
Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby rozwiązania projektowe były zoptymalizowane pod kątem
kosztów realizacji i eksploatacji. Rozwiązania szczególnie rzutujące na ww. koszty powinny być
konsultowane i podlegać akceptacji zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania zgody odpowiednich organów na odstępstwa od
przepisów budowlanych, jeżeli będą konieczne, w tym w szczególności zgody na odstępstwo od przepisów
w zakresie wysokości balustrady wewnętrznej na klatce schodowej.
Wszystkie prace projektowe należy prowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym w oparciu o otrzymane od
Zamawiającego wytyczne dotyczące przeznaczenia i funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń.
Zamawiający wymaga przedstawienia wariantowych koncepcji, dotyczących etapowania prac remontowo –
budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wielobranżowej,
uwzgledniających konieczność przeprowadzania prac przy ciągłym funkcjonowaniu budynku, jako budynku
biurowego. Zamawiający przewiduje możliwość relokacji ograniczonej ilości pracowników pomiędzy
pomieszczeniami w celu czasowego wyłączenia części budynku z eksploatacji.
Zamawiający wymaga, aby każdy z etapów prac remontowo – budowlanych przewidzianych w
dokumentacji projektowej posiadał odrębny kosztorys inwestorski, którego wartość nie przekroczy kwoty
2500000,00 PLN brutto.
Poszczególne etapy przewidziane do realizacji w określonej kolejności powinny posiadać pełną odrębną
dokumentację projektową umożliwiająca Zamawiającemu przeprowadzenie przetargu publicznego w
wyniku którego wyłoniony zostanie wykonawca prac.
Wszystkie projekty branżowe powinny być ze sobą skorelowane w ten sposób, aby możliwe było
zrealizowanie projektowanych prac w wyłączonej z eksploatacji części budynku w pełnym zakresie a
następnie oddanie do użytku tej części budynku z zapewnieniem pełnej funkcjonalności wszystkich
instalacji działających niezależnie od instalacji w częściach budynku, które nie zostały jeszcze wyposażone
w nowe instalacje albo w połączeniu ze „starymi” instalacjami. Dokumentacja projektowa poszczególnych
etapów powinna zawierać informacje dotyczące rozwiązań związanych z koniecznością zapewnienia
ciągłości w funkcjonowaniu BRPO w tym w szczególności możliwości przemieszczania się pracowników i
gości do budynku i w obrębie budynku w trakcie wykonywania prac budowlanych w poszczególnych
etapach realizacji prac łącznie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego na czas prac i po zakończeniu prac
poszczególnych etapów.
Zamawiający w trakcie realizacji prac projektowych kontrolował będzie postęp prac wg. Harmonogramu
przedstawionego przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy. Harmonogram prac projektowych
powinien zawierać tzw. punkty kontrolne a w szczególności:
I etap:
a) wystąpienie o warunki techniczne zasilania budynku – w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania Umowy;
b) zamówienie mapy do celów projektowych – w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy;
c) wielobranżowa koncepcja rozwiązań projektowych wraz z koncepcją etapowania realizacji
inwestycji i przedstawieniem funkcjonowania budynku (w tym w formie graficznej)przedłożenie do akceptacji zamawiającego- w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy;
d) projekt budowlany (przedłożenie do akceptacji Zamawiającego) – Zgodnie z ofertą;
Zamawiający zastrzega sobie 7 dni na weryfikację dokumentacji projektowej i ewentualne
wskazanie elementów do poprawy;
e) złożenie projektu budowlanego do uzgodnienia z konserwatorem zabytków – do dnia 15 grudnia
2016 r.;
II etap:
a) propozycja aranżacji wnętrz w zakresie stref dwóch wejść głównych do budynku – do dnia 17
kwietnia 2017 r.
b) uzyskanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji – do dnia 28 kwietnia 2017 r.
c) złożenie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę – do dnia 28 kwietnia 2017 r.
d) projekt wykonawczy (przedłożenie do akceptacji Zamawiającego) – do dnia 7 lipca 2017 r.
Zamawiający zastrzega sobie 7 dni na weryfikację dokumentacji projektowej i ewentualne
wskazanie elementów do poprawy
e) kosztorysy, przedmiary, specyfikacje – do dnia 31 lipca 2017 r.
Zamawiający posiada następującą dokumentację dotycząca budynku przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie:
1. Audyt techniczny i budowlany z 2014 r.
2. Inwentaryzację architektoniczną,
3. Inwentaryzacje instalacji sanitarnej,
4. Inwentaryzację instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
5. Ekspertyzę stanu stropów (dla wybranych pomieszczeń) i schodów,
6. Projekt wykonawczy i powykonawczy przebudowy dachu i ocieplenia stropu (w tym budowy ścianki
attykowej oddzielenia pożarowego i wykonania instalacji odgromowej),
7. Projekt remontu, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wiatrołapów z pozwoleniem
na budowę,
8. Projekt przebudowy polegającej na wybudowaniu szybu windy i zainstalowaniu windy z
pozwoleniem na budowę,
9. Ekspertyzę p-poż dla budynku z postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
Straży Pożarnej,
10. Program Funkcjonalno-Użytkowy wentylacji i klimatyzacji.
Ogólny opis budynku:
Przedmiotowe prace dotyczą budynku użyteczności publicznej, znajdującego się w zabudowie śródmiejskiej
w Warszawie przy ul. Długiej 23/25, założonej wraz z budynkiem sąsiednim na planie zbliżonym do
podkowy. Budynek jest całkowicie podpiwniczony. Budynek składa się z trzech brył założonych na planie
prostokąta. Dwie połączone pod kątem prostym i usytuowane skosem do ulicy Długiej wraz z trzecią bryłą
usytuowaną frontem do ulicy tworzą wewnętrzny dziedziniec. Trzecia bryła w układzie kalenicowym
stanowi część pierzei ulicy Długiej.
Budynek Długa 23 ma trzy kondygnacje nadziemne i nieużytkowe poddasze. Budynek Długa 25 ma cztery
kondygnacje nadziemne i nieużytkowe poddasze. Oba są całkowicie podpiwniczone. Dach budynków
skośny o kątach nachylenia od 38° do 45° (od 77% do 100%) o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej z
dwoma płatwiami połaciowymi pośrednimi stanowiącymi podparcie krokwi.
liczba klatek schodowych:
2 (niezabudowane)
wysokość kondygnacji (w świetle pomieszczeń):
- piwnice:
od 248 cm do 355 cm
- kondygnacje nadziemne:
od 287 cm do 362 cm
pow. użytkowa:
4 498,07 m2
kubatura brutto:
26 565,89 m³
konstrukcja:
- ławy fundamentowe - żelbetowe,
- ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej,
- ścianki działowe z cegły ceramicznej pełnej,
- stropy typu Ackermana z pustaków gr. 20cm + nadbeton 5cm z wyjątkiem części jednotraktowej budynku
Długa 23, gdzie zastosowano strop Kleina żebrowy na belkach stalowych oraz stropu w piwnicy budynku
Długa 23, gdzie zastosowano strop żelbetowy (nad schronem),
- schody żelbetowe płytowe,
- filary / słupy wewnętrzne żelbetowe,
- Stropy Ackermana,
- na poddaszu strop nad schodami - Kleina,
- dach drewniany o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej z zastrzałami,
- okna skrzynkowe bez nawietrzaków.
SPORZĄDZENIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ :
- stanowiącej podstawę do uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia
na budowę;
- stanowiącej podstawę przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę
robót budowlanych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z
2004r, Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);
- obejmującej wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa opracowania branżowe;
- zawierającej wszystkie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokumenty, oświadczenia,
uzgodnienia, informacje, opracowania oraz opinie, konieczne do uzyskania decyzji o udzieleniu pozwolenia
na budowę i prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych, oraz inne niezbędne dokumenty uzyskane przez
wybranego Wykonawcę.
- harmonogram rzeczowo finansowy realizacji inwestycji (szczegółowy) uwzględniający etapowość
realizacji przy ciągłym funkcjonowaniu obiektu jako budynku biurowego. Harmonogram rzeczowo
finansowy należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu
i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa z dnia 02.12.2010 r Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.
zmianami.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANEJ DOKUMENTACJI
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Każdy projekt branżowy musi posiadać komplet uzgodnień, które są wymagane prawem.
Dokumentację
należy
skoordynować
z
wszystkimi
opracowaniami
projektowymi
dotyczącymi
przedmiotowego remontu (szczególnie z ekspertyzą ppoz).
Do projektu należy załączyć pełen zakres niezbędnych uzgodnień, opinii jeżeli wymagają tego
obowiązujące przepisy.
Przygotowanie i złożenie wniosku wraz z załącznikami o pozwolenie na budowę według wymogów „Prawa
budowlanego” i organu nadzoru architektoniczno-budowlanego, oraz dokonanie wszelkich uzupełnień i
poprawek niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli przepisy tego wymagają).
Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień dokumentacji.
Podczas projektowania i w przypadku wystąpienia wariantowych rozwiązań projektowych oraz napotkania
innych wątpliwości, należy dokonać roboczych uzgodnień z Zamawiającym.
FORMA PRZEKAZANIA
Dokumentacja powinna zostać przekazana w formie papierowej i elektronicznej do siedziby zamawiającego.
Dokumentacja papierowa i elektroniczna (na nośniku CD lub DVD) powinny być identyczne pod względem
merytorycznym. Dokumentacja rastrowa powstaje w wyniku przetwarzania materiałów oryginalnych tak
papierowych jak i wektorowych.
Nazwy plików powinny umożliwić wstępną merytoryczną identyfikację zawartości bez konieczności ich
otwierania.
Opisową część dokumentacji należy przekazać w formie plików *.doc, oraz w postaci dokumentu
wielostronicowego *.pdf. Niedopuszczalna jest wersja dokumentacji w postaci pojedynczych dokumentów
zebranych w jednym folderze.
Dokumenty opisowe i graficzne zawierające oryginały podpisów, pieczęcie i konieczne uzgodnienia
powinny być przekazane w formie kolorowych skanów w formacie *.pdf
Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zostać dostarczona w plikach *.dwg. Część
rysunkową należy przekazać również w postaci plików nieaktywnych w formatach *.pdf (kolor) powstałych
jako konwersja z oryginalnych plików wektorowych.
Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót komplet z zapisanymi danymi do edycji przez program
NORMA PRO zapisane w formacie „*.kst” lub „*.ath” oraz *.pdf.
Rysunki wektorowe (*.dwg) powinny zawierać:
tylko wykorzystywane warstwy,
nazwy warstw odnoszące się w możliwy sposób do ich merytorycznej zawartości.
Rysunki projektów powinny być przekazane w formie oryginalnych plików *.dwg. Wykonawca projektu
odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją oryginalną (papierową).
ILOŚĆ EGZEMPLARZY
Wersja papierowa:
projekt budowlany – po 5 egz. dla każdej z branż, (w tym 2 zostają w organach administracji)
projekt wykonawczy – po 4 egz. dla każdej z branż,
kosztorysy inwestorskie - po 2 egz. dla każdej z branż,
przedmiary robót – po 2 egz. dla każdej z branż,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – po 2 egz. dla każdej z branż,
Wersja elektroniczna:
Całość opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji numerycznej (na płytach
CD/DVD) w 2 egzemplarzach.
Download