Zarządzenie Nr II/ 218 /07

advertisement
Zarządzenie Nr II/ 218 /07
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 31 października 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 i art. 13 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z
2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 17 ust. 3 pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i § § 11, 12 i 13 rozporządzenia
Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów
kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych
jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020) wprowadza się zmiany w:
Dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
§1
W zarządzeniu Nr I/956/06 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 20 października 2006 r.
w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości w § 1 wprowadza się
następujące zmiany:
1) w pkt. 3 załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w pkt. 5 w załączniku Nr 5, pkt 5.2 otrzymuje brzmienie:
„5. 2. Opis systemu informatycznego
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wykaz programów
(nazwa oprogramowania)
2
MIKROBIT FK
MIKROBIT BU
RADIX FKA
POGRUN
RADIX WIP
RADIX FAKTURA
Procedury lub funkcje
oprogramowania
5
Księgowość Dochodów
Księgowość Wydatków
Księgowość Organu
Księgowość podatkowa i
prowadzenie wymiaru
Ewidencja faktur
Wersja oprogramowania
3
WERSJA 6.0.2.0.
WERSJA 6.0.2.0.
DOS 5,23
DOS 8,11
DOS 5,37
DOS 4,12
Programowe zasady ochrony
danych
6
Polityka bezpieczeństwa
danych w UM
Polityka bezpieczeństwa
danych w UM
Polityka bezpieczeństwa
danych w UM
Polityka bezpieczeństwa
danych w UM
Polityka bezpieczeństwa
danych w UM
Data rozpoczęcia jego
eksploatacji
4
2007-01-02
„
2002.04.04
„
„
„
2
3) w pkt. 8 w załączniku Nr 8:
- w rozdz. III, § 8 pkt 2 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
„Rejestr udzielonych zamówień (z wyjątkiem trybu z wolnej ręki) prowadzi pracownik
zatrudniony na stanowisku ds zamówień publicznych.”
- rozdz. III, § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. Sprawozdawczość finansowa.
Do sprawozdawczości budżetowej stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. Nr 115, poz.
781 z póź. zm. ). Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące w roku obrotowym,
w którym sporządza się:
1) sprawozdania budżetowe:
a) za okres miesięczny sporządza się następujące wzory sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S
b) za okresy kwartalne sporządza się następujące wzory sprawozdań:
- Rb-27S
- Rb-28S
- RB-50,
- Rb-NDS
- Rb-Z
- Rb-N
- Rb-27Zz
- inne – Rb-Z i Rb-N pozabudżetowe
c) za okres półroczny sporządza się następujące wzory sprawozdań:
- Rb-27S
- Rb-28S
- RB-50,
- Rb-Z
- Rb-N
- Rb-27Zz
- Rb-30
- Rb-33
- Rb-NDS
- Rb-PDP
- inne – Rb-Z i Rb-N pozabudżetowe
d) za rok sporządza się następujące wzory sprawozdań:
- Rb-27S
- Rb-28S
- RB-50,
- Rb-Z
- Rb-N
- Rb-27Zz
- Rb-30
- Rb-33
- Rb-NDS
- Rb-PDP
- Rb-UZ
- Rb-ST
- inne – Rb-Z i Rb-N pozabudżetowe
3
2) finansowe wg załączników do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,
w tym:
- bilans jednostki budżetowej wg załącznika nr 5,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)wg załącznika nr 8,
- zestawienie zmian na funduszu jednostki wg załącznik nr 9.
Podstawą sporządzenia sprawozdań są księgi rachunkowe, które muszą być prowadzone
prawidłowo i zgodnie z rzeczywistością. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być
zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. W zakresie planu dane wykazuje się
w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki po ewentualnych zmianach
dokonanych w trybie przewidzianym ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
Pracownicy merytorycznie odpowiedzialni w Wydziale Budżetu i Finansów obowiązani są w
terminie 7 dni do przekazania wszelkich zmian dokonywanych w trakcie realizacji budżetu
(zarządzeń i uchwał)
Sprawozdania winny być sporządzone w sposób czytelny i trwały, na drukach wynikających
z powyżej wskazanego rozporządzenia, ponadto winny zawierać adresata, regon, nadawcę,
datę sporządzenia oraz odręczne podpisy na każdym formularzu tj. kierownika jednostki oraz
głównego księgowego jednostki sporządzającej sprawozdanie. Pod podpisem umieszcza się
pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej Kierownicy jednostek zobowiązani są
sporządzić sprawozdania rzetelnie i prawidłowo zarówno pod względem merytorycznym, jak
i formalno rachunkowym. Sprawozdania budżetowe sporządza się w ilości egzemplarzy
równej liczbie jednostek, którym mają być one złożone, powiększonej o egzemplarz
przeznaczony do akt jednostki sporządzającej sprawozdanie budżetowe.
Sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne jednostek oświatowych wpływają do
Wydziału Budżetu i Finansów na stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych. Tam
osoba merytorycznie odpowiedzialna potwierdza je wpisując datę wpływu sprawozdania i
sprawdza pod względem kompletności, rachunkowym oraz formalnym, a następnie wpisuje
w rejestr celem zaewidencjonowania wpływu sprawozdań. Rejestr winien zawierać:
- datę wpływu,
- nazwę jednostki sporządzającej sprawozdanie
- rodzaj sprawozdania,
W razie stwierdzenia błędów lub braku formalnego wzywa daną jednostkę do uzupełnienia
braków lub do dokonania korekty sprawozdania.
Sprawozdania negatywne, nie zawierające żadnych informacji należy „wyzetowć” i również
przedłożyć do kompletu sprawozdań. W sprawozdaniach miesięcznych Rb-27S jednostka
wypełnia kolumnę „Plan po zmianach” oraz „Dochody wykonane”, w Rb-28S kolumny „Plan
po zmianach” oraz „Wydatki wykonane”. Natomiast pozostałe sprawozdania – kwartalne,
półroczne i roczne- winne zawierać informacje w każdej kolumnie o ile jej dotyczą. Po
wykonaniu czynności sprawdzających pracownik merytorycznie odpowiedzialny za
sprawozdawczość jednostek oświatowych sporządza zbiorcze sprawozdania do rozdziałów
klasyfikacji budżetowej. Sprawozdania te sporządzane są w złotych i w groszach. Następnie
dokonuje sprawdzenia czy dane zawarte w zbiorczych zestawieniach są zgodne z
informacjami zawartymi w zapisach księgowych. Jeżeli występuje zgodność umieszcza swój
podpis i tak sporządzone sprawozdania następnie przedkłada do 15 –go każdego miesiąca
pracownikowi d/s planowania budżetowego celem umieszczenia danych zawartych w
sprawozdaniach w łącznym sprawozdaniu budżetowym za dany okres – miesięczny,
4
kwartalny, półroczny, roczny . Tu pracownik potwierdza je wpisując datę wpływu
sprawozdania i sprawdza pod względem kompletności, rachunkowym oraz formalnym.
W razie stwierdzenia błędów lub braku formalnego wzywa pracownika do uzupełnienia.
Natomiast sprawozdania z podległych jednostek budżetowych – MOPS, Żłobek, MOSiR i
Urzędu Miasta oraz informacje z podatków takie jak skutki udzielonych przez gminę
umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych,
wpływają bezpośrednio do pracownika d/s planowania budżetowego w terminie
wynikającym z rozporządzenia. Tutaj osoba merytorycznie odpowiedzialna potwierdza je
wpisując datę wpływu sprawozdania i sprawdza pod względem kompletności, rachunkowym
oraz formalnym. Następnie wprowadza je w rejestr celem zaewidencjonowania ich wpływu.
W razie stwierdzenia błędów lub braku formalnego wzywa daną jednostkę lub pracownika ds.
księgowości podatkowej lub wymiarowej do uzupełnienia braków lub do dokonania korekty
sprawozdania. Przed przystąpieniem do sporządzenia łącznych sprawozdań, pracownik
analizuje czy zapisy wynikające ze sprawozdań są zgodne z zapisami księgowymi w organie
( na wydrukach komputerowych ). Jeżeli zapisy są zgodne, przystępuje do sporządzenia
łącznych sprawozdań z wykonania budżetu za dany okres budżetowy. Sprawozdania łączne
sporządzane są w złotych i w groszach.
Sprawozdania dotyczące zaległości i należności ( Rb-Z, Rb-N ) Urzędu, które sporządzane są
odrębnie na poszczególnych stanowiskach , odpowiedzialni pracownicy Wydziału BF
przedkładają pracownikowi ds. planowania i sprawozdawczości celem sporządzenia
zbiorczych sprawozdań Urzędu jako jednostki.”
- rozdz. VI, § 4 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego
zarządzenia:
- rozdz. VI, § 4 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego
zarządzenia:
- rozdz. VI, § 4 załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego
zarządzenia:
- rozdz. VI, § 4 załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego
zarządzenia:
3) w pkt. 10 w załączniku Nr 10, rozdz. IX:
- w § 22, pkt. 1 skreśla się wyrazy „ – 04 - znaki skarbowe”
- skreśla się § 25,
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.
5
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr II/218/07
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 31 października 2007 r.
Planu kont
dla budżetu miasta i urzędu jako jednostki budżetowej
w Urzędzie Miasta Stalowej Woli.
Na podstawie art. 10, ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z
2002 r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
1. Gmina jako organ finansowy budżetu obowiązana jest prowadzić rachunkowość budżetową
zgodnie z planem kont syntetycznych i zasadami ich funkcjonowania ustalonymi w
załączniku Nr 1, oraz w:
- załączniku Nr 3,
- załączniku Nr 5,
- załączniku Nr 7
które obejmują konta na których dokonywane są rozliczenia w organie dochodów i wydatków
środków pomocy bezzwrotnej.
2. Urząd jako jednostka budżetowa obowiązana jest prowadzić rachunkowość budżetową
zgodnie z planem kont syntetycznych i zasadami ich funkcjonowania ustalonymi w
załączniku Nr 2, oraz w:
- załączniku Nr 4,
- załącznika Nr 6,
- załączniku Nr 8,
które obejmują konta na których dokonywane są rozliczenia w Urzędzie Miasta Stalowej Woli
jako jednostki budżetowej w zakresie ewidencji dochodów i wydatków ze środków pomocy
bezzwrotnej .
3. Do kont syntetycznych załącznika nr 1 i 2 prowadzi się ewidencję szczegółową zgodnie z
załącznikiem Nr 7
§2
Konta syntetyczne i analityczne prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu FK
System Finansowo Księgowy firmy MIKROBIT.
§3
1. Ewidencję podatków i opłat prowadzi się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji
podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych
jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. Nr 112, poz. 761 z póź. zm.).
6
2. Ewidencja podatków prowadzona jest techniką komputerową przy użyciu programu
POGRUN System Naliczania Podatków od Gruntów i Nieruchomości,
§4
Zmiany do Zakładowego Planu Kont określono w § 1 ust. 1 i 2, wynikający z przedmiotowych
zmian w obowiązujących przepisach oraz innych przyczyn będą dokonywane w formie
zarządzeń.
§5
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.
7
Załącznik Nr 1
Niniejszy plan kont dla budżetu miasta Stalowej Woli jest planem kont dostosowanym do
potrzeb i wymogów ustalenia nadwyżki lub niedoboru budżetu z uwzględnieniem zasad
zawartych w :
1. Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa ,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora
finansów publicznych ( Dz.U. Nr 142 poz. 1020) ;
2. Ustawy o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm.)
W celu zapewnienia poprawności stosowanych zasad budowy planu kont oraz zasad
rachunkowości ustala się co następuje :
1. Konta organu są kontami ewidencjonowania zdarzeń ekonomicznych Urzędu.
2. Zapisy na kontach dokonywane są w oparciu o dokumenty oraz dowody księgowe
ujęte w Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów ( dowodów księgowych ).
3. Zmiany w przedmiotowym planie kont wymagają Zarządzenia Prezydenta Miasta.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym planem kont mają odpowiednie
zastosowanie zasady rachunkowości zawarte w przepisach powołanych
powyżej.
PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY ( ORGAN )
I. Wykaz kont
1. Konta bilansowe
Zespół 1 – „Środki pieniężne”
133 - Rachunek budżetu
134 - Kredyty bankowe
137 – Rachunki środków funduszy pomocowych
138 – Rachunki środków na prefinansowanie
139 – Inne rachunki bankowe
140 – Inne środki pieniężne
Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”
222 - Rozliczenie dochodów budżetowych
223 - Rozliczenie wydatków budżetowych
224 - Rozrachunki budżetu
225 – Rozliczenie niewygasających wydatków
227 – Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych
228 – Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych
240 – Pozostałe rozrachunki
250 – Należności finansowe
260 – Zobowiązania finansowe
268 – Zobowiązania z tytułu prefinansowania
Zespół 9 – „Dochody i wydatki, rozliczenia międzyokresowe i wynik budżetu”
A. Dochody i wydatki budżetu
901 - Dochody budżetu
902 - Wydatki budżetu
903 – Niewykonane wydatki
904 – Niewygasające wydatki
907 – Dochody z funduszy pomocowych
908 – Wydatki z funduszy pomocowych
B. Rozliczenia międzyokresowe
909 – Rozliczenia międzyokresowe
9
C. Wynik budżetu
960 – Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu
961 – Niedobór lub nadwyżka budżetu
962 – Wynik na pozostałych operacjach
967 – Fundusze pomocowe
2. Konta pozabilansowe
901 - Planowane dochody budżetu
902 - Planowane wydatki budżetu
Od 1.01.2007 r konta pozabilansowe otrzymają brzmienie:
991- Planowane dochody budżetu
992 – Planowane wydatki budżetu
II. Zasady funkcjonowania kont
1. K o n t a
bilansowe
Konto 133 - „Rachunek budżetu”
Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowym
rachunku budżetu gminy .
Zapisy księgowe na tym koncie dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów
bankowych, w związku z czym zapisy na koncie 133 (obroty i salda) są zgodne z
zapisami w księgowości banku. W razie stwierdzenia błędu w dowodzie bankowym,
księguje się sumy zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu
odnosi się na konto 240 jako ”sumy do wyjaśnienia”. Różnicę tę wyksięgowuje się
na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu.
Na stronie Wn konta 133 ujmuje się:
1. Operacje z tytułu dochodów budżetu realizowanych wyłącznie za pośrednictwem
rachunku budżetu, do których zaliczamy:
- podatki, opłaty oraz inne niepodatkowe należności budżetowe pobierane przez
urzędy skarbowe,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych
z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa,
- subwencję ogólną,
- dotacje celowe,,
- dotacje z funduszy celowych,
- spadki, zapisy i darowizny,
- odsetki od środków na rachunku podstawowym budżetu i na rachunkach
1
0
wyodrębnionych i odsetki od lokat terminowych,
- odsetki od pożyczek udzielanych ze środków budżetu,
- dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł
2. Operacje z tytułu przychodów:, w tym:
- wpływy z tytułu kredytów bankowych i pożyczek,
- spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu,
- wpływy z prywatyzacji.
3. Operacje wewnętrzne, takie jak:
- zwrot środków z rachunków lokat terminowych na rachunek podstawowy budżetu,
- zwrot środków z subkonta wydatków niewygasających na rachunek podstawowy.
4. Inne przelewy, do których należą:
- okresowe przelewy dochodów realizowanych przez urząd jako jednostkę
budżetową i inne jednostki budżetowe,
- zwroty środków przekazanych na wydatki urzędu i wydatki innych jednostek
budżetowych,
- okresowe przelewy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowanych
przez urząd i inne jednostki budżetowe.
Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu, w szczególności:
1) wypłaty związane z rozchodami budżetu z tytułu wypłat pożyczek udzielonych,
spłat kredytów bankowych, spłat pożyczek zaciągniętych i wykup
wyemitowanych papierów wartościowych,
2) operacje wewnętrzne, takie jak:
- przekazanie środków z rachunku podstawowego na rachunki lokat
terminowych,
- zwrot środków z rachunku lokat terminowych na rachunek podstawowy,
- przekazanie środków z rachunku podstawowego na subkonto środków na
wydatki niewygasające,
- zwrot środków z subkonta wydatków niewygasających na rachunek
podstawowy
3) inne przelewy, takie jak:
- przelew dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rachunek budżetu
państwa,
- okresowe przelewy na wydatki urzędu i innych jednostek budżetowych,
- zwroty dotacji celowych,
- uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt.
1
1
Ewidencja szczegółowa do konta 133 jest prowadzona według poniższych
rachunków budżetu:
- rachunku podstawowego,
- rachunku lokat terminowych
- rachunku środków niewygasających
W ciągu roku konto 133 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków
pieniężnych na rachunku lub saldo Ma oznaczające kwotę wykorzystanego kredytu
bankowego udzielonego przez bank w rachunku bieżącym.
Natomiast na koniec roku saldo powinno być Wn, ponieważ kredyt na rachunku
budżetu powinien być spłacony w tym samym roku, w którym został zaciągnięty.
Konto 134 - „Kredyty bankowe”
Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych przez gminę na
finansowanie budżetu .
Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę kredytu bankowego lub umorzenie
kredytu przez bank .
Na stronie Ma konta 134 ujmuje się kredyt bankowy na finansowanie budżetu
gminy przelany na rachunek bieżący budżetu,
Ewidencja szczegółowa do konta 134 jest prowadzona według poszczególnych
umów kredytowych.
Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające zadłużenie z tytułu
zaciągniętych kredytów .
Konto 137 - "Rachunki środków funduszy pomocowych"
Konto 137 służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji
zadań z funduszy pomocowych, w zakresie których umowa lub przepis określają
konieczność wydzielenia środków pomocowych na odrębnym rachunku bankowym.
Na koncie 137 nie prowadzi się ewidencji środków pomocy bezzwrotnej co do
których beneficjent nie ma takiego wymogu . Ewidencja wtedy prowadzona jest na
pozostałych kontach organu .
Na stronie Wn konta 137 ujmuje się:
- wpływy środków pomocowych,
- oprocentowanie środków na tych rachunkach,
- obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt.
Na stronie Ma ujmuje się:
- wypłaty środków pomocowych,
1
2
- uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt.
Ewidencja szczegółowa do konta 137 zapewnia ustalenie stanu środków każdego
wyodrębnionego funduszu pomocowego, z dalszym podziałem wpływów i wydatków
na poszczególne zadania finansowane lub współfinansowane ze środków pomocy
bezzwrotnej oraz stanów środków według zasad wynikających dla danego funduszu
pomocowego.
Konto 137 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pochodzących z
funduszy pomocowych na rachunkach bankowych.
Konto 138 – „ Rachunki środków na prefinansowanie”
Konto 138 służy do ewidencji środków pieniężnych dotyczących prefinansowania
realizowanego w ramach pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej.
Na koncie 138 na stronie Wn ujmuje się:
- wpływy zaciągniętych pożyczek,
- oprocentowanie środków na tych rachunkach,
- obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt.
Na stronie Ma ujmuje się:
- wydatki na cele określone w umowie pożyczki
- zwroty pożyczek,,
- uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt.
Ewidencja szczegółowa do konta 138 jest prowadzona według:
- stanu środków każdego wyodrębnionego rachunku bankowego dla danej umowy
pożyczki,
- sposobu wykorzystania.
Konto 138 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych
znajdujących się na wydzielonych rachunkach bankowych pożyczek na
prefinansowanie.
Konto 139 – „ Inne rachunki bankowe „
Konto to służy do ewidencji operacji dotyczących wydzielonych zgodnie z
odrębnymi przepisami środków pieniężnych innych niż środki budżetu i środki
pochodzące z funduszy pomocowych .
Na stronie Wn ewidencjonuje się:
- wpływy wydzielonych środków pieniężnych
- oprocentowanie środków na tych rachunkach,
- obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt.
1
3
a na stronie Ma ujmuje się:
- wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków bankowych,
- koszty obsługi innych rachunków bankowych,
- uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt.
Ewidencja szczegółowa do konta 139 prowadzona jest według rodzaju środków
wydzielonych a będących w dyspozycji gminy .
Konto 139 wykazuje na koniec roku tylko saldo Wn oznaczające stan środków
pieniężnych na innych rachunkach bankowych .
Konto 140 - ”Inne środki pieniężne”
Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, tj.:
- środków otrzymanych z innych budżetów w przypadku, gdy środki te zostały
przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem
bankowym z datą następnego okresu sprawozdawczego,
- kwot wpłacanych przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do
banku z tytułu dochodów budżetowych, w wypadku potwierdzenia wpłaty przez
bank w następnym okresie sprawozdawczym,
- przelewów dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie
sprawozdawczym i objętych wyciągami bankowymi z rachunku bieżącego budżetu
w następnym okresie sprawozdawczym.
Środki pieniężne w drodze są ewidencjonowane tylko na przełomie okresów
sprawozdawczych.
Na stronie Wn konta 140 ujmuje się kwoty środków pieniężnych w drodze,
a na stronie Ma - wpływ środków pieniężnych w drodze na rachunek bieżący
budżetu.
Saldo Wn konta 140 oznacza stan środków pieniężnych w drodze.
Środki pieniężne w drodze są ewidencjonowane tylko na przełomie okresów
sprawozdawczych.
Konto 222 - ”Rozliczenie dochodów budżetowych”
Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu
zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się:
- dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe w wysokości
wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek budżetowych, w korespondencji
z kontem 901.
1
4
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się:
- przelewy dochodów budżetowych na rachunek bieżący budżetu gminy, dokonane
przez jednostki budżetowe, w korespondencji z kontem 133.
Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający
ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu
zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych z podziałem na klasyfikację
budżetową.
Konto 222 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych przez
jednostki budżetowe i objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nie przekazanych
na rachunek bieżący budżetu.
Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez
jednostki budżetowe na rachunek bieżący budżetu, lecz nie objętych okresowymi
sprawozdaniami.
Konto 223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych”
Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu
dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się:
- środki przelane z rachunku bieżącego budżetu na pokrycie wydatków jednostek
budżetowych, w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się:
- wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z
okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 902.
Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający
ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu
przelanych na ich rachunki bieżące środków budżetowych przeznaczonych na
pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych.
Konto 223 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan przelanych środków na
rachunki bieżące jednostek budżetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie
wydatków budżetowych.
Konto 224 - „Rozrachunki budżetu”
Konto 224 służy do ewidencji wszelkich pozostałych rozrachunków dotyczących
budżetu gminy, a w szczególności:
- rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz
budżetu gminy,
- rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów,
- rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji,
1
5
- pozostałych rozrachunków.
Otrzymane dotacje celowe i subwencje dotyczące następnych okresów nie
stanowią zobowiązań wobec jednostki, która je przekazała tylko są przychodami
przyszłych okresów i powinny być księgowane na koncie 909 „Rozliczenia
międzyokresowe”.
Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie stanu
należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według dłużników i
wierzycieli, w szczególności według:
- rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz
budżetu,
- rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów,
- rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji,
- rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa.
Na koncie 224 na stronie Wn ujmuje się:
- należności z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe
na rzecz budżetu, wynikające z okresowych sprawozdań,
- rozrachunki z innymi budżetami,
- zwrot nadmiernej subwencji i dotacji.
Na stronie Ma ujmuje się:
- przekazane przez urzędy skarbowe na rachunek bieżący budżetu należności z
tytułu dochodów budżetowych,
- rozrachunki z innymi budżetami,
- zobowiązania z tytułu otrzymanej nadmiernie subwencji i dotacji.
Konto 224 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 224 - stan
zobowiązań budżetu gminy z tytułu pozostałych rozrachunków.
Konto 225 – „Rozliczenie niewygasających wydatków”
Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu
zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków.
Na koncie 225 na stronie Wn ujmuje się:
- środki przelane z rachunku budżetu (subkonta środków na wydatki niewygasające)
na pokrycie wydatków niewygasających jednostek budżetowych w korespondencji z
kontem 133 „Rachunek budżetu” (subkonto środków na wydatki niewygasające ).
1
6
Na stronie Ma ujmuje się:
- wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe w ciężar planu wydatków
niewygasających, w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych
jednostek, w korespondencji z kontem 904 „Niewygasające wydatki”,
- zwrot środków w związku z ich niewykorzystaniem na realizację planu wydatków
niewygasających, albo związanych z wygaśnięciem tego planu w korespondencji z
kontem 133 „Rachunek budżetu”.
Ewidencja szczegółowa do konta 225 jest prowadzona według poszczególnych
jednostek budżetowych z tytułu przekazanych im środków na realizację
niewygasających wydatków.
Konto 225 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych środków
pieniężnych przekazanych jednostkom budżetowym na realizację niewygasających
wydatków.
Konto 227 - "Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych "
Konto 227 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu zrealizowanych
dochodów dotyczących funduszy pomocowych. Poprzez jednostki należy rozumieć
własne
jednostki
organizacyjne
tworzące
strukturę
jednostki
samorządu
terytorialnego - jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe .
Na stronie Wn konta 227 ujmuje się dochody zrealizowane przez jednostkę w
wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek, w korespondencji z
kontem 907.
Na stronie Ma konta 227 ujmuje się przelewy dochodów na rachunek środków
funduszy pomocowych, dokonane przez jednostki, które zrealizowały dochody, w
korespondencji z kontem 137.
Ewidencję szczegółową do konta 227 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie
stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami z tytułu zrealizowanych przez nie
dochodów.
Konto 227 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 227 oznacza stan dochodów zrealizowanych przez jednostki i
objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek środków
funduszy pomocowych.
Saldo Ma konta 227 oznacza stan dochodów przekazanych przez jednostki na
rachunek
środków
sprawozdaniami.
funduszy
pomocowych,
lecz
nieobjętych
okresowymi
1
7
Na koncie 227 nie prowadzi się ewidencji rozliczeń pobranych środków pieniężnych
przez jednostki, które w myśl przepisów prawa lub postanowień umowy nie są
dochodem funduszu pomocowego u beneficjenta. Rozliczenia tych środków
dokonywane są za pośrednictwem konta 240 - pozostałe rozrachunki .
Zapisy szczegółowe do konta 227 zapewniają ustalenie stanu rozliczeń dochodów
według typów funduszy pomocowych oraz typów zadań finansowanych ze środków
pomocy bezzwrotnej .
Na koncie 227 nie prowadzi się ewidencji rozliczeniowej tych środków pomocy
bezzwrotnej co do których beneficjent nie ma obowiązku wyodrębnienia kont w
księgach rachunkowych . Ewidencja prowadzona jest wtedy na pozostałych kontach
organu.
Na koniec roku konto 227 może wykazywać saldo strony Wn.
Konto 228 - "Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych"
Konto 228 służy do ewidencji rozliczeń wydatków dokonanych przez jednostkę ze
środków funduszy pomocowych lub środków otrzymanych tytułem prefinansowania, z
których dokonane wydatki podlegają refundacji ze środków funduszy pomocowych
albo ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi..
Na stronie Wn konta 228 ujmuje się środki przelane z rachunków środków funduszy
pomocowych na pokrycie wydatków jednostek w korespondencji z kontem 137 lub z
rachunku środków na refinansowanie w korespondencji z kontem 138.
Na stronie Ma konta 228 ujmuje się:
- wydatki dokonane przez jednostki w wysokości wynikającej z okresowych
sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 908.
-
otrzymane
zwroty
od
innych
jednostek
niewykorzystanych
środków
w
korespondencji z kontem 137.
Ewidencję szczegółową do konta 228 prowadzi się według poszczególnych funduszy
pomocowych.
Szczegółowość do konta 228 zapewnia dodatkowo podział przelewanych środków
na :
a) typów funduszu - źródło pochodzenia środków pieniężnych ;
b) typów zadań finansowanych lub dofinansowanych z tych środków .
Na koncie 228 nie prowadzi się ewidencji rozliczeniowej tych środków pomocy
bezzwrotnej co do których beneficjent nie ma obowiązku wyodrębnienia kont w
1
8
księgach rachunkowych . Ewidencja prowadzona jest wtedy na pozostałych kontach
organu .
Konto 228 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan zaangażowanych
środków własnych na pokrycie wydatków z funduszy pomocowych.
Saldo Wn konta 228 oznacza stan przelanych środków funduszy pomocowych na
rachunki jednostek, lecz jeszcze niewykorzystanych na pokrycie wydatków.
Na koniec roku konto 228 może wykazywać saldo strony Wn.
Konto 240 – „ Pozostałe rozrachunki „
Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu
z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń księgowanych na kontach : 222 ; 223 ; 224 ;
227 ; 228 ; 250 ; 260.
Na koncie 240 na stronie Wn ujmuje się:
- należności z tytułu innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z
wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 227,
228, 250, 260,
- lokaty
- zwroty mylnych wpłat
- pobrane prowizje
- błędy w wyciągach bankowych.
Na stronie Ma ujmuje się:
- zobowiązania z tytułu innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z
wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 227,
228, 250, 260,
- mylne wpłaty
- zwrot środków z lokat
- refundacje prowizji
- błędy w wyciągach bankowych.
Ewidencja szczegółowa zapewnia :
 ustalenie stanu rozrachunków według poszczególnych tytułów ;
 według poszczególnych kontrahentów .
Konto 240 może wykazywać dwa salda :
1. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu pozostałych rozrachunków ;
2. Saldo Ma oznacza stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków .
1
9
Konto 250 – „ Należności finansowe”
Konto to służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych a w
szczególności z tytułu udzielonych pożyczek .
Na stronie Wn księguje się:
- powstanie oraz zwiększenie dotychczasowych należności finansowych ( w
szczególności z tytułu udzielonych pożyczek),
- odsetki od pożyczek.
Na stronie Ma księguje się:
- spłatę udzielonej pożyczki,
- umorzenie części lub całości pożyczki,
- zapłatę lub umorzenie odsetek od pożyczek
Ewidencję szczegółową do konta 250 prowadzi się według:
- poszczególnych tytułów należności,
- poszczególnych kontrahentów.
Konto 250 może wykazywać dwa salda :
 Saldo Wn oznacza stan należności finansowych ;
 Saldo Ma oznacza stan nadpłat z tytułu należności finansowych .
Konto 260 – „ Zobowiązania finansowe „
Konto to służy do ewidencjonowania zobowiązań zaliczanych do zobowiązań
finansowych – z wyjątkiem kredytów bankowych i pożyczek na prefinansowanie– a
w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek.
Na stronie Wn księguje się:
- spłata zaciągniętych pożyczek,
- umorzenie zaciągniętych pożyczek,
- wykup wyemitowanych instrumentów finansowych w wartości nominalnej.
Na stronie Ma księguje się:
- otrzymane pożyczki,
- zarachowane odsetki od zaciągniętych pożyczek
- wyemitowane papiery wartościowe
Ewidencję szczegółową do konta 260 prowadzi się według:
- poszczególnych tytułów zobowiązań,
- poszczególnych kontrahentów.
Konto 260 może wykazywać dwa salda :
 Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowych ;
 Saldo Ma oznacza stan zaciągniętych zobowiązań finansowych .
2
0
Konto 268 - „Zobowiązania z tytułu prefinansowania”
Konto 268 służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu
państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Na koncie 268, na stronie Wn ujmuje się:
- spłatę zaciągniętych pożyczek w ramach prefinanswoania,
- umorzenie zaciągniętych pożyczek w ramach prefinansowania
- zapłatę lub umorzenie odsetek.
Na stronie Ma ujmuje się:
- otrzymane pożyczki w ramach prefinansowania ,
- zarachowane odsetki od zaciągniętych pożyczek w ramach prefinansowania.
Ewidencję szczegółową do konta 268 prowadzi się według:
- poszczególnych tytułów zobowiązań,
- poszczególnych kontrahentów.
Konto 268 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych
zobowiązań finansowych z tytułu pożyczek zaciągniętych w ramach
prefinansowania, a saldo Ma - stan zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu
pożyczek na prefinanswanie.
Konto 901 - „Dochody budżetu”
Konto 901 służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetu gminy, przy czym
określenie „dochody osiągnięte” odpowiada określeniu użytemu w przepisach o
sprawozdawczości „dochody wykonane”.
Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie w końcu roku, sumy osiągniętych
przez gminę dochodów budżetowych na konto 960.
Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu :
- na podstawie finansowych sprawozdań jednostek budżetowych, w korespondencji
z kontem 222,
- na podstawie sprawozdań innych organów , w korespondencji z kontem 224,
- inne dochody budżetowe, np. subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem
133, nie ujmuje się otrzymanej w grudniu subwencji oświatowej należnej za
styczeń następnego roku. Subwencja ta jest księgowana na stronie konta 901
w styczniu, w korespondencji z kontem 909.
- z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy, w
korespondencji z kontem 224 – są to dochody należne jst na podstawie odrębnych
przepisów, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami.
- własne urzędu gminy, w korespondencji z kontem 133.
2
1
Ewidencję szczegółową do konta 901 prowadzi się według podziałek klasyfikacji
budżetowej na poszczególne jednostki budżetowe.
Saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok
(bez dochodów w postaci środków pomocowych).
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto
961.
Konto 902 - „Wydatki budżetu”
Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetu gminy.
Na stronie Wn konta 902 ujmuje się wydatki:
- jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań finansowych, w
korespondencji
z kontem 223,
- własne urzędu gminy, w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie w końcu roku, sumy osiągniętych
przez gminę wydatków budżetowych na konto 961.
Ewidencję szczegółową do konta 902 prowadzi się według podziałek klasyfikacji
budżetowej na poszczególne jednostki budżetowe.
Saldo Wn konta 902 oznacza sumę dokonanych wydatków budżetu gminy za dany
rok.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto
961.
W organie prowadzi się 4 konta syntetyczne wg podziałek klasyfikacji i klucza
umożliwiającego uzyskanie potrzebnych danych
Konto 903 – „ Niewykonane wydatki „
Konto to służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych uchwałą
organu stanowiącego do realizacji w latach następujących po danym roku
budżetowym .
Na stronie Wn księguje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do
realizacji w latach następnych po danym roku budżetowym w korespondencji z
kontem 904 .
Na stronie Ma, pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903
przenosi się na konto 961.
W zakresie niewygasających wydatków budżetu j.s.t. organ stanowiący (łącznie z
wykazem wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego) ustala plan
finansowy tych wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.
2
2
Konto 904 – „ Niewygasające wydatki „
Konto to służy do ewidencji niewygasających wydatków .
Na stronie Wn tego konta księguje się:
- wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających
wydatków na podstawie ich sprawozdań budżetowych w korespondencji
z kontem 223
- przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków na realizację planu
tych wydatków lub po wygaśnięciu planu tych wydatków, na dochody budżetu, w
korespondencji z kontem 901.
Na stronie Ma tego konta księguje się wielkość zatwierdzonych do realizacji w
latach następnych wydatków niewygasających, w korespondencji z kontem 903.
Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu
niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu wydatków
niewygasających. Saldo konta 904 na koniec danego roku budżetowego równa się
sumie wydatków ujętych w wykazie uchwalonym w roku bieżącym oraz wydatków
ujętych w wykazach lat poprzednich w części pozostałej do realizacji po upływie
danego roku budżetowego.
Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według jednostek dokonujących
przedmiotowych wydatków .
Konto 907- „ Dochody z funduszy pomocowych „
Konto to służy do ewidencji środków otrzymywanych w ramach bezzwrotnej
pomocy zagranicznej na realizację projektów objętych tą pomocą oraz dochodów
osiągniętych z tytułu realizacji tych projektów, jeżeli w umowie zapisano, że
powiększają one środki pomocowe.
Na stronie Wn tego konta księguje się przeniesienie , w końcu roku sumy
osiągniętych dochodów na konto 967 .
Na stronie Ma tego księguje się:
- środki otrzymane w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej na realizację
projektów finansowanych ze środków pomocowych, w korespondencji z kontem
137,
- środki pomocowe z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w formie refundacji
wydatków finansowanych ze źródeł zagranicznych, które zostały sfinansowane
pożyczką na prefinansowanie, korespondencji z kontem 138,
- środki pomocowe otrzymane w formie refundacji wydatków zrealizowanych ze
środków własnych, w korespondencji z kontem 137,
- odsetki od środków na rachunku bankowym zwiększające środki pomocowe, w
korespondencji z kontem 137,
2
3
- zrealizowane dochody z tytułu środków pomocowych w korespondencji
z kontem 227
Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według rodzajów dochodów
poszczególnych funduszy pomocowych.
Konto 908 – „ Wydatki z funduszy pomocowych „
Konto to służy do ewidencji wydatków sfinansowanych ze środków pomocowych,
wydatków sfinansowanych ze środków własnych podlegających refundacji ze
środków funduszy pomocowych oraz wydatków sfinansowanych z pożyczek na
refinansowanie.
Na stronie Wn konta 908 księguje się wydatki finansowane ze źródeł zagranicznych
zrealizowane bezpośrednio z rachunku środków pomocowych w korespondencji z
kontem 137, lub z rachunku środków na refinansowanie w korespondencji z kontem
138, a także wydatki na podstawie sprawozdań jednostek realizujących wydatki ze
środków pomocowych w korespondencji z kontem 228 .
Na stronie Ma księguje się przeniesienie w końcu roku sumy zrealizowanych
wydatków na konto 967.
Ewidencję szczegółową do konta 908 prowadzi się według poszczególnych
funduszy pomocowych.
Konto 909 – „ Rozliczenia międzyokresowe „
Konto to służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów i wydatków
przyszłych okresów.
Na stronie Wn konta 909 księguje się:
- przypis w styczniu, otrzymanych w grudniu dotacji celowych będących dochodami
wykonanymi stycznia następnego roku,
- przypis w styczniu, otrzymanych w grudniu subwencji oświatowych będących
dochodami wykonanymi stycznia następnego roku,
- naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- przeksięgowanie odsetek od nieterminowego przekazywania dochodów przez
budżet państwa i urzędy skarbowe, w momencie ich uregulowania.
Na stronie Ma księguje się:
- otrzymane w grudniu dotacje celowe będące dochodami wykonanymi stycznia
następnego roku,
- otrzymane w grudniu subwencje oświatowe za styczeń następnego roku,
- przeksięgowanie naliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów, w momencie
zapłaty lub umorzenia,
- naliczone odsetki od nieterminowego przekazywania dochodów przez budżet
państwa i urzędy skarbowe, do momentu ich uregulowania.
2
4
Ewidencję szczegółową do konta 909 prowadzi się według tytułów rozliczeń
międzyokresowych.
Na koniec roku saldo Wn oznacza stan rozliczeń międzyokresowych kosztów,
a saldo strony Ma oznacza stan wymagalnych i otrzymanych w grudniu dochodów
budżetowych należnych za styczeń następnego roku oraz przychodów
przypisanych, które w przyszłych okresach spowodują wykonanie dochodów
budżetowych.
Konto 960 – „ Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu
Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych niedoborów lub nadwyżek
budżetu z lat ubiegłych .
Na stronie Wn ujmuje się, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
budżetu za poprzedni rok, przeniesienie sald: Wn konta 961 oraz Wn konta 962 na
dzień kończący poprzedni rok budżetowy.
Na stronie Ma konta 960 ujmuje się, pod datą przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu za poprzedni rok, przeksięgowanie sald strony Ma konta 961 i 962
ustalonych na dzień kończący poprzedni rok budżetowy.
Ewidencja szczegółowa do konta 960 nie jest prowadzona.
Konto 960 wykazuje odpowiednio dwa salda :
- saldo Wn – skumulowany niedobór budżetu ;
- saldo Ma – skumulowana nadwyżka budżetu ,
w zależności od ostatecznego wykonania budżetu .
Konto 961 – „ Niedobór lub nadwyżka budżetu „
Konto to służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli :
- deficyt budżetu,
- nadwyżka budżetu,
Wynik ten nie uwzględnia dochodów i wydatków finansowanych lub refundowanych
ze środków pomocowych.
Na koncie 961 na stronie Wn ujmuje się:
- pod datą ostatniego dnia roku budżetowego przeniesienie poniesionych w
ciągu roku wydatków budżetu, w korespondencji z kontem 902, oraz
niewykonanych wydatków budżetowych zatwierdzonych do realizacji w latach
następnych w korespondencji z kontem 903
- w roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
budżetu za poprzedni rok przeniesienie salda Ma konta 961 na konto 960.
Na stronie Ma ujmuje się:
- pod datą ostatniego dnia roku budżetowego przeniesienie zrealizowanych w
ciągu roku dochodów budżetu, w korespondencji z kontem 901,
2
5
- w roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
budżetu za poprzedni rok przeniesienie salda Wn konta 961 na konto 960.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do tego konta zapewnia :
- określenie źródeł stanu zwiększeń oraz zmniejszeń wyniku wykonania budżetu
na potrzeby sprawozdawczości .
Na koniec roku konto 961może wykazywać saldo :
- Wn – deficyt budżetu ;
- Ma – nadwyżkę budżetu.
Konto 962 – „ Wynik na pozostałych operacjach”
Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych, w szczególności
kosztów i przychodów finansowych wpływających na wynik wykonania budżetu.
Na stronie Wn ujmuje się:
- koszty finansowe związane z operacjami budżetowymi,
- w roku następnym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
przeniesienie przychodów na stronę Ma konta 960.
Do kosztów finansowych zalicza się m. in. umorzenie pożyczek udzielonych w
korespondencji z kontem 250, ujemne różnice kursowe od kredytów zaciągniętych
w walutach obcych w korespondencji z kontem 134.
Na stronie Ma ujmuje się:
- przychody finansowe związane z operacjami budżetowymi,
- w roku następnym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
przeniesienie kosztów na stronę Wn konta 960.
Do przychodów finansowych zalicza się m. in. umorzenie zaciągniętych pożyczek –
w korespondencji z kontem 260, dodatnie różnice kursowe od kredytów
zaciągniętych w walutach obcych w korespondencji z kontem 134, umorzenie
zaciągniętych kredytów bankowych w korespondencji z kontem 134.
Na koniec roku saldo Wn oznacza wynik ujemny na operacjach niekasowych, a
saldo Ma dodatni wynik na operacjach niekasowych.
Konto 967 – „ Fundusze pomocowe „
Konto to służy do ewidencji stanu funduszy pomocowych .
Na dzień ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn tego konta księguje się
saldo konta 908 , a na stronie Ma tego konta pod datą ostatniego dnia roku
budżetowego przeniesienie salda konta 907. Różnica między dochodami z
funduszy pomocowych a wydatkami z tych funduszy stanowi wynik z kasowego
wykonania budżetu z udziałem środków pomocowych.
Jeżeli otrzymane w danym roku środki pomocowe są większe od sumy wydatków
poniesionych w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków
2
6
pomocowych, wynik na operacjach z udziałem środków pomocowych będzie
dodatni, a w przypadku gdy dochody będą niższe niż wydatki – wynik będzie
ujemny.
Na koncie 967 ujmuje się dodatnie (strona Ma) i ujemne (strona Wn) różnice
kursowe od środków pomocowych w walutach obcych.
Ewidencję szczegółową prowadzi się dla poszczególnych funduszy pomocowych.
2. K o n t a
pozabilansowe
Konto 901 - „Planowane dochody budżetu”
Konto 901 służy do ewidencji planu dochodów budżetu gminy oraz jego zmian.
Na stronie Wn konta 901 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan dochodów
budżetu.
Na stronie Ma konta 901 ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany
budżetu zwiększające planowane dochody.
Ewidencję szczegółową stanowią konta analityczne odpowiadające planom
finansowym dochodów budżetowych poszczególnych jednostek budżetowych.
Saldo Ma konta 901 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów
budżetu gminy.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na
stronie Wn konta 901.
Konto 902 - „Planowane wydatki budżetu”
Konto 902 służy do ewidencji planu wydatków budżetu gminy oraz jego zmian.
Na stronie Wn konta 902 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany
budżetu zwiększające planowane wydatki.
Na stronie Ma konta 902 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków
budżetu oraz wydatki zablokowane.
Ewidencję szczegółową stanowią konta analityczne odpowiadające planom
finansowym wydatków budżetowych poszczególnych jednostek budżetowych i
budżetu.
Saldo Wn konta 902 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków
budżetu gminy.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na
stronie Ma konta 902.
Załącznik Nr 2
2
7
Niniejszy plan kont jest planem kont dostosowanym do potrzeb i wymogów ustalenia
nadwyżki lub niedoboru budżetu jednostki z uwzględnieniem zasad zawartych w :
1. Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa ,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora
finansów publicznych ( Dz.U. Nr 142 poz. 1020 ) ;
2. Ustawy o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm.)
I.
1. K o n t a
Wykaz kont
bilansowe
Zespół 0 - „Majątek trwały”
011 - Środki trwałe
013 - Pozostałe środki trwałe
015 - Mienie zlikwidowanych jednostek
020 - Wartości niematerialne i prawne
030 – Długoterminowe aktywa finansowe
071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych
080 – Inwestycje ( Środki trwałe w budowie )
Zespół 1 - „Środki pieniężne i rachunki bankowe”
101 - Kasa
130 - Rachunki bieżące jednostek budżetowych
135 - Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia
137 – Rachunki środków funduszy pomocowych
138 – Rachunki środków na prefinansowanie
139 - Inne rachunki bankowe
140 - Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne
Zespół 2 - „Rozrachunki i roszczenia”
201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych
222 – Rozliczenie dochodów budżetowych
223 – Rozliczenie wydatków budżetowych
224 – Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych
225 - Rozrachunki z budżetami
226 - Długoterminowe należności budżetowe
2
8
227 – Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych
228 – Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych
229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami
240 - Pozostałe rozrachunki,
268 – Zobowiązania z tytułu refinansowania
290 – Odpisy aktualizujące należności
Zespół 3 - „Materiały i towary”
310 - Materiały
Zespół 4 - „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”
400 - Koszty według rodzajów
401 - Amortyzacja
490 - Rozliczenie kosztów
Zespół 6 - „Produkty”
640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Zespół 7 - „Przychody i koszty ich uzyskania”
750 - Przychody i koszty finansowe
760 - Pozostałe przychody i koszty
761 – Pokrycie amortyzacji
Zespół 8 - „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”
800 - Fundusz jednostki
810 - Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje
840 - Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
853 - Fundusze pozabudżetowe
860 - Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy
870 - Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy.
2. K o n t a p o z a b i l a n s o w e
980 – Plan finansowy wydatków budżetowych
981 – Plan finansowy niewygasających wydatków
998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego,
999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.
I. Zasady funkcjonowania kont bilansowych
Zespół 0 - „Majątek trwały”
2
9
Konta zespołu 0 „Majątek trwały” służą do ewidencji:
- rzeczowego majątku trwałego,
- wartości niematerialnych i prawnych,
- finansowego majątku trwałego,
- umorzenia majątku,
- inwestycji.
Konto 011 - „Środki trwałe”
Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości
początkowej własnych środków trwałych służących działalności podstawowej
jednostki oraz jej działalności finansowo-wyodrębnionej, które nie podlegają ujęciu
na kontach 013, 014 i 016.
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych (z wyjątkiem
umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071 „Umorzenie środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”).
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności:
- przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu
gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń
zwiększających wartość początkową środków trwałych,
- przychody środków trwałych nowo ujawnionych,
- nieodpłatne przyjęcie środków trwałych,
- zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek
aktualizacji ich wyceny.
Podstawą księgowania przychodu środków trwałych są takie dokumenty, jak: faktura
VAT lub rachunek, akt notarialny wraz z dowodem PT przy nabyciu środka trwałego
od jednostki posiadającej osobowość prawną, protokół odbioru obiektu powstałego w
procesie inwestycyjnym, protokół zdawczo-odbiorczy wraz z decyzją kompetentnego
organu dotyczącą oddania w zarząd lub przekazania nieodpłatnego, zestawienie
różnic inwentaryzacyjnych ( w zakresie nadwyżek ) oraz akt darowizny lub spadku.
Dowodami rozchodu środków trwałych są protokoły postawienia w stan likwidacji,
protokoły zdawczo-odbiorcze zarządzonego przekazania nieodpłatnego, protokoły
szkód, zestawienie różnic inwentaryzacyjnych (w zakresie niedoboru) lub
pokwitowanie odbioru kupującego.
Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:
- wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji z powodu
zniszczenia lub zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania,
- ujawnione niedobory środków trwałych,
- zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek
aktualizacji ich wyceny.
3
0
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 umożliwia:
- ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych,
- ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki
trwałe,
- należyte obliczenie umorzenia od środków trwałych podlegających umorzeniu.
Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w
wartości początkowej.
Na koncie tym księguje się te składniki aktywów trwałych których wartość
początkowa w dniu zakupu ( nabycia – nieodpłatne otrzymanie ) przekracza kwotę
ustaloną w Podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zaliczania
składników majątkowych do środków trwałych .
Analityczne zapisy do tego konta prowadzone są w księdze inwentarzowej środków
trwałych .
Na koncie tym księguje się także inwestycje proste tj. zakup gotowych do używania
składników aktywów trwałych z pominięciem konta 080 – Inwestycje ( Rozbudowa
środka trwałego )
Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w
wartości początkowej.
Konto 013 - „Pozostałe środki trwałe”
Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości
początkowej pozostałych środków trwałych nie podlegających ujęciu na kontach 011,
014 i 016 wydanych do używania na potrzeby działalności podstawowej jednostki lub
działalności finansowo-wyodrębnionej, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości
w miesiącu wydania do używania.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie
zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych
znajdujących się w używaniu (z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072
„Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych”).
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:
- pozostałe środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji,
- nadwyżki pozostałych środków trwałych ,
- nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych.
Na stronie Ma konta 013 ujmuje w szczególności:
- wycofanie pozostałych środków trwałych z używania na skutek likwidacji,
zniszczenia lub zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania,
- ujawnione niedobory pozostałych środków trwałych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 umożliwia:
3
1
- ustalenie wartości początkowej pozostałych środków trwałych oddanych do
używania,
- ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, u których znajdują się środki
trwałe.
Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość pozostałych środków
trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.
Na koncie tym księguje się te składniki aktywów trwałych których wartość
początkowa w dniu zakupu ( nabycia – nieodpłatne otrzymanie ) nie przekracza
kwoty ustalonej w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zaliczania
składników majątkowych do środków trwałych oraz tych składników o których
mowa w §5 ust. 3 pkt 1,2,3,4,5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ... z
dnia 18.12.2001 roku
( Dz.U. Nr 153 ) .
Analityka do tego konta prowadzona jest w księdze inwentarzowej pozostałych
środków trwałych ( wyposażenie )
Konto 015 - „Mienie zlikwidowanych jednostek”
Konto 015 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia
przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanym
przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce
organizacyjnej (np. zakładzie budżetowym lub gospodarstwie pomocniczym).
Na stronie Wn konta 015 ujmuje się w szczególności:
- wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej
jednostce organizacyjnej, według wartości wynikającej z bilansu
zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki,
- korektę wartości mienia stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia
wynikającą z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki a
wartością mienia przekazanego spółce, innej jednostce organizacyjnej lub
sprzedanego,
- wartość mienia zwróconego przez spółkę lub pozostającego po zlikwidowanej
innej jednostce organizacyjnej, która zostaje przyjęta na stan składników
majątkowych organu założycielskiego lub nadzorującego.
Na stronie Ma konta 015 ujmuje się w szczególności:
- wartość mienia pozostającego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej
jednostce organizacyjnej, a przekazanego spółce, w wysokości wynikającej z
umowy ze spółką, lub przekazanego jako udział Skarbu Państwa do spółki,
wartość mienia sprzedanego lub przekazanego innym jednostkom,
- korektę wartości mienia stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia
wynikającą z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki
organizacyjnej a wartością mienia przekazanego spółce lub innym
jednostkom.
3
2
Ewidencję szczegółową do konta 015 może stanowić bilans zlikwidowanego
przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej wraz z załącznikami.
Konto 015 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan mienia zlikwidowanego
przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej według wartości wynikającej z
bilansu tego przedsiębiorstwa lub jednostki, będącego w dyspozycji organu
założycielskiego lub nadzorującego, a nie przekazanego spółkom, innym
jednostkom organizacyjnym lub nie przejętego na własne potrzeby, albo też
zagospodarowanego w inny sposób. Saldo to obejmuje tę część mienia, która nie
została przekazana spółkom, innym jednostkom organizacyjnym.
Konto 020 - „Wartości niematerialne i prawne”
Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości
początkowej wartości niematerialnych i prawnych, do których zalicza się w
szczególności programy komputerowe o przewidywanym okresie używania
dłuższym niż 1 rok, nabyte spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz inne
nabyte prawa majątkowe.
Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia stanu wartości
początkowej wartości niematerialnych i prawnych z tytułu zakupu, nieodpłatnego
otrzymania,
Na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia (rozchód) wartości niematerialnych i
prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 071 „Umorzenie środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” lub 072 „Umorzenie
pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 umożliwia należyte obliczanie
umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów lub
osób odpowiedzialnych.
Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości
niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.
Katalog zdarzeń ekonomicznych księgowanych na tym koncie jest katalogiem
otwartym i może być zmieniany w zależności od :
-
zmiany przepisów ;
zmiany zasad rachunkowości
Konto 030 - „Długoterminowe aktywa finansowe”
Konto 030 służy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych:
- akcji i udziałów w obcych podmiotach gospodarczych,
- akcji i innych długoterminowych papierów wartościowych, traktowanych jako
lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok,
- innych długoterminowych aktywów finansowych.
3
3
Na stronie Wn konta 030 ujmuje się:
- nabycie długoterminowych aktywów finansowych,
- zwiększenia wartości długoterminowych aktywów finansowych, w szczególności
podwyższenia kapitału zakładowego spółki, której jednostka jest właścicielem, z
kapitału zapasowego lub rezerwowego spółki
Na stronie Ma ujmuje się:
- zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów finansowych, finansowych
a zwłaszcza:
a) wycofanie udziałów ze spółek,
b) sprzedaż udziałów, akcji obcych, bonów obligacji,
c) uzyskanie składników masy likwidacji lub upadłości (srodki pieniężne lub
rzeczowe) w wyniku likwidacji spółki, w której jednostka posiada udziały
(akcje),
d) przekwalifikowanie
długoterminowych
aktywów
finansowych
do
krótkoterminowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 zapewnia ustalenie wartości
poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych, według
tytułów.
Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych
aktywów finansowych.
Zapisy na tym koncie mogą ulegać zmiana w zależności od :
-
zmiany przepisów ;
zmiany zasad rachunkowości ;
specyfiki zdarzeń ekonomicznych .
Konto 071 - „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych”
Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek
amortyzacyjnych, określonych w przepisach do ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych z tytułu dokonanego umorzenia.
Stosuje się stawki wynikające z przepisów podatkowych.
Odpisy umorzeniowe dokonywane są w korespondencji z kontem 401 .
Na stronie Ma konta 071 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Wn - wszelkie
zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych.
Na stronie Wn konta 071 ujmuje się:
3
4
-
wyksięgowanie
wartości
umorzenia
środków
trwałych
oraz
wartości
niematerialnych trwałych prawnych wycofanych z używania wskutek ich:
a) likwidacji z powodu zniszczenia lub zużycia,
b) sprzedaży,
c) nieodpłatnego przekazania,
d) ujawnionych niedoborów
- zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych wskutek
aktualizacji wartości środków trwałych.
Na stronie Ma ujmuje się:
- zwiększenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych na skutek naliczenia umorzenia,
- umorzenie dotychczasowe środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie na
podstawie decyzji właściwego organu,
- zwiększenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych wskutek
aktualizacji wartości środków trwałych.
Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w
wyjaśnieniach do kont 011 i 020.
Do kont 011, 020 i 071 prowadzi się wspólną ewidencję szczegółową.
Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Umorzenie na tym koncie księgowane jest w korespondencji z kontem 401 w
okresach rocznych.
Konto 072 - „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych”
Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej z tytułu umorzenia
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających
umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania.
Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 400
Na koncie 072 ujmuje się umorzenie:
1) środków dydaktycznych, w tym także środków transportu, służących do
nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, a w
instytucjach kultury, także aparatury video, sprzętu nagłaśniającego,
projektorów filmowych, filmowych stołów montażowych, magnetowidów
studyjnych i instrumentów muzycznych,
2) odzieży i umundurowania,
3) mebli i dywanów,
4) pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz wartości niematerialnych i
prawnych o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o
podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne
3
5
są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu
oddania do używania.
Umorzenie tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala
się w pełnej ich wartości pod datą wydania do używania.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Wn wszelkie zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu
oddania do używania.
Na stronie Wn konta 072 ujmuje się w szczególności:
- wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych umarzanych w pełnej wartości w miesiącu
oddania do używania z tytułu:
a) likwidacji z powodu zużycia lub zniszczenia,
b) sprzedaży,
c) nieodpłatnego przekazania,
d) wyłączenia z ewidencji księgowej ilościowo-wartościowej,
e) niedoboru lub szkody.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się w szczególności:
- odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych obciążające odpowiednie koszty,
- odpisy umorzenia dotyczące nadwyżek środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych,
- odpisy umorzenia dotyczące nowych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.
Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości
początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.
Konto 080 - „Inwestycje ( środki trwałe w budowie) ”
Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia
kosztów inwestycji na uzyskane efekty.
Na koncie 080 księguje się:
- koszty dotyczące budowy środków trwałych,
- ulepszenia środków trwałych,
- zakupy środków trwałych wymagających montażu.
Na koncie 080 księgujemy również zakupy środków trwałych niewymagających
montażu.
3
6
Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności:
- poniesione koszty ( roboty, dostawy, usługi ) dotyczące inwestycji prowadzonych
zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym zakresie,
- poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych
do używania maszyn, urządzeń itp., zakupionych od kontrahentów oraz
wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej,
- poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa,
rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości
użytkowej środka trwałego,
- rozliczenie nadwyżki zysków inwestycyjnych nad stratami inwestycyjnymi
- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych w budowie..
Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych ( ze
środków trwałych w budowie ),a w szczególności:
- środków trwałych,
- wartości niematerialnych i prawnych,
- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji,
- rozliczenie nadwyżki strat inwestycyjnych nad zyskami inwestycyjnymi.
Ewidencja szczegółowa do konta 080 jest prowadzona dla poszczególnych zadań
inwestycyjnych według:
- źródeł finansowania,
- kosztów nabycia lub wytworzenia z podziałem na poszczególne rodzaje efektów
inwestycyjnych.
Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji nie
zakończonych.
Zespół 1 - „Środki pieniężne i rachunki bankowe”
Konta zespołu 1 „Środki pieniężne i rachunki bankowe” służą do ewidencji:
1) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, przechowywanych w
kasach,
2) krótkoterminowych papierów wartościowych,
3) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, lokowanych na rachunkach
w bankach,
4) udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach
pieniężnych,
5) wszelkich innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych.
Zadaniem kont zespołu 1 jest odzwierciedlenie operacji pieniężnych oraz obrotów i
stanów środków pieniężnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych.
3
7
Konto 101 - „Kasa”
Konto 101 służy do ewidencji krajowej gotówki znajdującej się w kasie jednostki.
Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na
stronie Ma - rozchody gotówki i niedobory kasowe.
Ewidencja szczegółowa do konta 101 jest prowadzona w formie raportów kasowych.
Jednostka może dokonywać wypłat gotówkowych jedynie ze środków podjętych z
rachunków bankowych. Gotówka podjęta z banku na określone wypłaty musi być
wydatkowana zgodnie z jej przeznaczeniem.
Wszystkie wpłaty i wypłaty gotówki z kasy powinny być wpisane na bieżąco
do prowadzonych przez kasjera raportów kasowych.
Dowodem księgowania na koncie 101 przychodów i rozchodów gotówki są
poszczególne raporty kasowe, do których załączone są dowody:
- przychodowe: KP – kasa przyjmie (znaki opłaty skarbowej, bankowy dowód
realizacji czeku gotówkowego),
- rozchodowe: oryginały faktur, rachunki, listy płac, delegacje służbowe, wnioski o
zaliczkę i KW – kasa wypłaci.
W kasie przechowywane są krótkoterminowe papiery wartościowe tj. gwarancje,
weksle, czeki.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 powinna umożliwić ustalenie
stanu gotówki w walucie polskiej, za którą odpowiedzialny jest kasjer.
Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie lub saldo
zerowe.
Inwentaryzacja gotówki w kasie musi być przeprowadzana na ostatni dzień każdego
roku obrotowego, a ponadto w przypadku szkód losowych, włamań, kradzieży i
innych wydarzeń mogących wpłynąć na stan gotówki.
Konto 130 - „Rachunki bieżące jednostek budżetowych”
W Urzędzie Miasta jako jednostki budżetowej utworzone są 2 rachunki bankowe:
1) 15 ………. – dochody jednostki
2) 13 ……….. – wydatki jednostki
Dochody i wydatki jednostki księgowane są na koncie 130. Konto 130 służy do
ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym
jednostki budżetowej z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych
objętych planem finansowym jednostki budżetowej.
Do konta 130 utworzono subkonto 131/2 – dotyczące wpływów środków
budżetowych przekazywanych z rachunku gminu (organu ) na realizację wydatków
jednostki.
Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych, w
związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a
bankiem. Na koncie 130 obowiązuje zachowanie czystości obrotów, co oznacza, że
do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny
zapis ujemny.
3
8
Konto dochodów jednostki
Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków budżetowych:
- otrzymanych na realizację wydatków budżetowych jednostki zgodnie z planem
finansowym, w korespondencji z kontem 222,
- z tytułu zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów budżetowych, w
korespondencji z kontem 221 lub innym właściwym kontem,
- obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt, w korespondencji z
kontem 240.
Na stronie Ma ujmuje się:
- okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z
kontem 222,
- uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt, w korespondencji z
kontem 240.
Ewidencja analityczna dochodów jest prowadzona według podziałek klasyfikacji
dochodów i wydatków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 czerwca
2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i
rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107, poz.
726, ze zm.).
W przypadku przekazywania środków dysponentom niższego stopnia ewidencja
analityczna prowadzona jest według poszczególnych dysponentów.
Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych na
rachunku bieżącym jednostki budżetowej. Saldo konta 130 równe jest saldu sald
wynikających jednostce ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont:
a) wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może
wykazywać saldo WN, które oznacza stan środków budżetowych otrzymanych
na realizację wydatków budżetowych, jednostce nie wykorzystanych do końca
roku,
b) dochodów budżetowych; konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może
wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych jednostce
tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie
zostały przelane do budżetu.
Konto wydatków jednostki
Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy:
- z tytułu zwrotu wydatków roku bieżącego
- przejściowo zarachowane na ten rachunek środki z tytułu błędów bankowych lub
niewłaściwieoznaczonych wpłat
3
9
Na stronie Ma ujmuje się:
- zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki
budżetowej, w tym również środki pobrane do kasy na realizację wydatków,
w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 1, 2, , 4, 7
- przekazanie dotacji budżetowych w korespondencji z kontem 810,
Ewidencja szczegółowa do konta 130/.. w zakresie zrealizowanych wydatków
budżetowych prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz
wymogów sprawozdawczości.
Saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych wydatków budżetowych podlega na
koniec roku obrotowego przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżetowych
na stronę Ma konta 800.
Konto 135 - „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia ”
Konto 135 służy do ewidencji środków specjalnego przeznaczenia .
Na koncie tym ujmuje się w szczególności:
- środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- środki funduszy celowych lub innych funduszy specjalnego przeznaczenia.
Na stronie Wn konta 135 ujmuje się:
- wpływy środków na rachunki bankowe, a w szczególności ZFŚS, funduszy
celowych, którymi dysponuje jednostka,
- oprocentowanie środków na tych rachunkach,
- obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt w korespondencji
z kontem 240.
Na stronie Ma ujmuje się:
- rozchody środków z rachunków bankowych
- uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt w korespondencji z
kontem 240.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 135 umożliwia ustalenie stanu
środków każdego wyodrębnionego funduszu.
Środki zgromadzone na rachunku bieżącym na koniec roku pozostają do
dyspozycji jednostki w roku następnym.
Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych
na rachunkach bankowych funduszy
4
0
Konto 137 – „ Rachunki środków funduszy pomocowych”
Konto 137 służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w walucie polskiej
lub obcej na realizację wyodrębnionych zadań, projektów lub programów, a w
szczególności środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
wydzielonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych.
Na koncie 137 na stronie Wn ujmuje się:
- wpływy środków na rachunek bankowy,
- oprocentowanie środków na tych rachunkach,
- obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt.
Na stronie Ma ujmuje się:
- wypłaty środków z rachunku bankowego,
- uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt.
Ewidencja szczegółowa do konta 137 jest prowadzona według:
- rachunków bankowych,
- sposobów wykorzystania.
Konto 137 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków na rachunkach
bankowych.
Konto 138 – „ Rachunki środków na prefinansowanie”
Konto 138 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na
wyodrębnionych rachunkach bankowych otwartych na potrzeby operacji
finansowych dotyczących refinansowania w ramach pożyczek zaciągniętych z
budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Na koncie 138 na stronie Wn ujmuje się:
- wpływy zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa,
- oprocentowanie środków na tych rachunkach,
- obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt.
Na stronie Ma ujmuje się:
- wypłaty na cele określone w umowie pożyczki
- zwroty niewykorzystanych pożyczek,,
- uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt.
Ewidencja szczegółowa do konta 138 jest prowadzona według:
- stanu środków każdego wyodrębnionego rachunku bankowego dla danej umowy
pożyczki,
- sposobu wykorzystania.
4
1
Konto 138 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych
znajdujących się
prefinansowanie.
na
wydzielonych
rachunkach
bankowych
pożyczek
na
Konto 139 - „Inne rachunki bankowe”
Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych
wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące i specjalnego
przeznaczenia.
W szczególności na koncie 139 prowadzi się ewidencję obrotów na
wyodrębnionych rachunkach bankowych:
- sum depozytowych,
- sum na zlecenie ,
Sumy depozytowe to obce środki pieniężne przechowywane przez jednostkę
budżetową przez okres określony przepisami lub umowami.
Sumy na zlecenie służą do:
1) finansowania ze środków zleceniodawcy zadań zleconych do wykonania
jednostce budżetowej przez inne jednostki organizacyjne
2) gromadzenia środków na finansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki
budżetowe (jako inwestora) pochodzących z innych źródeł niż środki na własne
wydatki budżetowe, które przekazują inne jednostki organizacyjne.
Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów
bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139
między księgowością jednostki a księgowością banku.
Na stronie Wn konta 139 ujmuje się:
- wpływy wydzielonych środków pieniężnych z rachunków bieżących oraz sum
depozytowych i na zlecenie,
- oprocentowanie środków na tych rachunkach,
- obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt w korespondencji
z kontem 240.
Na stronie Ma konta 139 ujmuje się:
- wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków bankowych,
- uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt w korespondencji z
kontem 240.
4
2
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 zapewnia podział wydzielonych
środków na rodzaje, a także według kontrahentów.
Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych
znajdujących się na innych rachunkach bankowych.
Ewidencja szczegółowa do w/w kont syntetycznych powinna zapewnić możliwość
ustalenia stanu należności i zobowiązań według każdego z tytułów rachunków
odrębnie.
Konto 140 - „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”
Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych nabytych
w celu odsprzedaży (np. akcje, obligacje, bony skarbowe) i innych środków
pieniężnych, których wartość wyrażona jest zarówno w walucie polskiej, jak i w
walucie obcej (czeki i weksle obce itp.), a także środków pieniężnych w drodze.
Na stronie Wn konta 140 ujmuje się:
- zwiększenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków
pieniężnych, głównie z tytułu:
a) zakupu obcych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu,
b) otrzymania czeków obcych,
c) przyjęcia weksli obcych,
a na stronie Ma:
- zmniejszenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków
pieniężnych, głównie z tytułu:
a) sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych,
b) realizacji czeków obcych przez bank,
c) wykupu weksli przez dłużnika lub bank,
- wpływ środków pieniężnych w drodze.
Ewidencja szczegółowa do konta 140 umożliwia ustalenie:
1) poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych i
innych środków pieniężnych,
2) wyrażonego w walucie polskiej i obcej stanu poszczególnych
krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych z
podziałem na poszczególne waluty obce,
3) wartości krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków
pieniężnych powierzonych poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym.
4
3
Środki pieniężne w drodze są ewidencjonowane tylko na przełomie okresów
sprawozdawczych.
Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych
papierów wartościowych i innych środków pieniężnych.
Zespół 2 - „Rozrachunki i roszczenia”
Konta zespołu 2 „Rozrachunki i roszczenia” służą do ewidencji wszelkich krajowych
i zagranicznych rozrachunków oraz roszczeń.
Ponadto konta zespołu 2 służą do ewidencji rozliczeń środków budżetowych,
wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych
rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont zespołu 2 umożliwia :
-
wyodrębnienie poszczególnych grup rozrachunków,
rozliczeń i roszczeń spornych, ustalenie przebiegu ich rozliczeń oraz
stanu należności,
rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem według
kontrahentów oraz jeśli dotyczą rozliczeń w walutach obcych - według
poszczególnych walut.
Rozrachunki to należności i zobowiązania bezsporne, których tytuły i kwoty uznają
zarówno wierzyciele, jak i dłużnicy.
Roszczenia to należności kwestionowane przez kontrahentów, które w przypadku
dochodzenia ich drogą sądową stają się roszczeniami spornymi w dniu wniesienia
pozwu do sądu.
Konto 201 - „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
Konto 201 służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń krajowych i
zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet
dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu
przychodów
finansowych. Na koncie 201 nie ujmuje się należności jednostek budżetowych
zaliczanych do dochodów budżetowych, które ujmowane są na koncie 221.
Na koncie 201, na stronie Wn ujmuje się:
- należności z tytułu sprzedaży usług, produktów, materiałów, towarów i środków
trwałych,
- zapłatę zobowiązań za dostawy i usługi,
- odpisanie zobowiązań przedawnionych i umorzonych,
4
4
- naliczone różnice kursowe walut obcych zwiększające wartość należności od
odbiorców, wyrażonych w walutach obcych i zmniejszające wartość zobowiązań
wobec dostawców.
Na srtonie Ma ujmuje się:
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów, robut i usług,
- zobowiązania wobec dostawców z tytułu wymagalnych odsetek i kar umownych,
- wpływ należności i zaliczek od odbiorców,
- odpisane należności umorzonych i przedawnionych,
- naliczone różnice kursowe walut obcych zmniejszające należności od odbiorców, i
zwiększające zobowiązania wobec dostawców.
Należności i zobowiązania muszą być prowadzone w układzie pozwalającym na
sporządzenie sprawozdań bilansowych i budżetowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 umożliwia ustalenia należności i
zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów.
Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a
saldo Ma - stan zobowiązań.
Konto 221 - „Należności z tytułu dochodów budżetowych”
Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek budżetowych z tytułu dochodów
budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy.
Na stronie Wn konta 221 ujmuje się:
- przypisane na dany rok budżetowy należności z tytułu dochodów budżetowych,
- zwroty nadpłat
- przeniesienia należności długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości
raty należnej za dany rok budżetowy.
Na stronie Ma konta 221 ujmuje się:
- wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych,
- odpisy (zmniejszenia) należności
- przeniesienia należności objętych hipoteką na należności długoterminowe.
Na koncie 221 ujmowane są należności z tytułu podatków pobieranych przez
właściwe organy.
Zaległości i nadpłaty dokonywane są na koniec kwartału na podstawie
sprawozdań.
Na koncie 221 nie ujmuje się należnych subwencji i dotacji zaliczanych do
dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
4
5
Ewidencja szczegółowa do konta 221 jest prowadzona według dłużników i
podziałek klasyfikacji budżetowej.
Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu
dochodów budżetowych, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki budżetowej z
tytułu nadpłat w tych dochodach.
Konto 222 - ”Rozliczenie dochodów budżetowych”
Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę
budżetową dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w
korespondencji z kontem 130.
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego miesięcznie
przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na
podstawie sprawozdań budżetowych
Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych
zrealizowanych, lecz nieprzelanych do budżetu.
Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu
dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w
korespondencji z kontem 130.
Konto 223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych”
Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia realizowanych przez jednostkę budżetową
wydatków budżetowych przewidzianych w planie finansowym oraz w planach
finansowych jej dysponentów niższego stopnia.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się:
- roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań budżetowych, zrealizowanych
wydatków budżetowych na konto 800,
- zwrot dysponentowi wyższego stopnia niewykorzystanych do końca roku środków
na wydatki budżetowe.
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się:
- okresowe wpływy środków budżetowych otrzymanych na pokrycie wydatków
budżetowych jednostki w korespondencji z kontem 131/1,
Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków budżetowych
otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca
roku.
Konto 224 - „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych”
Konto 224 służy do ewidencji przekazanych przez organ dotacji budżetowych i ich
rozliczenia.
4
6
Na stronie Wn konta ujmuje się wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący
w korespondencji z kontem 130, a na stronie Ma wartość dotacji uznanych za
prawidłowo wykorzystane i rozliczone w korespondencji z kontem 810 oraz zwrot
dotacji w roku jej przekazania w korespondencji z kontem 130.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 powinna zapewnić możliwość
ustalenie wartości przekazanych dotacji według jednostek oraz przeznaczenia
dotacji.
Saldo Wn konta oznacza wartość niewykorzystanych, nierozliczonych dotacji lub
wartość dotacji należnych do zwrotu w roku, w którym zostały przekazane.
Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje w roku następnym zaliczane są przez
organ dotujący do dochodów budżetowych, które ewidencjonuje się na koncie 221.
W jednostce konto to zacznie obowiązywać od 1.01.2007 r.
Konto 225 - „Rozrachunki z budżetami”
Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetem, w szczególności z tytułu
podatków, nadpłat w rozliczeniach z budżetami a także rozrachunków z tytułu VAT.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się:
- należności od budżetu z tytułu nadpłat w rozliczeniach z budżetem
- wpłaty z tytułu zobowiązań wobec budżetu np. podatki, opłaty .
Na stronie Ma konta 225 ujmuje się:
- zobowiązania wobec budżetów z tytułu podatków, opłat
Ewidencja szczegółowa do konta 225 zapewnia ustalenie stanu należności i
zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie.
Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań wobec budżetów.
Konto 226 - „Długoterminowe należności budżetowe”
Konto 226 służy do ewidencji:
- długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budżetem, a
w szczególności należności państwowych z tytułu mienia likwidowanych,
prywatyzowanych lub sprzedawanych przedsiębiorstw innych podległych
jednostek organizacyjnych (np. zakładów budżetowych i gospodarstw
pomocniczych),
- należności zahipotekowanych,
4
7
- należności długoterminowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich
powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonywane są
księgowania.
Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności:
- wartość mienia przekazanego spółkom do odpłatnego użytkowania lub
sprzedanego w wysokości ustalonej w umowie, w korespondencji z kontem 015,
- inne długoterminowe należności jednostek budżetowych, w korespondencji
z kontem 840
- należności zahipotekowane.
Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności:
- równowartość mienia zwróconego przez spółki w korespondencji z kontem 015
lub zlikwidowanego, w korespondencji z kontem 855,
- przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości
raty należnej na dany rok budżetowy, raty za mienie podlegające sprzedaży lub
raty należności z tytułu innych dochodów budżetowych, ustanie hipoteki , w
korespondencji z kontem 221
- ustanie hipoteki.
Ewidencję szczegółową do konta 226 prowadzi się według jednostek, których
należności te dotyczą.
Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość mienia
zlikwidowanych przedsiębiorstw, przekazanego przez organy założycielskie
spółkom do odpłatnego korzystania oraz wartość innych długoterminowych
należności budżetowych jednostek budżetowych.
Konto 227 - „Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych ”
Konto 227 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów
dotyczących funduszy pomocowych.
Na stronie Wn ujmuje się przelewy dochodów na odpowiednie rachunki środków
funduszy pomocowych,
Na stronie Ma konta 227 ujmuje się zrealizowane przez jednostkę dochody
dotyczące funduszy pomocowych.
Konto 227 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych
zrealizowanych przez jednostki.
Konto 228 – „ Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych„
Konto 228 służy do rozliczenia jednostki budżetowej z tytułu zrealizowanych
wydatków budżetowych.
4
8
Na stronie Wn konta 228 ujmuje się:
-
w ciągu roku budżetowego roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań
finansowych, zrealizowanych wydatków budżetowych na konto 800 „Fundusz
zasadniczy”,
Na stronie Ma konta 228 ujmuje się okresowe wpływy środków budżetowych
przelanych przez dysponenta wyższego stopnia na pokrycie wydatków budżetowych
jednostki oraz przeznaczonych dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji
z kontem 137.
Konto 228 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan otrzymanych środków z
funduszy pomocowych tytułem refinansowania lub innych na pokrycie wydatków.
Konto 229 - „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”
Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków
publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych.
Na stronie Wn konta 229 ujmuje się:
- należności z tytułu nadpłat z tytułu rozrachunków publicznoprawnych,
- spłatę i zmniejszenia zobowiązań publicznoprawnych,
- naliczone należności z tytułu inkasa składek,
- odpisanie zobowiązań przedawnionych
Na stronie Ma ujmuje się:
- zobowiązania z tytułu składek,
- spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych,
- odpisanie należności umorzonych i przedawnionych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 zapewnia możliwość ustalenia
stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz instytucji, z którymi
dokonywane są rozliczenia.
Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności
publicznoprawnych, a saldo Ma - stan zobowiązań publicznoprawnych.
Konto 231 - „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”
Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi
osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych
zaliczonych, na mocy odrębnych przepisów, do wynagrodzeń, np. należności za
pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej, umowy
zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej itp.
Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności:
- wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń,
4
9
- wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń,
- wartość świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń,
- potrącenia z wynagrodzeń obciążające pracownika, dokonywane w liście płac
na mocy ustawowych upoważnień np. podatek dochodowy od osób
fizycznych, składki ZUS lub na podstawie pisemnej zgody pracownika,
- obciążenia z tytułu nadpłaty wynagrodzeń,
- odpisanie zobowiązań przedawnionych.
Na stronie Ma konta 231 ujmuje się:
- zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń,
- przedawnione lub umorzone należności z tytułu wynagrodzeń.
Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a
saldo Ma - stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń.
Ewidencja szczegółowa do konta 231 prowadzona jest na imiennych kartach
wynagrodzeń poszczególnych pracowników.
Konto 234 - „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”
Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec
pracowników z wszelkich innych tytułów niż wynagrodzenia, a w szczególności z
tytułu pobranych do rozliczenia zaliczek, odpłatności za świadczenia dokonane na
rzecz pracowników, udzielonych pożyczek
pracowników z tytułu niedoborów i szkód.
z
ZFŚS
oraz
należności
od
Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności:
- wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające
jednostkę ( Ma konta zespołu1),
- należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń
odpłatnych (Ma 400),
- należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
(Ma 851),
- odsetki od pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (Ma 851)
- należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód (Ma 240),
- zapłacone zobowiązania wobec pracowników konta zespołu 1);
- odpisanie należności przedawnionych, umorzonych (Ma 760,851).
Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności:
- wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki (Wn 400,080,851,853),
- rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych ( Wn konta zespołu 1),
5
0
- wpływy należności od pracowników (Wn 231),
- odpisanie zobowiązań umorzonych i przedawnionych.
Zaliczki wypłacane pracownikom w walutach obcych można ujmować, do czasu ich
rozliczenia w równowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 zapewnia możliwość ustalenia
stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami według
tytułów rozrachunków.
Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i
roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec pracowników.
Do konta 243 prowadzi się analitykę w rozbiciu na poszczególnych pracowników
Konto 240 - „Pozostałe rozrachunki”
Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz
zobowiązań nie objętych ewidencją na kontach 201-234. Konto 240 jest używane
również do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, a także krótko- i
długoterminowych należności funduszy celowych jak rozliczeń nadwyżek i
niedoborów inwentaryzacyjnych, roszczeń spornych oraz mylnego obciążenia i
uznania rachunków bankowych.
Na stronie Wn konta 240 ujmuje się:
- powstałe należności i roszczenia,
- spłatę i zmniejszenie zobowiązań,
- ujawnione niedobory i szkody,
- niesłuszne obciążenia i korekty pomyłkowych uznań bankowych.
Na stronie Ma:
- powstałe zobowiązania,
- spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń,
- ujawnione nadwyżki,
- niesłuszne uznania i korekty mylnych obciążeń bankowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240
zapewnia ustalenie
rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów.
Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a
saldo Ma - stan zobowiązań.
Konto 268 - „Zobowiązania z tytułu prefinansowania”
Konto 268 służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu
państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
5
1
Na koncie 268, na stronie Wn ujmuje się:
- spłatę zaciągniętych pożyczek w ramach prefinanswoania,
- umorzenie zaciągniętych pożyczek w ramach prefinansowania
- zapłatę lub umorzenie odsetek.
Na stronie Ma ujmuje się:
- otrzymane pożyczki w ramach prefinansowania ,
- zarachowane odsetki od zaciągniętych pożyczek w ramach prefinansowania.
Ewidencję szczegółową do konta 268 prowadzi się według:
- poszczególnych tytułów zobowiązań,
- poszczególnych kontrahentów.
Konto 268 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych
zobowiązań finansowych z tytułu pożyczek zaciągniętych w ramach
prefinansowania, a saldo Ma - stan zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu
pożyczek na prefinanswanie.
Konto 290 - „Odpisy aktualizujące należności”
Konto 290 służy w urzędzie do ewidencji należności z tytułu odsetek przypisanych.
Odsetki należy przypisywać na koniec każdego kwartału.
Odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 5,- zł.
Konto 290 na koniec kwartału wykazuje saldo strony Ma. Saldo to na koniec roku
pomniejsza w bilansie urzędu stan należności wykazywanych w poz. „Pozostałe
należności”.
Na koncie 290, na stronie Wn ujmuje się:
- zmniejszenie stanu odsetek należnych wyliczonych na koniec kwartału w
porównaniu ze stanem z poprzedniego kwartału w korespondencji z kontem 221.
Na stronie Ma, ujmuje się:
- zwiększenie stanu odsetek należnych wyliczonych na koniec kwartału w
porównaniu ze stanem z poprzedniego kwartału w korespondencji z kontem 221.
Zespół 3 - „Materiały i towary”
Konta zespołu 3 –„Materiały i towary” służą do ewidencji zapasów materiałów
biurowych.
Na koncie 310 prowadzi się ewidencję zapasów materiałów znajdujących się w
magazynie jednostki w cenach zakupu, ponieważ koszty związane bezpośrednio z
zakupem odnoszone są w koszty w okresie ich poniesienia.
5
2
Konto 310 –„Materiały”
Bieżące zakupy materiałów biurowych, środków czystości itp. nie podlegają
ewidencji na koncie 310, ponieważ wartość ich w cenie zakupu księgowana jest
bezpośrednio w ciężar właściwego konta kosztów.
Pozostałość nie zużytych materiałów na ostatni dzień roku obrotowego podlega
zinwentaryzowaniu i wycenie według cen nabycia.
Wycenione pozostałości zapasów księguje się wartościowo na stronie Wn konta
310 księgowanie pod datą 31 grudnia (Ma 400).
Pod datą 2 stycznia następnego roku saldo konta 310 odnosi się odpowiednio w
koszty (Wn 400 – Ma 310).
Ewidencja szczegółowa zapasów do konta 310 prowadzona jest na kartotekach
magazynowych (symbol Gm-130) według rodzajów i cen.
Zespół 4 - „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”
Konta zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” służą do ewidencji
kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia.
Na kontach zespołu 4 ujmuje się również koszty finansowane z dochodów
własnych jednostek budżetowych
Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowanych - zgodnie z
odrębnymi przepisami - z funduszy specjalnych i celowych oraz kosztów inwestycji,
pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych
nadzwyczajnych.
i strat
Konto 400 - „Koszty według rodzajów”
Konto 400 służy do ewidencji kosztów prostych według rodzaju.
Na stronie Wn konta 400 ujmuje się:
- poniesione koszty, głównie dotyczące
a) zużytych materiałów,
b) różnych usług,
c) wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników,
d) podatki, opłaty administracyjne i inne obciążające koszty działalności
operacyjnej.
Na stronie Ma:
- zmniejszenia poniesionych kosztów,
- przeniesienie rocznej sumy kosztów na konto 860.
5
3
Ewidencję szczegółową do konta 400 prowadzi się według podziałek klasyfikacji
wydatków.
Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża
wysokość poniesionych kosztów. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku
obrotowego na konto 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”.
Do konta 400 prowadzi się szczegółową ewidencję analityczną
Konto 401 – „ Amortyzacja „
Konto to służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych
ewidencjonowanych na koncie 011 oraz tych wartości niematerialnych i prawnych,
od których odpisy umorzeniowe i amortyzacja są naliczane stopniowo według
stawek amortyzacyjnych. Umarzanie i amortyzowanie środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych odbywa się jednorazowo na koniec roku
obrachunkowego za okres całego roku.
Na stronie Wn konta 401 księguje się naliczone odpisy amortyzacyjne a na stronie
Ma przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik finansowy .
Konto 401 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża
wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 401 przenosi się w
końcu roku obrotowego na konto 860.
Konto 490 - „Rozliczenie kosztów”
Konto 490 w jednostkach nie prowadzących kont zespołu 5 „Koszty według typów
działalności i ich rozliczenie” służy do ujęcia:
- w korespondencji z kontem 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”
kosztów rozliczanych w czasie, które w okresie ich poniesienia ujęte były na
koncie 400 (Wn 640, Ma 490),
- zmniejszeń rozliczeń międzyokresowych kosztów,
- rezerw tworzonych na koszty, w korespondencji z kontem 640 „Rozliczenia
międzyokresowe kosztów” (Wn 490, Ma 640).
Na stronie Wn ujmuje się:
- zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych o przypadające na dany okres koszty
rozliczane w czasie, które poniesiono w poprzednich okresach, w korespondencji
z kontem 640,
- tworzenie rezerw na koszty, w korespondencji z kontem 640,
- przeniesienie salda kredytowego na dzień bilansowy na konto 860.
Na stronie Ma ujmuje się:
- koszty do rozliczenia w czasie, w korespondencji z kontem 640,
- rozliczenie kosztów, na które uprzednio utworzono rezerwę, w korespondencji z
kontem 640,
5
4
- przeniesienie salda debetowego występującego na koniec roku na konto 860.
Saldo Wn lub Ma konta 490 oznacza zmianę rozliczeń międzyokresowych kosztów
na koniec roku w stosunku do stanu na początek roku.
Saldo konta 490 przenoszone jest w końcu roku obrotowego na konto 860.
Zespół 6 - „Produkty”
Konta zespołu 6 „Produkty” służą do ewidencji kosztów rozliczanych w innym
czasie niż je poniesiono, tj. do rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Konto 640 - „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”
Konto 640 służy do ewidencji już poniesionych kosztów dotyczących przyszłych
okresów (rozliczenia czynne) oraz rezerw na wydatki przyszłych okresów
(rozliczenia bierne).
Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują tę część kosztów poniesionych w
okresie sprawozdawczym, które dotyczą działalności przyszłych okresów, i wobec
tego nie powinny one wpływać na wynik finansowy bieżącego okresu.
Na stronie Wn konta 640 ujmuje się koszty proste i złożone poniesione w okresie
sprawozdawczym, a dotyczące przyszłych okresów, oraz wydatki poniesione w
okresie sprawozdawczym, na które utworzono w okresach poprzednich rezerwę.
Na stronie Ma konta 640 ujmuje się utworzenie rezerwy na wydatki przyszłych
okresów oraz zaliczenie do kosztów okresu sprawozdawczego kosztów
poniesionych w okresach poprzednich.
Konto 640 może wykazywać dwa salda: saldo Wn wyraża koszty przyszłych
okresów i jest ujmowane w aktywach bilansowych, a saldo Ma – rezerwy na
wydatki przyszłych okresów, które wykazuje się w pasywach bilansowych.
Zespół 7 - „Przychody i koszty ich uzyskania”
Konta zespołu 7 „Przychody i koszty ich uzyskania” służą do ewidencji:
- przychodów i kosztów finansowych (konto 750)
- pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (konto 760)
Na kontach zespołu 7 nie księguje się przychodów i kosztów działalności
finansowanej z funduszy celowych, które księguje się na kontach właściwych
funduszy.
Konto 750 - „Przychody i koszty finansowe”
Konto 750 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych i
kosztów operacji finansowych .
5
5
Na stronie Wn konta 750 ujmuje się:
- odpisy przychodów z tytułu dochodów budżetowych
- koszty operacji finansowych, jak np. wartość sprzedanych udziałów, akcji i
papierów wartościowych,
- odsetki od obligacji,
- odsetki od kredytów i pożyczek,
- odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań (z wyjątkiem obciążających inwestycje
w okresie realizacji - Wn konto 080),
- dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych,
- ujemne różnice kursowe (z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie
realizacji - Wn konto 080), w korespondencji z kontami zespołu 0, 1 i 2 oraz 640 i
840.
- przeniesienie na koniec roku osiągniętych przychodów finansowych na konto 860.
Na stronie Ma konta 750 ujmuje się:
- przychody z tytułu dochodów budżetowych,
- kwoty należne z tytułu operacji finansowych, jak np. przychody ze sprzedaży
papierów wartościowych,
- przychody z udziałów i akcji,
- dywidendy,
- odsetki od udzielanych pożyczek,
- dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych,
- odsetki za zwłokę w zapłacie należności,
- dodatnie różnice kursowe walut obcych,
- wpłaty nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych,
- przeniesienie na koniec roku poniesionych kosztów finansowych na konto 860.
Dochody finansowe, których ewidencja jest prowadzona według przepisów o
rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych
należności budżetowych, są ujmowane na koncie 750 miesięcznie, na podstawie
danych z ewidencji prowadzonej według wyżej wymienionych przepisów.
W końcu roku obrotowego przenosi się:
- przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz przychody finansowe na
stronę Ma konta 860 (Wn konto 750),
- koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 750).
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.
5
6
Konto 760 - „Pozostałe przychody i koszty”
Konto 760 służy do ewidencji przychodów i kosztów niezwiązanych bezpośrednio
ze zwykłą działalnością jednostki, tj. wszelkich innych przychodów niż podlegające
ewidencji na koncie 750.
W szczególności na koncie 760 ujmuje się koszty i przychody związane:
- z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych,
nieściągalnych,
- z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw (na zobowiązania), z wyjątkiem rezerw
na zobowiązania związane z operacjami finansowymi księgowanymi na
koncie 750,
- z odszkodowaniami, karami, i grzywnami,
- z przepadkiem kaucji i wadiów,
- ze złomowaniem zapasów aktywów obrotowych,
- z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.
Wszystkie przychody księguje się po stronie Ma konta 760, a koszty po stronie Wn.
W końcu roku sumę pozostałych przychodów operacyjnych przenosi się na stronę
Ma konta 860, a sumę pozostałych kosztów operacyjnych i wartość sprzedanych
materiałów w cenach zakupu lub nabycia na stronę Wn konta 860
Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.
Konto 761 – „ Pokrycie amortyzacji „
Konto to służy do ewidencji amortyzacji ujętej na koncie 401.
Na stronie Wn tego konta ewidencjonuje się salda konta na wynik finansowy.
Na stronie Ma równowartość amortyzacji ujętej na koncie 401 w korespondencji z
kontem 800 . Na koniec roku saldo konta 761 przenosi się na konto 860 .
Zespół 8 - „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”
W zespole 8 występują konta służące ujęciu funduszu jednostki i funduszy celowych,
dotacji i finansowania inwestycji z budżetu, rezerw na przyszłe zobowiązania i
rozliczeń międzyokresowych przychodów
oraz ustaleniu i rozliczeniu wynkiu
finansowego.
Na kontach tego zespołu ewidencjonuje się:
- fundusz jednostki – konto 800
- równowartość dokonanych wydatków na inwestycje w jednostkach budżetowych
oraz dotacje budżetowe przekazane przez jednostki budżetowe – konto 810,
- rezerwy na przyszłe zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe
przychodów –
konto 840
- fundusze celowe – konta 851, 853,
- straty i zyski nadzwyczajne oraz ustalenie wyniku finansowego – konto 860,
5
7
Konto 800 - „Fundusz jednostki”
Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego jednostki oraz
majątku obrotowego w zakresie podstawowej działalności jednostki budżetowej.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego
zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową
jednostki.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:
- przeksięgowanie straty bilansowej (ujemny wynik finansowy) roku ubiegłego z
konta 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy” (księgowanie w
roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego),
- przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 130
- przeksięgowanie dotacji przekazanych przez jednostki budżetowe z konta 810
„Dotacje budżetowe” (księgowanie w końcu roku obrotowego),
- umorzenie podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych,
- różnice z aktualizacji środków trwałych,
- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków
trwałych i inwestycji,
- wartość nieodpłatnie przekazanych środków obrotowych jednostkom
budżetowym oraz na rzecz gospodarki pozabudżetowej.
Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:
- przeksięgowanie zysku bilansowego (dodatni wynik finansowy) roku
ubiegłego z konta 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”
(księgowanie w
roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania
finansowego),
- przeksięgowanie zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 130
- wpływ środków z budżetu (dotacji) i innych środków przeznaczonych na
finansowanie inwestycji,
- różnice z aktualizacji środków trwałych,
- umorzenie dotyczące sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych
środków trwałych,
- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji,
- nieodpłatne otrzymanie środków obrotowych od jednostek budżetowych oraz
z gospodarki pozabudżetowej.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 zapewnia możliwość ustalenia
przyczyn zwiększeń i zmniejszeń fundusz jednostki.
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu
jednostki.
5
8
Do konta 800 prowadzi się ewidencję szczegółową z podziałem na:
- fundusz podstawowy jednostki
- fundusz inwestycyjny
- fundusz środków trwałych
- fundusz wartości niematerialnych i prawnych
- fundusz zakupów inwestycyjnych
Konto 800 prowadzone jest wg klasyfikacji rodzajowej.
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu
jednostki.
Konto 810 - „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje”
Konto 810 służy do ewidencji :
1) dotacji przekazanych z budżetu na finansowanie działalności podstawowej
zakładów budzetowych,
2) dotacji celowych z budzetu na finansowanie inwestycji zakładów
budżetowych,,
3) innych dotacji przekazywanych z budżetu,
4) równowartości dokonanych wydatków na inwestycje w jednostkach
budżetowych.
Na stronie Wn konta 810 ujmuje się:
- dotacje przekazane przez jednostkę budżetową na finansowanie środków
obrotowych i inwestycji oraz inne dotacje przekazane z budżetu, w części
uznanej za wykorzystane lub rozliczone, w korespondencji z kontem 224
„Rozliczenie udzielonych dotacji budzetowych”,
- wykorzystanie środkow budżetowych na finansowanie inwestycji jednostek
budżetowych w korespondencji z kontem 800 „Fundusz jednostki”.
Na stronie Ma konta 810 ujmuje się:
- zwroty dotacji przekazanych w tym samym roku budżetowym,
- przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, salda konta 810 na konto 800
„Fundusz jednostki” stanu dotacji przekazanych.
Ewidencję szczegółową do konta 810 prowadzi się według jednostek, którym
dotacje przekazano, i przeznaczenia dotacji (np. według podziałek klasyfikacji
budżetowej).
Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.
Konto 840 - „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”
Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych przyszłych okresów oraz
innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw .
5
9
Na stronie Ma tego konta księguje się powstanie rezerwy oraz jej zwiększenie a na
stronie Wn jej zmniejszenie oraz rozwiązanie .
Na stronie Ma tego konta księguje się również powstanie oraz zwiększenia stanu
rozliczeń międzyokresowych przychodów a na stronie Wn ich rozliczenie poprzez
zaliczenie ich do przychodów roku obrotowego lub zysków nadzwyczajnych w
zależności od zdarzenia ekonomicznego .
Ewidencja szczegółowa prowadzona do tego konta zapewnia ustalenie :
- Stanu rezerw oraz przyczyn zwiększenia i zmniejszenia ;
- Stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów .
Konto 840 wykazuje saldo Ma które oznacza stan rezerw i rozliczeń
międzyokresowych przychodów .
Konto 851 - „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Konto 851 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych.
Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku
bankowym, ujmuje się na koncie 135 „Rachunki środków funduszy specjalnych”.
Na stronie Wn ujmuje się:
- wykorzystanie ZFŚS na działalność zgodną z ustawą o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych.
Na stronie Ma:
- naliczenie ZFŚS,
- zwiększenia funduszu z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku
bankowym i udzielonych z ZFŚS pożyczek,
- dobrowolne wpłaty, darowizny na ZFŚS,
- opłaty osób i jednostek organizacyjnych korzystających z ZFŚS,
- przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących
działalności socjalnej.
Ewidencja szczegółowa do konta 851 pozwala na wyodrębnienie:
- stanu zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z
podziałem według źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń,
- wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez
poszczególne rodzaje działalności socjalnej.
Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Konto 853 - „Fundusze pozabudżetowe”
Konto 853 służy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń funduszy celowych
oraz innych funduszy specjalnego przeznaczenia.
6
0
Na stronie Wn konta 853 ujmuje się koszty oraz inne niż koszty zmniejszenia
funduszy, a na stronie Ma - przychody oraz pozostałe zwiększenia funduszy.
Ewidencja szczegółowa do konta 853 pozwala na ustalenie zwiększeń i zmniejszeń
oraz stanu każdego z funduszy oddzielnie. Saldo Ma konta 853 wyraża stan
funduszy celowych oraz innych funduszy specjalnego przeznaczenia.
Konto 860 - „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”
Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki oraz bieżącej ewidencji
strat i zysków nadzwyczajnych.
W ciągu roku obrotowego jednostki ujmują na stronie Wn konta 860 straty
nadzwyczajne, a na stronie Ma - zyski nadzwyczajne.
W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:
- poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem 400 i 401,
- zmniejszeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do
stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490, w jednostkach
stosujących to konto,
- wartości sprzedanych towarów w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji
z kontem 730 oraz materiałów, w korespondencji z kontem 760,
- dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie
bilansujących oddziałów oraz na inwestycje w zakładach budżetowych i na
inwestycje w dochodach własnych jednostek budżetowych w korespondencji
z kontem 740,
- kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 750 oraz
pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 760,
- obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego, w korespondencji z kontem
870
- w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego
przeniesienie zysku netto na konto 800
Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:
- uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami
zespołu 7,
- zwiększeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do
stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490,
- dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej, w
korespondencji z kontem 740
- pokrycia kosztów amortyzacji, w korespondencji z kontem 761
- w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego
przeniesienie straty netto na konto 800
6
1
Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki,
saldo Wn - stratę netto, saldo Ma - zysk netto.
2. K O N T A
POZABILANSOWE
Konta pozabilansowe prowadzone są na zasadzie jednostronnego zapisu .
Konto 980 – „ Plan finansowy wydatków budżetowych”
Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta
środków budżetowych.
Na stronie Wn konta ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego
korekty, z tym że zwiększenia zapisem dodatnim, a zmniejszenia zapisem ujemnym.
Plan finansowy Wydatków po stronie Wn ewidencjonowane będą okresowo, tj. na
koniec każdego /kwartału.
Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:
1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych,
2) wartość wydatków niewygasających, które ujęto w planie do realizacji w roku
następnym,
3) wartość niezrealizowanych wydatków, które były w planie.
Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.
Konto 981 – „ Plan finansowy niewygasających wydatków”
Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków
budżetowych jednostki.
Na stronie Wn konta ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków
budżetowych.
Na stronie Ma ujmuje się:
1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan
finansowy niewygasających wydatków budżetowych,
2) wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części
niezrealizowanej lub wygasłej.
Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu
finansowego niewygasających wydatków budżetowych.
Konto 981 nie powinno wykazywać salda na koniec roku.
Konto 997 – „ Zaangażowanie środków funduszy pomocowych”
Konto 997 służy do ewidencji prawnego zaangażowania środków funduszy
pomocowych.
6
2
Zaangażowanie środków funduszy pomocowych należy ująć na koncie 997
niezależnie od tego, w którym roku budżetowym nastąpi wydatek finansowany
środkami funduszy pomocowych.
Na koncie 997, na stronie Wn ujmuje się:
- równowartość wydatków sfinansowanych środkami funduszy pomocowych.
- równowartość wydatków dokonanych ze środków krajowych, które będą
podlegały refundacji ze środków funduszy pomocowych.
Na stronie Ma ujmuje się:
- wartość zawartych umów, wydanych decyzji i innych porozumień lub
postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków
ze środków funduszy pomocowych.
Ewidencję szczegółową do konta 997 prowadzi się według:
- podziałki klasyfikacji wydatków, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Finansów z 14.06.2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, ze zm. ).
- lat finansowania.
Zapisy na koncie 997 dokonywane są również w przypadku zaliczkowego
finansowania wydatków ze środków własnych, środków otrzymanych tytułem
refinansowania lub innych środków krajowych, które następnie zgodnie z
przepisami lub umową będą refundowane ze środków pomocowych.
Na
koniec
roku
konto
997
może
wykazywać
saldo
Ma
oznaczające
zaangażowanie środków funduszy pomocowych każdego programu.
Konto 998 – „ Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego „ .
Konto to służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych
ujętych w planie finansowym danego roku budżetowego .
Na stronie Wn tego konta ujmuje się :
-
równowartość
sfinansowanych
wydatków
budżetowych
w
danym
roku
budżetowym ;
-
równowartość zaangażowanych wydatków , które będą obciążały wydatki roku
następnego .
6
3
Na stronie Ma tego konta ujmuje się :
-
zaangażowanie wydatków ( umowy , decyzje , inne postanowienia ) , których
wykonanie powoduje obowiązek wydatkowania środków publicznych w danym
roku bieżącym
Ewidencja do tego konta prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu
finansowego . Na koniec roku konto nie wykazuje salda .
Konto 999 – „ Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat „ .
Konto to służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych
przyszłych lat .
Na stronie Wn tego konta ujmuje się :
-
równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich , a
obciążających plan finansowy roku bieżącego .
Na stronie Ma tego konta ujmuje się :
-
wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych
Ewidencja szczegółowa do tego konta prowadzona jest według podziałek
klasyfikacyjnych planu finansowego .
Na koniec roku konto to wykazuje saldo Ma oznaczające stan zaangażowanych
wydatków budżetowych lat przyszłych .
6
4
System Naliczania Podatków od Gruntów i Nieruchomości POGRUN przeznaczony
jest do rejestracji gospodarstw rolnych, nieruchomości i lasów będących własnością
danego płatnika – osoby fizycznej lub prawnej oraz ustalania wysokości należnych
podatków. Funkcje i operacje systemu umożliwiają:

rejestrowanie płatników oraz przypisanych im przedmiotów opodatkowania;

naliczanie podatków wraz z automatycznym drukowaniem nakazów płatniczych
dla podatników;

pełną obsługę zaświadczeń na bony paliwowe;

wprowadzenie zmian w rejestrach podatkowych i ustalenie związanych z nimi
przypisów i odpisów;

drukowanie postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego, decyzji po
zmianie i decyzji wymiarowych, zaświadczeń i wymaganych przepisami
sprawozdań;

tworzenie zestawień

bieżącą rejestrację zmian danych w ciągu całego roku obrachunkowego;

archiwizację danych gospodarstw, nieruchomości, lasów oraz wymiarów.
Menu główne zawiera cztery następujące funkcje systemu:
1. Kartoteka
2. Rejestracja
3. Wydruki
4. Utrzymanie
Ad 1. W funkcji tej przechowywane są dane osobowe-adresowe płatników – zarówno
osób fizycznych, jak i prawnych. W funkcji tej zgromadzone są takie operacje
jak:
a)
Rejestry płatników – aby przejrzeć dane i zobowiązania płatników lub dokonać
w nich korekt, należy wybrać tę opcję,
b) Deklaracje podatkowe – zadaniem tej operacji jest rejestracja deklaracji na
podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości składany przez osoby prawne i inne.
Ad 2. W operacjach tej funkcji rejestrować można płatników – osoby fizyczne,
dotyczące ich przedmioty opodatkowania oraz wszelkie zachodzące w ciągu
roku podatkowego zmiany w rejestrach (nabycie, zbycie posiadłości, rejestracje
nowych płatników, przypisy, odpisy, umorzenia, ulgi itp.) W funkcji tej nalicza się
6
5
także zakazy płatnicze, definiuje rejony oraz okręgi podatkowe, a także usuwa
niepotrzebne już dane płatników z rejestru. W funkcji tej występują takie
operacje jak:
a)
płatnicy – operacja ta służy do rejestracji płatników podczas zakładania bazy.
Jeżeli baza już istnieje, a w czasie roku podatkowego istnieje potrzeba
dorejestrowania nowej osoby, należy to zrobić:
-
na początku roku podatkowego, do czasu wydrukowania nakazów – w
operacji „Płatnicy”
b)
po wydrukowaniu rejestru nakazów – w operacji „Zmiany w rejestrach”,
zmiany w rejestrach – operacja ta służy do rejestracji wszystkich zmian
zgłaszanych przez podatników. Również takich, które nie wywołują skutku
podatkowego w danym roku podatkowym (przypis/odpis po zmianie wynosi 0).
Wszystkie zmiany przedmiotu opodatkowania, powodujące skutek podatkowy
przed naliczeniem wymiaru i/lub dostarczeniem nakazów płatniczych
podatnikom, należy rejestrować w operacji „Zmiany w rejestrach”,
c)
naliczanie nakazów płatniczych – nakazy można naliczać dowolną ilość razy.
Operację tę należy wykonać przed drukowaniem nakazów wymiarowych. Po
każdej korekcie rejestrów płatników, przeprowadzonej po wykonaniu operacji
naliczania nakazów, należy nakazy naliczyć ponownie,
a) usuwanie płatników – aby usunąć płatnika należy wpisać numer jego rejestru i
dwukrotnie potwierdzić. Usunięcie płatnika z bazy pociąga za sobą usunięcie
całego jego rejestru,
b) zmiana okręgu podatkowego – przy wyborze tej opcji dokonuje się zmiany
okręgu podatkowego w całej bazie z podanego na inny , który wpisuje się do
aktywnego pola.
Ad 3. W funkcji tej występują takie operacje jak:
a) nakazy płatnicze – w operacji tej opracowuje się wzorce wydruków, określa
parametry drukowania nakazów, określa zasady, według której będą
naliczane i drukowane nakazy w przypadku, kiedy podatnik jest właścicielem
kilku nieruchomości/lasów,
b) rejestry przypisów wymiarowych – w operacji tej drukuje się zestawienia
rejestrów wymiarowych dotyczących całej bazy lub ograniczone ulicami.
Rejestr przypisów wymiarowych zawiera informację o wymierzonym podatku
za cały rok.,
6
6
c) potwierdzenia wpłat – operacja ta jest przeznaczona do przygotowania
blankietów wpłat dla płatników,
d) wykazy i zestawienia – w operacji tej wykazy i zestawienia tworzone są na
podstawie danych zawartych w bieżących kartotekach rejestru płatników
oraz kartotekach deklaracji.
e) sprawozdania – operacja ta wykonywana jest automatycznie i wykonuje się
ją na określony dzień,
f) rejestr przypisów i odpisów – tworzony jest dla wskazanego podatku, w
oparciu o zmiany wprowadzane w operacji „Zmiany w rejestrach”,
g) decyzje i zaświadczenia – operacja jest przeznaczona do drukowania
decyzji wydawanych po zmianach w rejestrach oraz zaświadczeń.
Ad 4. Funkcja Utrzymanie zawiera mechanizmy zabezpieczające bazę danych i
ułatwiające jej eksploatację
. W funkcji tej występują takie operacje jak:
a) modyfikacja słowników i opisów – operacja ta służy do definiowania i
zmiany treści informacji pomocniczej, która wyświetlana jest podczas
pracy z systemem, w momencie uzupełniania treści niektórych pól,
b) uporządkowanie bazy danych – polega na utworzeniu zbiorów
indeksowych zapewniających szybki dostęp do danych. Operacja ta jest
niezbędna w sytuacjach poawaryjnych, związanych z utratą części
danych,
c) specyfikacja stałych systemowych – umożliwia zdefiniowanie
niektórych danych dotyczących użytkownika oraz innych danych
niezbędnych do eksploatacji systemu (przeliczniki powierzchni, wielkości
stawek i zaokrągleń, rodzaje nieruchomości itp.). Od ustawienia stałych
systemowych powinno się rozpocząć pracę z programem,
d) archiwizowanie bazy – należy wykonać po upływie jednego, a przed
otwarciem kolejnego roku podatkowego. Po podaniu hasła
wewnętrznego następuje archiwizacja roku, zakończona odpowiednim
komunikatem. Cała informacja dotycząca archiwizowanego roku zostaje
przekopiowana do oddzielnego katalogu (jego nazwa odpowiada
archiwizowanemu rokowi). Do katalogu archiwalnego przenoszone są
również obowiązujące w danym roku wzorce wydruków.
6
7
e) Otwarcie roku podatkowego – operacja ta umożliwia otwarcie roku
podatkowego dla osób fizycznych. Powinna być wywołana po pierwszym
uruchomieniu systemu, a następnie na początku każdego roku,
f) Usuwanie archiwum – archiwum każdego kolejnego roku tworzone jest
podczas operacji Archiwizowanie bazy i przechowywane do momentu
przeprowadzenia operacji usunięcia. Przed usunięciem bazy archiwalnej
zalecane jest utworzenie archiwalnych kopii tej bazy, którą będzie można
w razie potrzeby odtworzyć,
g) Deklaracje podatkowe – w operacji tej dostępne są następujące opcje:
1) Aktualny rok podatkowy;
2) Stawka ha przeliczeniowego podatku rolnego;
3) Stawka ha fizycznego i ha przeliczeniowego podatku leśnego;
4) Zaokrąglenia podatku;
5) Zaokrąglenia pozycji podatku od nieruchomości.
Szczegółową obsługę programu zawiera Podręcznik użytkownika – POGRUN
System Naliczania Podatków od Gruntów i Nieruchomości.
6
8
Załącznik Nr 3.
W związku z realizacją umowy nr IG-2004/PL-UB/2.18/2.1/U-6/05 o
dofinansowanie Projektu Nr NEB/PL/PDK/2.1/05/99 – „Transkultura – Rok
Ukrainy na Podkarpaciu” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś Ukraina INTERREG III A/ TACIE CBC 2004 - 2006, w celu prowadzenia
odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu, wprowadza się
konta na których dokonywane są rozliczenia wydatków w organie w zakresie
ewidencji dochodów i wydatków
Dokumentacja związana z realizacją projektu, zgodnie z umową ma być
przechowywana do dnia 31 grudnia 2013 roku.
KONTA BILANSOWE
Konto 137 - "Rachunki środków funduszy pomocowych"
Konto 137 służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji
zadań z funduszy pomocowych, w zakresie których umowa lub przepis określają
konieczność wydzielenia środków pomocowych na odrębnym rachunku bankowym.
Gmina Stalowa Wola na potrzeby realizacji zadania „Transkultura – Rok Ukrainy na
Podkarpaciu” posiada wyodrębniony rachunek bankowy, na którym zgromadzone są
środki przeprowadzone na realizację projektu oraz prowadzone są operacje wpłat i
wypłat księgowane na koncie 137
Na stronie Wn konta 137 ujmuje się:
- wpływy środków pomocowych,
- oprocentowanie środków na tych rachunkach,
- obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt.
Na stronie Ma ujmuje się:
- wypłaty środków pomocowych,
- uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt.
Konto 137 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pochodzących z
funduszy pomocowych na rachunkach bankowych.
Konto 227 - "Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych "
Konto 227 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu zrealizowanych
dochodów dotyczących funduszy pomocowych. Poprzez jednostki należy rozumieć
6
9
własne
jednostki
organizacyjne
tworzące
strukturę
jednostki
samorządu
terytorialnego - jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe .
Konto 227 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 227 oznacza stan dochodów zrealizowanych przez jednostki i
objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek środków
funduszy pomocowych.
Saldo Ma konta 227 oznacza stan dochodów przekazanych przez jednostki na
rachunek
środków
funduszy
pomocowych,
lecz
nieobjętych
okresowymi
sprawozdaniami.
Na koncie 227 nie prowadzi się ewidencji rozliczeń pobranych środków pieniężnych
przez jednostki , które w myśl przepisów prawa lub postanowień umowy nie są
dochodem funduszu pomocowego u beneficjenta . Rozliczenia tych środków
dokonywane są za pośrednictwem konta 240 - pozostałe rozrachunki .
Konto 228 - "Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych"
Konto 228 służy do ewidencji rozliczeń wydatków dokonanych przez jednostkę ze
środków funduszy pomocowych Na stronie Wn konta 228 ujmuje się:
- miesięczne przeksięgowania dokonanych wydatków na konto 908,
- środki przelane z rachunków środków funduszy pomocowych na pokrycie wydatków
jednostek w korespondencji z kontem 137.
Na stronie Ma konta 228 ujmuje się:
- wydatki dokonane przez jednostki w wysokości wynikającej z okresowych
sprawozdań
tych jednostek, w korespondencji z kontem 908.
Na koncie 228 nie prowadzi się ewidencji rozliczeniowej tych środków pomocy
bezzwrotnej co do których beneficjent nie ma obowiązku wyodrębnienia kont w
księgach rachunkowych . Ewidencja prowadzona jest wtedy na pozostałych kontach
organu .
Konto 228 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków z funduszy
pomocowych otrzymanych tytułem refinansowania lub innych na wyodrębnione
rachunki, lecz jeszcze niewykorzystanych na pokrycie wydatków.
Saldo Wn konta 228 oznacza stan przelanych środków funduszy pomocowych na
rachunki jednostek, lecz jeszcze niewykorzystanych na pokrycie wydatków.
7
0
Konto 240 - "Pozostałe rozrachunki"
Konto 240 służy do ewidencji rozliczeń beneficjenta z jednostką przekazującą środki
finansowe.
Ewidencja
analityczna
do
konta
240
powinna
umożliwić
ustalenie
stanu
rozrachunków według poszczególnych jednostek realizujących zadanie .
Konto 240 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 240 stan
zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków.
Podstawą do rozliczania się organu na tym koncie z jednostkami organizacyjnymi
realizującymi tego typu dochodu jest wewnetrzne sprawozdanie .
Konto 907- „ Dochody z funduszy pomocowych „
Konto to służy do ewidencji osiągniętych dochodów z tytułu realizacji funduszy
pomocowych .
Na stronie Wn tego konta księguje się przeniesienie , w końcu roku sumy
osiągniętych dochodów na konto 967 .
Na stronie Ma tego księguje się zrealizowane dochody z tytułu środków pomocowych
w korespondencji z kontem 137, 227 .
Konto 908 – „ Wydatki z funduszy pomocowych „
Konto to służy do ewidencji dokonywanych wydatków w ciężar środków funduszy
pomocowych .
Na stronie Wn konta 908 księguje się wydatki na podstawie sprawozdań jednostek
z realizacji wydatków z funduszy pomocowych w korespondencji z kontem 228 .
Na stronie Ma księguje się przeniesienie w końcu roku sumy dokonanych wydatków
na konto 967.
Konto 967 – „ Fundusze pomocowe „
Konto to służy do ewidencji stanu funduszy pomocowych .
Na dzień ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn tego konta księguje się
saldo konta 908 , a na stronie Ma tego konta pod datą ostatniego dnia roku
budżetowego przeniesienie salda konta 907 .
Ewidencję szczegółową prowadzi się dla poszczególnych funduszy pomocowych.
Konto 967 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan funduszy pomocowych.
7
1
Załącznik Nr 4
W związku z realizacją umowy nr IG-2004/PL-UB/2.18/2.1/U-6/05 o
dofinansowanie Projektu Nr NEB/PL/PDK/2.1/05/99 – „Transkultura – Rok
Ukrainy na Podkarpaciu” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś Ukraina INTERREG III A/ TACIE CBC 2004 - 2006, w celu prowadzenia
odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu, wprowadza się
konta na których dokonywane są rozliczenia wydatków w jednostce
budżetowej tj. Urząd Miasta w zakresie ewidencji dochodów i wydatków
Dokumentacja związana z realizacją projektu, zgodnie z umową ma być
przechowywana do dnia 31 grudnia 2013 roku.
A. Wykaz kont
Zespół 0 – „Majątek trwały”
011 – Środki trwałe
Zespół 1 - „Środki pieniężne i rachunki bankowe”
101 – Kasa
130 – Rachunki bieżące jednostek budżetowych
137 - Rachunki środków funduszy pomocowych
Zespół 2 - „Rozrachunki i roszczenia”
201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - środki pomocy bezzwrotnej
221 - Należności z tytułu dochodów - środki pomocy bezzwrotnej
227 - Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych
228 - Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych
225 - Rozrachunki z budżetami
229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
240 - Pozostałe rozrachunki
Zespół 4 - „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”
400 - Koszty według rodzajów - finansowane ze środków pomocowych
Zespół 7 - „Przychody i koszty ich uzyskania”
750 - Przychody i koszty finansowe
Zespół 8 - „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”
800 - Fundusz jednostki
860 - Wynik finansowy na środkach pomocy bezzwrotnej
7
2
Konta pozabilansowe
997 – Zaangażowanie środków funduszy pomocowych
998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego - środki pomocy
bezzwrotnej .
Zasady funkcjonowania kont bilansowych
Konto 011 - „Środki trwałe”
Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości
początkowej własnych środków trwałych służących działalności podstawowej
jednostki oraz jej działalności finansowo-wyodrębnionej, które nie podlegają ujęciu na
kontach 013, 014 i 016.
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie
zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych (z wyjątkiem umorzenia
środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych”).
Podstawą księgowania przychodu środków trwałych są takie dokumenty, jak: faktura
VAT lub rachunek, akt notarialny wraz z dowodem PT przy nabyciu środka trwałego
od jednostki posiadającej osobowość prawną, protokół odbioru obiektu powstałego w
procesie inwestycyjnym, protokół zdawczo-odbiorczy wraz z decyzją kompetentnego
organu dotyczącą oddania w zarząd lub przekazania nieodpłatnego, zestawienie
różnic inwentaryzacyjnych ( w zakresie nadwyżek ) oraz akt darowizny lub spadku.
Dowodami rozchodu środków trwałych są protokoły postawienia w stan likwidacji,
protokoły zdawczo-odbiorcze zarządzonego przekazania nieodpłatnego, protokoły
szkód, zestawienie różnic inwentaryzacyjnych (w zakresie niedoboru) lub
pokwitowanie odbioru kupującego.
Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w
wartości początkowej.
Na koncie tym księguje się te składniki aktywów trwałych których wartość
początkowa w dniu zakupu ( nabycia – nieodpłatne otrzymanie ) przekracza kwotę
ustaloną w Podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zaliczania
składników majątkowych do środków trwałych .
Konto 101 - „Kasa”
Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie
jednostki.
Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na
stronie Ma - rozchody gotówki i niedobory kasowe.
7
3
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 umożliwia ustalenie.
- stanu gotówki w walucie polskiej,
- wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią
odpowiedzialnym ;
Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.
Na stronie Wn konta 101 ujmowane jest podjęcie gotówki do kasy w korespondencji
z kontami 130 i 137
Na stronie Ma konta 101 ujmowana jest spłata zobowiązań wobec:
- dostawców
- z tytułu wynagrodzeń
- innych.
Konto 130 „ Rachunki bieżące jednostek budżetowych”
Konto 130 służy do ewidencji wydatków pokrywających wkład własny jednostki na
realizację zadania, które jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu
UE.
Na stronie Wn konta 130 ujmuje się:
- obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych i ich korekt
- wpłaty błędnie podjętych kwot
Na stronie Ma ujmowane są:
- wypłaty środków z rachunku bankowego
- uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt.
Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona według klasyfikacji
budżetowej.
Konto 130 może funkcjonowac w korespondencji z kontami: 400, 201, 231, 225, 229,
101.
Konto 137 – „ Rachunki środków funduszy pomocowych”
Konto 137 służy do ewidencji środków pieniężnych pochodzących ze źródeł
zagranicznych niepodlegającym zwrotowi, wydzielonych na odrębnym rachunku
bankowym.
Urząd Miasta Stalowa Wola na potrzeby realizacji zadania „Transkultura – Rok
Ukrainy na Podkarpaciu” posiada wyodrębniony rachunek bankowy, na którym
zgromadzone są środki przeprowadzone na realizację projektu oraz prowadzone są
operacje wpłat i wypłat księgowane na koncie 137 w korespondencji z kontami
zespołu 1, 2 , 4 i 7 dotyczące realizacji projektu
7
4
Na koncie 137 na stronie Wn ujmuje się:
- wpływy środków na rachunek bankowy,
- oprocentowanie środków na tych rachunkach,
- obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt.
Na stronie Ma ujmuje się:
- wypłaty środków z rachunku bankowego,
- uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt.
Ewidencja szczegółowa do konta 137 jest prowadzona według klasyfikacji
budżetowej.
Konto 137 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków na rachunkach
bankowych.
Konto 201 - „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
Konto 201 służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i z tytułu dostaw, robót i usług.
Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie
zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie
należności i roszczeń.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić możliwość
ustalenia należności i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów.
Konto 201 może mieć jedno saldo - saldo Ma - stan zobowiązań.
Zapisy strony Wn konta 201
- spłata faktury
Zapisy strony Ma konta 201
- faktura za nabyte składniki
Konto to może funkcjonować w korespondecji z kontami 400, 130 i 137.
Na koncie 201 nie księguje się należności przypisanych w jednostkach budżetowych
Konto 225 - „Rozrachunki z budżetami”
Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z urzędem skarbowym z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się spłatę zobowiązań wobec US.
Na stronie Ma konta 225 ujmuje się zobowiązanie podatkowe wobec US.
Ewidencja szczegółowa do konta 225 zapewnia ustalenie stanu należności i
zobowiązań według każdego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z
dalszym podziałem pozawalającym wyodrębnić kwoty obciążające wkład własny
jednostki i środki ze źródła zagranicznego na podstawie klasyfikacji budżetowej.
Konto 225 funkcjonuje w korespondencji z kontami 130, 137, 231 i 400.
7
5
Konto 227 - „Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych”
Konto 227 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów
dotyczących funduszu pomocowyego.
Na stronie Wn konta 227 ujmuje się przelewy dochodów na odpowiednie rachunki
środków funduszu pomocowego, w korespondencji z kontem 137.
Na stronie Ma konta 227 ujmuje się zrealizowane przez jednostkę dochody
dotyczące funduszu pomocowego.
Konto 227 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych
zrealizowanych przez jednostki.
Konto 228 – „ Rozliczenie wydatków ze środkó funduszy pomocowych”
Konto 228 służy do rozliczenia wydatków dokonanych przez jednostkę ze środków
funduszu pomocowego, z których dokonane wydatki podlegają refundacji ze środków
tego funduszu.
Na stronie Wn konta 228 ujmuje się roczne przeksięgowanie wydatków dokonanych
w korespondencji z kontem 800 „Fundusz Zasadniczy”
Na stronie Ma konta 228 ujmuje się okresowe wpływy środków budżetowych
przelanych przez dysponenta wyższego stopnia na pokrycie wydatków budżetowych
jednostki oraz przeznaczonych dla dysponentów niższego stopnia , w korespondecji
z kontem 137.
Konto 228 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan otrzymanych środków z
funduszu pomocowego tytułem refinansowania.
Konto 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków
publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych.
Na stronie Wn konta 229 ujmuje się:
- należności z tytułu nadpłat z tytułu rozrachunków publicznoprawnych,
- spłatę i zmniejszenia zobowiązań publicznoprawnych,
Na stronie Ma ujmuje się:
- zobowiązania z tytułu składek,
- spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych,
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 zapewnia możliwość ustalenia
stanu zobowiązań wobec ZUS z dalszym podziałem pozawalającym wyodrębnić
kwoty obciążające wkład własny jednostki i środki ze źródła zagranicznego na
podstawie klasyfikacji budżetowej.
7
6
Konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”
Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi
osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych,
na mocy odrębnych przepisów, do wynagrodzeń, np. należności za pracę
wykonywaną na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej, umowy zlecenia,
umowy o dzieło, umowy agencyjnej itp.
Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności:
- wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń,
- wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń,
- obciążenia z tytułu nadpłaty wynagrodzeń,
Na stronie Ma konta 231 ujmuje się:
- zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń,
Ewidencja szczegółowa do konta 231 prowadzona jest według klasyfikacji
budżetowej.
Konto 240 - „Pozostałe rozrachunki”
Konto 240 służy do ewidencji rozrachunków z tytułu tak zwanych środków
wydzielonych.
Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i
zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma - powstałe zobowiązania oraz spłatę i
zmniejszenie należności i roszczeń.
Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a
saldo Ma - stan zobowiązań.
Konto funkcjonuje w korespondecji z kontem 137
Konto 400 - „Koszty według rodzajów”
Konto 400 służy do ewidencji kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację
zadania.
Konto 400 służy do ewidencjonowania wszystkich kosztów związanych z realizacją
projektu.
Na stronie Wn księguje się udokumentowane koszty (konta przeciwstawne zespołu
2), a po stronie Ma księguje się przeniesienie sum naliczonych kosztów na koniec
okresu sprawozdawczego na konto 860.
Do konta 400 prowadzona jest analityka wg klasyfikacji budżetowej
Konto na koniec roku sprawozdawczego nie wykazuje salda.
Na stronie Wn konta 400 ujmuje się poniesione koszty, a na stronie Ma - ich
zmniejszenia.
Ewidencję analityczną na tym koncie prowadzi się według klasyfikacji budżetowej.
7
7
Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża
wysokość poniesionych kosztów. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku
obrotowego na konto 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”.
Konto 400 może funkcjonować w korespondencji z kontami: 201
Konto 800 - „Fundusz jednostki - środki pomocy bezzwrotnej ”
Konto 800 służy do ewidencji majątku obrotowego w zakresie środków pomocy
bezzwrotnej ;
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego
zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową
jednostki.
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu
jednostki.
Konto 860 - „ Wynik finansowy ”
Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki na operacjach
związanych ze środkami pomocy bezzwrotnej .
W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:
- poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem 400.
Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:
- uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontem 228 .
Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo
Wn - stratę netto, saldo Ma - zysk netto.
Saldo przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania
finansowego na konto 800 „Fundusz zasadniczy”.
KONTA POZABILANSOWE
Konta pozabilansowe prowadzone są na zasadzie jednostronnego zapisu .
Konto 997 – „ Zaangażowanie środków funduszy pomocowych”
Konto 997 służy do ewidencji prawnego zaangażowania środków funduszy
pomocowych.
Zaangażowanie środków funduszy pomocowych należy ująć na koncie 997
niezależnie od tego, w którym roku budżetowym nastąpi wydatek finansowany
środkami funduszy pomocowych.
Na koncie 997, na stronie Wn ujmuje się:
- równowartość wydatków sfinansowanych środkami funduszy pomocowych.
7
8
- równowartość wydatków dokonanych ze środków krajowych, które będą
podlegały refundacji ze środków funduszy pomocowych.
Na stronie Ma ujmuje się:
- wartość zawartych umów, wydanych decyzji i innych porozumień lub
postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków ze
środków funduszy pomocowych.
Zapisy na koncie 997 dokonywane są również w przypadku zaliczkowego
finansowania wydatków ze środków własnych, środków otrzymanych tytułem
refinansowania lub innych środków krajowych, które następnie zgodnie z
przepisami lub umową będą refundowane ze środków pomocowych.
Na
koniec
roku
konto
997
może
wykazywać
saldo
Ma
oznaczające
zaangażowanie środków funduszy pomocowych każdego programu.
Ewidencje szczegółową do tego konta prowadzi się według klasyfikacji
budżetowej.
Konto 998 – „ Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”
Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych
ujetych w planie finansowym jednostki na dany rok stanowiących wkład własny
jednostki na zadanie współfinansowane środkami zagranicznymi.
Na koncie 998, na stronie Wn ujmuje się:
- równowartość wydatków sfinansowanych środkami własnymi
Na stronie Ma ujmuje się:
- wartość zawartych umów, wydanych decyzji i innych porozumień lub
postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków
Ewidencje szczegółową do tego konta prowadzi się według klasyfikacji
budżetowej.
7
9
Załącznik Nr 5
W związku z realizacją umowy nr 14/D 2.2/2004 o dofinansowanie Projektu
Program stypendialny – „Wiatr w żagle” Z/2.18/II/2.2.1/14/04 w ramach
Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, w celu
prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu,
wprowadza się konta na których dokonywane są rozliczenia wydatków w
organie w zakresie ewidencji dochodów i wydatków
Dokumentacja związana z realizacją projektu, o którym mowa w § 1, zgodnie
z umową ma być przechowywana do dnia 31 grudnia 2013 roku.
KONTA BILANSOWE
Konto 137 - "Rachunki środków funduszy pomocowych"
Konto 137 służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji
zadania „Wiatr w żagle”.
Na stronie Wn konta 137 ujmuje się wpływy środków, a na stronie Ma wypłaty
środków.
Konto 137 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków na rachunku
bankowym.
Konto 227 - "Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych "
Konto 227 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu zrealizowanych
dochodów. Poprzez jednostki należy rozumieć własne jednostki organizacyjne
tworzące strukturę jednostki samorządu terytorialnego – Urząd Miasta oraz ZSO Nr 2
w Stalowej Woli .
Na stronie Wn konta 227 ujmuje się dochody zrealizowane przez jednostkę w
wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek, w korespondencji z
kontem 907.
Na stronie Ma konta 227 ujmuje się przelewy dochodów na rachunek środków
funduszy pomocowych, dokonane przez jednostki, które zrealizowały dochody, w
korespondencji z kontem 137.
Konto 227 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 227 oznacza stan dochodów zrealizowanych przez jednostki i
objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek środków
funduszy pomocowych.
8
0
Saldo Ma konta 227 oznacza stan dochodów przekazanych przez jednostki na
rachunek środków
sprawozdaniami.
funduszy
pomocowych,
lecz
nieobjętych
okresowymi
Konto 228 - "Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych"
Konto 228 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu dokonywanych przez te
jednostki wydatków.
Na stronie Wn konta 228 ujmuje się środki przelane z rachunków środków funduszy
pomocowych na pokrycie wydatków jednostek w korespondencji z kontem 137.
Na stronie Ma konta 228 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki w wysokości
wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem
908.
Ewidencja analityczna do konta 228 prowadzona jest w sposób umożliwiający
ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami z tytułu przelanych na
rachunki środków przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków ze
środków funduszy pomocowych.
Saldo Wn konta 228 oznacza stan przelanych środków na rachunki jednostek, lecz
jeszcze niewykorzystanych na pokrycie wydatków.
Konto 907 - "Dochody z funduszy pomocowych"
Konto 907 służy do ewidencji osiągniętych dochodów z tytułu realizacji zadania
objętego umową.
Na stronie Wn konta 907 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy osiągniętych
dochodów na konto 967.
Na stronie Ma konta 907 ujmuje się dochody osiągnięte z tytułu realizacji zadania.
Konto 908 - "Wydatki z funduszy pomocowych"
Konto 908 służy do ewidencji dokonywanych wydatków w trakcie realizacji zadania Urząd Miasta, ZSO Nr 2 .
Na stronie Wn konta 908 ujmuje się wydatki na podstawie sprawozdań jednostek z
realizacji wydatków .
Na stronie Ma konta 908 ujmuje się przeniesienie w końcu roku sumy dokonanych
wydatków na konto 967.
8
1
Konto 967 - "Fundusze pomocowe"
Konto 967 służy do ewidencji stanu funduszu „Wiatr w żagle”.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 967 ujmuje się
saldo konta 908, a na stronie Ma saldo konta 907.
Konto 967 na dzień bilansowy wykazuje salda - saldo Ma..
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Księgowania w zakresie środków pomocy bezzwrotnej dot. zadania, o którym mowa
w § 1 dokonywane są w zamkniętym kręgu kont ujętym w niniejszym planie kont .
Wykaz kont ujęty w niniejszym planie może być każdorazowo modyfikowany lub
uzupełniany w zależności od potrzeb jednostki oraz zmian wynikających z przepisów
prawa oraz postanowień umownych .
Każdorazowa zmiana dokonywana jest na wniosek Skarbnika przez Kierownika
jednostki - Prezydenta Miasta Stalowej Woli .
8
2
Załącznik Nr 6
W związku z realizacją umowy nr 14/D 2.2/2004 o dofinansowanie Projektu
Program stypendialny – „Wiatr w żagle” Z/2.18/II/2.2.1/14/04 w ramach
Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, w celu
prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu,
wprowadza się konta na których dokonywane są rozliczenia wydatków w
jednostce budżetowej tj. Urząd Miasta w zakresie ewidencji dochodów i
wydatków
Dokumentacja związana z realizacją projektu, zgodnie z umową ma być
przechowywana do dnia 31 grudnia 2013 roku.
B. Wykaz kont
Zespół 1 - „Środki pieniężne i rachunki bankowe”
101 - Kasa
137 - Rachunki środków funduszy pomocowych
Zespół 2 - „Rozrachunki i roszczenia”
201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - środki pomocy bezzwrotnej
227 - Rozliczenie dochodów budżetowych
228 - Rozliczenie wydatków budżetowych
Zespół 4 - „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”
400 - Koszty według rodzajów - finansowane ze środków pomocowych
Zespół 7 – „Przychody i koszty ich uzyskania”
750 – Przychody i koszty finansowe
Zespół 8 - „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”
800 - Fundusz jednostki
860 - Wynik finansowy na środkach pomocy bezzwrotnej
Konta pozabilansowe
997 – Zaangażowanie środków funduszy pomocowych.
8
3
Zasady funkcjonowania kont bilansowych
Konto 101 - „Kasa ”
Konto 101 służy do ewidencji gotówki znajdującej się w kasie jednostki.
Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki, a na stronie Ma – rozchody
gotówki.
Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.
Zapisy strony Wn konta 101
Treść operacji
Lp.
1.
2.
3.
Podjęcie gotówki
Wpłaty środków pieniężnych ujętych
rozrachunkowych
Wpłaty przychodów nieprzypisanych
Konto
przeciwstawne
na
137,
kontach 201, 240
750
Zapisy strony Ma konta 101
Treść operacji
Lp.
1.
Konto
przeciwstawne
Spłata zobowiązań wobec:
- dostawców
- innych
201
240
Konto 137 - „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia ”
Konto 137 służy do ewidencji środków dotyczących projektu „Wiatr w żagle”.
Na stronie Wn konta 137 ujmuje się wpływy środków na rachunek bankowy,
a na stronie Ma - wypłaty środków z rachunku bankowego.
Konto 137 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na
rachunku bankowym funduszu
8
4
Zapisy strony Wn konta 137
Treść operacji
Lp.
1
2
Wpływ środków pomocowych na wydatki
Odsetki na rachunku bankowym
Konto
przeciwstawne
228
240
Zapisy strony Ma konta 137
Treść operacji
Lp.
1
2
3
Podjęcie gotówki do kasy
Spłata zobowiązań
Przelew dochodów
Konto
przeciwstawne
101
201,240
227
Konto 201 - „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
Konto 201 służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń krajowych z tytułu
dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług, a także
należności z tytułu przychodów finansowych.
Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie
zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie
należności i roszczeń.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić możliwość
ustalenia należności i zobowiązań krajowych według poszczególnych kontrahentów.
Konto 201 może mieć jedno saldo - saldo Ma - stan zobowiązań.
Zapisy strony Wn konta 201
Treść operacji
Lp.
1.
Spłata faktury
Konto
przeciwstawne
137
8
5
Zapisy strony Ma 201
Lp.
1
Treść operacji
Faktura za nabyte składniki
Konto
przeciwstawne
400
Konto 227 - „Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych ”
Konto 227 służy do rozliczenia jednostki budżetowej z tytułu zrealizowanych
dochodów budżetowych (odsetki od środków na wydzielonym rachunku bankowym).
Na stronie Wn konta 227 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w
korespondencji z kontem 137.
Na stronie Ma konta 227 ujmuje się wpływ odsetek od środków na wydzielonym
rachunku bankowym w korespondencji z kontem 137 .
Konto 227 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych
zrealizowanych, lecz nie przelanych do budżetu przez jednostkę.
Konto 228 – „ Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych”
Konto 228 służy do rozliczenia jednostki budżetowej z tytułu zrealizowanych
wydatków budżetowych.
Na stronie Wn konta 228 ujmuje się:
- w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie
sprawozdań finansowych, zrealizowanych wydatków budżetowych na konto 800
„Fundusz zasadniczy”,
-
okresowe przelewy środków budżetowych dysponentom niższego stopnia na
pokrycie ich wydatków budżetowych, w korespondencji z kontem 130.
Na stronie Ma konta 228 ujmuje się okresowe wpływy środków budżetowych
przelanych przez dysponenta wyższego stopnia na pokrycie wydatków budżetowych
jednostki oraz przeznaczonych dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji
z kontem 137.
Konto 228 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków budżetowych
otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz nie wykorzystanych do końca
roku.
8
6
Konto 240 - „Pozostałe rozrachunki”
Konto 240 służy do ewidencji rozrachunków z tytułu tak zwanych środków
wydzielonych .
Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i
zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma - powstałe zobowiązania oraz spłatę i
zmniejszenie należności i roszczeń.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie
rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów.
Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a
saldo Ma - stan zobowiązań.
Zapisy strony Wn konta 240
Lp.
1
2
Treść operacji
Wypłata ( przelew )
korekty pomyłkowych uznań bankowych
Konto
przeciwstawne
137
137
Zapisy strony Ma konta 240
Lp.
1
Treść operacji
Wpływ środków wydzielonych
Konto
przeciwstawne
137
Konto 400 - „Koszty według rodzajów”
Konto 400 służy do ewidencji kosztów prostych według rodzaju.
Na stronie Wn konta 400 ujmuje się poniesione koszty, a na stronie Ma - ich
zmniejszenia.
W jednostkach ustalających plany finansowe według podziałek klasyfikacji
budżetowej ewidencję analityczną prowadzi się według podziałek tej klasyfikacji.
Ponadto ewidencja analityczna powinna być dostosowana do potrzeb planowania,
analizy i sprawozdawczości.
8
7
Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża
wysokość poniesionych kosztów. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku
obrotowego na konto 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”.
Zapisy strony Wn konta 400
Treść operacji
Lp.
1
Wydatki bieżące
Konto
przeciwstawne
137, 201,
Zapisy strony Ma konta 400
Lp.
1
Treść operacji
Przeksięgowanie kosztów na dzień bilansowy
Konto
przeciwstawne
860
Konto 750 – „Przychody i koszty finansowe”
Konto 750 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz
operacji finansowych i kosztu operacji finansowych.
Na stronie Wn konta 750 ujmuje się odpisy przychodów z tytułu dochodów
budżetowych oraz koszty operacji finansowych.
Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz
kwoty należne z tytułu operacji finansowych.
Ewidencja szczegółowa do konta 750 zapewnia wyodrębnienie przychodów z tytułu
dochodów budżetowych.
W końcu roku obrotowego przenosi się przychody z tytułu dochodów budżetowych
oraz przychody finansowe na stronę ma konta 860 (Wn konto 750)
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.
Zapisy strony Wn konta 750
Lp.
Treść operacji
Konto
przeciwstawne
1
Przeniesienie przychodów finansowych na koniec roku
860
8
8
Zapisy strony Ma konta 750
Treść operacji
Lp.
1
2
Konto
przeciwstawne
Przychody z tytułu dochodów
221, 136
Przeniesienie zrealizowanych kosztów finansowych na
koniec roku
860
Konto 800 - „Fundusz jednostki”
Konto 800 służy do ewidencji zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki .
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego
zwiększenia.
Wszelkie zmiany tego funduszu księguje się odpowiednio – zmniejszenia na stronie
Wn, a zwiększenia na stronie Ma konta 800.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się przeksięgowanie zrealizowanych dochodów
budżetowych z konta 227 „Rozliczenie dochodów ze środków funduszy
pomocowych” (pod datą sprawozdania finansowego), przeksięgowanie straty
bilansowej roku ubiegłego z konta 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik
finansowy” (księgowanie w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania
finansowego).
Na stronie Ma konta 800 ujmuje się przeksięgowanie zrealizowanych wydatków
budżetowych z konta 228 „Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych
” (pod datą sprawozdania finansowego) oraz przeksięgowanie zysku bilansowego
roku ubiegłego z konta 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”
(księgowanie w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego).
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu
jednostki.
8
9
Zapisy strony Wn konta 800
Lp.
1
2
Treść operacji
Konto
przeciwstawne
Przeksięgowanie straty bilansowej pod data przyjęcia 860
sprawozdania finansowego
Przeksięgowanie pod datą sprawozdania zrealizowanych 227
przez jednostkę dochodów budżetowych
Zapisy strony Ma konta 800
Lp.
1
2
Treść operacji
Konto
przeciwstawne
Przeksięgowanie zysku bilansowego pod data przyjęcia 860
sprawozdania finansowego
Przeksięgowanie pod data sprawozdania finansowego 228
zrealizowanych wydatków budżetowych
Konto 860 - „ Wynik finansowy ”
Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki na operacjach
związanych z realizowanego zadania .
W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:
- poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem 400.
Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo
Wn - stratę netto, saldo Ma - zysk netto.
Saldo przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania
finansowego na konto 800 „Fundusz zasadniczy”.
Zapisy strony Wn konta 860
Lp.
1
2
Treść operacji
Konto
przeciwstawne
Księgowania pod datą 31 grudnia
400,
Przeksięgowanie wyniku finansowego w następnym roku
– zysk
800
9
0
Zapisy strony Ma konta 860
Treść operacji
Lp.
1
Konto
przeciwstawne
Przeksięgowanie wyniku finansowego w następnym roku 800
– strata
KONTA POZABILANSOWE
Konta pozabilansowe prowadzone są na zasadzie jednostronnego zapisu .
Konto 997 – „ Zaangażowanie środków funduszy pomocowych”
Konto 997 służy do ewidencji prawnego zaangażowania środków na realizowane
zadanie.
Zaangażowanie środków należy ująć na koncie 997 niezależnie od tego, w którym
roku budżetowym nastąpi wydatek finansowany środkami funduszy pomocowych.
Na koncie 997, na stronie Wn ujmuje się:
- równowartość wydatków sfinansowanych środkami funduszy pomocowych.
- równowartość wydatków dokonanych ze środków krajowych, które będą podlegały
refundacji ze środków funduszy pomocowych.
Na stronie Ma ujmuje się:
- wartość zawartej umowy, której wykonanie spowoduje konieczność dokonania
wydatków ze środków funduszy pomocowych.
Ewidencję szczegółową do konta 997 prowadzi się według:
- podziałki klasyfikacji wydatków, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z
20.09.2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209,
poz. 2132, ze zm. ).
- lat finansowania.
Na koniec roku konto 997 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie
środków funduszy pomocowych.
9
1
Załącznik Nr 7.
W związku z realizacją umowy nr NEB/KAR/06/331 o dofinansowanie
Mikroprojektu Nr NEB//KAR/06/332 pod tytułem ”Szerokie horyzonty –
Promocja miast Stalowa Wola i Lwów na arenie międzynarodowej” w ramach
Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/Tacie CBC
2004-2006 w celu prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej
realizacji projektu, wprowadza się konta na których dokonywane są
rozliczenia w organie w zakresie ewidencji dochodów i wydatków.
Ewidencja księgowa w organie do projektu została zaewidencjonowana w
rejestrze OW dlatego też każde konto posiada dodatkowy zapis „nr konta/OW”
Dokumentacja związana z realizacją projektu, zgodnie z umową ma być
przechowywana do dnia 31 grudnia 2013 roku.
KONTA BILANSOWE
Konto 137/OW - "Rachunki środków funduszy pomocowych"
Konto 137/OW służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w ramach
realizacji programu z funduszy pomocowych, w zakresie których umowa lub przepis
określają konieczność wydzielenia środków pomocowych na odrębnym rachunku
bankowym.
Gmina Stalowa Wola na potrzeby realizacji zadania „Szerokie horyzonty –
Promocja miast Stalowa Wola i Lwów na arenie międzynarodowej” posiada
wyodrębniony rachunek bankowy, na którym zgromadzone są środki ( nr rachunku
75 9430 0006 0001 0995 2000 0022 ) przeprowadzone na realizację projektu oraz
prowadzone są operacje wpłat i wypłat księgowane na koncie 137/OW.
Na stronie Wn konta 137/OW ujmuje się:
- wpływy środków pomocowych,
- oprocentowanie środków na tych rachunkach,
- obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt.
Na stronie Ma ujmuje się:
- wypłaty środków pomocowych,
- uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt.
Konto 137/OW może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków
pochodzących z funduszy pomocowych na rachunkach bankowych.
9
2
Konto 223/OW - "Rozliczenie wydatków budżetowych”
Na koncie 223/OW prowadzi się ewidencję księgową środków dotyczących udziału
własnego realizowanego projektu i części środków pochodzących z budżetu
państwa.
Na stronie Ma konta księgujemy zrealizowane wydatki.
Strona Wn konta tj. dotacja przekazana jako udział własny oraz środki otrzymane z
budżetu państwa (refundacja)
Konto 223/OW może wykazywać saldo po stronie Ma, które oznacza że wydatki
zrealizowane są wyższe niż dotacja która wpłynęła z budżetu państwa (brak
refundacji)- wydatki będą realizowane z pożyczonych środków własnych.
Konto 228/OW - "Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych"
Konto 228/OW służy do ewidencji rozliczeń wydatków dokonanych przez jednostkę
ze środków funduszy pomocowych Na stronie Wn konta 228 ujmuje się:
- miesięczne przeksięgowania dokonanych wydatków na konto 908,
- środki przelane z rachunków środków funduszy pomocowych na pokrycie wydatków
jednostek w korespondencji z kontem 137/OW.
Na stronie Ma konta 228/OW ujmuje się:
- wydatki dokonane przez jednostki w wysokości wynikającej z okresowych
sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 908/OW.
Konto 228/OW może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków z funduszy
pomocowych otrzymanych tytułem refinansowania lub innych na wyodrębnione
rachunki, lecz niepokrywających poniesionych wydatków.
Saldo Wn konta 228/OW oznacza stan przelanych środków funduszy pomocowych
na rachunki jednostek, lecz jeszcze niewykorzystanych na pokrycie wydatków.
Konto 240/OW - "Pozostałe rozrachunki"
Konto 240/OW służy do ewidencji rozliczeń beneficjenta z jednostką przekazującą
środki finansowe
Ewidencja analityczna do konta 240/OW powinna umożliwić ustalenie stanu
rozrachunków według poszczególnych jednostek realizujących zadanie .
Konto 240/OW może wykazywać dwa salda.
9
3
Saldo Wn konta 240/OW oznacza stan należności, a saldo Ma konta 240/OW stan
zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków. W przypadku realizowanego projektu
saldo na koncie 240/OW nie wystąpi gdyż środki pożyczone z budżetu gminy
bezpośrednio będą przekazywane do jednostki realizującej projekt.
Podstawą do rozliczania się organu na tym koncie z jednostką realizującą tego typu
dochodu jest wewnętrzne sprawozdanie .
Konto 901/OW – „ Dochody budżetu”
Konto 901/OW służy do ewidencji osiągniętych dochodów dotyczących
współfinansowania projektu z budżetu państwa. .
Na stronie Ma konta 901/OW księguje się dotację z budżetu państwa w
korespondencji z kontem 137/OW .
Na stronie Wn księguje się przeniesienie w końcu roku sumy osiągniętych dochodów
na konto 961/OW.
konta 901/OW nie wykazuje salda.
Konto 902/OW – „ Wydatki budżetu”
Konto to służy do ewidencji dokonywanych wydatków dotyczących
współfinansowania projektu z budżetu państwa oraz środków własnych .
Na stronie Wn konta 902/OW księguje się wydatki na podstawie sprawozdań
jednostek w korespondencji z kontem 223/OW .
Na stronie Ma księguje się przeniesienie w końcu roku sumy dokonanych wydatków
na konto 961/OW.
Konto 902/OW nie wykazuje salda.
Konto 908/OW – „ Wydatki z funduszy pomocowych „
Konto to służy do ewidencji dokonywanych wydatków w ciężar środków funduszy
pomocowych .
Na stronie Wn konta 908/OW księguje się wydatki na podstawie sprawozdań
jednostek z realizacji wydatków z funduszy pomocowych w korespondencji z kontem
228/OW .
Na stronie Ma księguje się przeniesienie w końcu roku sumy dokonanych wydatków
na konto 967/OW.
9
4
Konto 961/OW – „Niedobór lub nadwyżka budżetu”
Konto to służy do ewidencji księgowej wykonanych dochodów i wydatków .
Na dzień ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn tego konta księguje się
saldo konta 902/OW , a na stronie Ma tego konta pod datą ostatniego dnia roku
budżetowego przeniesienie salda konta 901/OW .
Ewidencję szczegółową prowadzi się dla poszczególnych funduszy pomocowych.
Konto 961 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan nadwyżki za dany rok
Konto 967/OW – „ Fundusze pomocowe „
Konto to służy do ewidencji stanu funduszy pomocowych .
Na dzień ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn tego konta księguje się
saldo konta 908/OW , a na stronie Ma tego konta pod datą ostatniego dnia roku
budżetowego przeniesienie salda konta 907/OW .
Ewidencję szczegółową prowadzi się dla poszczególnych funduszy pomocowych.
Konto 967/OW na koniec roku może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan
funduszy pomocowych nie wykorzystanych w danym roku, natomiast saldo Wn
wystąpi wówczas gdy wydatki będą wyższe niż otrzymane środki pomocowe.
9
5
Załącznik Nr 8
W związku z realizacją umowy nr NEB/KAR/06/331 o dofinansowanie
Mikroprojektu Nr NEB//KAR/06/332 pod tytułem ”Szerokie horyzonty –
Promocja miast Stalowa Wola i Lwów na arenie międzynarodowej” w ramach
Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/Tacie CBC
2004-2006 w celu prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej,
realizacji projektu, wprowadza się konta na których dokonywane są
rozliczenia wydatków w jednostce budżetowej tj. Urząd Miasta w zakresie
ewidencji dochodów i wydatków
Ewidencja księgowa w jednostce do projektu została zaewidencjonowana w
rejestrze U5, dlatego też każde konto posiada dodatkowy zapis „nr konta/U5”
Dokumentacja związana z realizacją projektu, zgodnie z umową ma być
przechowywana do dnia 31 grudnia 2013 roku.
C. Wykaz kont
Zespół 1 - „Środki pieniężne i rachunki bankowe”
101/U5 – Kasa
137/U5 - Rachunki środków funduszy pomocowych
Zespół 2 - „Rozrachunki i roszczenia”
201/U5 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - środki pomocy bezzwrotnej
223/U5 - Rozliczenie wydatków budżetowych
228/U5 - Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych
225/U5 - Rozrachunki z budżetami
229/U5 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
231/U5 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234/U5 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami
240/U5 - Pozostałe rozrachunki
Zespół 4 - „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”
400/U5 - Koszty według rodzajów - finansowane ze środków pomocowych
Zespół 7 - „Przychody i koszty ich uzyskania”
750/U5 - Przychody i koszty finansowe
Zespół 8 - „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”
800/U5 - Fundusz jednostki
860/U5 – Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy
9
6
Konta pozabilansowe
997/U5 – Zaangażowanie środków funduszy pomocowych
998/U5 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego - środki pomocy
bezzwrotnej .
Zasady funkcjonowania kont bilansowych
Konto 101/U5 - „Kasa”
Konto 101 służy do ewidencji gotówki znajdującej się w kasie jednostki.
Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki, a na stronie Ma – rozchody
gotówki.
Konto 101/U5 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.
Na stronie Wn konta 101 ujmowane jest podjęcie gotówki do kasy w korespondencji
z kontem 137/U5
Na stronie Ma konta 101/U5 ujmowana jest spłata zobowiązań wobec:
- dostawców
- z tytułu wynagrodzeń
- innych.
Konto 137/U5 – „ Rachunki środków funduszy pomocowych”
Konto 137 służy do ewidencji środków pieniężnych pochodzących ze źródeł
zagranicznych niepodlegającym zwrotowi, wydzielonych na odrębnym rachunku
bankowym.
Urząd Miasta Stalowa Wola na potrzeby realizacji zadania „Szerokie horyzonty –
Promocja miast Stalowa Wola i Lwów na arenie międzynarodowej” posiada
wyodrębniony rachunek bankowy ( nr 82 9430 0006 0000 1111 2000 0056 ), na
którym zgromadzone są środki przeprowadzone na realizację projektu oraz
prowadzone są operacje wpłat i wypłat księgowane na koncie 137/U5 w
korespondencji z kontami zespołu 1, 2 , 4 i 7 dotyczące realizacji projektu
Na koncie 137/U5 na stronie Wn ujmuje się:
- wpływy środków na rachunek bankowy,
- oprocentowanie środków na tych rachunkach,
- obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt.
Na stronie Ma ujmuje się:
- wypłaty środków z rachunku bankowego,
- uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt.
Ewidencja szczegółowa do konta 137/U5 jest prowadzona według klasyfikacji
budżetowej.
9
7
Konto 137/U5 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków na
rachunku bankowym.
Konto 201/U5 - „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
Konto 201/U5 służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i z tytułu dostaw, robót i
usług. Konto 201/U5 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i
zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i
zmniejszenie należności i roszczeń.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201/U5 powinna zapewnić możliwość
ustalenia należności i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów.
Ewidencja szczegółowa do konta 201/U5 jest prowadzona według klasyfikacji budżetowej.
Konto 201/U5 może mieć jedno saldo - saldo Ma - stan zobowiązań.
Zapisy strony Wn konta 201/U5 - spłata faktur
Zapisy strony Ma konta 201/U5 - faktura za nabyte składniki
Konto to może funkcjonować w korespondecji z kontami 400/U5 i 137/U5.
Konto 223/U5 – „Rozliczenie wydatków budżetowych”
Konto 223/U5 służy do ewidencji rozliczenia realizowanych przez jednostkę
budżetową wydatków budżetowych przewidzianych w planie finansowym oraz w
planach finansowych jej dysponentów niższego stopnia.
Na stronie Wn konta 223/U% ujmuje się:
- roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań budżetowych, zrealizowanych
wydatków budżetowych na konto 800/U5,
- zwrot dysponentowi wyższego stopnia niewykorzystanych do końca roku środków
na wydatki budżetowe.
Na stronie Ma konta 223/U5 ujmuje się:
- okresowe wpływy środków budżetowych otrzymanych na pokrycie wydatków
budżetowych jednostki w korespondencji z kontem 137/U5,
Konto 223/U5 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków budżetowych
otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca
roku.
Konto 225/U5 - „Rozrachunki z budżetami”
Konto 225/U5 służy do ewidencji rozrachunków z urzędem skarbowym z tytułu
podatku dochodowego od osób fizycznych.
Na stronie Wn konta 225/U5 ujmuje się spłatę zobowiązań wobec US.
Na stronie Ma konta 225/U5 ujmuje się zobowiązanie podatkowe wobec US.
Ewidencja szczegółowa do konta 225/U5 zapewnia ustalenie stanu należności
9
8
z podziałem pozwalającym wyodrębnić kwoty obciążające wkład własny jednostki
i środki ze źródła zagranicznego na podstawie klasyfikacji budżetowej.
Konto 225/U5 funkcjonuje w korespondencji z kontami 137/U5, 231/U5 i 400/U5.
Konto 228/U5 – „ Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych”
Konto 228/U5 służy do rozliczenia wydatków dokonanych przez jednostkę ze
środków funduszu pomocowego lub środków własnych podlegających refundacji ze
środków funduszy pomocowych.
Na stronie Wn konta 228/U5 ujmuje się roczne przeksięgowanie wydatków na
podstawie sprawozdań Rb-28S dokonanych w korespondencji z kontem 800
„Fundusz zasadniczy”
Na stronie Ma konta 228/U5 ujmuje się okresowe wpływy środków otrzymanych z
budżetu na realizację projektu w korespondecji z kontem 137/U5.
Konto 228/U5 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków budżetowych
otrzymanych na pokrycie wydatków, lecz nie wykorzystanychdo końca roku.
Konto 229/U5 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
Konto 229/U5 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków
publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych.
Na stronie Wn konta 229/U5 ujmuje się zmniejszenie zobowiązań z tytułu
przekazanych składek i korekt oraz należności z tytułu wypłaconych przez
pracodawcą świadczeń z tytułu ubezpieczenia chorobowego.
Na stronie Ma ewidencjonuje się zobowiązania z tytułu składek,
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229/U5 powinna zapewnić możliwość
ustalenia stanu należności i zobowiązań wobec ZUS z dalszym podziałem
pozawalającym wyodrębnić kwoty obciążające wkład własny jednostki i środki ze
źródła zagranicznego na podstawie klasyfikacji budżetowej.
Konto 229/U5 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a
saldo Ma – stan zobowiązań.
Konto 231/U5 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”
Konto 231/U5 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi
osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych,
na mocy odrębnych przepisów do wynagrodzeń, np. należności za pracę
wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp.
9
9
Na stronie Wn konta 231/U5 ujmuje się w szczególności wypłaty pieniężne lub
przelewy wynagrodzeń,
Na stronie Ma konta 231/U5 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń.
Ewidencja szczegółowa do konta 231 prowadzona jest według klasyfikacji
budżetowej z dalszym podziałem pozawalającym wyodrębnić kwoty obciążające
wkład własny jednostki i środki ze źródła zagranicznego na podstawie klasyfikacji
budżetowej.
.
Konto 234/U5 - „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”
Konto 234/U5 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec
pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia.
Na stronie Wn konta 234/U5 ujmuje się w szczególności:
- wypłacone pracownikom zaliczki na wydatki obciążające jednostkę budżetową,
- zapłacone zobowiązania wobec pracowników.
Na stronie Ma konta 234/U5 ujmuje się w szczególności:
- wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki,
- rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych,
- wpływy należności od pracowników.
Ewidencja szczegółowa do konta 234/U5 powinna zapewnić możliwość ustalenia
stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami.
Konto 234/U5 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznaczające stan należności i
roszczeń. Saldo Ma oznaczające stan zobowiązań.
Konto 240/U5 - „Pozostałe rozrachunki”
Konto 240/U5 służy do ewidencji rozrachunków z tytułu tak zwanych środków
wydzielonych.
Na stronie Wn konta 240/U5 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę
i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma - powstałe zobowiązania oraz spłatę i
zmniejszenie należności i roszczeń.
Konto 240/U5 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń,
a saldo Ma - stan zobowiązań.
Konto funkcjonuje w korespondecji z kontem 137/U5
Konto 400/U5 - „Koszty według rodzajów”
Konto 400/U5 służy do ewidencji kosztów kwalifikowanych poniesionych na
realizację programu.
Konto 400/U5 służy do ewidencjonowania wszystkich kosztów związanych z
realizacją projektu.
1
0
0
Na stronie Wn księguje się udokumentowane koszty (konta przeciwstawne zespołu
2), a po stronie Ma księguje się przeniesienie sum naliczonych kosztów na koniec
okresu sprawozdawczego na konto 860/U5.
Do konta 400/U5 prowadzona jest analityka wg klasyfikacji budżetowej z dalszym
podziałem pozawalającym wyodrębnić kwoty obciążające wkład własny jednostki i
środki ze źródła zagranicznego na podstawie klasyfikacji budżetowej.
Konto na koniec roku sprawozdawczego nie wykazuje salda.
Na stronie Wn konta 400/U5 ujmuje się poniesione koszty, a na stronie Ma - ich
zmniejszenia.
Konto 400/U5 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża
wysokość poniesionych kosztów. Saldo konta 400/U5 przenosi się w końcu roku
obrotowego na konto 860/U5 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”.
Konto 750/U5 – „Przychody i koszty finansowe”
Konto 750 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz
operacji finansowych i kosztu operacji finansowych.
Na stronie Wn konta 750 ujmuje się odpisy przychodów z tytułu dochodów
budżetowych oraz koszty operacji finansowych.
Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz
kwoty należne z tytułu operacji finansowych.
Ewidencja szczegółowa do konta 750 zapewnia wyodrębnienie przychodów z tytułu
dochodów budżetowych.
W końcu roku obrotowego przenosi się przychody z tytułu dochodów budżetowych
oraz przychody finansowe na stronę ma konta 860 (Wn konto 750)
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.
Konto 800/U5 - „Fundusz jednostki ”
Konto 800/U5 służy do ewidencji majątku trwałego i obrotowego w zakresie środków
pomocy bezzwrotnej ;
Na stronie Wn konta 800/U5 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę
finansową jednostki.
Konto 800/U5 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu
jednostki.
Konto 860/U5 - „ Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy ”
Konto 860/U5 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki na operacjach
związanych z realizowanego projektu.
1
0
1
W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860/U5 ujmuje się sumę
poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem 400/U5.
Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo
Wn - stratę netto, saldo Ma - zysk netto.
Saldo przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania
finansowego na konto 800 „Fundusz zasadniczy”.
KONTA POZABILANSOWE
Konta pozabilansowe prowadzone są na zasadzie jednostronnego zapisu .
Konto 997/U5 – „ Zaangażowanie środków funduszy pomocowych”
Konto 997/U5 służy do ewidencji prawnego zaangażowania środków funduszy
pomocowych.
Zaangażowanie środków funduszy pomocowych należy ująć na koncie 997/U5
niezależnie od tego, w którym roku budżetowym nastąpi wydatek finansowany
środkami funduszy pomocowych.
Na koncie 997/U5, na stronie Wn ujmuje się:
- równowartość wydatków sfinansowanych środkami funduszy pomocowych.
- równowartość wydatków dokonanych ze środków krajowych, które będą podlegały
refundacji ze środków funduszy pomocowych.
Na stronie Ma ujmuje się:
- wartość zawartych umów, wydanych decyzji i innych porozumień lub postanowień,
których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków ze środków
funduszy pomocowych.
Zapisy na koncie 997/U5 dokonywane są również w przypadku zaliczkowego finansowania
wydatków ze środków własnych, które następnie zgodnie z przepisami lub umową będą
refundowane ze środków pomocowych.
Na
koniec
roku
konto
997/U5
może
wykazywać
saldo
Ma
oznaczające
zaangażowanie środków funduszy pomocowych każdego programu.
Ewidencje szczegółową do tego konta prowadzi się według klasyfikacji budżetowej.
1
0
2
Konto 998/U5 – „ Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”
Konto 998/U5 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych
ujetych w planie finansowym jednostki na dany rok stanowiących wkład własny
jednostki na zadanie współfinansowane środkami zagranicznymi.
Na koncie 998, na stronie Wn ujmuje się:
- równowartość wydatków sfinansowanych środkami własnymi
Na stronie Ma ujmuje się:
- wartość zawartych umów, wydanych decyzji i innych porozumień lub postanowień,
których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków
Ewidencje szczegółową do tego konta prowadzi się według klasyfikacji budżetowej.
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Księgowania w zakresie środków pomocy bezzwrotnej dot.projektu Szerokie
horyzonty – Promocja miast Stalowa Wola i Lwów na arenie
międzynarodowej”dokonywane są w zamkniętym kręgu kont ujętym w niniejszym
planie kont . Wykaz kont ujęty w niniejszym planie może być każdorazowo
modyfikowany lub uzupełniany w zależności od potrzeb jednostki oraz zmian
wynikających z przepisów prawa oraz postanowień umownych .
Każdorazowa zmiana dokonywana jest na wniosek Skarbnika przez Kierownika
jednostki - Prezydenta Miasta Stalowej Woli .
1
0
3
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr II/218/07
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 31 października 2007 r.
Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów
pod względem formalno-rachunkowym.
Załącznik Nr 2
Lp.
Nazwisko i imię
1. Aneta Matuszczyk
Stanowisko
Referent
2.
Motyka Barbara
Kierownik
Referatu ds.
Księkowości UM
3.
Karaban Sylwia
Podinspektor
4.
Spendel Maria
Inspektor
5.
Korniak Małgorzata
Inspektor
6.
Fila-Szymańska
Małgorzata
Referent
Podpis
1
0
4
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr II/ 218/07
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 31.października 2007 r.
Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów
pod względem merytorycznym.
Lp.
Nazwisko i imię
1. Gabriela Grzesiowska
Stanowisko
Naczelnik Wydziału Organizacji
2.
Krystian Mencfel
3.
Marek Strzałkowski
4.
Mieczysława
Pędlowska
5
Sławomir Szkutnik
6.
Maciej Sura
7.
Halina Wołos
8.
Jerzy Budziło
Naczelnik Wydziału Architektury
i Planowania Przestrzennego
Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego
Naczelnik Wydziału
Działalności Gospodarczej i
Społecznej
Kierownik Referatu
Ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony
Ludności
Naczelnik Wydziału
Oświaty i Zdrowia
Specjalista ds. BHP i P. Poż.
9.
Michał Jarosz
Informatyk
10. Stanisław Siemkowicz
11. Anna Mielniczuk
12. Barbara Popielańska
13. Barbara Motyka
14. Sylwester Piechota
15. Wojtaś Andrzej
Komendant Straży Miejskiej
Naczelnik Biura Rady Miejskie
Naczelnik Wydziału Budżetu i
Finansów
Kierownik Referatu ds.
Księgowości UM
(w zastępstwie Naczelnika Wydz.
BiF )
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej
Z-ca Naczelnika Wydziału
Gospodarki Komunalnej
Załącznik Nr 4
Podpis
16. Stanisław Łacny
17. Fila Robert
18. Bartosz Kopyto
19. Tur Stefan
1
0
5
Kierownik Referatu Gospodarki
Gruntami
Szef Kancelarii Prezydenta
Z-ca Szefa
( w zastępstwie Szefa Kancelarii )
Kierownik Referatu
Administracyjnego
1
0
6
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr II/218/07
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 31 października 2007 r.
Wykaz osób dokonujących dekretacji dokumentów księgowych
Załącznik Nr 6
Lp.
Nazwisko i imię
2. Motyka Barbara
Stanowisko
Kierownik
Referatu ds.
Księgowości UM
3.
Karaban Sylwia
Podinspektor
4.
Spendel Maria
Inspektor
Podpis
1
0
7
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr II/218/07
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 31.października 2007 r.
Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i ścisłego przestrzegania
zasady Instrukcji oraz zobowiązuję się w zakresie obiegu dokumentów postępować
zgodnie z zawartymi w niej ustaleniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z
niniejszą Instrukcją podległych mi pracowników.
Wykaz stanowisk organizacyjnych, którym przekazano egzemplarze Instrukcji w
sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych i gospodarki
materiałowej w Urzędzie Miasta Stalowej Woli”.
Lp.
Nazwisko i imię
Stanowisko
1.
2.
Gabriela Grzesiowska
Krystian Mencfel
3.
Marek Strzałkowski
4.
Mieczysława Pędlowska
5.
Maciej Sura
6.
Wołos Halina
7.
Jerzy Budziło
Sekretarz Miasta
Naczelnik Wydziału
Architektury i Planowania
Przestrzennego
Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego
Naczelnik Wydziału
Działalności Gospodarczej i
Społecznej
Naczelnik Wydziału
Zarządzania Kryzysowego i
Ochrony Ludności
Naczelnik Wydziału Edukacji
i Zdrowia
Inspektor ds. BHP
8.
Michał Jarosz
Informatyk
9.
Stanisław Siemkowicz
Komendant Straży Miejskiej
10.
Anna Mielniczuk
11.
Barbara Popielańska
12.
Sylwester Piechota
13.
Stanisław Łacny
Naczelnik Biura Rady
Miejskiej
Naczelnik Wydziału Budżetu
i Finansów
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej
Kierownik Referatu
Gospodarki Gruntami
14.
Tur Stefan
15.
Fila Robert
Kierownik Referatu
Administracyjnego
Szef Kancelarii Prezydenta
Załącznik Nr 8
Podpis
1
0
8
Download