Muzyka

advertisement
KLASA 6. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z MUZYKI, wynikające z podstawy
programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania: PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO MUZYKI
W KLASACH IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Monika Gromek, Grażyna Kilbach, Wyd. „Nowa Era”.
Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca).
Uczeń:
Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna).
Uczeń:
Wymagania rozszerzające
(ocena dobra).
Uczeń:
Wymagania dopełniające
(ocena bardzo dobra).
Uczeń:
Wymagania wykraczające
(ocena celująca).
Uczeń:
- śpiewa piosenki
w grupie;
- gra melodie z nut;
- zna termin akcent;
- rozpoznaje miarę taktu
w zapisie nutowym;
- wyjaśnia znaczenie
terminów: zespół wokalny,
chór;
- wymienia głosy
w chórze;
- wymienia
charakterystyczne pieśni
i tańce litewskie oraz
rosyjskie;
- zna cechy muzyki
ludowej;
- wie, co to jest muzyka
country oraz etniczna
muzyka afrykańska;
- przedstawia krótko
historię powstania jazzu;
- wyjaśnia znaczenie
terminu improwizacja;
- śpiewa piosenki w grupie;
- gra melodie z nut;
- wyjaśnia znaczenie
terminu akcent;
- rozpoznaje miarę taktu
w zapisie nutowym;
- wyjaśnia znaczenie
terminów: zespół wokalny,
chór, unisono, wielogłos,
a capella;
- wymienia głosy w chórze
oraz rodzaje chórów;
- wypowiada się na temat
wysłuchanych nagrań,
określając zastosowane
głosy i rodzaj zespołu
wokalnego wykonującego
utwór;
- wymienia charakterystyczne pieśni i tańce
litewskie oraz rosyjskie;
- wylicza instrumenty
charakterystyczne dla
muzyki obu narodów;
- śpiewa piosenki solo
i z pamięci;
- akcentuje podczas
realizacji rytmu;
- tworzy rytmy w wybranym
metrum, a następnie je
wyklaskuje;
- rozpoznaje rodzaje
głosów;
- gra melodie z pamięci;
- wymienia elementy
folkloru litewskiego
i rosyjskiego;
- wskazuje
charakterystyczne cechy
folkloru muzycznego USA
(country) i Afryki;
- określa charakter i nastrój
utworów ludowych;
- wymienia
charakterystyczne cechy
jazzu;
- tworzy proste
improwizacje wokalne;
- śpiewa piosenki solo
i z pamięci;
- akcentuje świadomie
podczas realizacji rytmu;
- tworzy rytmy w różnym
metrum, a następnie je
wyklaskuje;
- rozpoznaje rodzaje głosów;
- podaje liczbę głosów
występujących w
wysłuchanych utworach;
- gra melodie z pamięci;
- rozpoznaje elementy
folkloru litewskiego
i rosyjskiego;
- wskazuje charakterystyczne
cechy folkloru muzycznego
USA (country) i Afryki;
- określa charakter i nastrój
utworów ludowych;
- wymienia charakterystyczne
cechy jazzu;
- tworzy różne improwizacje
wokalne;
- opanował pełny
zakres wiadomości
i umiejętności
przewidzianych
w realizowanym
programie nauczania;
- zdobywa dodatkową
wiedzę, korzystając
z różnych źródeł
informacji;
- na lekcjach jest bardzo
aktywny
i zdyscyplinowany,
inicjuje różnorodne
zadania, projekty;
- potrafi zagrać melodie
przewidziane
w podręczniku oraz
inne proste melodie na
flecie, dzwonkach,
keyboardzie;
- śpiewa wszystkie
piosenki bezbłędnie,
z pamięci;
- wypowiada się na temat
wysłuchanych nagrań;
- wie, czym jest rock and
roll;
- wyjaśnia znaczenie
terminów: recital,
filharmonia, festiwal
muzyczny;
- wie, gdzie odbywają się
koncerty muzyki
poważnej;
- zna zasady tworzące
kodeks melomana;
- wyjaśnia znaczenie
terminów: opera, libretto,
operetka, musical;
- wie, co to jest muzyka
ilustracyjna i muzyka
programowa;
- podaje nazwy
instrumentów dętych
drewnianych, blaszanych
i miechowych;
- wymienia rodzaje
zespołów kameralnych
oraz orkiestr;
- tłumaczy, czym jest
orkiestra symfoniczna;
- wie, co to jest: budowa
okresowa utworu, zdanie
muzyczne, poprzednik,
następnik;
- wypowiada się na temat
nagrań, określając cechy
muzyki ludowej;
- wymienia formy muzyki
country oraz etnicznej
muzyki afrykańskiej;
- przedstawia krótko historię
powstania jazzu;
- wyjaśnia znaczenie
terminu improwizacja;
- wypowiada się na temat
wysłuchanych nagrań
(określa tempo, nastrój
i wykorzystany instrument);
- wyjaśnia, czym jest rock
and roll;
- wymienia style muzyczne
wywodzące się z rock and
rolla;
- wyjaśnia znaczenie
terminów: recital,
filharmonia, festiwal
muzyczny;
- określa, gdzie odbywają
się koncerty muzyki
poważnej;
- wymienia zasady tworzące
kodeks melomana;
- wypowiada się na temat
wysłuchanych utworów,
wskazując najlepsze miejsca
do ich wykonania na żywo;
- wymienia polskich
artystów muzyki
rozrywkowej XX wieku;
- tworzy utwór rapowany,
a następnie go wykonuje;
- uczestniczy w koncertach
odbywających się
w filharmonii;
- stosuje zasady kodeksu
melomana;
- rozpoznaje charakter opery
w wysłuchanych
nagraniach;
- odróżnia operetkę od
musicalu;
- omawia wysłuchane
utwory;
- opowiada o wybranym
musicalu;
- tworzy utwór o
charakterze ilustracyjnym;
- tworzy rytmiczny
akompaniament do muzyki
filmowej za pomocą
gestodźwięków;
- wie, jaka jest zasada
powstawania dźwięku
w instrumentach dętych
drewnianych, blaszanych
oraz miechowych;
- wymienia poszczególne
zespoły kameralne;
- wymienia polskich artystów
muzyki rozrywkowej XX
wieku;
- tworzy utwory rapowane,
a następnie je wykonuje;
- uczestniczy w koncertach
odbywających się
w filharmonii;
- stosuje zasady kodeksu
melomana;
- rozpoznaje części opery
w wysłuchanych nagraniach;
- odróżnia operetkę od
musicalu;
- swobodnie omawia
wysłuchane utwory;
- opowiada o wybranym
musicalu;
- tworzy utwory o charakterze
ilustracyjnym;
- tworzy rytmiczny
akompaniament do muzyki
filmowej za pomocą
gestodźwięków;
- wyjaśnia zasadę
powstawania dźwięku
w instrumentach dętych
drewnianych, blaszanych oraz
miechowych;
- nazywa poszczególne
zespoły kameralne;
- umie zaśpiewać
a capella
i z akompaniamentem
piosenki z podręcznika
oraz spoza niego;
- opanował umiejętność
łączenia wiedzy
z zakresu muzyki
z wiadomościami
z innych przedmiotów;
- potrafi samodzielnie
formułować pytania
i rozwiązywać
problemy muzyczne;
- zawsze jest
przygotowany do lekcji,
odrabia zadane prace
domowe;
- jest wzorowym
słuchaczem koncertów
muzycznych.
- wyjaśnia, czym jest
kanon;
- śpiewa melodię kanonu
w grupie;
- wie, co jest rondo;
- zapisuje schemat ronda;
- wykonuje akompaniament do piosenki;
- wymienia nazwy
średniowiecznych
instrumentów;
- tłumaczy, kim byli
trubadurzy i truwerzy;
- ustala, czy wysłuchana
muzyka była jednogłossowa, czy wielogłosowa;
- określa ramy czasowe
epoki renesansu
- wyjaśnia, czym jest
tabulatura;
- podaje nazwy wybranych
instrumentów
renesansowych;
- wymienia nazwiska
polskich kompozytorów
renesansowych;
- określa znaczenie
twórczości Chopina
w kulturze polskiej;
- przedstawia wydarzenia
z ostatnich lat życia
Chopina;
- wyjaśnia znaczenie
terminów: opera, libretto,
operetka, musical;
- opisuje budowę opery;
- wyjaśnia, czym są muzyka
ilustracyjna i muzyka
programowa;
- podaje nazwy
instrumentów dętych
drewnianych, blaszanych
i miechowych;
- wymienia rodzaje
zespołów kameralnych
oraz orkiestr;
- tłumaczy, czym jest
orkiestra symfoniczna;
- podaje nazwy
instrumentów wchodzących
w skład wielkiej orkiestry
symfonicznej;
- wykonuje samodzielnie
ćwiczenia;
- wyjaśnia znaczenie terminów: budowa okresowa
utworu, zdanie muzyczne,
poprzednik, następnik;
- wyjaśnia, czym jest kanon;
- śpiewa melodię kanonu
w grupie;
- wyjaśnia, czym jest rondo
w muzyce;
- zapisuje schemat ronda;
- przedstawia budowę
instrumentów dętych oraz
dzieli się je na poszczególne
rodzaje;
- określa rolę dyrygenta;
- rozpoznaje brzmienie
orkiestry dętej;
- próbuje tworzyć następniki
do podanych poprzedników,
a następnie cały okres muz;
- śpiewa w grupie kanony
w trójgłosie lub
czterogłosie;
- tworzy proste rondo,
a następnie je wykonuje;
- rozumie, jaką rolę spełnia
w zespole;
- tworzy akompaniament do
piosenek;
- opowiada o muzyce
średniowiecza;
- wymienia kompozytorów
średniowiecznych;
- wypowiada się na temat
Bogurodzicy;
- opowiada o polskiej
muzyce renesansowej;
- rozróżnia, kim byli
trubadurzy i truwerzy;
- wie, czy wysłuchana
muzyka była jednogłosowa,
czy wielogłosowa;
- przedstawia budowę
instrumentów dętych oraz
kryterium, według którego
dzieli się je na poszczególne
rodzaje;
- rozpoznaje brzmienie
orkiestry symfonicznej
i orkiestry dętej;
- określa rolę dyrygenta;
- rozpoznaje brzmienie
orkiestry dętej;
- tworzy następniki do
podanych poprzedników,
a następnie wykonuje cały
okres muzyczny;
- śpiewa kanony w trójgłosie
lub czterogłosie;
- tworzy różne ronda,
a następnie je wykonuje;
- rozumie, jaką rolę spełnia
w zespole;
- tworzy akompaniamenty
do piosenek;
- swobodnie opowiada
o sztuce i muzyce
średniowiecza;
- wymienia kompozytorów
średniowiecznych;
- wypowiada się na temat
Bogurodzicy;
- opowiada o polskiej muzyce
renesansowej;
- określa ramy czasowe
epoki klasycyzmu
w muzyce;
- wymienia nazwiska
trzech klasyków
wiedeńskich;
- wie, co jest homofonia;
- wylicza najważniejsze
fakty z biografii Ludwiga
van Beethovena i tytuły
najważniejszych jego
dzieł;
- określa czas trwania
impresjonizmu;
- wymienia nazwiska
przedstawicieli
impresjonizmu;
- podaje nazwiska
kompozytorów XX wieku;
- wylicza najważniejsze
fakty z biografii
W. Lutosławskiego i tytuły
najważniejszych jego
dzieł;
- wyjaśnia znaczenie
terminu taniec
współczesny;
- wymienia rodzaje tańców
towarzyskich;
- wykonuje akompaniament
do piosenki;
- określa ramy czasowe
epoki średniowiecza (na osi
czasu);
- wymienia nazwy
średniowiecznych
instrumentów;
- tłumaczy, kim byli
trubadurzy i truwerzy;
- ustala, czy wysłuchana
muzyka była jednogłosowa,
czy wielogłosowa;
- określa ramy czasowe
epoki renesansu (na osi
czasu);
- wyjaśnia, czym jest
tabulatura;
- podaje nazwy wybranych
instrumentów
renesansowych;
- wymienia nazwiska
polskich kompozytorów
renesansowych;
- określa znaczenie
twórczości Chopina
w kulturze polskiej;
- przedstawia wydarzenia
z ostatnich lat życia
Chopina;
- wypowiada się o życiu
Chopina na obczyźnie
i znaczeniu twórczości
kompozytora dla kultury
polskiej;
- opowiada o muzyce
klasycyzmu;
- przedstawia fakty
z biografii J. Haydna i W.A.
Mozarta;
- wypowiada się na temat
życia i twórczości Ludwiga
van Beethovena;
- opowiada o polskiej
muzyce klasycystycznej;
- opowiada
o impresjonizmie
w muzyce;
- wypowiada się na temat
życia i twórczości
W. Lutosławskiego;
- wypowiada się na temat
wysłuchanych utworów;
- wykonuje wybrany taniec
towarzyski;
- rozpoznaje utwory w stylu
rockandrollowym;
- wykonuje figury rock and
rolla.
- rozpoznaje utwory muzyki
renesansowej;
- wyjaśnia, kim byli
trubadurzy i truwerzy;
- rozpoznaje, czy wysłuchana
muzyka była jednogłosowa,
czy wielogłosowa;
- wykonuje melodie
w wielogłosie w pojedynczej
obsadzie;
- formułuje swobodną
wypowiedź o życiu Chopina
na obczyźnie i znaczeniu
twórczości kompozytora dla
kultury polskiej;
- wskazuje polskie wątki
w muzyce Chopina;
- opowiada o muzyce
klasycyzmu;
- rozpoznaje utwory
klasyków wiedeńskich;
- przedstawia fakty z biografii
J. Haydna i W.A. Mozarta;
- wypowiada się na temat
życia i twórczości Ludwiga
van Beethovena;
- opowiada o polskiej muzyce
klasycystycznej;
- opowiada o impresjonizmie
w muzyce;
- wie, co to jest rock and
roll;
- wykonuje podstawowy
krok rock and rolla.
- określa ramy czasowe
epoki klasycyzmu
w muzyce (na osi czasu);
- wymienia nazwiska trzech
klasyków wiedeńskich;
- wyjaśnia, czym jest
homofonia;
- wylicza najważniejsze
fakty z biografii Ludwiga
van Beethovena i tytuły
najważniejszych jego dzieł;
- określa czas trwania
impresjonizmu (na osi
czasu);
- wymienia nazwiska
przedstawicieli
impresjonizmu;
- podaje nazwiska
kompozytorów XX wieku;
- wylicza najważniejsze
fakty z biografii
W. Lutosławskiego i tytuły
najważniejszych jego dzieł ;
- wyjaśnia znaczenie
terminu taniec współczesny;
- wymienia rodzaje tańców
towarzyskich;
- wyjaśnia, czym jest rock
and roll;
- wykonuje podstawowy
krok rock and rolla.
- wypowiada się na temat
życia i twórczości
W. Lutosławskiego;
- formułuje swobodną
wypowiedź na temat
wysłuchanych utworów;
- wykonuje wybrane tańce
towarzyskie;
- rozpoznaje utwory w stylu
rockandrollowym;
- wykonuje figury rock and
rolla;
- rozpoznaje w melodii Boca
Chica rodzaj tańca, który ona
reprezentuje.
Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania (co uniemożliwia dalsze kształcenie);
 nie jest w stanie wykonać prostych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela;
 nie potrafi grać na żadnym instrumencie melodycznym;
 ma duże trudności z zaśpiewaniem jakiejkolwiek piosenki;
 jest pasywny na lekcjach, nie uważa;
 nie odrabia prac domowych;
 nie wykazuje żadnych chęci nauczenia się czegokolwiek, nadrobienia braków, poprawienia ocen;
 nie angażuje się i nie pracuje na lekcjach.
Download