Tutorial - EBSCO Support

advertisement
Przewodnik
Bazy CINAHL
Wyszukiwanie zaawansowane
http://support.ebsco.com/training/lang/pl/pl.php
W tym przewodniku dowiesz się jak przeprowadzić wyszukiwanie zaawansowane przy użyciu baz
CINAHL oraz jak łączyć różne wyszukiwania wykorzystując funkcję Historia wyszukiwań.
Zaczniemy od przeprowadzenia wyszukiwania dla terminu catheters, wybierając ograniczenie
Pełny tekst. Wpisz termin w polu wyszukiwawczym, wybierz swoje ograniczenie i kliknij Szukaj.
Przeprowadzone wyszukiwanie może być dodatkowo zmodyfikowane wykorzystując dostępne
ograniczenia w kolumnie po lewej stronie pod częścią Ogranicz do. Kliknij link Historia
wyszukiwań, aby wyświetlić wyszukiwanie w oknie Historia/Alerty wyszukiwań. Przy tym
wyszukiwaniu chcemy ograniczyć nasze wyniki do zakażenia cewnika w drogach moczowych.
Kliknij Nowe wyszukiwanie, aby wyczyścić ekran wyszukiwania oraz wybrane wcześniej ograniczenia
w celu stworzenia nowego wyszukiwania dla terminu hemodialysis. Po zakończeniu nowego
wyszukiwania będziemy łączyć je z naszym wyszukiwaniem dla terminu catheters, wykorzystując
funkcję Historia wyszukiwań. Wpisz hemodialysis w polu wyszukiwawczym, wybierz ograniczenie
Pełny tekst i kliknij Szukaj.
Wyszukiwanie zostało dodane do Historii wyszukiwań. Kolejnym krokiem jest połączenie tej instrukcji
wyszukiwawczej z instrukcją S1, gdzie przeprowadziliśmy wyszukiwanie pełnotekstowe dla terminu
Catheters. Aby połączyć wyszukiwania, zaznacz pole wyboru po lewej stronie przy każdym
wyszukiwaniu i wybierz odpowiedni przycisk. Kliknij Wyszukaj z AND, aby wyniki zawierały obydwa
terminy wyszukiwawcze. Uwaga, jeśli twoje pole wyszukiwawcze nie zostało automatycznie
wyczyszczone, usuń swoje poprzednie terminy wyszukiwacze przed kliknięciem Wyszukaj z AND.
Lista wyników została odświeżona, aby odzwierciedlić połączone wyszukiwanie, a nowe wyszukiwanie
zostało dodane do twojej Historii wyszukiwań.
Wyszukiwanie może być dodatkowo ograniczone poprzez użycie ograniczeń w części Ogranicz do po
lewej stronie. Link Pokaż więcej zapewnia dostęp do dodatkowych ograniczeń, dzięki którym
bardziej ograniczysz swoje wyszukiwanie.
Ograniczenia mogą obejmować Artykuły dotyczące badań, Praktykę medyczną opartą na faktach i
Grupy wiekowe. Po wyborze pożądanych ograniczeń, kliknij Szukaj.
Wyniki zostały wyświetlone. Wskazówka Zestaw opcji oznacza, że ograniczenia zostały wybrane.
Historia wyszukiwań przedstawia wszystkie Twoje instrukcje wyszukiwawcze, a każda instrukcja
wyszukiwawcza zawiera zastosowane terminy i ograniczenia oraz liczbę otrzymanych wyników.
Kliknij link Edytuj w dowolnym wierszu historii wyszukiwań, aby zmodyfikować terminy
wyszukiwawcze i ograniczenia. Jest to pomocne, gdy wymagana jest dodatkowa modyfikacja
instrukcji wyszukiwawczej.
Wyszukiwanie według haseł przedmiotowych może być również pomocne. Zespół redakcyjny CINAHL
przypisuje hasła przedmiotowe według treści artykułu, dając Ci możliwość tworzenia ukierunkowanego
wyszukiwania. Po zaznaczeniu pola wyboru Sugeruj pojęcia tematu nad polem wyszukiwawczym przed
rozpoczęciem wyszukiwania, Twoje terminy przeszukiwane są według zgodności z Nagłówkami CINAHL.
Możesz wybrać nagłówek tematu oraz podtytuły, aby zawęzić swoje wyszukiwanie.
Możesz również kliknąć link Nagłówki CINAHL na górnym pasku narzędzi, by przeglądać odpowiednie hasła
przedmiotowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania z wykorzystaniem haseł przedmiotowych
obejrzyj przewodnik „Wykorzystanie nagłówków CINAHL/MeSH” na stronie wsparcia EBSCO. Możliwość
przeszukiwania nagłówków CINAHL jest dostępna we wszystkich bazach CINAHL.
Kiedy przeszukujesz bazy CINAHL Plus lub CINAHL Complete możesz kliknąć link Wytyczne zgodne z
praktyką medyczną opartą na faktach na górnym pasku zadań lub Krótkie lekcje pod linkiem Więcej, aby
wyświetlić listę wszystkim dostępnych tematów. Zaznacz pole wyboru przed wybraną pozycją na liście i kliknij
przycisk Search.
Dokument jest wyświetlony na liście wyników. Kliknij link Pełny tekst PDF, by wyświetlić Krótką lekcję lub
Wytyczne zgodne z praktyką medyczną opartą na faktach. Aby uzyskać dostęp do Modułów Ustawicznego
Kształcenia bazy CINAHL, kliknij link CE Module i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby się zarejestrować.
Kliknij link Pomoc, aby wyświetlić pełny system pomocy online.
Aby uzyskać więcej informacji,
odwiedź stronę Działu Wsparcia EBSCO
http://support.ebsco.com
Download