„JESTEM WARTOŚCIOWYM CZŁOWIEKIEM” dla klas edukacji

advertisement
PROJEKT EDUKACYJNY
„JESTEM WARTOŚCIOWYM
CZŁOWIEKIEM”
dla klas edukacji wczesnoszkolnej
13 kwietnia15 r.- 15 maja15 r.
rok szkolny 2014-2015
Opracowała:
Aneta Gołdys
„Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy się potępiać, jeśli dziecko doświadcza wrogości,
uczy się walczyć, jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości, jeśli dziecko jest
zawstydzone, uczy się poczucia winy, jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji, uczy się być
cierpliwym, jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości, jeśli dziecko
żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie, jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone,
uczy się doceniać innych, jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności, jeśli
dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość w świecie.”
Autor nieznany, Los Angeles 1991 r.
Pojęcie poczucia własnej wartości interpretowane jest w różny sposób. Ogólnie
przyjąć można, że „jest jednym z głównych regulatorów ludzkiego zachowania, mającym
wpływ na stosunek jednostki do siebie, do innych ludzi i do otaczającego świata” 1.
W węższym sensie zdefiniować je można jako „wiarę w skuteczność własnego umysłu,
w umiejętność myślenia, uczenia się, dokonywania właściwych wyborów, podejmowania
właściwych decyzji, radzenia sobie ze zmianami”2. Młodszy wiek szkolny jest bardzo
ważnym okresem dla rodzącego się poczucia własnej wartości. Pierwszym źródłem
informacji o sobie jest rodzina. Potem stopniowo staje się nim klasa szkolna i postawa
nauczyciela. Dlatego zadaniem nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie,
motywowanie każdego z uczniów do budowania pozytywnego obrazu swojej osoby.
Jeśli na początku edukacji szkolnej odpowiednio zadbamy o rozwój poczucia własnej
wartości dzieci, to w starszych klasach będą potrafiły umiejętnie dokonać oceny swojej pracy,
swoich zachowań i kontaktów z innymi. Z tych powodów podjęłam tę tematykę.
Projekt został opracowany na podstawie zadań pochodzących z książki „Rozwijanie
poczucia
własnej
wartości
u
dzieci
w
młodszym
wieku
szkolnym”
autorstwa
Teresy Lewandowskiej-Kidoń i Danuty Wosik-Kawala, odpowiednio dostosowany do
możliwości uczestników. Uczestnikami projektu jest 21 uczniów z pięciu klas edukacji
wczesnoszkolnej. Projekt obejmuje 5 tematów (po 1 temacie w tygodniu). Nauczyciele
otrzymują scenariusze i pomoce dydaktyczne. Proponowany program będzie poddawany
ewaluacji w trakcie jego realizacji i po jego zakończeniu. Nauczyciele będą po każdej
przeprowadzonej lekcji dokonywali ewaluacji zajęć wybierając jedną z 4 odpowiedzi do
wyboru, natomiast po jego zakończeniu dostarczą informacji zwrotnych na temat stopnia
realizacji założonych celów, stopnia zadowolenia z uczestnictwa własnego i uczniów.
D. Wosik-Kawala, T. Lewandowska-Kidoń Rozwijanie poczucia własnej wartości w młodszym wieku
szkolnym. Kraków 2009, Impuls.
2
Tamże, s.12.
1
Dodatkowo prowadzący będą proszeni o fotografowanie pracy na zajęciach, po czym
przekażą materiały koordynatorowi projektu.
CELE OGÓLNE:






Kształtowanie, wzmacnianie poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny
Integracja uczestników zajęć
Kształtowanie umiejętności nazywania i wyrażania uczuć
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
Rozwijanie umiejętności pokonywania trudności
CELE OPERACYJNE:
Przewidywane osiągnięcia-uczeń potrafi:








Zgodnie współpracować z innymi w grupie
Opowiedzieć na forum klasy o sobie
Wymienić zachowania wpływające na pozytywną atmosferę w grupie
Nazywać i rozpoznawać uczucia własne i innych
Wymienić swoje sposoby spędzania wolnego czasu
Wymienić swoje zainteresowania
Określić swoje mocne i słabe strony
Dostrzec pozytywne cechy u siebie i u innych
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: szablony piłki nożnej, szablony w kształcie gałęzi drzew, duże
arkusze papieru, szablony buziek wyrażających różne emocje, kartki z nazwami uczuć,
szablony z wesołą i smutną buzią, zdania określające stany emocjonalne, karty pracyzainteresowania, kolorowe karteczki, kartki z rozpoczętymi zdaniami, kartki z listą cech
pozytywnych i negatywnych, arkusz „Dobre myślenie o sobie”, kartki z napisem
„JA CZŁOWIEK…”.
METODY: ruchowe (zabawa), drama, metody słowne (uzupełnianie zdań niedokończonych,
pogadanka, plastyczne (prace plastyczne).
UCZESTNICY: klasy edukacji wczesnoszkolnej: II-IIIa, I-III l, II-IIIal, IIIa, IIIau.
CZAS REALIZACJI: 13.04.15 r.-15.05.15 r.
Temat nr 1: Jacy jesteśmy?
1. Powitanie.
Nauczyciel rozpoczyna zajęcia następującymi słowami: „Dziś serdecznie witam Was,
na spotkanie przyszedł czas”.
2. Poznajmy się lepiej – Autografy.
Nauczyciel rozdaje dzieciom szablony piłki nożnej. Na polach piłki umieszczone są pytania
dla uczniów. Uczniowie ze wsparciem nauczyciela zapisują odpowiedzi, mogą też wykonać
symboliczny rysunek bądź posłużyć się wybranym kolorem. Następnie grupa wymienia się
informacjami. Osoba, która zapisała taką samą odpowiedź jak koleżanka/kolega, składa swój
podpis (może to być też pewien charakterystyczny dla danego ucznia symbol)
na odpowiednim polu. Jeśli grupa jest mało liczna - nauczyciel także może uzupełnić swój
szablon i zaprezentować uczniom. Szablony można dowolnie pokolorować.
3. Ciepła atmosfera.
Uczniowie otrzymują wycięte z papieru szablony przypominające gałęzie drzew. Zadaniem
każdej osoby jest napisanie na swoim szablonie konkretnych zachowań przyczyniających się
do tworzenia dobrej atmosfery w grupie. Szablony gałęzi zostają przyklejone na duży arkusz
papieru tak, aby utworzyły ognisko – symbol ciepłej atmosfery w grupie. Następnie
nauczyciel odczytuje zapisane przez dzieci zachowania przyczyniające się do budowania
dobrej atmosfery. Szablony można pokolorować.
4. Krzyżówka.
Każde z dzieci zapisuje na kartce swoje imię pionowo. Następnie do każdej litery w imieniu,
dzieci dopisują (lub rysują) coś, co poprawia im humor, np.:
I (instrumenty)
G (gotowanie razem z mamą)
A (arbuz)
5. Rundka końcowa.
Na zakończenie zajęć nauczyciel prosi, aby każde dziecko dokończyło zdanie:
„Dowiedziałem/łam się dzisiaj, że …”.
Temat nr 2: Nazywamy uczucia.
1. Powitanie.
Nauczyciel prosi uczniów, aby każdy z nich dokończył zdanie: „Zanim zacznie się spotkanie
powiedz coś na powitanie…”.
2. Rozpoznawanie emocji.
Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z wyciętymi buźkami wyrażającymi różne uczucia (strach,
złość, radość, zawstydzenie, zdziwienie, smutek). Uczniowie zapisują/nazywają uczucia,
które ich zdaniem przedstawiają rysunki. Następnie nauczyciel proponuje dzieciom rozmowę
na temat sytuacji, w których można doświadczyć poszczególnych uczuć.
3. Magiczne krzesła.
Nauczyciel rozkłada na krzesłach ustawionych w krąg przygotowane kartki z nazwami uczuć,
tak aby uczniowie nie widzieli napisów. Na ustalony sygnał dzieci podchodzą jednocześnie
do wybranych krzeseł, odwracają kartki, czytają je (lub nauczyciel odczytuje) i siadają na
krzesłach. Następnie starają się pozą, miną, gestem zobrazować przeczytaną emocję. Reszta
uczniów próbuje odgadnąć pokazaną emocję. Ćwiczenie można powtórzyć w kilku rundach.
4. Jestem wesoły, jestem smutny.
Sala jest podzielona na dwie części. W jednej z nich jest przyczepiony (np. do ściany) szablon
z uśmiechniętą buzią, w drugiej części sali szablon z buzią smutną. Nauczyciel prosi dzieci,
aby stanęły na środku sali i wyjaśnia, że gdy on będzie czytał zdania, ich zadaniem będzie
przejście na wybraną przez nich stronę sali, taką, która określa ich stan emocjonalny.
5. Jak sobie radzę?
Nauczyciel prosi uczniów o wymienienie jak największej ilości nieprzyjemnych emocji
i zapisuje je na tablicy. Każdy uczeń (bądź w parach) zastanawia się, co robi, gdy, czuje
wymienione emocje. Następnie każdy uczeń lub chętne osoby wybierają jedno z uczuć
i opisują, w jaki sposób sobie z nim radzi. Na koniec nauczyciel omawia sposoby radzenia
sobie z przykrymi uczuciami, które podały dzieci, może podać także inne sposoby.
6. Na zakończenie zajęć nauczyciel prosi uczniów, by powiedzieli, jakie uczucia
towarzyszyły im podczas zajęć.
Temat nr 3: Moje zainteresowania.
1. Powitanie
Nauczyciel wita dzieci słowami: „Zanim zacznie się spotkanie, pomachajmy sobie na
powitanie”. Uczniowie pozdrawiają się wzajemnie, machając do siebie rękami.
2. Sposoby spędzania wolnego czasu.
Nauczyciel prosi dzieci, aby każde opowiedziało, w jaki sposób i z kim najczęściej spędza
wolny czas, co wówczas robi lub chciałoby robić.
3. Zainteresowania.
Nauczyciel rozdaje dzieciom kartki i prosi o napisanie swoich zainteresowań obok
wypisanych dziedzin (kategorie do wyboru). Następnie nauczyciel prosi dzieci o odczytanie
swoich zainteresowań (lub nauczyciel je odczytuje). Zadanie może być przeprowadzone
w formie dyskusji nad preferencjami każdego z uczniów i zapisanie ich na tablicy, naniesienie
na karty.
4. Praca plastyczna.
Każde z dzieci wykonuje pracę plastyczną przedstawiającą ich zainteresowania. Jeśli
w grupie okaże się, że kilka osób ma podobne zainteresowania, wówczas ci uczniowie mogą
wspólnie wykonać pracę plastyczną. Gdy prace są już gotowe, dzieci (indywidualnie bądź
grupowo) prezentują swoją pracę na forum klasy.
5. Rundka końcowa.
Na zakończenie zajęć każdy uczeń kończy zdanie: „Zanim skończy się spotkanie, powiedz
coś na pożegnanie…”.
Temat nr 4: Moje wady i zalety.
1. Kolorowe powitanie.
Nauczyciel prosi uczniów o określenie swojego nastroju kolorem i krótkie uzasadnienie, np.
jestem w kolorze żółtym, bo mam dzisiaj dobry humor.
2. „Ja jako…”.
Nauczyciel rozdaje uczniom wycięte karteczki z rozpoczętymi zdaniami: „Gdybym mógł się
porównać do ..., to byłby to..”. Np.: „Gdybym mógł się porównać do samochodu (inne
przykłady: zwierzęcia, postaci z filmu/bajki, owocu, kwiatka itp.), to byłby to…”. Nauczyciel
może wpisać pierwszą część zdania, jeśli będzie to pomocne przy wykonaniu tego zadania.
3. Wady i zalety.
Dzieci otrzymują kartki z pozytywnymi i negatywnymi cechami człowieka. Zadaniem
każdego dziecka jest podkreślenie tych cech charakteru, które najbardziej do niego pasują –
zarówno zalet jak i wad. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom określenia, których nie znają.
Uczniowie mogą także dopisać cechy, które nie zostały uprzednio podane. Osoby chętne
mogą zaprezentować na forum wyniki swojej pracy.
4. Dobre myślenie o sobie.
Nauczyciel rozdaje uczniom arkusz „Dobre myślenie o sobie” i jeśli jest taka potrzebapomaga dzieciom go wypełnić. Na koniec każde z dzieci prezentuje swój arkusz.
5. Rundka końcowa.
Na zakończenie tego ćwiczenia nauczyciel prosi, aby każdy uczeń dokończył zdanie: „Kiedy
myślę o sobie dobrze, to…”.
Temat nr 5: Jestem niepowtarzalny.
1. Powitanie.
Nauczyciel prosi uczniów, aby przywitali się ze sobą poprzez podanie dłoni każdy-każdemu.
2. Autoportret-Ja człowiek.
Nauczyciel rozdaje uczniom kartki i prosi, aby każdy opisał siebie (anonimowo),
rozpoczynając od zdania: „Ja człowiek…”, co utrudni identyfikację autora autoportretu.
Każdy może napisać o sobie to, co chce, mogą to być marzenia, zainteresowania, wygląd
zewnętrzny, może to być wiersz lub słowa piosenki, które są mu bliskie, które go
charakteryzują, może też narysować swój autoportret. Gdy wszyscy skończą, nauczyciel
zbiera kartki i odczytuje ich treść, albo opisuje rysunek. Uczniowie starają się odgadnąć,
kto kryje się za danym portretem. Jeśli grupa jest mało liczna, nauczyciel wspólnie z uczniem
tworzy dowolnym sposobem portret dziecka.
3. Moja dłoń.
Uczniowie siedzą w kręgu. Na kartce papieru każde z dzieci obrysowuje swoją dłoń, którą
następnie wycina. Na wyciętych dłoniach uczniowie wpisują samodzielnie bądź z pomocą
nauczyciela po 3 cechy dotyczące swojego wyglądu/usposobienia (np. mam długie włosy,
zawsze chodzę w spodniach, często się uśmiecham). Potem nauczyciel zbiera wszystkie
„dłonie”, miesza je. Następnie każdy z uczniów losuje 1 dłoń. Dzieci odczytują otrzymane
informacje i starają się odgadnąć kto jest ich autorem. Jeśli grupa jest mało liczna, nauczyciel
wspólnie z uczniem tworzy indywidualną dłoń ucznia.
4. Rundka końcowa.
Uczniowie kończą zdanie: „Mój największy sukces to…”.
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 1A
ZAŁĄCZNIK NR 2
ZAŁĄCZNIK NR 2A
Krzesło powagi
Krzesło humoru
Krzesło smutku
Krzesło nudy
Krzesło snu
Krzesło strachu
Krzesło zmęczonych
Krzesło zdziwienia
Krzesło bogatych
Krzesło mądrości
Krzesło śpieszących się
ZAŁĄCZNIK NR 2B
ZAŁĄCZNIK NR 2C
Zdania określające stany emocjonalne:
Gdy oglądam ulubiony film, jest mi…
Gdy coś zgubię, jest mi…
Gdy mam urodziny, jestem…
Gdy odwiedzają mnie koledzy, jest mi…
Gdy jadę na wycieczkę, jest mi…
Gdy jestem chory, jest mi…
Gdy ktoś nie dotrzymał danej mi obietnicy, jest mi…
Gdy dostaję prezent, jest mi…
Gdy ktoś mnie pochwali, jest mi…
Gdy ktoś się ze mnie śmieje, jest mi…
Gdy zjem coś pysznego, jest mi…
Gdy ktoś nie chce mi czegoś pożyczyć, jest mi…
ZAŁĄCZNIK NR 3
Moje zainteresowania:
Filmy/bajki…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Gry komputerowe………………………………………………………………..............................
………………………………………………………………………………………………………………………….
Sport…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Tańce…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Języki obce…………………………………………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………..............................
Wycieczki……………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Książki…………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Muzyka…………………………………………………………………………………..………………………….
…………………………………….......................................................................................
Nauka……………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Zwierzęta………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Zabawki………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Inne………………………………………………………………………………………..………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ZAŁACZNIK NR 4
Gdybym mógł porównać się do……………………,
to byłby to………..............................................
Gdybym mógł porównać się do……………………,
to byłby to………..............................................
Gdybym mógł porównać się do……………………,
to byłby to………..............................................
Gdybym mógł porównać się do……………………,
to byłby to………..............................................
Gdybym mógł porównać się do……………………,
to byłby to………..............................................
Gdybym mógł porównać się do……………………,
to byłby to………..............................................
Gdybym mógł porównać się do……………………,
to byłby to………..............................................
Gdybym mógł porównać się do……………………,
to byłby to………..............................................
Gdybym mógł porównać się do……………………,
to byłby to………..............................................
Gdybym mogła porównać się do……………………,
to byłby to………..............................................
Gdybym mogła porównać się do……………………,
to byłby to………..............................................
Gdybym mogła porównać się do……………………,
to byłby to………..............................................
Gdybym mogła porównać się do……………………,
to byłby to………................................................
Gdybym mogła porównać się do……………………,
to byłby to………................................................
Gdybym mogła porównać się do……………………,
to byłby to………................................................
Gdybym mogła porównać się do……………………,
to byłby to………................................................
Gdybym mogła porównać się do……………………,
to byłby to………................................................
Gdybym mogła porównać się do……………………,
to byłby to………................................................
ZAŁĄCZNIK NR 4A
Imię:……………………………………
Zalety:
dobry, spokojny, wyrozumiały, sprawiedliwy,
koleżeński,
uczynny,
cierpliwy,
pogodny,
towarzyski, wytrwały, zadowolony, grzeczny,
prawdomówny, punktualny, odważny, kulturalny,
tolerancyjny, szczery, zaradny, opanowany,
inteligentny,dokładny,
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……….......................................................................
Wady:
niepunktualny, zazdrosny, hałaśliwy, leniwy,
kapryśny,
obrażalski,
niecierpliwy,
niegrzeczny,
kłamliwy,
niezadowolony,
marudny, niezdecydowany, zapominalski, złośnik,
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
Imię:……………………………………
Zalety:
dobra, spokojna, wyrozumiała, sprawiedliwa,
koleżeńska,
uczynna,
cierpliwa,
pogodna,
towarzyska, wytrwała, zadowolona, grzeczna,
prawdomówna, punktualna, odważna, kulturalna,
tolerancyjna, szczera, zaradna, opanowana,
inteligentna,dokładna,
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……….......................................................................
Wady:
niepunktualna, zazdrosna, hałaśliwa, leniwa,
kapryśna,
obrażalska,
niecierpliwa,
niegrzeczna,
kłamliwa,
niezadowolona,
marudna,
niezdecydowana,
zapominalska,
złośnica,
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
ZAŁĄCZNIK NR 4B
„Dobre myślenie o sobie”
1. Co potrafię dobrze robić?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. Z czego jestem zadowolony (a)?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
3. Za co lubią mnie inni?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
4. Jak pomagam innym?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
5. Co mi się podoba w moim wyglądzie zewnętrznym?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
6. Czego uczę się z łatwością?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
ZAŁĄCZNIK NR 5
„JA CZŁOWIEK…”
Ewaluacja zajęć
Projektu edukacyjnego „Jestem wartościowym człowiekiem”
Proszę o zaznaczenie jednej spośród czterech podanych odpowiedzi do wyboru:
„Tak” (symbol „T”), „Raczej tak” (symbol „t”), „Nie” (symbol „N”), „Raczej nie” (symbol „n”).
Temat nr 1 „Jacy jesteśmy?”
1. Czy uczniowie wykazywali zainteresowanie zajęciami?
T
t
N
n
2. Czy zadania były odpowiednio dostosowane do możliwości uczniów?
T
t
N
n
3. Czy atmosfera w klasie podczas zajęć była pozytywna? (wzajemna współpraca w grupie,
udział w rozmowie, aktywność uczniów itp.)
T
t
N
n
4. Czy przygotowane materiały były atrakcyjne i przydatne?
T
t
N
n
Temat nr 2 „Nazywamy uczucia”
1. Czy uczniowie wykazywali zainteresowanie zajęciami?
T
t
N
n
2. Czy zadania były odpowiednio dostosowane do możliwości uczniów?
T
t
N
n
3. Czy atmosfera w klasie podczas zajęć była pozytywna? (wzajemna współpraca w grupie,
udział w rozmowie, aktywność uczniów itp.)
T
t
N
n
4. Czy przygotowane materiały były atrakcyjne i przydatne?
T
t
N
n
Temat nr 3 Moje zainteresowania
1. Czy uczniowie wykazywali zainteresowanie zajęciami?
T
t
N
n
2. Czy zadania były odpowiednio dostosowane do możliwości uczniów?
T
t
N
n
3. Czy atmosfera w klasie podczas zajęć była pozytywna? (wzajemna współpraca w grupie,
udział w rozmowie, aktywność uczniów itp.)
T
t
N
n
4. Czy przygotowane materiały były atrakcyjne i przydatne?
T
t
N
n
Temat nr 4 Moje wady i zalety
1. Czy uczniowie wykazywali zainteresowanie zajęciami?
T
t
N
n
2. Czy zadania były odpowiednio dostosowane do możliwości uczniów?
T
t
N
n
3. Czy atmosfera w klasie podczas zajęć była pozytywna? (wzajemna współpraca w grupie,
udział w rozmowie, aktywność uczniów itp.)
T
t
N
n
4. Czy przygotowane materiały były atrakcyjne i przydatne?
T
t
N
n
Temat nr 5 Jestem niepowtarzalny
1. Czy uczniowie wykazywali zainteresowanie zajęciami?
T
t
N
n
2. Czy zadania były odpowiednio dostosowane do możliwości uczniów?
T
t
N
n
3. Czy atmosfera w klasie podczas zajęć była pozytywna? (wzajemna współpraca w grupie,
udział w rozmowie, aktywność uczniów itp.)
T
t
N
n
4. Czy przygotowane materiały były atrakcyjne i przydatne?
T
t
N
n
UWAGI………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………….…………………………………………
PODPIS PROWADZĄCEGO
Download