074957-fakultety-pedagogika-specjalna-letni-2016-17

advertisement
PROPOZYCJE FAKULTETÓW /SEM. LETNI 2016/2017/ST. STACJONARNE /I stop./
I rok /PEDAGOGIKI SPECJALNEJ/ Sp. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną /oligofrenopedagogika/ i wczesna edukacja
/45CA-1gr./
Prowadzący
dr hab. Monika
Parchomiuk
Temat
Praca w życiu osób z
niepełnosprawnością intelektualną
L.
godz.
30
Opis
Treści kształcenia:
1. Formalno-prawne aspekty zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną.
2. Rehabilitująca rola pracy.
3. Działania związane z rehabilitacją zawodową: poradnictwo zawodowe i poradnictwo
edukacyjno-zawodowe, przygotowanie do pracy: kształcenie zawodowe i szkolenie
zawodowe, pośrednictwo pracy.
4. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną na rynku otwartym oraz
chronionym – możliwości i ograniczenia.
5. Wybrane polskie programy i projekty wspierające aktywność zawodową osób z
niepełnosprawnością intelektualną.
6. Planowanie działań indywidualnych wspierających aktywność zawodową osoby z
niepełnosprawnością intelektualną.
Metody kształcenia:
Dyskusja, analiza przypadków, elementy wykładu problemowego
Warunki zaliczenia:
Zaliczenie z oceną
dr hab. Monika
Parchomiuk
Seksualność osób z
niepełnosprawnością intelektualną
30
Treści kształcenia:
1. Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną (z
uwzględnieniem podstaw biologicznych i psychospołecznych, m.in. rozwój
tożsamości płciowej, orientacja seksualna).
2. Przejawy seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną (w tym relacje
partnerskie, masturbacja).
3. Antykoncepcja i sterylizacja u osób niepełnosprawnych intelektualnie.
4. Zjawisko przemocy seksualnej w populacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
(osoby niepełnosprawne jako ofiary i sprawcy przemocy).
5. Podstawowe założenia edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością
intelektualną.
6. Problemy praktyczne związane z opieką, pielęgnacją i wychowaniem (m.in. w trakcie
menstruacji) – projektowanie rozwiązań oraz programów wsparcia.
Metody kształcenia:
Dyskusja, analiza przypadków, elementy wykładu problemowego
Warunki zaliczenia:
Zaliczenie z oceną
Katarzyna Rusinek
Wizerunek osób z
niepełnosprawnością w mediach
15
Treści kształcenia:
Przedmiot wprowadza w problematykę przedstawiania osób z niepełnosprawnością przez
środki masowego przekazu (głównie telewizja). W ramach przedmiotu studenci zostaną
zaznajomieni z różnorodnością przekazów medialnych z udziałem osób z
niepełnosprawnościami (intelektualną, sensoryczną, ruchową) oraz osób ze spektrum
autyzmu. Przedstawiony zostanie wizerunek omawianej grupy osób przede wszystkim w
filmie, reportażu, serialu telewizyjnym, reklamie oraz kampaniach społecznych. Omówione
zostaną również postawy wobec osób z niepełnosprawnościami oraz funkcjonujące w
społeczeństwie uprzedzenia i stereotypy.
Metody kształcenia:
Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, prezentacja, film.
Warunki zaliczenia:
Projekt
mgr Monika Wypych
Pedagogika rzadkich syndromów
15
Treści kształcenia:
1. Wprowadzenie w problematykę pedagogiki rzadkich syndromów. Analiza wytworów
pod kątem odczuć, jakie wywołuje pojęcie „rzadki syndrom”. Propozycje klasyfikacji
rzadkich syndromów z uwzględnieniem zróżnicowanych kryteriów (4x45).
2. Podstawy genetyki. Analiza najważniejszych terminów: gen, genom, chromosom,
gen recesywny, gen dominujący, autosom, chromosom płci, zmienność fenotypu
itp. Budowa ludzkiego genomu i chromosomu. Liczba genów i chromosomów u
różnych organizmów. Funkcje genów i chromosomów. Określenie położenia genu w
chromosomie. Sposoby interpretacji wybranych wyników badań genetycznych
(badania bliźniąt jednojajowych i dwujajowych, określenie stopnia odziedziczalności
zaburzenia w rodzinie) (6x45).
3. Wybrane rzadkie syndromy o podłożu genetycznym, dziedziczone zgodnie z
4.
5.
6.
7.
prawami dziedziczności Mendla oraz innymi prawami (geny w chromosomach płci,
cechy złożone - poligenowe, dziedziczenie wielogenowe, mutacje chromosomowe).
Fenyloketonuria, choroba Huntingtona, zespół Retta; zespół łamliwego
chromosomu X; dystrofia mięśniowa Duchenne’a; zespół Lesh-Nyhana; otępienie,
choroba Alzheimera, nerwiakowłókniowatość typu 1 (syndrom NF1). (4x45)
Rzadkie syndromy związane z uczeniem się i umiejętnościami szkolnymi. Geny a
dysleksja, trudności w uczeniu się a ADHD. Specyficzne trudności w uczeniu się a
rzadkie syndromy (zespół Tourette, zespół łamliwego chromosomu X; syndrom
Bartha, syndrom Turnera i Klinefeltera, zespół NF1). Prezentacja filmu oraz innych
materiałów (4x45).
Rzadkie syndromy związane z odżywianiem się. Anoreksja, bulimia psychiczna i inne
zaburzenia odżywiania (np. dysfagia funkcjonalna). Geny a zaburzenia odżywiania.
Otyłość a zaburzenia odżywiania. Zaburzenia odżywiania nastolatków a
uwarunkowania kulturowe (wpływ kultury kolektywistycznej i indywidualistycznej)
(4x45).
Rzadkie syndromy związane z tzw. Spektrum zaburzeń autystycznych. Autyzm
wczesnodziecięcy, autyzm Kannera, syndrom Aspergera i inne zaburzenia. Geny a
zaburzenia spektrum autystycznego. Postaci autystyczne w literaturze i filmie.
Analiza indywidualnych przypadków (4x45).
Zastosowanie genetyki w praktyce. Analiza modelu J. W. Gilger (2004). Znaczenie
historii rodziny ujawniającej zaburzenie oraz genów w terapii rzadkich syndromów
na przykładzie dysleksji, trudności w uczeniu się i zaburzeń współistniejących.
(4x45).
Metody kształcenia:
Aktywizujące metody kształcenia, metody dyskursywne (dyskusja, pogadanka, plakat,
słoneczko/sople), metoda gier dydaktycznych, burza mózgów, prezentacja multimedialna,
pokaz filmu, dokumentacji, zdjęć, klasyczna metoda problemowa.
Warunki zaliczenia:
obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie pisemne- kolokwium
PROPOZYCJE FAKULTETÓW /SEM. LETNI 2016/2017/ST. STACJONARNE /I stop./
I rok /PEDAGOGIKI SPECJALNEJ/ Sp. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną /tyflopedagogika i surdopedagogika/
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /45CA-1gr./
Prowadzący
mgr Małgorzata
Brodacka
Temat
Inteligencja emocjonalna w teorii i
praktyce
L.
godz.
30
Opis
Treści kształcenia:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią dotyczącą pojęcia inteligencji
emocjonalnej oraz prezentacja ćwiczeń umożliwiających jej rozwijanie u dzieci i młodzieży.
Studenci poznają historyczne i aktualne teorie związane z inteligencją emocjonalną, jej
powiązania z inteligencją „akademicką”. Poznają sposoby pomiaru IE (ze względu na brak
uprawnień, metody będą prezentowane jedynie pod kątem zalet i wad, studenci nie
zdobywają umiejętności pomiaru IE) i będę mieli okazję poznać jej poziom u siebie samych.
Zadaniem części praktycznej jest zapoznanie studentów z możliwościami rozwijania IE,
ćwiczeniami kształtującymi poszczególne zdolności wchodzące w zakres pojęcia według
modelu D. Mayera i P. Saloveya.
Metody kształcenia:
Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenie, inscenizacja
Warunki zaliczenia:
Aktywność, praca zaliczeniowa
mgr Małgorzata
Brodacka
Trening twórczego myślenia
30
Treści kształcenia:
Treści przedmiotu skoncentrowane są wokół zagadnienia myślenia twórczego i możliwości
jego rozwijania u osób z w różnym wieku. Studenci podczas zajęć przejdą trening twórczego
myślenia i poznają ćwiczenia umożliwiające rozwój tej zdolności. Podczas zajęć
zaprezentowane zostaną również techniki służące twórczemu rozwiązywania problemów,
także tych o charakterze edukacyjnym. Studenci zdobędą także umiejętności z zakresu
projektowania zajęć rozwijających twórcze myślenie u dzieci, młodzieży i dorosłych.
Metody kształcenia:
Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenie, inscenizacja
Warunki zaliczenia:
Aktywność, praca zaliczeniowa
mgr Małgorzata
Brodacka
Spektrum poalkoholowych zaburzeń
rozwojowych
15
Treści kształcenia:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką spektrum poalkoholowych
zaburzeń rozwojowych: FAS, pFAS, ARBD. Podczas zajęć studenci otrzymają wiedzę z
zakresu specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami z obszaru FASD oraz
poznają strategie terapeutyczne wobec dzieci obarczonych zaburzeniami. Studenci zdobędą
także podstawową wiedzę o możliwościach diagnozowania zaburzeń ze spektrum.
Metody kształcenia:
Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenie, film
Warunki zaliczenia:
aktywność podczas zajęć, kolokwium
mgr Małgorzata
Brodacka
Podstawowe kompetencje
wychowawcze
15
Treści kształcenia:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką kompetencji wychowawczych
i możliwościami ich rozwijania u rodziców i profesjonalistów. Zajęcia prowadzone metodą
warsztatową, mają stanowić bazę dla rozwijania umiejętności konstruowania zajęć dla
rodziców małych dzieci. Studenci poznają podstawy teoretyczne dotyczące kompetencji
wychowawczych, zależności pomiędzy własnymi doświadczeniami a zachowaniami
wychowawczymi w życiu dorosłym.
Metody kształcenia:
Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenie,
Warunki zaliczenia:
aktywność podczas zajęć, diagnoza kompetencji wychowawczych
PROPOZYCJE FAKULTETÓW /SEM. LETNI 2016/2017/ST. STACJONARNE /I stop./
II rok /PEDAGOGIKI SPECJALNEJ/ Sp. Pedagogika Resocjalizacyjna /30CA-2gr./
Prowadzący
mgr Grzegorz
Gajewski
Temat
Pedagogika gier komputerowych
L.
godz.
30
Opis
Treści kształcenia:
Tematyka zajęć będzie skupiać sie na grach komputerowych, ich oddziaływaniu oraz roli jaką
pełnią w odniesieniu do życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Proponowana tematyka zajęć:
1. Definicja i zarys historyczny gier komputerowych: powstawanie gier, gry pisane,
gry posiadające grafikę.
2. Podstawowe typy i rodzaje gier komputerowych oraz ich charakterystyka.
3. Tryby gier komputerowych: sigleplayer, multiplayer.
4. Immersyjność świata wirtualnego.
5. Specjalistyczny język świata gier komputerowych.
6. Scenariusze oraz zasady gier komputerowych.
7. Społeczność graczy w świecie wirtualnym.
8. Media strumieniowe w odniesieniu do gier komputerowych.
9. Korzyści wynikające z gier komputerowych.
10. Negatywne aspekty korzystania z gier komputerowych.
11. Terapia osób uzależnionych od gier komputerowych.
Metody kształcenia: dyskusja, pogadanka, film, prezentacja multimedialna, burza mózgów.
Warunki zaliczenia: aktywność na zajęciach, przygotowanie oraz przedstawienie prezentacji
multimedialnej, prace zaliczeniowe.
mgr Ewa Trojanowska Socjoterapia dzieci i młodzieży z
rodzin z problemem alkoholowym
30
Treści kształcenia:
1. Funkcjonowanie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym.
2. Socjoterapia – forma pomocy dziecku z rodziny z problemem alkoholowym.
3. Istota i cele socjoterapii.
4. Urazy i treści korygujące.
5. Metody pracy w socjoterapii.
6.
7.
8.
9.
Diagnoza w socjoterapii.
Komunikacja w socjoterapii.
Prowadzenie grupy socjoterapeutycznej.
Program oraz scenariusze zajęć socjoterapeutycznych.
Metody kształcenia:
Metoda symulacyjna, metoda sytuacyjna, dyskusja, burza mózgów, studium przypadku,
metody podające
Warunki zaliczenia:
1. Aktywność podczas zajęć
2. Przygotowanie scenariusza zajęć socjoterapeutycznych
3. Przeprowadzenie podczas ćwiczeń zajęć socjoterapeutycznych zgodnie z przygotowanym
scenariuszem
PROPOZYCJE FAKULTETÓW /SEM. LETNI 2016/2017/ST. STACJONARNE /I stop./
III rok /PEDAGOGIKI SPECJALNEJ/ Sp. Pedagogika Resocjalizacyjna /30CA-2gr./
Prowadzący
Kazimierz Nosal
Temat
L.
godz.
Oddziaływania na skazanych w 30
warunkach wolnościowych
Opis
Treści kształcenia:
Praca instytucjonalna z osobami skazanymi w warunkach wolnościowych,
Instytucje i organy niosące pomoc osobom skazanym,
Rola fundacji i stowarzyszeń (NGO) w reintegracji społecznej osób wykluczonych przez
przestępstwo,
Metody pracy oraz współpraca służby więziennej, kuratorskiej służby sądowej i służb
socjalnych w realizacji polityki Państwa w zakresie ochrony obywateli przed przestępczością,
Programy profilaktyczne stosowane w pracy z osobami skazanymi
Praca kuratora sądowego z dozorowanym i jego rodziną
Metody kształcenia:
Ćwiczeniowa
Warunki zaliczenia:
zaliczenie (ew. z oceną)
Małgorzata Osińska
Metodyka pracy kuratora
sądowego
30
Treści kształcenia:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami metod
pracy kuratora sądowego. Zostaną omówione podstawowe zasady funkcjonowania kurateli
sądowej w Polsce oraz metody pracy resocjalizacyjnej w ramach prowadzonych postępowań
w tym zakres obowiązków. Studenci zostaną zapoznani z aktami prawnymi regulującymi
funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej oraz stosowanymi w pracy kuratorów
przepisami. Ponadto omówione zostaną trudności w wykonywaniu czynności i stres w pracy
kuratorów.
Metody kształcenia:
Warsztatowa, metody dyskursywne
Warunki zaliczenia:
zaliczenie z oceną, praca zaliczeniowa,
PROPOZYCJE FAKULTETÓW /SEM. LETNI 2016/2017/ST. STACJONARNE /I stop./
III rok /PEDAGOGIKI SPECJALNEJ/ Sp. Tyflopedagogika i Oligofrenopedagogika/ 30+45CA-2gr./
Prowadzący
Magdalena Wójcik
Temat
Diagnoza funkcjonalna dziecka z
zaburzeniami rozwoju
L.
godz.
45
Opis
Treści kształcenia:
Celem przedmiotu jest praktyczne i teoretyczne zapoznanie Studenta z efektywnymi
metodami diagnozy funkcjonalnej dziecka zaburzeniami w rozwoju
Metody kształcenia:
Wykład problemowy, projekt, metoda przypadków, dyskusja, działania praktyczne, pokaz
Warunki zaliczenia:
przygotowanie i prowadzenie symulacyjnych oddziaływań diagnostycznych – projekt
pisemny i pokaz, aktywność na zajęciach
45
Magdalena Wójcik
Treści kształcenia:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami związanymi z programami i
metodami terapii pedagogicznej w pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi. Studenci
poznają zasady i etapy terapii pedagogicznej oraz jej ogólnorozwojowe i psychodydaktyczne
metody i programy, rozwiną umiejętność planowania i projektowania zajęć terapeutycznych
z wykorzystaniem poznanych metod, dostosowanych do rodzaju zaburzenia występującego
u ucznia.
Metody kształcenia:
Wykład problemowy, projekt, metoda przypadków, dyskusja, działania praktyczne, pokaz
Warunki zaliczenia:
pisemny projekt programu diagnostyczno-terapeutycznego, aktywność na zajęciach
Metody terapii pedagogicznej w
pracy z dzieckiem z zaburzeniami
rozwoju
30
Beata PapudaDolińska
Uczeń ze SPE w szkole
ogólnodostępnej - studium
przypadku
Treści kształcenia:
Przedmiot koncentruje się na wybranych typach problemów edukacji uczniów ze SPE
spotykanych w dziedzinie kształcenia integracyjnego i włączającego analizowanych z
perspektywy nauczyciela. Pogłębianie wiedzy na ich temat oraz poszukiwanie rozwiązań
jest inicjowane przez opis przypadku z życia szkoły. Analiza rozpoczyna się od wyodrębnienia
obszarów niewiedzy i sformułowania pytań problemowych. Studenci przy pomocy
dostępnych informacji z różnych źródeł (literatura specjalistyczna, wypowiedzi ekspertów,
relacje nauczycieli, audycje, strony internetowe) poszukują możliwych rozwiązań danego
problemu integrując wiedzę teoretyczną z rozwiązaniami praktycznymi.
Metody kształcenia:
Wykład problemowy, projekt, metoda przypadków
Warunki zaliczenia:
projekt
30
Beata PapudaDolińska
Język obcy w pracy z dziećmi o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych na etapie przedszkola
Treści kształcenia:
Przedmiot wprowadza w problematykę metodyki nauczania języka obcego (znajdującego
stałe miejsce wśród obowiązkowych zajęć w zakresie Podstawy programowej wychowania
przedszkolnego) w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na etapie
przedszkola. W ramach przedmiotu studenci zostaną zaznajomieni z wymaganiami
programowymi i sposobami ich dostosowania do potrzeb i możliwości dzieci ze SPE,
metodami pracy (np. adaptacja Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz - The Good Start
Method For English, metoda polisensoryczna), technikami planowania zajęć oraz
materiałami dydaktycznymi i zasadami ich adaptacji do potrzeb uczniów z
niepełnosprawnościami.
Metody kształcenia:
Wykład problemowy, projekt, , dyskusja dydaktyczna, prezentacja.
Warunki zaliczenia:
projekt
PROPOZYCJE FAKULTETÓW /SEM. LETNI 2016/2017/ST. STACJONARNE /II stop./
I rok /PEDAGOGIKI SPECJALNEJ/ Sp. Resocjalizacja z socjoterapią/ 45CA-2gr./
Prowadzący
dr hab. Agnieszka
Lewicka-Zelent
Temat
Warsztat pracy młodego badacza
L.
godz.
45
Opis
Treści kształcenia:
1. Metodyka pisania tekstu naukowego
2. Zbieranie i opracowanie materiału badawczego
3. Prawo autorskie w tekstach naukowych
4. Cechy wystąpienia na konferencji naukowej
5. Zasady przygotowania autorskiego programu resocjalizacyjnego
6. Specyfika pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą
7. Praca w warunkach izolacji penitencjarnej
8. Reintegracja społeczna osób pozbawionych wolności
Metody/formy kształcenia:
Wszelkie metody aktywizujące, metoda pracy w terenie, analiza dokumentacji, metoda
biograficzna, prezentacja multimedialna
Warunki zaliczenia:
1. Aktywność podczas zajęć
2. Przygotowanie jednej pracy do wyboru:
- napisanie we współautorstwie rozdziału książki o charakterze naukowym,
- napisanie we współautorstwie artykułu naukowego,
- przeprowadzenie zajęć z uczniami w szkole podstawowej, gimnazjalnej lub średniej na
podstawie samodzielnie opracowanych załączników do scenariusza zajęć,
- przeprowadzenie zajęć w zakładzie karnym w zakresie reintegracji społecznej lub
przeciwdziałania przemocy
45
mgr Ewa Trojanowska Sprawca i ofiara przemocy – różne
oblicza
Treści kształcenia:
1. Sprawca i ofiara przemocy w szkole
2. Sprawca i ofiara przemocy w rodzinie
3. Sprawca i ofiara cyberprzemocy.
4. Sprawca i ofiara przemocy w zakładzie karnym
5.
6.
7.
8.
Osoba starsza – sprawca i ofiara przemocy w rodzinie
Osoba chora psychicznie – sprawca i ofiara przemocy w rodzinie
Kobieta – sprawca przemocy seksualnej
Pomoc osobom stosującym oraz doświadczającym przemocy w różnych
płaszczyznach życia.
Metody/ formy kształcenia:
Metoda symulacyjna, metoda sytuacyjna, dyskusja, burza mózgów, metody podające
Warunki zaliczenia:
1. Aktywność podczas zajęć
2. Przygotowanie prezentacji
3. Realizacja ćwiczenia praktycznego
PROPOZYCJE FAKULTETÓW /SEM. LETNI 2016/2017/ST. STACJONARNE /II stop./
II rok /PEDAGOGIKI SPECJALNEJ/ Sp. Resocjalizacja z socjoterapią/ 15CA-1gr./
Prowadzący
mgr Katarzyna
Korona
Temat
L.
godz.
Praca penitencjarna z wybranymi 15
grupami skazanych
Opis
Treści kształcenia:
1. Praca penitencjarna ze skazanymi w zakładach karnych i ocena rezultatów resocjalizacji.
2. Sposoby na przystosowanie do warunków więziennych (m.in. pokonywanie miejsca i
typy nowo przybyłych) i oswojenia odzyskanej wolności.
3. Praca penitencjarna z więźniami młodocianymi.
4. Praca penitencjarna z recydywistami penitencjarnymi.
5. Praca penitencjarna z więźniami długoterminowymi.
6. Praca penitencjarna z więźniami seniorami.
7. Praca penitencjarna z kobietami.
Więźniowie „niebezpieczni” w narracjach o sobie i swoim życiu.
Metody/formy kształcenia:
metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, korekta prac, metoda przypadków, pokaz;
metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie, metody praktyczne - ćwiczenia
przedmiotowe, metoda projektów, warsztaty grupowe.
Warunki zaliczenia:
1. Aktywność podczas zajęć.
2. Przygotowanie scenariusza warsztatów dla wybranej grupy skazanych.
15
Kazimierz Nosal
Oddziaływania na skazanych w
warunkach wolnościowych
Treści kształcenia:
Praca instytucjonalna z osobami skazanymi w warunkach wolnościowych,
Instytucje i organy niosące pomoc osobom skazanym,
Rola fundacji i stowarzyszeń (NGO) w reintegracji społecznej osób wykluczonych przez
przestępstwo,
Metody pracy oraz współpraca służby więziennej, kuratorskiej służby sądowej i służb
socjalnych w realizacji polityki Państwa w zakresie ochrony obywateli przed przestępczością,
Programy profilaktyczne stosowane w pracy z osobami skazanymi
Praca kuratora sądowego z dozorowanym i jego rodziną
Metody kształcenia:
Ćwiczeniowa
Warunki zaliczenia:
zaliczenie (ew. z oceną)
PROPOZYCJE FAKULTETÓW /SEM. LETNI 2016/2017/ST. STACJONARNE /II stop./
II rok /PEDAGOGIKI SPECJALNEJ/ Sp. Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się/ 30+30CA-1gr./
Prowadzący
dr Anna Prokopiak
Temat
Myślenie projektowe - pozyskiwanie
środków na działalność edukacyjną i
terapeutyczną
L.
godz.
30
Opis
Treści kształcenia:
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej bądź pracy w ramach organizacji pożytku
publicznego ngo
Źródła pozyskiwania środków finansowych na własną działalność edukacyjną i/lub
terapeutyczną
Pisanie projektów – cele, standardy, wybrane dobre praktyki.
Metody kształcenia:
warsztaty
Warunki zaliczenia:
praca pisemna
dr Anna Prokopiak
Edukacja
emocjonalno-seksualna 30
dziecka z niepełnosprawnością
Treści kształcenia:
Rozwój emocjonalno-seksualny dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie.
Skale oceny rozwoju społeczno-emocjonalnego – ich wykorzystanie w pracy z dzieckiem z
niepełnosprawnością.
Wsparcie rodziny i dziecka z niepełnosprawnością w jego rozwoju emocjonalno-seksualnym
– metodyka pracy, współpraca z rodziną, przykłady dobrych praktyk.
Metody/ formy kształcenia:
warsztaty
Warunki zaliczenia:
projekt
dr Katarzyna Rusinek
Wizerunek osób z
niepełnosprawnością w mediach
30
Treści kształcenia:
Przedmiot wprowadza w problematykę przedstawiania osób z niepełnosprawnością przez
środki masowego przekazu (gazeta, telewizja, internet, radio). W ramach przedmiotu
studenci zostaną zaznajomieni z różnorodnością przekazów medialnych z udziałem osób z
niepełnosprawnościami (intelektualną, sensoryczną, ruchową) oraz osób ze spektrum
autyzmu. Przedstawiony zostanie wizerunek omawianej grupy osób przede wszystkim w
filmie, reportażu, serialu telewizyjnym, reklamie oraz kampaniach społecznych. Omówione
zostaną również postawy wobec osób z niepełnosprawnościami oraz funkcjonujące w
społeczeństwie uprzedzenia i stereotypy.
Metody/ formy kształcenia:
Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, prezentacja, film
Warunki zaliczenia:
projekt
dr Katarzyna Rusinek
Prawno-organizacyjne
podstawy 30
wczesnego wspomagania rozwoju
dzieci
Treści kształcenia:
Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - pojęcie wczesnego
wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji. Wspomaganie rozwoju jako pojęcie
interdyscyplinarne. Cele, zasady i zadania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Podstawy prawne i organizacyjne
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami. Zasady i etapy
konstruowania programów wczesnego wspomagani rozwoju dziecka. Najczęściej
popełniane błędy w procesie wczesnego wspomagani rozwoju dziecka. Nauczyciel domowy
we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
Metody/ formy kształcenia:
Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, prezentacja, film.
Warunki zaliczenia:
projekt
PROPOZYCJE FAKULTETÓW /SEM. LETNI 2016/2017/ST. STACJONARNE /II stop./
II rok /PEDAGOGIKI SPECJALNEJ/ Sp. Specjalna terapia pedagogiczna i edukacja inkluzyjna/ 15CA-1gr./
Prowadzący
dr Katarzyna Rusinek
Temat
Prawno-organizacyjne podstawy
wczesnego wspomagania rozwoju
dzieci
L.
godz.
15
Opis
Treści kształcenia:
Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - pojęcie wczesnego
wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji. Wspomaganie rozwoju jako pojęcie
interdyscyplinarne. Cele, zasady i zadania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Podstawy prawne i organizacyjne
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami. Najczęściej popełniane
błędy w procesie wczesnego wspomagani rozwoju dziecka.
Metody/formy kształcenia:
Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, prezentacja, film.
Warunki zaliczenia:
zaliczenie pisemne
mgr Monika Wypych
Pedagogika rzadkich syndromów
15
Treści kształcenia:
1. Wprowadzenie w problematykę pedagogiki rzadkich syndromów. Analiza wytworów
pod kątem odczuć, jakie wywołuje pojęcie „rzadki syndrom”. Propozycje klasyfikacji
rzadkich syndromów z uwzględnieniem zróżnicowanych kryteriów (4x45).
2. Podstawy genetyki. Analiza najważniejszych terminów: gen, genom, chromosom,
gen recesywny, gen dominujący, autosom, chromosom płci, zmienność fenotypu
itp. Budowa ludzkiego genomu i chromosomu. Liczba genów i chromosomów u
różnych organizmów. Funkcje genów i chromosomów. Określenie położenia genu w
chromosomie. Sposoby interpretacji wybranych wyników badań genetycznych
(badania bliźniąt jednojajowych i dwujajowych, określenie stopnia odziedziczalności
zaburzenia w rodzinie) (6x45).
3. Wybrane rzadkie syndromy o podłożu genetycznym, dziedziczone zgodnie z
prawami dziedziczności Mendla oraz innymi prawami (geny w chromosomach płci,
cechy złożone - poligenowe, dziedziczenie wielogenowe, mutacje chromosomowe).
Fenyloketonuria, choroba Huntingtona, zespół Retta; zespół łamliwego
4.
5.
6.
7.
chromosomu X; dystrofia mięśniowa Duchenne’a; zespół Lesh-Nyhana; otępienie,
choroba Alzheimera, nerwiakowłókniowatość typu 1 (syndrom NF1). (4x45)
Rzadkie syndromy związane z uczeniem się i umiejętnościami szkolnymi. Geny a
dysleksja, trudności w uczeniu się a ADHD. Specyficzne trudności w uczeniu się a
rzadkie syndromy (zespół Tourette, zespół łamliwego chromosomu X; syndrom
Bartha, syndrom Turnera i Klinefeltera, zespół NF1). Prezentacja filmu oraz innych
materiałów (4x45).
Rzadkie syndromy związane z odżywianiem się. Anoreksja, bulimia psychiczna i inne
zaburzenia odżywiania (np. dysfagia funkcjonalna). Geny a zaburzenia odżywiania.
Otyłość a zaburzenia odżywiania. Zaburzenia odżywiania nastolatków a
uwarunkowania kulturowe (wpływ kultury kolektywistycznej i indywidualistycznej)
(4x45).
Rzadkie syndromy związane z tzw. Spektrum zaburzeń autystycznych. Autyzm
wczesnodziecięcy, autyzm Kannera, syndrom Aspergera i inne zaburzenia. Geny a
zaburzenia spektrum autystycznego. Postaci autystyczne w literaturze i filmie.
Analiza indywidualnych przypadków (4x45).
Zastosowanie genetyki w praktyce. Analiza modelu J. W. Gilger (2004). Znaczenie
historii rodziny ujawniającej zaburzenie oraz genów w terapii rzadkich syndromów
na przykładzie dysleksji, trudności w uczeniu się i zaburzeń współistniejących.
(4x45).
Metody kształcenia:
Aktywizujące metody kształcenia, metody dyskursywne (dyskusja, pogadanka, plakat,
słoneczko/sople), metoda gier dydaktycznych, burza mózgów, prezentacja multimedialna,
pokaz filmu, dokumentacji, zdjęć, klasyczna metoda problemowa.
Warunki zaliczenia:
obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie pisemne- kolokwium
Download