szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 2

advertisement
Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2
Numer postępowania: 75/PN/2015
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 2 - Dostawa, montaż i uruchomienie linku radioliniowego dla KPP Ostrowiec
Świętokrzyski.
Dostawa, montaż i uruchomienie linku radioliniowego w relacji Komenda Powiatowa Policji
w Ostrowcu Świętokrzyskim Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i JRG w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
I. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa zestawu radioliniowego
umożliwiającego zestawienie linku radioliniowego w relacji:–
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. 3-go Maja 9 – Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wardyńskiego 12 – Jednostka
Ratowniczo Gaśnicza nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Boernera 1 (z niezbędnym okablowaniem,
materiałami
montażowymi.
instalacyjnymi,
złączami,
zabezpieczeniami)
oraz
montaż,
zestrojenie
i uruchomienie dostarczonych urządzeń.
II. Wymagania techniczne.
1. Wymagana jest przepustowość 300 Mb/s na częstotliwości licencjonowanej 23 GHz z szerokością
kanału 56 MHz (plan kanałów UKE 23A56) dla przęsła w relacji KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim –
KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz przepustowość 300Mb/s dla przęsła w relacji KP PSP
w Ostrowcu Świętokrzyskim – JRG nr 2. Zamawiający wystąpił o przydział częstotliwości na
zestawienie w/w przęseł.
2. Wymagana jest architektura typu split-mount. Sprzęt na każdej ze stron przęsła radioliniowego
powinien być złożony z jednostek wewnętrznych IDU oraz zewnętrznych ODU połączonych kablem
pośredniej częstotliwości. Zapewniona musi być poprawna praca przy odległości IDU od ODU co
najmniej 200 m.
3. Moduł ODU, antena oraz użyte kable muszą być przystosowane do pracy na zewnątrz budynków
w temperaturze od -30 do +50 ˚C bez pogorszenia parametrów pracy.
4. Wymagana poprawna praca IDU przy temperaturze otoczenia od 5 do 50 ˚C.
5. W kanałach 7, 14, 28 i 56 MHz radiolinia musi posiadać możliwość pracy z modulacjami QPSK,
QAM 16, 32, 64, 128 i 256 bez konieczności modyfikacji sprzętowej.
6. Wymagana jest obsługa dynamicznej zmiany modulacji w trybie adaptacyjnym.
7. Każdy element radiolinii musi umożliwiać skalowanie przepustowości w przedziale 10-300 Mbps.
Strona 1 z 4
Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2
Numer postępowania: 75/PN/2015
8. Radiolinia powinna oferować przepływność co najmniej 300 Mb/s w kanale 56 MHz z modulacją 256
QAM (zgodnie z testem RFC-2544 dla ramki długości 1518 B).
9. Zmiana przepustowości radiolinii musi odbywać się programowo, z wykorzystaniem zdalnego
zarządzania.
10. Radiolinia musi być dostarczona z licencjami umożliwiającymi transfer ruchu na poziomie co
najmniej 300Mb/s na pojedynczej nośnej radiowej (zgodnie z testem RFC-2544).
11. Wymagana jest dostępność średnioroczna łącza radioliniowego na poziomie 99.99% (przy
BER=10^-6) obliczona zgodnie z ITU-R P.530.
12. Radiolinia muszą posiadać przynajmniej następujące interfejsy transmisyjne: dwa porty Gb Ethernet
(porty typu Combo z możliwością zmiany między 1000BASE-T oraz interfejsem optycznym) i 4 porty
Fast Ethernet,
13. Wymagana jest możliwość pracy jako przełącznik Ethernet L2.
14. Wymagana jest obsługa sieci wirtualnych (VLAN) zgodna z 802.1q.
15. Wymagana jest obsługa co najmniej 8000 MAC adresów.
16. Wymagana jest możliwość konfiguracji polityki jakości ruchu (QoS), obsługa klasyfikacji pakietów
zgodnie z 802.1p, VLAN-ID, IPv4/DSCP, IPv6/TOS, MPLS(EXP/Traffic Class); co najmniej 4 kolejki
wyjściowe.
17. Radiolinia musi posiadać co najmniej jeden port FE dedykowany do zarządzania (lub umożliwiać
takie skonfigurowanie dodatkowego portu przeznaczonego do obsługi ruchu).
18. Zarządzanie radiolinią powinno odbywać się za pomocą przeglądarki WWW bez potrzeby
instalowania dodatkowego oprogramowania oraz z poziomu linii komend, lokalnie lub zdalnie przez
SSH.
19. Radiolinia musi umożliwiać podgląd i zmianę konfiguracji wszystkich parametrów radiolinii przez
złącze konsolowe RS-232 lub USB oraz połączenie zdalne SSH, w zakresie nie mniejszym niż
przez interfejs WWW.
20. Radiolinia musi umożliwiać monitorowanie urządzenia i łącza radiowego za pomocą protokołu SNMP
oraz możliwość definicji serwera zbierającego alarmy SNMP (SNMP Trap Server). Wymagane jest
dostarczenie pliku MIB dla urządzenia.
21. Wymagana jest możliwość monitorowania zakłóceń w torze radiowym (np. przez pomiar stopy
błędów).
III. Zakres prac instalacyjnych.
1. Montaż anten na istniejących masztach.
2. Uziemienie anten wraz z nadajnikiem do istniejącej instalacji odgromowej.
3. Uziemienie kabla sygnałowego.
Strona 2 z 4
Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2
Numer postępowania: 75/PN/2015
4. Dostawa i montaż ok. 380 m kabla koncentrycznego typu CNT400 lub równoważnego
zapewniającego poziom tłumienia na częstotliwości pośredniej zgodne z wymaganiami producenta
sprzętu.
5. Zabezpieczenie konektorów przed wpływem warunków zewnętrznych.
6. Instalacja jednostek wewnętrznych IDU w szafach – stojakach RACK 19”.
7. Uziemienie urządzeń wewnętrznych do istniejącej instalacji wyrównania potencjałów.
8. Po wykonanych pracach instalacyjnych należy zabezpieczyć wszystkie przepusty kablowe przed
wpływem warunków atmosferycznych, takich jak wnikanie wody.
9. Wszystkie materiały używane na zewnątrz budynku muszą być odporne na działanie warunków
atmosferycznych.
10. Kabel na dachu należy zamontować w sposób uniemożliwiający samoczynne przemieszczanie się
(mocowanie do istniejących tras kablowych lub wykonanie nowych tras kablowych trwale
przytwierdzonych do podłoża w przypadku niemożności wykorzystania istniejących),
11. Wykonawca musi uzyskać akceptację koncepcji instalacji przez Zamawiającego, wszelkie zmiany
dokonywane na etapie wdrożenia muszą być zatwierdzone przez uprawnionego przedstawiciela
Zamawiającego.
12. Materiały wykorzystywane podczas prac muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z polskimi
przepisami i normami lub aprobatą techniczną.
13. Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą.
14. Wykonawca zapewni formalności i badania wymagane przy oddaniu łącza radioliniowego do
eksploatacji.
IV. Warunki środowiskowe.
1. Adresy i współrzędne geograficzne obiektów, w których przewidziana jest instalacja linków
radioliniowych:
-
Komenda Powiatowa Policji, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. 3-go Maja 9:
GPS: N 50° 56’ 10” , E 21° 23’ 15”
wys. 172 m n.p.m., wys. masztu + bud 35 m
-
Komenda
Powiatowa
Państwowej
Straży
Pożarnej,
27-400
Ostrowiec
Świętokrzyski,
ul. Wardyńskiego 12
GPS: N 50° 56' 36.28", E 21° 23' 33.21"
wys. 192 m n.p.m., wys. masztu + bud. 43 m
-
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Boernera 1
GPS: N 50° 55' 40.16", E 21° 22' 1.16"
Strona 3 z 4
Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2
Numer postępowania: 75/PN/2015
wys. 173 m n.p.m., wys. masztu + bud. 21 m
2. Odległości od miejsca instalacji modułu wewnętrznego (szafy w pomieszczeniach serwerowych)
do anten dla każdej z lokalizacji nie przekroczy 150 m.
V. Gwarancja i serwis.
Gwarancja 24 miesiące na sprzęt (świadczona w miejscu instalacji) z obsługą w zakresie
zapewnienia właściwych parametrów zestrojenia urządzeń.
VII. Termin realizacji:
Radiolinie należy dostarczyć, zamontować i uruchomić w terminie do 30 października 2015 r.
Strona 4 z 4
Download