Contents - Clatronic.pl

advertisement
1
Spis treści
Instrukcja użytku .......................................................................................... 2
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa ........................................................... 2
Środki ostrożności ....................................................................................... 3
Rozpakowanie ............................................................................................ .4
Włączenie .................................................................................................... 4
Kontrolki .................................................................................................... ..4
Panel sterowania ......................................................................................... 5
Opis panelu sterowania ............................................................................... 5
Funkcje ..................................................................................................... ..7
Kolejne kroki przy uruchamianiu urządzenia ............................................ .7
Czyszczenie i konserwacja ........................................................................ .8
Pieczenie, Pytania i odpowiedzi.................................................................. 8
Pytania dotyczące urządzenia ................................................................... .10
Pomyłki w przepisach ............................................................................... ..11
Wskazówki do przepisów ........................................................................... 13
Przepisy na klasyczny chleb ..................................................................... 15
Przepisy na ciasto ..................................................................................... 17
Specyfikacja techniczna ............................................................................ 18
Warunki gwarancji ………………………………………………….… 18
Znaczenie symbolu „pojemnik na smieci” …………………………….…19
Instrukcja użytku
Gratulujemy Państwu zakupu nowego urządzenia wypiekającego chleb, model BBA 3364.
• W wybranych programach możecie Państwo wypiekać większe i mniejsze chleby na dwóch
poziomach.
• Wypiekacz chleba oferuje 12 programów z 47 różnymi ustawieniami. Program pieczenia lub
podgrzewania upieczonego chleba, aby go przyrumienić jest zupełnie nowy.
• Możecie Państwo zacząć pieczenie z opóźnieniem, co oznacza możliwość programowania pieczenia
13 godzin wcześniej.
Urządzenie działa w pełni automatycznie i jest niezmiernie przyjazne dla użytkownika.
Poniżej znajdziecie Państwo przepisy na:
• Biały chleb, ciemny chleb na zaczynie, jasnobrązowy chleb, chleb z nasionami
• Ciasto wyrabiane w inny sposób,
• Dżem, gotowany w wypiekaczu do chleba.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Przed pierwszym użyciem urządzenia proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją razem z
gwarancją, rachunkiem, jeśli to możliwe razem z oryginalnym opakowaniem. Jeśli przekażecie Państwo
komukolwiek to urządzenie, proszę przekazać również instrukcję.
• Proszę używać urządzenie tylko w celach prywatnych i w celach, do których zostało wyprodukowane.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
• Proszę nie używać urządzenia na zewnątrz i chronić je przed gorącem, bezpośrednim
nasłonecznieniem, wilgocią (proszę pod żadnym pozorem nie zanurzać urządzenia w jakichkolwiek
cieczach) oraz ostrymi krawędziami. Proszę nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Jeśli
urządzenie w jakikolwiek sposób zamoknie proszę je natychmiast wyłączyć z prądu.
• Proszę zawsze wyłączać urządzenie z prądu, gdy nie jest używane, podczas czyszczenia lub gdy jest
zepsute (proszę ciągnąć za wtyczkę nie za kabel).
2
• Proszę nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas jego działania. Proszę zawsze wyłączać
urządzenie, gdy opuszczacie Państwo pomieszczenie.
• Regularnie proszę sprawdzać urządzenie pod względem oznak zużycia, jeśli takie oznaki Państwo
zauważycie proszę zaprzestać używania urządzenia.
• Proszę nie naprawiać samemu urządzenia. Proszę się skontaktować z wykwalifikowanym personelem.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa, uszkodzony kabel musi być wymieniony przez producenta, serwis lub
innego wykwalifikowanego specjalistę.
• Proszę używać tylko oryginalnych części.
• Proszę zwrócić uwagę na rozdział “Specjalna instrukcja bezpieczeństwa”.
Dzieci i osoby niepełnosprawne
• Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom proszę trzymać jakiekolwiek części opakowania poza ich
zasięgiem (plastikowe torby, pianka).
Ostrzeżenie!
Proszę nie pozwalać dzieciom na zabawę z folią ze względu na ryzyko uduszenia!
• To urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby ( również dzieci) ograniczone umysłowo lub
fizycznie lub bez doświadczenia chyba, że są nadzorowane lub instruowane jak obsługiwać urządzenie
w bezpieczny sposób.
• Proszę kontrolować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem
Symbole w tej instrukcji obsługi
Ważne dla Państwa bezpieczeństwa informacje są zaznaczone oddzielne. Proszę zwrócić na nie uwagę,
aby uniknąć wypadków oraz zniszczenia urządzenia.
Ostrzeżenie:
Ostrzega przed niebezpieczeństwem dla Państwa zdrowia i wskazuje na potencjalne zagrożenie
zranienia.
Ostrożnie:
Wskazuje na potencjalne niebezpieczeństwo dla urządzenia lub innych przedmiotów.
Uwaga:
Wskazówki i informacje dla Państwa.
Środki ostrożności
Ostrzeżenie: ryzyko ognia!
► Proszę nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru. W przypadku opóźnionego startu proszę nastawić
taki czas abyście Państwo byli obecni przy działaniu urządzenia.
► Proszę zachować, co najmniej odległość 10cm pomiędzy urządzeniem a innymi przedmiotami.
► Proszę nie przykrywać urządzenia ręcznikiem lub innymi materiałami podczas jego działania!
Gorące powietrze i para muszą być swobodnie odprowadzane. Gdy urządzenie jest przykryte lub ma
kontakt z łatwopalnymi materiałami, takimi jak zasłony zwiększa się ryzyko zaprószenia ognia.
► Proszę nie umieszczać w urządzeniu metalowej folii ani innych urządzeń ze względu na ryzyko
spięcia i zaprószenia ognia.
► Ryzyko powstania ognia zwiększa się również, gdy ciasto wyrasta z formy do pieczenia i przelewa
się do obudowy lub innego elementu grzewczego.
► Proszę nie dokładać do ciasta więcej składników niż zalecane.
► Proszę się upewnić, że waga składników nie przewyższa 750g na poziomie II lub 1000g na
poziomieI
• Proszę nie używać zewnętrznego stopera ani pilota podczas pracy urządzenia.
• Proszę umieścić urządzenie na wypoziomowanej powierzchni i upewnić się, że kable nie są
umieszczone w pobliżu gorącej powierzchni lub źródła ciepła. Proszę trzymać kable z dala od ostrych
3
przedmiotów. Urządzenie może się przesuwać podczas wyrabiania ciasta. Proszę umieścić urządzenie
na gumowej macie, jeśli blat roboczy jest zbyt śliski.
• Proszę nie przesuwać ani nie podnosić urządzenia podczas jego pracy; najpierw proszę je wyłączyć i
wyciągnąć kabel z gniazdka. Proszę zawsze przenosić urządzenie w obydwu rękach!
• Proszę nie wyciągać formy do pieczenia podczas działania urządzenia!
• Działanie urządzeń z elementami grzewczymi wytwarza wysoką temperaturę, co może spowodować
poparzenia (np. forma do pieczenia, elementy grzewcze).
Ostrzeżenie:
►Proszę dotykać lub wyciągać gorące części tylko w specjalnych ochronnych rękawicach!
• Proszę zaczekać aż urządzenie zupełnie wystygnie zanim zaczniecie je Państwo czyścić.
• Proszę używać to urządzenie tylko do przygotowania żywności. Producent nie bierze
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku złej obsługi urządzenia!
Rozpakowanie
• Proszę wyciągnąć urządzenie z pudełka.
• Proszę usunąć wszystkie materiały pakujące, takie jak plastikowa folia, pianka, klipsy do kabli oraz
karton.
• Proszę sprawdzić czy wszystkie akcesoria są umieszczone w pudełku.
• Proszę czyścić urządzenie jak opisane w rozdziale “Czyszczenie i konserwacja”.
Włączenie
Podłączenie elektryczne
• Proszę się upewnić, że Państwa napięcie domowe pasuje do specyfikacji technicznej urządzenia zanim
je Państwo podłączycie.
• Proszę włączyć urządzenie do właściwie podłączonego gniazdka 230V, 50Hz.
Sygnalizator dźwiękowy i wyświetlacz pokażą podstawowe ustawienie (patrz “Panel Kontrolny”, “1.
Wyświetlacz LCD”).
Kontrolki
A Pokrywka
B Otwory wentylacyjne
C Okienko podglądowe
D Komora wypiekacza
E Boczne otwory wentylacyjne
F Rączka
G Obudowa
H Noże do wyrabiania
4
I Forma do pieczenia
J Panel kontrolny
Akcesoria:
1 Dodatkowy uchwyt do wyciągania noży wyrabiających (brak ilustracji),
a) Miarka
b) Łyżka z miarką
Panel kontrolny
1 Wyświetlacz LCD
Pokazuje informacje o numerze żądanego programu, poziomie przyrumienienia, wadze chleba
(zaznaczony strzałką) i czasie pieczenia.
2 Wskaźnik trybu urządzenia
3
Przycisk START/STOPP do włączania i wyłączania programu
4
5
Przycisk TEIGMENGE do ustawienia 2 poziomów wagi chleba, jak opisane później
Przyciski Time do ustawień czasu
6
Przycisk FARBE do ustawienia właściwego poziomu przyrumienienia
7
Przycisk AUSWAHL do wyboru programów opisanych w rozdziale “Kolejne kroki przy
uruchamianiu urządzenia”.
Opis panelu sterowania
1. Wyświetlacz LCD
USTAWIENIE PODSTAWOWE
Pokazuje tryb czuwania i koresponduje z programem podstawowym.
Wyświetlacz pokazuje “1 3:00”. “1” odnosi się do wybranego programu; “3:00” odnosi się do czasu
trwania programu. Pozycje dwóch strzałek pokazują wybrane poziomy przyrumienienia i wagi.
Podstawowe ustawienie po uruchomieniu urządzenia to: “Większa waga” (I) i Średnie
przyrumienienie” (MITTEL). Podczas pracy wyświetlacz pokazuje pozostały czas do zakończenia
programu.
3.
Przycisk START/STOPP służy do rozpoczęcia i zakończenia programu.
Po przyciśnięciu przycisku START/STOPP kropki na wyświetlaczu zaczynają migać.
5
Wskaźnik trybu urządzenia zapala się
• Proszę na krótko przycisnąć przycisk START/STOPP, aby zatrzymać program (wyświetlacz czasu
zaczyna migać). Proszę przycisnąć przycisk START/STOPP ponownie, aby kontynuować program.
• Proszę przycisnąć przycisk START/STOPP w jakimkolwiek momencie, aby unieważnić program.
Proszę przycisnąć i przytrzymać aż do usłyszenia długiego sygnału dźwiękowego.
Wskaźnik trybu wyłączy się. Wyświetlacz pokaże pozycje wyjściową do programu podstawowego.
Proszę przycisnąć przycisk
AUSWAHL, aby wybrać inny program. W zależności od trybu pracy
urządzenia może być tak, że będziecie Państwo musieli poczekać aż urządzenie wystygnie.
4.
Przycisk TEIGMENGE
W niektórych programach można ustawić następujące poziomy:
Poziom I = większa waga chleba do 1000 g;
Poziom II = mniejsza waga chleba do 750 g.
5.
Przyciski czasu
Proszę użyć funkcji programatora czasu, aby ustawić koniec wybranego programu.
Ta funkcja jest dostępna dla następujących programów: NORMAL,
WEISSBROT, VOLLKORN, SCHNELL, SÜSSES BROT, TEIG,
KUCHEN, SANDWICH i BACKEN. Programy ULTRA
SCHNELL i MARMELADE nie posiadają funkcji opóźnionego startu.
Proszę przycisnąć przyciski
aby ustawić koniec wybranego programu.
Uwaga:
► Proszę przycisnąć przyciski / kilkakrotnie, aby przesunąć koniec programu o 10 minut.
► Max. Opóźnienie końca programu to 13 godzin.
Przykład: Jest godzina 8:30 wieczorem a chleb ma być gotowy następnego ranka o 7:00, czyli za 10
godzin i 30 minut. Proszę ustawić tą wartość na wyświetlaczu (10:30).
Proszę nie używać żywności szybko psującej się np. mleko, jajka, owoce,
jogurt, cebula, itp. podczas pieczenia z opóźnieniem czasu!
6.
Przycisk FARBE
Proszę przycisnąć ten przycisk, aby wybrać żądane przyrumienienie: HELL - MITTEL DUNKEL.
7.
Przycisk AUSWAHL
Proszę przycisnąć przycisk AUSWAHL, aby mieć dostęp do poszczególnych programów. Programy są
przeznaczone do następujących rodzajów chleba:
1. NORMAL do białego i ciemnego chleba. To najczęściej wybierany program.
2. WEISSBROT do specjalnego, białego, lekkiego chleba.
3. VOLLKORN do chleba razowego.
4. SCHNELL do szybkiego przygotowania chleba białego i ciemnego.
5. SÜSSES BROT do chleba słodkiego drożdżowego.
6. ULTRA SCHNELL I do wyrabiania i pieczenia chleba do 1000 g.
7. ULTRA SCHNELL II do wyrabiania i pieczenia chleba do 750 g.
8. TEIG do przygotowania ciasta.
9. MARMELADE do gotowania dżemu i marmolady.
10. KUCHEN do ciast zawierających proszek do pieczenia.
11. SANDWICH do przygotowania lekkiego chleba typu sandwicz.
12. BACKEN do pieczenia chleba lub ciast przez kolejne 10 minut - 1 godzina.
6
Funkcje urządzenia do pieczenia chleba
Funkcja sygnalizatora dźwiękowego
Sygnalizator włącza się:
• podczas przyciskania przycisku wyboru programu
• podczas drugiego cyklu wyrabiania ciasta w programach NORMAL, WEISSBROT,
VOLLKORN, SCHNELL, SÜSSES BROT, ULTRA
SCHNELL, KUCHEN i SANDWICH, aby przypomnieć o dodaniu ziaren, owoców, orzechów lub
innych składników
• gdy program się zakończył
Sygnalizator włącza się kilkakrotnie na początku fazy podgrzewania po upieczeniu chleba.
Funkcja pamięci
Program jest kontynuowany po wyłączeniu prądu krótszym niż 10 minut. Po dłuższym wyłączeniu
prądu urządzenie musi być ponownie zaprogramowane. Ta funkcja jest przydatna tylko, jeśli podczas
braku prądu ciasto było akurat wyrabiane. Jeśli urządzenie było w trakcie pieczenia chleba musicie
Państwo zacząć od początku!
Funkcje bezpieczeństwa
Wyświetlacz pokazuje “H:HH” i włącza się sygnalizator, jeśli temperatura wewnątrz urządzenia jest
ciągle zbyt wysoka w związku z poprzednim użytkowaniem (powyżej 40°C). W takim przypadku
proszę wyciągnąć formę do pieczenia i poczekać aż urządzenie się schłodzi (około 10 minut).
Program BACKEN może być włączony natychmiast nawet, jeśli urządzenie jest jeszcze gorące.
Kolejne kroki przy uruchamianiu urządzenia do pieczenia chleba
Proszę włożyć formę do pieczenia
Proszę ustawić formę do pieczenia (zawiera specjalną powłokę chroniącą przed przywieraniem) lekko
na lewą stronę aż zaskoczy dokładnie na środek wałka obrotowego w komorze wypiekacza. Aby
wyciągnąć formę proszę ją przekręcić w odwrotną stronę.
Proszę włożyć noże wyrabiające
Proszę umieścić noże nad wałkiem obrotowym w formie do pieczenia.
Proszę włożyć składniki
Proszę się upewnić, że wszystkie składniki zostały umieszczone w urządzeniu według kolejności w
przepisie. Proszę zamknąć przykrywkę.
Proszę wybrać program
Proszę przycisnąć przycisk
AUSWAHL aby wybrać żądany program.
Proszę wybrać właściwy poziom według programu. Proszę wybrać żądany poziom przyrumienienia.
Proszę przycisnąć przycisk
nastawiania czasu, aby opóźnić rozpoczęcie programu. Proszę
przycisnąć przycisk
START/STOPP. Wskaźnik pokaże aktywowany program.
Proszę pozostawić ciasto do wyrośnięcia
Po ostatnim cyklu wyrabiania ciasta urządzenie ustawia optymalną temperaturę, aby ciasto mogło
wyrosnąć, temperatura wzrasta do 25°C jeśli temperatura pokojowa jest niższa.
Pieczenie
Urządzenie dostosowuje temperaturę pieczenia automatycznie.
Proszę wybrać program BACKEN, aby zmodyfikować proces pieczenia w przypadku, gdy chleb jest po
upieczeniu zbyt blady. Proszę najpierw przycisnąć i przytrzymać przycisk START/STOPP przez 2
sekundy aż wyłączy się wskaźnik. Następnie proszę wybrać i włączyć program BACKEN. Proszę
zatrzymać program, kiedy chleb się przyrumieni do poziomu przez Państwa żądanego i wyłączyć
urządzenie z prądu.
Funkcja utrzymania ciepła
7
Sygnał dźwiękowy uaktywnia się parokrotnie po zakończonym programie pieczenia – można wówczas
wyciągnąć chleb z urządzenia. Jednocześnie rozpoczyna się godzinna faza utrzymywania ciepła.
Wskaźnik trybu urządzenie ciągle działa.
Po 1 godzinie włącza się ponownie sygnał i faza utrzymania ciepła kończy się a wskaźnik trybu się
wyłącza. Proszę wyłączyć urządzenie z prądu.
Koniec programu
Proszę wyłączyć urządzenie z prądu.
Proszę wyciągnąć formę do pieczenia, gdy program się zakończy, odwrócić ją do góry dnem i
delikatnie potrząsnąć; proszę pokręcić nożami do wyrabiania, jeśli nie można wyciągnąć chleba.
Proszę użyć dodatkowego uchwytu do noży, jeśli zablokują się one w chlebie. Proszę powoli
wyciągnąć noże za pomocą dodatkowego uchwytu. Możecie Państwo zobaczyć, z której strony chleba
noże się zablokowały a następnie przeciąć chleb w ten sposób, aby można było łatwo wyciągnąć noże.
Czyszczenie i konserwacja
Ostrzeżenie:
► Proszę zawsze wyłączać urządzenie z prądu i poczekać aż urządzenie się schłodzi zanim je Państwo
zaczniecie czyścić.
► Proszę nie zanurzać urządzenia ani formy do pieczenia w wodzie.
Aby uniknąć porażenia prądem proszę nie wlewać wody do komory wypiekacza.
Ostrożnie:
► Proszę nie używać szczotki drucianej ani innych ściernych przedmiotów do czyszczenia.
► Proszę nie używać do czyszczenia agresywnych środków czyszczących.
• Proszę usunąć wszystkie składniki i okruszki z pokrywki, obudowy i komory wypielacza wilgotną
ściereczką.
• Proszę powycierać formę do pieczenia z zewnątrz wilgotną ściereczką. Wewnętrzna część może być
umyta wodą i delikatnym środkiem czyszczącym.
• Proszę umyć noże i wałek obrotowy zaraz po użyciu urządzenia.
Jeśli ciężko jest wyciągnąć noże, proszę napełnić formę ciepłą wodą i pozostawić na około 30 minut a
następnie je wyciągnąć.
Uwaga:
Forma do pieczenia posiada powłokę uniemożliwiającą przywieranie. To normalne, gdy kolor powłoki
zmienia się z czasem i nie wpływa to na funkcjonowanie urządzenia.
• Proszę się upewnić, że urządzenie jest czyste, suche i zimne zanim je Państwo schowacie. Urządzenie
powinno być przechowywane z zamkniętą pokrywką.
Pytania odnośnie pieczenia
• Chleb przywarł do formy po upieczeniu
Proszę pozostawić chleb do wystygnięcia przez około 10 minut po upieczeniu i odwrócić formę dnem
do góry. Następnie poruszyć wałkiem obrotowym, jeśli to konieczne. Proszę natłuścić noże przed
pieczeniem.
• Jak uniknąć powstawania dziur w chlebie spowodowanych obecnością noży
wyrabiających?
Można wyciągnąć noże palcami oprószonymi wcześniej mąką zanim ciasto zacznie wyrastać.
Wyświetlacz musi pokazywać czas pozostały do końca 1:30 godziny, w zależności od programu. Jeśli
nie chcecie Państwo tego robić w ten sposób, proszę użyć dodatkowego uchwytu po zakończeniu
pieczenia. Jeśli będziecie Państwo ostrożnie wyciągać noże nie powstanie duża dziura.
• Ciasto się przelewa podczas wyrastania
8
To się zdarza w szczególności, gdy biała mąka jest używana do pieczenia ze względu na większą
zawartość glutenu.
Rozwiązanie:
a) Proszę zmniejszyć ilość mąki i dostosować ilość innych składników. Chleb i tak będzie spory.
b) Proszę rozprowadzić 1 łyżkę stołową podgrzanej ciekłej margaryny na mące.
• Chleb rośnie i przelewa się pomimo tego
a) Jeśli w środku chleba formuje się rowek w kształcie litery V – znaczy to, że mąka nie ma
wystarczającej ilości glutenu. To oznacza, że pszenica zawiera za mało protein (to się zdarza w
szczególności podczas deszczowych lat) lub że mąka jest zbyt wilgotna.
Rozwiązanie: Proszę dodać 1 łyżkę stołową glutenu pszennego na 500g białej mąki.
b) Jeśli chleb ma w środku rowek w kształcie komina, możliwym powodem może być:
- zbyt wysoka temperatura wody,
- zbyt wiele wody zostało użyte,
- mąka była uboga w gluten,
- otwarcie pokrywki podczas pieczenia.
• Kiedy można otworzyć pokrywkę urządzenia podczas pieczenia?
Ogólnie mówiąc, jest to możliwe podczas cyklu wyrabiania ciasta. Podczas tej fazy małe ilości mąki i
płynów mogą być ciągle dodane.
Jeśli chleb ma mieć jakieś szczególne cechy po upieczeniu proszę postępować następująco: przed
ostatnim wyrośnięciem (wyświetlacz musi pokazywać czas pozostający do końca około 1:30 godziny,
w zależności od programu) proszę otworzyć pokrywkę ostrożnie i szybko a następnie wyciąć ostrym
nożem chrupiącą skórkę uformowaną na wierzchu, rozprowadzić na jego wierzchu miksturę maki
ziemniaczanej i wody, aby dodać mu połysku. To jest ostatni moment, gdy pokrywka może być
otwarta, w przeciwnym przypadku chleb opadnie na środku.
• Co oznaczają numery typów mąki?
Im niższy jest numer typu mąki, tym mniej mąka zawiera paszy pszennej i jest lżejsza.
• Co to jest mąka razowa?
Mąka razowa jest zrobiona z wszystkich typów zbóż, również z pszenicy. Określenie “razowa”
oznacza, że mąka była mielona z całych ziaren i zawiera większą ilość paszy pszennej, co powoduje, że
ma ciemniejszy kolor. Jednakże, używanie mąki razowej nie sprawia, że chleb jest ciemniejszy, jak się
powszechnie uważa.
• Co trzeba zrobić, gdy używa się mąki żytniej?
Żytnia mąka nie zawiera glutenu i chleb nie chce wyrastać. Aby sprawić, że będzie lepiej strawna,
chleb żytni powinien być robiony na zaczynie.
Ciasto urośnie tylko wtedy, gdy 1 część mąki typu 550 zostanie dodana do każdych czterech części
mąki żytniej bez glutenu
• Po co jest gluten w mące?
Im wyższy typ mąki, tym niższa zawartość glutenu i ciasto mniej wyrośnie. Największa ilość glutenu
jest obecna w mące typu 550.
• Ile jest rodzajów mąki i jak są one używane?
a) Mąka kukurydziana, ryżowa i ziemniaczana jest odpowiednia dla ludzi z alergią na gluten lub dla
tych, którzy są chorzy na celiakię.
b) Mąka orkiszowa jest bardzo kosztowna, ale nie zawiera dodatków chemicznych, ponieważ orkisz
rośnie na ubogiej glebie i nie wymaga nawozów. Ta mąka jest w szczególności przeznaczona dla
alergików. Może być ona używana w tych wszystkich przepisach opisanych w instrukcji działania,
które zawierają mąkę typu 405, 550 lub 1050.
c) Proso jest również dobre dla ludzi z alergiami. Może być używane w przepisach, które dotyczą mąki
typu 405, 550 lub 1050.
d) Mąka z pszenicy twardej jest odpowiednia dla bagietek i dzięki swojej konsystencji może być
zastąpiona manną pszenną.
• Jak świeży chleb może być łatwiej trawiony?
9
Jeśli dodacie Państwo do wyrabianego ciasta świeżo ugotowanego ugniecionego ziemniaka, to świeży
chleb będzie łatwiejszy do strawienia.
• Jaka ilość proszku do pieczenia powinna być użyta?
W przypadku drożdży i zaczynu, które muszą być zakupione w różnych ilościach proszę stosować się
do zaleceń producenta na opakowaniu i dostosować ich ilość do ilości mąki.
• Co można zrobić gdy chleb smakuje na drożdże?
a) Często dodanie cukru eliminuje smak. Dodatek cukru sprawia, że chleb ma jaśniejszy kolor.
b) Proszę dodać 1 ½ łyżki stołowej octu do wody na mały bochenek i 2 łyżki na duży bochenek.
c) Proszę użyć maślanki lub kefiru zamiast wody. To jest możliwe dla wszystkich przepisów i jest
rekomendowane dla świeżości chleba.
• Dlaczego chleb upieczony w piekarniku smakuje inaczej niż chleb upieczony w
urządzeniu do pieczenia chleba?
To jest uzależnione od innego stopnia wilgotności. Chleb pieczony w piekarniku jest bardziej suchy w
związku z większą powierzchnią piekącą, podczas gdy chleb upieczony w urządzeniu do pieczenia
chleba jest bardziej wilgotny.
Pytania odnośnie urządzenia do pieczenia chleba
Problem :Dym wychodzi z wypiekacza lub otworów wentylacyjnych.
Przyczyna :Składniki się przylepiły do wypiekacza lub formy do pieczenia.
Rozwiązanie:Proszę wyłączyć urządzenie z prądu i wyczyścić wypiekacz lub formę do pieczenia.
Problem:Chleb się zapada na środku i jest wilgotny na spodzie
Przyczyna :Chleb jest zbyt długo pozostawiony w formie po upieczeniu lub podgrzaniu
Rozwiązanie :Proszę wyjąć chleb z formy do pieczenia zanim wyłączy się funkcja podgrzewania
Problem:Trudno jest wyciągnąć chleb z formy do pieczenia
Przyczyna :Spód bochenka przywarł do noży wyrabiających.
Rozwiązanie :Proszę wyczyścić noże do wyrabiania po pieczeniu. Jeśli to konieczne proszę napełnić
formę ciepłą wodą na 30 minut, dzięki czemu noże będzie można łatwo wyciągnąć i wyczyścić.
Problem :Składniki nie wymieszały się lub chleb nie upiekł się dobrze.
Przyczyna:Niewłaściwy wybór programu
Rozwiązanie :Proszę sprawdzić wybrane menu i inne ustawienia.
Przyczyna:Przycisk START/STOP został przyciśnięty podczas działania urządzenia
Rozwiązanie Proszę nie używać składników i zacząć jeszcze raz
Przyczyna Przykrywka była parę razy otwierana podczas działania urządzenia
Rozwiązanie Proszę nie otwierać przykrywki po ostatnim cyklu wyrastania (jeśli przynajmniej “1:30”
jest wyświetlone na wyświetlaczu).
Proszę się upewnić, że pokrywka jest właściwie zamknięta.
Przyczyna Brak prądu podczas działania urządzenia
Rozwiązanie Proszę nie używać składników i zacząć jeszcze raz.
Przyczyna Ruch noży wyrabiających jest zablokowany
Rozwiązanie Proszę sprawdzić czy noże nie są zablokowane przez ziarna itp. Proszę wyciągnąć
formę do pieczenia i sprawdzić czy wałek obrotowy się obraca. Jeśli blokada nie jest z tym związana
proszę się skontaktować z serwisem.
Problem Urządzenie nie działa.Wyświetlacz pokazuje “H:HH”.
Przyczyna Urządzenie jest zbyt gorące po ostatnim cyklu pieczenia
Rozwiązanie Proszę przycisnąć i przytrzymać przycisk START/STOPP przez 10 sekund aż
podstawowe ustawienie (“1 3:00”) pojawi się na wyświetlaczu. Proszę wyciągnąć formę do pieczenia i
pozostawić urządzenie, aby wystygło a następnie włożyć formę z powrotem, zresetować program i
ponownie zacząć.
10
Pomyłki w przepisach
Problem Chleb wyrasta zbyt szybko
Przyczyna Zbyt wiele drożdży, zbyt wiele mąki, za mało soli lub kilka razem z wymienionych
Rozwiązanie a/b
Problem Chleb nie wyrasta w ogóle lub niewystarczająco
Przyczyna Brak drożdży lub zbyt mała ich ilość
Rozwiązanie a/b
Przyczyna Stare lub zepsute drożdże
Rozwiązanie d
Przyczyna Płyny zbyt gorące
Rozwiązanie c
Przyczyna Drożdże miały kontakt z płynami
Rozwiązanie d
Przyczyna Zły rodzaj mąki lub zepsuta mąka
Rozwiązanie d
Przyczyna Zbyt dużo lub za mało płynów
Rozwiązanie a/b/g
Przyczyna Zbyt mało cukru
Rozwiązanie a/b
Problem Ciasto wyrasta zbyt mocno i przelewa się z formy do pieczenia
Przyczyna Jeśli woda jest zbyt miękka drożdże mocniej fermentują
Rozwiązanie f/k
Przyczyna Zbyt dużo mleka wpływa na fermentację drożdży
Rozwiązanie c
Problem Chleb opada na środku
Przyczyna Ilość ciasta jest większa od pojemności formy i chleb opada
Rozwiązanie a/f
Przyczyna Fermentacja jest zbyt szybka lub zbyt krótka ze względu na podwyższoną temperaturę
wody w komorze wypiekacza lub zwiększoną wilgotność
Rozwiązanie c/h/i
Przyczyna Brak soli lub jej niewielka ilość
Rozwiązanie a/b
Przyczyna Zbyt wiele płynów
Rozwiązanie h
Problem Ciężka, grudkowata struktura.
Przyczyna Zbyt wiele mąki lub za mało płynów
Rozwiązanie a/b/g
Przyczyna Za mało drożdży lub cukru
Rozwiązanie a/b
Przyczyna Zbyt wiele owoców, ziaren lub innych składników
Rozwiązanie b
Przyczyna Stara lub zepsuta mąka
Rozwiązanie d
Problem Chleb nie jest upieczony w środku
Przyczyna Zbyt wiele lub za mało płynów
Rozwiązanie a/b/g
Przyczyna Zbyt duża wilgotność
Rozwiązanie h
11
Przyczyna Przepisy z mokrymi składnikami takimi jak jogurt
Rozwiązanie g
Problem Otwarta lub twarda struktura lub zbyt wiele dziur
Przyczyna Zbyt wiele wody
Rozwiązanie g
Przyczyna Brak soli
Rozwiązanie b
Przyczyna Zbyt wysoka wilgotność, za gorąca woda
Rozwiązanie h/i
Przyczyna Zbyt wiele płynów
Rozwiązanie c
Problem Niedopieczona powierzchnia w kształcie grzybka
Przyczyna Ilość chleba zbyt duża w stosunku do formy
Rozwiązanie a/f
Przyczyna Zbyt wiele mąki, w szczególności dla jasnego pieczywa
Rozwiązanie f
Przyczyna Zbyt wiele drożdży lub za mało soli
Rozwiązanie a/b
Przyczyna Zbyt wiele cukru
Rozwiązanie a/b
Przyczyna Słodkie składniki oprócz cukru
Rozwiązanie b
Problem Kromki chleba są nierówne i mają grudki
Przyczyna Chleb nie wystygł wystarczająco (nie odparował wystarczająco)
Rozwiązanie j
Problem Mąka nagromadziła się na skórce chleba
Przyczyna Mąka nie była dobrze wyrobiona na bokach podczas wyrabiania ciasta
Rozwiązanie g/i
Sugerowane rozwiązania
a) Proszę dokładnie zważyć składniki.
b) Proszę dostosować ilości składników i sprawdzić czy wszystkie zostały dodane.
c) Proszę użyć innego płynu lub pozostawić do schłodzenia w temperaturze pokojowej.
Proszę dodać składniki wyszczególnione w przepisie we właściwej kolejności.
Proszę zrobić mały dołek w mące i dodać pokruszone lub suche drożdże. Proszę zwrócić uwagę, aby
drożdże nie były w bezpośrednim kontakcie z płynem.
d) Proszę użyć tylko świeżych i dobrze przechowywanych składników.
e) Proszę zmniejszyć ilość składników i nie używać więcej mąki niż zalecane. Proszę zmniejszyć ilość
składników o 1/3.
f) Proszę skorygować ilość płynu. Jeśli używacie Państwo składników zawierających wodę, ilość
dodawanego płynu musi być mniejsza.
g) W przypadku dużej wilgotności powietrza proszę zmniejszyć ilość dodawanej wody o 1-2 łyżki
stołowe.
h) W przypadku wysokiej temperatury na zewnątrz proszę nie używać programatora czasu. Proszę
dodawać zimne płyny.
i) Proszę wyciągnąć chleb z formy natychmiast po jego upieczeniu i pozostawić do wystygnięcia, na co
najmniej 15 minut przed pokrojeniem.
j) Proszę zmniejszyć ilość drożdży lub wszystkich składników o 1/4.
k) Proszę nie natłuszczać formy do pieczenia!
l) Proszę dodać 1 łyżkę stołową pszennego glutenu do ciasta.
12
Wskazówki do przepisów
1. Składniki
W związku z tym, że każdy ze składników odgrywa specyficzną rolę we właściwym upieczeniu chleba,
dokładne odmierzenie składników jest tak ważne jak kolejność ich dodawania.
• Najważniejsze składniki takie jak płyny, mąka, sól, cukier i drożdże (zarówno świeże, jak i suche)
wpływają na dobre przygotowanie ciasta i chleba. Proszę zawsze używać właściwych ilości we
właściwych proporcjach.
• Proszę używać ciepłych składników, jeśli ciasto musi być przygotowane szybko. Jeśli chcecie
Państwo użyć funkcji opóźnionego czasu, zalecane jest użycie składników zimnych, aby drożdże nie
zaczęły wyrastać zbyt szybko.
• Margaryna, masło i mleko mają duży wpływ na chleb.
• Ilość cukru może być zmniejszona, o 20%, co spowoduje, że skórka będzie cieńsza i delikatniejsza.
Jeśli wolicie Państwo skórkę miękką proszę zastąpić cukier miodem.
• Gluten, który jest wytwarzany w mące podczas wyrabiania przyczynia się do właściwej struktury
chleba. Idealna mieszanka składa się z 40% maki razowej i 60% maki białej.
• Jeśli chcecie Państwo dodać całe ziarna proszę je pozostawić do namoczenia w nocy.
Proszę zmniejszyć ilość mąki i płynu (o 1/5 ).
• Zaczyn jest niezbędny przy używaniu mąki żytniej. Zawiera składniki poprawiające lekkość chleba i
poprawiające proces fermentacji.
Możecie Państwo zrobić swój własny zaczyn, ale jest to czasochłonne i z tego powodu w poniższych
przepisach używany jest sproszkowany koncentrat zaczynu. Sproszkowany zaczyn jest sprzedawany w
paczkach o wadze 15 g (na 1 kg mąki).
Proszę stosować się do instrukcji w przepisach (½, ¾ lub 1 paczka).
Jeśli użyjecie Państwo mniej zaczynu niż zalecane chleb będzie się kruszył.
• Jeśli używacie Państwo zaczynu o innym poziomie skondensowania (100 g paczka
na 1 kg mąki) ilość mąki musi być zmniejszona o 80 g na 1 kg mąki.
• W sklepach jest również dostępny płynny zaczyn sprzedawany w woreczkach. Przy jego użyciu
proszę się stosować do dozowania zalecanego na opakowaniu. Proszę napełnić miarkę zaczynem a
następnie dodać do niego inne płyny wyszczególnione w przepisie.
• Zaczyn pszenny, który często jest dostępny w wersji suchej polepsza wyrastanie ciasta, jego świeżość
i smak. Jest delikatniejszy niż zaczyn żytni.
• Podczas pieczenia chleba na zaczynie proszę wybrać program NORMAL lub VOLLKORN.
• Jeśli chcecie Państwo upiec lekki chleb razowy proszę dodać do ciasta otręby pszenne. Proszę użyć 1
łyżkę stołową na 500 g mąki i zwiększyć ilość płynu o ½ łyżki.
• Pszenny gluten jest naturalnym dodatkiem otrzymywanym z pszennych protein, który sprawia, że
chleb jest lżejszy i większy. Chleb rzadziej opada i jest łatwiej strawny. Efekt jest lepszy, jeśli podczas
pieczenia jest używana mąka mielona w domu.
• Czarny słód używany w niektórych przepisach jest słodem z mocno wypalanego jęczmienia. Jest on
używany w celu otrzymania ciemniejszej skórki miąższu chleba (np. brązowy chleb). Słód żytni jest
również odpowiedni, ale nie jest on tak ciemny.
Można go znaleźć w sklepach ze zdrową żywnością.
• Przyprawy do chleba można dodawać w zasadzie do każdego brązowego chleba. Ilość przypraw
zależy od indywidualnych preferencji i zaleceń producenta.
• Czysta sproszkowana lecytyna jest naturalnym środkiem spulchniającym, który zwiększa ilość chleba
i poprawia jego miękkość i świeżość.
2. Dostosowanie porcji
Jeśli chcecie Państwo zmniejszyć lub zwiększyć porcje, proszę się upewnić, że zostały zmienione
wszystkie proporcje w przepisie. Aby osiągnąć dobre rezultaty wystarczy przestrzegać podstawowych
zasad:
13
• Płyny/mąka: ciasto musi być miękkie (ale nie za miękkie) i łatwe do wyrobienia. Proszę sprawdzić
ciasto 5 minut po pierwszym cyklu wyrabiania. Jeśli jest zbyt mokre, proszę dodawać po trochę mąki aż
do uzyskania właściwej konsystencji. Jeśli ciasto jest zbyt suche proszę dodać łyżkę wody podczas
wyrabiania.
• Zmiana płynu: Podczas używania składników zawierających wodę (np. twarogu, jogurtu, itp.) należy
zmniejszyć ilość płynu. Podczas dodawania jajek, proszę je najpierw rozmieszać i dodawać je z innymi
płynami według zalecanych ilości.
Jeśli mieszkacie Państwo na dużej wysokości (więcej niż 750 m powyżej poziomu morza) ciasto
wyrasta szybciej. Ilość drożdży może być wówczas zmniejszona o ¼ do ½ łyżki aby proporcjonalnie
zmniejszyć ich wyrastanie. To samo dotyczy miejsc, w których jest szczególnie miękka woda.
3. Dodawanie i mierzenie składników i ilości
• Proszę zawsze dodawać najpierw płyny a drożdże na końcu.
Aby uniknąć zbyt szybkiego działania drożdży proszę uważać, aby nie miały one bezpośredniego
kontaktu z płynami.
• Podczas mierzenia proszę używać tych samych miarek, czyli albo miarki dodanej do urządzenia, albo
swojej własnej domowej miarki.
• Gramy powinny być bardzo dokładnie zważone.
• Podczas mierzenia mililitrów proszę używać miarki dołączonej do urządzenia, która ma zaznaczone
ilości od 50 do 200 ml.
Skróty w przepisach oznaczają:
g = gramy
ml = mililitry
Paczka = 7 g suchych drożdży na 500 g mąki – odpowiada 20 g świeżych drożdży
• Owoce, orzechy lub zbożowe składniki. Jeśli chcecie Państwo dodać inne składniki, możecie to zrobić
wybierając właściwy program po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Jeśli dodacie Państwo składniki
zbyt wcześnie zostaną pokruszone podczas wyrabiania.
4. Przepisy do urządzenia do pieczenia chleba typu BBA 3364
Następujące przepisy są dla różnych rozmiarów chleba. W niektórych programach waga się różni.
Zalecamy stosowanie Poziomu I (ULTRA SCHNELL I) do chleba o wadze około 1000g
i Poziom II (ULTRA SCHNELL II) do chleba o wadze około 750g.
Ostrożnie:
Proszę dopasować przepisy do właściwej wagi chleba.
5. Waga chleba i jego wielkość
• W przepisach poniżej znajdziecie Państwo dokładne wskazówki co do wagi chleba. Zobaczycie, że
waga białego chleba jest mniejsza niż chleba razowego. To jest związane z faktem, że biała mąka
bardziej wyrasta.
• Pomimo dokładnej wskazówek, co do wagi, mogą wystąpić delikatne różnice. Dokładna waga chleba
zależy w dużej mierze od wilgotności pomieszczenia, w którym był przygotowywany.
• Wszystkie chleby ze znaczną ilością pszenicy osiągają dużą wielkość i nie mieszczą się w formie do
pieczenia po ostatnim cyklu wyrastania. Jednak chleb się nie rozlewa. Część chleba poza formą do
pieczenia z reguły ulega przyrumienieniu znacznie szybciej niż ten w formie.
• Jeśli dla słodkiego chleba jest zalecany SCHNELL lub ULTRA SCHNELL, to możecie Państwo
również upiec (tylko) mniejszą ilość w stosunku do przepisu używając programu SÜSSES BROT, który
sprawia, że chleb będzie bardziej gąbczasty.
6. Rezultaty pieczenia
Rezultaty pieczenia zależą od pobocznych warunków (miękka woda– wysoka wilgotność –
konsystencja składników itp.). Dlatego też wskazówki w przepisach należy dostosować indywidualnie.
Jeśli przepis nie jest dobry za pierwszym razem proszę się nie zrażać. Proszę się postarać znaleźć
przyczynę i spróbować innych proporcji.
• Jeśli chleb jest zbyt blady po upieczeniu, możecie go Państwo pozostawić do przyrumienienia
wybierając program BACKEN.
14
Klasyczne przepisy na chleb
Klasyczny biały chleb
Składniki
Woda lub mleko 300 ml
Margaryna/masło 1 1/2 łyżki stołowej
Sól 1 łyżeczka
Cukier 1 łyżka stołowa
Mąka typu 550 - 540 g
Suche drożdże 1 paczka
Program “NORMAL”
Chleb z orzechami i rodzynkami
Składniki
Woda lub mleko 350 ml
Margaryna/masło 1 1/2 łyżki stołowej
Sól 1 łyżeczka
Cukier 2 łyżki stołowe
Mąka typu 405 - 540 g
Suche drożdże 1 paczka
Rodzynki 100 g
Pokruszone orzechy 3 łyżki stołowe
Program “NORMAL”
Proszę dodać rodzynki i orzechy po pierwszym sygnale dźwiękowym lub po pierwszym wyrobieniu
ciasta.
Chleb razowy
Składniki
Woda 300 ml
Margaryna/masło 1 1/2 łyżki stołowej
Jajko 1
Sól 1 łyżeczka
Cukier 2 łyżki stołowe
Mąka typu 1050 - 360 g
Mąka razowa 180 g
Suche drożdże 1 paczka
Program “VOLLKORNBROT”
Proszę nie używać jajka lecz trochę więcej wody, jeśli używacie Państwo funkcji ustawienia czasu.
Chleb mleczny
Składniki
Maślanka 300 ml
Margaryna/masło 1 1/2 łyżki stołowej
Sól 1 łyżeczka
Cukier 2 łyżki stołowe
Mąka typu 1050 - 540 g
Suche drożdże 1 paczka
Program “NORMAL”
Chleb cebulowy
Składniki
Woda 250 ml
Margaryna/masło 1 łyżka stołowa
Sól 1 łyżeczka
Cukier 2 łyżki stołowe
15
1 duża poszatkowana cebula
Mąka typu 1050 - 540 g
Suche drożdże 1 paczka
Program “NORMAL” lub “ULTRA SCHNELL”
Chleb 7 zbóż
Składniki
Woda 300 ml
Margaryna/masło 1 1/2 łyżki stołowej
Sól 1 łyżeczka
Cukier 2 1/2 łyżki stołowej
Mąka typu 1150 - 240 g
Mąka razowa 240 g
Ziarna 7-zbóż 60 g
Suche drożdże 1 paczka
Program “VOLLKORN”
Jeśli używacie Państwo ziaren w całości proszę je najpierw namoczyć.
Chleb słonecznikowy
Składniki
Woda 350 ml
Masło 1 łyżka stołowa
Mąka typu 550 - 540 g
Ziarna słonecznika 5 łyżek stołowych
Sól 1 łyżeczka
Cukier 1 łyżka stołowa
Suche drożdże 1 paczka
Program “NORMAL”
Wskazówka: Możecie Państwo zastąpić ziarna słonecznika ziarnami dyni.
Proszę najpierw przypiec ziarna na patelni, aby miały bardziej intensywny smak.
Wiejski chleb biały
Składniki
Mleko 300 ml
Margaryna/masło 2 łyżki stołowe
Sól 1 1/2 łyżeczki
Cukier 1 1/2 łyżki stołowej
Mąka typu 1050 - 540 g
Suche drożdże 1 paczka
Program “NORMAL”, “SCHNELL” lub “ULTRA SCHNELL”
Chleb na zaczynie
Składniki
Suchy zaczyn 50 g
Woda 350 ml
Margaryna/masło 1 1/2 łyżki stołowej
Sól 3 łyżeczki
Cukier 2 łyżki stołowe
Mąka typu 1150 - 180 g
Mąka typu 1050 - 360 g
Suche drożdże 1/2 paczki
Program “NORMAL”
Ostrożnie:
Proszę dopasować przepisy do właściwej wagi.
16
Przepisy na ciasto
Francuska bagietka
Składniki
Woda 300 ml
Miód 1 łyżka stołowa
Sól 1 łyżeczka
Cukier 1 łyżka stołowa
Mąka typu 550 - 540 g
Suche drożdże 1 paczka
Program “TEIG”
Proszę rozdzielić ciasto na 2-4 części i uformować długie bochenki. Proszę pozostawić do wyrośnięcia
na 30-40 minut. Proszę naciąć bochenki ukośnie i upiec w piekarniku.
Pizza
Składniki
Woda 300 ml
Sól 3/4 łyżeczki
Oliwa 1 łyżka stołowa
Mąka typu 405 - 450 g
Cukier 2 łyżki stołowe
Suche drożdże 1 paczka
Program “TEIG”
• Proszę rozwałkować ciasto, umieścić je w okrągłej formie i pozostawić do wyrośnięcia na 10
minut. Proszę nakłuć ciasto kilka razy widelcem.
• Rozprowadzić sos do pizzy na cieście i dodać wybrane składniki.
• Piec 20 minut.
Dżem
Dżem
Składniki
Owoce 500 g
Cukier żelujący “2:1“ 250g
Sok z cytryny 1 łyżka stołowa
Program “MARMELADE”
• Proszę pokroić i wydrążyć owoce przed ich przetworzeniem.
• Dla tych przepisów nadają się następujące owoce:
Truskawki, jagody, czarne porzeczki lub ich mieszanka.
•Proszę umieścić dżem w czystych słoikach, zakręcić i postawić dnem do góry na zakrętkach na około
10 minut (proszę się upewnić, że słoiki są dobrze zamknięte)!
Marmolada pomarańczowa
Składniki
Pomarańcze 400 g
Cytryny 100 g
Cukier żelujący “2:1” 250 g
Program “MARMELADE”
Proszę obrać pomarańcze i pokroić na cząstki lub plastry.
17
Specyfikacja techniczna
Model: ...............................................................................BBA 3364
Zasilanie: ..........................................................................230V, 50Hz
Zużycie prądu: ..................................................................600W
Klasa ochronna: ................................................................I
Pojemność: .......................................................................2 litry
(przekłada się na 1000 g bochenek chleba w przybliżeniu)
Waga netto: .......................................................................5.5 kg
Produkt podlega zmianom bez uprzedzenia!
Urządzenie jest zgodne z wszystkimi dyrektywami Unii Europejskiej, takimi jak dyrektywa zgodności
elektromagnetycznej i niskiego napięcia i jest wyprodukowane według najnowszych wytycznych
bezpieczeństwa.
WARUNKI GWARANCJI
Udzielany 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymieniane na wolne od wad.
W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny
zakupu urządzenia, po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego sprzętu z oryginalnymi
akcesoriami, instrukcją obsługi i w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem
zakupu.W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas
transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący. Gwarancja nie dotyczy czynności przewidzianych
w instrukcji obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na
własny koszt.
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a
przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.
Gwarancja nie obejmuje:
• mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
• uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne,
zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
• nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda
zasilania,
• sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
• uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego
użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i
zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
• roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
• prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego
urządzenia.
Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja
na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to
urządzenie. Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo
przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy Wynikających z
przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o
zmianie kodeksu cywilnego (Dz. z 2002 r. Nr 141, poz.1176).
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
18
Znaczenie symbolu “Pojemnik na śmieci”
Proszę chronić nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.
Proszę korzystać z punktów zbiorczych przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego i tam
oddawać sprzęt, który nie będzie juz używany.
Dzięki temu pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów,
mających wpływ na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Tym sposobem przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, recyklingu i do innych form
wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Informacje, gdzie można zdać sprzęt, mogą Państwo otrzymać w swoich regionalnych
urzędach komunalnych lub w administracji gminy.
19
Download