Generuj PDF z tej strony - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

advertisement
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło:
http://www.pfron.org.pl/pl/aktualnosci-sodir/811,Sporzadzanie-Informacji-o-otrzymanej-pomocy-publicznej-innej-niz-pomoc-d
e-minimi.html
Wygenerowano: Środa, 19 lipca 2017, 03:54
Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.01.2010
Sporządzanie Informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de
minimis przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie do wynagrodzeń
pracowników niepełnosprawnych na przełomie roku 2009/2010
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń
pracowników niepełnosprawnych wypłacane na podstawie art. 26 a-c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.) stanowi pomoc
publiczną, do której zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie
miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 8 poz. 43) mają zastosowanie
przepisy art. 41 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)
/Dz. Urz. UE L 214 z dnia 9 sierpnia 2008 r./ w zakresie pomocy w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników
niepełnosprawnych.
W myśl art. 6 ust. 1 lit. i) w/w rozporządzenia Komisji wsparcie w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników
niepełnosprawnych jest zgodne ze wspólnym rynkiem i nie wymaga notyfikacji w przypadku, gdy jego wartość nie
przekracza równowartości 10 mln Euro dla jednego przedsiębiorstwa rocznie.
W celu monitorowania zachowania dopuszczalnego limitu pomocy tej kategorii pracodawca ubiegający się o wsparcie w
formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych jest zobligowany do przedstawienia co
miesiąc skumulowanej wartości pomocy, zgodnie z przepisami art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.).
W związku z powyższym od 2009 roku Informacja o otrzymanej pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc
inną niż pomoc de minimis sporządzana jest za okres 1 roku, i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego
roku.
Informacja o otrzymanej pomocy publicznej składana wraz z wnioskiem WnD za miesiąc grudzień 2009 r.
Pracodawca ubiegający się o wsparcie w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych w
roku 2009 r. sporządzając dokument WnD (wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania) za miesiąc grudzień 2009 r.
przekazuje wraz z wnioskiem za wspomniany okres Informację o pomocy publicznej wykazując pomoc do której nabył prawo
do 31 grudnia 2009 r.
Przykład:
Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń, który otrzymywał w roku 2009 pomoc publiczną do tych
samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, przy wysyłaniu wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (WnD) za miesiąc grudzień 2009 r. powinien złożyć informację o otrzymanej
pomocy publicznej za dany rok (wykazując otrzymaną pomoc od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.) - a więc wykazując
otrzymane dofinansowanie za okresy styczeń – listopad 2009 r.
Pomoc w formie dofinansowania do wynagrodzeń należna za okres sprawozdawczy grudzień 2009 r., w celu
monitorowania zachowania dopuszczalnego limitu pomocy jest badana przez Fundusz na podstawie wskazanej przez
pracodawcę w Informacji wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną i nie powinna być już
wykazywana w Informacji o pomocy publicznej składanej przez pracodawcę za miesiąc styczeń 2010 r.
Informacja o otrzymanej pomocy publicznej / Informacja o nieotrzymaniu pomocy publicznej składana wraz z
wnioskiem WnD za miesiąc styczeń 2010 r.
Informacja o otrzymanej pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis
sporządzana jest za okres 1 roku, i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
Przykład:
Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń, który nie otrzymał innej pomocy publicznej do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, przy wysyłaniu wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (WnD) za miesiąc styczeń 2010 r. powinien złożyć informację o
nieotrzymaniu pomocy publicznej. Natomiast po otrzymaniu dofinansowania za miesiąc styczeń, przy wysyłaniu wniosku
WnD za miesiąc luty 2010 r. powinien złożyć informację o otrzymanej pomocy publicznej za dany rok (wykazując otrzymaną
pomoc od 1 stycznia do dnia sporządzenia wniosku) - a więc wykazując otrzymane dofinansowanie za styczeń 2010 r. itd.
Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (WnD) wraz z
załącznikami INF-D-P oraz Informacją o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis lub informacją o nieotrzymaniu
pomocy, powinien być przesyłany:
1. w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu SODiR
bądź
2. w wersji pisemnej (zgodnie z oświadczeniem z druku WnD) do:
Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie – dot. pierwszego wniosku wraz z
dokumentami niezbędnymi do rejestracji,
do Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych właściwego terytorialnie dla siedziby
pracodawcy - dot. kolejnych wniosków.
❍
❍
Data publikacji 14.01.2010
Wstecz nas poprzednią stronę
Drukuj tą stronę
Generuj PDF z tej strony
Powiadom znajomego o tej stronie
Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor: Agnieszka Ginel
Statystyka strony: 21672 wizyt
Download