OKRES WYPOWIEDZENIA

advertisement
DR JACEK BOROWICZ
1
Początek biegu okresu wypowiedzenia


art.60 kc
jasność oświadczenia woli co do rodzaju
czynności i terminów
2
A
kiedy wypowiedzenie nie
pociąga
za
sobą
skutków
w postaci rozwiązania umowy
o pracę?
3
 cofnięcie
oświadczenia woli za
zgodą adresata
 orzeczenie sądu o
bezskuteczności wypowiedzenia
4

powstanie sytuacji ochrony szczególnej np.
zajście pracownicy w ciąże, uzyskanie
ochrony związkowej na mocy uchwały
zarządu
nie można wtedy wypowiedzieć ale też
rozwiązać umowy o pracę pomimo skutecznie
dokonanego wypowiedzeniu
5
Liczenie okresu wypowiedzenia
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony
ma roczny staż pracy. Oświadczenie woli o
wypowiedzeniu wręczono mu skutecznie 20
lutego.
Od kiedy biegnie okres wypowiedzenia?
6

Początkowo SN uważał, że w takim przypadku
od 1 dnia pełnego miesiąca kalendarzowego
(jeżeli okres wypowiedzenia liczony jest w
miesiącach)
7
…miało to takie znaczenie , że od 20 lutego
do 1 marca nie było jeszcze okresu
wypowiedzenia a „okres wyczekiwania” –
więc np. nie można było wziąć zwolnienia na
poszukiwanie pracy…
8

Współcześnie SN uważa , że okres
wypowiedzenia to po prostu okres po
dokonanym wypowiedzeniu
9
Dlaczego?


bo ustawowe okresy wypowiedzenia mają z
zasady charakter minimalny,
bo dopuszczalna jest ich zmiana
(wydłużenie) na korzyść pracownika,
1
0

Czyli np. miesięczny okres wypowiedzenia
należy odczytywać jako:
„co najmniej miesięczny okres
wypowiedzenia”
1
1

Długość okresu wypowiedzenia w przypadku
umowy zawartej na czas nieokreślony.
Co ją warunkuje?
1
2

Wszystkie okresy zatrudnienia u danego
pracodawcy:
- także poprzednie okresy zatrudnienia u
danego pracodawcy,
- bez przerw i z przerwami,
- po przejściu zakładu pracy na innego
pracodawcę,
1
3

Ramy czasowe okresu zatrudnienia u danego
pracodawcy

Czy staż wyznaczający długość okresu
wypowiedzenia liczymy
do dnia złożenia wypowiedzenia?
1
4


Staż zakładowy obejmuje okres od zawarcia
umowy
do jej planowanego ustania
z upływem okresu wypowiedzenia.
Po momencie wypowiedzenia może dojść np.
do przekroczenia progu stażowego dla
dłuższego okresu wypowiedzenia
(wyrok z 11 maja 1999 r. I PKN 34/99 )
1
5

Czy można zmienić długość okresu
wypowiedzenia w drodze umowy o pracę lub
układu zbiorowego pracy?
1
6

Początkowo SN upierał się że okresy
wypowiedzenia mają charakter sztywny, nie
podlegający modyfikacji wola stron.
1
7

Później SN uznał np. za dopuszczalne - jako
korzystniejsze wg. art. 18 par. 2 k.p. wydłużenie do 12 miesięcy okresu
wypowiedzenia – ale tylko ciążącego na
pracodawcy.
1
8
Akceptuje się więc to, że :
 na pracodawcy ciąży przedłużony okres
wypowiedzenia ( uznaje się to za
korzystniejsze dla pracownika ),
 przedłużony okres wypowiedzenia
wydłużenie dla obu stron.
1
9


Ale już zobowiązania tylko pracownika do
wypowiadania umowy o pracę z okresem
dłuższym niż k.p. uznaje się za mniej
korzystne
Zastosowanie powinien znaleźć k.p.
2
0

Jednostronne skrócenie okresu
wypowiedzenia

Art. 36 z ind.1 k.p.
2
1
Art. 36 z ind.1
 dot. wyłącznie umowy na czas nieokreślony
 zdaniem SN skrócenie musi nastąpić w
momencie wypowiedzenia a nie w okresie
wypowiedzenia
 stosunek pracy ustaje ze skróconym okresem
wypowiedzenia
2
2
Art. 36 z ind.1
 brakujący okres wlicza się do okresu
zatrudnienia (jest to tzw. okres zaliczalny)
 nie istnieje stosunek pracy ale na mocy
przepisu okres ten jest wliczany
do stażu pracy
 nie jest jednak zrównany z okresem
zatrudnienia
2
3
Art. 36 z ind.1
 nie można nabyć uprawnień zależnych od
istnienia w danym momencie stosunku pracy
– np. nagrody jubileuszowej
 ale ma znaczenie dla tych uprawnień
pracowniczych które zależą od okresu
zatrudnienia - np. urlop wypoczynkowy
2
4

Skrócenie okresu wypowiedzenia za
porozumieniem stron
…po dokonanym wypowiedzeniu
nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę


2
5

Skrócenie okresu wypowiedzenia za
porozumieniem stron
Zgoda na skrócenie/przedłużenie okresu
wypowiedzenia nie może być uznana za
porozumienie rozwiązujące stosunek pracy.
Pracownik nie traci roszczeń z art. 45 k.p.
2
6

Skrócenie okresu wypowiedzenia za
porozumieniem stron
Ale – możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę
za porozumieniem w okresie wypowiedzenia.
Musi być jasność co do zamiaru stron.
2
7

Skrócenie okresu wypowiedzenia za
porozumieniem stron
tryb rozwiązania umowy o pracę miewa
istotne znaczenie – np. dla prawa do zasiłku
dla bezrobotnych.

2
8

Zwolnienie na poszukiwanie pracy

Jest to zwolnienie celowe
Czy można odmówić?
Czy można kontrolować sposób
wykorzystania?


2
9
Zwolnienie na poszukiwanie pracy
pracownik ma roszczenie o dni wolne na
poszukiwanie pracy
nie ma obowiązku brania ich – ale nie ma
wtedy ekwiwalentu za niewykorzystane
zwolnienie


3
0
Zwolnienie na poszukiwanie pracy
Wymiar 2-3 dni robocze bez względu na
pełny/niepełny wymiar czas pracy i rozkład
czasu pracy,
 Na cały dzień roboczy,
 W dowolnej konfiguracji,

3
1
Zwolnienie na poszukiwanie pracy
 samowolne skorzystanie ze zwolnienia będzie
naruszaniem obowiązków pracowniczych
 wykorzystanie - na wniosek w uzgodnieniu z
pracodawcą
3
2
Zwolnienie na poszukiwanie pracy

umowa o pracę ani układ zbiorowy pracy nie
mogą pozbawiać tego zwolnienia
 mogą przyznawać dłuższe zwolnienie
3
3


Urlop wypoczynkowy w okresie
wypowiedzenia
pracodawca może go udzielić ale nie musi tak
zrobić,
 pracodawca może nie brać pod uwagę
wcześniej sporządzonego planu urlopów,
3
4

Urlop wypoczynkowy w okresie
wypowiedzenia

Tryb udzielenia - wiążące polecenie
pracodawcy.
3
5

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
art. 22 par. 1 k.p. - pracodawca ma
obowiązek faktycznego zatrudnienia
pracownika za wynagrodzeniem

3
6

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
brak regulacji prawnej
zasadniczo takie zwolnienie nie musi mieć
związku z rozwiązaniem umowy o pracę


3
7

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
czy można pracownika
odwołać z tego zwolnienia?

3
8

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
art. 61 k.c. w związku z art. 300 k.p.
3
9
Zdaniem SN :
- skuteczne zwolnienie pracownika z obowiązku
świadczenia pracy przesądza o tym, że pracownik ,
który nie wyraża zgody na cofniecie oświadczenia
woli w tym przedmiocie nie jest zobowiązany do
podporządkowania się poleceniu wykonywania
pracy,
- pracownik taki nie narusza więc ciężko swoich
podstawowych obowiązków pracowniczych.
4
0
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy to
zarazem zwolnienie z obowiązku
dyspozycyjności pracodawcy.
4
1

Czy pracownik może się nie zgodzić na
zwolnienie go z obowiązku świadczenia
pracy?
4
2
Pracownik na podstawie art. 22 par. 1 kp ma
roszczenie o dopuszczenie do pracy.
4
3

Sytuacja pracownika w okresie zwolnienia z
obowiązku świadczenia pracy


Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a
urlop wypoczynkowy
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a
zwolnienie na poszukiwanie pracy
4
4
Download