Ochrona środowiska - Urząd Gminy Stary Targ

advertisement
Ochrona środowiska
Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r.
Nr 92, poz.880).
Na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody wniosek o
wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę właściciela
nieruchomości;
2. tytuł prawny władania nieruchomością;
3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4. obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm;
5. przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew.
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Targ w
pokoju nr 5.
Uprawniony pracownik dokona wizji lokalnej i określi prawidłowość
danych zawartych we wniosku.
Osoby fizyczne nie ponoszą opłat za gospodarcze korzystanie ze
środowiska i wprowadzenie w nim zmian w związku z usunięciem drzew
lub krzewów, a jedynie opłatę skarbową za zezwolenie.
Osoby prawne i przedsiębiorcy za usuwanie drzew związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą ponoszą opłatę w zależności od
gatunku i obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm. Opłatę ustaloną
na podstawie specjalnych tabel nalicza organ właściwy do wydawania
zezwoleń za usuwanie drzew lub krzewów.
Termin uiszczania opłaty może być odroczony na okres trzech lat,
jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie w inne miejsce lub zastąpienie
innymi drzewami lub krzewami. Jeżeli przesadzone lub posadzone w
zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie trzech lat od
dnia ich przesadzenia lub posadzenia nie zachowały żywotności z
przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu
ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu
przez organ właściwy do naliczania i pobierania opłat.
Za samowolne usunięcie drzew lub krzewów nalicza się kary.
WZÓR wniosku można pobrać w pokoju nr 4 lub na stronie internetowej
Urzędu www.bip.starytarg.pl – Pobierz wzór wniosku
Opłata skarbowa:
1. wniosek – 5,00 zł
2. za załącznik – 0,50 zł
3. za zezwolenie wydawane osobom fizycznym na cele nie związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej – 20,00 zł
Sprawę prowadzi: inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i
melioracji w godzinach pracy urzędu, tel. (055) 640-50-50 wew. 17
...............................................................
/ miejscowość, data/
...........................................................
/imię i nazwisko składającego wniosek/
...........................................................
............................................................
/adres zamieszkania/
Wójt Gminy
w Starym Targu
Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie niżej opisanych drzew:
......................................................................................................................................................
/ określić ilość, gatunek, obwód pnia na wys. 130 cm/
.......................................................................................................................................................
.
......................................................................................................................................................
rosnących na działce, według ewidencji gruntów oznaczonej Nr................................................
we wsi.......................................... gmina Stary Targ
Działka ta stanowi własność.....................................................................................................
/ określić prawnego właściciela, współwłaściciela/
......................................................................................................................................................
Wyżej opisane drzewo /a/ zamierzam usunąć ze względu na.......................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
./ podać przyczynę zamierzonego usunięcia / przeznaczenie gruntu, na którym rosną/
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................
(podpis wnioskodawcy)
W załączeniu należy przedłożyć tytuł prawny władania nieruchomością.
Download