strategia rozwoju gminy kolbudy diagnoza demograficzno

advertisement
STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOLBUDY
DIAGNOZA
DEMOGRAFICZNO-GOSPODARCZA
Dla gminy Kolbudy opracowali:
Justyna Przeworska
październik 2010
A-BAN Adam Rodziewicz
ul. Morenowe Wzgórze 26a/13
80-283 Gdańsk
SPIS TREŚCI
1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA............................................................................
3
Cel opracowania………………………………………………………………………….
3
Zakres opracowania……………………………………………………………………..
3
2. OBSZAR REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY ………...........................
3
Położenie………………………………………………………………………………….
3
Powiązania funkcjonalne………………………………………………………………...
4
3. LUDNOŚĆ ………....................................................................................................
5
Struktura płci i wieku……………………………………………………………………..
8
Ruch naturalny……………………………………………………………………………
10
Ruch migracyjny………………………………………………………………………….
12
Rynek pracy i bezrobocie………………………………………………………………..
15
4. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE ………...............................................................
20
5. TURYSTYKA ……………………………………………………………………………..
22
Walory środowiska przyrodniczego…………………………………………………….
22
Walory środowiska kulturowego………………………………………………………..
23
Imprezy i tradycje miejscowe……………………………………………………………
24
Infrastruktura turystyczna……………………………………………………………….
25
6. GOSPODARKA ……...............................................................................................
26
7. INFRASTRUKTURA SPOŁECZENA……................................................................
31
Oświata i edukacja………………………………………………………………………..
31
Kultura i sport……………………………………………………………………………..
34
Służba zdrowia……………………………………………………………………………
35
Pomoc społeczna………………………………………………………………………..
36
8. PODSUMOWANIE……………………………………………………………………….
38
BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………..
42
SPIS TABLIC ………...............................................................................................
43
SPIS RYCIN ……….................................................................................................
44
1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Cel opracowania
Celem
opracowania
jest
przedstawienie
diagnozy
demograficzno-
gospodarczej gminy Kolbudy niezbędnej do sformułowania strategii rozwoju Gminy
Kolbudy w perspektywie czasowej do 2020 roku.
Strategia rozwoju gminy Kolbudy to dokument zawierający koncepcje zamierzeń
zrównoważonego i długotrwałego rozwoju gminy. Strategia jest podstawowym
narzędziem programowania rozwoju gminy, w której określone są główne cele i
kierunki działania. Dokument ten poddany ocenie radnych, a następnie uchwalony
przez Radę Gminy, określa możliwości i warianty rozwoju.
Zakres opracowania
Opracowanie Diagnoza Demograficzno-Gospodarcza to raport stanowiący
charakterystykę gminy. W części tej zawarto informacje na temat ludności,
środowiska przyrodniczego, turystyki, gospodarki i infrastruktury społecznej w gminie
Kolbudy. Ukazano zarówno stan istniejący, jak i w miarę możliwości przemiany w
czasie.
2. OBSZAR REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY
Strategia rozwoju gminy obejmuje obszar gminy Kolbudy znajdującej się w
powiecie gdańskim w województwie pomorskim.
Położenie
Gmina Kolbudy zajmuje powierzchnię 8246 ha, czyli 83 km², co stanowi ponad
10% całkowitej powierzchni powiatu gdańskiego (79375 ha).
Gmina Kolbudy położona jest w strefie podmiejskiej Aglomeracji Trójmiejskiej,
w części wschodniej województwa pomorskiego. Graniczy z miastem Gdańsk oraz
gminami: Żukowo, Trąbki Wielkie, Przywidz, Pruszcz Gdański. Siedzibą powiatu jest
Pruszcz Gdański.
Gminę Kolbudy tworzy 15 wsi sołeckich: Bąkowo, Bielkówko, Bielkowo,
Babidół, Buszkowy, Czapielsk, Jankowo, Lublewo, Lisewiec, Łapino, Kowale,
Kolbudy, Pręgowo, Otomin, Ostróżki i kilka przysiółków: Miechucińskie Chrusty,
Nowiny, Żmijewo, Gołąbkowo, Krymki.
W gminie Kolbudy 54% powierzchni zajmują użytki rolne, grunty orne stanowią
42% całkowitej powierzchni gminy. Kolejne 27% zajmują w gminie lasy i grunty leśne.
Tab. 1. Użytkowanie gruntów w gminie Kolbudy (stan na lipiec 2010 r.)
rodzaj użytkowania
Użytki rolne
grunty orne
sady
W tym:
łąki
pastwiska
lasy i grunty leśne
inne
powierzchnia
udział
procentowy
[ha]
3678.5
2871.8
56.3
233.3
472.8
1867.5
1282.8
6784.55
[%]
54.2
42.3
0.8
3.4
7.0
27.5
18.9
100.0
razem
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.
Powiązania funkcjonalne
Przez obszar gminy w jej wschodniej części przebiega część drogi krajowej nr
6, która stanowi połączenie między dwoma najważniejszymi ośrodkami miejskimi w
północnej Polsce, czyli Szczecinem wraz z aglomeracją oraz Trójmiastem. Trasa
drogi nr 6 rozpoczyna się na polsko-niemieckim przejściu granicznym w
Kołbaskowie, a kończy w Łęgowie koło Pruszcza Gdańskiego na węźle Rusocin,
gdzie zaczyna się autostrada A1.
Przez gminę biegnie również droga wojewódzka nr 221 łącząca Gdańsk z
Kościerzyną.
Z centralnie położonej w gminie miejscowości Kolbudy do centrum Gdańska
jest ok. 15 km, do centrum Gdyni ok. 30 km, do ośrodka powiatowego – Pruszcza
Gdańskiego ok. 11 km.
Przez obszar gminy przebiega trasa nieczynnej linii kolejowej relacji Kartuzy –
Kolbudy - Pruszcz Gdański.
Gmina połączona jest komunikacją autobusową z Pruszczem Gdańskim, gdzie
znajduje się siedziba powiatu. Komunikację z Gdańskiem zapewnia PKS oraz ZTM
Gdańsk.
4
W zakresie infrastruktury technicznej powiązania zewnętrzne gminy Kolbudy
kształtują się następująco:
zaopatrzenie w wodę – woda dostarczana jest gospodarstwom domowym z
głównych ujęć zlokalizowanych na terenie gminy oraz zakupywana jest z
wodociągów należących do Saur Neptun Gdańsk. Na terenie gminy Kolbudy
zlokalizowane jest ujęcie wody „Straszyn” dla miasta Gdańska.
elektroenergetyka – mieszkańcy korzystają z linii energetycznych 110 kV, 220
kV, 400 kV. Przez obszar przechodzą linie energetyczne: 400 kV - Jankowo –
Lublewo, 110 kV - Lisewiec – Pręgowo – Łapin,220 kV - Lisewiec – Pręgowo –
Łapino,110 kV - GPZ „Gdańsk I” - GPZ-I Straszyn Dolny, 110 kV - GPZ
„Gdańsk Chełm” - GPZ-II Straszyn Górny.
gospodarka odpadami – odpady komunalne wywożone są na składowisko
zakładu
utylizacyjnego
w
Gdańsku
Szadółkach.
Natomiast
ścieki
odprowadzane są do oczyszczalni Wschód w Gdańsku.
telekomunikacja –. cały teren obsługiwany jest przez Telekomunikację Polską
S.A. oraz wszystkich działających w Polsce operatorów sieci komórkowej.
Linie telefoniczne doprowadzone są do miejsc, gdzie występuje największe
zagęszczenie mieszkańców, a w pozostałych miejscach usługi telefoniczne
oferowane są za pośrednictwem fal radiowych.
3. LUDNOŚĆ
Liczba ludności w gminie Kolbudy wynosi 13 477 osób1. Kobiety stanowią 51%
ludności. W stosunku do roku 2000 liczba ludności w gminie wzrosła o 5998 osób,
czyli o ok. 80% (por. ryc. 1.).
Ludność gminy Kolbudy stanowi 14,6% ludności powiatu gdańskiego i gmina
jest drugą pod względem liczby ludności gminą wiejską w powiecie (najwięcej
mieszkańców spośród gmin wiejskich powiatu gdańskiego zamieszkuje w Pruszczu
Gdańskim – 18592 osób).
1
Według stanu na dzień 13 lipca 2010 roku.
5
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ryc.1. Liczba ludności w gminie Kolbudy w latach 2000-2009.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Kolbudy.
Gęstość zaludnienia w gminie wynosiła w 2009 roku 159 osób na 1 km², co
jest wartością znacznie wyższą od średniej dla powiatu gdańskiego wynoszącej 115
osób/km². Kolbudy są drugą pod względem gęstości zaludnienia gminą wiejską
powiatu, za gminą Pszczółki, w której gęstość wyniosła 164 osoby/km².
Na obszarze gminy Kolbudy najwięcej ludności zamieszkuje we wsi gminnej
Kolbudy – 3,6 tys. osób, czyli około 27% ogółu mieszkańców gminy. Na drugim
miejscu znajduje się miejscowość Kowale z liczbą 2,7 tys. mieszkańców. Trzecią
pozycję zajmuje Lublewo Gdańskie z 1,3 tys. mieszkańców. Te trzy wsie w sumie
zamieszkiwane są przez 56,2% wszystkich mieszkańców gminy.
Pozostałymi większymi wsiami – powyżej 500 mieszkańców – są: Bielkówko,
Pręgowo, Otomin, Łapino, Buszkowy, Bąkowo, Jankowo Gdańskie.
Największe wsie w gminie są korzystnie zlokalizowane w pobliżu Gdańska
i stanowią zaplecze osadnicze miasta. To położenie oraz oferta mieszkaniowa jest
główną przyczyną znacznego wzrostu liczby ludności w całej gminie, jak i w
poszczególnych miejscowościach.
6
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
Ba
bi
d
Bą ó ł
ko
Bi wo
el
k
Bi
Bi ow o
el
kó elkó
w
ko w ko
-K
ol
Bu onia
sz
ko
Ja
wy
nk Cz
ow ap
ie
o
ls
G
da k
ńs
k
K o ie
lb
ud
Ko y
w
Lu
Li a le
bl
s
ew
ie
wi
o
e
G
da c
ńs
kie
Ła
pi
n
No o
wi
O ny
st
ró
żk
i
O
to
m
P r in
ęg
ow
o
0
2000
2005
2010
Ryc. 2. Liczba mieszkańców wg miejscowości w latach 2000, 2005 oraz 2010 2.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Kolbudy.
W okresie 2000-2010 największy wzrost liczby ludności odnotowano we
wsiach Kowale (prawie czterokrotny wzrost), Otomin, Bąkowo, Lublewo Gdańskie i
Jankowo Gdańskie
(por. tab. 2.). W miejscowościach tych w ostatnich latach
zlokalizowane zostały nowe inwestycje mieszkaniowe, które stały się atrakcyjną
alternatywą dla mieszkania w mieście i przyciągnęły wielu nowych mieszkańców.
Tab. 2. Liczba ludności w miejscowościach gminy w latach 2000, 2005 i 2010 (stan na dzień
13 lipca).
Miejscowość
Gmina Kolbudy
Kolbudy
Kowale
Lublewo Gdańskie
Bielkówko
Pręgowo
Otomin
Łapino
Buszkowy
Bąkowo
Jankowo Gdańskie
2
2000
7479
2711
751
589
541
473
238
407
469
217
274
2005
10151
3105
1749
922
728
604
440
509
514
260
384
2010
13477
3593
2714
1265
930
827
695
629
583
573
550
Dynamika
demograficzna
rok 2000 = 100
180,2
132,5
361,4
214,8
171,9
174,8
292,0
154,5
124,3
264,1
200,7
Dla roku 2010 stan na dzień 13 lipca.
7
Czapielsk
174
214
276
158,6
Lisiewiec
175
211
261
149,1
Bielkowo
172
201
233
135,5
Babidół
94
107
124
131,9
Ostróżki
87
88
106
121,8
Nowiny
85
89
97
114,1
Bielkówko-Kolonia
22
26
21
95,5
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Kolbudy
Struktura płci i wieku
Piramida płci i wieku mieszkańców gminy Kolbudy (por. ryc. 3. ) przedstawia
strukturę mieszkańców w pięcioletnich grupach wieku z rozróżnieniem na płeć.
Możemy zaobserwować przewagę kobiet nad liczbą mężczyzn w 11 grupach.
Największe różnice liczby kobiet nad mężczyznami występują w przedziale
wiekowym 25-34 lata. Jest to o tyle niepokojące, że jest to tzw. wiek
gospodarstwotwórczy, a zatem mieszkanki gminy Kolbudy mogą mieć trudności w
znalezieniu partnera na terenie swojej gminy. Nadwyżka liczby kobiet nad liczbą
mężczyzn charakterystyczna jest także dla osób powyżej 70 roku życia, gdyż średnia
długość życia kobiet jest dłuższa niż mężczyzn.
Najliczniejsza grupa wiekowa ludności to osoby w wieku 30-39 lat. Jest to
grupa osób w wieku produkcyjnym mobilnym, a zatem aktywna zawodowo i skłonna
do aktywnego poszukiwania pracy.
Pozytywnym symptomem jest duża liczebność najmłodszych roczników,
szczególnie grupy wieku od 0 do 4 lat. Spowodowane to jest rozrodczością osób z
wyżu demograficznego lat 80tych, ale świadczy również o sprzyjających warunkach
do zakładania rodziny na obszarze gminy.
Podsumowując można stwierdzić, że mieszkańcy Gminy Kolbudy to przede
wszystkim ludzie młodzi w wieku 20-45 lat, a zatem w wieku produkcyjnym
mobilnym. Jest to duży atut gminy, gdyż osoby w tym wieku są zazwyczaj aktywne
zawodowo i przynoszą gminie dochód w postaci podatku.
8
Ryc. 3. Piramida płci i wieku mieszkańców gminy Kolbudy w 2009r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu
Statystycznego.
Analizując udział ludności w grupach wieku według podziału na grupy:
przedprodukcyjną, produkcyjną i poprodukcyjną, zauważamy, że wzrasta udział osób
w wieku produkcyjnym, natomiast maleje udział osób w wieku przedprodukcyjnym
(por. ryc. 4.). Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym utrzymuje się na
ustabilizowanym poziomie. Udział grupy wieku przedprodukcyjnej jest jednak nadal
wyższy od udziału grupy poprodukcyjnej, co świadczy o młodym społeczeństwie. W
przeciwieństwie do mieszkańców sąsiedniego miasta Gdańsk, gdzie udział grupy
poprodukcyjnej (18,8%) jest wyższy od udziału grupy przedprodukcyjnej (16,3%), co
świadczy o starzejącym się społeczeństwie.
9
%
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1995
2000
przedprodukcyjny
2005
produkcyjny
2009
poprodukcyjny
Ryc. 4. Udział ludności w grupach wieku w gminie Kolbudy w wybranych latach.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych Głównego
Urzędu Statystycznego.
Na koniec roku 2009 w gminie Kolbudy 67,5% mieszkańców stanowiły osoby
w wieku produkcyjnym. Wartość ta jest zbliżona do wartości przeciętnej dla całego
powiatu gdańskiego wynoszącej 66,1%. Natomiast wyższa jest od średniej dla
obszarów wiejskich w Polsce wynoszącej 62,9%. Udział grupy poprodukcyjnej jest w
gminie Kolbudy znacznie niższy od średniej dla obszarów wiejskich w Polsce
wynoszącej 15,5% (por. tab. 3.).
Tab. 3. Udział ludności w grupach wieku w gminie Kolbudy na koniec 2009 roku.
Wiek
Polska
obszary
wiejskie
powiat
Gmina
gdański Kolbudy
przedprodukcyjny
21,6
produkcyjny
62,9
poprodukcyjny
15,5
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku
Statystycznego.
22,5
23,0
66,1
67,5
11,4
9,5
Danych Regionalnych Głównego Urzędu
Ruch naturalny
Urodzenia, zgony, wskaźnik przyrostu naturalnego i liczba zawieranych
małżeństw składają się na ruch naturalny ludności.
Liczba urodzeń w gminie Kolbudy w ostatnich latach wzrastała. Rok 2008 był
rekordowy pod tym względem. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy liczba
urodzeń wyniosła 13,8 w roku 2008, natomiast 12,1 w roku 2009. Wskaźnik z 2009
roku jest podobny do wskaźnika dla całego powiatu gdańskiego wynoszącego 12,4
10
oraz dla województwa pomorskiego wynoszącego 12,3. Natomiast średni wskaźnik
urodzeń żywych na 1000 mieszkańców dla obszarów wiejskich w Polsce wyniósł w
2009 roku 11,4.
Zgony utrzymują się na w miarę stabilnym poziomie ok. 60-70 osób rocznie.
Wskaźnik liczby zgonów na 1000 mieszkańców wyniósł w 2009 roku 5,0 i był
znacznie niższy od średniego wskaźnika dla obszarów wiejskich w Polsce
wynoszącego 10,2. W powiecie gdańskim wartość wskaźnika wynosiła 6,6.
Tab. 4. Ruch naturalny ludności w gminie Kolbudy w latach 2000-2009.
Urodzenia
Zgony
Przyrost
Małżeństwa
żywe
ogółem
naturalny
2000
124
48
76
53
2001
109
54
55
49
2002
106
61
45
49
2003
107
60
47
59
2004
120
62
58
58
2005
131
79
52
66
2006
139
67
72
78
2007
159
68
91
100
2008
182
59
123
81
2009
165
68
97
78
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu
Statystycznego.
Wskaźnik przyrostu naturalnego wyniósł w gminie Kolbudy w 2009 roku 7,1 i
był znacząco wyższy od średniego wskaźnika dla obszarów wiejskich w Polsce,
wynoszącego 1,2 oraz dla powiatu gdańskiego wynoszącego 5,8.
11
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ryc. 5. Przyrost naturalny na 1000 ludności w gminie Kolbudy w latach 2000-2009.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu
Statystycznego.
Jedynie wskaźnik małżeństw na 1000 mieszkańców w gminie Kolbudy jest
niższy niż w porównanych obszarach (5,7 w 2009 r.). Ten sam wskaźnik dla
obszarów wiejskich w Polsce wyniósł w tym czasie 6,6, natomiast w powiecie
gdańskim 6,9.
Ruch migracyjny
Gmina Kolbudy od lat charakteryzuje się dodatnim saldem migracji, co
oznacza, że co roku więcej osób do gminy napływa niż z niej odpływa. W ciągu
ostatnich dziesięciu lat saldo migracji kształtowało się na poziomie od 170 osób do
500 osób. Najwięcej osób przybyło do gminy w roku 2007, z kolei najmniej w roku
następnym, czyli 2008 (por. ryc. 6.).
12
600
500
400
300
200
100
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ryc. 6. Saldo migracji w gminie Kolbudy w latach 2000-2009.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu
Statystycznego.
Zdecydowana większość nowych mieszkańców przeprowadziła się na teren
gminy Kolbudy z miast. W roku 2009 aż 85% nowozameldowanych mieszkańców to
osoby poprzednio zameldowane w miastach.
Z kolei osoby opuszczające gminę zazwyczaj przeprowadzają się do miast.
Osoby wymeldowane z gminy Kolbudy w 2009 roku w 62% przeprowadziły się do
miasta, 38% przeprowadziło się na teren innej wsi. W 2009 roku nikt z mieszkańców
gminy nie postanowił opuścił gminy na rzecz stałego meldunku za granicą.
Tab. 5. Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały w gminie Kolbudy w latach 2000-2009.
Zameldowania
ogółem z miast
2000
368
315
2001
450
403
2002
474
415
2003
417
367
2004
561
497
2005
511
436
2006
653
548
2007
720
622
2008
381
320
2009
497
420
Źródło: opracowanie własne
Statystycznego.
Wymeldowania
Saldo
z
do
za
migracji
ze wsi
ogółem
na wieś
zagranicy
miast
granicę
45
8
97
50
31
16
271
45
2
113
79
26
8
337
56
3
149
97
29
23
325
43
7
163
115
41
7
254
57
7
178
109
61
8
383
72
3
192
162
27
3
319
102
3
202
159
38
5
451
92
6
243
155
83
5
477
59
2
211
133
73
5
170
70
7
167
104
63
0
330
na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu
13
Analizując zameldowania do gminy Kolbudy w ciągu ostatnich dziesięciu lat
można stwierdzić, że największy odsetek osób przeprowadzających się z miast
zameldował się w gminie w 2004 roku. Największy udział osób, których poprzednim
miejscem zamieszkania była wieś, zameldował się w 2006 roku – 15,6%. Liczba
osób przeprowadzających się do gminy Kolbudy z zagranicy stanowi wartość
marginalną, nie przekraczającą 2,5% ogółu nowozameldowanych.
2009
84,5
14,1
1,4
2008
84,0
15,5
0,5
86,4
2007
12,8
83,9
2006
85,3
2005
0,8
15,6
0,5
14,1
0,6
2004
88,6
10,2 1,2
2003
88,0
10,3 1,7
2002
87,6
11,8 0,6
89,6
2001
85,6
2000
0%
10,0 0,4
20%
40%
z miast
12,2
60%
ze wsi
80%
2,2
100%
z zagranicy
Ryc. 7. Struktura zameldowań do gminy Kolbudy w latach 2000-2009.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu
Statystycznego.
W strukturze wymeldowań poza teren gminy Kolbudy dominują przeprowadzki
do miast. Jednak udział wymeldowań do innych wsi jest znacznie większy niż w
przypadku zameldowań. Największy odsetek osób przeprowadzających się do
miasta wystąpił w 2005 roku, aż 84,4% spośród wymeldowujących się osób. Z kolei
największy odsetek wymeldował się do innej wsi nastąpił w roku 2009 – 37,7%. Na
przeprowadzkę na stały pobyt za granicą najwięcej osób zdecydowało się w latach
2000 i 2002.
14
2009
62,3
37,7
0,0
2008
63,0
34,6
2,4
2007
63,8
34,2
2,1
78,7
2006
18,8
84,4
2005
14,1
61,2
2004
19,5
69,9
2001
0%
20%
4,3
15,4
23,0
51,5
2000
4,5
25,2
65,1
2002
1,6
34,3
70,6
2003
2,5
7,1
32,0
40%
60%
na wieś
do miast
16,5
80%
100%
za granicę
Ryc. 8. Struktura wymeldowań z gminy Kolbudy w latach 2000-2009.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu
Statystycznego.
Rynek pracy i bezrobocie
W gminie Kolbudy, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczba
pracujących3 osób w roku 2008 wynosiła 1809 osób, z czego 837 osób to kobiety.
Od 2007 roku liczba pracujących wzrasta (por. ryc. 9.).
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ryc. 9. Pracujący w gminie Kolbudy w latach 2000-2008.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu
Statystycznego.
3
Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności, bez podmiotów gospodarczych o liczbie
pracujących do 9 osób oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.
15
Struktura pracujących według rodzajów działalności pokazuje, że największy
odsetek
osób
pracujących
w
gminie
Kolbudy
zatrudniony
jest
przemyśle
i budownictwie - 52,8%. Pracujący w usługach stanowią 44,1% ogółu pracujących,
w tym 28,1% to pracujący w usługach rynkowych, a 16% w usługach nierynkowych.
Natomiast pracujący w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz w rybactwie stanowią
jedynie 3%.
We wszystkich gminach wiejskich powiatu gdańskiego liczba pracujących w
rolnictwie nie przekracza poziomu 7%. Świadczy to o tym, że gminy utraciły swój
rolniczy charakter na rzecz miejsc pracy w przemyśle, budownictwie i usługach.
100%
90%
80%
Usługi nierynkowe
70%
60%
50%
40%
30%
Usługi rynkowe
Przemysł i budownictwo
20%
10%
0%
Trąbki
Wielkie
Suchy Dąb
Pszczółki
Przywidz
Pruszcz
Gdański
Kolbudy
Cedry
Wielkie
Rolnictwo, łowiectwo i
leśnictwo, rybactwo
Ryc. 10. Pracujący według rodzajów działalności w gminach wiejskich powiatu gdańskiego w
2008 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Województwa
Pomorskiego: Podregiony, Powiaty, Gminy 2009.
Według najnowszych danych dotyczących bezrobocia liczba bezrobotnych w
Gminie Kolbudy wynosi 351 osób4. W ciągu ostatnich lat wielkość bezrobocia w
gminie ulegała koniunkturalnym wahaniom, związanym z sytuacją gospodarczą w
całym regionie. Szczególnie zauważalny był wzrost bezrobocia w 2009 roku, co było
bezpośrednim efektem globalnego kryzysu gospodarczego (por. ryc. 11.).
4
Stan na dzień 6 sierpnia 2010r.
16
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ryc. 11. Liczba bezrobotnych w gminie Kolbudy w latach 2005-2010.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.
Poziom bezrobocia, mierzony jako udział bezrobotnych w ludności w wieku
produkcyjnym, począwszy od 2003 roku systematycznie maleje, z niewielkim
wzrostem w roku 2009 (por. ryc. 12.).
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ryc. 12. Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w gminie Kolbudy w latach
2003-2009.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu
Statystycznego.
17
Poziom bezrobocia wyniósł w 2009 roku w gminie Kolbudy 2,9% i był
najniższy na tle pozostałych gmin wiejskich powiatu gdańskiego (por. tab. 6.).
Tab. 6. Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w gminach wiejskich powiatu
gdańskiego.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Gminy
Kolbudy
9,1
8,5
5,9
3,7
2,0
1,5
2,9
Cedry Wielkie
15,0
13,0
10,1
7,1
3,8
2,1
3,9
Pruszcz Gdański
11,0
9,8
7,5
4,7
2,5
1,8
3,4
Przywidz
11,3
10,5
8,7
5,9
3,3
2,3
4,2
Pszczółki
12,2
10,3
7,7
5,0
2,5
1,5
3,5
Suchy Dąb
12,5
12,2
9,9
6,6
3,7
2,1
4,6
Trąbki Wielkie
14,0
13,1
9,8
5,7
3,1
1,9
4,4
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu
Statystycznego.
Również na tle powiatu oraz województwa, a nawet w porównaniu z sąsiednim
miastem Gdańsk udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w gminie
Kolbudy był najniższy (por. ryc. 13.). Świadczy to niewielkiej skali bezrobocia w
gminie i wysokiej aktywności zawodowej mieszkańców.
%
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2003
2004
Pomorskie
2005
2006
Powiat gdański
2007
Kolbudy
2008
2009
Gdańsk
Ryc. 13. Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w gminie Kolbudy na tle
powiatu, województwa i miasta Gdańsk w latach 2003-2009.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu
Statystycznego.
18
Bezrobotni mieszkańcy gminy Kolbudy to przede wszystkim osoby nisko
wykwalifikowane, mające wykształcenie gimnazjalne lub niższe – 28% lub
zasadnicze zawodowe 21% (por. ryc. 14.)
gimnazjalne
i poniżej
28%
wyższe
18%
policealne i
średnie
zawodowe
18%
zasadnicze
zawodowe
21%
średnie
ogólnokszta
łcące
15%
Ryc. 14. Struktura bezrobotnych według wykształcenia w gminie Kolbudy w 2009
roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.
Największą grupę bezrobotnych stanowią osoby w wieku 26-45 lat – prawie
50% bezrobotnych (por. ryc. 15. ). Są to osoby w wieku produkcyjnym mobilnym, a
zatem potencjalnie bardziej chętne do aktywnego poszukiwania pracy. Dużą grupę
stanowią również młodzi bezrobotni do 25 roku życia – 33%.
pow. 46 lat
18%
do 25 lat
33%
26-45 lat
49%
Ryc. 15. Struktura bezrobotnych według wieku w gminie Kolbudy w 2009 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.
19
Bezrobotni z gminy Kolbudy to przede wszystkim osoby tzw. trwale
bezrobotne, czyli mające status osoby bezrobotnej powyżej 12 miesięcy. Ich odsetek
to prawie 70% ogółu bezrobotnych (por. ryc. 16.). Kolejną grupę bezrobotnych
stanowią osoby o statusie osoby bezrobotnej do 3 miesięcy, grupa ta wynosi 24%.
do 3 miesięcy
24%
3-6 miesięcy
7%
pow. 12
miesięcy
69%
6-12 miesięcy
0%
Ryc. 16. Struktura bezrobotnych według okresu posiadania statusu osoby bezrobotnej w
gminie Kolbudy w 2009 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.
4. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 5
Gmina
Kolbudy
położona
jest
na
pograniczu
mezoregionów
fizycznogeograficznych: Pojezierze Kaszubskie (północna część gminy) i Pojezierze
Starogardzkie (południowa część gminy).
Na obszarze gminy przeważa wysoczyzna morenowa. Reprezentowana jest
ona głównie przez morenę denną falistą z licznymi małymi zagłębieniami
wytopiskowymi, urozmaicającymi jej powierzchnię. Powierzchnia wysoczyznowa
rozcięta jest dolinami Raduni i Reknicy, tworzącymi na obszarze gminy malownicze
przełomy. Najwyżej wyniesiona jest południowa część gminy ok. 250 m n.p.m.
Powierzchnia terenu obniża się w kierunku doliny Raduni gdzie osiąga rzędne ok. 60
5
Na podstawie: Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy
Kolbudy na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011. Część 1. Raport o
stanie środowiska. Sierpień 2004. Gdańsk.
20
m n.p.m. W północnej części gminy, w otoczeniu Jeziora Otomińskiego (rejon o
najbardziej urozmaiconej rzeźbie), rzędne terenu wzrastają do ok. 160 m n.p.m. W
podłożu obszarów morenowych występują przede wszystkim piaski gliniaste i gliny,
rzadziej piaski luźne i słabogliniaste. W dnach zagłębień o płytkim zaleganiu
pierwszego poziomu wody gruntowej wykształciły się torfy. W obrębie utworów
piaszczysto-gliniastych, w związku ze zmienną budową geologiczną i różną
przepuszczalnością, woda gruntowa występuje na zróżnicowanej głębokości, tworząc
pierwszy poziom nieciągły. Duży jest w obrębie wysoczyzny morenowej udział
obszarów bezodpływowych powierzchniowo, zarówno ewapotranspiracyjnych, jak i
chłonnych. W zagłębieniach ewapotranspiracyjnych częste są niewielkie zbiorniki
wodne - tzw. oczka. Wśród gleb obszarów morenowych przeważają gleby brunatne
właściwe, brunatne wyługowane i kwaśne oraz pseudobielicowe.
Pod względem hydrograficznym gmina Kolbudy położona jest w zlewni
Motławy i jej dopływów. Przeważająca część gminy odwadniana jest do rzeki Raduni,
tylko niewielka południowa część gminy odwadniana jest do rzeki Kłodawy. Na
obszarze gminy Radunia przyjmuje prawostronnie dopływ Reknicę.
Na rzece Raduni utworzone zostały cztery sztuczne zbiorniki, w tym trzy na
terenie gminy Kolbudy: Łapino, Straszyn, Bielkowo, wykorzystywane dla celów
energetycznych i innych piętrzeń wody.
Największym (37,6 ha) naturalnym jeziorem jest wytopiskowe Jezioro
Otomińskie o urozmaiconej linii brzegowej.
W szacie roślinnej dominują zbiorowiska nieleśne, na które składa ją się
zbiorowiska segetalne związane z uprawami polnymi i sadami oraz zbiorowiska
ruderalne, występujące na poboczach dróg, w otoczeniu domostw itp.
Lasy koncentrują się w dolinach rzek oraz w północno-zachodniej części w
dużym kompleksie w otoczeniu Jeziora Otomińskiego (dominacja buczyn i lasów
dębowo-bukowych).
W dolinach rzek Raduni i Reknicy zachowały się fragmenty łęgów
jesionowowiązowych i grądów.
21
5. TURYSTYKA
Na rozwój turystyki, jednej z najbardziej dochodowych gałęzi gospodarki, ma
wpływ wiele różnych sektorów gospodarki, obejmujących takie branże jak: transport,
gastronomia, zakwaterowanie, handel, rozrywka i rekreacja, informacja. Jednak
rozwój turystyczny silnie związany jest z działalnością sektora publicznego
odpowiedzialnego przede wszystkim za wizerunek, markę i promocję danego
miejsca, a także za działania infrastrukturalne takie jak: zieleń publiczna,
bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, itp.
Dla rozwoju turystyki niezbędne są dwa podstawowe elementy: atrakcyjność
turystyczna oraz zagospodarowanie turystyczne.
Walory środowiska przyrodniczego
Środowisko przyrodnicze gminy Kolbudy charakteryzuje się dużymi walorami
krajobrazowymi. Urozmaicona rzeźba terenu, bogata sieć hydrograficzna oraz szata
roślinna wpływa na atrakcyjność turystyczną gminy.
Jednak potencjał rekreacyjny środowiska przyrodniczego w gminie Kolbudy
jest umiarkowany. Warunkuje to przede wszystkim mała liczba jezior nadających się
do wykorzystania rekreacyjnego, a właśnie jeziora są podstawowymi czynnikami
lokalizacji bazy rekreacyjnej na młodoglacjalnych obszarach pojeziernych.
Najbardziej atrakcyjny jest kompleks leśny z dominacją buczyn i lasów
dębowo-bukowych z malowniczo położonym wśród lasów Jeziorem Otomińskim,
objęty ochroną jako Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu, stanowiący teren
rekreacji zarówno dla mieszkańców gminy Kolbudy, jak i dla mieszkańców Gdańska.
Na terenie gminy Kolbudy znajdują się 3 obszary chronionego krajobrazu
(leśne wraz z dolinami rzecznymi). Są nimi wspomniany już wyżej Otomiński Obszar
Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni oraz część
Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
W gminie Kolbudy znajdują się również 2 rezerwaty przyrody: Rezerwat
„Bursztynowa Góra” – dawna kopalnia bursztynu oraz Rezerwat „Jar Reknicy”.
W gminie wyznaczono także tzw. użytki ekologiczne, będące formą ochrony
walorów krajobrazowych, są to „Park Wiejski” we wsi Jankowo oraz „Sarnia Góra” w
miejscowości Kolbudy.
22
Gmina Kolbudy posiada również walory związane z klimatem. Cytując za
Panią Adą Starzyk-Bałecką: „Obszar Gminy Kolbudy znajduje się w sferze
szczególnych
walorów
klimatycznych,
często
charakterystyczny dla
wysoczyznowej części
Pomorskiego.
jest
Objęty
zdecydowanym
określanych
krainy
wpływem
jako
mikroklimat,
klimatycznej Pojezierza
cyrkulacji
oceanicznej
(atlantyckiej) zachodniej. Charakterystyczne kontynentalne cechy klimaty związane
są z silnie wykształconą działalnością antycyklonów napływających ze Wschodu,
które zimą przynoszą długie i silne mrozy, a latem upały. Charakterystycznymi
cechami tego klimatu jest mała ilość dni burzowych i mała prędkość wiatru. Wysoka
wilgotność powietrza wiąże się z rozległymi lasami rozciągającymi się na obszarach
tych dwóch gmin. Te specyficzne walory klimatyczne mają korzystny wpływ na
odnowę biologiczną człowieka i znane były już dawno. W okresie międzywojennym w
Kolbudach w niszczejącym dzisiaj budynku przy ulicy Dworcowej (po wojnie przez
wiele lat była tam szkoła podstawowa) mieścił się luksusowy pensjonat dla
niemieckich oficerów. Mówiono o nim "mały Sopot". O warunkach klimatycznych tego
terenu świadczy również fakt, że w Bielkowie w tzw. "Pałacyku na wyspie"
utworzonej przez zakole Raduni mieściło się (przed i w czasie II wojny) prewentorium
przeciwgruźlicze.”6
Walory środowiska kulturowego
Rozwój turystyki w dużej mierze opiera się na walorach środowiska
kulturowego, na które na obszarach wiejskich składają się m.in. dziedzictwo
architektoniczne, zabytkowe obiekty budownictwa ludowego, zachowane układy
ruralistyczne w połączeniu z układami zieleni tworzące krajobraz gmin wiejskich.
Zachowane i właściwie utrzymane walory kulturowe stanowią same w sobie
atrakcję turystyczną, a także świadczą o szacunku współczesnych mieszkańców do
dziedzictwa kulturowego w swojej okolicy.
Na terenie gminy Kolbudy znajdują się 4 obiekty, które zostały wpisane w
Rejestr Zabytków Nieruchomych Województwa Pomorskiego7. Są nimi:
Kościół Parafialny p.w. NMP Królowej Polski w Lublewie,
Kościół Filialny p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Czapielsku,
Kościół Parafialny p.w. Bożego Ciała w Pręgowie,
6
7
Autor: Ada Starzyk-Bałecka Źródło: www.kolbudy.pl
według stanu na 26 listopada 2008 r.
23
Zespół parkowo-folwarczny w Bielkowie.
Ponadto w wojewódzkiej ewidencji zabytków Województwa Pomorskiego na
terenie gminy Kolbudy wpisanych zostało 250 obiektów (z uwzględnieniem wyżej
wymienionych 4 obiektów z Rejestru).
Tab. 7. Liczba obiektów zabytkowych w poszczególnych miejscowościach gminy Kolbudy.
Miejscowość
Liczba obiektów
Razem
250
Babidół
10
Bąkowo
10
Bielkowo
15
Bielkówko
30
Buszkowy
18
Czapielsk
19
Jankowo
3
Kolbudy
39
Kowale
9
Lisiewiec
8
Lublewo
34
Łapino
23
Nowiny
5
Ostróżki
4
Otomin
5
Pręgowo
17
Żmijewo
1
Źródło: Raport – Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Kolbudy, 2009, s.11.
Oprócz zabytków w gminie Kolbudy na uwagę zasługują elektrownie wodne na
Raduni i jej kanałach. Są to ponad pięćdziesięcioletnie wciąż działające obiekty
ulokowane w Łapinie, Kolbudach i Bielkowie.
Osobliwością i ciekawostką jest prywatne Muzeum Staroci Szczepana
Czerwińskiego we wsi Pręgowo. Latem w przydomowym ogródku Pan Czerwiński
wystawia na pokaz swoje zbiory m.in. stare żelazka, cepy, pralki, moździerze i
młynki.
Imprezy i tradycje miejscowe
Bardzo często magnesem przyciągającym turystów z okolicy, ale także z
dalszych stron województwa, kraju, a nawet z zagranicy są różnego rodzaju
wydarzenia takie jak: festiwale, festyny, jarmarki, wystawy, targi, imprezy sportowe i
inne podobne atrakcje.
24
Udział w tego typu imprezach jest często dla turystów powodem do
ponownych odwiedzin oraz okazją do pozostania w miejscowości lub regionie na
kilka dni.
Na obszarze gminy Kolbudy, jak i w całym powiecie gdańskim mieszają się
tradycje ludowe, folklorystyczne regionu wraz z tradycjami lokalnym wykreowanymi
współcześnie. Bardzo duży jest związek lokalnej obyczajowości z tradycją kościoła
katolickiego. Część wydarzeń i imprez kulturalnych odwołuje się do tradycji i
dawnych obyczajów. Obserwuje się tendencje powrotu do własnych korzeni oraz
odkrywania i promowania własnych tradycji. Kultywowanie tradycji ludowych
przejawia
się
w
hucznych
obchodach
Dożynek,
a
także
spotkań
Bożonarodzeniowych oraz zabaw karnawałowych, andrzejkowych, itp.
Miejscowe tradycje i wydarzenia, które wchodzą szybko do kalendarza
corocznych imprez lokalnej społeczności, wiążą się głównie ze wspólnym
świętowaniem lub zabawą — festyny, bale, wycieczki, zawody sportowe.
Infrastruktura turystyczna
Gmina Kolbudy charakteryzuje się umiarkowanym rozwojem turystycznej bazy
noclegowej. Według danych z 2009 roku baza noclegowa w gminie obejmuje 8
obiektów (por. tab. 8.). Liczbę miejsc noclegowych w gminie Kolbudy ocenia się na
685.
Tab. 8. Baza noclegowa w gminie Kolbudy w 2009r.
Lp.
1
Nazwa obiektu
Miejscowość
HOTEL OTOMIN
Otomin
Gospodarstwo
2
Agroturystyczne
Otomin
"SWOJAK"
Ośrodek Jeździecki
3
Otomin
"TABUN"
4
"U Bartka"
Kolbudy
Ośrodek Wypoczynkowo 5
Łapino
Szkoleniowy - DOROTA
6
HOTEL VENUS
Łapino
Ośrodek Wypoczynkowy
7
Łapino
"ROMA" w Łapinie
8
Willa PROMYK
Kowale
Źródło: dane Urzędu Gminy Kolbudy
Liczba pokoi +
domki
Liczba
miejsc
noclegowych
5 + 10
120
3
7
5
15
17
80
6 + 11
23 + 110
34 + 12
76 + 52
6 + 27
12 + 140
16
50
25
Na terenie gminy wyznaczone zostały szlaki turystyczne. Są nimi:
Kościoły w Pręgowie, Lublewie i Czpielsku,
Elektrownie Wodne w Łapinie i Bielkowie,
Rezerwat "Bursztynowa Góra",
Rezerwat "Jar Reknicy",
Lipowa alejka proewangelickiego cmentarza, ślady ruin po dawnym zamku
krzyżackim w Czapielsku,
Murowana kuźnia z I połowy XIX wieku w Bielkowie.
Nadleśnictwo Kolbudy organizuje kompleks ścieżek rekreacyjnych, które
obejmą obszar trzech gmin: Kolbud, Przywidza i Trąbek Wielkich tworząc Wielką
Pętlę (liczącą ponad 200 kilometrów). Całość obejmować będą ścieżki rowerowe,
dukty konne, ścieżki piesze, szlaki narciarskie i zagospodarowane szlaki kajakowe.
W gminie Kolbudy można skorzystać z nietypowej rozrywki, jaką jest
przejażdżka drezyną kolejową po nieczynnych obecnie torach kolejowych.
6. GOSPODARKA
Gmina
Kolbudy
jest
dogodnie
położona
w
sąsiedztwie
Aglomeracji
Trójmiejskiej, co stwarza dogodne warunki do rozwoju gospodarczego.
W 2009 roku w gminie Kolbudy zarejestrowanych było 1509 podmiotów
gospodarczych. Spośród nich 1434 to podmioty o przedziale zatrudnienia 0-9 osób.
Zatrudnienie w przedziale 10-49 osób deklarowały 64 podmioty, natomiast w
przedziale 50-249 osób - 11 podmiotów.
Liczba podmiotów gospodarczych w gminie systematycznie wzrasta (por. ryc.
17). W roku 2000 w gminie zarejestrowanych było 765 podmiotów, natomiast w roku
2009 ich liczba wynosiła już 1509. Widać wyraźną dominację sektora prywatnego. W
strukturze podmiotów sektor publiczny wynosił w 2009 roku 1,3%, była to wartość
marginalna.
26
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
2000
2001
2002
2003
2004
sektor prywatny
2005
2006
2007
2008
2009
sektor publiczny
Ryc. 17. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w gminie
Kolbudy w latach 2000-2009.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu
Statystycznego.
Struktura podmiotów według sekcji pokazuje wysoki udział podmiotów z branż:
handel i naprawy, obsługa nieruchomości i firm, przemysł i budownictwo (por. ryc.
18). Dowodzi to, że gmina utraciła swój wiejski charakter, a struktura podmiotów
charakterystyczna jest dla miast. Gmina Kolbudy stanowi zaplecze Trójmiasta i jest
składową Aglomeracji Trójmiejskiej. Funkcjonujące tu podmioty nie są skierowane na
zaspokojenie potrzeb endogenicznych, a ich działalność wykracza poza granice
gminy. Dowodem na to jest lista największych firm działających na terenie gminy:
Amber – browar,
Daretron - produkcja ekranów wielkopowierzchniowych,
Kared - elektronika przemysłowa,
DOOR-POL - stolarka otworowa,
Nowak - przetwórstwo mięsne,
Ziaja – kosmetyki,
Pomkol - produkcja maszyn,
Rugby - elementy budowlane,
Hydromech - hydraulika przemysłowa,
Technika Chłodnicza - systemy chłodnicze dla przemysłu,
Ujęcie Wody Powierzchniowej Straszyn ,
27
DHL – przesyłki,
SPH - handel, produkcja pieczywa,
Zapro – hurtownia piwa,
Czernis – cukiernictwo,
Chemia - dystrybucja ceramiki,
Bell-Pol – podłogi,
Venus - usługi hotelarskie, wypoczynek,
Zakłady eksploatacji kruszywa naturalnego w Bielkówku i Pręgowie Górnym,
Liebherr- maszyny budowlane,
Aste - import i dystrybucja kabli specjalistycznych i osprzętu kablowego,
Komunal Express – wywóz odpadów,
Scania – sprzedaż samochodów.
350
300
250
200
150
100
50
obsługa
nieruchomości
i firm
pośrednictwo
finansowe
transport,
gospodarka
magazynowa i
łączność
Hotele i
restauracje
Handel i
naprawy
Budownictwo
Przemysł
Rolnictwo,
łowiectwo i
leśnictwo
0
Ryc. 18. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według
wybranych sekcji w gminie Kolbudy w 2008 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Województwa
Pomorskiego: Podregiony, Powiaty, Gminy 2009.
Gmina
Kolbudy
pod
względem
liczby
podmiotów
gospodarczych
w
przeliczeniu na 1000 mieszkańców ulokowała się na drugiej pozycji spośród gmin
wiejskich powiatu gdańskiego (por. ryc. 19). Na pierwszym miejscu znalazła się
gmina wiejska Pruszcz Gdański. Wysokość wskaźnika zbliżona jest do średniej
wartości dla powiatu gdańskiego wynoszącej 110.
28
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
Cedry
Wielkie
Kolbudy
Pruszcz
Gdański
gm.
wiejska
Przywidz
Pszczółki Suchy Dąb
Trąbki
Wielkie
Powiat
gdański
Gdańsk
Ryc. 19. Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 ludności w gminach
wiejskich, powiecie gdańskim oraz mieście Gdańsk w roku 2009.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu
Statystycznego.
Przedsiębiorczość indywidualną można zmierzyć za pomocą wskaźnika
mówiącego o liczbie osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność
gospodarczą w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Dla gminy
Kolbudy wysokość tego wskaźnika w 2009 roku wyniosła 13,4 i była wyższa od
średniego wskaźnika w powiecie gdańskim wynoszącego 13,1 (por. ryc. 20.).
Spośród gmin wiejskich powiatu Kolbudy zajęły drugie miejsce po gminie wiejskiej
Pruszcz Gdański ze wskaźnikiem 15,1. Ten sam wskaźnik dla miasta Gdańska
wyniósł 14,2, a zatem można stwierdzić, że mieszkańcy
gminy Kolbudy
charakteryzują się dużą przedsiębiorczością indywidualną.
Analizując zmiany wielkości wskaźnika na przestrzeni lat widać, że prawie we
wszystkich gminach wiejskich powiatu gdańskiego przedsiębiorczość indywidualna z
biegiem czasu wzrasta (por. ryc. 21.). Największe wzrosty odnotowały wymienione
już wyżej gminy Kolbudy i Pruszcz Gdański.
29
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Cedry
Wielkie
Kolbudy
Pruszcz
Gdański
Przywidz
Pszczółki
Suchy Dąb
Trąbki
Wielkie
Powiat
gdański
Ryc. 20. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na
100 mieszkańców w wieku produkcyjnym w gminach wiejskich powiatu gdańskiego w 2009
roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu
Statystycznego.
16,0
14,0
Cedry Wielkie
12,0
Kolbudy
10,0
Pruszcz Gdański
8,0
Przywidz
6,0
Pszczółki
4,0
Suchy Dąb
2,0
Trąbki Wielkie
0,0
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
Ryc. 21. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na
100 mieszkańców w wieku produkcyjnym w gminach wiejskich powiatu gdańskiego w latach
2000-2009.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu
Statystycznego.
Według danych z Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
gminę Kolbudy przez ostatnie dziesięć lat średnio rocznie rejestrowano w gminie
30
około 200 nowych osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą (por.
tab. 9). Najwięcej nowych podmiotów zgłoszono w roku 2001 oraz 2006.
Tab. 9. Liczba zgłoszonych nowych podmiotów gospodarczych w ewidencji Wójta Gminy
Kolbudy w latach 2000-2010.
Rok
Liczba zgłoszonych
podmiotów gospodarczych
2000
160
2001
235
2002
126
2003
134
2004
160
2005
185
2006
234
2007
202
2008
203
2009
203
do 27.08.2010
173
Źródło: dane Urzędu Gminy Kolbudy
7. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Oświata i edukacja
W roku 2009/10 w gminie Kolbudy funkcjonowały:
2 gimnazja, w tym 1 niepubliczne, z 19 oddziałami,
6 szkół podstawowych, w tym 2 niepubliczne, z 60 oddziałami,
7 przedszkoli, w tym 4 niepubliczne, z 16 oddziałami,
31
1 punkt przedszkolny niepubliczny z 2 oddziałami.
Liczba uczniów w szkołach podstawowych w gminie w roku szkolnym
2009/2010 wyniosła 1142 (por. tab. 10). Liczba uczniów uczęszczających do
gimnazjum wyniosła 424. Liczba dzieci korzystających z przedszkoli na terenie gminy
wyniosła 438. W porównaniu do roku szkolnego 2000/2001 liczba uczniów w
szkołach podstawowych wzrosła o 8%, natomiast w gimnazjach o 50%. Najwięcej
natomiast przybyło dzieci w przedszkolach, gdyż tu wzrost był ponad dwukrotny.
Wpływ na taką sytuację ma wysoki przyrost naturalny.
Tab. 10. Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach w latach 2000 -2010.
Szkoły
Gimnazjum
Kolbudy
Gimnazjum
Kowale
SP Kolbudy
2000/1
2001/2
2002/3
2003/4
2004/5
2005/6
2006/7
2007/8
2008/9
2009/10
282
452
475
496
538
657
538
518
469
410
X
X
X
X
X
X
X
X
x
14
670
632
619
630
613
546
663
631
605
622
114
118
107
101
110
115
109
100
114
132
SP Lublewo
57
56
46
48
48
79
81
81
68
72
SP Pręgowo
101
103
100
88
81
95
90
91
109
115
SP Buszkowy
114
93
86
89
79
79
73
66
61
64
X
X
X
X
X
X
59
103
127
137
2000/1
2001/2
2002/3
2003/4
2004/5
2005/6
2006/7
2007/8
2008/9
2009/10
92
100
100
108
100
116
111
110
114
112
27
26
31
26
25
25
26
25
27
26
24
29
27
26
24
23
27
26
30
25
38
40
26
26
28
48
48
60
60
60
26
27
29
31
34
40
40
40
35
50
X
X
X
X
X
X
X
X
X
91
X
X
X
X
X
X
X
X
x
24
X
X
X
X
X
x
50
50
SP Bielkówko
SP Kowale
Przedszkola
Kolbudy
Lublewo
Bielkówko
Bąkowo
Pręgowo
Kowale
Buszkowy
Punkt
X
X
Kowale
Źródło: dane Urzędu Gminy Kolbudy.
Pod względem dostępności do usług oświaty największy niedobór można
zaobserwować w miejscowości Kowale, gdzie jest młoda struktura społeczna,
wysoka liczba dzieci a brakuje tam publicznej szkoły podstawowej. Mieszkańcy
Kowal od lat dopominają się o budowę takiej placówki, jednak ze względu koszta nie
została ona do tej pory zrealizowana.
32
W ostatnich latach rodziło się coraz więcej dzieci, dopiero od roku 2009
można zauważyć wyhamowanie tendencji (por. tab. 11). Jednak wysoka dzietność
powoduje, że zapotrzebowanie na usługi opieki przedszkolnej oraz oświaty nie
będzie malało.
Tab. 11. Liczba dzieci według roku urodzenia w gminie Kolbudy.
Rok
Liczba
Rok
urodzenia
dzieci
rekrutacji
1997
162
1998
177
1999
186
2000
205
2001
166
2002
135
2003
143 2009/2010
2004
148 2010/2011
2005
158 2010/2011
2006
168 2011/2012
2007
196 2012/2013
2008
198 2013/2014
2009
175 2014/2015
Źródło: dane Urzędu Gminy Kolbudy.
Przewidując przyszłe zapotrzebowanie na miejsca w szkołach analizuje się
liczebność kolejnych roczników. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
w Kolbudach może spodziewać się w następnych latach wzrostu liczby uczniów (por.
tab. 12), tak samo jak szkoły w Lublewie i Pręgowie.
Tab. 12. Dzieci zameldowane w gminie Kolbudy wg roczników urodzenia w roku szkolnym
2009/2010.
ZKPiG
Kolbudy
ZKiW
Bielkówko
1997
84
1998
90
1999
106
2000
105
2001
98
2002
82
2003
98
2004
97
2005
98
2006
90
2007
117
2008
113
2009
122
Źródło: dane Urzędu Gminy Kolbudy.
NSP
Buszkowy
4
10
10
11
8
8
8
8
8
9
5
13
10
ZKiW
Lublewo
12
12
8
7
5
10
4
12
8
4
8
6
7
SP
Pręgowo
19
14
23
11
13
17
23
20
25
29
25
33
39
8
10
14
11
13
13
7
15
9
10
26
28
26
RAZEM
127
136
161
145
137
130
140
152
148
142
181
193
204
33
Kultura i sport
Ośrodkiem
działalności
kulturalnej
w
samej
gminie
są
Kolbudy,
a
koordynatorem Referat Kultury i Rekreacji Urzędu Gminy, który finansuje tę
działalność. Koła zainteresowań (taneczne, plastyczne, integracyjne) oraz Studium
Piosenki i Studium Malarstwa, a także Zespół Muzyczny Im-Puls prowadzą
systematyczną pracę z młodzieżą.
W gminie działa również
dorosły chór "Camerata Santa Cecilia", którego
repertuar opiera się o pieśni narodowe, ludowe i religijne. Chór został odznaczony w
styczniu 2010 roku nagrodą Pro Ecclesia et Populo, przyznawaną przez Radę
Koordynacyjną Gdańskich Stowarzyszeń Katolickich, za udział w życiu muzycznym i
kulturalnym regionu gdańskiego, szerzenie kultury śpiewaczej, koncerty w Polsce i
poza jej granicami.
W gminie funkcjonuje również młodzieżowa orkiestra dęta.
Corocznie każde sołectwo ma swoje małe święto, czyli festyn.
W gminie odbywa się co roku Festiwal Pianistyczny – Fermata. Początkiem
festiwalu były zainaugurowane w 1998 roku Pomorskie Warsztaty Pianistyczne, które
po 2 latach przekształciły się w festiwal. Odbywał się w Lublewie w scenerii końskiej
ujeżdżalni
przeobrażonej
w
salę
koncertową.
Festiwal
miał
charakter
międzynarodowy. Obecnie festiwalowe koncerty odbywają się także w innych
miejscowościach.
Od trzech lat organizowany jest w gminie Międzynarodowy Festiwal Muzyczny,
podczas którego koncerty odbywają się w Kościele p.w. Św. Floriana w Kolbudach.
Na terenie gminy corocznie odbywa się także wiele koncertów różnych
gatunków muzycznych.
Tab. 13. Obiekty kultury w gminie Kolbudy w 2010 roku.
Obiekty kultury
1.
Pomieszczenia Referatu Kultury w Kolbudach potocznie zwane „Domem Kultury”
2.
WDK Pręgowo
3.
Dom Kultury w Kowalach.
Źródło: dane Urzędu Gminy Kolbudy.
Działające w gminie zespoły sportowe finansowane są z budżetu gminy.
Najliczniejsze są drużyny piłki nożnej. Trzy z nich to oldboje. Jedna występuje w
rozgrywkach Pucharu Polski, dwie w klasie okręgowej oraz w klasie B. Działa 6
34
drużyn młodzieżowych biorących udział w rozgrywkach od Ligi Pomorskiego Związku
Piłki Nożnej po Ligę Powiatową. Dzieci i młodzież rozwijać mogą swoje sportowe
zainteresowania w sekcjach siatkówki, koszykówki, tenisa stołowego i ziemnego oraz
szkółce wschodnich sztuk walki Taekwondo.
Dobrze wyposażony w sprzęt jest klub żeglarski, który posiada jednostki
pływające typu "Orion", "Conrad" oraz kilka mniejszych. Przystań żeglarska, gdzie
ma siedzibę, jest własnością gminy, a szkolenia żeglarskie odbywają się na wodach
Jeziora Kolbudzkiego.
Tab. 14. Obiekty sportu i rekreacji w gminie Kolbudy w 2010 roku.
Obiekty sportu i rekreacji
1.
Stadion Kolbudy, ul. Polna (budynek socjalny, boisko boczne oraz korty tenisowe).
2.
Boisko piłkarskie w Kowalach, ul Glazurowa 1 (budynek socjalny i boisko).
3.
Kompleks sportowy w Łapinie (boisko piłkarskie, boisko do koszykówki).
4.
Boisko w Buszkowach.
5.
Boisko w Czapielsku.
6.
Boisko w Pręgowie.
7.
Boisko typu ORLIK Kolbudach (teren ZKPiG Kolbudy).
8.
Kompleks sportowo-rekreacyjny w Bąkowie (boisko piłkarskie, boisko do siatkówki).
9.
Boisko w Jankowie.
Źródło: dane Urzędu Gminy Kolbudy.
Służba zdrowia
Opiekę w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej sprawuje Ośrodek Zdrowia
w Kolbudach. Przyjmują tam czterej lekarze rodzinni.
W zakresie praktyki pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej świadczenie
wykonują trzy pielęgniarki, zatrudnione w NZOZ CARITAS Archidiecezji Gdańskiej w
Łapinie. Ponadto w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej świadczenia medyczne
wykonuje również położna środowiskowo-rodzinna i pielęgniarka w środowisku
nauczania i wychowania, która sprawuje opiekę pielęgniarską nad dziećmi oraz
młodzieżą w szkołach z terenu gminy Kolbudy. Wszystkie te podmioty ściśle
współpracują z praktykami lekarzy rodzinnych. Świadczenie stomatologiczne
sprawują dwie praktyki. Ponadto pacjenci mają możliwość korzystania z poradni
specjalistycznych: laryngologicznej, ginekologicznej i okulistycznej. Świadczenia
medyczne lekarskie i stomatologiczne udzielane są w budynku Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kolbudach. Ośrodek ten wyposażony jest
w podstawowy sprzęt medyczny, z którego korzystają wszyscy lekarze świadczący
usługi medyczne (aparaty EKG, spirometry, aparat USG, glukometry i aparat do
35
badania cholesterolu i TG, oftalmoskopy i otoskopy, zestawy do prowadzenia akcji
reanimacyjnej).
Poza godzinami otwarcia gabinetów (wolne soboty, niedziele i święta oraz w
godzinach o 18.00-8.00) pacjenci z gminy Kolbudy korzystają w przypadku nagłego
zachorowania z usług Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd. (opieka stacjonarna i
wyjazdowa). W sytuacjach koniecznych hospitalizacji mieszkańcy gminy kierowani są
do szpitali w Gdańsku (Gdański Uniwersytet Medyczny, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny Szpital Miejski Gdańsk Zaspa) lub Szpitala Specjalistycznego w
Kościerzynie.
Pomoc społeczna
Według danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w 2009
roku z pomocy społecznej skorzystało 445 mieszkańców gminy, czyli 3,4%
mieszkańców. W sumie świadczenia zostały przyznane 222 rodzinom. Świadczenia
przyznane w ramach zadań własnych gminy Kolbudy otrzymało 210 rodzin, o łącznej
liczbie 690 osób (por. tab. 15.). W 2009 roku 36 osób (35 rodzin) skorzystało
zarówno z pomocy w ramach zadań zleconych jak i własnych.
Tab. 15. Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną w 2009 r.
Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenie
Liczba
rodzin
Liczba osób w rodzinie
Świadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych i zadań własnych
( bez względu na ich rodzaj, formę,
liczbę oraz źródło finansowania )
445
222
703
Świadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych bez względu na
ich rodzaj, formę i liczbę
48
47
76
Świadczenia przyznane w ramach
zadań własnych bez względu na
ich rodzaj, formę i liczbę
433
210
690
Wyszczególnienie
Źródło: dane GOPS w Kolbudach.
W 2009 roku w gminie Kolbudy najwięcej osób skorzystało z tzw. innych
zasiłków celowych i w naturze. Taką pomoc uzyskało 155 rodzin o łącznej sumie 511
osób w rodzinach.
36
Najwięcej świadczeń – 20 282 - GOPS udzielił w ramach posiłków dla dzieci. Z
tej formy pomocy skorzystało 172 dzieci.
Gmina wypłaciła w 2009 roku 120 zasiłków okresowych, które trafiły do 31
rodzin. Z więcej niż jednej formy pomocy w ramach zadań własnych gminy
skorzystały 73 osoby.
Tab. 16. Liczba osób i rodzin, którym udzielono pomocy w podziale na poszczególne formy
pomocy – zadania własne gminy w roku 2009r.
Liczba osób,
którym przyznano
decyzja świad.
Liczba
świadczeń
Liczba rodzin
Liczba osób w
rodzinach
Razem
433
X
210
690
Zasiłki okresowe ogółem
31
120
31
88
Bezrobocia
13
53
13
46
Długotrwałej choroby
7
17
7
11
Niepełnosprawności
11
50
11
31
Schronienie
5
652
5
5
Posiłek
172
20 282
82
388
W tym dla dzieci
172
20 282
82
388
Usługi opiekuńcze ogółem
18
5 972
18
28
Zasiłki celowe na
pokrycie wydatków
powstałych w wyniku
zdarzenia losowego
4
5
4
16
Inne zasiłki celowe
i w naturze
276
X
155
511
w tym : specjalne
13
celowe
Źródło: dane GOPS w Kolbudach.
zasiłki
celowe specjalne
13
13
34
W tym z powodu:
W ramach zadań zleconych gminie pomoc w formie zasiłków stałych została
przekazana 48 osobom, z czego najwięcej, bo 71% trafiło do osób samotnie
37
gospodarujących (por. tab.17). Za 35 osób gmina opłacała składki na ubezpieczenie
zdrowotne. Te osoby skorzystały również z pomocy w formie zasiłku stałego.
Tab. 17. Liczba osób i rodzin, którym udzielono pomocy w podziale na poszczególne formy
pomocy – zadania zlecone gminie w roku 20098.
Forma pomocy
Liczba osób, którym
przyznano decyzją Liczba świadczeń
świadczenie
Liczba rodzin
Liczba osób
W rodzinach
Razem
48
X
47
76
ZASIŁKI STAŁE
48
454
47
76
Samotnie
gospodarującej
34
333
34
34
Pozostającej w
rodzinie
14
121
13
42
35
332
X
X
W tym przyznane dla osoby:
OPŁACENIE
SKŁADEK NA
UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE – za
niektóre osoby
uprawnione do
zasiłków stałych
Źródło: dane GOPS w Kolbudach.
8. Podsumowanie
Gmina
Kolbudy
charakteryzuje
się
dogodnym
położeniem
w
strefie
podmiejskiej Aglomeracji Trójmiejskiej. Z centralnie położonej w gminie miejscowości
Kolbudy do centrum Gdańska jest ok. 15 km, do centrum Gdyni ok. 30 km, do
ośrodka powiatowego – Pruszcza Gdańskiego ok. 11 km.
Największe wsie w gminie są korzystnie zlokalizowane w pobliżu Gdańska i
stanowią zaplecze osadnicze miasta. To położenie oraz oferta mieszkaniowa jest
główną przyczyną znacznego wzrostu liczby ludności w całej gminie, jak i w
poszczególnych miejscowościach. W stosunku do roku 2000 liczba ludności w gminie
wzrosła o ok. 80%. W okresie 2000-2010 największy wzrost liczby ludności
odnotowano we wsiach Kowale (prawie czterokrotny wzrost), Otomin, Bąkowo,
8
Od 01.08.2009 r. pomoc w formie zasiłku stałego oraz opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne jest zadaniem własnym gminy.
38
Lublewo Gdańskie i Jankowo Gdańskie. Ludność gminy Kolbudy stanowi 14,6%
ludności powiatu gdańskiego i gmina jest drugą pod względem liczby ludności gminą
wiejską w powiecie.
Na obszarze gminy Kolbudy najwięcej ludności zamieszkuje we wsi gminnej
Kolbudy, około 27% ogółu mieszkańców gminy. Na drugim miejscu znajduje się
miejscowość Kowale, a trzecią pozycję zajmuje Lublewo Gdańskie. Te trzy wsie w
sumie są zamieszkiwane przez 56,2% wszystkich mieszkańców gminy.
Mieszkańcy gminy Kolbudy to przede wszystkim ludzie młodzi w wieku 20-45
lat, a zatem w wieku produkcyjnym mobilnym. Jest to duży atut gminy, gdyż osoby w
tym wieku są zazwyczaj aktywne zawodowo i przynoszą gminie dochód w postaci
podatku. Wśród mieszkańców gminy największy jest udział ludności w wieku 30-39
lat.
Tylko niewielki odsetek mieszkańców zmuszony był korzystać z pomocy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W strukturze wieku mieszkańców w przedziale wiekowym 25-34 lata
występują znaczne nadwyżki liczby kobiet w stosunku do liczby mężczyzn. Jest to o
tyle niepokojące, że jest to tzw. wiek gospodarstwotwórczy, a zatem mieszkanki
gminy Kolbudy mogą mieć trudności w znalezieniu partnera na terenie swojej gminy.
Pozytywnym symptomem jest duża liczebność najmłodszych roczników,
szczególnie grupy wieku od 0 do 4 lat. Spowodowane to jest rozrodczością osób z
wyżu demograficznego lat 80tych, ale świadczy również o sprzyjających warunkach
do zakładania rodziny na obszarze gminy.
W gminie wzrasta udział osób w wieku produkcyjnym, natomiast maleje udział
osób w wieku przedprodukcyjnym. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym utrzymuje
się na ustabilizowanym poziomie. Udział grupy wieku przedprodukcyjnej jest jednak
nadal
wyższy
od
udziału
grupy
poprodukcyjnej,
co
świadczy
o
młodym
społeczeństwie. Udział grupy poprodukcyjnej jest w gminie Kolbudy znacznie niższy
od średniej dla obszarów wiejskich w Polsce.
W gminie Kolbudy w ostatnich latach liczba urodzeń wzrastała. Rok 2008 był
rekordowy pod tym względem. Natomiast zgony utrzymują się na w miarę stabilnym
poziomie ok. 60-70 osób rocznie. Wskaźnik liczby zgonów na 1000 mieszkańców był
znacznie niższy od średniego wskaźnika dla obszarów wiejskich w Polsce oraz
niższy od średniego wskaźnika dla powiatu gdańskiego.
39
Wskaźnik przyrostu naturalnego w gminie Kolbudy był znacząco wyższy od
średniego wskaźnika dla obszarów wiejskich w Polsce. Również na tle powiatu
gmina Kolbudy osiągnęły wyższy średni wskaźnik.
Ze względu na dodatni przyrost naturalny oraz dużą liczbę dzieci
zapotrzebowanie na usługi opieki przedszkolnej oraz oświaty nie będzie malało. Pod
względem dostępności do usług oświaty największy niedobór można zaobserwować
w miejscowości Kowale, gdzie jest młoda struktura społeczna, wysoka liczba dzieci a
brakuje tam publicznej szkoły podstawowej
Jedynie pod względem wskaźnika małżeństw na 1000 mieszkańców gmina
Kolbudy osiąga niższy wskaźnik w porównaniu z powiatem, jak i obszarami wiejskim
w Polsce.
Gmina Kolbudy od lat charakteryzuje się dodatnim saldem migracji, co
oznacza, że co roku więcej osób do gminy napływa niż z niej odpływa. W ciągu
ostatnich dziesięciu lat saldo migracji kształtowało się na poziomie od 170 osób do
prawie 500 osób. Zdecydowana większość nowych mieszkańców przeprowadziła się
na teren gminy z miast.
Największy odsetek osób pracujących w gminie Kolbudy zatrudniony jest
przemyśle i budownictwie oraz w usługach. Natomiast pracujący w rolnictwie,
łowiectwie i leśnictwie oraz w rybactwie stanowią wielkość marginalną.
Poziom bezrobocia w gminie począwszy od 2003 roku systematycznie maleje,
z niewielkim wzrostem w roku 2009, co było spowodowane globalnym kryzysem
gospodarczym. Poziom ten w 2009 roku w gminie Kolbudy był najniższy na tle
pozostałych gmin wiejskich powiatu gdańskiego. Również na tle powiatu oraz
województwa, a nawet w porównaniu z sąsiednim miastem Gdańsk udział
bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w gminie był najniższy
Bezrobotni mieszkańcy gminy Kolbudy to przede wszystkim osoby nisko
wykwalifikowane, najczęściej w wieku 26-45 lat. Osoby pozostające bez pracy to
głównie osoby tzw. trwale bezrobotne, czyli mające status bezrobotnego powyżej 12
miesięcy. Ich odsetek to prawie 70% ogółu bezrobotnych
Gmina
Kolbudy
charakteryzuje
się
dużymi
walorami
krajobrazowymi.
Urozmaicona rzeźba terenu, bogata sieć hydrograficzna oraz szata roślinna wpływa
na atrakcyjność turystyczną gminy. Jednak na dzień dzisiejszy gmina charakteryzuje
się umiarkowanym rozwojem turystycznej bazy noclegowej. Według danych z 2009
40
roku baza noclegowa w gminie obejmuje 8 obiektów a liczbę miejsc noclegowych w
gminie Kolbudy ocenia się na 685.
Dzięki swojemu położeniu w sąsiedztwie Aglomeracji Trójmiejskiej gmina
Kolbudy posiada dogodne warunki do rozwoju gospodarczego. Gmina utraciła wiejski
charakter, a struktura podmiotów gospodarczych w gminie charakterystyczna jest dla
miast. Funkcjonujące tu podmioty nie są skierowane na zaspokojenie potrzeb
endogenicznych, a ich działalność wykracza poza granice gminy. Dodatkowo
mieszkańcy
gminy
Kolbudy
charakteryzują
się
dużą
przedsiębiorczością
indywidualną.
41
BIBLIOGRAFIA:
Dane Urzędu Gminy Kolbudy
Dane z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego
Diagnoza obszaru objętego działaniem zintegrowanej strategii rozwoju obszarów
wiejskich. Teren Gminy Kolbudy.
Gmina Kolbudy Górne. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego 1999-2015.
Program Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy
Kolbudy na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011.
Część 1. Raport o stanie środowiska. Sierpień 2004. Gdańsk.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolbudy na lata 2008-2011 z perspektywą
na lata 2012-2015. Czerwiec 2009.
Program Gospodarki Odpadami dla Gminy Kolbudy na na lata 2008-2011 z
perspektywą na lata 2012-2015. Czerwiec 2009.
Raport Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Kolbudy, styczeń 2009. Kolbudy.
Rocznik Statystyczny Województwo Pomorskie 2009. Podregiony, Powiaty, Gminy.
Urząd Statystyczny w Gdańsku.
Strona internetowa Urzędu Gminy Kolbudy – www.kolbudy.pl
SPIS TABLIC
Tab. 1.
Użytkowanie gruntów w gminie Kolbudy (stan na lipiec 2010 r.)
Tab. 2.
Liczba ludności w miejscowościach gminy w latach 2000, 2005 i 2010
(stan na dzień 13 lipca).
Tab. 3.
Udział ludności w grupach wieku w gminie Kolbudy na koniec 2009
roku.
Tab. 4.
Ruch naturalny ludności w gminie Kolbudy w latach 2000-2009.
Tab. 5.
Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały w gminie Kolbudy w latach
2000-2009.
Tab. 6.
Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w gminach
wiejskich powiatu gdańskiego.
Tab. 7.
Liczba obiektów zabytkowych w poszczególnych miejscowościach
Gminy Kolbudy.
Tab. 8.
Baza noclegowa w gminie Kolbudy w 2009r.
Tab. 9.
Liczba zgłoszonych nowych podmiotów gospodarczych w ewidencji
Wójta Gminy Kolbudy w latach 2000-2010.
Tab. 10.
Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach w latach 2000 -2010.
Tab. 11.
Liczba dzieci według roku urodzenia w gminie Kolbudy.
Tab. 12.
Dzieci zameldowane w gminie Kolbudy wg roczników urodzenia w roku
szkolnym 2009/2010.
Tab. 13.
Obiekty kultury w gminie Kolbudy w 2010 roku.
Tab. 14.
Obiekty sportu i rekreacji w gminie Kolbudy w 2010 roku.
Tab. 15.
Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną w 2009 r.
Tab. 16.
Liczba osób i rodzin, którym udzielono pomocy w podziale na
poszczególne formy pomocy – zadania własne gminy w roku 2009r.
Tab. 17.
Liczba osób i rodzin, którym udzielono pomocy w podziale na
poszczególne formy pomocy – zadania zlecone gminie w roku 2009.
SPIS RYCIN
Ryc.1.
Liczba ludności w gminie Kolbudy w latach 2000-2009.
Ryc.2.
Liczba mieszkańców wg miejscowości w latach 2000, 2005 oraz 2010.
Ryc.3.
Piramida płci i wieku mieszkańców gminy Kolbudy w 2009 r.
Ryc.4.
Udział ludności w grupach wieku w gminie Kolbudy w wybranych latach.
Ryc.5.
Przyrost naturalny na 1000 ludności w gminie Kolbudy w latach 20002009.
Ryc.6.
Saldo migracji w gminie Kolbudy w latach 2000-2009.
Ryc.7.
Struktura zameldowań do gminy Kolbudy w latach 2000-2009.
Ryc.8.
Struktura wymeldowań z gminy Kolbudy w latach 2000-2009.
Ryc.9.
Pracujący w gminie Kolbudy w latach 2000-2008.
Ryc.10.
Pracujący według rodzajów działalności w gminach wiejskich powiatu
gdańskiego w 2008 roku.
Ryc.11.
Liczba bezrobotnych w gminie Kolbudy w latach 2005-2010.
Ryc.12.
Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w gminie
Kolbudy w latach 2003-2009.
Ryc.13.
Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w gminie
Kolbudy na tle powiatu, województwa i miasta Gdańsk w latach 20032009.
Ryc.14.
Struktura bezrobotnych według wykształcenia w gminie Kolbudy w 2009
roku.
Ryc.15.
Struktura bezrobotnych według wieku w gminie Kolbudy w 2009 roku.
Ryc.16.
Struktura bezrobotnych według okresu posiadania statutu osoby
bezrobotnej w gminie Kolbudy w 2009 roku.
Ryc.17.
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w
gminie Kolbudy w latach 2000-2009.
Ryc.18.
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON
według wybranych sekcji w gminie Kolbudy w 2008 roku.
Ryc.19.
Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 ludności w
gminach wiejskich, powiecie gdańskim oraz mieście Gdańsk w roku
2009.
Download