Dotacje dla MŚP planujących wdrożenie innowacji

advertisement
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Finansowanie działań inwestycyjnych w latach 2014 -2020:
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R:
-
Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Zmiany w stosunku do konkursów z lat 2007-2013:
 konkurs zamknięty – kryteria oceny projektów;
 tryb oceny: ocena formalna: 30 dni , ocena merytoryczna: 60 dni
 rezygnacja z opinii o innowacyjności;
 panel ekspertów, prezentacja Wnioskodawcy;
 zwiększenie maksymalnej wartości premii technologicznej z 4 do 6 mln zł
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Uprawnieni Beneficjenci: MSP
Minimalna kwota wsparcia/wartość projektu: brak
Maksymalna kwota wsparcia: maksymalna wysokość premii technologicznej
6 mln zł
Intensywność wsparcia: zgodnie z mapą pomocy - mikro, małe
przedsiębiorstwo – 55 %, średnie przedsiębiorstwa 45 %
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Instytucja Wdrażająca: BGK
Alokacja dla Poddziałania: 422 mln euro
Na co: wdrożenie innowacji technologicznych (produktowych, procesowych),
realizacja inwestycji technologicznej
Alokacje : I konkurs 753 mln zł, na II konkurs przewidziano 500 mln zł
Kiedy: 2017 rok
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Inwestycja technologiczna - inwestycja polegająca na:
- zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej
podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do
dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów,
procesów lub usług albo
- wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie
wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas
wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów
lub usług;
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Nowa technologia – technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub
wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub
nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych
lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług
Zmiana w stosunku do definicji obowiązujących w poprzednim okresie
programowania.
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem
środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia.
Przykład !
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Koszty kwalifikowalne:
 zakup, wytworzenie a także koszty montażu i uruchomienia nowych
środków trwałych,
 zakup, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków
trwałych.
 zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy
budynków, budowli lub ich części.
 zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji,
know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej.
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Koszty kwalifikowalne c.d.:
 zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup
prawa użytkowania wieczystego oraz koszty związane z najmem lub
dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesione do dnia
zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że
umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od
przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,
do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
 wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia,
ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia
nowej technologii do limitu 50 % tych kosztów
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Procedura:
1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu
technologicznego (75% wartości kosztów kwalifikowalnych)
2. Lista banków współpracujących:
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/banki-wspolpracujace/
2. Przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie wraz z promesą
stanowiącą załącznik do wniosku o dofinansowanie
3. BGK rozpatruje wniosek o dofinansowanie zgodnie z kryteriami dla poddziałania
4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, BGK przyznaje promesę premii
technologicznej.
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
5. Następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową
UWAGA: dopiero po informacji z BGKu!
6. BGK zawiera z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
7. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie
realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu projektu.
8. Spłata następuje na wskazany przez bank kredytujący rachunek do wysokości części
kapitału kredytu pozostającej do spłaty na dzień wypłaty premii technologicznej
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Ocena merytoryczna:
Kryterium
Punktacja, w tym
minimalna
0-1
Min. 1
0; 2,5; 4,5
Min. „-”
0-9
Min:
1
w
podkryterium A
Zgodność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu oraz
przedmiotu projektu z wymogami dla poddziałania
Innowacyjność technologii planowanej do wdrożenia w ramach
projektu
Nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu (towaru,
procesu, usługi) – zapotrzebowanie, powielenie istniejących rozwiązań,
międzynarodowe oddziaływanie rezultatu, uniwersalność rozwiązania,
atrakcyjność rezultatu/wprowadzenie na rynek
Wydatki zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowalnych , są 0-1
niezbędne i powiązane funkcjonalnie
Min. 1
Projekt dotyczy inwestycji początkowej
0-1
Min 1
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Ocena merytoryczna:
Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego 0-1
rozwoju,
Min. 1
Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają 0-1
założone cele projektu
Min. 1
0-1
Przygotowanie projektu do realizacji
Min. 1
KIS lub branże
wysokich lub średnio-wysokich technologii lub 0-3
zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z Min. „-”
klasyfikacją Eurostat.
Członkostwo Krajowym Klastrze Kluczowym
0; 0,5
Min. „ -”
3.2.1 Badania na rynek
Uprawnieni Beneficjenci: MSP
Na co: wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych
przez przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie, wskazujących na
możliwość ich opłacalnego wykorzystania w działalności gospodarczej
przedsiębiorcy.
Celem wdrożenia wyników prac B+R oraz efektem projektu musi być
wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub
usług innowacyjnych co najmniej w skali kraju!
3.2.1 Badania na rynek
Instytucja Wdrażająca: PARP
Alokacja dla Poddziałania: 1047,89 mln euro
Minimalna wartość projektu: 10 mln zł
Maksymalna kwota wsparcia:
Część badawcza: 450 tys zł
Doradztwo: 500 tys zł
Część badawcza, doradcza i inwestycyjna: Maksimum 20 mln PLN
Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych : 50 mln EUR (1 mln na
część doradczą, 1 mln na część badawczą)
3.2.1 Badania na rynek
Alokacje na konkurs: I konkurs 1 042 mln zł udzielone dofinansowanie ;
II konkurs przewidziano 1 000 mln zł
Alokacja dla Poddziałania: 1047,89 mln euro
Następny konkurs: 2017 rok
3.2.1 Badania na rynek
Intensywność wsparcia:
dla działań inwestycyjnych zgodnie z mapą pomocy – przedsiębiorcy z terenu
woj. kuj-pom. ,mikro, małe: 55%, średnie: 45 %.
dla części badawczej – eksperymentalne prace rozwojowe: 35% średni
przedsiębiorcy; 45% mikro i mali przedsiębiorcy kosztów kwalifikowanych
dla części doradczej: 50 % kosztów kwalifikowanych
3.2.1 Badania na rynek
Koszty kwalifikowalne:
W ramach części badawczej koszty eksperymentalnych prac rozwojowych
- koszty wynagrodzeń personelu: badaczy,
techników i pozostałych
pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy
danym projekcie,
- koszty badań wykonywanych na podstawie umowy wiedzy i patentów
zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez
podmioty zewnętrzne , koszty usług doradczych i równorzędnych na cele
projektu
- koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych
produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu i
niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R)
3.2.1 Badania na rynek
Koszty kwalifikowalne:
Część doradcza: koszty usług doradczych koniecznych do wdrożenia prac
B+R, świadczonych przez zewnętrznych doradców.
Część inwestycyjna: koszty inwestycji (nabycie, wytworzenie) w rzeczowe
aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Koszty związane z
nabyciem nieruchomości niezabudowanej, zabudowanej bądź leasingiem
tych nieruchomości do 10 % kosztów kwalifikowanych , i te same koszty +
koszty zakupu robót i materiałów budowlanych nie mogą przekroczyć 20%
kosztów kwalifikujących się do wsparcia i stanowią nie więcej niż 5 mln zł.
3.2.1 Badania na rynek
Ocena projektów:
 ocena formalna: Wnioskodawca, projekt (30 dni)
 ocena merytoryczna: Panel Ekspertów (60 dni)
3.2.1 Badania na rynek
Kryteria formalne:
Kryterium formalne specyficzne:
1.
Status MSP
2.
Wnioskodawca przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym
(trwającym przynajmniej 12 msc.) w okresie 3 lat poprzedzających rok,
w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnął przychody za
sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln PLN
3.2.1 Badania na rynek
Kryterium formalne specyficzne:
3. Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub
zgłoszonych do ochrony patentowej lub dotyczących zgłoszonego wzoru
użytkowego
W przypadku wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej oraz
zgłoszonych rozwiązań dla uzyskania wzoru użytkowego wymagane jest
dołączenie raportu o stanie techniki, w którym dany wynalazek, zgłoszenie do
wzoru użytkowego został oceniony we wszystkich kategoriach na poziomie
„A”.
3.2.1 Badania na rynek
Kryterium merytoryczne – min 13 punktów
max 17 punktów
Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych
(terminy prac, efekty prac, dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie prac B+R – kopie
dokumentów księgowych)
Przygotowanie projektu do realizacji
1. spójność i przygotowanie projektu
2. ryzyko projektu
3. zasoby techniczne i kadrowe
4. kadra zarządzająca
Wydatki w ramach projektu są racjonalne i uzasadnione z punktu
widzenia zakresu i celu projektu
Zmiana: W przypadku, gdy korekta wydatków spowoduje przekroczenie limitów
procentowych kategorii wydatków określonych dla poddziałania - kryterium uznaje się za
niespełnione.
Ilość punktów/
minimum
punktowe
0-1
Min „1”
0-1
Min „1”
0-1
Min „1”
3.2.1 Badania na rynek
Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają
założone cele projektu
0-1
Min „1”
Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu
0-1
Min „1”
Inwestycja początkowa – w odniesieniu do innowacji produktowej
0-1
Min „1”
- inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z
założeniem nowego zakładu,
- inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z
dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio
nieprodukowanych w zakładzie
3.2.1 Badania na rynek
Pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju,
(zasada 4R – reduce, reuse, recycle, repair)
0-1
Min „1”
Innowacyjność produktu - (nowość, potencjał produktu , zakres
technologii)
0-5
Min „2”
Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu
(konkurencyjność, zapotrzebowanie, zdefiniowanie rynku
docelowego, efektywność i realność wprowadzenie produktu na
rynek, opłacalność rozwiązania, założenia projektu)
0-3
Min „1”
Krajowa Inteligentna Specjalizacja
0-1
Min „-”
Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego
0-1
Min „-”
3.2.1 Badania na rynek
Duże zainteresowanie konkursem !
I Konkurs - 407 złożonych wniosków o dofinansowanie w konkursie nr 1!
II konkurs – 197 wniosków na 2,51 mld zł.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Zapraszamy do kontaktu!
Agnieszka Zaremba
Konsultant KSI
E [email protected]
T 52 58 59 168
T 609 286 668
www.pracodawcy.info.pl
Download