Promocja zdrowia seniorów

advertisement
Promocja
zdrowia
seniorów
Joanna Świerczek
Sposób myślenia o
zdrowiu
− pozytywne myślenie o zdrowiu – przejawia się traktowaniem zdrowia i jego
posiadania jako czegoś, co daje możliwość działania, aktywności, realizowania
własnych potrzeb
− negatywne myślenie o zdrowiu – to myślenie o zdrowiu w kontekście jego
braku – jako czegoś, czego brak nie pozwala na wykonywanie różnych
czynności, aktywność (jest to zdecydowanie częstszy sposób myślenia o
zdrowiu)
 Mimo wysokiej wartości przypisywanej zdrowiu, przyznajemy, że w życiu
codziennym zdrowiu nie poświęca się dużej uwagi (szczególnie w okresie
aktywności zawodowej)
 Zdrowie jest zazwyczaj utożsamiane z kondycją fizyczną – brak zdrowia
oznacza niemożność wykonywania pewnych fizycznych czynności
(podnoszenie ciężkich przedmiotów, praca w ogrodzie, intensywny
wysiłek etc.)
Opracowano na podstawie Badania na temat programów zdrowotnych Warszawa, grudzień 2010
Znaczenie zdrowia – etapy życia
Respondenci twierdzą, że zdrowie jest ważne dla wszystkich, jednakże na
różnych etapach życia myśli się o zdrowiu inaczej
DZIECIŃSTWO I
MŁODOŚĆ
W okresie
dzieciństwa i
młodości nie myśli się
o zdrowiu wcale lub
prawie wcale.
Wszyscy respondenci
zaznaczają, że w tym
okresie zdrowia jest
najwięcej. Jest to czas,
w którym nie ma
żadnej potrzeby, aby
myśleć o zdrowiu.
Dla dzieci i młodych –
zdrowie ma małe
znaczenie.
DOJRZEWANIE
Dojrzewanie jest
okresem, w którym
często zdrowie jest
niszczone – jest to
czas, w którym
pojawia się najwięcej
zagrożeń dla zdrowia
(używki,
ryzykanctwo),
połączonych z
brakiem wyobraźni i
niechęcią do dbania o
zdrowie.
Dojrzewający nie
przykładają do niego
wagi.
AKTYWNOŚĆ
ZAWODOWA
Okres aktywności
zawodowej: pojawia się
rodzina, o którą trzeba
zadbać, kariera, którą trzeba
„zrobić”, jest okresem, w
którym myślenie o własnym
zdrowiu jest oceniane do
pewnego stopnia jako
przejaw egocentryzmu.
Zdrowie znajduje się
wówczas nisko na liście
priorytetów; wyższe miejsca
zajmują rodzina, praca,
obowiązki domowe.
Znaczenie zdrowia zaczyna
wzrastać.
EMERYTURA
Emerytura to czas, w
którym najwięcej
uwagi poświęca się
zdrowiu – jest ono w
cenie, ponieważ „się
kończy”; jest czas na
jego pielęgnację i silna
potrzeba, aby ocalić
go jak najwięcej.
Zdrowie jest
najważniejsze –
zarówno na poziomie
deklaracji jak i
codziennych
aktywności.
Czynniki wpływające na myślenie o zdrowiu
Sposób myślenia o zdrowiu i stopień uwagi, jaki poświęca się mu w codziennym
życiu jest zależny od różnych czynników
WERYFIKACJA
Czynniki
sprzyjające
myśleniu o
zdrowiu
Czynniki
utrudniające
myślenie o
zdrowiu
TRAUMATYCZNE
STANU ZDROWIA U
DOŚWIADCZENIA
LEKARZA
WIEK
PRZYPADKOWA
WERYFIKACJA
STANU ZDROWIA
BRAK PROBLEMÓW
ZE ZDROWIEM
CODZIENNE
OBOWIĄZKI,
RUTYNA (INNE
PRIORYTETY)
MAŁA
UNIKANIE
PROBLEMÓW I
NEGATYWNE
MYŚLENIE
AKTYWNOŚĆ
Czynniki sprzyjające myśleniu o zdrowiu
TRAUMATYCZNE
DOŚWIADCZENIA
WERYFIKACJA STANU
ZDROWIA U LEKARZA
PRZYPADKOWA
WERYFIKACJA STANU
ZDROWIA
WIEK
Najczęściej są związane z własnym złym stanem zdrowia albo groźną
chorobą lub śmiercią kogoś z bliskiego otoczenia – członka rodziny,
przyjaciela. Jest to najbardziej bezpośredni impuls, który rozpoczyna
proces myślenia i dbania o zdrowie.
Wizyta u lekarza może zaowocować zidentyfikowaniem poważnej lub
przewlekłej choroby lub ogólnego złego stanu zdrowia. Wizyta może być
zarówno przypadkowa (rutynowe badania pracownicze, wizyta u okulisty
etc.) jak i planowana, powodowana pojawiającą się okazją (np. badania w
programie zdrowotnym), przy czym te drugie rzadziej stanowią impuls.
Sporadycznie –weryfikują swój stan zdrowia. Może się to zdarzyć podczas
wchodzenia po schodach, wykonywania prac domowych lub czynności,
które wykonujemy sporadycznie, że pojawiające się wtedy oznaki,
świadczące o pogorszeniu stanu zdrowia (zadyszka, ból), skłaniają do
refleksji na temat stanu zdrowia.
Wiek wiąże się z postanowieniami związanymi z dbaniem o siebie w
szerszym kontekście, obejmującym także zdrowie. Stajemy się wtedy
bardziej refleksyjni i świadomi zagrożeń, wynikających z niedbania o
zdrowie. Zazwyczaj jednak jest to związane ze zmianą stylu życia oraz z
weryfikacją stanu zdrowia.
Czynniki utrudniające myśleniu o zdrowiu
BRAK PROBLEMÓW ZE
ZDROWIEM
CODZIENNE
OBOWIĄZKI, RUTYNA
(INNE PRIORYTETY)
UNIKANIE
PROBLEMÓW I
NEGATYWNE
MYŚLENIE
MAŁA AKTYWNOŚĆ
Ludzie zdrowi i osoby, których najbliżsi nie chorują nie są zmotywowani do
podejmowania działań profilaktycznych ani nawet samego tematu zdrowia. Zazwyczaj
traktują zdrowie jako coś zwyczajnego, oczywistego, nie widzą potrzeby dbania o
zdrowie, nie czują, że zaniedbania mogą doprowadzić do jego pogorszenia, a w końcu
utraty.
Codziennie są rzeczy „bieżące”, wymagające działania. Myślenie i dbanie o
zdrowie wymaga włożenia dodatkowego, dużego wysiłku w znalezienie czasu
między „bieżącymi” sprawami. Zdrowie jest spychane na dalsze miejsca na liście
„spraw do zrobienia”. Często też – myśli się o nim krótkoterminowo, stosując co
najwyżej doraźne działania (dodawanie sałatki do niezdrowego obiadu, łykanie
multiwitamin i suplementów diety, etc.).
Często wspominaną postawą jest postawa, polegająca na „chowaniu głowy w
piasek” i udawaniu, że problem nie istnieje. Jest to często wynik negatywnego
myślenia o zdrowiu, ale także lęku przed chorobą, który jest silniejszy niż obawy
o jej konsekwencje. Często owocuje silną niechęcią do wizyt u lekarzy. Jest to
postawa trudna do zmiany.
Mała aktywność cechuje ludzi, którzy są mało skłonni do działania, mają
wytworzone silne, nieuświadomione mechanizmy unikania wysiłku i problemów.
Dlatego też – ponieważ myślenie o zdrowiu zawsze doprowadziłoby ich do
refleksji, że muszą zacząć o nie dbać – starają się unikać tego tematu.
Czynniki wpływające na zdrowie i działania
prozdrowotne
RUCH,
ODŻYWIANIE SIĘ I
DIETA
STRES, PRACA,
AKTYWNOŚĆ
RELACJE Z LUDŹMI
CZYNNIKI
FIZYCZNA
KONTROLOWALNE
NAŁOGI I UŻYWKI
Czynniki uświadamiane
GENY
ŚRODOWISKO I
OTOCZENIE
CZYNNIKI NIEKONTROLOWALNE
BIERNOŚĆ,
DELEGOWANIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
Czynniki
nieuświadamiane
ZŁY WIZERUNEK SŁUŻBY LEKCEWAŻENIE CHORÓB
ZDROWIA
Czynniki wpływające na zdrowie i działania prozdrowotne
Czynniki kontrolowalne, traktowane jako część wiedzy powszechnej – wiedzą o nich
wszyscy i jeśli ktoś je ignoruje, to są sam sobie jest winny, jeśli podupada na zdrowiu
(z wyłączeniem dzieci, za których zdrowie i edukację odpowiedzialni są rodzice)
ODŻYWIANIE SIĘ I
DIETA
STRES, PRACA,
RELACJE Z LUDŹMI
Wymieniając czynniki wpływające na zdrowie, na pierwszym miejscu
umieszcza się dietę, rozumianą na dwa sposoby. Dieta jako racjonalny
sposób odżywiania się – jedzenie zdrowych rzeczy i unikanie niezdrowych
(fastfoody, żywność przetworzona) jest rzeczą oczywistą, podstawowym i
koniecznym czynnikiem w kontekście dbania o zdrowie. Drugie rozumienie
odżywiania się to dbanie również o odpowiedni dobór składników –
unikanie produktów spożywczych zawierających substancje niezdrowe
(konserwanty, E, cukry etc.). Jest to „bardziej zaawansowane” rozumienie
diety, wymagające dużego wysiłku wkładanego w poszukiwanie produktów
i wysokich kompetencji – świadomości co jest zdrowe, a co nie.
Stres jest wymieniany jako jeden z najbardziej zagrażających zdrowiu
elementów dzisiejszego świata. Jest on najczęściej wynikiem pracy: lęku
przed jej utratą, wysokiego stopnia konkurencyjności rynku, „wyścigu
szczurów”. Pewną równowagę dla stresu mogą stanowić dobre relacje z
ludźmi – spokojna sytuacja rodzinna, dobre relacje ze współpracownikami.
Jednak problemy w obszarze relacji międzyludzkich mogą stać się
dodatkowym elementem stresogennym
Czynniki wpływające na zdrowie i działania prozdrowotne
RUCH,
AKTYWNOŚĆ
FIZYCZNA
NAŁOGI I UŻYWKI
Wszyscy traktują ruch i aktywność fizyczną jako sposób na dbanie o dobry
stan zdrowia. Jednocześnie uznają brak ruchu za pewną drogę do utraty
zdrowia. Mimo to, większość jest mało aktywna ruchowo, nie uprawia
sportów i unika wysiłku fizycznego.
Używki uznawane są za duże zagrożenie dla zdrowia. Głównym
niebezpieczeństwem wśród używek są papierosy – ze względu na ich silne
właściwości uzależniające i wysoką szkodliwość. Inne używki (alkohol,
narkotyki) są uznawane za mniej powszechne, ale bardziej destrukcyjne
Czynniki niekontrolowalne są czymś, na co nikt nie ma wpływu – niektórych rzeczy,
nawet przy najsilniejszej woli i motywacji nie da się ominąć
GENY
ŚRODOWISKO I
OTOCZENIE
Są osoby, które rodzą się z predyspozycjami do pewnych chorób (zwłaszcza
do chorób kardiologicznych i związanych ze stawami). Takie osoby nie mają
wystarczająco dużego wpływu na zdrowie, trudno jest też im pomóc.
Coraz więcej osób żyje w warunkach, które szkodzą zdrowiu. Czynniki
szkodliwe to przede wszystkim wysokie natężenie hałasu oraz
zanieczyszczone powietrze, sąsiedztwo ośrodków przemysłowych (fabryki,
elektrownie, oczyszczalnie ścieków) i brak kontaktu z naturą.
Czynniki wpływające na zdrowie i działania prozdrowotne
Czynniki nieuświadamiane są charakterystyczne raczej dla osób aktywnych zawodowo.
Najczęściej uświadomienie sobie działania tych czynników jest równoznaczne z
rozpoczęciem dbania o zdrowie
BIERNOŚĆ,
DELEGOWANIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZŁY WIZERUNEK
SŁUŻBY ZDROWIA
LEKCEWAŻENIE
CHORÓB
Dbanie o zdrowie często jest delegowane na inne osoby – zarówno na innych
członków rodziny (np. żonę), jak i na lekarzy. Osoby bierne w kwestii
zdrowia często zrzucają odpowiedzialność na innych, sami pozostając
bezrefleksyjni. Osoby takie mają wrażenie dbania o zdrowie – wykonując
minimalny wysiłek zdejmują z siebie ciężar odpowiedzialności – chociaż ich
dbanie o zdrowie jest niepełne, fragmentaryczne i „udawane”.
Wizerunek służby zdrowia – długie kolejki, trudności z otrzymaniem
skierowania do specjalisty od lekarza rodzinnego, bardzo długi okres
oczekiwania na zabiegi oraz nieprzychylna atmosfera w gabinetach
sprawiają, że respondenci niechętnie chodzą do lekarzy. Nakłada się na to
przekonanie, że lekarze często myślą bardziej o ekonomicznej wydajności
przychodni i szpitali niż o dobru pacjentów.
Mniej powszechną, ale zauważalną przez wszystkich postawą jest
lekceważenie chorób. Wynika ono z przekonania, że dbanie o zdrowie jest
tylko próbą doszukiwania się chorób, hipochondrią. Osoby lekceważące
choroby często zrzucają odpowiedzialność za zły stan zdrowia na czynniki
zewnętrzne, na które nie mają wpływu.
Za symboliczny początek międzynarodowej
aktywności związanej ze starzeniem się ludności uznać
można 1969 r., kiedy to na XXIV sesji Zgromadzenie
Ogólne ONZ zaleciło Sekretarzowi Generalnemu
przygotowanie raportu na temat starzenia się ludności
i problemów ludzi starych.
W 1973 r. Zgromadzenie Ogólne przyjęło rezolucję
dotyczącą osób starszych. Wskazano w niej na
nasilanie się procesu demograficznego starzenia się
świata.
W dokumentach ONZ opublikowanych w późniejszych
latach proces starzenia się ludności świata
scharakteryzowany został jako: bezprecedensowy w
historii świata, powszechny (choć zróżnicowany w
czasie i przestrzeni), doniosły dla wszystkich dziedzin
życia oraz trwały i nieodwracalny (World Population
Ageing 2002, s. XXXIV–XXXV).
Pojawił się w tym dokumencie bardzo ważny postulat
prowadzenia zintegrowanej — a nie sektorowej —
polityki na rzecz ludzi starych i włączania jej w plany
rozwoju społecznego i gospodarczego
poszczególnych krajów. Przy czym polityka społeczna
nie powinna ograniczać się do tworzenia osłony
socjalnej, ale stwarzać seniorom warunki do
samorealizacji.
Za główne obszary, w ramach których powinna być
prowadzona polityka wobec ludzi starych, uznano:
 zdrowie i wyżywienie,
 ochronę starszych konsumentów,
 mieszkanie i środowisko,
 rodzinę,
 ochronę socjalną,
 utrzymanie dochodów i zatrudnienie.
Zwracano uwagę na m.in. konieczność zachowania
społecznej równowagi pomiędzy różnymi grupami
wiekowymi
unikania
(przestrzegania
zjawiska
równości
marginalizacji
i
praw)
oraz
dyskryminacji
społecznej z powodu osiągnięcia określonego wieku.
Warta przypomnienia jest też teza, iż pomyślny
przebieg procesu starzenia się zależy od całego
wcześniejszego cyklu życia.
W 1990 r. Zgromadzenie Ogólne ustanowiło dzień 1 października Międzynarodowym
Dniem Seniora (początkowo nazwano go Międzynarodowym Dniem Starości).
W 1991 r. rezolucją z dnia 16 grudnia przyjęto Zasady Działania na rzecz Osób
Starszych, zalecając, by rządy uwzględniły je w krajowych planach działania na rzecz
seniorów. Katalog, którego hasłem przewodnim jest Dodać życia do lat, które zostały
dodane do życia, tworzy 18 zaleceń dotyczących praw ludzi starych. Zalecenia te
przyporządkowane są pięciu podstawowym zasadom:
 niezależności,
 uczestnictwa,
 opieki,
 samorealizacji
 i godności.
Promocja zdrowia dla osób starszych to temat
w Polsce wciąż stosunkowo nowy. Oficjalnie w wymiarze
polityki społecznej zaistniał dopiero
w roku 2007, kiedy to w
Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015 po raz
pierwszy
wśród
celów
operacyjnych
postawiono
postulat
tworzenia warunków dla zdrowego i aktywnego życia osób
starszych.
Cel ten nawiązywał do przedstawionej przez WHO w 2002 roku w
Madrycie ramowej polityki dotyczącej aktywnego starzenia się.
Aktywne starzenie się jako
„proces polegający na optymalizacji
możliwości w zakresie zachowania zdrowia,
uczestnictwa i bezpieczeństwa w celu
poprawy jakości życia w okresie starości”
Wśród w innych zadań, opisanych w Narodowym Programie
Zdrowia, należy wymienić:
 aktywizację społeczeństwa,
 zmianę zwyczajów żywieniowych,
 ograniczenie palenia tytoniu,
sygnalizuje się konieczność podejmowania kroków na rzecz
starszych generacji, co pozwala przypuszczać, że osoby starsze
coraz częściej będą grupą docelową działań zmierzających do
potęgowania potencjału zdrowotnego i podnoszenia
świadomości zdrowotnej.
Wyzwania związane z promocją zdrowia nabrały znaczenia w
kontekście zmian demograficznych i cywilizacyjnych.
Cel promocji zdrowia
osób starszych
Zapewnienie im możliwości jak najdłuższego samodzielnego
funkcjonowania, tzn. pozostawania we własnym domu i
środowisku rodzinnym oraz utrzymania sprawności dającej
podstawy do niezależnego, aktywnego życia.
Działania promocyjne powinny przyczyniać się do poprawy
jakości życia osób w wieku podeszłym.
O jakości życia w tym wieku często decyduje poziom sprawności,
niezależności, poczucia własnej wartości oraz stopień izolacji w
środowisku społecznym.
W badaniach z Framingham wykazano, że wpływ stylu
życia na zapadalność na choroby cywilizacyjne i
przedwczesną śmierć jest większy niż wszystkich
pozostałych czynników łącznie (wpływ ten został określony
na 53%).
Jeden z głównych obszarów, na którym skupione są
programy prozdrowotne adresowane do ludzi młodych, to
zmiana stylu życia, w tym przede wszystkim zachowań
antyzdrowotnych będących czynnikami ryzyka
różnorodnych schorzeń.
Wdrożenie przez osobę starszą aktywności fizycznej,
zdrowej diety, rzucenie palenia, ograniczenie ilości
wypijanego alkoholu, a także rozsądne zażywanie
leków mogą przyczynić się do zapobieżenia rozwoju
różnych chorób oraz spadku sprawności, zwiększenia
lat życia, a także podniesienia jego jakości.
Kierunki promocji zdrowia
adresowane do ludzi w
wieku podeszłym
 zachowania i zwiększania istniejącej sprawności
(fizycznej i psychi­cznej);
 zachęcania ludzi do dbałości o własne zdrowie;
 pobudzania tworzenia się więzi społecznych.
Powyższa klasyfikacja jest umowna, ponieważ
wymienione kierunki działania współzależą i
nakładają się wzajemnie.
ZALECENIA DOTYCZĄCE PROMOWANIA
I PROGRAMOWANIA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ
U OSÓB STARSZYCH wg. T. Kostki
Aktywność ruchowa u osób starszych powinna
oddziaływać na trzy podstawowe elementy
sprawności fizycznej:
1) poprawiać wydolność tlenową (aerobową),
2) wzmacniać siłę mięśni oraz
3) poprawiać gibkość, równowagę i koordynację
ruchów
Regularna aktywność fizyczna u osób starszych powinna
zawierać trzy ww. elementy:
ćwiczenia wytrzymałościowe,
siłowe oraz
rozciągające.
Ćwiczenia aerobowe (wytrzymałościowe), czyli marsz,
bieg, pływanie, jazda na rowerze, powinny być
wykonywane 2 razy w tygodniu, po co najmniej 20 minut.
Intensywność ćwiczeń powinna być taka, aby ćwiczenia
odbywały się na poziomie 40-60% rezerwy częstości
skurczów serca (różnicy pomiędzy maksymalną częstością
skurczów serca w czasie próby wysiłkowej i w spoczynku).
Ćwiczenia siłowe (oporowe) powinny być
wykonywane 2 razy w tygodniu, po 20 minut, i
zawierać 1 zestaw obejmujący 8-10 ćwiczeń
angażujących najważniejsze grupy mięśniowe.
Intensywność obciążeń powinna być dobierana w
ten sposób, aby każde ćwiczenie wykonywać 10-15
razy [10-15 powtórzeń danego ruchu – repetition
maximum (RM)].
I wreszcie ćwiczenia rozciągające (gimnastyka,
stretching) powinny być wykonywane najlepiej
codziennie, 5-10 minut. U osób prowadzących
siedzący tryb życia, wdrażanie powyższego
„optymalnego” modelu ćwiczeń powinno się
odbywać stopniowo.
Zdecydowanie bardziej wymienione powyżej kierunki
działań promocyjnych, a nie stymulowanie do zmiany
zachowań antyzdrowotnych, mogą wpłynąć na
poprawę funkcjonowania człowieka starego w
środowisku, czyli do osiągania celu promocji zdrowia
tej części populacji.
Niewątpliwie zjawisko starzenia się rodzi liczne
konsekwencje o charakterze ekonomicznym,
politycznym, społecznym i zdrowotnym. Wydaje się, że
jedną z możliwych form redukowania ich jest
promocja zdrowia osób starszych.
Dziękuję
Download