pkt 17 Praktyka VMP czy aby dobra

advertisement
„Dobra praktyka rozważnego stosowania środków
przeciwdrobnoustrojowych w medycynie weterynaryjnej”
1. Podstawy opracowania :
a) Zawiadomienie Komisji Wytyczne dotyczące rozważnego stosowania
środków przeciwdrobnoustrojowych w medycynie weterynaryjnej
(2015/C 299/04)
b) Konkluzje Rady w sprawie następnych kroków w dziedzinie
zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach
podejścia „Jedno zdrowie”(2016/C 269/05)
c) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w
sprawie oporności na antybiotyki (2012/C 377 E/17)
d) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zagrożenia zdrowia publicznego w wyniku oporności na
środki przeciwdrobnoustrojowe (2013/C 131 E/14)
e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
429/2016 z dnia 9 marca 2016 r.w sprawie przenośnych chorób
zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie
zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt")
f) Terrestrial Animal Health Code (2016)OIE
g) Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarskoweterynaryjnych (Dz.U.2016.1479 t.j.)
h) Ustawa Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2016.2142 t.j.)
i) Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U.2017.188 t.j.)
1. Zasady dotyczące rozważnego stosowania środków
przeciwdrobnoustrojowych;
Stosownie do zapisów art. 17 kodeksu etyki lekarza weterynarii zasady
dotyczące rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych
zdeterminowane są poniższymi zapisami:
„1. Postępowanie lekarsko - weterynaryjne powinno być poprzedzone, w
zależności od potrzeb:
• badaniami zwierząt (w tym badaniami laboratoryjnymi),
• analizą warunków środowiska hodowlanego,
• analizą żywienia zwierząt,
• analizą higieny i technologii produkcji zwierzęcej i środków spożywczych,
• rozpoznaniem sytuacji epizootycznej.
Lekarz weterynarii nie może podejmować leczenia zwierzęcia bez jego
zbadania.”
Ponadto lekarz weterynarii powinien w miarę możliwości oraz dostępnych
środków dążyć każdorazowo do identyfikacji czynnika chorobotwórczego.
Jeżeli wyniki badania klinicznego oraz zmiany anatomopatologiczne
jednoznacznie wskazują na czynnik etiologiczny, badania dodatkowe , w tym
laboratoryjne nie są obowiązkowe.
Antybiotykoterapia nie może być stosowna zastępczo w stosunku do
niezbędnych wymagań , jakie powinny być zapewnione na poziomie
gospodarstwa , w tym wymagań z zakresu dobrostanu , bioasekuracji ,
higieny utrzymania i użytkowania zwierząt oraz prawidłowego zarządzania.
Lekarz weterynarii ordynujący produkty lecznicze weterynaryjne powinien
mieć dostęp do wszelkich informacji o schorzeniach występujących w danym
stadzie oraz stosowanych uprzednio produktach leczniczych
weterynaryjnych o działaniu przeciwbakteryjnym.
Definicje
Środek przeciwdrobnoustrojowy odnosi się do występującej naturalnie,
półsyntetycznej lub syntetycznej substancji, która w stężeniach in vivo ma
działanie antybakteryjne (niszczy mikroorganizmy lub hamuje ich rozwój).
Środki przeciw robakom i substancje zaklasyfikowane jako środki
dezynfekujące lub antyseptyczne wyłączone są z zakresu niniejszej definicji.
Ordynowanie (veterinary prescription , dispensation, verschreibung w
znaczeniu ärztliche Verschreibung von etw ,) por. tekst z
(pl) Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 9 października 2008 r. w
sprawie białej księgi Komisji "Razem na rzecz zdrowia: strategiczne podejście
dla UE na lata 2008-2013" motyw 28 .
(…) wytyczne ograniczające przepisywanie antybiotyków do
przypadków, w których antybiotyk jest rzeczywiście potrzebny,
(en) European Parliament resolution of 9 October 2008 on "Together for Health:
A Strategic Approach for the EU 2008-2013"
(…)to decrease the prescription of antibiotics to limit it to cases in which the
use of an antibiotic is indeed necessary,
(de) Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. Oktober 2008 zum
Weißbuch: "Gemeinsam für die Gesundheit: ein strategischer Ansatz der EU
für 2008–2013"
(…) damit die Verschreibung von Antibiotika zurückgeht und sich auf Fälle
beschränkt, in denen die Anwendung von Antibiotika tatsächlich erforderlich
ist,
Ordynowanie oznacza przepisanie produktu leczniczego weterynaryjnego
przez lekarza weterynarii dla konkretnego zwierzęcia/grupy zwierząt po
uprzednim postawieniu rozpoznania na podstawie przeprowadzonego
badania klinicznego.
Metafilaktyka – z zastrzeżeniem zawartym w art. 111a ust.2 projektu
rozporządzenia (WE) druk 15430/16 w sprawie produktów leczniczych
weterynaryjnych w brzmieniu: Antimicrobial veterinary medicinal products
shall not be used for prophylaxis or metaphylaxis, unless the risk for infection
is very high and the consequences of infection are severe- oznacza
jednoczesne podawanie tego samego produktu grupie klinicznie zdrowych
(ale prawdopodobnie zarażonych) zwierząt, które miały kontakt z chorymi
zwierzętami, w celu uniknięcia rozwoju objawów klinicznych i zapobiegnięcia
dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. Występowanie choroby w
grupie/stadzie należy ustalić przed podaniem produktu. Zastosowanie
metafilaktyki należy zawsze połączyć z leczeniem.
Profilaktyka przeciwzakaźna (leczenie prewencyjne) – z zastrzeżeniem
zawartym w art. 111a ust.2 projektu rozporządzenia (WE) druk 15430/16 w
sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych w brzmieniu: Antimicrobial
veterinary medicinal products shall not be used for prophylaxis or
metaphylaxis, unless the risk for infection is very high and the consequences
of infection are severe- oznacza podawanie weterynaryjnego produktu
leczniczego o działaniu przeciwdrobnoustrojowym zdrowym zwierzętom w
celu uchronienia ich przed zakażeniem.
Leczenie - Podawanie weterynaryjnego produktu leczniczego o działaniu
przeciwdrobnoustrojowym zwierzętom/grupie zwierząt wykazującym objawy
kliniczne choroby zakaźnej lub nie wykazujących objawów, w przypadku gdy
choroba została rozpoznana w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych , w
oparciu o uprzednio postawioną diagnozę .
Zakres niezbędnych zmian w prawie krajowym celem pełnego wdrożenia
„Dobrej praktyki”
Krajowa Rada Lekarsko- Weterynaryjna nadal widzi konieczność
wprowadzenia zmian prawa mających na celu:

Likwidację zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonych przez
podmioty utrzymujące zwierzęta gospodarskie lub świadczące usługi
dla swoich kontrahentów (np. mleczarnie, mieszalnie pasz, itp.)

Likwidację hurtowni leków weterynaryjnych prowadzonych przez
podmioty utrzymujące zwierzęta gospodarskie.

Wprowadzenie limitów przyjęcia na studia weterynaryjne.

Ustanowienie, co najmniej 3-letniego stażu pracy w zakładzie
leczniczym dla zwierząt, jako wymóg niezbędny dla kierownika zakładu
leczniczego dla zwierząt.

Wprowadzenie dodatkowych kategorii dostępności produktów
leczniczych weterynaryjnych.? ( dostępność czy stosowanie? Rada
powinna rozstrzygnąć o aktualności tego postulatu)

Ustanowienie właścicielem zakładu leczniczego dla zwierząt wyłącznie
lekarzy weterynarii, jak to ma miejsce w innych zawodach
regulowanych takich jak: doradca podatkowy, adwokat, czy notariusz.

Obligatoryjną przynależność kierownika zakładu
zwierząt do właściwej terytorialnie izby okręgowej.

Możliwość kontroli zakładu leczniczego dla zwierząt przez właściwą
izbę okręgową przed jego zarejestrowaniem.

Automatyczne wykreślenie z CEIDG podmiotów prowadzących
działalność w zakresie PKD 75.00. Z, a niezarejestrowanych w rejestrze
zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonym przez właściwą
okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną.

Uniemożliwienie świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych w
sposób ciągły w znacznej odległości od siedziby zakładu leczniczego dla
zwierząt.

Objęcie nadzorem obrotu substancjami czynnymi wprowadzanymi jako
komponenty do produkcji np. chemii budowlanej (kleje, silikony
przeciwgrzybicze itp.).

Zaprzestanie
handlu
weterynaryjnymi.

Wprowadzenie obowiązku zapewnienia przez właściciela zwierząt stałej
opieki lekarsko-weterynaryjnej nad gospodarstwem produkującym
zwierzęta, których tkanki lub produkty wprowadzane są do łańcucha
żywieniowego i ustanowienie definicji lekarza weterynarii opiekującego
się zwierzętami.

Wprowadzenie obowiązku prowadzenia rejestru wizyt lekarza
weterynarii w gospodarstwie, (nie w formie luźnych kartek tylko 1
książki z przesznurowanymi stronami).

Wprowadzenie obowiązku raportowania zużycia produktów leczniczych
przeciwdrobnoustrojowych na poziomie gospodarstwa produkującego
zwierzęta, których tkanki lub produkty wprowadzane są do łańcucha
żywieniowego.
internetowego
leczniczego
produktami
dla
leczniczymi
Celem zapewnienia powodzenia wdrożenia dobrej praktyki, warunkiem sine
qua non jest wprowadzenie proponowanych zmian.
2. Wpływ bioasekuracji , dobrostanu zwierząt, warunków transportu
zwierząt, higieny produkcji oraz zarządzania na obniżenie zużycia
substancji przeciwbakteryjnych, ocena miejsca utrzymywania
zwierząt w powyższym zakresie;
Kwestią oczywistą jest , iż następujące środki mogą pomóc zapobiegać
chorobom i ograniczyć konieczność stosowania środków
przeciwdrobnoustrojowych w przypadku wszystkich gatunków:
— wdrożenie środków w zakresie higieny i środków na rzecz
bezpieczeństwa biologicznego (w tym środków mających na celu
zapobieganie przedostawaniu się zakażeń), takich jak: stosowanie
oddzielnych ubrań i butów do poszczególnych jednostek; ograniczanie
dostępu; zamontowanie blisko miejsca pracy urządzeń do mycia i
dezynfekcji rąk (z mydłem w płynie, ciepłą i zimną wodą); zapewnianie
szybkiego usuwania martwych zwierząt i zapobieganie dostępowi do
nich; zastosowanie w każdej jednostce systemu pełne, puste;
przestrzeganie ścisłego harmonogramu mycia i dezynfekcji oraz
przeprowadzanie regularnych kontroli w zakresie dezynfekcji;
- wdrożenie środków w zakresie obowiązku dezynfekcji środków
transportu zwierząt przed każdym załadunkiem;
-w przypadkach uzasadnionych zapewnienie izolacji zwierząt chorych;
- zapewnienie , iż zewnętrzny personel pomocniczy przy załadunku
zwierząt, mający kontakt ze zwierzętami stosuje ochronne ubrania
wykorzystywane wyłącznie w danym obiekcie oraz przestrzega
minimalnych okresów braku kontaktu ze zwierzętami stosując przy
tym zasady bioasekuracji.
— sporządzenie jednoznacznych protokołów w zakresie zapobiegania
chorobom zakaźnym, kontroli zakażeń i higieny oraz udostępnianie ich
gospodarstwom rolnym;
— udoskonalenie systemów hodowli dzięki zapewnieniu odpowiednich
pomieszczeń, wentylacji i warunków środowiskowych dla zwierząt oraz
odpowiednich i czystych pomieszczeń do transportu (np. miejsc
postoju i pojazdów);
— stworzenie zintegrowanych systemów hodowli, które pozwolą na
uniknięcie konieczności kupowania i mieszania populacji zwierząt o
nieznanym statusie zdrowotnym;
— unikanie stresujących sytuacji, które mogą osłabić układ
odpornościowy zwierząt i sprawić, że będą one bardziej podatne na
zakażenia, np. ograniczenie transportu zwierząt, skrócenie czasu
trwania transportu oraz zapewnienie przestrzegania zalecanej gęstości
populacji zwierząt (tj. unikanie nadmiernego stłoczenia);
— wprowadzanie planów ochrony zdrowia dla poszczególnych stad w
celu stałej stopniowej poprawy zdrowia stada oraz unikanie
programów działań w zakresie zdrowia, w ramach których zwierzęta
rutynowo poddawane są działaniu środków przeciwdrobnoustrojowych
w celach profilaktycznych;
— wdrażanie programów mających na celu zwalczanie określonych
chorób zwierząt (zarówno wirusowych, jak i bakteryjnych) za pomocą
szczepień;
— stosowanie potwierdzonych naukowo, skutecznych i bezpiecznych
alternatyw dla środków przeciwdrobnoustrojowych;
— stosowanie jedynie bezpiecznej paszy i wody o wysokiej jakości;
W powyższym zakresie lekarz weterynarii opiekujący się zwierzętami w
następstwie wizyty w gospodarstwie winien w dziale Zabiegi lecznicze
lub profilaktyczne, zalecenia lekarskie oraz uwagi w książce leczenia
zawrzeć zalecenia dla prowadzącego gospodarstwo, mające na celu
poprawę warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie. W wypadku
braku reakcji ze strony podmiotu utrzymującego zwierzęta lub w
wypadku powtarzających się przypadków wydanych zaleceń informację
o nieprawidłowościach należy przekazać do powiatowego lekarza
weterynarii celem wdrożenia postępowania administracyjnego.
3. Rola lekarza opiekującego się stadem w zakresie działań na rzecz
poprawy warunków utrzymania zwierząt, wymiana informacji z
właściwym organem;
Zawiadomienie Komisji Wytyczne dotyczące rozważnego stosowania
środków przeciwdrobnoustrojowych w medycynie weterynaryjnej
(2015/C 299/04)w punkcie 3.4.1. wskazuje , iż lekarz
weterynariiprzepisująca środek przeciwdrobnoustrojowy powinna być
lekarzem weterynarii znającym historię stada lub zwierzęcia
poddawanego leczeniu
Należy zapewnić, aby lekarz weterynariiprzepisująca leki mogła podjąć
decyzję o leczeniu w sposób niezależny w celu uniknięcia konfliktu
interesów. Lekarz weterynariiprzepisująca leki powinna mieć taką
pozycję lub taki status w stosunku do rolnika , które zapewniają
podejmowanie przez nią niezależnych decyzji opartych przede
wszystkim na wiedzy fachowej. Powyższe, przy uwzględnieniu art. 25
ust.1 rozporządzenia (WE) nr 429/2016 w brzmieniu Podmioty
zapewniają, aby w zakładach, za które odpowiadają, przeprowadzane
były kontrole stanu zdrowia zwierząt przez lekarza weterynarii,
uprawnia do postawienia tezy, iż na poziomie każdego gospodarstwa
niezbędnym jest ustanowienie lekarza weterynarii , pod którego opieką
weterynaryjną znajdują się zwierzęta przebywające w danym
gospodarstwie. O walorze cykliczności kontroli stanu zdrowia zwierząt
w każdym stadzie świadczy ostatni akapit ustępu 1 art. 25
omawianego rozporządzenia w brzmieniu: Takie kontrole stanu zdrowia
zwierząt odbywają się z częstotliwością proporcjonalną do ryzyka
stwarzanego przez dany zakład. Kontrole stanu zdrowia zwierząt,
przeprowadzane są w celu zapobiegania chorobom, w szczególności
poprzez:
a) udzielenie danemu podmiotowi porad w zakresie bioasekuracji oraz
innych kwestii dotyczących zdrowia zwierząt, stosownie do rodzaju
zakładu oraz gatunków i kategorii zwierząt utrzymywanych w
zakładzie;
b) wykrywanie objawów, które wskazują na występowanie chorób
umieszczonych w wykazie lub nowo występujących chorób oraz
informowanie o nich.
W ocenie Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii instytucja lekarza
weterynarii opiekującego się zwierzętami w gospodarstwie ma doniosłą
rolę w poprawie warunków bytowych zwierząt poprzez regularne
kontrole stanu zdrowia zwierząt i wyniki kontroli będą użytecznym
narzędziem dla organów weterynaryjnych, o czym świadczy art. 26
ust.3 rozporządzenia (WE) Nr 429/2016 w brzmieniu : Właściwy
organ, o ile to możliwe i stosowne, wykorzystuje wyniki nadzoru
sprawowanego przez podmioty oraz informacje uzyskane za
pośrednictwem kontroli stanu zdrowia zwierząt.
4. Kwestie, które należy rozważyć przed zastosowaniem środków
przeciwdrobnoustrojowych, tryb przeprowadzania badań
wrażliwości drobnoustrojów na substancje przeciwbakteryjne;
Główna odpowiedzialność za rozważne stosowanie środków
przeciwdrobnoustrojowych spoczywa na lekarzu weterynarii
ordynującym i stosującym środki przeciwdrobnoustrojowe.
W przypadku, gdy konieczne jest zastosowanie środków
przeciwdrobnoustrojowych w celu ochrony zdrowia i dobrostanu
zwierząt, lekarz weterynarii powinien przestrzegać następujące
zasady:
•
ordynowanie środków przeciwdrobnoustrojowych musi być
uzasadnione rozpoznaniem klinicznym, zgodnie z obecnym stanem
wiedzy naukowej
•
Gdy jest to możliwe, należy przeprowadzić oznaczanie
wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe w celu określenia
rodzaju środka przeciwdrobnoustrojowego
•
należy regularnie przeprowadzać ocenę konieczności stosowania
leczenia środkami przeciwdrobnoustrojowymi w celu uniknięcia
niepotrzebnego stosowania leków
•
należy minimalizować okołooperacyjne stosowanie środków
przeciwdrobnoustrojowych, przestrzegając zasad aseptyki
•
w miarę możliwości należy przedkładać alternatywne strategie
zwalczania chorób, co do których udowodniono, że są równie
skuteczne i bezpieczne (np. szczepionki), nad leczenie środkami
przeciwdrobnoustrojowymi;
•
metafilaktyczne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych
musi spełniać kryteria definicji zawartej w słowniku i powinno być
ograniczone jedynie do wyjątkowych sytuacji, gdy ryzyko zakażenia
jest bardzo wysokie, a konsekwencje zaniechania leczenia mogą być
poważne. Lekarz weterynarii powinien uzasadnić i udokumentować
ordynowanie weterynaryjnych produktów leczniczych w oparciu o
wyniki przeprowadzonego badania klinicznego, badań dodatkowych
oraz informacji dotyczących rozwoju choroby w stadzie.
Metafilaktyczne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych nie
powinno nigdy zastępować dobrych praktyk w zakresie zarządzania
stadem.
•
należy unikać rutynowej profilaktyki. Profilaktyka powinna być
zastrzeżona do konkretnych przypadków, gdzie ryzyko zakażenia jest
bardzo wysokie i konsekwencje jej zaniechania mogą być poważne.
Lekarz weterynarii powinien uzasadnić i udokumentować jej wybór.
•
W miarę możliwości należy unikać podawania leku całemu
stadu.
•
Chore zwierzęta należy odizolować (w miarę możliwości) i poddać
indywidualnemu leczeniu (np. stosując produkty iniekcyjne)
•
przy podejmowaniu decyzji dotyczącej leczenia środkami
przeciwdrobnoustrojowymi należy uwzględnić wszystkie informacje
dotyczące zwierząt, przyczyny i charakteru zakażenia oraz zakresu
dostępnych produktów zawierających środki przeciwdrobnoustrojowe;
•
w pierwszej kolejności zawsze należy wybierać środek
przeciwdrobnoustrojowy o wąskim spektrum działania, chyba że
wykonane wcześniej oznaczenie wrażliwości – w odpowiednich
przypadkach poparte stosownymi danymi epizootycznymi – wskazuje,
że środek taki byłby nieskuteczny.
•
Należy unikać stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych o
szerokim spektrum działania i jednoczesnego stosowania kilku
środków przeciwdrobnoustrojowych (z wyjątkiem połączeń ustalonych,
które należą do dopuszczonych do obrotu weterynaryjnych produktów
leczniczych)
•
jeżeli zwierzę lub grupa zwierząt cierpi z powodu nawracającej
infekcji lub nawracających infekcji wymagających leczenia środkami
przeciwdrobnoustrojowymi, należy dążyć do wyeliminowania szczepu
mikroorganizmów, ustalając przyczyny nawrotu zakażenia oraz
zmieniając warunki produkcji, hodowli zwierząt lub zarządzania
•
w przypadku braku odpowiedniego produktu leczniczego dla
danego gatunku dla danej jednostki chorobowej lekarz weterynarii ma
prawo zastosować leczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie sposobu postępowania
przy stosowaniu produktów leczniczych, w sytuacji gdy brak jest
odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego
do obrotu dla danego gatunku zwierząt (Dz.U. 2008 nr 217 poz. 1388),
zwanego dalej Kaskadą.
Tryb przeprowadzania badań wrażliwości drobnoustrojów na
substancje przeciwbakteryjne Rekomendacji terapeutycznych
5. Szczegółowe kwestie, które należy rozważyć przed zastosowaniem
środków przeciwdrobnoustrojowych o krytycznym znaczeniu
CIA’s;
Wiele środków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych u zwierząt
stosuje się również u ludzi. Niektóre z tych środków
przeciwdrobnoustrojowych mają krytyczne znaczenie dla zapobiegania
zagrażającym życiu zakażeniom u ludzi lub dla leczenia tych zakażeń.
Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie ciągłej skuteczności
takich środków przeciwdrobnoustrojowych i na ograniczenie rozwoju
ich oporności.
W przypadku, gdy konieczne jest zastosowanie środków
przeciwdrobnoustrojowych zidentyfikowanych jako CIA’s w celu
ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt, lekarz weterynarii powinien
przestrzegać DODATKOWO do w/w następujących zasad:
•
gdy lekarz weterynarii na podstawie przeprowadzonego testu
oznaczania wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe i
dostępnych danych epizootycznych ocenił, że nie są dostępne żadne
skuteczne środki przeciwdrobnoustrojowe, które nie mają krytycznego
znaczenia dla leczenia ludzi, lekarz weterynarii może zastosować
środki przeciwdrobnoustrojowe o znaczeniu krytycznym
•
należy ograniczyć stosowanie środków
przeciwdrobnoustrojowych o krytycznym znaczeniu wyłącznie do
przypadków, gdy nie jest dostępne żadne alternatywne rozwiązanie.
Lista substancji krytycznych dla ludzi – aktualna lista
Cefalosporyny III, IV generacji przy podaniu ogólnoustrojowym
Fluorochinolony
Kolistyna
6. Podawanie zwierzętom środków przeciwdrobnoustrojowych drogą
pokarmową w paszy i wodzie pitnej;
Leczenie środkami przeciwdrobnoustrojowymi podawanymi drogą
pokarmową stosuje się w postaci paszy leczniczej lub poprzez dodanie
środka przeciwdrobnoustrojowego do wody pitnej lub paszy w
gospodarstwie rolnym (np. „top dressing”).
Pasze lecznicze należy stosować zgodnie z aktualnie obowiązującym
prawem paszowym.
W przypadku leczenia grupowego należy uwzględnić następujące
kwestie:
•
podawanie środków przeciwdrobnoustrojowych grupom zwierząt
w paszy lub wodzie pitnej powinno odbywać się wyłącznie w
przypadkach, gdy istnieją dowody na występowanie choroby lub
zakażenia spowodowanego drobnoustrojami; leczenia takiego nie
należy stosować jako leczenia profilaktycznego.
•
Środki przeciwdrobnoustrojowe należy podawać w paszy lub
wodzie pitnej wyłącznie zwierzętom, które wymagają takiego leczenia, i
należy dostosować systemy nośnikowe dla leku do planowanego
leczenia;
•
należy regularnie monitorować i dokumentować ilości środków
przeciwdrobnoustrojowych podawanych w paszy lub wodzie, w
szczególności w przypadku systemów intensywnej produkcji żywności
•
należy zapewnić aby każde zwierzę otrzymało odpowiednią dawkę
leczniczą produktu.
•
Lekarz weterynarii powinien zwrócić uwagę czy zapewnione są
odpowiednie warunki przechowywania paszy leczniczej oraz czystość
urządzeń podających wodę i pasze. Wszelkie stwierdzone
nieprawidłowości należy odnotować w dokumentacji leczenia.
7. Lekarz weterynarii ordynujący leki;
Jeżeli konieczne jest przepisanie środka przeciwdrobnoustrojowego,
lekarz weterynarii ordynujący produkty lecznicze dla zwierząt ,
wykonując na miejscu badanie kliniczne, powinien upewnić się, że
stwierdzone objawy wskazują na zakażenie bakteryjne.
Lekarz weterynarii, ordynujący leki, powinien w miarę możliwości
pobrać stosowne próbki, na podstawie których może określić patogen i
określić jego wrażliwość na środki przeciwdrobnoustrojowe. W
poważnych przypadkach, gdy należy niezwłocznie rozpocząć leczenie,
aby uniknąć cierpienia zwierząt lub aby ograniczyć rozprzestrzenianie
się zakażenia, nadal zaleca się pobranie próbek. Jeżeli próbki pobierze
się bezpośrednio przed rozpoczęciem leczenia, można przeprowadzić
oznaczanie wrażliwości w trakcie leczenia. Wyniki można wykorzystać
do potwierdzenia wyboru środka przeciwdrobnoustrojowego oraz w
celu dostarczenia informacji na użytek dalszych działań z zakresu
epizootiologii. Przy bieżącym stosowaniu leczenia, regularne
wykonywanie posiewów i oznaczanie wrażliwości pozwoli na
monitorowanie tendencji w zakresie wrażliwości na środki
przeciwdrobnoustrojowe i w razie potrzeby na zmianę leczenia.
Lekarz weterynarii ordynujący leki powinien kierować się krajowymi
lub regionalnymi rekomendacjami dotyczącymi przepisywania i
podawania środków przeciwdrobnoustrojowych. Szczególną uwagę
należy zwrócić na:
— aktualne przewodniki terapeutyczne przygotowywane przez krajowe
organy weterynaryjne lub samorząd lekarzy weterynarii , aby pomóc
lekarzom weterynarii w dobraniu odpowiedniego środka
przeciwdrobnoustrojowego i ustaleniu stosownego schematu
dawkowania i stosownej drogi podania;
— zalecenia dotyczące często występujących zakażeń opracowane w
oparciu o praktykę, w których uwzględnia się regionalne i lokalne
tendencje w zakresie wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe. W
przypadku braku danych dotyczących wrażliwości, zalecenia takie
mogą pomóc lekarzom weterynarii w podejmowaniu optymalnych
decyzji w sprawie przepisywania leków. Publikowanie i udostępnianie
w odpowiednim czasie aktualnych danych pochodzących z krajowego
nadzoru ułatwia opracowywanie lokalnych wytycznych.
Lekarz weterynarii ordynujący leki powinien zapewnić wybór
najodpowiedniejszego środka przeciwdrobnoustrojowego w oparciu o
najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dotyczące
farmakodynamiki i farmakokinetyki oraz o dokładne i aktualne
informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych klas środków
przeciwdrobnoustrojowych.
Lekarz weterynarii ordynujący leki zawsze powinien rozważyć
zastosowanie jednej substancji zamiast połączeń środków
przeciwdrobnoustrojowych oraz zapewnić, aby w przypadku
przepisania połączenia środków przeciwdrobnoustrojowych wszystkie
substancje wchodzące w jego skład działały czynnie na docelowy
patogen lub docelowe patogeny.
Lekarz weterynarii ordynujący leki odpowiada za dostarczenie
poprawnych informacji osobie podającej środek
przeciwdrobnoustrojowy.
W pierwszej kolejności powinny się one opierać na informacjach
zawartych w informacji o produkcie (w charakterystyce produktu
leczniczego , ulotce, na etykiecie) dotyczących dawkowania, wskazań,
okresów karencji i ostrzeżeń dotyczących rozważnego stosowania.
Lekarze weterynarii powinni niezwłocznie zgłaszać organom brak
skuteczności produktu zawierającego środek przeciwdrobnoustrojowy
lub jego ograniczoną skuteczność. Zgłoszeń takich należy dokonywać
w ramach istniejącego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem
farmakoterapii (patrz punkt 21).
Mając na uwadze ryzyko związane z opornością na środki
przeciwdrobnoustrojowe, lekarz weterynarii ordynujący leki powinien
zawsze starannie rozważyć zastosowanie alternatywnych – w tym
długoterminowych – rozwiązań, które mogłyby zapobiec nawrotom
choroby.
Lekarz weterynarii ordynujący leki w KSIĄŻCE LECZENIA ZWIERZĄT
GOSPODARSKICH ORAZ ZWIERZĄT, Z KTÓRYCH POZYSKANE
TKANKI LUB PRODUKTY SĄ PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ
LUDZI/EWIDENCJA LECZENIA ZWIERZĄT, w rubryce Zabiegi
lecznicze lub profilaktyczne, zalecenia lekarskie oraz uwagi dokonuje
wpisu o użytym weterynaryjnym produkcie leczniczym o działaniu
przeciwbakteryjnym z podaniem ilości w przeliczeniu na 1 kg biomasy.
8. Wpływ warunków przechowywania produktów leczniczych
weterynaryjnych na skuteczność terapii;
Na każdym etapie dystrybucji , przechowywania, transportu oraz
używania lekarz weterynarii odpowiedzialny za produkt leczniczy
weterynaryjny winien stosować się do aktualnych wskazań podmiotu
odpowiedzialnego w zakresie warunków przechowywania. W wypadku
uzyskania informacji o nieprzestrzeganiu na jakimkolwiek etapie
zaleceń podmiotu odpowiedzialnego, odnoszących się do warunków
przechowywania produktu leczniczego weterynaryjnego , lekarz
weterynarii powinien odstąpić od zastosowania danego leku.
9. Lekarz weterynarii podająca środek przeciwdrobnoustrojowy przy
uwzględnieniu kryterium stosowania;
Osobą ordynującą środki przeciwdrobnoustrojowe jest lekarz weterynarii
znający historię stada lub zwierzęcia poddawanego leczeniu.
Główna odpowiedzialność za rozważne stosowanie środków
przeciwdrobnoustrojowych spoczywa na lekarzu weterynarii
ordynującemu i podającemu środki przeciwdrobnoustrojowe
Jeżeli konieczne jest zastosowanie środka przeciwdrobnoustrojowego,
lekarz weterynarii wykonując badanie kliniczne, powinien upewnić się, że
objawy wskazują na zakażenie bakteryjne.
W miarę możliwości lekarz weterynarii powinien pobrać stosowne próbki,
na podstawie których możliwe będzie określenie patogenu i zmierzenie
jego wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe.
Pobranie próbek zaleca się także w przypadkach, gdy w celu uniknięcia
cierpienia zwierząt lub ograniczenia rozprzestrzenianie się zakażenia
niezbędne jest niezwłoczne rozpoczęcie leczenia.
Jeżeli próbki pobierze się bezpośrednio przed rozpoczęciem leczenia,
można przeprowadzić oznaczanie wrażliwości w trakcie leczenia. Wyniki
można wykorzystać do potwierdzenia wyboru środka
przeciwdrobnoustrojowego oraz w celu dostarczenia informacji na użytek
dalszych działań z zakresu epidemiologii.
Przy bieżącym stosowaniu leczenia, regularne wykonywanie posiewów i
oznaczanie wrażliwości pozwoli na monitorowanie tendencji w zakresie
wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe i w razie potrzeby na
zmianę leczenia.
Lekarz weterynarii ordynując środki przeciwdrobnoustrojowe kieruje się
przewodnikami terapeutycznymi dla poszczególnych jednostek
chorobowych (dostępnych na www……..)
Lekarz weterynarii ordynujący leki zawsze powinna rozważyć
zastosowanie jednej substancji zamiast połączeń środków
przeciwdrobnoustrojowych oraz zapewnić, aby w przypadku zastosowania
połączenia środków przeciwdrobnoustrojowych wszystkie substancje
wchodzące w jego skład działały czynnie na docelowy patogen lub
docelowe patogeny.
Mając na uwadze ryzyko związane z opornością na środki
przeciwdrobnoustrojowe, lekarz weterynarii ordynujący leki powinien
zawsze starannie rozważyć zastosowanie alternatywnych – w tym
długoterminowych – rozwiązań, które mogłyby zapobiec nawrotom
choroby (np. szczepionki, dodatki do paszy, bioasekuracja, modernizacje
gospodarstw, zarządzenie zdrowiem stada i inne).
Lekarz weterynarii ordynujący leki dokonuje wyboru
najodpowiedniejszego środka przeciwdrobnoustrojowego w oparciu o
najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dotyczące
farmakodynamiki i farmakokinetyki oraz o dokładne i aktualne
informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych klas środków
przeciwdrobnoustrojowych.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach lekarz weterynarii w
oparciu o ogólnodostępne dane naukowe (farmakodynamika,
farmakokinetyka, MIC) może zmodyfikować dawkowanie i długość
leczenia danym środkiem przeciwdrobnoustrojowym pod warunkiem
zapewnienia odpowiedniego okresu karencji bezpiecznego dla
konsumenta.
W przypadku ordynowania leków z kategorią do stosowania „pod
nadzorem lekarza” lub „przez właściciela/opiekuna zwierzęcia” lekarz
weterynarii ordynujący leki odpowiedzialny jest za przekazanie informacji
co do odpowiedniego postępowania (przechowywania, podawania,
utylizacji, wskazań, okresów karencji i ostrzeżeń, przeciwwskazań)
10.
Postępowanie z odpadami weterynaryjnymi;
Odpady weterynaryjne ze względów epizootycznych powinny być
gromadzone, przechowywane i magazynowane w miejscu ich wytworzenia
w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych oraz
zwierząt . Tryb postępowania z nimi określa ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.
11.
Zakres nadzoru samorządu lekarzy weterynarii nad
stosowaniem VMP, udostępnianie algorytmów leczenia;
W zakresie nadzoru sprawowanego przez samorząd lekarzy weterynarii
nad stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych kluczowym dla
sprawy jest działanie instytucji rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
działającego przy okręgowej izbie lekarsko-weterynaryjnej. Każdorazowo
organ rozpoznaje informacje o nieprawidłowościach.
12.
Rekomendacje dla VMP dla poszczególnych gatunków
zwierząt przy uwzględnieniu czynnika etiologicznego ;
Lekarz weterynarii powinien stosować się do aktualnie obowiązujących
przewodników terapeutycznych po gatunkach, dla poszczególnych
jednostek chorobowych przy uwzględnieniu zróżnicowanej regionalnie
wrażliwości drobnoustrojów .
Przewodniki te dostępne są na www……
13.
Szkolenia dla lekarzy weterynarii;
Na poziomie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej prowadzone są
szkolenia w zakresie Dobrej praktyki rozważnego stosowania środków
przeciwdrobnoustrojowych w medycynie weterynaryjnej dla trenerów z
poszczególnych okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych . Trenerzy na
zasadzie szkoleń kaskadowych organizują szkolenia dla członków
poszczególnych okręgowych izb. Szkolenia organizowane są cyklicznie, w
miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz do roku.
14.
Szkolenia dla posiadaczy zwierząt organizowane przez Izbę
Lekarsko-Weterynaryjną;
Kierując się postulatem, zawartym w Zawiadomieniu Komisji Wytyczne
dotyczące rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w
medycynie weterynaryjnej (2015/C 299/04), iż zapewnianie środków
zachęty dla rolników mających na celu skłonienie ich do przyjęcia
skutecznych środków profilaktycznych, poprawy norm w zakresie zdrowia
i dobrostanu zwierząt oraz monitorowania patogenów i ich wrażliwości na
poziomie stada, jest zadaniem lekarzy weterynarii. Stosownie do art. 12
ust. 1 lit. c)rozporządzenia (WE) Nr 429/2016 w brzmieniu :
lekarze weterynarii
c) biorą aktywny udział w:
(i) upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia zwierząt oraz na temat
zależności między zdrowiem zwierząt, dobrostanem zwierząt i zdrowiem
ludzi;
(ii) zapobieganiu chorobom;
(iii) wczesnym wykrywaniu chorób i szybkim reagowaniu na nie;
(iv) upowszechnianiu wiedzy na temat oporności na leczenie, w tym
oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, i jej implikacjach;
Ostatecznym celem tych działań jest zapewnienie opartego na dowodach
stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w poszczególnych
stadach, zgodnie z zasadami rozważnego stosowania.
Samorząd lekarzy weterynarii organizuje w zakresie merytorycznym,
szkolenie dla rolników, przy uwzględnieniu zapewnienia finansowania
przedsięwzięcia przez ODR oraz Izby Rolnicze. Szkolenia organizuje się na
terenie działania każdej okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej
cyklicznie, w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz do roku.
15.
Szkolenia dla organizacji rolniczych organizowane przez Izbę
Lekarsko-Weterynaryjną;
Jak w pkt 15.
16.
Zwiększanie świadomości społecznej;
W interesie społecznym jest podjęcie działań na rzecz zwiększenia
świadomości społecznej związanej ze wzrastającą antybiotykoodpornością
drobnoustrojów jako konsekwencją nieautoryzowanego używania
antybiotyków w chowie i hodowli zwierząt . Formami zwiększenia
świadomości społecznej są :
a) Udzielanie informacji przez lekarza weterynarii opiekującego się
zwierzętami w gospodarstwie w trakcie cyklicznych kontroli stanu
zdrowia zwierząt,
b) Cykliczne szkolenia dla posiadaczy zwierząt oraz organizacji rolniczych
organizowane przez Samorząd Lekarzy Weterynarii,
c) Uruchomienie internetowej platformy promującej właściwy poziom
bioasekuracji , poprawy warunków dobrostanu , higieny oraz
zarządzania w gospodarstwie jako czynników ograniczających zużycie
antybiotyków
d) Współpraca Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z producentami żywności i
organizacjami konsumenckimi na rzecz promocji właściwych postaw w
zakresie ilości zużywanych antybiotyków na poziomie gospodarstwa,
promocja gospodarstw i produktów pochodzenia zwierzęcego
pochodzących od zwierząt z gospodarstw aktywnie zaangażowanych w
zmniejszenie zużycia antybiotyków.
17.
Egzekwowanie zasad i sankcje ;
a) Weryfikacja podczas kontroli stanu zdrowia zwierząt w
gospodarstwie, stosownie do art. 25 rozporządzanie(WE) Nr
429/2016 r. , prawidłowości i kompletności danych
wprowadzanych do dokumentacji leczenia, w szczególności
adnotacji o okresach karencji na tkanki jadalne oraz ich
przestrzegania przez posiadaczy zwierząt.
b) Gospodarstwa gromadzą dane o ilości substancji
przeciwbakteryjnych zużytych w gospodarstwie w przeliczeniu na
1kg biomasy i przekazują te dane do 31 marca i do 31 października
każdego roku wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii.
c) Kategoryzacja gospodarstw pod względem zużycia substancji
przeciwbakteryjnych w przeliczeniu na 1 kg biomasy. Kategoryzację
prowadzi okręgowa izba w odniesieniu do terenu swojego działania
w oparciu o dane udostępniane przez wojewódzkich lekarzy
weterynarii.
d) Sankcje nakładane są przez odpowiednie organy stosownie do
zapisów prawa korporacyjnego oraz prawa materialnego.
18.
Zapobieganie chorobom i ograniczanie konieczności stosowania
środków przeciwdrobnoustrojowych;
a) W wypadku dostępności na rynku produktów leczniczych
weterynaryjnych o działaniu immunoprofilaktycznym
rekomendowane są szczepienia oraz immunostymulacja ;
b) Okresowa weryfikacja skuteczności dezynfekcji w gospodarstwie;
c) Cykliczne prowadzenie badań środowiskowych ukierunkowanych
na wykrycie oraz określenie wrażliwości na substancje
przeciwbakteryjne patogenów występujących w środowisku na
terenie gospodarstwa.
d) Pobieranie próbek tkanek oraz wydzielin i wydalin zwierzęcych
celem identyfikacji patogenów, wobec których nie jest zasadnym
zastosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych o działaniu
bakteriobójczym (np. wirusów, grzybów, alg etc.)
19.
Nadzór i monitorowanie, tryb zgłaszania działań
niepożądanych , weryfikacja MIC’ów, gromadzenie danych ;
Monitorowanie bezpieczeństwa produktów leczniczych
weterynaryjnych opiera się na zbieraniu informacji o reakcjach
niepożądanych związanych ze stosowaniem leków weterynaryjnych u
zwierząt. Głównym celem monitorowania bezpieczeństwa jest
wychwycenie nieznanych zagrożeń związanych ze stosowaniem leku.
Działaniem niepożądanym produktu leczniczego weterynaryjnego jest
każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego
weterynaryjnego występujące podczas stosowania dawek zalecanych u
zwierząt w celach profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz
dla przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji funkcji fizjologicznych.
Każde wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia reakcji niepożądanej
powinno być zgłoszone do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zgłoszeń takich
należy dokonywać w ramach istniejącego systemu nadzoru nad
bezpieczeństwem farmakoterapii
CO NALEŻY ZGŁASZAĆ:
Szczególnie ważne jest zgłaszanie ciężkich działań niepożądanych.
Należą do nich:
•
reakcje niepożądane, które powodują zagrożenie życia zwierząt
lub których następstwem jest śmierć;
•
reakcje niepożądane, które powodują długotrwałą chorobę lub
trwały uszczerbek na zdrowiu;
•
reakcje niepożądane, których nie wymieniono w ulotce
informacyjnej (tzw. niespodziewane reakcje niepożądane);
•
reakcje niepożądane u ludzi, które pojawiły się na skutek użycia
leku weterynaryjnego (lub kontaktu z lekiem/leczonym zwierzęciem).
Należy także zgłaszać:
•
przypadki wystąpienia reakcji niepożądanych, które wystąpiły na
skutek użycia leku weterynaryjnego niezgodnie z jego przeznaczeniem
(niezgodnie ze wskazaniami w ulotce, przedawkowanie, niewłaściwe
użycie);
•
przypadki/podejrzenia braku lub obniżonej skuteczności leku
przy zastosowaniu zalecanej dawki
•
przypadki stwierdzenia, że wyznaczony okres karencji jest
niewystarczający;
•
przypadki zagrożeń dla środowiska spowodowanych lekiem
weterynaryjnym;
•
reakcje niepożądane obserwowane często lub takie, których
częstotliwość w widoczny sposób wzrasta.
FORMULARZE DO ZGŁASZANIA ZAOBSERWOWANYCH REAKCJI
DOSTĘPNE SĄ na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
www.urpl.gov.pl oraz jako załącznik do Dobrej Praktyki
20.
Tryb wymiany informacji o nieautoryzowanych przypadkach
użycia VMP,
Autoryzowanym użyciem przeciwdrobnoustrojowego produktu
leczniczego weterynaryjnego jest łącznie:
•
użycie produktu leczniczego weterynaryjnego posiadającego
pozwolenie na dopuszczenie zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne
lub użycie produktu leczniczego zgodnie z KASKADĄ
•
użycie produktu leczniczego weterynaryjnego po postawieniu
rozpoznania na podstawie przeprowadzonego badania klinicznego
i/lub badań dodatkowych.
Autoryzowane użycie leku przez właściciela/hodowcę wymaga
posiadania przez niego dokumentacji sporządzonej przez lekarza
weterynarii potwierdzającego ordynację danego produktu.
Lekarz weterynarii w każdym przypadku stwierdzenia podejrzenia
nieautoryzowanego użycia produktu leczniczego weterynaryjnego
powinien jest zgłosić ten fakt do powiatowego lekarza weterynarii/
Zespołu Nadzoru Farmaceutycznego przy odpowiednim Wojewódzkim
Inspektoracie Weterynarii.
O przypadkach stwierdzenia pozostałości substancji
przeciwdrobnoustrojowych w tkankach zwierzęcych bądź wodzie pitnej
z danego gospodarstwa organy weterynaryjne powiadamiają lekarza
weterynarii sprawującego opiekę nad zwierzętami w danym
gospodarstwie.
W wypadku , gdy organy Inspekcji Weterynaryjnej uprawdopodobnią
udział lekarza weterynarii w nieautoryzowanym użyciu produktu
leczniczego weterynaryjnego, powiadamiają o tym fakcie właściwego
terytorialnie okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
21.
Utworzenie platformy wymiany informacji o AMR;
Uruchomienie strony/podstrony internetowej dla lekarzy
weterynarii z uwzględnieniem dywersyfikacji terytorialnej
gromadzonych i udostępnianych danych.
Utworzenie platformy wymiany informacji o AMR; Uruchomienie
strony/podstrony internetowej dla lekarzy weterynarii zawierającej
poradniki terapeutyczne oraz rekomendacje dla VMP z uwzględnieniem
dywersyfikacji terytorialnej gromadzonych i udostępnianych danych.
1.
Platforma AMR VET PL – jako ośrodka wymiany informacji
zostaje powołana pod egidą Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
jako organizacji wskazanej w Kodeksie Zwierząt Lądowych OIE,
odpowiedzialnej za nadzór nad rzetelnym wykonywaniem zawodu
lekarza weterynarii, zrzeszając w swym gronie przedstawicieli PIWetPIB
Puławy, Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej, Polprowetu,
przedstawicieli PTNW, przedstawicieli związków oraz stowarzyszeń
lekarzy weterynarii, Głównego Lekarza Weterynarii oraz przedstawicieli
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2.
Zadaniem Platformy jest koordynacja i doradztwo w zakresie
realizacji zadań nałożonych na samorząd lekarzy weterynarii, wymiana
i udostępnianie aktualnej wiedzy z zakresu medycyny weterynaryjnej,
opracowywanie i udostępnianie rekomendacji dla produktów
leczniczych weterynaryjnych, opracowywanie i udostępnianie
podręczników terapeutycznych, gromadzenie i udostępnianie danych
jakościowych i ilościowych o używanych produktach leczniczych
weterynaryjnych o działaniu przeciwbakteryjnym, udostępnianie
informacji o działaniach niepożądanych.
3.
Platforma AMR VET PL organizuje i koordynuje program
określania wrażliwości drobnoustrojów na działanie VMP o działaniu
przeciwbakteryjnym, weryfikacji MIC dla VMP o działaniu
przeciwbakteryjnym. W ramach programu tworzy się sieć
referencyjnych zakładów leczniczych dla zwierząt oraz laboratoriów
weterynaryjnych, zajmujących się gromadzeniem próbek do badań,
dystrybucją pobranego materiału oraz przeprowadzaniem badań
wrażliwości drobnoustrojów na działanie VMP o działaniu
przeciwbakteryjnym.
4.
Platforma AMR VET PL prowadzi stronę internetową , z
zastrzeżeniem limitowanego dostępu do danych, umieszczanych na
podstronie, które mają znaczenie wyłącznie dla lekarzy weterynarii.
5.
Platforma AMR VET PL działa w ramach fundacji, będącej
organizacją pożytku publicznego.
6.
Platforma AMR VET PL kategoryzuje gospodarstwa, w
przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia
zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek.
Platforma promuje gospodarstwa zakwalifikowane do grupy o
najmniejszym zużyciu produktów leczniczych weterynaryjnych w
przeliczeniu na 1 kg biomasy.
22.
Pełne wdrożenie na wydziałach medycyny weterynaryjnej
„Kompetencji dnia pierwszego” OIE
OIE wskazuje , iż kluczową sprawą dla powodzenia realizacji programu
AMR w ramach perspektywy „Jedno zdrowie” jest właściwe
przygotowanie merytoryczne lekarzy weterynarii . W związku z
powyższym opracowane zostały rekomendacje dla kompetencji dnia
pierwszego, odnoszące się do umiejętności i wiedzy, jakimi powinien
dysponować lekarz weterynarii po ukończeniu studiów na wydziale
medycyny weterynaryjnej. W interesie publicznym jest zatem , aby
polskie uczelnie, prowadzące studia na wydziałach medycyny
weterynaryjnej dołożyły wszelkich starań , aby zagwarantować, iż ich
absolwenci w stopniu właściwym dysponowali wiedzą z katalogu
opracowanego przez OIE. W tym celu zasadnym jest , aby Krajowa Izba
Lekarsko-Weterynaryjna w drodze pomocy oraz w sytuacjach
koniecznych weryfikacji nadzorowała spełnienie tego waloru
23.
Dokumentacja związana;
a) Formularz zgłoszenia działania niepożądanego
b) Protokół kontroli stanu zdrowia zwierząt zgodnie z art. 25
rozporządzenia (WE) Nr 429/2016
c) Protokół pobrania prób do badań mikrobiologicznych (posiew,
antybiogram)
d) KSIĄŻKA LECZENIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH ORAZ ZWIERZĄT,
Z KTÓRYCH POZYSKANE TKANKI LUB PRODUKTY SĄ
PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI/EWIDENCJA
LECZENIA ZWIERZĄT z adnotacją o ilości użytego produktu
leczniczego weterynaryjnego w przeliczeniu na 1 kg biomasy w
kolumnie ostatniej o nazwie „Zabiegi lecznicze lub profilaktyczne,
zalecenia lekarskie oraz uwagi”
24.
Źródła finansowania programu. – do dyskusji na posiedzeniu
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
Download