Document

advertisement
DOKUMENTACJA i EWALUACJA PROJEKTU 2013/14
P R O J E K T1 (instrukcja)
zrealizowany w ramach programu studiów okcydentalistyki
1.
Opiekun projektu: dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk2
2.
Imię i nazwisko studentki/studenta: ………………………….3
3.
Skład zespołu i pełnione role4:
4.
Rok studiów i semestr: rok I, semestr letni5
5.
Nazwa modułu dydaktycznego: Remodernizacje Zachodu6
6.
Temat: Teoria awangardy i noeawangardy w praktyce7
7.
Wykonane zadanie: wycieczka do Muzeum Sztuki w Łodzi (ms2) i prezentacja dla
grupy odbiorców teorii awangardy i neoawangardy na przykładach czterech dzieł
awangardowych i czterech neoawangardowych; w sensie merytorycznym jest to
weryfikacja cech typologicznych obu tych formacji kulturowych, zaproponowanych
przez Stefana Morawskiego8.
8.
Data realizacji: ………………..9
9.
Ewaluacja: opinie uczniów/uczestników wycieczki lub innych adresatów/beneficjentów
(wzór ankiety opracowany przez studentów – załącznik nr 1), opinia wykładowcy
wg kryteriów przyjętych w sylabusie wiodącego przedmiotu w module Remodernizacje
Zachodu (załącznik nr 2)10.
10. Inne załączniki: zapis wycieczki DVD, zdjęcia CD, opis działania projektowego11.
………………………………………
…………………………………………….
instytucja współpracująca (data i podpis)
wykładowca (data i podpis)
1
DOKUMENTACJA i EWALUACJA PROJEKTU 2013/14
Nagłówek z tytułem i logiem oraz struktura karty powinny być zgodne z niniejszym wzorem. Karta nie może
zawierać błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych itp., ponieważ jest przedmiotem oceny
i wizytówką studenta, ma stanowić element portfolio i aneks do dyplomu. Wymienione w karcie załączniki
muszą być dołączone do dokumentacji. Dokumentacja musi być zaakceptowana przez wykładowcę. Będzie
oceniana przez Kierunkową Komisję ds. Jakości Kształcenia i wyższe instancje powołane do takiej oceny.
Przy sporządzaniu karty, proszę usunąć niniejsze przypisy.
1
Elementarne zasady uczestnictwa w zajęciach projektowych:
 Zapisy odbywają się w porozumieniu z wykładowcą prowadzącym przedmiot oraz studentami
współtworzącymi grupę projektową. Nie można zapisać się bez zgody wykładowcy oraz innych
studentów.
 Zapisy trwają nie dłużej niż sześć tygodni, licząc od początku semestru dla I roku w I semestrze, na
każdym innym nie dłużej niż cztery tygodnie.
 Grupa nie może przekraczać liczby pięciu osób, chyba że jest to uzasadnione trudnością projektu, skalą
organizacyjną (np. duża liczba gości zaproszonych spoza uczelni, impreza festiwalowa itp.).
każdorazowo zwiększenie liczby studentów w grupie należy uzgodnić z koordynatorem studiów
okcydentalistyki.
2
Wpisujemy pełne imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy wykładowcy prowadzącego te zajęcia.
Każdy student przygotowuje kartę indywidualnie i wraz zespołem w trzech egzemplarzach: 1. dla siebie (wzór
jak wyżej), 2. dla opiekuna projektu (bez punktu nr 2), 3. dla koordynatora i zarazem do archiwum w Instytucie
Filozofii (bez punktu nr 2). Egzemplarze zbiorcze należy skonsultować z uczestnikami/współtwórcami projektu,
tj. za dokumentację odpowiedzialna jest cała grupa.
3
Proszę podać listę osób tworzących projekt oraz wymienić, za co byli w projekcie odpowiedzialni. Jeśli to
wygodniejsze, proszę dopisać przy załącznikach, jakie prace wykonały konkretne osoby. Niewykluczone,
że zespół uzna swą pracę w całości za wspólną bez podziału ról, powinno to jednak być uzasadnione.
4
5
Proszę podać właściwe dane.
6
Jak wyżej.
7
Jak wyżej.
Krótki opis zadania – wyjaśnienie, czym ono faktycznie było; jakiego rodzaju działaniem oraz jakiego rodzaju
pracą merytoryczną. Ciąg dalszy opisu i jego szczegóły powinny znaleźć się w osobnych załącznikach, o których
mowa w punkcie nr 9.
8
9
Proszę podać właściwe dane.
10
Są to dwa podstawowe załączniki. Wynikają ona z samej metody projektu. Czym ona jest:
Student nie projektuje projektu, a realizuje projekt!!! Rozumiemy „projekt” nie jako marzenie, czy rysunek
sukienki, która nigdy nie zostanie uszyta i założona. Ujmujemy go – zgodnie z tradycją edukacyjno-filozoficzną
Williama Jamesa i Johna Deweya – jako coś, co sprawdzić ma się w działaniu jako prawdziwe. Doświadczenie
traktowane jest tu jako źródło nabywania i weryfikowania wiedzy, chodzi o „uczenie się przez działanie”,
o stworzenie sytuacji, w której do wykonania będzie określone zadanie, a przy tym do rozwiązania konkretne
problemy. Oznacza to w praktyce, że student ma w ramach projektu coś stworzyć, zorganizować,
„wyprodukować”. Musi się coś odbyć, aby możliwa była ewaluacja projektu. Musi także być jego adresat,
odbiorca, który powie, że to „kupuje”, że skorzystał z tego lub nie, nauczył się czegoś lub nie itd. Akcentujemy
aktywność praktyczną, komunikatywność i współpracę w grupie. Studenci nie muszą robić tego samego,
powinni się dzielić rolami. Bierzemy pod uwagę skuteczność działania, merytoryczne przygotowanie,
respektowanie przyjętego planu, wypracowanych wspólnie zasad, wywiązanie się z obowiązków. Współpraca
2
DOKUMENTACJA i EWALUACJA PROJEKTU 2013/14
jest też współpracą z wykładowcą. Systematyczność pracy, ustosunkowanie się do wskazówek współtwórców
i opiekuna projektu, dbałość o ulepszenie pracy są składnikami oceny. W ocenie nie bierzemy pod uwagę
nakładów finansowych. Natomiast praca z komputerem i drukarką jest standardem we współczesnej edukacji już
na poziomie I klasy szkoły podstawowej. Wszelkie wydruki w formacie A4 są wystarczające. Nie wymagamy
żadnej dodatkowej oprawy dokumentacji, bindowania itp. Obowiązuje zwykła ofertówka z przezroczystą
okładką, w której na wierzchu znajduje się pierwsza strona niniejszego dokumentu (DOKUMENTACJA i
EWALUACJA PROJEKTU 2013/14), którą można wpiąć do segregatora. Do dokumentacji bardziej
obszernej może nie wystarczyć cienka koszulka, trzeba wówczas zastosować teczkę ofertową (z
przezroczystą okładką z możliwością wpięcia do segregatora lub grubszą ofertówkę z przezroczystą
okładką.
Proszę podać spis faktycznych załączników, a następnie załączyć je do niniejszej karty. Mają one
odzwierciedlać proces przygotowań, harmonogram prac rozpisany co do zadań i konkretnych uczestników grupy
projektowej i realizację zadania, np.: scenariusz lekcji, opis zagadek, plan debaty, korespondencje z instytucjami
i inne przygotowane elementy opisowe, graficzne, zaproszenia, plakaty, dokumentację zdjęciowa, filmową itp.
11
3
Download