Dokumentacja wersja 7.31_Kadry

advertisement
HMS/kadr: W7 Wydruki RTF
HMS: Wydruki RTF - Skierowanie na badania lekarskie dodano nowy znacznik #17 Imie2
HMS: Wydruki RTF - Świadectwo pracy dodano nowy znacznik #61 Imie2 oraz do
konfiguracji dołożono pozycje "Drugie imię w opisie pracownika?" Jeśli na TAK to drugie
imię zostanie dołożone do ciągu (tytuł, imię, IMIE2, nazwisko).
HMS/kadr: P2 Przeglądanie/edycja danych o zatrudnieniu
pracownika
Uwaga:
Od wersji 7.31 pod R w poniższych oknach dodano:
1. Działalność badawczo-rozwojowa:
- pole UID (atrybutu dziedzina/dyscyplina) dodawany są za
pośrednictwem F6.
2. Oświadczenie dot. działalność badawczo-rozwojowej:
- pole UID (atrybut oświadczenie) dodawany za pośrednictwem
F6.
- pole Data zakończenia
- pole Data odwołania
Uwaga:
Od wesji 7.30 pod L została dodana możliwość wprowadzenie
UID-ów (identyfikatorów) nadanych przez POLON.
1. UID-y ( osoby, zatrudnienia, warunków umowy) dodawane są
za pośrednictwem F6.
2. Pod W udostępniono możliwość dodawania samych UID-ów
warunków zatrudniania
Uwaga:
Od wersji 7.14 wprowadzono zmiany w doświetlaniu pól:
1. Usunięto pola 'od dnia' oraz 'do dnia' - rolę informacyjną o
zakresie dat będą pełnić zdarzenia.
2. Dodatki Specjalne są dostępne tylko od klawiszem O.
3. Usunięto informacje o poprzednim wynagrodzeniu, wymiarze
etatu , liczbie godzin, kategorii zaszeregowania - informacje te
będą również widoczne w zdarzeniach.
Po wyszukaniu pracownika i wyświetleniu jego karty głównej, należy dwukrotnie nacisnąć
klawisz [ ] aby przejść do kolejnego okna, które zawiera dane o zatrudnieniu pracownika. W
oknie danych o zatrudnieniu pracownika mamy do dyspozycji następujące klawisze:
























Page Down - umożliwia przejście do okna danych o zatrudnieniu kolejnego
pracownika
Page Up - umożliwia przejście do okna danych o zatrudnieniu poprzedniego
pracownika
F6 - umożliwia korektę danych
F5 - pozwala na szukanie kolejnych pracowników według nazwiska
[
] - pozwala przejść do następnego okna danych
[
] - pozwala przejść do poprzedniego okna danych
J - umożliwia podgląd daty najbliższej nagrody jubileuszowej
T - umożliwia podgląd stażu pracy pracownika
Z - zmiany umowy - umożliwia podgląd zmian stanowisk i etatów, zmian
wynagrodzenia i ścieżki awansów pracownika od początku zatrudnienia w firmie,
D - umożliwia podgląd/edycję danych o dodatkowych miejscach pracy pracownika
N - umożliwia dodanie dodatkowych informacji na temat pracownika, na które nie
przewidziano dedykowanych pól w systemie HMS.
# - historia zmian dla danych o zatrudnieniu
@ - historia zmian danych związanych z zatrudnieniem
F4 - zakończenie przeglądania/edycji danych o zatrudnieniu pracownika
F - edycja danych o dodatkach funkcyjnych i stanowiskach
S - edycja danych o stypendiach naukowych
O - edycja danych o dodatkach specjalnych
M - edycja danych o medalach i odznaczeniach
G - edycja danych o nagrodach i karach
P - zatrudnienie w projekcie
Q - honoraria
V - osoba zastępująca
R - działalność badawczo-rozwojowa
L - identyfikatory POLON - umożliwia dodanie bazy HMS identyfikatorów (UID-ów)
nadanych przez PO-lon.
Na <3> zakładce Dane o zatrudnieniu pod D - dodatkowe miejsca pracy.
HMS/kadr: P5 Wykazy pracowników


nowe kryterium tworzenia zestawienia tj. Miejsce pracy
nowe kolumny na wydruku F10 tj. Przeliczyć wiek , Miejsce pracy, Data urodzenia,
Miejsce urodzenia
HMS/kadr: Parametry sterujące modułu kadrowego
Parametry dotyczą całych kadr i ich znaczenie jest jednakowe dla wszystkich pracujących w
systemie osób. Obsługa parametrów realizowana jest w ścieżce FA33.
HMS/kadr: dodano nowy parametr KPX_WypBlokZda , który odpowiada za blokowanie
generacji wypłat w zdarzeniach. Jeśli wartość parametru zostanie ustawiona na TAK to
wówczas w ścieżce p21 pod F6 (zdarzenia) pojawi się możliwość zablokowania
wprowadzonego zdarzenia która uniemożliwi wygenerowanie wypłaty pracownikowi od daty
na którą naniesiono blokadę.
Dodano nowy parametr KADR-StZmWarPod, który odpowiada za automatyczną zmianę
wariantu podatku (wg wpisanej wartości) u osób u których zmieniany jest status zatrudnienia
z A na D lub E wg . Zmiana widoczna po stronie hms/plac w ścieżce s2.
HMS/kadr: F3 Rotacje i oceny
Obsługa rotacji
Uwaga:
Wprowadzono zmiany wraz z wersją 7.31
Rotacji podlegają wyłącznie pracownicy, którzy są zatrudnieni na stanowisku nią objętym. W
przeciwnym wypadku nie ma możliwości dostępu do tych danych i system nie zadziała
prawidłowo.
Uzupełnienie lat rotacji na danym stanowisku, a także datę początkową, która jest na przykład
wynikiem regulacji prawnej, następuje w ścieżce K32 HMS/kadr.
Za podgląd lub dokonanie edycji danych dotyczących rotacji pracownika odpowiedzialna jest
ścieżka F3. Po jej uruchomieniu pojawi się okno wyboru pracownika, w którym należy podać:



numer teczki pracownika (listę podpowiedzi można uzyskać naciskając klawisz F2),
status kartoteki w systemie,
początek nazwiska, jeśli zachodzi konieczność wyszukania go z listy.
Kolejnym krokiem jest wybór funkcji ścieżki F3. Po zatwierdzeniu danych klawiszem Enter
lub F1 i wyborze R-rotacja otworzy się okno obsługi rotacji pracownika, w którym można
dokonywać wpisów i edycji. Do dyspozycji są następujące klawisze:



F9 – dodanie nowego zapisu dotyczącego rotacji pracownika,
DEL – usunięcie istniejącego zapisu,
F6 – dokonanie korekty istniejącego zapisu,





K – umożliwia dodanie/usunięcie tych kodów absencji, które są odpowiedzialne za
zawieszenie rotacji (więcej o tej funkcji w dalszej części dokumentacji),
D – klawisz pozwalający na ustalenie daty kolejnej rotacji pracownika (UWAGA!
Rozszerzono funkcję klawisza – więcej w dalszej części dokumentacji),
P – informacja o dacie, która jest uważana za początek rotacji (UWAGA! Nowy
klawisz – więcej w dalszej części dokumentacji),
H – spis zmian historycznych,
F4 – wyjście ze ścieżki.
Czynnością poprzedzającą obsługę rotacji jest ustalenie kodów, tak zwanych absencji
zawieszających rotację (klawisz K). Aby zmienić kody absencji należy użyć klawisza
funkcyjnego E, który otwiera listę aktualnych absencji zawieszających rotację, a następnie
użyć klawisza X.
Wyświetlona zostanie lista dostępnych kodów absencji wraz z ich nazwami, które są
uzupełnione w konfiguracji i aby dodać/usunąć kod danej absencji, należy zaznaczyć go
klawiszem SPACJA, a następnie zatwierdzić zmiany klawiszem ENTER. Efektem końcowym
jest nowa lista kodów dotyczących rotacji.
Jak działa funkcja obsługi rotacji?
Po wybraniu pracownika, który zajmuje stanowisko podlegające rotacji, należy dodać wpis w
dzienniku rotacji (klawisz F9). Data od dnia jest początkową datą zatrudnienia na danym
stanowisku.
W przypadku, kiedy pracownik posiada dwie teczki – nieaktywną ze statusem D z
przypisanym stanowiskiem podlegającym rotacji, drugą aktywną ze statusem A, która jest
kontynuacją poprzedniej, również z tym samym stanowiskiem rotacyjnym, wartość od dnia
jest początkową datą zatrudnienia z bieżącej teczki ze statusem A.
Kolejnym krokiem jest kontrolne sprawdzenie, czy data początkowa (klawisz P) jest
prawidłowa. Może być to data początku zatrudnienia na danym stanowisku lub data pobierana
ze ścieżki K32 HMS/kadr.
Po uprzednim ustaleniu, jakie kody absencji zawieszają rotację, można wygenerować datę
kolejnej rotacji (klawisz D).
Uwaga:
Ważna zmiana w wyznaczaniu daty kolejnej rotacji
Dokonano rozbudowy funkcji klawisza D. System pozwala na dwojakie wyliczenie rotacji:


analizując wszystkie dotychczasowe teczki lub
biorąc pod uwagę tylko aktualną kartotekę.
Jeśli pracownik posiada przykładowo dwie teczki i obydwie dotyczą tego samego stanowiska
objętego rotacją, z czego jedna ze statusem D, to system wylicza ile dany pracownik
przepracował na danym stanowisku (dot. kartoteki ze statusem D) i następnie odlicza ten
okres od finalnej daty kolejnej rotacji.
W przypadku, kiedy pracownik posiada w swojej kartotece zapis dotyczący absencji
zawieszającej rotację pojawia się następujący komunikat:
Ostatnim etapem jest zapisanie daty kolejnej rotacji w utworzonym zapisie T-tak//N-nie.
Zestawienie, które pozwala na kontrolę dat rotacji pracowników znajduje się w ścieżce F72
HMS/kadr. Dodano filtr dotyczący wyszukiwania pracowników po stanowisku
pracowniczym.
HMS/kadr: P2 Przeglądanie/edycja danych adresowych
pracownika
HMS/kadr w ścieżce p21 ekran 2 ( Dane Adresowe ) dodano nowe pole Urząd Skarbowy.
Pole uruchamiane jest pod literą U. Dodany po stronie kadr US automatycznie przenoszony
jest do modułu HMS/plac do ścieżki s1.
KONFIGURACJA
Dodano nowy parametr KADR-StZmWarPod, który odpowiada za automatyczną zmianę wariantu
podatku (wg wpisanej wartości) u osób u których zmieniany jest status zatrudnienia z A na D lub E wg
. Zmiana widoczna po stronie hms/plac w ścieżce s2.
Download