Spis treści tomu 4

advertisement
449
Spis
treści
tomu 4
s. 1-104
ZESZYT 1
MAŁGORZATA
Choroby naczyniowe
TOMASZ PASIERSKI, HANNA SZWED Zatory
pochodzenia sercowego
l
ANNA ROZENFELD Znaczenie ultrasonografii w
diagnostyce naczyniowej
7
JAROSŁAW
RYTERSKI Angiografia
nansu magnetycznego
metodą
rezo15
KOZŁOWSKA-WOJCIECHO­
WSKA Profilaktyka i leczenie
zaburzeń
lipidowych
57
ARLEfA KUC2YŃSKA-ZARDZEWIAŁ Y International Stroke Trial - przebieg badań w Polsce
65
ANNA CZŁONKOWSKA Leki przeciwpłytkowe
we wtórnej profilaktyce udaru mózgowego
69
JAROSŁA W
ANNA CZŁONKOWSKA, DANUTA RYG LEWICZ Leczenie udarów mózgu
75
DANUTA RYGLEWIC2 Czynniki ryzyka w uda33
rach mózgu
KRYSTYNA PIERZCHAŁA, RADOSŁAW GAWLIK, ZOFIA PIELA Rola endoteliny - peptydu
naczyniospastycznego w patomechanizmie schorzeń
naczyniowych mózgu
83
RYTERSKI Ogniska naczyniopochodne mózgu w badaniu metodą tomografii komputero25
wej i rezonansu magnetycznego
HANNA JĘDRZEJOWSKA Niedokrwienny udar
41
mózgu - podział i przyczyny
ARLETA KUCZYŃSKA-ZARDZEWIAŁY Udary
mózgu w przebiegu tocznia rWllieniowatego układo­
wego i zespołu antyfosfolipidowego
47
HANNA WEHR Znaczenie
etiologii udarów
zaburzeń
lipidowych w
53
Varia
WŁODZIMIERZ
DZIELSKA
KURAN, KRYSTYNA NIEpadaczka miokloniczna
Młodzieńcza
87
JADWIGA PO CHCIAŁ-WEŁNIAK, ANNA PIEKARSKA-KONSTANTY Choroba Creutzfelda-Ja93
koba
MIROSŁAW MAŁECKI
Migrena
ZESZYT 2
s. 105-204
ZAGADNIENIA PSYCHIATRll SĄDOWEJ
Poglądy
DANUT A HAJDUKIEWICZ Opinia
chiatryczna i nieprawidłowości przy jej
sądowo-psy­
sporządzaniu
105
ZDZISŁAW MAJCHRZYK Niektóre powody relatywizmu twierdzeń w opiniach sądowo-psychologi­
cznych
99
115
RYSZARD RUTKOWSKI Ideały demokratycznego
prawa a sytuacja psychiatrii sądowej w Poloce
ID
państwa
LESZEK CISZEWSKI, TERESA GORDON, DANUTA HAJDUKIEWICZ Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczno-pedagogiczne szesnastoletnich
i siedemnasto letnich sprawców czynów karalnych.
Omówienie regulacji prawnych
131
DANUTA HAJDUKIEWICZ, HALINA DURlASZROWIŃSKA Niektóre problemy związane z internowaniem w szpitalu psychiatrycznym sprawców
czynów karalnych o poczytalności ograniczonej 137
Badania
LESZEK CISZEWSKI Ocena opinii sądowo-psy­
chiatrycznych wydanych w sprawach szesnastolet143
nich sprawców zbrodni
LESZEK CISZEWSKI Ogólna charakterystyka pacjentów wobec których stosuje się w szpitalach psychiatrycznych w Polsce środek zabezpieczający.
Doniesienie wstępne
149
Uzależnienie
od benzodiazepin
ADAM PŁAŹNIK Uzależnienie od benzodiazepin:
157
aspekty farmakologiczne
450
MAŁGORZATA RZEWUSKA
zodiazepin: aspekty kliniczne
Uzależnienia
od ben171
nidazy jako markera nadużywania alkoholu w leczeniu uzależnienia. Doniesienie wstępne
181
Varia
Postaci psychiatrów
BOGUSŁAW HABRAT, BARBARA CZARTORYSKA, DANUT A GÓRSKA, MONIKA POŹNIAK,
HANNA WEHR Próba wykorzystania /3-heksozoruni-
TADEUSZ NASIEROWSKI
1985)
Bolesław Ałapin
(1913189
s.205-332
ZESZYT 3
Leczenie i rehabilitacja depresji
JANUSZ RYBAKOWSKI Leki przeciwdepresyjne
w profilaktyce choroby afektywnej jednobiegunowej
205
MARIA BERĘSEWICZ Jak długo stosować sole litu
213
w profilaktyce chorób afektywnych?
KAZIMIERZ MATKOWSKI, JANUSZ RYBAKOWSKI Potencjalizacja działania przeciwdepre217
syjnego leków przy pomocy węglanu litu
HALINA MATSUMOTO, MARIA RADZIWOŃ­
ZALESKA, MICHAŁ SKALSKI Genetycznie uwarunkowany
polimorfizm
utleniania
leków
221
przeciwdepresyjnych
ANNA SŁUŻEWSKA, JANUSZ RYBAKOWSKI,
SOBIESKA, KRZYSZTOF WIKTOROWICZ Zmiany immunologiczne a oporność
w leczeniu depresji
231
MAŁGORZATA
MARIA ŻARDECKA, MAŁGORZATA KOSTECKA Problemy terapeutyczne w prowadzeniu pa239
cjentów z rozpoznaniem double depression
ANDRZEJ ZIĘBA, DOMINIKA DUBIEL, RYSZARD STACH Trudności stosowania psychoterapii
245
poznawczej w leczeniu depresji
MIROSŁAW DĄBKOWSKI, JUSTYNA SZRAJDA;
JANUSZ RYBAKOWSKI Ocena częstości występo­
wania nie leczonych zaburzeń depresyjnych u osób
starszych
261
Zagadnienia psychogeriatrii
TADEUSZ PARNOWSKI
ku podeszłego
Zespoły
depresyjne wie267
TOMASZ GABRYELEWICZ Epidemiologia zespołów otępiennych
277
Rehabilitacja w psychiatrii sądowej
ANDRZEJ AXER, CLIFFORD JOHANNSEN Metody rehabilitacji w oddziałach psychiatrycznych dla
283
pacjentów internowanych
Finansowanie w psychiatrii
WANDA LANGIEWICZ Niektóre aspekty finansowania szpitali psychiatrycznych
289
KATARZYNA PROT-HERCZYŃSKA Wpływ róż­
nych form opieki pozaszpitalnej na koszty leczenia
pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii
299
Autobiografia
ANONIM
***
PROGRAM OCHRONY ZDROWIA
PSYCHICZNEGO
315
321
ELIZA PUŻYŃSKA Kryteria diagnostyczne depresji
u dzieci i młodzieży
253
ZESZYT 4
Diagnostyka obrazowa i neuropsychologiczna
EWA HABRAT Funkcje poznawcze w chorobach
afektywnych
333
IWONA KOSZEWSKA Neuroanatomiczne zmiany
w o.u.n. u osób z chorobą afektywną na podstawie
badania metodą tomografii komputerowej i rezonansu
magnetycznego
341
s.333-352
BERNICE A. MARCOPULOS Deficyty neuropsychologiczne w schizofrenii
353
MAREK JAREM A, MARZANNA CHOMA Badania rezonansu magnetycznego w schizofreniil 367
MARIA BERĘSEWICZ IWONA KOSZEWSKA,
STANISŁAW PUŻYŃSKI, WALDEMAR DUDEK, RENATA PONIATOWSKA, TERESA
451
KRYST-WIDŹGOWSKA,
RENATA KRAWCZYK Stan ośrodkowego układu nerwowego osób
z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej
oraz schizofrenii oceniany metodą rezonansu magnetycznego (MRI)
373
ST ANISŁAW PUŻYŃSKI, MARIA BERĘSEWICZ,
IWONA KOSZEWSKA, ANDRZEJ BIDZIŃSKI,
WOJCIECH JERNAJCZYK, EWA HABRAT, RENATA PONIATOWSKA Przebieg choroby afektywnej dwubiegunowej a stan o.u.n. oceniany metodą
rezonansu magnetycznego
381
ST ANISŁAW PUŻYŃSKI, MARIA BERĘSEWICZ,
IWONA KOSZEWSKA, EWA HABRAT, ANTONI KALINOWSKla, RENATA PONIATOWS'KA,
PIOTR KOZŁOWSKI Struktury limbiczne o.u.n.
osób z chorobą afektywną dwubiegunową w obrazie
391
MRI
EWA I-IABRAT, STANISŁAW PUŻYŃSKI,
MARIA BERĘSEWICZ, IWONA KOSZEWSKA,
TERESA KRYST-WIDŹGOWSKA,
RENATA
PONIATOWSKA Funkcjonalna asymetria półkul
mózgowych U osób z chorobą afektywną dwubiegunową a wyniki badania o.u.n. metodą rezonansu magnetycznego
401
EWA HABRAT, MARIA BERĘSEWICZ, IWONA
KRYST-WmŹGO­
KOSZEWSKA, TERESA
WSKA, RENATA PONIATOWSKA Funkcje poznawcze osób z rozpoznaniem choroby afektywnej
dwubiegunowej w okresie remisji a wyniki badania
409
o.u.n. metodą rezonansu magnetycznego
LUCYNA BURY, MAREK JAREMA, JAROSŁAW
MARZANNA CHOMA, ALFREDA RUZIKOWSKA Próba wielostronnej oceny zespołów
psychoorganicznych
419
BIAŁEK,
Narada Wojewódzkich i Regionalnych
Konsultantów w dziedzinie Psychiatrii
(Warszawa, 6-7 gru~nia 1995.r.)
STANISŁAW PUZYNSKI, BOZENA PIETRZYKOWSKA, HANNA JASZCZUK, BOHDAN WORONOWICZ Aktualny stan lecznictwa psychiatrycznego w Polsce i zadania nadzoru specjalistycz429
nego
ST ANISŁAWDĄBROWSKI Wdrażanie ustawy o
ochronie zdrowia psychicznego (od stycznia do
września 1995 r.)
441
Spis
treści
tomu 4
s. 1-76
SUPLEMENT
TADEUSZ P ARNOWSKI Medyczne i psychologiczne problemy wieku podeszłego
l
TADEUSZ PARNOWSKI, STANISŁAW PUŻYŃSKI Opieka nad osobami z zaburzeniami psy7
chicznymi w wieku podeszłym
ADAM BILIKIEWICZ Diagnostyka
piennych
zespołów otę­
13
STEFAN KRZYMIŃSKI Test rysowania zegara 21
JERZY KULCZYCKI MRI
szłym wieku
449
głowy
u osób w pode' 31
JERZY LESZEK Mechanizmy śmierci programowanej komórek (apoptosis) a choroba Alzheimera
39
ST ANISŁAWKOŁAKOWSKI Psychiczna zdolność
do sporządzania ważnego testrullentu w zespołach otę­
piennych
43
ANNA RABAN, KATARZYNA SKULIMOWSKA
Wybrane zagadnienia etyczne w leczeniu zaburzeń
psychicznych wieku podeszłego
49
MAREK JAREMA Terapia zaburzeń psychicznych w
55
wieku podeszłym
IZABELLA HORBULEWICZ-MOKRZYCKA Trening poczucia rzeczywistości dla pacjentów z zespołem otępiennym typu Alzheimera
61
MAŁGORZATA
FINK-FINOWICKA Collage - forma arteterapii w oddziale gerontopsychiatrycznym 65
ALINA JAREMA Zaburzenia psychiczne u osób star73
szych z chorobrulli nowotworowymi
Download